tervkontroll, esmaabi ettevõttes

25
Töötajate tervisekontrolli korraldus (Töötajate tervisekontrolli kord RTL 2003,56,816) Esmaabi korraldus ettevõttes (Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine RTL 2000,6,63) Priit Siitan – transporditeaduskonna dekaan

Upload: jaiku

Post on 06-Jun-2015

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötajate tervisekontrolli korraldus(Töötajate tervisekontrolli kord RTL 2003,56,816)

Esmaabi korraldus ettevõttes(Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine RTL

2000,6,63)

Priit Siitan – transporditeaduskonna dekaan

Page 2: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötajate tervisekontrolli kord

• Määrus kehtestab tervisekontrolli korra töötajatele, kelle tervist mõjutavad või võivad mõjutada töökeskkonna ohutegurid või töö laad.

● Tervisekontrollile eelneb ettevõtte töökeskkonna ohutegurite riskianalüüs, mille alusel koostatakse ohuteguritega kokkupuutuvate töötajate nimekiri.

• Töötajate tervisekontroll toimub vähemalt 3 aasta järel või lühema intervalliga, kui töötervishoiuarst on seda oma otsuses märkinud.

Page 3: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötajate tervisekontrolli kord

• Töötervishoiuarst peab tervisekontrolli tegemisel lähtuma Rahvusvahelisest töötervishoiu spetsialisti eetikakoodeksist.

• Tervisekontrolli käigus saadud andmed töötaja tervise seisundi kohta on konfidentsiaalsed ja need tuleb registreerida konfidentsiaalses andmebaasis.

• Andmeid võib avaldada ja edastada ainult töötaja enda nõusolekul.

Page 4: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Tervisekontroll

Töötajate tervise hindamine –

oluline vahend töötingimuste mõjude hindamiseks töötaja tervisele

Tervisekontrollile eelneb• ohu allikate ja ohutegurite kohta andmete

kogumine • kohaste meditsiiniliste uuringute valimine ja

rakendamine

Page 5: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötajate tervisekontrolli kord

• Tervisekontrolli läbiviinud töötervishoiuarst on kohustatud informeerima tervisekontrolli läbinud töötajat tema tervisekontrolli tulemusest.

• Töötajate tervisekontroll viiakse läbi tööajal ja tööandja kulul.

Page 6: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Tervisekontrolli tegemise kord• Töötajate tervisekontrolli tegemise õigus on ainult

töötervishoiuarstil (mitte perearstil!)

• Tervisekontrollile suunatavate töötajate nimekirja koostab tööandja vastavalt vormile.

• Töötervishoiuarst tutvub enne tervisekontrolli alustamist töötajate töötingimustega ja riskianalüüsiga.

• Tervisekontrolli tegev töötervishoiuarst, lähtudes töötaja töötingimustest ja töö laadist, määrab terviseuuringute mahu ja otsustab eriarstide kaasamise vajaduse.

Page 7: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötajate tervisekontroll

• Töötaja poolt täidetakse tervisedeklaratsioon oma tervise seisundi kohta.

• Tervisekontrolli tulemused kannab töötervishoiuarst tervisekontrolli kaardile.

• Tervisekontrolli teinud töötervishoiuarst on kohustatud hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast tervisekontrolli tegemist esitama tööandjale iga töötaja kohta tervisekontrolli otsuse.

Page 8: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

TERVISEKONTROLLI SUUNATUD TÖÖTAJATE  NIMEKIRITööandja nimi ............................................................................................................. Aadress .........................................................................................................................

Jrk nr

Perekon-na ja

eesnimi

Sugu (M/N)

Sünni-aeg Ameti-koht

Tööstaaž ametikohal

Töökeskkonna ohutegurid ja/või töölaad, mis on aluseks töötaja

suunamisel tervisekontrolli

             

             

             

Nimekirja koostas:ees- ja perekonnanimi .....................................................................................ametikoht ..........................................................................................................telefon, e-post ..................................................................................................

Allkiri ................................................... Kuupäev ...................................................

Page 9: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötervishoiuteenuse osutaja nimi.........................................................................

aadress .......................................................................................................................

tegevusloa nr ...................................

 

TERVISEKONTROLLI KAART

I Üldandmed

Eesnimi ........................................... Perekonnanimi ..................................................

Isikukood                                            

Elukoht...........................................................................................................................

Telefon............................................................................................................................

Ametikoht......................................................................................................................

Tööandja nimi, aadress ...............................................................................................

Tervisekontrolli aluseks olev põhiline ohutegur .....................................................

ja kaasnevad ohutegurid ............................................................................................

........................................................................................................................................

Töölaad..........................................................................................................................

Varasemad tööandjad:  

Tööandja nimiAmetikoht

Töösuhte algus ja lõpp

Tööga kaasnenud ohutegurid

       

       

       

Page 10: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

II Töötaja tervisedeklaratsioon

  EI JAH TÄPSUSTUS

Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi:      

 –kopsuhaigused      

 –tuberkuloos      

 –südame-vereringehaigused      

 –kõrgenenud vererõhk      

 –allergilised haigused      

 –mao-sooletrakti haigused, sh haavandtõbi, sapikivitõbi      

 –neeru-kuseteedehaigused      

 –suhkruhaigus      

 –liigeste põletikud      

 –närvipõletikud      

 –luumurrud ja muud vigastused      

 –teadvuse kaotuse hood, langetõbi, krambid      

 –psüühikahäired      

 –kõrvahaigused      

 –krooniline nohu, otsmiku- või põskkoopapõletik      

 –silmahaigused      

 –muud haigused      

Kas tarvitate regulaarselt ravimeid?      

Kas olete viimase aasta jooksul olnud haige või töövõimetuslehel?      

Kas Teil esineb tervisehäireid, mida seostate oma tööülesannete täitmise või töökeskkonnaga?      

Kas Teile on varem tervisekontrolli põhjal määratud tööpiiranguid?      

Page 11: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

III Terviseuuringute tulemused

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

IV Töötervishoiuarsti otsused ja ettepanekud

Hinnang töötaja terviseseisundile: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta ning ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................Järgmise tervisekontrolli aeg......................................................................................

Töötervishoiuarsti ees- ja perekonnanimi:

Töötervishoiuarsti kood:

Telefon:

e-post:

Töötervishoiuarsti allkiri: Kuupäev:

Olen tutvunud tervisekontrolli tulemustega.

Töötaja allkiri: Kuupäev:

Page 12: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötervishoiuspetsialisti eetikakoodeks 1991 a.

• täielik sõltumatus• töötajate eraelu puudutava teabe

konfidentsiaalsus• erapooletus• juhindumine erialastest teadmistest• tegutsemine töötaja tervise ja ohutuse

huvides• kohustus hoida tootmis- ja ärisaladusi

Page 13: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Tervisekontrolli tulemuste alusel esitab töötervishoiuarst tööandjale otsuse lehel ettepanekud

• töökeskkonna parandamiseks

• töökorralduse muutmiseks

• töötaja taastusravi/rehabilitatsiooni soovitused

Page 14: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Erisoodustusmaks

• Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo sõnul käsitletakse tööandja poolt töötaja tervise ja ohutuse tagamiseks tehtud põhjendatud kulutusi ettevõtlusega seotud kuludena, mida erisoodustusmaksuga ei maksustata.

• Põhjendatud kulutusi teeb tööandja töötervishoiuarsti ettepanekul.

Page 15: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Töötervishoiuarsti roll• esmaseks huviks on iga üksik töötaja • tähelepanu suunatud ka inimeste grupile  

• analüüsib töötajate tervise ja töökeskkonna jälgimise tulemusi

• hindab võimalikke seoseid töö ja tervisekahjustuse vahel

• teeb ettepanekuid töökeskkonna ja töötingimuste parandamiseks

• Võib analüüsida ka ettevõtte üldhaigestumise taset, leidmaks võimalikke seoseid töötajate tervisehädade ja halva töökeskkonna vahel.

• Teeb koostööd nendega, kelle teha on otsused tootmises ja töökorralduses.

Page 16: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Tervisekontroll

• Eelnev tervisekontroll – enne tööleasumist teostatakse inimesele tervisekontroll

• esmane tervisekontroll - vahetult peale töötaja töölevõtmist 1 kuu jooksul

• tervise hindamine sõltuvalt töötingimustest, töötaja terviseseisundist ja nende mõlema muutumisest

• Perioodiline tervisekontroll

Page 17: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Tööga seotud haigused

Töötervishoiuarsti ja töötervishoiuspetsialistide ülesanne on:

• ennetada kahjustuse teket• kui kahjustus on tekkinud, siis vältida selle

progresseerumist• vältida kahjustuse tõttu töövõimetuse teket

Page 18: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Vaidluste lahendamine• Tervisekontrolli tulemuste vaieldavad juhtumid

lahendatakse töötaja või teise asjast huvitatud isiku taotlusel Tervishoiuameti arstlikus ekspertiisikomisjonis, mida juhib Tervishoiuameti töötervishoiuosakonna juhataja.

• Vaidlus lahendatakse dokumentide alusel hiljemalt nelja nädala jooksul pärast taotluse esitamist. Vajadusel tehakse töötajale täiendav terviseuuring.

• Vaidluse lahendamiseks tehakse kirjalik otsus, mis kantakse tervisekontrolli kaardile ja väljastatakse vaidlustajale.

Page 19: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Esmaabi korraldus ettevõttes

Page 20: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Tööandja kohustused

• Määrata isik, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest.

• Paigutada nähtavale kohale trükitult andmed töötajate kohta, kes oskavad anda esmaabi.

• Paigutada nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, brožüürid jm näitlikud materjalid).

Page 21: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

• Kindlustada – esmaabivahendite olemasolu töökohtadel– ruum, kus vajadusel saab anda esmaabi ja

hoida kannatanut arstiabi saabumiseni

• Selgitada töötajale, – kuidas toimida tööõnnetuse korral– milliseid abivahendeid sel puhul kasutada,

kust neid on võimalik saada – kelle poole ja kuhu pöörduda esmaabi

saamiseks

Page 22: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

• Telefoninumbrid abi kutsumiseks

peavad olema välja pandud nähtavale kohale: 112

• Esmaabivahendite asukoht – peab olema nõuetekohaselt märgistatud

– asetsema kergesti juurdepääsetavas kohas

Page 23: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Esmaabiandja väljaõpe ja täiendõpe

• Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine– kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral

– esmaabi osutamiseks

• Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt 1 kuu jooksul alates tema määramisest.

Page 24: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

Vaatamata sellele, et töö võib kahjustada

töötaja tervist, on just töö see, mis tagab inimese

elukvaliteedi.

Page 25: Tervkontroll, esmaabi ettevõttes

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!