terveyskeskuksen johtaminen toimiva · pdf file –valmistelu •työryhmät,...

Click here to load reader

Post on 21-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3/25/2015

  1

  Perusterveydenhuollon johtamisesta

  Liisa Cajan-Suokas Yleislääket. ja terv.huollon el Asiantuntijalääkäri, PPSHP, pth-yksikkö 25.3.2015

 • 3/25/2015

  2

  Perusterveydenhuollon johtamisesta

  • Kunta palvelun järjestäjänä • Lainsäädännöstä • Johtamisen eettiset perusteet, arvot, asenteet • Strateginen johtaminen • Talousjohtaminen • Henkilöstöjohtaminen • Toiminnan johtaminen

  KUNNAT JÄRJESTÄVÄT PERUSPALVELUT

  • Suomessa 317 kuntaa (1.1.2015)

  • 55 kuntaa yli 20 000

  • Kuntien ja kuntayhtymien menoista 47 % sos.- ja terveystoimi (21,8 mrd €)

  • Kunnan organisaatio: Kunnanvaltuusto- kunnanhallitus- lautakunnat – esittelevät virkamiehet

 • 3/25/2015

  3

  Johtava lääkäri ja kunnallishallinto, päättäjät, luottamusmiehet

  • Valtuusto, hallitus, lautakunta

  • Hallintomenettely

  – Valmistelu

  • työryhmät, selvitykset

  – Esittely

  Kuntatalous

  • Valtionosuusjärjestelmä,

  • Kunnan tulo- ja menolähteet

  • Taloussuunnittelu

  • Talouden tasapainottamisen velvoitteet

  • Talouden tunnusluvut

  • Varainhankinta

  • Rahoitusriskien hallinta

  • Kustannusrakenteiden vertailu

 • 3/25/2015

  4

  Terveydenhuoltolaki (2§)

  • Lain tarkoituksena on: • 1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja

  toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta; • 2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja; • 3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

  saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta; • 4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä • 5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja

  parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.

  Terveydenhuoltolaki (3§) Määritelmät

  • 1) terveyden edistämisellä yksilö, väestö, yhteisöt ja elinympärstöt

  • 2) perusterveydenhuollolla kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa; perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä kansanterveystyö;

  • 3) erikoissairaanhoidolla • 4) erityistason erikoissairaanhoidolla • 5) sosiaalihuollolla 6) erityisvastuualueella kahden tai useamman

  sairaanhoitopiirin muodostamaa erikoissairaanhoitolain 9 §:n mukaan määrättyä aluetta.

 • 3/25/2015

  5

  Sairaanhoito (th-laki 2 luku) • Sairaanhoito (avo-,

  laitos-, kiireetön, päivystys)

  • Kotihoidon sairaanhoito

  • Suun terveydenhuolto

  • Mielenterveystyö

  • Päihdetyö

  • Lääkinnällinen kuntoutus

  • Yhteistyö ja ohjaus muuhun kuntoutukseen

  • Virka-apu

  Terveydenhuoltolaki

  • Toimintaedellytykset

  • Täydennyskoulutusvelvoite/asetus

  • Oikeus omaan kieleen/tulkkaus P-maat

  • Yhtenäiset hoidon perusteet

  • Laatu ja potilasturvallisuus (laadittava suunnitelma täytäntöönpanosta)

  • Potilastietorekisteri ja potilastietojen käsittely

  (STM asetus potilasasiakirjoista)

  • Palvelujen saatavuus

 • 3/25/2015

  6

  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terveydenhuoltolaki: 2 luku

  • Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten huomioon ottaminen • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa • Terveysneuvonta ja terveystarkastukset • Seulonnat

  • Neuvolapalvelut • Kouluterveydenhuolto • Opiskeluterveydenhuolto • Työterveyshuolto • Merenkulkijoiden terveydenhuolto • Iäkkäiden neuvontapalvelut • Ympäristöterveydenhuolto • Todistukset

  Tehtävävastuut: Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 alkaen

  • 57 §

  • Vastuu toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoidosta

  • Terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#a1326-2010

 • 3/25/2015

  7

  Terveydenhuollon yhteistyö ja alueelliset palvelut

  (th-laki 4 luku)

  Kunnan sisällä • Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö

  • Terveyskeskusten kehittäminen, koulutus ja tutkimus; yhteistyökumppanina pth-yksikkö

  Kunta ja muut • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

  yhteistyö; pth-yksikkö ja järjestämissuunnitelma • Terveydenhuollon alueellinen varautuminen

  (poikkeusoloihin)

  Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta – Valinnanvapaus (47-49§)

  • Asiakas voi valita maan terveysasemista sen, mistä saa terveydenhuollon palvelut

  • Kirjallinen ilmoitus, vastuu siirtyy 3 viikon kuluttua, valinta 1x/vuosi

  • Tiettyjä rajoituksia (koulu- ja opiskeluth, kotish)

 • 3/25/2015

  8

  Kiireellinen hoito

  • Asuinpaikasta riippumatta

  • Ympärivuorokautinen päivystys

  • Sovittava järjestämisuunnitelmassa ja esh:n osalta järjestämissopimuksessa

  • Päivystysasetus / syyskuu 2014

  Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy ”hoitotakuu”

  Hoitoon pääsy

  • arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen

  • hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä

  • hoito järjestettävä enintään kolmen (kuuden) kuukauden kuluessa

 • 3/25/2015

  9

  Odotusaikojen julkaiseminen

  • Odotusajat internetissä 4 kk välein

  Terveydenhuoltolaki 7 luku

  • Opetus- ja tutkimustoiminnan järjestäminen

  • Valtion korvausmenettely terv.huollon toimintayksikölle perusopetus, YEK-vaihe, erikoistumiskoulutus

 • 3/25/2015

  10

  Terv.huoltolain muita määräyksiä

  • Laitoshoidon määrittely • Lääkehoito • Lastensuojelulain mukaiset velvoitteet • Lapsen huomioon ottaminen • Puolustusvoimien terv.huolto ja korvaus • Potilaan siirtokuljetus • Tartuntatauti • Oikeuslääketiet.ruumiinavauksista/tiloista, korvauksista • Tasausjärjestelmä • Asiakasmaksut - asiakasmaksulaki

  Miksi johtajuutta? MAAILMA MUUTTUU: IHMISTEN JOHTAMINEN YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ, KOSKA.. • työ muuttuu jatkuvasti • työn tuloksia mitataan tarkemmin, laajemmin,

  enemmän • työnkuvat hämärtyvät • tiimi- ja projektityö yleistyy • tieto- ja asiantuntijatyö yleistyy • virtuaaliorganisaatiot yleistyvät – etäjohtaminen • työ on kuluttavampaa - tieto- ja asiantuntijatyö; • jatkuva muutos, ’hektinen’ ilmapiiri ja tahti työpaikoilla • ilmapiiriongelmat, luottamusta punnitaan!

 • 3/25/2015

  11

  Johtaminen

  • Johtamisen ja organisaatioiden professori Pauli Juutin mukaan etiikka on johtamisen ehdoton edellytys. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, dialogi, läpinäkyvyys - luottamus

  • Johtamisella tulee olla yhteinen tiedossa oleva suunta, strategia, visio

  • Selkeä perustehtävien määrittely, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus, varhainen puuttuminen, tiedolla johtaminen, toiminnan jatkuva arviointi

  Kunnan terveyden- ja sairaanhoidon (johtajan) perustehtävä

  • Lait, asetukset, muut säädökset - valvonta

  • Kuntalaisten toiveet, tarpeet, odotukset

  • Potilaiden odotukset

  • Päättäjien odotukset

  • ”Talousvastuullisten” odotukset

  • Henkilöstön odotukset

  • Yhteistyötahojen ja –organisaatioiden odotukset

  Kaikilla on odotuksia, mutta erilaisia…

 • 3/25/2015

  12

  Johtava lääkäri ja terveyskeskuksen toiminta

  • Kokonaisuuden hallinta

  • Osaamisen turvaaminen

  • Toimintamallit, hoitopolut

  • Sijaistaminen, varajärjestelmät

  • Organisaatiokulttuuri

  HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

  • Riittävä, optimaalinen resurssointi • Osaamisen varmistaminen, perehdytys,

  konsultointikäytännöt, täydennyskoulutus, arviointi, seuranta, raportointi

  • Palaverikäytännöt • Kehityskeskustelut • Työhyvinvointi • Jaksaminen • Ilmapiiri • Työterveyshuolto • Työnohjaus

 • 3/25/2015

  13

  Tehoa toimintaan?

  Johtava lääkäri ja lääkärialaiset, henkilöstöjohtaminen

  • Johtava lääkäri on työnantajan edustaja

  • Rekrytointi

  • KVTES ja Lääkärisopimus

  • Organisaation omat säännöt ja ohjeet

  • Management, leadership

 • 3/25/2015

  14

  Johtava lääkäri ja lääkäri-identiteetti

  • Potilastyön osuus?

  • Lääkäriammattitaidon säilyminen ja ylläpito?

  • ”Ylin” osaaminen, erityisosaaminen ?

  • Onko hallinto oikeaa lääkärintyötä?

  VAI

  Vallalla olevat organ