teologia systematyczna - wt2.uni.opole.plwt2.uni.opole.pl/attachments/article/843/teologia  ·...

Download Teologia systematyczna - wt2.uni.opole.plwt2.uni.opole.pl/attachments/article/843/Teologia  · teologia

Post on 06-Dec-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Teologia systematyczna

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA: CHARYTOLOGIA I PNEUMATOLOGIA ................................................................................... 2

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA: EKLEZJOLOGIA I MARIOLOGIA ........................................................................................... 18

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA: EKLEZJOLOGIA I MARIOLOGIA ........................................................................................... 24

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA: EKLEZJOLOGIA I MARIOLOGIA ........................................................................................... 30

  Teologia duchowoci I ..................................................................................................................................................... 36

  Teologia duchowoci II .................................................................................................................................................... 40

  wiczenia z katolickiej nauki spoecznej ......................................................................................................................... 44

  Katolicka nauka spoeczna .............................................................................................................................................. 47

  CNOTY KARDYNALNE I BIOETYKA.................................................................................................................................... 50

  Seminarium Naukowe z Bioetyki i etyki spoecznej ........................................................................................................ 55

  Teologia dogmatyczna: eschatologia .............................................................................................................................. 59

  O Bogu Jedynym w Trjcy Osb ...................................................................................................................................... 63

  O Bogu Jedynym w Trjcy Osb ...................................................................................................................................... 67

  Teologia fundamentalna cz. I .......................................................................................................................................... 71

  Teologia fundamentalna cz. I .......................................................................................................................................... 74

  Teologia fundamentalna cz. II ......................................................................................................................................... 78

  Teologia fundamentalna cz. II ......................................................................................................................................... 81

  Seminarium naukowe z teologii fundamentalnej ........................................................................................................... 84

  Katolicka nauka o maestwie i rodzinie ....................................................................................................................... 88

 • Nazwa przedmiotu

  TEOLOGIA DOGMATYCZNA: CHARYTOLOGIA I PNEUMATOLOGIA

  Kod ECTS

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

  Katedra Teologii Dogmatycznej, Wydzia Teologiczny UO

  Studia

  kierunek stopie tryb specjalno specjalizacja

  teologia jednolite mgr stacjonarne katechetyczno-

  pastoralna

  Nazwisko osoby prowadzcej (osb prowadzcych)

  Ks. dr Dariusz Klejnowski-Rycki

  Formy zaj, sposb ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktw ECTS

  4 ECTS

  Udzia w zajciach 30 godz., przygotowanie do

  zaj 15 godz., przygotowanie do egzaminu

  30 godz., przygotowanie prezentacji 15 godz.,

  przygotowanie referatw 15 godz. (w sumie:

  105 godz.)

  A. Formy zaj

  Wykad

  B. Sposb realizacji

  Zajcia w sali dydaktycznej

  C. Liczba godzin

  30 W

  Status przedmiotu

  Obowizkowy

  Jzyk wykadowy

  polski

  Metody dydaktyczne

  Wykad problemowy z prezentacj

  Forma i sposb zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub

  wymagania egzaminacyjne

  A. Sposb zaliczenia

  Egzamin

 • multimedialn B. Formy zaliczenia

  Egzamin ustny

  Omwienie prezentacji

  Przygotowanie referatw

  C. Podstawowe kryteria

  1. Egzamin ustny 70%

  2. Umiejtno ustnego zaprezentowania treci referatw i

  prezentacji 10%

  3. Aktywno na zajciach 5%

  4. Znajomo zadanych lektur 15%

  Okrelenie przedmiotw wprowadzajcych wraz z wymogami wstpnymi

  A. Wymagania formalne:

  Teologia fundalmentalna

  Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna

  Teologia dogmatyczna: sakramentologia

  B. Wymagania wstpne:

  1. Student zna pojcie dogmatu i potrafi odrni wypowied dogmatyczn od innych form wypowiedzi

  teologicznych.

  2. Student zna argumentacj teologiczn i potrafi uzasadni wiarygodno chrzecijastwa i Kocioa.

  3. Student zna teologie sakramentw oraz potrafi wyjani pojcie sakramentalnej obecnoci Chrystusa oraz

  odrni j od innych form obecnoci.

  Cele przedmiotu

  Celem przedmiotu jest okrelenie teologicznego, historycznego oraz spoecznego znaczenia Kocioa, jako

  rzeczywistoci przekraczajcej wymiar historyczny, wprost zwizanej z Jezusem Chrystusem, i uwaajcej si za

  kontynuatora wydarzenia Jezusa Chrystusa take w czasach wspczesnych. Ponadto przedmiot omawia rol i

  znaczenie witych, a zwaszcza Maryi w Kociele oraz dogmaty maryjne.

  Treci programowe

  Problematyka wykadw:

  1. Pojcie aski w Starym Testamencie 2. Pojcie aski w Nowym Testamencie 3. Nauka o asce u Ojcw Kocioa 4. Nauka o asce w redniowieczu 5. Nauka o asce w nowoytnoci 6. Oglna teologia aski 7. Szczegowa teologia aski (zbawienie jednostek) 8. Rzeczywisto Ducha witego wedug Starego Testamentu 9. Duch wity w Nowym Testamencie

 • 10. Ojcw Kocioa nauczanie o Duchu witym 11. Pneumatologia redniowieczna 12. Problem Filioque 13. Pneumatologia nowoytna 14. Duch wity w misterium Boga i w wiecie 15. Duch wity w Kociele i w yciu wierzcych

  Wykaz literatury

  A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zaj (zdania egzaminu):

  A.1. wykorzystywana podczas zaj

  Pismo wite Starego i Nowego Testamentu w przekadzie z jzykw oryginalnych, Warszawa 1971.

  Katechizm Kocioa Katolickiego, Pozna 1994.

  Stanisaw Gowa, Ignacy Bieda (oprac.), Breviarium fidei. Wybr doktrynalnych wypowiedzi Kocioa, Pozna 1997.

  A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

  Bernard Sesbo (red.), Historia dogmatw. Tom I. Bg zbawienia, t. T. Rak, Krakw 1999.

  Bernard Sesbo (red.), Historia dogmatw. Tom II. Czowiek i jego zbawienie, t. T. Rak, Krakw 2001.

  Zdzisaw Jzef Kijas, Traktat o Duchu witym i asce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4,

  Warszawa 2007, s. 321-679.

  Georg Kraus, Nauka o asce zbawienie jako aska, t. W. Szymona, Krakw 1999.

  Bertrand Stubenrauch, Pneumatologia. Traktat o Duchu witym, t. P. Lisak, Krakw 1999.

  B. Literatura uzupeniajca

  Yves Congar, Wiery w Ducha witego, t. 1-3, t. L. Rutkowska, Warszawa 1904-1996.

  Gisbert Greshake, Wprowadzenie do nauki o asce,t. S. Jopek, Krakw 2005.

  Efek

  ty

  kszt

  ace

  nia

  Odniesienie do

  efektw ksztacnia

  dla programu

  Odniesienie do

  efektw ksztacnia

  dla obszaru

  Wiedza

  1. Student zna elementarn terminologi z zakresu

  pneumatologii i charytologii, take jej etymologi i korzenie

  TMA_W03

  H2A_W02

 • hebrajskie, greckie i aciskie.

  2. Student ma uporzdkowan, pogbion, prowadzc do

  specjalizacji, szczegow wiedz z zakresu teologii

  systematycznej, zwaszcza teologii dogmatycznej: pneumatologii

  i charytologii.

  4. Student ma gruntown znajomo zasad interpretacji tekstu

  teologicznego zwizanego ze sformuowaniami z zakresu

  charytolgii i pneumatologii, rozumie uwarunkowania historyczne

  wpywajce na form wypowiedzi dogmatycznych.

  5. Ma pogbion wiedz o kompleksowej naturze jzyka oraz o

  historycznej zmiennoci jego znacze i ich konsekwencjach dla

  teologii oraz elementarn wiedz dotyczc procesw

  komunikowania interpersonalnego i spoecznego, ich

  prawidowoci i zakce.

  TMA_W06

  TMA_W15

  TMA_W16

  H2A_W04

  H2A_W07

  H2A_W09

  S1A_W09

  Umiejtnoci

  1. Student potrafi samodzielnie wyszuka, analizowa, ocenia

  i integrowa informacje z wykorzystaniem rnych rde

  oraz formuowa na tej podstawie krytyczne sdy z

  wykorzystaniem wiedzy teologicznej.

  2. Student posiada umiejtnoci badawcze w zakresie teologii,

  obejmujce zwaszcza analiz tekstw filozoficznych, biblijnych

  i teologicznych, syntez rnych idei i pogldw, dobr metod i

  konstruowanie narzdzi badawczych, opracowanie i

  prezentacj wynikw, pozwalajce na oryginalne

  rozwizywanie zoonych problemw

  3. Student potrafi posugiwa si systemami normatywnymi,

  normami i reguami dogmatycznymi Kocioa katolickiego w

  celu rozwizywania konkretnych problemw.

  TMA_U01

  TMA_U02

  H2A_U01

  H2A_U02

 • TMA_U13

  S2A_U05

  Kompetencje spoeczne (postawy)

  1. Student ma wiadomo zoonoci rzeczywistoci i

  rozumie potrzeb interdyscyplinarnego podejcia do

  rozwizywanych problemw.

  2. Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwaszcza

  doktrynalne i etyczno-moralne zwizane z yciem