tender kenn-10-desno-diz

Download Tender kenn-10-desno-diz

Post on 10-Aug-2015

456 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.10000 ZAGREB, Maksimirska 57a PREGLED DIZALA tel: (01) 2329-636, teUfax: (01) 2323-624 Zavod ea inttgralnu kuntrolu e-mail: zavod@pregleddizala.hrwww. pregled-dizala. hrMB: 3457869, OIB: 51028550278IZVJESCEbroj: 01-0253-053/11O OBAVLJENOM PREGLEDU DIZALANARUEITELJ:ZAGREBAETI HOLOING d.O.O. - podruZnica GSKG, Savska c. 1, ZagrebLOKACIJADIZALA:Zagreb, Kennedyjev trg 10UGRADITELJ:Rade KondarVRSTA DIZALA:osobno elektri6no dizaloTVORNteKt BROJ:40-7538 - B, desnoIDENTIFIKACIJSKIBROJ: 04148NOSIVOST DIZALA: 300 kgNAZIVNA BRZINA:1,2 mlsVRSTA PREGLEDA:redovniDATUM PREGLEDA:16.02.2011PRIMJENJENI PROPISI:I Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 5B/10)I Tehnicki propis za niskonaponske elektridne instalacije (NN br. 5/10)I Tehnidki propis za sustave za5tite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. B7l08 i 33/10)I Yalece hrvatske norme iz podrucja dizalaOvla5tenje: Ministarstvo gospodarstva, rada ipodr"rzetniStva; Klasa: LIP/l 383 01108-011A?"; Urbroj: 526-03-01/1-08-5evidencijska oznaka - D-00-4/08 od 31.03.2008.
  2. 2. tzvJEscE br. 01 -0253 -053t1 1str.2 od 2Redovni pregled dizala proveden je prema odredbama 61.26. stavka 6. Pravilnika o sigurnosti dizala(NN br. 58/10). Obavljene su slijede6e provjere: - provjera ispravnog djelovanja opreme za sigurnost iza5titu - provjera ispravnosti druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost - provjera da li su na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost - provjera da u okolini nisu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost - provjera da kod uporabe dizala ne dolazi do promjena koje mogu utjecati na sigurnost - provjera da se na dizalu nalaze sve oznake i upute za uporabu, odrZavanje i spa5avanje r:soba iz clizala - provjera da li su u knjigu odraZavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda - provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostatci prema izvje5cu o obavljenom pregledu NALAZ:NEDOSTACI: ROKZA OTKLANJANJE:1. Rasvijetljenost strojarnice (prostora pogonskog stroja) manja je od propisanih veljada - 2012. 200 lx2. Nedostaju / nisu potpune upute za odrZavanje dizalaveljada - 2012.3. Nedostaju / nisu potpune upute za uporabuveljada - 2012.4. U strojarnici nema aparata za gaSenje poara / nije ispravan veljada - 2012.5. Opde stanje granidnika brzine nije zadovoljavaju6e (predvidjetizamjenu)veljada - 2014.6. Nedostaje elektridna sigurnosna sklopka za kontrolu napetosti uZetaveljada - 2014. granidnika brzine7. U jami voznog okna nije ugraden STOJ prekidadveljada - 2016.B. Nisu ugradene penjalice za pristup u jamu voznog oknaveljada - 2016.9. U jami voznog okna nije ugradena uticnica sa zaStitnim kontaktom veljada - 2016.10. U jamivoznog okna nije ugradena izmjenidna sklopka za rasvjetu voznogveljada - 2016. okna11. Na ulazu u kabinu ne nalaze se kabinska vrataISTEKAO12. Na krovu kabine nema propisane zaStitne ogradeveljada - 2014. ZAKLJUEAK: Na temelju ocjene rezultata obavljenog pregleda i ispitivanja dizala donosi se zakljucak da dizalo NE ZADOVOLJAVA odredbe Pravilnika o sigurnosti dizala (61. 26. st. 5.) i ostale primijenjerre propise zbog nedostataka pod todkom: 11. /...aALrvs1 7/,v ^ .u.v. A-t^,vb a! v"L e- sn??ir- _- r1i tr Jlspitivanje obavio: ,r Eit,*:.#,o t-6 lt, .^ .>"_-.a-n. Vedian Valic,jng. stroj.*o:)" It{T> u/azne napomene:. Rok za otklanjanje nedostataka rabuna se od dana pregleda dizala. lstekom roka, ako nedostaci nisLr otklonjeni,automatski ne zadovoljava odredbe Pravilnika. Vlasnik dizala i odrZavatelj duZni su obavijestiti Zavod olonjenim nedostacima i o svim promjenama na dizalu koje su navedene u dl. 25. PravilnikaUkoliko se na dizalu obavlja modernizacija/remont/rekonstrukcija navedene nedostatke treba otkloniti bez obzira narokove, a za nedostatketeSko otkloniti, a ne utjecu bitno na sigurnost, potrebno je izraditirizika.Ovla5tenje: Ministarstvo gospodarstva, rada ipoduzetniStva; Klasa: UP/|383-01i08-011D2, t"Jrbroj;526-03-01i1-08-5evidencijska oznaka - D-00-4/08 od 31.03.2008.
  3. 3. xffiffim,q*Kx#*- *t hi# *i.*r" q:. F"* TROSKOVNIK E Iektrostro.ia rs ki h radovaINVESTITORZAGREBAEK HOLDING d.O.O.PodruZnica Gradsko stambeno-komunalnogospodarstvoULAZKENNEDYEV TRG 1OOPISDIZALA- REMONT (dizalo broj 40-2538-8, desno)IZRADIO KRUNOSLAV ZULJ, ELEKTROSTROJARSKI ODJELTro5kovnik br. 418 - 0112011 B VoditeljZagreb, 08.04.2011 SLAVKO BACURINffisxcffi1e Sffi
  4. 4. ELEKTROSTROJARSKI ODJEL, 418.0112011 B, KENNEDYEVTRG 1O1.1. POGONSK/ SrROJ1.1. 1 Uredenje postojedeg pogonskog stroja (reduktora) - pogonski strojW3T:ispiranje reduktora, te zamjena ulja, maziva, brtvi i uljokaza kompletzamjena kodionih obloga, te podeSavanje ko6ionog mehanizma komplet POGONSKI STROJ UKUPNO POGONSKO POSTROJENJE UKUPNO str.2
  5. 5. ELEKTROSTROJARSKI ODJEL, 41 8 .01 I2O1 1 2.1. ZASTITA OD PREKOMJERNE BRZINE(ograniiitelj brzine)2.1. 1 DemontaZa dijelova sigurnosnih elemenata koji se zamjenjuju u okviru remonta:regulatorbrzine kom1 natezni uredaj kom1 uZe ograniditelja brzine fi 8mm kom 12.l . 2 Nabava, doprema iugradnja elemenata ograniCitelja brzine za dizalo s 10 stanica atestirani regulator brzine s djelovanjem u oba smjera ikomozubljenim vijencem - O8-300natezni uredaj s uZnicom 300 mm kom1 uZe ograniditelja brzine fi 6,5 mmkom 1 elektridna sklopka za kontrolu nategnutosti uZeta kom 1 Napomena: lzvjeS1e o pregledu stavka 5, 6 ZASTITA OD PREKOMJERNE BRZINE UKUPNO 2.2. ZASTITA OD NEKONTROLIRANE VOZNJE(zahvatna naprava, koinica, krajnji i predkrajnji prekidaii, kontakti,2.2. 1 Uredenje zahvatne naprave s postupnim djelovanjem:komplet 1 pregled, diS6enje i podeSavanje rada ZASTITA OD NEKONTROLIRANE VOZNJE 2.3. ZABRAVNI UREDAJ(zab rave, m ag netski od boj n i k)2.3. 1 Nabava, doprema i ugradnja na vrata voznog okna,kom poluautomatska, zabravnog uredaja Napomena: ukoliko je koja od postoje1ih zabrava dotrajala, obraCun ie se vriiti prema sfuarno utroSenoj koliiini ZABRAVNI UREDAJ UKUPNO 2.4. OSTALO(mjerai tereta, alarm, panik rasujeta, foto-Celija)2.4. 1 Nabava, doprema i ugradnja na okvir elektronskog uredaja za mjerenje opteredenja kabine, te podeSavanje nosivosti OSTALO UKUPNO SIGURNOSNI ELEMENTI UKUPNO str.3
  6. 6. ELEKTROSTROJARSKI ODJEL, 418.0112011 B, KENNEDYEVTRG 1Ogj,b;,tr;:U;BEDA$i.tet$p.Xriffi{ve,e,,,,,,,,,,,,,,,,,,3.1. ELEMENTI U PRAVLJ ANJ A (razvodni ormar, grupa upravljanja, upravljaika i pozivne kutije)3.1 . 1 DemontaZa dijelova elemenata upravljanja koji se zamjenjuju u okviru remonta: grupaupravljanja kom1 upravljadka kutija komIpozivne kutijekom10kopirni uredajkomI Zicana forma komIviseci kabeli komplet3 razvodna kutija kabine s uredajem servisnevoZnje kom13.1. 2 Nabava, doprema i ugradnja nove mikroprocesorskegrupe komplet 1upravljanja u limenom ormaru s postoljem u kompletu s:frekventnim regulatorom i povratnom vezom za dizalo slijededih karakteristika :10 stanicanazivne brzine 1,2 m/s,pogonski elektromotor snage 8,45 kW kabinska vrata automatska teleskopskavrata voznog okna poluautomatskapokazivad pololai1a u kabini pokazivad poloZaja u glavnoj stanici govorna veza strojarnica-kabinaizvedbe duplex sabirno3.1. 3 Nabava, doprema i ugradnja upravljacke kutije u kabinikomplet dizala sa 10 stanica sa slijedeCim elementima:registrom antivandal tipkala za upravljanje voZnjomtipkalom ALARM panik svjetiljkom signalizacijom preopterecenja tipkalom za otvaranje kabinskih vrata mikrozvucnlk om za v ezu sa strojarnicom3.1. 4 Nabava, doprema i ugradnja u dovratnik nove pozlvnekutijekom10 za duplex izvedbu dizala, kompletno s priborom, te prilagodbom postojeceg otvora - pozivna kutija sa slijedecim elementima:tipkom za poziv signalizacijom potvrde poziva pokazivadem smjera voZnjeELEMENTI UPRAVLJANJA UKUPNO
  7. 7. ELEKTROSTROJARSKI ODJEL, 418-0112011 B, KENNEDYEVTRG 1O3.2. IN STALACIJ A U P RAVLJ AN J A (viseei kabeli, iiiana forma, kopirni ureClaj)3.2. 1 Nabava, doprema i postava instalacije kabine, te spajanje s ostalim elementima upravljanja za dizalo s l 0 stanica:viseci kabel 24x0,75 kom 2reviziona kutija instalacije kabine s upravljanjem servisne kom1voZnje3.2. 2 Nabava, doprema i postava nove instalacije upravljanja u voznom oknu, te spajanje s ostalim elementima upravljanja za dizalo sa 10 stanica:Zid,ana forma u postojecim POK kanalimakomplet 1prekidaci (krajnji, SIS) komptet 1 kopirni uretlaj komplet 1 I NSTALACI JA U PRAVLJANJA UKU PNO3.3. S,GA/A L|ZAC|JA (pokazivaii poloZaja i smjera)3.3. 1 Nabava, doprema i ugradnja u zid u glavnoj stanici novogkom 1 pokazivada za duplex izvedbu dizala, kompletno s priborom, te prilagodbom postojeceg otvora - pokazivac sa slijedecim elementima:pokazivacem pololala kabinepokazivacem smjera voZnje SIGNALIZACIJA UKUPNO UREDAJ] ZA UPRAVLJANJE I RAZVOD UKUPNO str.5
  8. 8. ELEKTROSTROJARSKI ODJEL, 418-0112011 B, KENNEDYEVTRG 1O4liriillff4.1. KABINA (kabina, vrata kabine, interijer) 4.1. 1 DemontaZa dijelova prijevozne opreme koji se zamjenjuju u okviru remonta: blende, prag, pregadakomplet I spu5teni strop s rasvjetom komplet 1podna obloga kom1ogledalo s rukohvatom komplet I 4.1. 2 Nabava, doprema iugradnja na kabinu:automatska teleskopska 4-krilna vrata, Sirine 800, s kom frekventno reguliranim pogonom, obloga INOX LINEN blende,|NOX LINEN, prag i pregadakomplet 1 propisane za5titne ogradekomplet I Napomena: lzvje$de o preEledu stavka 11, 12 4.1. 3 Ureclenje interijera postojece limene kabine dimenzija 1,2 x1,1 x2,2 m, na slijede6i nadin; oblaganje stranica limom, INOX LINEN komplet 1dobava i postava lajsni i parapeta, INOXkomplet 1spuSteni strop s fluo rasvjetom, INOXkom1podna protuklizna obloga kom1 ogledalo s rukohvatom, INOXkomplet 1 KABINA UKUPNO 4.2. NOStVtOKVIR(okvir, uredaj za zauje5enje, uredaj za vodenje i podmazivanje) 4.2. 1 Uredenje postoje6eg nosivog okvira za dizalo nosivosti 300 kg obuhvada slijedece:zamlena uredaja zaklizno vodenje za vodilice g 14 mm komplet ugradnja uredaja za podmazivanje kom NOSIVI OKVIR UKUPNO 4.3. OSTALO(protuuteg) 4.3. 1 Ured

Recommended

View more >