template fail meja su pt3 kl_2015

of 69 /69
FAIL MEJA Jawatan: SETIAUSAHA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 Sekolah: <nama sekolah>

Author: irna-chan

Post on 12-Dec-2015

304 views

Category:

Documents


42 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fail meja

TRANSCRIPT

Bil

FAIL MEJAJawatan:SETIAUSAHA PENTAKSIRAN TINGKATAN 3Sekolah:

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA:JAWATAN:SETIAUSAHA PT3GRED:UNIT:E-MEL:

PENGESAHAN PENGEMASKINIAN

Dengan ini, saya mengesahkan bahawa Fail Meja Setiausaha Pentaksiran Tingkatan 3 telah dikemas kini berkuat kuasa mulai

Tarikh Kemas kini :04 FEBRUARI 2014

Tandatangan Ketua Jabatan:

KANDUNGAN

KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Visi, Misi dan Objektif ........ 052. Carta Organisasi ............... 083. Objektif Unit PBS/PT3.................................... 104. Carta Organisasi Unit PBS/PT3 ............................ 135. Senarai Tugas SU PT3 ................................................... 166. Peraturan-peraturan Pentadbiran ................................... 20 7. Proses Kerja ................................................................... 368. Carta Aliran Kerja ........................................................... 529. Senarai Semak / Checklist ............................................. 6810. Senarai Borang yang Berkaitan dengan Tugas Pegawai ................................................................ 84

11. Undang-Undang dan Peraturan (Pekeliling) .................. 8712. Jawatankuasa Yang Dianggotai (Yang berkaitandengan tugas sahaja) ..................................................... 90

13. Norma Kerja ..................................................................... 9214. Format Senarai Tugas Harian ......................................... 94

1. VISI, MISI DAN OBJEKTIF

1.0 VISI, MISI DAN OBJEKTIF

1.1 VISI

1.2 MISI

1.3 OBJEKTIF SEKOLAH

2. CARTA ORGANISASI

8

2.1 CARTA ORGANISASI

Masukkan carta organisasi sekolah

3. OBJEKTIFUNIT PBS/PT3

3.0 Objektif Unit PBS/PT3

1. Menyediakan Instrumen

Memasang instrumen berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian, Format Instrumen dan Panduan Pemasangan Instrumen

Membuat verifikasi instrumen

2. Mentadbir instrumen

Menyediakan jadual

Mentadbir PT3 secara one-off dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP dengan mematuhi peraturan pentadbiran PT3

3. Memeriksa Skrip Jawapan

Memeriksa skrip jawapan murid berpandukan Panduan Penskoran Menjalankan moderasi Memberi skor dan membuat verifikasi skor Menetapkan gred berpandukan Jadual Penggredan Menghantar gred ke Lembaga Peperiksaan

4. Mengeluarkan Pelaporan

Mencetak pelaporan berdasarkan format Pelaporan PT3

4. CARTA ORGANISASIUNIT PBS/PT3

4.0 CARTA ORGANISASI

5. SENARAI TUGAS SU PT3

5.1 Senarai Tugas Setiausaha PT3

BILTUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1Menguruskan pendaftaran calon

2Menguruskan pelaksanaan Pelbagai Instrumen Geografi dan Sejarah

3Menguruskan pelaksanaan Ujian Lisan Bertutur/ Mendengar

4Menguruskan pelaksanaan Ujian Bertulis

5Menguruskan penyimpanan instrumen

6Menguruskan susun atur bilik/dewan peperiksaan

7Menguruskan pernyataan keputusan PT3

8Menguruskan kes-kes khas

9Menguruskan proses semakan semula

DISAHKAN OLEHTARIKH

(nama pengetua)Pengetua

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Tugas 1: Menguruskan Pendaftaran calon.

1. Mendaftarkan calon melalui Aplikasi PT3.2. Mencetak Pernyataan Pendaftaran PT3 dan menyerahkannya untuk semakan calon.3. Membuat pembetulan maklumat pendaftaran sekiranya perlu.

Tugas 2: Menguruskan Pelaksanaan Pelbagai Instrumen Geografi dan Sejarah

1.Memastikan instrumen pentaksiran telah disediakan bagi calon biasa dan calon berkeperluan khas mengikut jadual yang telah ditetapkan.2.Menyimpan instrumen pentaksiran dalam almari/ bilik berkunci yang disediakan sehingga hari perlaksanaan pentaksiran.

Tugas 3: Menguruskan Pelaksanaan Ujian Lisan Bertutur/ Mendengar

1.Memastikan instrumen pentaksiran telah disediakan bagi calon biasa dan calon berkeperluan khas mengikut jadual yang telah ditetapkan.2.Menyimpan instrumen pentaksiran dalam almari/ bilik berkunci yang disediakan sehingga hari perlaksanaan pentaksiran. Tugas 4: Menguruskan pelaksanaan Ujian Bertulis

1. Memuat turun item ujian bertulis dari Aplikasi PT3 bersama KPMp dan menyerahkan instrumen pentaksiran cetakan asal kepada KPMp.

2. Memastikan instrumen pentaksiran telah disediakan bagi calon biasa dan calon berkeperluan khas mengikut jadual yang ditetapkan.

3. Memuat turun panduan penskoran dari Aplikasi PT3 selepas tamat ujian bertulis bagi setiap mata pelajaran mengikut jadual yang ditetapkan oleh LP

4. Menyerahkan panduan penskoran kepada Penolong Kanan Pentadbiran

5. Mencetak Borang Keseluruhan Skor Calon dan menyerahkan kepada Jawatankuasa Verifikasi Skor.

6. Memuktamadkan skor calon bagi setiap mata pelajaran seperti yang disahkan oleh JVS dengan menekan butang HANTAR pada Aplikasi PT3.

7. Catatan: Markah yang telah dihantar ke lembaga peperiksaan tidak boleh diubah lagi.

8. Menyimpan satu salinan cetakan borang skor calon yang telah diverifikasi oleh Pengetua.

Tugas 5: Menguruskan penyimpanan instrumen.

1. Membantu Penolong Kanan Pentadbiran menyimpan instrumen pentaksiran dalam almari / bilik berkunci yang disediakan sehingga hari pelaksanaan ujian bertulis.

2. Menyediakan borang log personel yang memasukkan dan mengeluarkan instrument pentaksiran sepanjang masa bermula dari penyediaan instrumen sehingga penghantaran skor dibuat.

Tugas 6: Menguruskan susun atur bilik/dewan peperiksaan.

1. Menyediakan dewan / bilik peperiksaan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LP dalam Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis.

2. Mencetak kenyataan kemasukan dan slip meja dari aplikasi PT3.

3. Menyediakan dokumen kehadiran calon untuk diserahkan kepada Ketua Pengawas.

Tugas 7: Menguruskan pernyataan keputusan PT3.

1. Mencetak pelaporan PT3 dan menyerahkannya kepada guru tingkatan.2. Mengendalikan proses penyerahan pelaporan keputusan PT3 pada hari yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

Tugas 8: Menguruskan Kes-kes Khas.

1. Mengurus pentadbiran Ujian Bertulis, Pelbagai Instrumen dan Ujian Lisan bagi kes-kes khas sebelum 31 Oktober.

2. Kes kes Khas melibatkan murid-murid seperti berikut:a. Kes Disiplin (ponteng dan buang sekolah)b. Murid Tidak Hadir Ke Sekolah Dalam Tempoh Masa Yang Panjang Atas Sebab Kesihatan.c. Murid Berkeperluan Khas (MBK)d. Murid di Bawah Pengawasan Kementerian Dalam Negeri Dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.e. Murid di bawah Pengawasan Sekolah Dalam Hospital (SDH)f. Atlet yang Terlibat Dalam Latihan Dan Kejohanan Peringkat Negeri dan / atau Kebangsaan / Antarabangsa.g. Murid Baru Pulang Dari Bermastautin Di Luar Negara.

Tugas 9: Menguruskan proses semak semula.

1. Menyampaikan taklimat kepada calon PT3 2. Menyediakan borang permohonan

3. Menguruskan permohonan penyemakan semula keputusan PT3

4. Menghantar borang permohonan dan fee calon ke JPN

5. Mencetak keputusan TERKINI calon dari Aplikasi PT3

6. Menyediakan surat keputusan KEKAL/BERUBAH calon

7. Menyediakan laporan keputusan KEKAL, BERUBAH SKOR dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat sekolah.

7. PROSES KERJA

TUGAS 1: Menguruskan pendaftaran PT3

BIL.PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUKPERATURAN

1Taklimat peperiksaan Pengarah Pendidikan

Timbalan Pengarah &Timbalan Pegawai PendidikanDaerah

Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

2Calon mengisi borang PT3 secara manual

4Pendaftaran atas talian

5Jana angka giliran

6Pengesahan pendaftaran

7Pendaftaran calon cicir(Bayaran RM30)

TUGAS 2: Menguruskan Pelaksanaan Pelbagai Instrumen Geografi dan Sejarah

BilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Peraturan

1Mengadakan pertemuan dengan Ketua Panitia Pengarah Pendidikan

Timbalan Pengarah &Timbalan Pegawai PendidikanDaerah

Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan

Pengetua/ PK1/ Ketua Panitia

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

2Setiausaha Memuat turun Tugasan dan Arahan Persediaan Tugasan

3Mencetak soalan

4KP mengadakan pertemuan dan memberi taklimat kepada Guru Mata pelajaran.

5Melaksanakan Ujian Kajian Kes mengikut tarikh yang ditetapkan oleh LPM

6Pentaksir yang dilantik melaksanakan pemeriksaan, penyelarasan pemeriksaan dan semakan teknikal bersama KP

7Mengadakan mesyuarat JVS

8Verifikasi skor oleh Pentaksir Kawasan

9Menghantar skor ke LPM secara atas talian

TUGAS 3: Menguruskan Pelaksanaan Ujian Lisan Bertutur/ Mendengar

BilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Peraturan

1Mengadakan pertemuan dengan Ketua Panitia Pengarah Pendidikan

Timbalan Pengarah &Timbalan Pegawai PendidikanDaerah

Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan

Pengetua/ PK1/ Ketua Panitia

Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

2Setiausaha peperiksaan muat turun Tugasan Ujian Lisan Bertutur

3Melantik pentaksir Ujian Lisan Bertutur(KP dan Guru Mata Pelajaran)

4Memberi taklimat kepada pentaksir cara pentadbiran dan penskoran.

5Setiausaha peperiksaan menetapkan bilik dan menyediakan jadual ujian lisan bertutur.

6Melaksanakan Ujian Bertutur mengikut tarikh yang ditetapkan oleh LPM

7Menghantar skor ke LPM secara atas talian

Tugas 4: Menguruskan pelaksanaan Ujian bertulis.BilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Peraturan

1Memuat turun item pentaksiran dan panduan pemasangan instrumen oleh SUP PT3 PK1SUP PT3

2Memasang instrumen oleh guru yang dilantik oleh PK1 dan PengetuaPengetuaPK1GKMPSUP PT3

3Verifikasi instrumen oleh KPKP

4Verifikasi instrumen oleh PKwPKw

5Mencetak soalan mengikut bilangan calon PT3PARSUP PT3

6Menyimpan soalan dan panduan penskoran di dalam bilik kebal sekolahGKMPSUP PT3

7Menyedia dan mengedarkan jadual serta panduan Guru Bertugas, Buku Laporan Guru Bertugas kepada guru bertugas.SUP PT3

8Memberi taklimat kepada guru pengawas yang terlibat dan calon.PengetuaKetua PengawasSUP PT3

9Mengedarkan Jadual Waktu PT3 kepada calon dan pengusaha kantin serta semua yang terlibat.Pengetua

10Mengedarkan Kenyataan Kemasukan kepada calon.SUP PT3

11Mentadbir ujian bertulis oleh Ketua Pengawas dan Pengawas

PengetuaKetua PengawasSUP PT3

12Menyimpan skrip jawapan calon ke dalam bilik kebal sekolah

Ketua PengawasSUP PT3

13Muat turun panduan penskoran 1 hari selepas ujian bertulis dijalankan

SUP PT3

14Pentaksir melaksanakan pemeriksaan, penyelarasan pemeriksaan dan semakan teknikal

KPPentaksir

15Pentaksir Kawasan melaksanakan penyelarasan skor dan verifikasi skorKPPKw

16Menghantar markah ke LPM secara atas talian

PengetuaSUP PT3

Tugas 5: Menguruskan Penyimpanan Instrumen.BilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Peraturan

1Menyediakan tempat yang selamat untuk menyimpan instrumen PengetuaSUP PT3

2Menerima evidens proses dan evidens produk daripada pentaksir sekolahPengetuaPentaksir SUP PT3

3Menyimpan evidens proses dan evidens produk dalam jangka masa enam (6) bulan selepas keputusan PT3 diumumkanSUP PT3

Tugas 6: Menguruskan susun atur bilik/dewan peperiksaan.

BilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Peraturan

1Menetapkan dewan/bilik peperiksaan dan bilik kuarantin PengetuaPK1

2Menyediakan pelan kedudukan calonSUP PT3

3Menyelia menyusunan kerusi meja di dewan/bilik peperiksaan mengikut spesifikasi yang ditetapkanPK1SUP PT3

4Menampal Slip Meja/Kenyataan Kemasukan di sudut kanan atas meja calonSUP PT3

5Menampal Jadual Waktu di pintu dewan/bilik peperiksaanSUP PT3

6Menampal Pelan Kedudukan CalonSUP PT3

7Menyediakan alatan di dewan/bilik peperiksaanSUP PT3

8Meletakkan papan tanda PEPERIKSAAN SEDANG DIJALANKAN,DILARANG MASUKSUP PT3

9Menyerahkan dokumen peperiksaan, kunci almari, kunci dewan/bilik peperiksaan kepada ketua pengawasSUP PT3

Tugas 7: Pengurusan Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis PT3BilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Catatan

1Memuat turun Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis dari Aplikasi PT3SUP PT3

2Mencetak Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis.SU PT3

3Mengesahkan Pernyataan Keputusan bagi setiap calonPengetua

4Mengendalikan penyerahan Pernyataan Keputusan pada tarikh yang ditetapkan.Guru Tingkatan dan semua personel yang terlibat.

Tugas 8: Pengurusan Kes-Kes KhasBilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Catatan

1Mengenalpasti murid-murid yang berada dalam kategori kes khasPengetua/PK HEM/Guru Disiplin/Kaunselor

JPN

Pengarah Peperiksaan

2Kes Disiplin dan Kes Tidak Hadir kerana sakit berpanjangan- Memfailkan nama-nama murid berserta dokumen sokongan

3MBK - Memaklumkan kepada ibu bapa untuk membuat permohonan melalui sekolah- Mengemukakan salinan permohonan dengan menggunakan borang yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan (laporan perubatan atau kad OKU) kepada Pengarah Pendidikan Negeri untuk kelulusan melaksanakan PP menggunakan mekanisme yang ditetapkan untuk calon berkeperluan khas

4Murid Berpindah- Mengemas kini skor PBS murid berpindah memastikan data murid dalam Sistem- menyerahkan pelaporan PS dan PPsi secara rasmi kepada ibu bapa / penjaga murid untuk diserahkan kepada sekolah baharu- memastikan evidens PP dan PPsi murid dari sekolah asal diterima- memastikan data murid dalam Sistem Pengurusan Sekolah dikemaskini

5Murid di Bawah Pengawasan KDN Dan JKM/ Murid di bawah Pengawasan SDH/ Atlet Peringkat Negeri, Kebangsaaan, Antarabangsa/ Murid Baru Pulang Dari Bermastautin Di Luar Negara- Memastikan semua murid melaksanakan PBS dengan mekanisme yang sesuai- Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PP hendaklah mendapat kelulusan rasmi Pengarah Peperiksaan- Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan- Memastikan skor murid diserahkan kepada sekolah asal untuk tujuan perekodan.

Tugas 9: Pengurusan Semak Semula Ujian Bertulis PT3

BilProses KerjaPegawai Yang Meluluskan/Dirujuk

Peraturan

1Menyampaikan taklimat kepada calon PT3Pengarah JPWPKLKetua Sektor SPPPengetua

2Menyediakan borang permohonan

3Menguruskan permohonan penyemakan semula keputusan PT3

4Menghantar borang permohonan dan fee calon ke JPN

5Mencetak keputusan TERKINI calon dari Aplikasi PT3

6Menyediakan surat keputusan KEKAL/BERUBAH calon

7Menyediakan laporan keputusan KEKAL, BERUBAH SKOR dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat sekolah.

8. CARTA ALIRAN KERJA

Tugas 1: Menguruskan pendaftaran calon

MulaTaklimat PT3 untuk calon Calon mengisi borang PT3 secara manual (peringkat sekolah)SUP memastikan semua calon yang berada dalam senarai buku kedatangan (Register) mengisi borang PT3Calon bukan warganegara Borang PT3Salinan PasportSalinan bayaran leviPendaftaran atas talian Jana angka giliran Tekan butang Hantar TAMATTiadaYaCalon warganegaraBorang PT3Salinan K.PengenalanSalinan Kad OKU (PPKI)

Tugas 2: Menguruskan Pelaksanaan Pelbagai Instrumen Geografi dan Sejarah

- Mula

Muat turun TUgasan, Arahan Persediaan Tugasan, Panduan Penskoran dan Lembaran Markah Mencetak soalan mengikut bilangan calon PT3

Guru mata pelajaran (pentaksir) mentadbir tugasan.8 waktu PdP.

Pentaksir melaksanakan pemeriksaan, Penyelarasan pemeriksaan dan semakan taknikal bersama KP.

Mesyuarat JVS

Pentaksir Kawasan melaksanakan penyelarasan skor dan verifikasi skor

Menghantar markah ke LPM secara atas talian

Tamat

Tugas 3: Pengurusan Ujian Lisan Bertutur BM dan BI

- Mula

Muat Turun Tugasan Ujian Lisan (SUP PT3)(Arahan Persediaan Tugasan, Panduan Penskoran dan Lambaran Markah) Melantik Pentaksir Ujian Bertutur(Mengikut subjek)

Menyediakan bilik untuk mentaksir

Menyediakan senarai calon PT3 mengikut angka giliran

Menyediakan Jadual Perlaksanaan Pentaksiran(perlu di patuhi oleh Pentaksir) Pentaksir mentaksir calonBM berkumpulan (skor individu)BI - Individu

Pentaksir Kawasan melaksanakan penyelarasan skor dan verifikasi skor

Menghantar markah ke LPM secara atas talian

Tamat

Pengurusan Ujian Lisan Mendengar BM dan BI

- Mula

Menerima CD (Audio, Soalan dan Panduan Penskoran)

Memastikan CD boleh digunakan

Mencetak soalan mengikut bilangan calon PT3

Menyimpan soalan dan panduan penskoran dalam bilik kebal sekolah

Mengedarkan soalan semasa ujian mendengar dijalankan Menyimpan skrip jawapan calon ke dalam bilik kebal

Menyerah skrip jawapan calon kepada pentaksir

Pentaksir Kawasan melaksanakan penyelarasan skor dan verifikasi skor

Menghantar markah ke LPM secara atas talian

Tamat

Tugas 4: Pengurusan Ujian Bertulis

- Mula

Memuat turun item pentaksiran dan panduan pemasangan instrumen oleh SUP PT3

Memasang instrumen oleh guru yang dilantik oleh PK1 dan Pengetua

- Verifikasi instrumen oleh KP

Verifikasi instrumen oleh PKw

Mencetak soalan mengikut bilangan calon PT3

Menyimpan soalan dan panduan penskoran dalam bilik kebal sekolah Menyedia dan mengedarkan jadual serta panduan Guru Bertugas, Buku Laporan Guru Bertugas kepada guru bertugas. Memberi taklimat kepada guru pengawas yang terlibat dan calon.

Mengedarkan Jadual Waktu PT3 kepada calon dan pengusaha kantin serta semua yang terlibat. Mengedarkan Kenyataan Kemasukan kepada calon.

Mentadbir ujian bertulis oleh Ketua Pengawas dan Pengawas

Menyimpan skrip jawapan calon ke dalam bilik kebal sekolah

Muat turun panduan penskoran 1 hari selepas ujian bertulis dijalankan Pentaksir melaksanakan pemeriksaan, penyelarasan pemeriksaan dan semakan teknikal - Pentaksir Kawasan melaksanakan penyelarasan skor dan verifikasi skor

Menghantar markah ke LPM secara atas talian

Tamat

Tugas 5: Pengurusan Penyimpanan Instrumen

Mula

Menyediakan tempat yang selamat untuk menyimpan instrumen

Menerima evidens proses dan evidens produk daripada pentaksir sekolah

Menyimpan evidens proses dan evidens produk dalam jangka masa enam (6) bulan selepas keputusan PT3 diumumkan Tamat

Tugas 6: Pengurusan Susun Atur Dewan/Bilik Peperiksaan

- Mula

- Menetapkan dewan/bilik peperiksaan dan bilik kuarantin

- Menyediakan pelan kedudukan calon

- Menyelia penyusunan kerusi meja di dewan/bilik peperiksaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan - Menampal Slip Meja/Kenyataan Kemasukan di sudut kanan atas meja calon

- Menampal Jadual Waktu di pintu dewan/bilik peperiksaan

- Menampal Pelan Kedudukan calon

- Menyediakan alatan di dewan/bilik peperiksaan

- Meletakkan papan tanda

- Menyerahkan dokumen peperiksaan, kunci almari, kunci dewan dan bilik peperiksaan kepada ketua pengawas

- Tamat

Tugas 7: Pengurusan Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis PT3

Mula

Memuat turun Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis

Mencetak Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis

Mengesahkan Pernyataan Keputusan bagi setiap calon.

Mengendalikan penyerahan Pernyataan Keputusan pada tarikh yang ditetapkan.

TAMAT

Tugas 8: Pengurusan Kes-Kes Khas

- MULA

- Mengenalpasti murid-murid yang berada dalam kategori kes khas

Kes Disiplin dan Kes Tidak Hadir kerana sakit berpanjangan - Memfailkan nama-nama murid berserta dokumen sokongan MBK - Memaklumkan kepada ibu bapa untuk membuat permohonan melalui sekolah

- Mengemukakan salinan permohonan dengan menggunakan borang yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan (laporan perubatan atau kad OKU) kepada Pengarah Pendidikan Negeri untuk kelulusan melaksanakan PP menggunakan mekanisme yang ditetapkan untuk calon berkeperluan khas

- memastikan data murid dalam Sistem Pengurusan Sekolah dikemaskini

Murid Berpindah - Mengemas kini skor PBS murid berpindah memastikan data murid dalam Sistem

- menyerahkan pelaporan PS dan PPsi secara rasmi kepada ibu bapa / penjaga murid untuk diserahkan kepada sekolah baharu

- memastikan evidens PP dan PPsi murid dari sekolah asal diterima

- memastikan data murid dalam Sistem Pengurusan Sekolah dikemaskini

Murid di Bawah Pengawasan KDN Dan JKM/ Murid di bawah Pengawasan SDH/ Atlet Peringkat Negeri, Kebangsaaan, Antarabangsa/ Murid Baru Pulang Dari Bermastautin Di Luar Negara - Memastikan semua murid melaksanakan PBS dengan mekanisme yang sesuai

- Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PP hendaklah mendapat kelulusan rasmi Pengarah Peperiksaan

- Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan

- Memastikan skor murid diserahkan kepada sekolah asal untuk tujuan perekodan

TAMAT

Tugas 9: Pengurusan Semak Semula Ujian Bertulis PT3

MULA

Menyampaikan taklimat kepada calon

Menyediakan borang permohonan

Menguruskan permohonan penyemakan semula keputusan PT3

Menghantar borang permohonan dan fee calon ke JPN

Mencetak keputusan terkini calon dari Aplikasi PT3

Menyediakan surat keputusan KEKAL/BERUBAH calon

Menyediakan laporan keputusan KEKAL,BERUBAH SKOR dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat sekolah TAMAT

9. SENARAI SEMAK/CHECKLIST

Tugas 1: Pendaftaran calon.

BIL.PROSES KERJATanda ()Catatan

1Taklimat peperiksaan

2Calon mengisi borang PT3 secara manual

4Pendaftaran atas talian

5Jana angka giliran

6Pengesahan pendaftaran

7Pendaftaran calon cicir(Bayaran RM30)

Tugas 2: Pelaksanaan Pelbagai Instrumen Geografi dan Sejarah.

BilProses KerjaTanda ()Catatan

1Mengadakan pertemuan dengan Ketua Panitia

2Setiausaha Memuat turun Tugasan dan Arahan Persediaan Tugasan

3Mencetak soalan

4KP mengadakan pertemuan dan memberi taklimat kepada Guru Mata pelajaran.

5Melaksanakan Ujian Kajian Kes mengikut tarikh yang ditetapkan oleh LPM

6Pentaksir yang dilantik melaksanakan pemeriksaan, penyelarasan pemeriksaan dan semakan teknikal bersama KP

7Mengadakan mesyuarat JVS

8Verifikasi skor oleh Pentaksir Kawasan

9Menghantar skor ke LPM secara atas talian

Tugas 3: Pelaksanaan Ujian Lisan BM dan BI

BilProses KerjaTanda ()Catatan

1Mengadakan pertemuan dengan Ketua Panitia

2Setiausaha peperiksaan muat turun Tugasan Ujian Lisan Bertutur

3Melantik pentaksir Ujian Lisan Bertutur(KP dan Guru Mata Pelajaran)

4Memberi taklimat kepada pentaksir cara pentadbiran dan penskoran.

5Setiausaha peperiksaan menetapkan bilik dan menyediakan jadual ujian lisan bertutur.

6Melaksanakan Ujian Bertutur mengikut tarikh yang ditetapkan oleh LPM

7Menghantar skor ke LPM secara atas talian

BilProses KerjaTanda ()Catatan

1Mengadakan pertemuan dengan Ketua Panitia

2Ketua Panitia memastikan CD yang di terima boleh digunakan

3Mencetak soalan

4Menyimpan soalan dan panduan penskoran di dalam bilik kebal

5Melaksanakan Ujian mendengar mengikut tarikh yang ditetapkan oleh LPM

6Menghantar skor ke LPM secara atas talian

Tugas 4: Pelaksanaan Ujian Bertulis.BilTindakanTanda ( )Catatan

1Memuat turun item pentaksiran dan panduan pemasangan instrumen oleh SUP PT3

2Memasang instrumen oleh guru yang dilantik oleh PK1 dan Pengetua

3Verifikasi instrumen oleh KP

4Verifikasi instrumen oleh PKw

5Mencetak soalan mengikut bilangan calon PT3

6Menyimpan soalan dan panduan penskoran di dalam bilik kebal sekolah

7Menyedia dan mengedarkan jadual serta panduan Guru Bertugas, Buku Laporan Guru Bertugas kepada guru bertugas.

8Memberi taklimat kepada guru pengawas yang terlibat dan calon.

9Mengedarkan Jadual Waktu PT3 kepada calon dan pengusaha kantin serta semua yang terlibat.

10Mengedarkan Kenyataan Kemasukan kepada calon.

11Mentadbir ujian bertulis oleh Ketua Pengawas dan Pengawas

12Menyimpan skrip jawapan calon ke dalam bilik kebal sekolah

13Muat turun panduan penskoran 1 hari selepas ujian bertulis dijalankan

14Pentaksir melaksanakan pemeriksaan, penyelarasan pemeriksaan dan semakan teknikal

15Pentaksir Kawasan melaksanakan penyelarasan skor dan verifikasi skor

16Menghantar markah ke LPM secara atas talian

Tugas 5: Pelaksanaan penyimpanan instrumen.BilTindakanTanda ( )Catatan

1Menyediakan tempat yang selamat untuk menyimpan instrumen

2Menerima evidens proses dan evidens produk daripada pentaksir sekolah

3Menyimpan evidens proses dan evidens produk dalam jangka masa enam (6) bulan selepas keputusan PT3 diumumkan

Tugas 6: Pengurusan susun atur bilik/dewan peperiksaan.BilTindakanTanda ( )Catatan

1Menetapkan dewan/bilik peperiksaan dan bilik kuarantin

2Menyediakan pelan kedudukan calon

3Menyelia menyusunan kerusi meja di dewan/bilik peperiksaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan

4Menampal Slip Meja/Kenyataan Kemasukan di sudut kanan atas meja calon

5Menampal Jadual Waktu di pintu dewan/bilik peperiksaan

6Menampal Pelan Kedudukan Calon

7Menyediakan alatan di dewan/bilik peperiksaan

8Meletakkan papan tanda PEPERIKSAAN SEDANG DIJALANKAN,DILARANG MASUK

9Menyerahkan dokumen peperiksaan, kunci almari, kunci dewan/bilik peperiksaan kepada ketua pengawas

Tugas 7: Pengurusan Pernyataan Keputusan PT3.

BilAktivitiTindakanCatatan

1

2

3

4

Memuat turun Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis dari Aplikasi PT3

Mencetak Pernyataan Keputusan Ujian Bertulis

Mengesahkan Pernyataan Keputusan bagi setiap calon

Mengendalikan penyerahan Pernyataan Keputusan pada tarikh yang ditetapkan.

Tugas 8: Pengurusan Kes-Kes Khas.

BilAktivitiTindakanCatatan

1

Mengenalpasti murid-murid yang berada dalam kategori kes khas

2

Kes Disiplin dan Kes Tidak Hadir kerana sakit berpanjangan- Memfailkan nama-nama murid berserta dokumen sokongan

3

MBK - Memaklumkan kepada ibu bapa untuk membuat permohonan melalui sekolah- Mengemukakan salinan permohonan dengan menggunakan borang yang disediakan oleh LP berserta dokumen sokongan (laporan perubatan atau kad OKU) kepada Pengarah Pendidikan Negeri untuk kelulusan melaksanakan PP menggunakan mekanisme yang ditetapkan untuk calon berkeperluan khas

4

Murid Berpindah- Mengemas kini skor PBS murid berpindah memastikan data murid dalam Sistem- menyerahkan pelaporan PS dan PPsi secara rasmi kepada ibu bapa / penjaga murid untuk diserahkan kepada sekolah baharu- memastikan evidens PP dan PPsi murid dari sekolah asal diterima- memastikan data murid dalam Sistem Pengurusan Sekolah dikemaskini

5Murid di Bawah Pengawasan KDN Dan JKM/ Murid di bawah Pengawasan SDH/ Atlet Peringkat Negeri, Kebangsaaan, Antarabangsa/ Murid Baru Pulang Dari Bermastautin Di Luar Negara- Memastikan semua murid melaksanakan PBS dengan mekanisme yang sesuai- Memastikan murid yang tidak dapat melaksanakan PP hendaklah mendapat kelulusan rasmi Pengarah Peperiksaan- Merujuk kepada Pengarah Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat dan tindakan selanjutnya bagi melaksanakan PP untuk murid berkenaan- Memastikan skor murid diserahkan kepada sekolah asal untuk tujuan perekodan.

Tugas 9: Pengurusan Semak semula.

BilAktivitiTindakanCatatan

1

2

3

4

5

6

7Menyampaikan taklimat kepada calon PT3

Menyediakan borang permohonan

Menguruskan permohonan penyemakan semula keputusan PT3

Menghantar borang permohonan dan fee calon ke JPN

Mencetak keputusan TERKINI calon dari Aplikasi PT3

Menyediakan surat keputusan KEKAL/BERUBAH calon

Menyediakan laporan keputusan KEKAL, BERUBAH SKOR dan BERUBAH GRED bagi tujuan analisis di peringkat sekolah.

10. SENARAI BORANG

ARAHAN:Borang2 dipilih berdasarkan keperluan sekolah mengikut tugas SU PT3 dan di ambil daripada senarai borang yang disediakan oleh kumpulan Pn Rozita semasa Bengkel Penyediaan Fail Meja SU PT3.

11. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

BIL.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Tugas 1: Pendaftaran calon PT3

1.AKTA PENDIDIKANAkta Pendidikan 1996 (Akta 550)Undang-undang malaysia (1996)

2.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10/1988Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta.

3.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 2001Pindaan Para 2 SPI Bil 10/1988 Panduan Tentang Umur Masuk sekolah Rendah dan sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta.

4.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/2010Pelaksanaan Dasar menghadkan Jumlah Maksimum sepuluh (10) matapelajaran dan penambahan Dua(2) Matapelajaran Tambahan Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

5.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/2007Garis Panduan Pengoperasian Dasar pemansuhan Yuran peperiksaan Awam

6.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1994Penilaian Perkara asas fardu Ain (PAFA) Dalam UPSR/PMR dan SPM

7.SURAT Siaran : LP(S)-D1.13/(67)Pendaftaran Mengambil Peperiksaan Calon Warganegara Asing

8.SURAT Siaran : LP.SPPP/16/6.63 Jld II/(28) Peperiksaan UPSR/PMR/SPM Calon Bermasalah Pendengaran.

9.Buku Panduan Pengurusan PT3

Tugas 2: Pelaksanaan Pelbagai Instrumen Geografi dan Sejarah

1.Peraturan Pentadbiran Pelbagai Instrumen geografi dan Sejarah.

Tugas 3: Pelaksanaan Ujian Lisan Bertutur.

1.Peraturan Pentadbiran Ujian Lisan Bertutur dan Mendengar.

Tugas 4: Pelaksanaan Ujian Bertulis.

1.Peraturan Pentadbiran Ujian bertulis.

Tugas 5 : Penyimpanan Instrumen

1.Peraturan Pentadbiran PT3.

2.Buku Panduan Pengurusan PT3

Tugas 6: Susun atur bilik/dewan peperiksaan.

1.Buku Panduan Pengurusan PBS.

Tugas 7 : Pernyataan keputusan PT3

1.Surat Siaran :KP.LP005.01.01 JLD 9(67)Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Peperiksaan UPSR, PMR, SPM, SPMu dan STAM 2012

Tugas 8 : Kes-kes khas.

1.Buku Panduan Pengurusan PT3.

Tugas 9: Proses Semak semula

1.Surat Siaran:

12. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

12.0 JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL.NAMA JAWATANKUASAKEANGGOTAANKEKERAPAN MESYUARAT

1Jawatankuasa Permuafakatan Kurikulum DaerahAJK3 Kali Setahun

2Jawatankuasa Pelaksana MS ISO 9001:2008AJK6 Kali Setahun

3Jawatankuasa PBS DaerahSetiausaha3 Kali Setahun

*CONTOH*Ahli PUSPANITA(Tidak Perlu Dinyatakan)

(Nota: Nyatakan TIADA jika tidak berkenaan)

Senaraikan jawatankuasa yang dianggotai oleh Su yang berkaitan dengan bidang tugas. Contoh diberikan dalam jadual berwarna hijau dan italik. Contoh lain ialah JK dalam panitia yang diajar.

13. NORMA KERJA

BIL.JENIS KERJANORMA KERJA(Masa/Kuantiti)Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Setahun (hari)

1Mengurus pendaftaran calon PT3.40

2Mengurus pelaksanaan Pelbagai Instrumen Geografi dan Sejarah.7

3Mengurus dan mengendalikan Ujian Lisan Bertutur dan Mendengar.25

4Mengurus dan mengendalikan Ujian Bertulis.3

5Mengurus penyimpanan instrumen.200

6Menguruskan susun atur bilik/dewan peperiksaan.5

7Menguruskan pernyataan keputusan PT3.2

8Menguruskan kes-kes khas.40

9Menguruskan proses semak semula.30

Masa yang dimasukkan adalah berdasarkan bilangan hari yang terdapat dalam jadual peperiksaan dan peraturan pentadbiran. Maaf jika ada yang salah....

14. SENARAI TUGAS HARIAN

Sila senaraikan tugas-tugas harian lain yang dijalankan oleh SU PT3. Boleh rujuk buku panduan sekolah untuk melihat senarai tugas guru.

57FAIL MEJA SETIAUSAHA PT3