teknoloji ve liderlik

Click here to load reader

Post on 10-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Liderlik eğitimleri

TRANSCRIPT

Etkinlik 1: Tanma ve Baar ykleri

Etkinlik 1: Tanma ve Baar ykleri

Bu blmde ksaca kendimizi tantarak yada tank olduumuz bir olay ele alacaz. Ltfen kendinizi tanttktan sonra, yaadnz olay aada ayrlan blme en fazla 10 cmle ile yaznz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etkinlik 2: Temel Soru ve Hedefleri Tanmak

Temel SoruTeknoloji ve Liderlik Forumu aadaki temel soruyu cevaplamaya almaktadr:

Eitim liderleri, rencilerin baarlarn artrmak iin retmenlerin renme ve retme srelerinde teknolojiyi etkin bir ara olarak kullanmalarn nasl destekler ?

Forumun Hedefleri

Teknoloji ve Liderlik Forumu; eitim liderleri (l Milli Eitim Mdr, l Eitim Denetmeni, l Milli Eitim Mdr Yardmcs, l Milli Eitim ube Mdr, le Milli Eitim Mdr ve ube Mdr, Okul Mdr) sorumluluklar altnda bulunan retmenlere daha etkin bir eitim sreci yrtmeleri ve buna bal olarak rencilerin baarlarn artrmaya ynelik teknolojiden nasl yararlanabilecekleri konusunda yardmc olmay hedeflemektedir.

Teknoloji ve Liderlik Forumu, adndan da anlalaca gibi bir eitim ortamndan ziyade sizler gibi eitim alannda liderlik grevini yrtenlerin bilgi ve deneyimlerini paylamalarn, ibirlii yapmalarn salayan bir iletiim etkinliidir. Bilindii gibi forum, halkn ya da ilgililerin bir araya gelerek belirli bir konu zerinde grlerini dile getirdikleri, tarttklar ve uzlamaya altklar etkinliktir. Bu etkinliin Teknoloji ve Liderlik Forumu eklinde adlandrlmasnn nedeni, yukarda da belirtildii gibi siz eitim liderlerinin bir araya gelerek retim ve ynetim srelerinde teknolojinin etkin bir ara olarak kullanlmasna ynelik grlerinizi paylamanz ve ortak bir eylem plan hazrlamanz salayacak bir ortamn oluturulmasdr. Bundan dolaydr ki bu etkinlik, teknoloji kullanm konusunda eitim liderlerinin ne tr liderlik davran sergilemeleri gerektii zerinde durmaktadr.

Teknoloji ve Liderlik Forumu, temel soruda da olduu gibi teknolojinin eitimde etkin, verimli, srdrlebilir bir ara olarak nasl kullanlaca ve sizlerin vizyon - misyon oluturmanza katk sunmay hedeflemektedir.

Forum srasnda temel soru erevesinde etkili, verimli ve srdrlebilir bir teknoloji kullanm konusunda neler yapabileceinizi tartyor olacaksnz. Bu arada da: Teknolojinin etkin bir ara olarak eitim ve ynetim srelerinde kullanlmas konusunda dnyada ve Trkiyede yaplan almalarla birlikte eitim liderlerinin roln inceleyecek.

Deiimi ve buna bal olarak oluan yeni renme kaynaklarn inceleyecek.

nternet etii ve gelien eitim alannda deien standartlar inceleyip analiz edecek.

Okulunuzda ya da il/ilenizde uygulanacak bir eylem plan oluturacaksnz.

zet

Temel sorunun nemli noktalarn gzden geirin. Forumun hedeflerini ve amalarn dnn. lerleyen blmlerde renme-retme srelerinde etkili teknoloji kullanmn desteklemenin, model olmann ve tevik etmenin yollarn renecek ve tartacaksnz.

Temel Soru:

Eitim liderleri, rencilerin baarlarn artrmak iin retmenlerin renme ve retme srelerinde teknolojiyi etkin bir ara olarak kullanmalarn nasl destekler?

nemli Noktalar:

Teknoloji kullanm yada teknolojiden yararlanma; renci ve retmenlerin daha kalc renmelerini salamak amacyla, teknoloji kaynaklarn bir ama olarak deil bir ara olarak srekli kullanmalarn ve teknoloji tabanl uygulamalar gerekletirmelerini ieren bir sretir.

Teknoloji ve Liderlik Forumu; renme ve retme srelerinde etkili teknoloji kullanmn desteklemeye, model olmaya ve tevik etmeye ilikin eylem planlarnz hazrlamanza yardmc olacaktr.

Blm 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Eitim ve Teknoloji

Blm 1

Eitim ve Teknoloji

Bu blmde, dnyada ve lkemizde kullanlan eitim teknolojileri hakknda bilgi edineceksiniz. Bununla birlikte teknoloji kullanmnda hedeflerin neler olabilecei ve biz eitim liderlerinin bu konuda rolmzn ne olaca zerinde duracaz. Daha sonra lkemizde eitim teknolojilerine yaplan yatrmlarn ksa bir tarihesini ve yeni uygulamaya konulan f@tih projesini tanmaya alacaz.

Temel Soru

Eitim liderleri, rencilerin baarlarn artrmak iin retmenlerin renme ve retme srelerinde teknolojiyi etkin bir ara olarak kullanmalarn nasl destekler?

Blm Sorular

Dnyada ve Trkiyede teknolojik gelimeler yaanrken eitim lideri neler yapmaldr?

retim programlar ile biliim teknolojilerinin kullanm arasnda ne dzeyde paralellik vardr?

Biliim teknolojilerinin eitim alannda etkin kullanlmas iin eitim liderleri neler yapmaldr?

f@tih Projesinde eitim liderlerine den grevler nelerdir?

Blmn Hedefleri

F@TH Projesi kapsamnda eitimin hizmetine sunulan teknolojik donanmn verimli bir ekilde rencilere kullandrlmas; eitim srelerinde hzl ve kalc renmeyi gerekletirerek hedeflenen vizyona ulalmasn salamak.

Genel anlamdaki liderlik ile teknoloji liderlii kavramnn birletirilerek ada Eitim Liderlii misyonunun yerine getirilmesini salamak.

Eitim liderinin, eitim blgesindeki/okulundaki retmenlere F@TH Projesi kapsamnda salanan teknolojik olanaklar en verimli ekilde kullanmasn salamak.

rencilerin, salanan teknolojik destekten azami llerde yararlanarak teknoloji tabanl projeler hazrlamalarn salamak.

Yararlanlacak Kaynaklar Forum sunumu

nternet taraycs

CD

Blm 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eitim ve Teknoloji

1.1 Teknoloji Uygulamalarnda Hedefler ve Eitim Liderlerinin Rol Deiim Gerekli midir?

Deiim evrenin doasnda bulunmaktadr. Bundan dolay yaamn iinde srekli olarak deiimler yaanmakta, buna bal olarak da mevcut paradigmalar bir tarafa braklarak yeni paradigmalara geilmektedir. Bilimsel alanda uygulamaya aktarlan yeni ilke ve uygulamalar tm insanlar zerinde deiimi beraberinde getirmektedir.Toplumsal yaamda paradigma deiimleri yaanmaktadr. Buna bal olarak eitimde de paradigma deiimleri yaanmaktadr. Dolaysyla eitim sistemi ierisinde bulunan tm unsurlar da bu deiimden etkilenmektedir. zellikle son yllarda eitim teknolojileri alannda yaanan nemli deiimler dikkat ekmektedir. Meydana gelen teknolojik gelimelere ayak uydurabilme eitim liderinin kendini yenilemesi ile gerekleebilir. Deimeyen tek ey deiimin kendisidir gereinden hareketle eitim liderinin yeniliklere ak olmas ve deiime uygun biimde davran gelitirmesi kanlmazdr.

Hayallerin Kadar Byksn!

Bir hayalin varsa ancak yapacan bir i, ulaabilecein bir baarn olabilir. Eitim lideri gelecei bugnden planlar, kendini gelitirir ve gerekletirir.

Ltfen 2023 Trkiyesini hayal edin ve eitimde gerekli almalar yaplmazsa nelerle karlarz? Dncelerinizi aada ayrlan yere yazabilirsiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aa ayak uydurarak yapacamz bir eitim sonucundaki 2023 Trkiyesini hayal ediniz ve dncelerinizi ayrlan yere yaznz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Dnyada ve Trkiyede Eitim Teknolojileri

Tarihin her dneminde eitim ve onun bir kazanm olan retim vardr. Hatta her canl, bir ekilde birbirlerinden bir eyler renmektedir. Ceviz yemek iin kargalarn, cevizi alp kayalklara yksekten brakarak krlacan, anne ya da baba kargadan rendiini hepimiz bilmekteyiz. nsanolunun bilgi ve becerisini gelitiren bir sosyal varlk olduunu dndmzde, bugnk teknolojiye ulamadan nce de eitim aralarnn varl bir gerektir.

lk alarda tamamen grerek renmeye dayal bir retim vard. Yaznn icad ile eitim materyalleri de ortaya kmaya balamtr. Talar, deriler ilk eitim materyalleridir. Bu dnem medeniyette ileri seviyeye ulaan topluluklarda, tabletler, papirsler, parmenler grmeye balyoruz. Kdn ve matbaann icad da bu alanda nemli gelimelere neden olmutur. zellikle sanayi devrimi ile eitim materyallerinde de yenilikler olmaya balamtr. Ancak en byk deiim bilgisayarn yaygnlamas ve internetin kulla

View more