teknofest gazĠantep havacilik, uzay ve teknolojĠ side.pdf · pdf file 2021. 1....

Click here to load reader

Post on 01-Apr-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TEKNOFEST GAZĠANTEP

  HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJĠ FESTĠVALĠ

  ĠNSANSIZ SU ALTI SĠSTEMLERĠ YARIġMASI

  KRĠTĠK TASARIM RAPORU

  TAKIM ADI: GosHawk Side

  TAKIM ID:T3-12477-165

  TAKIM ÜYELERĠ:

  Ahmet Yiğit CĠHAN, Rıdvan Can SARUHAN, Ergün Anıl AYDIN

  DANIġMAN ADI: Murat KORKUT

  RĠZE

  HAZĠRAN- 2020

 • i

  ĠÇĠNDEKĠLER

  1. RAPOR ÖZETĠ ...................................................................................................................... 1

  2. TAKIM ġEMASI ................................................................................................................... 2

  2.1.Takım Üyeleri ................................................................................................................... 2

  2.2.Organizasyon ġeması ve Görev Dağılımı ........................................................................ 2

  3. PROJE MEVCUT DEĞERLENDĠRME ............................................................................... 4

  4. ARAÇ TASARIMI ................................................................................................................ 5

  4.1.Sistem Tasarımı ................................................................................................................ 5

  4.2.Aracın Mekanik Tasarımı ................................................................................................. 6

  4.2.1.Mekanik Tasarımı Süreci ........................................................................................... 6

  4.2.2. Malzemeler ............................................................................................................. 13

  4.2.3. Üretim Yöntemleri .................................................................................................. 22

  4.2.4. Fiziksel Özellikler ................................................................................................... 22

  4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı .................................................... 23

  4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci ...................................................................................... 23

  4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci ....................................................................................... 29

  4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci .......................................................................................... 29

  4.4. DıĢ Ara yüzler ................................................................................................................ 29

  5. GÜVENLĠK ......................................................................................................................... 29

  6. TEST .................................................................................................................................... 31

  7. TECRÜBE ............................................................................................................................ 32

  8. ZAMAN, BÜTÇE VE RĠSK PLANLAMASI ..................................................................... 33

  9. ÖZGÜNLÜK ........................................................................................................................ 37

  10. REFERANSLAR ............................................................................................................... 38

  Kaynakçalar .............................................................................................................................. 38

  Ek 1…………………………………………………………………………………………...39

  Ek 2…………………………………………………………………………………………...40

  Ek 3…………………………………………………………………………………………...41

  Ek 4…………………………………………………………………………………………...42

 • ii

  TABLOLAR DĠZĠNĠ

  Tablo 1.Denizaltı robotunun malzeme listesi. .......................................................................... 17

  Tablo 2.Denizaltı robotunun malzeme özellikleri listesi. ........................................................ 20

  Tablo 3.Kritik tasarım, üretim ve test süreçleri iĢ zaman tablosu. ........................................... 34

  Tablo 4.Kritik tasarım, üretim ve test süreçleri nihai bütçe tablosu. ....................................... 35

  Tablo 5.Kritik tasarım, üretim ve test süreçleri nihai risk tablosu. .......................................... 36

 • iii

  ġEKĠLLER DĠZĠNĠ

  ġekil 1. 1400KV Fırçasız Motor .............................................................................................. 13

  ġekil 2. PLA Filament .............................................................................................................. 13

  ġekil 3. PVC Tüp ..................................................................................................................... 14

  ġekil 4. Paslanmaz Çelik .......................................................................................................... 14

  ġekil 5. Kestamid ..................................................................................................................... 15

  ġekil 6. PVC Boru Kelepçesi ................................................................................................... 15

  ġekil 7. Pirinç Çubuk ............................................................................................................... 16

  ġekil 8. Kelebek Somun ........................................................................................................... 16

  ġekil 9.O-Ring .......................................................................................................................... 16

  ġekil 10. Pnömatik Silindir ...................................................................................................... 17

  ġekil 11. DıĢ akıĢ etkisinde pervane gerilme dağılımı ............................................................. 22

  ġekil 12. DıĢ akıĢ analizi ile yapının türbülans bölgeleri tespiti .............................................. 23

  ġekil 13. Cat5 kablo ................................................................................................................. 26

  ġekil 14. Joystick ...................................................................................................................... 27

  ġekil 15. Lümen ....................................................................................................................... 27

 • iv

  ġEMALAR DĠZĠNĠ

  ġema 1. Takım organizasyonu ve görev dağılımı ...................................................................... 3

  ġema 2. Denizaltı robotunun elektrik aksamı ve su üstü denetim masası. ................................. 5

  ġema 3. Denizaltı roboyunun prototipi ...................................................................................... 6

  ġema 4. Denizaltı robotunun alt donanımları ............................................................................. 7

  ġema 5. ĠĢlem Basamakları AkıĢ Diyagramı ........................................................................... 28

 • v

  FOTOĞRAFLAR DĠZĠNĠ

  Fotoğraf 1. Paslanmaz çelik malzemeler kesilmiĢ hali ve 3D modeli ....................................... 8

  Fotoğraf 2. Denizaltı Robot'un Ģasesinin argon kaynağı ile birleĢtirilmesi ve parlatılması ....... 8

  Fotoğraf 3. Thruster (Ġtici) ………………………………………………….…………………9

  Fotoğraf 4. Propeller (Pervane) .................................................................................................. 9

  Fotoğraf 5. ROV Alt Parça…………………………………………………………………….9

  Fotoğraf 6. Fırçasız Motor ......................................................................................................... 9

  Fotoğraf 7. Ġticilerin 3D ile üretimi ve Ġtici son hali ................................................................ 10

  Fotoğraf 8. Robotumuzun arka kanatlarının üretimi ................................................................ 10

  Fotoğraf 9. Robot kol tutucularının üretimi ve en son montaj hali .......................................... 11

  Fotoğraf 10. Takım üyelerimiz Ģerit testere ve torna tezğahında çalıĢırken ............................ 11

  Fotoğraf 11. Takım üyemiz torna ve matkap tezgâhında çalıĢırken ........................................ 12

  Fotoğraf 12. ROV Motorlarının montaj ve kablo lehimlerinin yapılması ............................... 12

  Fotoğraf 13. Konvertör ............................................................................................................. 24

  Fotoğr