tek-art İnaat ticaret turizm sanayi ve yatırımlar anonim

of 60/60
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar, Açıklayıcı Notlar ve Sınırlı Denetim Raporu

Post on 22-Apr-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 Ocak - 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar, Açklayc Notlar ve
Snrl Denetim Raporu
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak - 30 Eylül 2020 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar le lgili Açklayc Notlar
çindekiler
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Varlklar)………………………………………………………………….1
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Yükümlülükler)…………………………………………………………..2
Konsolide Kar veya Zarar Tablosu………………………………………………………………………………3
Konsolide Dier Kapsaml Gelir Tablosu…………………………………………………………………….….4
Konsolide Nakit Ak Tablosu…………………………………………………………………………………...5
Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu………………………………………………………………………….6
1 irketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu ................................................................................................. 7 2 Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar............................................................................................... 7 3 letme Birlemeleri ..................................................................................................................................... 20 4 Dier letmelerdeki Paylar ......................................................................................................................... 21 5 Bölümlere Göre Raporlama ......................................................................................................................... 21 6 Nakit ve Nakit Benzerleri ............................................................................................................................ 21 7 Finansal Yatrmlar ...................................................................................................................................... 22 8 Finansal Borçlar ........................................................................................................................................... 22 9 Dier Finansal Yükümlülükler .................................................................................................................... 24 10 Ticari Alacak ve Borçlar .............................................................................................................................. 24 11 Dier Alacak ve Borçlar .............................................................................................................................. 26 12 Çalanlara Salanan Faydalara likin Borçlar ........................................................................................... 27 13 Stoklar.......................................................................................................................................................... 27 14 Kullanm Hakk Varlklar ........................................................................................................................... 28 15 Pein Ödenmi Giderler, Ertelenmi Gelirler .............................................................................................. 28 16 Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatrmlar ............................................................................................. 29 17 Yatrm Amaçl Gayrimenkuller .................................................................................................................. 29 18 Maddi Duran Varlklar ................................................................................................................................. 33 19 Maddi Olmayan Duran Varlklar ................................................................................................................. 36 20 erefiye ........................................................................................................................................................ 36 21 Devlet Tevik ve Yardmlar ........................................................................................................................ 37 22 Karlklar, Kaullu Varlk ve Yükümlülükler ............................................................................................. 37 23 Taahhütler .................................................................................................................................................... 40 24 Çalanlara Salanan Faydalar..................................................................................................................... 40 25 Cari Dönem Vergisi Ile Ilgili Varlk ve Yükümlülükler ............................................................................... 41 26 Dier Varlk ve Yükümlülükler ................................................................................................................... 41 27 Sermaye, Yedekler ve Dier Özkaynak Kalemleri ...................................................................................... 42 28 Haslat ve Satlarn Maliyeti ...................................................................................................................... 44 29 Aratrma ve Gelitirme Giderleri, Pazarlama Sat ve Datm Giderleri, Genel Yönetim Giderleri ........ 44 30 Niteliklerine Göre Giderler .......................................................................................................................... 44 31 Esas Faaliyetlerden Dier Gelir / (Giderler) ................................................................................................ 45 32 Yatrm Faaliyetlerinden Gelir /(Giderler) ................................................................................................... 45 33 Finansman Gelir / (Giderleri) ...................................................................................................................... 46 34 Sat Amacyla Elde Tutulan Duran Varlklar ve Durdurulan Faaliyetler.................................................... 46 35 Vergi Varlk ve Yükümlülükleri ................................................................................................................... 46 36 Pay Bana Kazanç / (Kayp) ....................................................................................................................... 48 37 likili Taraf Açklamalar ............................................................................................................................ 49 38 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Düzeyi ................................................................. 51 39 Finansal Araçlar (Gerçee Uygun Deer Açklamalar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
Çerçevesinde Açklamalar) ................................................................................................................................. 56 40 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ............................................................................................................ 58 41 Mali Tablolar Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tablolarn Açk, Yorumlanabilir ve Anlalabilir
Olmas Açsndan Açklanmas Gereken Dier Hususlar ................................................................................... 58
1
30 Eylül 2020 Tarihi tibaryla
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Varlklar)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmitir.)
Bamsz Bamsz
Denetimden Denetimden
Geçmemi Geçmi
VARLIKLAR
Finansal yatrmlar 7 - -
likili olmayan taraflardan ticari alacaklar 10 14.067.754 10.795.975
likili taraflardan ticari alacaklar 10,37 - -
Dier alacaklar 11 74.817.124 83.196.859
likili olmayan taraflardan dier alacaklar 11 67.146 92.109
likili taraflardan dier alacaklar 11,37 74.749.978 83.104.750
Stoklar 13 2.134.413 395.626
Cari dönem vergisi ile ilgili varlklar 25 11.405 13.834
Dier dönen varlklar 26 2.016.791 2.418.977
Ara toplam 98.626.732 100.254.678
Duran Varlklar 1.163.970.564 1.171.925.110
likili taraflardan ticari alacaklar 10,37 - -
Dier alacaklar 11 75.822 75.822
likili olmayan taraflardan dier alacaklar 11 75.822 75.822
likili taraflardan dier alacaklar 11,37 - -
Özkaynak yöntemiyle deerlenen yatrmlar 16 - -
Yatrm amaçl gayrimenkuller 17 311.804.857 311.663.000
Maddi duran varlklar 18 851.999.696 859.784.372
Kullanm hakk varlklar 14 46.559 313.309
Maddi olmayan duran varlklar 19 43.630 88.607
erefiye 20 - -
Pein ödenmi giderler 15 - -
Ertelenmi vergi varl 35 - -
Dier duran varlklar 26 - -
Toplam Varlklar 1.262.597.296 1.272.179.788
2
30 Eylül 2020 Tarihi tibaryla Konsolide Finansal Durum Tablosu (Yükümlülükler) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmitir.)
Bamsz Bamsz
Denetimden Denetimden
Geçmemi Geçmi
KAYNAKLAR
Ksa vadeli borçlanmalar 8 76.263.874 22.552.427
Uzun vadeli borçlanmalarn ksa vadeli ksmlar 8 52.842.270 72.529.388
Dier finansal yükümlülükler 9 - -
likili olmayan taraflara ticari borçlar 10 7.598.269 6.486.571
likili taraflara ticari borçlar 10,37 - -
Çalanlara salanan faydalar kapsamnda borçlar 12 3.110.793 649.782
Dier borçlar 11 2.709.513 4.470.086
likili olmayan taraflara dier borçlar 11 2.709.513 4.367.407
likili taraflara dier borçlar 11,37 - 102.679
Devlet tevik ve yardmlar 21 - -
Ertelenmi gelirler 15 26.175.736 30.658.118
Dönem kar vergi yükümlülüü 35 - -
Ksa vadeli karlklar 22 2.634.289 1.952.026
Dier ksa vadeli karlklar 22 2.496.957 1.855.022
Çalanlara salanan faydalara ilikin ksa vadeli karlklar 22 137.332 97.004
Dier ksa vadeli yükümlülükler 26 - -
Ara toplam 171.334.744 139.298.398
Uzun Vadeli Yükümlülükler 271.603.783 235.450.265
Uzun vadeli borçlanmalar 8 153.923.156 118.235.024
Dier finansal yükümlülükler 9 - -
likili taraflara ticari borçlar 10,37 - -
Dier borçlar 11 3.981.452 3.783.347
likili olmayan taraflara dier borçlar 11 3.981.452 3.783.347
likili taraflara dier borçlar 11,37 - -
Ertelenmi gelirler 15 - -
Dier uzun vadeli karlklar 24 - -
Çalanlara salanan faydalara ilikin uzun vadeli karlklar 24 1.336.525 849.145
Dier uzun vadeli yükümlülükler 26 - -
Ertelenmi vergi yükümlülüü 35 112.362.650 112.582.749
Özkaynaklar 819.658.769 897.431.125
Ödenmi sermaye 300.000.000 300.000.000
Paylara ilikin primler / iskontolar (10.535.995) (12.032.906)
Kar veya zararda yeniden snflanmayacak dier kapsaml gelir/(giderler) 668.934.185 669.074.339
Kardan ayrlan kstlanm yedekler 1.106.871 1.106.871
Geçmi yllar kar veya (zararlar) (66.473.760) (21.946.224)
Net dönem kar veya (zarar) (80.792.202) (44.527.536)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 - -
Toplam Kaynaklar 1.262.597.296 1.272.179.788
3
1 Ocak - 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Kar veya Zarar Tablosu Yeniden Yeniden
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmitir.) Snflanm Snflanm
Bamsz Bamsz Bamsz Bamsz
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmemi Geçmemi Geçmemi Geçmemi
Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem
1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz -
Notlar 30 Eylül 2020 30 Eylül 2020 30 Eylül 2019 30 Eylül 2019
Haslat 28 17.807.285 15.296.798 44.108.446 30.889.084
Satlan hizmet maliyeti (-) 28 (10.708.637) (8.813.862) (31.049.176) (17.442.085)
Brüt kar / (zarar) 7.098.648 6.482.936 13.059.270 13.446.999
Pazarlama, sat ve datm giderleri (-) 29,30 (2.208.043) (1.594.371) (1.934.150) (1.045.023)
Genel yönetim giderleri (-) 29,30 (5.869.386) (2.605.341) (8.748.388) (3.049.968)
Aratrma ve gelitirme giderleri (-) 29,30 - - - -
Esas faaliyetlerden dier gelirler 31 5.802.781 3.083.971 4.588.536 2.871.633
Esas faaliyetlerden dier giderler (-) 31 (18.044.467) (4.317.436) (13.481.870) (1.308.171)
Esas faaliyet kar/(zarar) (13.220.467) 1.049.759 (6.516.602) 10.915.470
Özkaynak yöntemiyle deerlenen yatrmlarn 16
-kar/(zararlarndaki) paylar - - - -
Finansman geliri 33 9.562.436 2.185.105 12.464.758 3.872.597
Finansman gideri (-) 33 (77.319.232) (37.441.056) (31.462.517) (1.786.332)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/(zarar) (80.977.263) (34.206.192) (25.514.361) 13.001.735
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) 35 185.061 (330.228) 2.365.457 329.953
- Dönem vergi gelir / (gideri) - - - -
Sürdürülen faaliyetler dönem kar/(zarar) (80.792.202) (34.536.420) (23.148.904) 13.331.688
Durdurulan Faaliyetler
Dönem kar/(zarar) (80.792.202) (34.536.420) (23.148.904) 13.331.688
Dönem kar / (zararnn) dalm (80.792.202) (34.536.420) (23.148.904) 13.331.688
Kontrol gücü olmayan paylar - - - -
Pay bana kazanç / (kayp)
4
1 Ocak - 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Dier Kapsaml Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmitir.)
Bamsz Bamsz Bamsz Bamsz
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmemi Geçmemi Geçmemi Geçmemi
Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem
1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz -
Notlar 30 Eylül 2020 30 Eylül 2020 30 Eylül 2019 30 Eylül 2019
Dönem Kar / (Zarar) 36 (80.792.202) (34.536.420) (23.148.904) 13.331.688
Dier Kapsaml Gelirler
Tanmlanm fayda planlar
Kar veya zararda yeniden snflanmayacak
-dier kapsaml gelire ilikin vergiler 35.037 41.926 39.928 72.786
- Dönem vergi geliri/ (gideri) - - - -
Toplam Kapsaml Gelir (80.932.356) (34.704.126) (23.308.615) 13.040.543
Toplam kapsaml gelirin dalm:
Kontrol gücü olmayan paylar - - - -
Pay bana kazanç / (kayp) (0,00300) (0,00129) (0,00086) 0,00048
Takip eden notlar finansal tablolarn ayrlmaz parçasn olutururlar.
5
1 Ocak - 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Nakit Ak Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmitir.) Bamsz Bamsz
Denetimden Denetimden
Geçmemi Geçmemi
1 O cak - 1 O cak -
Notlar 30 Eylül 2020 30 Eylül 2019
A) letme Faaliyetlerinden Nakit Aklar (5.151.023) 510.269
Dönem Kar / (Zarar) (80.792.202) (23.148.904)
Sürdürülen faaliyetler dönem kar/(zarar) (80.792.202) (23.148.904)
Dönem net kar/zarar mutabakat ile ilgili düzeltmeler 76.057.306 32.577.495
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 14,18,19 8.192.054 14.305.175
Deer düüklüü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 367.815 (613.628)
Alacaklarda deer düüklüü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 10,11 357.475 (603.005)
Beklenen kredi zararlar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 10 10.340 (10.623)
Karlklar ile ilgili düzeltmeler 1.064.110 81.259
Çalanlara salanan faydalara ilikin karlklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 22-24 422.176 368.358
Dava ve/veya ceza karlklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 22 175.532 175.532
Dier karlklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler 22 466.402 (462.631)
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 31,32,33 9.117.441 11.796.249
Gerçeklememi yabanc para çevrim farklar ile ilgili düzeltmeler 57.500.947 9.373.897
Vergi gelir giderine ilikin düzeltmeler 35 (185.061) (2.365.457)
letme sermayesinde gerçekleen deiimler (348.897) (9.149.435)
Ticari alacaklardaki azal (art) ile ilgili düzeltmeler 10 (3.497.554) (7.466.180)
Faaliyetlerle ilgili dier alacaklardaki azal (art) ile ilgili düzeltmeler 11 8.379.735 (8.925.491)
Stoklardaki azallar (artlar) ile ilgili düzeltmeler 13 (1.738.787) (273.887)
Pein ödenmi giderlerdeki azal (art) 26 (1.339.441) (323.221)
Ticari borçlardaki art (azal) ile ilgili düzeltmeler 10 1.049.142 2.351.313
Faaliyetlerle ilgili dier borçlardaki art (azal) ile ilgili düzeltmeler 11 (1.562.468) 588.856
Çalanlara salanan faydalar kapsamnda borçlardaki art (azal) 12 2.461.011 778.032
Ertelenmi gelirlerdeki art (azal) 26 (4.482.382) (2.058.211)
letme sermayesinde gerçekleen dier art (azal) ile ilgili düzeltmeler 26 381.847 6.179.354
Faaliyetlerden elde edilen nakit aklar (5.083.793) 279.156
Vergi iadeleri (ödemeleri) 35 2.429 257.712
Çalanlara salanan faydalara ilikin karlklar kapsamnda ödemeler 24 (69.659) (26.599)
B) Yatrm Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Aklar (217.169) (2.335.732)
Maddi ve maddi olmayan duran varlklarn almndan kaynaklanan nakit çklar 18,19 (75.312) (2.200.732)
Yatrm amaçl gayrimenkul almndan kaynaklanan nakit çklar 17 (141.857) (135.000)
C) Finansman Faaliyetlerinden Kaynalanan Nakit Aklar 6.333.250 3.066.113
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girileri 8 138.468.477 46.637.782
Borç ödemelerine ilikin nakit çklar 8 (131.058.679) (32.878.253)
Geri alnan paylarn satndan kaynaklanan nakit girileri 27 3.160.000 -
Ödenen faiz (13.798.984) (23.267.087)
Alnan faiz 9.562.436 12.573.671
- nakit ve nakit benzerlerindeki net art/(azal) 965.058 1.240.650
D) Yabanc Para Çevrim Farklarnn Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi (16.621) (8.171)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net art/azal 948.437 1.232.479
E) Dönem Ba Nakit ve Nakit Benzerleri 6 703.531 358.921
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.651.968 1.591.400
Takip eden notlar finansal tablolarn ayrlmaz parçasn olutururlar.
6
1 Ocak - 30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu
Bamsz Denetimden Geçmemi
Cari Dönem Notlar
1 Ocak 2020 (Dönem ba) 27 300.000.000 7.430.206 (1.673.625) (12.032.906) 669.143.831 (69.492) 1.106.871 (21.946.224) (44.527.536) 897.431.125
Transferler - - - - - - (44.527.536) 44.527.536 -
Toplam kapsaml gelir - - - - - (140.154) - - (80.792.202) (80.932.356)
- Net dönem kar / (zarar) - - - - - - - - (80.792.202) (80.792.202)
- Dier kapsaml gelir / (gider) - - - - - (140.154) - - - (140.154)
30 Eylül 2020 (Dönem sonu) 27 300.000.000 7.430.206 (10.536) (10.535.995) 669.143.831 (209.646) 1.106.871 (66.473.760) (80.792.202) 819.658.769
Bamsz Denetimden Geçmemi
1 Ocak 2019 (Dönem ba) 27 300.000.000 7.430.206 (1.673.625) (12.032.906) 651.861.683 (45.929) 1.106.871 33.535.080 (55.481.304) 924.700.076
Transferler - - - - - - - (55.481.304) 55.481.304 -
30 Eylül 2019 (Dönem sonu) 27 300.000.000 7.430.206 (1.673.625) (12.032.906) 651.861.683 (205.640) 1.106.871 (21.946.224) (23.148.904) 901.391.461
Takip eden notlar finansal tablolarn ayrlmaz parçasn olutururlar.
Kar veya zararda yeniden
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
7
1 irketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi (irket) 1987 ylnda Yattur Turizm
Marina ve Yat letmecilii Anonim irketi ünvanyla stanbul’da kurulmutur. Grup’un ünvan 26
Aralk 1990 tarihinde Tek-Art Turizm Anonim irketi olarak, 31 Austos 2005 tarihinde Tek-Art Turizm
Zigana Anonim irketi olarak, 12 Mays 2010 tarihinde ise Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve
Yatrmlar Anonim irketi olarak tescil edilmitir.
Grup’un esas faaliyet konusu, yurt içinde ve yurt dnda oteller, tatil köyleri, golf tesisleri, lokanta,
kafeterya, gazino ve elence yerleri, plajlar, lunaparklar, marinalar, yat çekek yerleri, turistik eya sat
yerleri, tanzim okullar ve benzeri tesislerin yatrmn yapmak, bu tesisleri ina etmek ve iletmek,
seyahat acental, turizm tamacl ve kiralk araba iletmecilii yapmak, limanlarda ve serbest
bölgelerde maazalar, tehir yerleri ve depolar açmak ve bu yerleri iletmektir.
Grup, 30 Eylül 2020 tarihi itibaryla, faaliyetlerini stanbul’da bulunan merkezine bal olarak Antalya
ili Kemer lçesi Beldibi Mevkii’nde bulunan birinci snf tatil köyü Club Zigana’da ve zmir ili Çeme
lçesi Alaçat beldesinde bulunan Resort Zigana Otel’de sürdürmektedir.
Antalya ili Kemer ilçesi Beldibi Mevkii’nde bulunan Club Zigana Tesisleri 49 yllna devletten
kiralanan ve kira süresi 21 Aralk 2067’de dolacak olan arsa üzerinde ina edilmitir. Maliye Bakanl
ile imzalanan ve tapuya tescil edilen 49 yl süreli rtifak Hakk Sözlemesi’ne göre kira süresi sonunda
kiralanan arsa üzerinde ina edilmi tüm tesisler bedelsiz olarak maliye idaresine braklacaktr.
Grup önceki dönemlerde Toplu Konut Prefabrik Yap Elemanlar Sanayi ve Ticaret A.. (Toptem) ve
Tek-Art naat Ticaret ve Sanayi Anonim irketi (“Tek-Art naat”) ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20. Maddeleri uyarnca birlemitir.
Birleme ilemi 24 ubat 2010 tarihinde Tek-Art Turizm Zigana Anonim irketi bünyesinde
gerçeklemitir. Bu tarih itibaryla Toptem ve Tek-Art naat’n tüzel kiilii kalmamtr. Bu birleme
ilemi ile Grup faaliyet alanna inaat faaliyetlerini de eklemitir. Grup Yönetimi gerek birleme
suretiyle elde edilen gayrimenkuller üzerinde, gerekse muhtelif ilikili irketlere ait gayrimenkuller
üzerinde gayrimenkul gelitirme ve inaat faaliyetleri gerçekletirmeyi planlamaktadr.
1 Ocak - 30 Eylül 2020 hesap döneminde çalan ortalama personel says 279’dur. 52 kii idari personel
olup tüm personel sendikaszdr. (1 Ocak - 31 Aralk 2019 hesap döneminde çalan ortalama personel
says 305’tir. 48 kii idari personel olup tüm personel sendikaszdr.)
Grup halka açk olup hisse senetleri Borsa stanbul’da ilem görmektedir.
2 Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar
2.01 Sunuma likin Temel Esaslar
Grup muhasebe kaytlarn Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye
Bakanl’nca yaymlanan Tek Düzen Hesap Plan gereklerine göre TL olarak tutmaktadr. liikteki
konsolide finansal tablolar SPK’nn 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan
Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii” (“Tebli”)
hükümlerine uygun olarak hazrlanmtr.
Grup Tebliin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu (“KGK”)
tarafndan yaymlanan Türkiye Muhasebe Standartlar’n / Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ile
bunlara ilikin ek ve yorumlar (“TMS/TFRS”) uygulamaktadr. Ekli konsolide finansal tablolar
Grup’un yasal kaytlarna dayandrlm ve geçerli para birimi olan “TL” cinsinden ifade edilmi olup,
KGK tarafndan yaynlanan Türkiye Muhasebe Standartlar’na göre Grup’un durumunu laykyla arz
edebilmek için bir takm düzeltme ve snflandrma deiikliklerine tabi tutularak hazrlanmtr.
1 Ocak - 30 Eylül 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 9 Kasm 2020 tarihli Yönetim
Kurulu toplantsnda onaylanmtr. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kurulularn yasal mevzuata göre
düzenlenmi finansal tablolar ve bu konsolide finansal tablolar tashih etme hakk vardr.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
8
2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarn Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm olduu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartlar’na uygun finansal tablo hazrlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasnn gerekli olmadn ilan ettii için bu tarihten itibaren
Uluslararas Muhasebe Standard 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre
finansal tablolarn hazrlanmas ve sunumu uygulamasn sona erdirmitir.
2.03 Muhasebe Politikalarnda Deiiklikler
önemli deiiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye dönük olarak uygulanr ve önceki
dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarnda yaplan deiikliklerin önceki
dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullanmdaym gibi finansal tablolarda
geriye dönük olarak da uygulanr. Grup’un cari hesap döneminde muhasebe politikalarnda deiiklik
bulunmamaktadr.
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanlarak yaplr. Ancak,
tahminin yapld koullarda deiiklik olmas, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelimelerin ortaya
çkmas sonucunda tahminler gözden geçirilir.
Muhasebe tahminindeki deiikliin etkisi, yalnzca bir döneme ilikinse, deiikliin yapld cari
dönemde, gelecek dönemlere de ilikinse, hem deiikliin yapld dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kar veya zararnn belirlenmesinde dikkate alnacak ekilde
finansal tablolara yanstlr.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olmas beklenen muhasebe
tahminindeki bir deiikliin nitelii ve tutar finansal tablo dipnotlarnda, gelecek dönemlere ilikin
etkinin tahmininin mümkün olmad haller dnda, açklanr.
Grup, üpheli alacaklarn tespiti, maddi ve maddi olmayan duran varlklarda ve stoklarda deer
düüklüü olup olmadnn tespiti, maddi ve maddi olmayan duran varlklarda yararl ömürlerin tespiti,
Grup aleyhine açlan davalar için karlk ayrlp ayrlmamas, kdem tazminat karl hesaplamasnda
kullanlan aktüeryal varsaymlar, ertelenmi vergi hesabnda dikkate alnacak mali zararlar gibi
hususlarda muhasebe tahminlerine bavurmaktadr.
bilgiler aada ilgili bölümlerde yer almaktadr. Muhasebe tahminlerinin oluturulmasnda geçmi
tecrübelerden faydalanlmaktadr.
2.05 Konsolidasyon
Grup’un aadaki bal ortaklklar Grup’un varlklar, finansal durumu ve faaliyet sonuçlar üzerinde
önemli etkiye sahip olmadklarndan konsolidasyon kapsam dnda braklmlardr.
Söz konusu önemli etkiye sahip olmayan bal ortaklklar satlmaya hazr finansal varlk olarak
snflanm ve maliyet bedellerinin tamam için deer düü karl ayrlmtr.
Önemli etkiye sahip olmayan bal ortaklklara ait özet finansal veriler not 7 de yer almaktadr ve bu
bal ortaklklarn 30 Eylül 2020 tarihi itibaryla önemli bir ticari faaliyeti mevcut deildir.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
9
Grup’un finansal durumu ve faaliyet sonuçlar üzerinde önemli etkiye sahip olmayan finansal
varlklardaki pay oranlarna ilikin bilgiler aada açklanmtr.
irket Ad Pay Oran (%)
May Enerji Elektrik Üretim Madencilik ve Turizm Yatrmlar A.. (May Enerji) 80,00
Tek-Art Müzik Yapm Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. (Tekart Müzik) 50,00
Traco Elektronik Sanayi ve D Ticaret A.. (Traco) 58,33
Tek-Art Holding A.. (Tek-Art Holding) 76,59
Bununla birlikte irket’in kontrolünün tamamn elinde bulundurmak suretiyle sahip olduu Mayboya
Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim irketi ile bu bal ortakln yine paylarnn tamamna
sahip olduu Karadeniz Gazetesi ve Matbaaclk Limited irketi tam konsolidasyon kapsamndadr.
Tam konsolidasyon kapsamndaki bal ortaklklardaki pay oranlarna ilikin bilgiler aada
açklanmtr.
Mayboya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (Mayboya) 100,00
Karadeniz Gazetesi ve Matbaaclk Limited irketi (Karadeniz Gazetesi) 100,00
2.06 Önemli Muhasebe Politikalarnn Özeti
Konsolide finansal tablolarn hazrlanmas srasnda uygulanan önemli muhasebe politikalarnn özeti
aadaki gibidir:
ilgili ekonomik yararlarn Grup’a aktarlmasnn muhtemel olmas üzerine alnan veya alnabilecek
bedelin makul deeri üzerinden tahakkuk esasna göre kaytlara alnr. Net satlar, indirim ve
iskontolarn düülmesi suretiyle bulunmutur.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlktan elde edilecek
tahmini nakit girilerini söz konusu varln kaytl deerine indirgeyen efektif faiz oran nispetinde ilgili
dönemde tahakkuk ettirilir.
muhasebeletirilir.
Satlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunmas durumunda makul bedel gelecekte
oluacak nakit akmlarnn finansman unsuru içerisinde yer alan gizli faiz oran ile indirgenmesiyle tespit
edilir. Fark, tahakkuk esasna göre konsolide finansal tablolara yanstlr.
TFRS 15 standardnn uygulamasnn, Grup’un haslat ve kârlar veya zararlar üzerinde önemli bir
etkisi yoktur. Grup, haslatn, söz konusu varln kontrolü müteriye aktarldnda; dier bir ifadeyle,
hizmetlerin teslimi annda gerçeklemektedir.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlktan elde edilecek
tahmini nakit girilerini söz konusu varln kaytl deerine indirgeyen efektif faiz oran nispetinde ilgili
dönemde tahakkuk ettirilir.
Satlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunmas durumunda makul bedel gelecekte
oluacak nakit akmlarnn finansman unsuru içerinde yer alan gizli faiz oran ile indirgenmesi ile tespit
edilir. Fark tahakkuk esasna göre konsolide finansal tablolara yanstlr.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
10
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleebilir deerin düük olan ile deerlenmektedir. Stoklarn
maliyetinin hesaplanmasnda ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadr.
Net gerçekleebilir deer, olaan ticari faaliyet içerisinde oluan tahmini sat fiyatndan tahmini
tamamlanma maliyeti ve sat gerçekletirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplamnn indirilmesiyle elde edilir. Grup’un stoklar otel iletme malzemesi stoklarndan olumaktadr.
Grup’un net gerçekleebilir deeri maliyetinin altnda olan stoklar yoktur.
2.06.03 Maddi Duran Varlklar
Maddi duran varlklar maliyet deerlerinden birikmi amortismann ve varsa deer düüklüklerinin
düülmesi suretiyle gösterilmektedir. Grup bünyesine önceki dönemde Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19. ve 20. maddeleri uyarnca irket birlemesi yoluyla katlan
gayrimenkullerin birleme tarihi itibaryla gerçee uygun deerleri maliyet deeri olarak dikkate
alnmaktadr.
Maliyet bedelinin hesabnda 1 Ocak 2005 tarihinden önce satn alnan kalemler 31 Aralk 2004 tarihine
kadar enflasyonun etkilerine göre düzeltmeye tabi tutulmutur. Sabit kymetler dorusal amortisman
metoduyla faydal ömür esasna uygun bir ekilde amortismana tabi tutulmaktadr. Beklenen faydal
ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çkan deiikliklerin olas etkilerini tespit etmek
amacyla her yl gözden geçirilir ve tahminlerdeki deiiklikler ileriye dönük olarak muhasebeletirilir. Maddi duran varlklarn faydal ömürleri aadadr:
Amortisman Uygulanan Varlklar Faydal ömür (yl)
Binalar (Club Zigana) (*)
Yer alt ve yerüstü düzenleri 5 – 10
Makine ve tesisler 3 – 15
Tatlar 5 – 10
Demirbalar 2 – 15
Özel maliyetler 10
Dier Maddi duran varlklar 4 – 15
(*) Clup Zigana’ya ait binalar 21 Aralk 2067’de dolan iletme süresi çerçevesinde amortismana tabi
tutulmaktadr. Bu kapsamda bu binalar toplam faydal ömürleri arlkl ortalama 49 yldr.
Arazi ve arsalar için snrsz ömürleri olmas sebebiyle amortisman ayrlmamaktadr.
Maddi duran varlklarn sat dolaysyla oluan kar ve zararlar net defter deerleriyle sat fiyatnn
karlatrlmas sonucunda belirlenir ve faaliyet karna dahil edilir.
Bakm ve onarm giderleri gerçekletii tarihte gider yazlr. Eer bakm ve onarm gideri ilgili aktifte
genileme veya gözle görülür bir gelime salyorsa aktifletirilir.
2.06.04 Maddi Olmayan Duran Varlklar
Satn alnan bilgisayar yazlmlar, satn alm srasnda ve satn almdan kullanma hazr olana kadar geçen sürede oluan maliyetler üzerinden aktifletirilir. Maddi olmayan duran varlklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satn alnan kalemler için 31 Aralk 2004 tarihine kadar enflasyonun etkilerine göre
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
11
düzeltilmi maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005’ten sonra satn alnan kalemler için satn alm maliyet deerinden, birikmi itfa ve tükenme paylar ile varsa deer kayplar düülmü olarak gösterilirler. Bu varlklar beklenen faydal ömürlerine göre dorusal amortisman yöntemi kullanlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen faydal ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çkan deiikliklerin olas etkilerini tespit etmek amacyla her yl gözden geçirilir ve tahminlerdeki deiiklikler ileriye dönük olarak muhasebeletirilir. Maddi olmayan duran varlklarn faydal ömürleri aadadr:
Amortisman Uygulanan Varlklar Faydal ömür (yl)
Haklar 3 – 10
2.06.05 Kiralama lemleri Grup, sözlemenin balangcnda, sözlemenin kiralama nitelii tayp tamadn ya da kiralama ilemi içerip içermediini deerlendirir. Sözlemenin, bir bedel karlnda tanmlanan varln kullanmn kontrol etme hakkn belirli bir süre için devretmesi durumunda, bu sözleme kiralama nitelii tamaktadr ya da bir kiralama ilemi içermektedir. Grup, bir sözlemenin tanmlanan bir varln kullanmn kontrol etme hakkn belirli bir süre için devredip devretmediini deerlendirirken aadaki koullar göz önünde bulundurur: (a) Sözlemenin tanmlanan varlk içermesi; bir varlk genellikle sözlemede açk veya zmni bir ekilde belirtilerek tanmlanr. (b) Varln ilevsel bir bölümünün fiziksel olarak ayr olmas veya varln kapasitesinin tamamna yaknn temsil etmesi. Tedarikçinin varl ikame etme yönünde aslî bir hakka sahip olmas ve bundan ekonomik fayda salamas durumunda varlk tanmlanm deildir. (c) Tanmlanan varln kullanmndan salanacak ekonomik yararlarn tamamna yaknn elde etme hakknn olmas (d) Tanmlanan varln kullanmn yönetme hakknn olmas. Grup, varln nasl ve ne amaçla kullanlacana ilikin kararlarn önceden belirlenmi olmas durumunda varln kullanm hakkna sahip olduunu deerlendirmektedir. Grup varln kullanmn yönetme hakkna aadaki durumlarda sahip olmaktadr: Grup’un, kullanm süresi boyunca varl iletme hakkna sahip olmas (veya varl kendi belirledii ekilde iletmeleri için bakalarn yönlendirmesi) ve tedarikçinin bu iletme talimatlarn deitirme hakknn bulunmamas veya Grup’un, kullanm süresi boyunca varln nasl ve ne amaçla kullanlacan önceden belirleyecek ekilde varl (ya da varln belirli özelliklerini) tasarlam olmas. Kirac olarak Grup Kullanm hakk varl Grup, kiralamann fiilen balad tarihte finansal tablolarna bir kullanm hakk varl ve bir kira yükümlülüü yanstr. Kullanm hakk varl ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeletirilir ve aadakileri içerir: (a) Kira yükümlülüünün ilk ölçüm tutar, (b) Kiralamann fiilen balad tarihte veya öncesinde yaplan tüm kira ödemelerinden alnan tüm kiralama teviklerinin düülmesiyle elde edilen tutar,
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
12
(c) Grup tarafndan katlanlan tüm balangçtaki dorudan maliyetler ve (d) Dayanak varln sökülmesi ve tanmasyla, yerletirildii alann restorasyonuyla ya da dayanak varln kiralama hüküm ve koullarnn gerektirdii duruma getirilmesine ilikin restorasyonuyla ilgili olarak Grup tarafndan katlanlacak tahmini maliyetler. Grup kiralamann fiilen balad tarihte ya da dayanak varl belirli bir süre kullanmasnn sonucu olarak bu maliyetlere ilikin yükümlülüe katlanmaktadr. Grup maliyet yöntemini uygularken, kullanm hakk varln: (a) Birikmi amortisman ve birikmi deer düüklüü zararlar düülmü ve (b) Kira yükümlülüünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmi maliyeti üzerinden ölçer. Grup, kullanm hakk varln amortismana tabi tutarken TMS 16 Maddi Duran Varlklar’da yer alan amortisman hükümlerini uygular. Tedarikçinin, kiralama süresinin sonunda dayanak varln mülkiyetini Grup’a devretmesi durumunda veya kullanm hakk varl maliyetinin Grup’un bir satn alma opsiyonunu kullanacan göstermesi durumunda, Grup kullanm hakk varln kiralamann fiilen balad tarihten dayanak varln faydal ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutar. Dier durumlarda, Grup kullanm hakk varln, kiralamann fiilen balad tarihten balamak üzere söz konusu varln faydal ömrü veya kiralama süresinden ksa olanna göre amortismana tabi tutar. Grup kullanm hakk varlnn deer düüklüüne uram olup olmadn belirlemek ve belirlenen herhangi bir deer düüklüü zararn muhasebeletirmek için TMS 36 Varlklarda Deer Düüklüü’nü uygular. Kira yükümlülüü Kiralamann fiilen balad tarihte, Grup kira yükümlülüünü o tarihte ödenmemi olan kira ödemelerinin bugünkü deeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, bu orann kolaylkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zmnî faiz oran kullanlarak iskonto edilir. Grup, bu orann kolaylkla belirlenememesi durumunda, Grup’un alternatif borçlanma faiz orann kullanr. Kiralamann fiilen balad tarihte, kira yükümlülüünün ölçümüne dâhil olan kira ödemeleri, dayanak varln kiralama süresi boyunca kullanm hakk için yaplacak ve kiralamann fiilen balad tarihte ödenmemi olan aadaki ödemelerden oluur: (a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama tevik alacaklarnn düülmesiyle elde edilen tutar, (b) Bir endeks ya da orana bal olan, ilk ölçümü kiralamann fiilen balad tarihte bir endeks veya oran kullanlarak yaplan deiken kira ödemeleri, (c) Grup’un satn alma opsiyonunu kullanacandan makul ölçüde emin olmas durumunda bu opsiyonun kullanm fiyat ve (d) Kiralama süresinin Grup’un kiralamay sonlandrmak için bir opsiyon kullanacan göstermesi durumunda, kiralamann sonlandrlmasna ilikin ceza ödemeleri. Kiralamann fiilen balad tarihten sonra Grup, kira yükümlülüünü aadaki ekilde ölçer: (a) Defter deerini, kira yükümlülüündeki faizi yanstacak ekilde artrr, (b) Defter deerini, yaplm olan kira ödemelerini yanstacak ekilde azaltr ve (c) Defter deerini yeniden deerlendirmeleri ve yeniden yaplandrmalar yanstacak ekilde ya da revize edilmi özü itibaryla sabit olan kira ödemelerini yanstacak ekilde yeniden ölçer.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
13
Kiralama süresindeki her bir döneme ait kira yükümlülüüne ilikin faiz, kira yükümlülüünün kalan bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oran uygulanarak bulunan tutardr. Dönemsel faiz oran, kolaylkla belirlenebilmesi durumunda, kiralamadaki zmnî faiz orandr. Grup, bu orann kolaylkla belirlenememesi durumunda, Grup’un alternatif borçlanma faiz orann kullanr.
Kiralamann fiilen balad tarihten sonra, Grup, kira yükümlülüünü, kira ödemelerindeki deiiklikleri yanstacak ekilde yeniden ölçer.
Grup, kira yükümlülüünün yeniden ölçüm tutarn, kullanm hakk varlnda düzeltme olarak finansal tablolarna yanstr.
Grup, aadaki durumlardan birinin gerçeklemesi halinde, kira yükümlülüünü, revize edilmi kira ödemelerini revize edilmi bir iskonto oran üzerinden indirgeyerek yeniden ölçer:
(a) Kiralama süresinde bir deiiklik olmas. Grup, revize edilmi kira ödemelerini revize edilmi kiralama süresine dayal olarak belirler. (b) Dayanak varln satn alnmasna yönelik opsiyona ilikin deerlendirmede deiiklik olmas. Grup, revize edilmi kira ödemelerini, satn alma opsiyonu kapsamnda ödenecek tutarlardaki deiiklii yanstacak ekilde belirler.
Grup, kiralama süresinin kalan ksm için revize edilmi iskonto orann, kiralamadaki zmnî faiz orannn kolaylkla belirlenebilmesi durumunda bu oran olarak; kolaylkla belirlenememesi durumunda ise Grup’un yeniden deerlendirmenin yapld tarihteki alternatif borçlanma faiz oran olarak belirler.
Grup, aadaki durumlardan birinin gerçeklemesi halinde kira yükümlülüünü, revize edilmi kira ödemelerini indirgeyerek yeniden ölçer:
(a) Bir kalnt deer taahhüdü kapsamnda ödenmesi beklenen tutarlarda deiiklik olmas. Grup, revize edilmi kira ödemelerini, kalnt deer taahhüdü kapsamnda ödenmesi beklenen tutarlardaki deiiklii yanstacak ekilde belirler. (b) Gelecekteki kira ödemelerinin belirlenmesinde kullanlan bir endeks veya oranda meydana gelen bir deiimin sonucu olarak bu ödemelerde bir deiiklik olmas. Grup, kira yükümlülüünü söz konusu revize edilmi kira ödemelerini yanstmak için yalnzca nakit aklarnda bir deiiklik olduunda yeniden ölçer.
Grup, kalan kiralama süresine ilikin revize edilmi kira ödemelerini, revize edilmi sözlemeye bal ödemelere göre belirler. Grup, bu durumda deitirilmemi bir iskonto oran kullanr.
Grup, kiralamann yeniden yaplandrlmasn, aadaki koullarn her ikisinin salanmas durumunda ayr bir kiralama olarak muhasebeletirir:
(a) Yeniden yaplandrmann, bir veya daha fazla dayanak varln kullanm hakkn ilave ederek, kiralamann kapsamn geniletmesi ve (b) Kiralama bedelinin, kapsamdaki artn tek bana fiyat ve ilgili sözlemenin koullarn yanstmak için söz konusu tek bana fiyatta yaplan uygun düzeltmeler kadar artmas.
Grup’un finansal kiralama ilemi mevcut deildir. Operasyonel kiralama ilemleri ise aada açklanmtr. Kirac Olarak Grup:
Grup’un kirac sfat ile kiralad en önemli varlk Antalya ili Kemer ilçesi Beldibi Mevkii’nde bulunan
Club Zigana Tesisleri’dir. 49 yllna devletten kiralanan arsa üzerine ina edilen söz konusu tesislerin
kira süresi 21 Aralk 2067’de dolacaktr. Kiralayan Olarak Grup: Grup, bir kiralama bileeniyle birlikte bir ya da daha fazla ilave kiralama nitelii tayan veya tamayan bileen içeren bir sözleme için, sözlemede yer alan bedeli, TFRS 15, “Müterilerle yaplan sözlemelerden doan haslat” standardn uygulayarak datr.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
14
Grup’un kira geliri Antalya ili Kemer ilçesi Beldibi Mevkii’nde bulunan Club Zigana Tesisleri’ndeki
muhtelif dükkanlarn, zmir Alaçat’daki günübirlik tesislerin, stanbul Küçükçekmece’deki
gayrimenkulün ve Trabzon li, Ortahisar lçesi, Sanayi Mahallesinde bulunan i merkezlerinin kira
gelirinden olumaktadr. Dönemin kira gelirine ilikin bilgiler not 28 de yer almaktadr.
2.06.06 Varlklarda Deer Düüklüü
tfaya tabi olan varlklar için defter deerinin geri kazanlmasnn mümkün olmad durum veya
olaylarn ortaya çkmas halinde deer düüklüü karl ayrlr. Varln defter deerinin geri
kazanlabilir tutarn amas durumunda deer düüklüü karl kaydedilir.
Geri kazanlabilir tutar, sat maliyetleri düüldükten sonra elde edilen gerçee uygun deer veya
kullanmdaki deerin büyük olandr. Deer düüklüünün deerlendirilmesi için varlklar ayr
tanmlanabilir nakit akmlarnn olduu en düük seviyede gruplanr.
Deer düüklüüne tabi olan finansal olmayan varlklar her raporlama tarihinde deer düüklüünün
olas iptali için gözden geçirilir. Deer düüklüü yönünden yaplan gözden geçirmede gayrimenkullerin
rayiç deerleri ile finansal yatrmlarda yer alan irketlerin nakit yaratma kabiliyetleri
deerlendirilmektedir.
2.06.07 Borçlanma Maliyetleri
Kullanma ve sata hazr hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlklar söz konusu olduunda,
satn alnmas, yapm veya üretimi ile dorudan ilikilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlk
kullanma veya sata hazr hale getirilene kadar varln maliyetine dahil edilmektedir.
Yatrmla ilgili kredinin henüz harcanmam ksmnn geçici süre ile finansal yatrmlarda
deerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatrm geliri aktifletirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden
mahsup edilir. Dier tüm borçlanma maliyetleri, olutuklar dönemlerde kar zarar tablosuna
kaydedilmektedir.
bulunmamaktadr. (31 Aralk 2019: Bulunmamaktadr.)
2.06.08 Finansal Araçlar (TFRS 9 Finansal Araçlar)
Nihai hali 19 Ocak 2017’de yaymlanan TFRS 9 “Finansal Araçlar” Standard, TMS 39 “Finansal
Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme” standardndaki mevcut uygulamay deitirmektedir. TMS 39’da
yer alan finansal araçlarn muhasebeletirilmesi, snflandrlmas, ölçümü ve bilanço d braklmas
ile ilgili uygulamalar artk TFRS 9’a tanmaktadr.
TFRS 9’un son versiyonu finansal varlklardaki deer düüklüünün hesaplanmas için yeni bir
beklenen kredi zarar modeli’nin yan sra yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili
güncellenmi uygulamalar da dahil olmak üzere, aamal olarak yaymlanan TFRS 9’un önceki
versiyonlarnda yaymlanan uygulamalar da içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 ve sonrasnda balayan
yllk hesap dönemleri için geçerlidir.
(i) Snflandrlmas ve Ölçme - Finansal Varlklar
TFRS 9 Finansal Araçlar standardna göre finansal varlklarn snflandrlmas ve ölçümü, finansal
varln yönetildii i modeline ve sadece anapara ve anapara bakiyesine ilikin faiz ödemelerini içeren
sözlemeye dayal nakit aklarna bal olup olmadna göre belirlenmektedir.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
15
TFRS 9, finansal varlklara ilikin üç temel snflandrma kategorisini içermektedir: itfa edilmi maliyet
(EM), gerçee uygun deer dier kapsaml gelir (GUDDKG) ve gerçee uygun deer kar veya zarar
(GUDKZ). Standart, mevcut TMS 39 standardnda yer alan, vadeye kadar elde tutulacak, krediler ve
alacaklar ile satlmaya hazr finansal varlk kategorilerini ortadan kaldrmaktadr.
Yeni snflandrma kriterleri, kredileri, ticari alacaklar, borçlanma araçlar, nakit ve nakit benzerleri ile
dier finansal varlklarn muhasebeletirmesine ilikin etkileri bulunmaktadr. Grup yönetimin
deerlendirmesine istinaden bu deiikliklerin Grup’un finansallarna önemli bir etkisi
bulunmamaktadr.
(ii) Deer Düüklüü - Finansal Varlklar ve Sözleme Varlklar
TFRS 9, TMS 39'da yer alan "gerçekleen zarar" modelini ileriye yönelik "beklenen kredi zarar" (BKZ)
modeli ile deitirmektedir. Bu kapsamda gerçekleme olaslklarna göre arlklandrlarak
belirlenecek olan ekonomik faktörlerin BKZ'leri nasl etkiledii konusunda önemli bir deerlendirmeye
ihtiyaç duyulmutur.
Yeni deer düüklüü modeli, itfa edilmi maliyet veya GUDDKG ile ölçülen finansal varlklara,
(özkaynaa dayal finansal araçlara yaplan yatrmlar hariç) ve sözleme varlklarna uygulanmaktadr.
TFRS 9 uyarnca, zarar karlklar aadaki bazda ölçülmütür;
- 12 aylk BKZ'ler: raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde olas temerrüt olaylarndan kaynaklanan
BKZ’lerdir ve;
- Ömür boyu BKZ'ler: bir finansal aracn beklenen ömrü boyunca muhtemel bütün temerrüt olaylarndan
kaynaklanan BKZ'lerdir.
Ömür boyu BKZ ölçümü, raporlama tarihinde bir finansal varlk ile ilgili kredi riskinin ilk
muhasebeletirme anndan sonra önemli ölçüde artmas halinde uygulanr. lgili artn yaanmad
dier her türlü durumda 12 aylk BKZ hesaplamas uygulanr.
Grup, finansal varln kredi riskinin raporlama tarihinde düük bir kredi riskine sahip olmas
durumunda, finansal varln kredi riskinin önemli ölçüde artmadn tespit edebilir.
Bununla birlikte, ömür boyu BKZ ölçümü (basitletirilmi yaklam), önemli bir finansman unsuru
olmakszn ticari alacaklar ve sözleme varlklar için daima geçerlidir. Grup, tüm grup irketleri için
ömür boyu BKZ ölçümünü uygulamtr.
2.06.09 Kur Deiiminin Etkileri
çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bal varlk ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullanlarak Türk Liras’na çevrilmitir. Bu çevrimden ve dövizli ilemlerin tahsil / tediyelerinden
kaynaklanan kambiyo karlar / zararlar kar zarar tablosunda yer almaktadr.
2.06.10 Pay Bana Kazanç / (Kayp)
Pay bana kar, net karn ilgili dönem içinde mevcut hisselerin arlkl ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edilir.
yolu ile artrabilmektedirler. Pay bana kazanç hesaplanrken, bu bedelsiz hisse ihrac çkarlm hisseler
olarak saylr. Dolaysyla pay bana kazanç hesaplamasnda kullanlan arlkl pay adedi ortalamas,
paylarn bedelsiz olarak çkarlmasn geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
16
Bilanço tarihi ile bilançonun yaym için yetkilendirme tarihi arasnda, iletme lehine veya aleyhine
ortaya çkan olaylar ifade eder. Bilanço tarihi itibaryla söz konusu olaylarn var olduuna ilikin yeni
deliller olmas veya ilgili olaylarn bilanço tarihinden sonra ortaya çkmas durumunda, Grup söz konusu
hususlar ilgili dipnotlarnda açklamaktadr.
finansal tablolara alnan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir.
2.06.12 Karlklar, arta Bal Varlk ve Yükümlülükler
Grup’un, geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüünün bulunmas, bu yükümlülüün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarn iletmeden çkmasnn muhtemel olmas ve
söz konusu yükümlülük tutarnn güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas durumunda ilgili
yükümlülük, karlk olarak konsolide finansal tablolara alnr.
arta bal yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklarn iletmeden çkma ihtimalinin muhtemel
hale gelip gelmediinin tespiti amacyla sürekli olarak deerlendirmeye tabi tutulur.
arta bal yükümlülük olarak ileme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren
kaynaklarn iletmeden çkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta bal
yükümlülük, güvenilir tahmin yaplmad durumlar hariç, olaslktaki deiikliin meydana geldii
dönemin konsolide finansal tablolarnda karlk olarak kaytlara alnr.
Grup, arta bal yükümlülüklerin muhtemel hale geldii ancak ekonomik fayda içeren kaynaklarn
tutar hakknda güvenilir tahminin yaplmamas durumunda ilgili yükümlülüü dipnotlarda
göstermektedir.
daha fazla kesin olmayan olayn gerçekleip gerçeklememesi ile teyit edilecek olan varlk, arta bal
varlk olarak deerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynaklarn iletmeye girme ihtimalinin yüksek
bulunmas durumunda arta bal varlklar dipnotlarda açklanr.
Karlk tutarnn ödenmesi için kullanlan ekonomik faydalarn tamamnn ya da bir ksmnn üçüncü
taraflarca karlanmasnn beklendii durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarn geri ödenmesinin
kesin olmas ve tutarn güvenilir bir ekilde hesaplanmas durumunda, bir varlk olarak
muhasebeletirilir.
Bu konsolide finansal tablolarn amac dorultusunda ortaklar, itirakler, önemli yönetim personeli ve
Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafndan kontrol edilen veya onlara bal irketler, itirak ve
ortaklklar ilikili taraflar olarak kabul ve ifade edilmilerdir. likili taraflarla olan ilemler konsolide
finansal tablo dipnotlarnda açklanr. (not 37)
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
17
2.06.14 Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmi vergi giderinin (veya gelirinin) toplamndan oluur.
Cari vergi
Cari yl vergi yükümlülüü, dönem karnn vergiye tabi olan ksm üzerinden hesaplanr. Vergiye tabi
kar, dier yllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile
vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuundan dolay, kar zarar tablosunda
belirtilen kardan farkllk gösterir. irket’in cari vergi yükümlülüü bilanço tarihi itibaryla yasallam
ya da önemli ölçüde yasallam vergi oran kullanlarak hesaplanmtr.
Ertelenmi vergi
gösterilen tutarlar ile yasal vergi matrah hesabnda dikkate alnan tutarlar arasndaki geçici
farkllklarn bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalam vergi oranlar dikkate alnarak
hesaplanmasyla belirlenmektedir.
geçici farklardan oluan ertelenen vergi varlklar, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmann kuvvetle muhtemel olmas artyla hesaplanmaktadr.
erefiye veya iletme birlemeleri dnda varlk veya yükümlülüklerin ilk defa konsolide finansal
tablolara alnmasndan dolay oluan ve hem ticari hem de mali kar veya zarar etkilemeyen geçici
zamanlama farklarna ilikin ertelenen vergi yükümlülüü veya varl hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farkllklarn ortadan kalkmasn kontrol edebildii ve
yakn gelecekte bu farkn ortadan kalkma olaslnn düük olduu durumlar haricinde, bal ortaklk
ve itiraklerdeki yatrmlar ve i ortaklklarndaki paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici
farklarn tümü için hesaplanr.
Bu tür yatrm ve paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen
vergi varlklar, yakn gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmann
kuvvetle muhtemel olmas ve gelecekte bu farklarn ortadan kalkmasnn muhtemel olmas artyla
hesaplanmaktadr.
Ertelenen vergi varlnn kaytl deeri, her bir bilanço tarihi itibaryla gözden geçirilir. Ertelenmi vergi
varlnn kaytl deeri, bir ksmnn veya tamamnn salayaca faydann elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad ölçüde azaltlr.
Ertelenmi vergi varlklar ve yükümlülükleri varlklarn gerçekleecei veya yükümlülüklerin yerine
getirildii dönemde geçerli olmas beklenen ve bilanço tarihi itibaryla kanunlam veya önemli ölçüde
kanunlam vergi oranlar (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanr.
Ertelenmi vergi varlklar ve yükümlülüklerinin hesaplanmas srasnda, Grup’un bilanço tarihi
itibaryla varlklarnn defter deerini geri kazanmas ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için
tahmin ettii yöntemlerin vergi sonuçlar dikkate alnr.
Dönem cari ve ertelenmi vergisi
Dorudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeletirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilikin ertelenmi vergi de dorudan özkaynakta muhasebeletirilir) ile ilikilendirilen ya da
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
18
ertelenmi vergi, kar zarar tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeletirilir.
letme birlemelerinde, erefiye hesaplanmasnda ya da satn alann, satn alnan bal ortakln
tanmlanabilen varlk, yükümlülük ve arta bal borçlarnn gerçee uygun deerinde elde ettii payn
satn alm maliyetini aan ksmnn belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
Konsolide finansal tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmi vergilerdeki deiimi
içermektedir. Grup, dönem sonuçlar üzerinden cari ve ertelenmi vergi hesaplamaktadr.
Vergi Varlk ve Yükümlülüklerinde Netletirme
Ertelenmi vergi varlklar ve yükümlülükleri, cari vergi varlklaryla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkn olmas veya söz konusu varlk ve yükümlülüklerin ayn vergi
mercii tarafndan toplanan gelir vergisiyle ilikilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlk ve
yükümlülüklerini netletirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas durumunda mahsup edilir.
Ödenecek kurumlar vergisi tutarlar, pein ödenen kurumlar vergisi tutarlaryla ilikili olduu için
netletirilmektedir. Ertelenmi vergi aktif ve pasifi de ayn ekilde netletirilmektedir.
2.06.15 Emeklilik ve Kdem Tazminat Karl
Türkiye’de geçerli i kanunlar gerei emeklilik ve kdem tazminat provizyonlar liiktekiteki
konsolide finansal tablolarda gerçekletikçe provizyon olarak ayrlmaktadr. Güncellenmi olan TMS
19 “Çalanlara Salanan Faydalar” Standard uyarnca söz konusu türdeki ödemeler tanmlanm
emeklilik fayda planlar olarak nitelendirilir.
Ekli konsolide finansal tablolarda kdem tazminat yükümlülüü, gelecek yllarda ödenecek emeklilik
tazminatnn bilanço tarihindeki deerinin hesaplanmas amacyla enflasyon oranndan arndrlm
uygun faiz oran ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak konsolide finansal tablolara yanstlmtr.
Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuçlarnda kdem tazminat gideri olarak
gösterilmektedir.
Nakit ve nakit benzeri deerler bilançoda maliyet deerleri ile yanstlmaktadrlar. Nakit akm tablosu
için dikkate alnan nakit ve nakit benzeri deerler eldeki nakit, banka mevduatlar ve likiditesi yüksek
yatrmlar içermektedir. Nakit akm tablosunda, döneme ilikin nakit akmlar iletme, yatrm ve
finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde snflandrlarak raporlanr.
2.06.17 Devlet Tevik ve Yardmlar
Makul deerleri ile izlenen parasal olmayan devlet tevikleri de dahil olmak üzere tüm devlet tevikleri,
elde edilmesi için gerekli artlarn iletme tarafndan yerine getirileceine ve tevikin iletme tarafndan
elde edilebileceine dair makul bir güvence olutuunda konsolide finansal tablolara alnr.
Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koullarnn iletme tarafndan yerine
getirileceine dair makul bir güvence olumas durumunda devlet teviki olarak kabul edilir.
Grup zmir Alaçat’da bulunan yatrm projesi için 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayl
Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakkndaki Karar çerçevesinde 9 Aralk 2016 tarihinde Yatrm Tevik
Belgesi alnmtr. 14 Austos 2017 tarihinde ayn tevie ilave makine teçhizat kapsayacak ekilde
tevik belgesi alnmtr.
Yararlanlacak tevik unsurlarna ilikin bilgiler not 21 de yer almaktadr.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
19
2.06.18 Yatrm Amaçl Gayrimenkuller
Yatrm amaçl gayrimenkuller, kira veya deer art kazanc elde etmek amacyla elde tutulan
gayrimenkuller olup, gerçee uygun deer üzerinden gösterilmektedir. Kabul gören kriterlere uymas
durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yatrm amaçl gayrimenkulun herhangi bir ksmn
deitirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yatrm amaçl gayrimenkullere yaplan günlük
bakmlar dahil edilmez.
stanbul li, Küçükçekmece lçesi , Safra Mahallesi, Kapanarya Mevkii, 4389 parsel sayl 37.338 m2
yüz ölçümlü " Tarlas Olan 2 Kargir Fabrika " binann nihai kullanm amac dikkate alnarak yatrm
amaçl gayrimenkul olarak snflanmtr. Söz konusu gayrimenkulün yapm irketlerine, reklam
firmalarna, televizyon kanallarna ve prodüksiyon irketlerine stüdyo olarak kiralanmas suretiyle kira
geliri elde edilmektedir. Kiraya verilecek ksm dnda bu gayrimenkulün nispeten önemsiz bir ksm
idari amaçl (Grup merkezi) olarak kullanlmaktadr.
Ayrca irket’in konsolidasyona tabi bal ortaklklarnn aktifine kaytl yatrm amaçl gayrimenkulleri
bulunmaktadr. Bu gayrimenkuller; stanbul li, Pendik lçesi, Kurtköy Mahallesi, 1 pafta, 14 no’lu
parselde bulunan 3.698 m2 ve 15 no’lu parselde bulunan 576 m2 yüzölçümlü fabrika tesisi; Trabzon li,
Ortahisar lçesi, Sanayi Mahallesi, 763 ada, 82 no’lu parselde bulunan 1.510 m2 yüzölçümlü 1,6,7 ve 8
numaral bamsz bölümlerde yer alan i merkezleri; Ankara li, Çankaya lçesi, Sancak Mahallesi,
25.319 ada, 1 no’lu parselde bulunan kargir villa; stanbul li, Üsküdar lçesi, Acbadem Mahallesi, 168
pafta, 27 ada, 17 no’lu parselde bulunan daire; Trabzon li, Arsin lçesi, Yeilyal Mahallesi, 532 ada, 1
no’lu parselde bulunan 6.116 m2 yüzölçümlü kain tesisten olumaktadr.
Yatrm amaçl gayrimenkullerin gerçee uygun deerine ilikin detay bilgiler not 17 de açklanmtr.
Yatrm amaçl gayrimenkuller kullanm d kalmalar veya satlmalar durumunda, bilançodan
çkartlrlar. Bu gayrimenkullerin satmlarndan doan gelir veya giderler kar veya zarar tablosunda
gösterilir.
2.06.19 Atl Kapasite Giderleri (Çalmayan Ksm Gider ve Zararlar)
Grup’un otel iletme faaliyetini gösterdii otellerden Antalya Kemer’de bulunan Club Zigana mevsimsel
artlara bal olarak genellikle yaz aylarnda faaliyet göstermektedir. Söz konusu tesisin kapal olduu
döneme (genellikle 15 Ekim –15 Nisan tarihleri aras dönem) isabet eden maliyetler dier giderler
arasnda çalmayan ksm gideri olarak muhasebeletirilmektedir. Ayn ekilde tesisin açk olduu
Nisan – Ekim dönemi giderlerinden bo yataklara isabet eden giderler çalmayan ksm gideri olarak
muhasebeletirilmektedir.
2.07 Karlatrmal Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarn Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tablolar önceki dönemle karlatrmal hazrlanmaktadr. Konsolide finansal tablo kalemlerinin
gösterimi veya snflandrlmas deitiinde karlatrlabilirlii salamak amacyla, önceki dönem
konsolide finansal tablolar da buna uygun olarak yeniden snflandrlr.
Grup önceki hesap döneminde finansman gelirleri hesabnda snflandrd 11.055.361 TL tutarndaki
kur farkn yeniden snflayarak finansman giderlerinde yer alan kur fark ile netletirerek göstermitir.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
20
Önceki dönem Yeniden Yeniden
Raporlanan snflama etkileri Snflandrlan
Brüt kar 13.059.270 - 13.059.270
Genel yönetim giderleri (-) (8.748.388) (8.748.388)
Esas faaliyetlerden dier gelirler 4.588.536 - 4.588.536
Esas faaliyetlerden dier giderler (-) (13.481.870) - (13.481.870)
Esas faaliyet zarar (6.516.602) - (6.516.602)
Yatrm faaliyetlerinden gelirler - - -
Yatrm faaliyetlerinden giderler (-) - - -
Finansman geliri 23.520.119 (11.055.361) 12.464.758
Finansman gideri (-) (42.517.878) 11.055.361 (31.462.517)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zarar (25.514.361) - (25.514.361)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri) 2.365.457 - 2.365.457
Sürdürülen faaliyetler dönem zarar (23.148.904) - (23.148.904)
2.08 Netletirme/Mahsup
Finansal varlklar ve yükümlülükler, yasal olarak netletirme hakk var olmas, net olarak ödenmesi veya
tahsilin mümkün olmas veya varln elde edilmesi ile yükümlülüün yerine getirilmesinin e zamanl
olarak gerçekleebilmesi halinde, bilançoda net deerleri ile gösterilirler.
2.09 letmenin Süreklilii
2.10 Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar
Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2020 tarihi itibaryla sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarn hazrlanmasnda esas
alnan muhasebe politikalar aada özetlenen 1 Ocak 2020 tarihi itibaryla geçerli yeni ve
deitirilmi TFRS standartlar ve TFRYK yorumlar dnda önceki ylda kullanlanlar ile tutarl
olarak uygulanmtr. Bu standartlarn ve yorumlarn Grup’un mali durumu ve performans üzerindeki
etkileri ilgili paragraflarda açklanmtr.
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, deiiklik ve yorumlar
- letmenin tanmlanmas (TFRS 3 Deiiklikleri) - TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7’deki Deiiklikler-Gösterge Faiz Oran Reformu - Önemliliin Tanm (TMS 1 ve TMS 8 Deiiklikleri)
Grup yeni standart, deiiklik ve yorumlarn etkilerini deerlendirmi olup finansal tablolar üzerinde
önemli etkilerinin olmad sonucuna varmtr.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
21
ve deiiklikler aadaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlarn yürürlüe
girmesinden sonra finansal tablolarn ve dipnotlarn etkileyecek gerekli deiiklikleri yapacaktr.
- TFRS 10 ve TMS 28: Yatrmc letmenin tirak veya Ortaklna Yapt Varlk
Satlar veya Katklar – Deiiklik - TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözlemeleri Standard - UMS 1’deki deiiklikler – Yükümlülüklerin ksa ve uzun vade olarak snflandrlmas
3 letme Birlemeleri
4 Dier letmelerdeki Paylar
5 Bölümlere Göre Raporlama
Bulunmamaktadr. (31 Aralk 2019: Bulunmamaktadr.
6 Nakit ve Nakit Benzerleri
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla nakit ve nakit benzerleri aada
açklanmtr.
Kasa 70.812 48.879
Bankalar 1.581.156 654.652
Toplam 1.651.968 703.531
30 Eylül 2020 tarihi itibaryla vadeli mevduatlarn vadesi 1 ile 3 ay arasnda olup tamam TL cinsinden
vadeli mevduatlardan olumaktadr. Vadeli mevduatlarn arlkl faiz oran %8,36 ‘dIr. (31 Aralk
2019: %9,86.)
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
22
7 Finansal Yatrmlar
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla ksa vadeli finansal yatrmlar
bulunmamaktadr.
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla uzun vadeli finansal yatrmlar aadaki
gibidir:
May Enerji 80.000 80.000
Tek-Art Müzik 76.082 76.082
Traco Teknik 700.000 700.000
Tek-Art Holding 804.202 804.202
Toplam - -
Grup’un tüm finansal yatrmlarna maliyet bedeli üzerinden deer düü karl ayrlmtr.
Satlmaya hazr finansal varlklar deer düü karl hareket tablosu:
1 Ocak - 1 Ocak-
1 Ocak, açl 1.660.284 1.660.284
lave karlk - -
8 Finansal Borçlar
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla ksa vadeli finansal borçlar aada
açklanmtr.
Banka kredileri 76.218.783 22.240.021
Toplam 76.263.874 22.552.427
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla uzun vadeli finansal borçlarn ksa vadeli
ksmlar aada açklanmtr.
Banka kredileri 52.842.270 72.440.197
Operasyonel kiralama borçlar - 89.191
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
23
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla uzun vadeli finansal borçlar aada
açklanmtr.
Banka kredileri 153.923.156 118.228.480
Operasyonel kiralama borçlar - 6.544
Krediler 30 Eylül 2020 31 Aralk 2019
0-3 ay 93.336.147 39.257.882
4-12 ay 35.724.906 55.422.336
1-5 yl 141.045.223 118.228.480
5 yldan uzun 12.877.933 -
0-3 ay 45.091 141.743
4-12 ay - 259.854
1-5 yl - 6.544
Toplam 45.091 408.141
b) Finansal borçlarn para birimi cinsi baznda etkin faiz oranlar aadaki gibidir.
30 Eylül 2020
Türk Liras krediler 40.902.726 19,3%
ABD Dolar krediler 21.748.497 169.812.261 8,3%
Avro krediler 7.917.225 72.269.222 8,6%
Toplam 282.984.209
Türk Liras operasyonel kiralama borçlar - 45.091 20,1%
Avro operasyonel kiralama borçlar - - -
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
24
Türk Liras krediler 37.632.670 25,98%
ABD Dolar krediler 21.000.257 124.745.724 8,80%
Avro krediler 7.597.857 50.530.304 8,69%
Toplam 212.908.698
Türk Liras operasyonel kiralama borçlar - 102.870 25,99%
Avro operasyonel kiralama borçlar 45.901 305.271 8,89%
Toplam 408.141
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2019 tarihleri itibaryla finansal borçlara ilikin hareket tablosu
aadaki gibidir.
Finansal Borçlar Hareket Tablosu 30 Eylül 2020 30 Eylül 2019
1 Ocak, dönem ba 213.316.839 188.226.377
Kullanm 138.468.477 46.637.782
30 Eylül, dönem sonu 283.029.300 213.125.723
Finansal borçlar karlnda verilmi teminat, ipotek vb. bilgilere not 22 de yer almaktadr.
9 Dier Finansal Yükümlülükler
Bulunmamaktadr. (31 Aralk 2019: Bulunmamaktadr.)
10 Ticari Alacak ve Borçlar
Grup’un 30 Haziran 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla ksa vadeli ticari alacaklar aada
açklanmtr.
likili olmayan taraflardan ticari alacaklar 14.067.754 10.795.975
Ticari alacaklar 152.077 1.092.845
Alacak senetleri (*) 13.915.678 9.703.130
üpheli ticari alacaklar karl (-) (4.362.527) (3.855.441)
Beklenen kredi zararlar (-) (24.611) (14.271)
likili taraflardan ticari alacaklar - -
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
25
(*) Grup, turizm ve seyahat acentalarndan sezon açlndan önce avans almaktadr. Alnan avanslar
genellikle vadeli çek ve senet olarak alnmakta, dönem içinde hizmet sat kesinletikçe tahsil edilen
çek ve senet bedelleri ile alnan avanslar mahsup edilmektedir.
Ticari alacaklarn vade baznda dalm:
Hesap Ad 30 Eylül 2020 31 Aralk 2019
Vadesi geçmi (*) 5.596.806 3.996.387
0-3 ay 3.194.835 3.147.073
4-6 ay 6.924.821 5.002.375
7-12 ay 2.738.430 2.519.852
Toplam 18.454.892 14.665.687
(*) Vadesi geçen alacaklarn 4.362.527 TL ‘si için üpheli alacak karl ayrlm olup, kalan 1.234.279
TL ’si için karlk ayrlmamtr.
üpheli alacaklar karlndaki hareketler:
1 Ocak - 1 Ocak-
Tahsil / iptal edilen tutarlar (-) (not.31) (64.566) (1.084.934)
Kur fark 291.651 153.951
30 Eylül, dönem sonu 4.387.138 3.181.998
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla uzun vadeli ticari alacaklar
bulunmamaktadr.
Alacaklar için alnm teminat bilgilerine not 22 ‘de yer verilmitir.
Ticari alacaklarda risklerin nitelii ve düzeyine ilikin açklamalara not 38 ‘de yer verilmitir.
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla ksa vadeli ticari borçlar aada
açklanmtr.
likili olmayan taraflara ticari borçlar 7.598.269 6.486.571
Satclar 5.336.256 2.469.197
Ticari borçlarn ortalama vadesi 3 ayn altndadr. Borç reeskontu için kullanlan faiz oran %10’dur.(31
Aralk 2019: %13,75’tir.)
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla uzun vadeli ticari borçlar bulunmamaktadr.
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
26
11 Dier Alacak ve Borçlar
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla ksa vadeli dier alacaklar aada
açklanmtr.
likili olmayan taraflardan dier alacaklar 67.146 92.109
Verilen depozito ve teminatlar 36.241 9.493
Vergi dairesinden alacaklar 25.738 19.042
Dier alacaklar 5.167 63.574
üpheli dier alacak karl(-) (93.996) (93.996)
likili taraflardan dier alacaklar 74.749.978 83.104.750
Toplam 74.817.124 83.196.859
1 Ocak - 1 Ocak-
Dönem gideri (not.31) - -
30 Eylül, dönem sonu 93.996 93.996
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla uzun vadeli dier alacaklar aada
açklanmtr.
Verilen depozito ve teminatlar 75.822 75.822
Toplam 75.822 75.822
Dier alacaklar için alnm teminat bulunmamaktadr. (31 Aralk 2019: Bulunmamaktadr) Dier
alacaklarda risklerin nitelii ve düzeyine ilikin açklamalara Not 38 de yer verilmitir.
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla ksa vadeli dier borçlar aada
açklanmtr.
likili olmayan taraflara dier borçlar 2.709.513 4.367.407
Ödenecek vergi, harç ve dier kesintiler 325.912 103.921
Alnan depozito ve teminatlar 304.538 304.538
Kamuya olan ertelenmi veya taksitlendirilmi borçlar (1) 185.907 684.714
Kemer mal müdürlüüne borçlar (2) 1.703.349 3.235.046
Dier borçlar 189.807 39.188
Toplam 2.709.513 4.470.086
Tek-Art naat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatrmlar Anonim irketi
1 Ocak-30 Eylül 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açklayc Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak gösterilmitir.)
27
Grup’un 30 Eylül 2020 ve 31 Aralk 2019 tarihleri itibaryla uzun vadeli dier borçlar aada
açklanmtr.
Kamuya olan ertelenmi veya taksitlendirilmi borçlar (1) 620.948 620.948
Kemer mal müdürlüüne borçlar (2) 3.360.504 3.162.399
Toplam 3.981.452 3.783.347
(1) 6704 sayl torba yasa geçici 19. madde kapsamnda 2015 ylna ilikin karpay ödemesi ve 2016 yl
için ödenmesi gereken irtifak hakk bedeli 1 yl ertelenmi ve 3 eit taksit yaplm olup herhangi bir
zam ve faiz uygulanmamaktadr. Ayrca Grup’un 16 Temmuz 2018 tarihi itibari ile 7143 sayl vergi ve
dier baz alacaklarn yeniden yaplandrlmasna ilikin kanun kapsamnda taksitlendirdii vergi
borçlar bulunmaktadr.
(2) Grup, daha öncesinde 49 yllk irtifak hakk tesis ettii ve önceki hak tesisine göre süresi 23
Aralk 2037’de bitecek olan Kemer/Antalya bölgesinde yer alan Club Zigana 5 yldzl otel tesisinin
arazisine ilikin irtifak hakk 21 Aralk 2018 tarihinden itibaren balamak üzere 49 yl olarak