tehnologija potanskog prometa

Download Tehnologija potanskog prometa

Post on 10-Aug-2015

148 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tehnologija potanskog prometa 1POTA KAO SPECIFINI PROMETNI SUSTAV Pota, odnosno potanski sustav je dio transportnog sustava i dio komunikacijskog sustava. Temeljnazadaamujeprijenosporukauoblikupismovnihpoiljaka,teprijenosmanjih koliina robe u potanskim paketima, uputniki promet i usluge platnog prometa.Specifinosti potanskog prometa: -pojamprometajepotrebnoshvatitiuiremsmisluuodnosunaklasinetransportne grane -predmet prijevoza nema obiljeje masovnog tereta tako da se uinak ne moe mjeriti -pota ne raspolae vlastitom prometnicom niti prijevoznim sredstvom -lokacijskiproblemiismjetajvelikogbrojajedinicapotanskemreenapodruju cijele zemlje vezano s obvezom dostupnosti -radnjeipostupciupotanskimuredimaipotanskimsreditimaangairajuvie djelatnika i sredstava nego "isti" transport -tipizacija i normizacija poiljaka i opreme prema zahtjevima automatizacije -funkcioniranje potanskog prometa je od posebnog dravnog interesa -vrste sprege i obveze glede obavljanja meunarodnog potanskog prometa. Podruje potanske djelatnosti je: a)transport ili prijevoz robe i putnika b)komunikacije odnosno prijenos informacija na daljinu c)platni promet d)potanska djelatnost DINAMIKISUSTAVsustavkojimijenjastanjatijekomvremenat.Aktivnosti ponaanjedinamikogsustavapratisekroznizopservacijaurelevantnojvremenskoj rezoluciji. GLAVNEVELIINEveliinekojimasemoeopisatisustaviprocesikaonizpromjena stanja.Pojedineveliinemogupoprimitidiskretnei/ilikontinuiranevrijednosti.Pojam veliinepovezujesespojmomvarijableodnosnostatistikogobiljejaustatistikomopisu pojava i procesa. KOMUNIKACIJEilitelekomunikacijeuprometnomsmisluznaedjelatnostkojas pomoumrenihsposobnostiiresursaostvarujeprijenosrazliitihmodovainformacija (govor, tekst, slika, podaci, multimedije) izmeu udaljenih korisnikaLC POILJKE kratica za pisma i dopisnice, to su poiljke koje imaju prioritet u odnosu na ostale pismovne poiljke koje se skraeno oznauju s AO PLATNI PROMET obuhvaa sva plaanja izmeu sudionika u platnom prometu, odnosno prijenos novanih sredstava s jednog rauna na drugi, naplatu s rauna, uplate i isplate POTA u srednjem se vijeku poinje rabiti za djelatnost prijenosa poiljaka POTANSKAMREAorganiziraniustrojpotanskihureda,potanskihsreditai tehnikihsredstava.Obuhvaaelementepotanskemree(PE)povezaneodgovarajuim vezama(V) tako da potanska mrea (PM) ima definirana svojstva ili atribute (APM) POTANSKAPOILJKAbilokojientitetkojipotapodunaprijedodreenimi propisanim uvjetima prima od korisnika potanske usluge radi prijenosa i uruenja primatelju POTANSKIPROMETspecifinaprometnadjelatnosticjelokupnauslugakojase obavljaputempotanskemreeiresursaukljuenihupotanskisustav.Potanskipromet ine:prometpismovnihpoiljaka,prometpaketa,platnipromet,teostaleuslugekojese obavljaju putem pote PRIJEVOZ ILI TRANSPORT specijalizirana djelatnost kojom se ostvaruje premjetanje robe i/ili putnika putem razliitih prometnica i prijevoznih sredstava Tehnologija potanskog prometa 2SUSTAVrelativnoizoliranidiookolinikojiinisvrhovitucjelinu.Tojeskuppovezanih elemenata TEHNOLOGIJAPROMETAkaoznanostprouavanaine,postupkeipravila,odnosno zakonitostiprijevozai/iliprijenosarazliitihtransportnihitransmisijskihentitetaputem prometne mree. Znaajke tehnologije prometa: -aktivnost i znanost -zahvaatemeljnidioproblematikeprometnogsustavatakodazapotanskisustav vrijedidajetehnologijapotanskogprometa(TPP)uipojamuodnosunapotanski promet (PP) -unija tehnologije potanskog prometa i komplementarnih sadraja zajedno ine cjelinu potanskog prometa -obuhvaa tri podtehnologije: priprema, provedba i zavretak prijevoza -fazetehnolokogprocesaprijenosapoiljakaodizvoradoodreditasu:prijam, otprema, prijevoz, prispijee i uruenje -nainiipostupcitehnologijeodreenisuspecifinostimapotanskihpoiljaka, odnosno brojnim vrstama i kategorijama poiljaka te posebnim i dopunskim uslugama POVIJEST POTE Prvi oblici organizirane potanske slube pojavljuju se u Egiptu oko 2000. godina prije Krista, zavrijemeXIXdinastijefaraona.Glasnikaslubaorganiziranajezapotrebeustrojstva drave odnosno vojne potrebe. Obavljali su ju glasnici pjeai i glasnici na konjima i devama.Najveainajboljeorganiziranaglasnikaorganizacijastarogvijekajerimski"Cursus Publicus" (lat. Dravna javna kola). Zadaa te organizacije bila je prijenos slubenih poruka i priopenja, prijevoz putnika i prijevoz robe. Razvojemtrgovineiobrtnitvakaoisveuilitapoveavasepotrebazaprijenosomporuka, pisamaipoiljaka,tenastajuraneglasnikeslube:crkvena,trgovaka,obrtnika, sveuilina, glasnika i slino.Upoetku19.stoljeausvimzemljamasunaputenisvioblicikoncesijaipotanskase sluba organizira kao jedinstvena javna (dravna) sluba monopolistikog tipa. Bitne znaajke nacionalizirane potanske djelatnosti su: a)pota je javna institucija b)organizacija prema strogim centralistikim naelima c)drava (vlada) odreuje potanske tarife d)jednostavna i proirena reprodukcija (razvoj pote) financira se iz prorauna. RowlandHilljeuoivinedostatkepotanskeslube,kaotosuslabapovezanostivisoke cijene za prijenos, predloio nekoliko rjeenja: a)reorganizacija pota tako da se bre i ee obavlja prijenos poiljaka b)uvoenjepotarineodjednogpenijazapismadopolaunceteinebezobzirana udaljenost prijenosa c)potarinu plaa poiljatelj unaprijed, prigodom predaje poiljke d)naplaenapotarinavidljivobiseoznaavaladravnomnaljepnicomsoznaenom cijenom (potanska marka) Ovasurjeenjaprihvaena1840godine.Hillovareformaznailajeprekretnicuurazvitku javnog potanskog prometa koji je postao bri, dostupniji i jeftiniji, a manipulacija poiljkama neusporedivo jednostavnija i racionalnija. Tehnologija potanskog prometa 3Znaajke pote danas: a)organizirana djelatnost prijenosa potanskih poiljaka b)institucija, organizacija, potanski operator (poduzee) c)potanski ured d)korespodencija (pisma, dopisnice) MEUNARODNA POTANSKA UDRUGA (UPU) Sve u vezi prijenosa, obrauna i naplate izmeu drava rjeavano je bilateralnim ugovorimai regionalnim sporazumima.1863godineuParizunaMeunarodnojpotanskojkonferencijirazmatranasunaela meunarodnog potanskog prometa i dane su preporuke glede: a)unifikacije teine pisma b)unifikacije tarifskih osnova i konstrukcija c)reguliranja meunarodnog potanskog transporta d)postupka u raspodjeli i plaanju udjela u potarini.1874 godine u Bernu odran je Kongres. Konvencijom je ustrojena organizacija s Kongresom kaovrhovnimorganom,tejeosnovanMeunarodniuredkaosredinjaadministracija. Postavljena su naela: jedinstvo potanskog teritorija, jedinstvo potarina, sloboda potanskog tranzita Konvencijomjebioreguliranmeunarodnipotanskiprometpisama,dopisnica,tiskanica, robnih ogleda i poslovnih papira.1878godineuParizunaDrugomkongresuusvojenjenazivSvjetskapotanskaudruga UPU. Djelovanje UPU danas je regulirano Ustavom te drugim obveznim aktima. POTANSKA MREA KAO SPECIFINA PROMETNA MREA Prometnumreuineinfrastrukturnegraevineiopremaputemkojeseobavljapromet,tj. obavljaju usluge prijevoza i/ili prijenosa razliitih entiteta (putnika, robe, priopenja) izmeu izvoritai odredita. Mrea prometnih koridora razlikuje se za pojedine prometne grane tako da svaka prometna grana ima svoju posebnu mreu (cestovna, eljeznika).Potupromatramokaospecifiniprometnisustav,odnosnodioiregprometnogsustava. Potajeintegralnisustav(integrator)ijajetemeljnasvrhaefektivnoiefikasnoobavljanje potanskih usluga. Efektivnost i efikasnost odreujemo izrazom: EEPS =E PUs,t / E Rs,t EEPS sumarni pokazatelj efektivnosti i efikasnosti potanskog sustava PU prometni uinci u odreenom prostorno-vremenskom okviru promatranja (s-t) R angairani resursi u odreenom prostorno-vremenskom okviru promatranja (s-t) Pokazatelji razvijenosti potanske mree su: a)prosjean broj stanovnika koji posluuje jedna pota b)prosjean broj stanovnika na jedan alter c)veliina teritorija (u km2) koji pokriva jedna pota d)veliina dostavnih rajona e)broj potanskih koveia, uslunih automata i drugo. Tehnologija potanskog prometa 4Specifine znaajke pote kao sustava: a)sloeni(integrirani)prometno-tehnolokisustavkojikombinirarazliiteprometne (transportne) i komunikacijske tehnologije b)globalni sustav (svjetske i regionalne integracije) c)svojstva(atributi):javnost,otvorenost,dostupnost,redovitost,sigurnost,brzina, internacionalnost d)funkcioniranje pote je od interesa za dravu (zakon o poti) e)nacionalni potanski operator kao javno poduzeeili poduzee pod kontrolom drave zadueno i ovlateno za klasine potanske sustave Planiranjepotanskemreeklasinipristupplaniranjuiupravljanjurazvojempotanskog sustavajednezemljetemeljisenaGeneralnomplanupotanskemreekaoosnovnom razvojnominormativnomaktu.Generalnimplanomutvrenasunaela,smjerniceipotrebe razvitka i unapreenja potanskog prometa.Osnovni slijed modeliranja potanskog sustava trebao bi: a)istraiti potranju u odreenom prostoru i vremenu b)preslikati potranju na prometnu matricu za reprezentativni period vremena c)dizajniratipotanskumreuPMpremautvrenimprometnimtokovimai zahtjevima kvalitete usluga d)sustavno preispitivati sustav radi reprogramiranja i restrukturiranja. Glavnazadaatehnologaprometaiplanerajest:uzadanomprostorno-vremenskomokviru osiguratiodgovarajuuraspoloivostkapacitetazaoekivanupotranjuuzminimalne trokove i normiranu kvalitetu usluivanja Potanskibrojjekarakteristinaoznakajedinicepotanskemree.Razlikujemoeksternii internikod.Eksternikodpredstavljapotanskibrojkojijepoiljateljduanupisatiuznaziv odredinepote,dokseinternikodotiskujestrojemisluizaautomatiziranupreraduili informatizirano praenje poiljke. Osnovne znaajke potanskog broja su: a)bri i jednostavnije dijeljenje i usmjeravanje poiljaka b)primjena u automatiziranoj preradi poiljakac)funkcije u prikupljanju i obradi podataka o tijekovima poiljaka d)da zamijeni potanski ig i kontrolni broj na novarskoj dokumentaciji e)podrka informatikoj obradi, te ostale potrebe USTROJSTVO POTANSKE MREE: -Organizacijskoustrojstvoserazlikujeodzemljedozemlje.Komparativnaanaliza pokazujedapostojerazliitipristupiinainiralambejedinicapotanskemree. Sustavnormativazaodreivanjeklasaiznaenjapoteukljuujekriterije kategorizacije: oobujamuslugauponudi,radnovrijemeobavljanjausluga,nadzornefunk

Recommended

View more >