tehnologija pos prometa

Download Tehnologija Pos Prometa

Post on 13-Aug-2015

64 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tehnologija potanskog prometa I

Ispitna pitanja i odgovori

Tehnologija potanskog prometa 1: pitanja i odgovoriUpute: -Koriste se obje knjige , Potanski promet 1 i Tehnologija PP2 -U uvoj skripti, izvueni su odgovori na ispitna pitanja. Oni mogu eventualno biti nepotpuni pa je odgovor dobro provjeriti jo jedanput u knjizi (uz svako pitanje je br. stranice iz knjige sa odgovorom). -Pretraivanje kljunog pojma (npr. prijam, itinirer, kartiranje) vri se preko naredbe ctrl+f na nain: npr. Find what: kartir (ne unijeti kartiranje, tj. puni naziv zbog mogue deklinacije koju trailica ne prepoznaje) -Odgovor na pitanje o odreenom pojmu moe se javljati u vie odgovora iz ove skripte, stoga je potrebno pretraiti cijelu skriptu i iz ponuenih pojmova pronai odgovarajui odgovor. -Neka pitanja zahtjevaju dijagramski ili shematski prikaz, tj. tablicu. Postoje odgovori u ovoj skripti koji to nemaju, pa je potrebno pogledati u knjigu(e).

Stranica 1 od 47

Tehnologija potanskog prometa I

Ispitna pitanja i odgovori

Pitanja: 1. Pota kao specifini prometni sustav. (knjiga I: str. 3 9) 4 2. Opi prikaz podruja potanske djelatnosti. 5 3. Pota kao specifini logistiki sustav. 5 4. Potanski promet kao javna (dravna) sluba. (knjiga I: str. 20) 5 5. Potanska reforma Rowlanda Hilla i prve potanske marke. (knjiga I: str. 21, 22) 6 6. Generalni plan potanske mree. (knjiga I: str. 36 38) 6 7. Volumen potanske mree, formula (objasniti). (knjiga I: str. 38) 6 8. Potanski brojevi i kodovi (prednosti, vrste). (knjiga I: str. 39, 40) 7 9. Potanske usluge (osnovne, posebne, dodatne i ostale). (knjiga I: str. 45 54) 7 10.Potanska i brzojavna uputnica. (knjiga I: str. 54) 8 11.Posebne potanske usluge. (knjiga I: str. 54 56) 8 12.Karakteristine usluge koje nude kurirske slube u meunarodnom prometu. 10 13.Pojam i primjena deskriptivnih statistikih metoda (pojam, vrste i tijekovi). 10 14.Statistika obiljeja s primjerima. (knjiga I: str. 69, 70) 11 15.Deskriptivna statistika (svrha, cilj, zadaci, podjela). 11 16.Prikupljanje i obrada statistikih podataka o potanskim uslugama (cilj, naini ureivanja podataka, objekt praenja, izvori podataka). (knjiga I: str. 71, 72) 11 17.Najee primjenjivani statistiki koeficijent koji prikazuju stupanj razvijenosti potanske mree. (knjiga I: str. 75, 76) 18.Srednje vrijednosti statistikog niza prometnih podataka (svrha, osnovna podjela, izbor, objasniti znaenja po dva predstavnika). (2) (knjiga I: str. 79 94) 12 19.Reguliranje odnosa izmeu pote i korisnika. (knjiga I: str. 97, 98) 13 20.Zahtjev i upute pote u vezi s adresiranjem poiljaka. (knjiga I: str. 99, 100) 13 21.Pakiranje i zatvaranje potanskih poiljaka. Posebne odredbe o pakiranju i zatvaranju potanskih poiljaka. (knjiga I: str. 100, 101) 22.Navedi podjelu oblika prijama, tj. naina organizacije prijama (prema mjestima prijama potanskih poiljaka) te pojasni specifinosti vezane uz prijam knjienih potanskih poiljaka. 23.Navedite karakteristike vezane uz prijem obinih pismovnih poiljaka. 15 24.Tehnologija prijema knjienih poiljaka. (knjiga I: str. 107, 108) 16 25.Kako dijelimo novarske usluge? (knjiga I: str.131) 16 26.Prikaz ukupnih prihoda i trokova koji nastaju obavljanjem potanskih usluga (struktura, imbenici, simbole objasniti rijeima). (knjiga I: str. 168) 27.Osnovni naini plaanja potarine. (knjiga I: str. 169) 17 28.Potanski ured. (knjiga I: str. 181) 17 29.Potanska sredita ili centri. (knjiga I: str. 181) 18 30.Dostavna podruja. (knjiga I: str. 183, 184) 18 31.Metode prognoziranja potranje, objasniti jednu. (knjiga II: str. 36 48) 19 32.Utvrivanje itinerera za dostavni rajon. (knjiga II: str. 179 180) 19 33.Prijevoz potanskih poiljaka zrakoplovima. (knjiga I, II: str. 56 i 134) 20 34.Zakljuak i podjela prema 3 kriterija (vrste zakljuaka). 20 35.Objasnite kartiranje (pojam, svrha, naini). 21 36.Objasnite pojmove u smislu tehnologije potanskog prometa: karta, kartiranje, prekartiranje, pregled kartiranja. (1) 37.Centralizirani sustav dostave. 21 38.Decentralizirani sustav dostave. 22 39.Znaajke kombiniranog sustava dostave poiljaka. 22 40.Sustavi dostave. 23 41.Transport. (Podjele i klasifikacije potanskog transporta.) 23 42.Racionalizacija potanskog transporta. 24 43.Pristup racionalizacije (svrha postojanja, naela, alternativni pristup). 24 44.Analitiki pokazatelji racionalnosti potanskog transporta. 25 45.Navedite vanija naela kojih se treba pridravati prilikom planiranja i uvoenja kontejnerizacije u sustav transporta potanskih poiljaka. 25 Stranica 2 od 47

Tehnologija potanskog prometa I

Ispitna pitanja i odgovori

46.Tehnologija i organizacija isporuke poiljaka. 47.Tehnologija potanskog prometa. 48.Tehnologija prijema paketa. 49.Tehnologija prijema vrijednosnih pisama u meunarodnom prometu. 50.Tijek (prerada) (pismovnih) poiljaka u automatiziranom i neautomatiziranom potanskom sreditu. (usporedba) 51.Osnovne tehnoloke operacije u otpremi poiljaka i imbenici koji uslonjavaju tehnologiju otpreme. 52.Odreivanje kapaciteta prijevoznih sredstava. 53.imbenici koji odreuju izbor prijevoznih sredstava. 54.Operativna kontrola otpreme poiljaka. 55.Dokumentacijska kontrola. 56.Operativna kontrola prijama poiljaka. 57.Elementi za razvoj sustava upravljanja kvalitetom potanskog prometa. 58.Postupak kontrole pomou planova prijama shema i objasniti. 59.Navedite mogunosti, znaajke i 3 vrste kontrolnih karata za praenje kvalitete. (1) 60.Objasnite pojmove univerzalne i rezervirane potanske usluge. (1) 61.Navedite osnovne znaajke primjene kontrolnih karata za praenje kvalitete (barem 5), te navedite 3 vrste. Kada se primjenjuje krina karta i zato?

Pitanja na zaokruivanje: 1. Zaokruite tone navode u vezi s malim paketom: 2. Zaokruite netone navode u vezi s inenjerskim opisom sustava otpreme: 3. Iz podruja primjene barkodova u potanskom prometu zaokruite tone odgovore: 4. Zaokruivanje: ponueni su bile dopunske i ostale potanske usluge, trebalo je zaokruiti ostale potanske usluge. 5. Organizacija prijevoza potanskih poiljaka (pored opih naela) temelji se na odgovarajuim konkretnim odlukama koje su vezi sa (zaokrui). 6. Iz podruja primjene barkodova u PT prometu zaokruite tone odgovore: 7. Posebne odredbe o pakiranju i zatvaranju potanskih poiljaka odnose se na: 8. Zaokruite tono u vezi s viefaznim dijeljenjem poiljaka:

Naknadno odgovorena pitanja: 1. Metoda odreivanja kapaciteta prijevoznih sredstava koritenjem teinskih i prostornih koeficijenata. (knjiga II: str. 135) 35 2. Naelni prikaz tehnoloke faze prispijea i osnovne inaice prispijea prema mjestu prispijea zakljuaka. Tj. navedite osnovne inaice prispjea prema mjestu prispjea zakljuaka te navedite postupke (naine, sustave) dijeljenja poiljaka u prispjeu. 35 3. to sve sadri plan potanske mree? 36 4. Tehnoloki postupci i pravila u prispijeu. 37 5. Analitiki pokazatelj iskoritenosti kontejnera. 37 6. Usporedba klasinog i sustavskog pristupa. 37 7. Relejni depoi. (knjiga II) 37 8. Karakteristike otpreme obinih pismovnih poiljaka LC. 37 9. Nain ulaska LC poiljaka u autorizirano potansko sredite. 37 10. Koeficijent manipulativnog umnoavanja. 38 11. Pojednostavljeni sustavski opis otpreme kao faze tehnolokog ciklusa prijenosa potanskih poiljaka. 38 12. Dijeljene poiljaka (vrste, karakteristike, koeficijenti). 39 13. Ulazni tokovi poiljaka u potanskom centru. 39 14. Potrebni postupci da bi se smanjili trokovi procesa dijeljenja i ubrzao itav proces. 39 15. Kontrola prijama poiljaka od velikih korisnika. 40Stranica 3 od 47

Tehnologija potanskog prometa I

Ispitna pitanja i odgovori

16.

Skicirati i naznaiti glavne veliine za prometnu analizu alterskog sustava posluivanja Markovljeva tipa. (2) 40 17. Na jednostavnom primjeru (aproksimirajte brojkama) ukaite na ulogu koeficijenata umnoavanja za dijeljenje LC poiljaka. 40 18. Definirati slinosti i razlike izmeu tehnologije i tehnike potanskog prometa 19. Glavna zadaa tehnologa prometa i planera te na osnovu toga navedite dijagram toka opeg metodolokog postupka za prognoziranje prometa, planiranje mree i upravljanje razvojem potanskog sustava, te ga ukratko i objasnite. 20. Kontrola potanskog prometa (cilje, skupine postupaka, podruje djelovanja, podjela, naela) 21. Objasnite pojmove: Pregled razmjene i pregled rada 22. Definirajte potanski promet i potanske usluge (kratko i jednoznano) 23. Ustrojstvo potanske mree openito i u RH (kriteriji, kategorizacije, nazivi jedinica) 24. Usporedite specifinosti te odreene prednosti/nedostatke pojedinih sustava/naina dijeljenja poiljaka. 25. Objasnite na to se odnosi te kako se provodi postupak portiranja poiljke? 26. Navedite karakteristine aktivnosti vezane uz odgovarajui vremenski horizont (vremensku varijaciju) koje se provode sa svrhom dinamikog prilagoavanja i uspjenog upravljanja potanskim sustavom. 27. Ukratko objasnite problematiku utvrivanja itinirera (definirati pojam itinirer, cilj optimizacije itinirera, naini kretanja listonoe, objasniti pojam relejni depo). 28. Objasnite postupke te karakteristike kodnog (brojanog), geografskog, i abecednog sustava dijeljenja potanskog sustava 29. potanska mrea kao specifina prometna mrea (navest elemente na najvioj razini ralambe, pokazatelje razvijenosti, specifinosti u odnosu na druge prometne grane)Tpp1 str. 27 30. Organizacija prijevoza potanskih poiljaka (pored opih naela) temelji se na odgovarajuim konkretnim odlukama koje su vezi sa (zaokrui). 31. Koje su specifinosti potanskog prometa u odnosu na druge transportne grane? 32. Navedite 2-razinsku podjelu / pregled osnovnih naina / oblika organizacije prijama potanskih poiljaka

1. Pota kao specifini prometni sustav. (knjiga I: str. 3 9) Potanski sustav je nuno promatrati kao specifini prometni sustav, t, kao dio transportnog sustava (transportation system) i komunikacijskog sustava (communication system). Temeljna zadaa mu je prijenos poruka (vijesti, informacije) u obliku pismovnih poiljaka, prijenos manjih kol