tefsir i hadis - fin.unsa.ba · pdf filesadrŽaj zbornik radova fakulteta islamskih nauka u...

Click here to load reader

Post on 01-Sep-2019

35 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TEFSIR I HADIS

 • Prof. dr. D. LATI, Idiomatski glagolski oblici u Kur'anu

  11

  Dr. Demaludin LATI, vanredni profesor

  IDIOMATSKI GLAGOLSKI OBLICI U KUR'ANU

  U ovom radu autor se bavi kur'anskim idiomima, tj. onim relativno malim brojem "objasnidbenih" (prof. Kari) rije-i, iji korijen slui za izvoenje drugih rijei s novim, relacionim znaenjem. Osnovu takvih rijei ini 1702 gla-golska korijena1 koja susreemo u kur'anskom zauujue malom vokabularu. Sa stanovita jezika, relativno mali broj ovakvih rijei moe navesti na zakljuak da je Kur'an knjiga koja je jednostavna za itanje i razumijevanje. Ali, to je varljiv zakljuak. Uko-liko se konsultiraju tomovi knjiga o kur'anskoj sintaksi, se-mantici i gramatici, vidjet e se da se u gotovo svakom njegovom ajetu krije jedno ili vie lingvistikih pitanja i problema koji zahtijevaju posebna istraivanja. Uvid u tu problematiku svakog istraivaa dovest e do toga da pone shvatati bogatstvo i kompleksnost kur'anskoga jezika.

  1 Prema istraivanju koje je obavio Mr. Dawud Tauhidi na Odsjeku za islamske studije Univerziteta u Miigenu. V. Mustansir Mir, Verbal idioms of the Qur'an, Centar za bliskoistone i sjevernoafrike studije Univerziteta u Miigenu, Ann Arbor, 1989.

 • ZBORNIK RADOVA, godina XXVI, 2007., br 12

  12

  Kljune rijei: idiom, glagol, znak, doslovno i rela-ciono znaenje

  Teko je ovdje nabrojiti sve karakteristike kur'anskoga jezika koje omoguavaju takvo njegovo znaenjsko bogatstvo i kompleks-nost, ali je sigurno da kur'anski idiomi ine jednu od najvanijih tih karakteristika.

  Prema definiciji, idiom (gr. osobenost, jedinstven oblik, osobenost stila) oznaava onaj vid jezike realizacije koji se moe prepoznati kao posebnost.To je svaka leksika ili frazeoloka jedinica koja ima specifinu strukturu i znaenje, jedinica koja je karakteristina za odreeni jezik i prihvaena u datoj jezikoj za-jednici. Na primjer, kada Bonjaci kau: Dao se za dunjalukom, da bi time slikovito predstavili ovjeka koji zgre kapital (obino) zaboravljajui pri tome na duhovne vrijednosti i na Ahiret, onda je rije o specifinom idiomu njihova bosanskoga jezika. Isto tako e, npr., idiomi (i) u bosanskome jeziku biti: Kupio maku u daku; Udario joj na obraz; On je sitna riba i sl.

  Idiomi su, sa semantike strane, neprozirni - budui da zna-enje cijelog idioma nije suma znaenja njegovih sastavnica; a sa leksike strane, oni su okotali - jer se po istom obrascu ne mogu obrazovati slini izrazi.

  Prema tome, svaki specifini varijetet u jeziku (dijalekt, stil, registar, itd.) moe se tretirati kao idiom.Ona kategorija idiomatskih rijei koje su nastajale prirodnim putem bez planiranog, svjesnog djelovanja, npr. u narodnom govoru, lingvistika nauka tretira kao organske idiome, dok se one idiomatske rijei ili strukture koje nastaju svjesnom aktivnou zajednice, npr. u standardnom jeziku, a posebno u argonu, ili na bilo koji drugi nain pod uvjetom da je utemeljen na jezikom standardu, nazivaju neorganskim idiomom.

  Znaenjsku posebnost koju nosi idiom treba razlikovati od one posebnosti koju nose, npr., mefatora ili klie.

 • Prof. dr. D. LATI, Idiomatski glagolski oblici u Kur'anu

  13

  Potkategorija u kur'anskoj idiomatskoj mrei

  Unutar kur'anske idiomatske mree glagolske idiomatske for-me, na koje emo baciti teite ovog rada, kao potkategorija, ine njihovu glavninu.

  Prije svega, te forme su izuzetno este u Kur'anu. Mustansir Mir, npr., pronalazi etiri takva idioma u prva etiri ajeta sure El-Inirah:

  E lem nerah leke sadreke (RH) we weda'naa 'anke wizreke (WD'A) elledhii enqada zahreke (NQD) we refa'naa leke dhikreke (RF'A). (Zar nismo otvorili tvoja prsa, i sklonili s tebe breme tvoje, koje je tako teko titilo plea tvoja, i zar nismo podigli ugled tvoj?!) 2

  Otvoriti prsa; skloniti duevno breme / tegobu koja je titala / pritiskala plea (u prenesenom smislu); podii ugled - sve su to u bosanskome jeziku glagolski idiomi; u izvorniku Kur'ana, naravno, to su istovrsni idiomi arapskoga jezika nastali iz glagolskih korijena (datih u zagradama).

  Dva ili vie idioma, mada ne tako esto, mogu se nai u jednom te istom ajetu. Oni mogu da budu nezavisni jedan od drugog, kakav je sluaj u ajetu 4:46, koji sadri seriju takvih rijei:

  - juharrifuune'l-kelime 'an mewaadi'ihi (HRF) (oni iskrivljavaju (objavljene) rijei iznosei ih iz njihovih

  leita); - semi'naa we e'asajnaa; isma', masme'in (SM'A)

  2 Prema prijevodu Muhamameda Asada, Poruka Kur'ana. I u daljnjem tekstu, radi bolje jasnoe, unosit emo vlastita rjeenja u ovaj prijevod Kur'ana budui da je njegov autor imao poseban osjeaj, izmeu ostalog, i za idiomatsku dimenziju kur'anskoga izraza.

 • ZBORNIK RADOVA, godina XXVI, 2007., br 12

  14

  ("Sluamo i ne pokoravamo se!"; "uj, ne sluajui!") - raa'inaa (R'AN);

  (oni se tako samo igraju); - lejjen (od lewaa) bi elsinetihim (LWJ)

  (uvijaju jezikom): - ta'nen fi'd-diini; ta'naa fiihi (T'AN)

  (preutno podrazumijevaju da je Vjera lana); - unzurnaa (NZR)

  ("uj nas!")

  Ponekada, ti idiomi integralno mogu biti povezani jedan sa drugim, kada se jedan idiom gradi na temelju drugog idioma (npr. u 16:26 ili u 43:56).

  Posebno su bogati idiomi najfrekventnijih kur'anskih glagola kakvi su oni koji se grade iz korijena: D'AL, DRB, QT'A i LQJ.

  Mustansir Mir uvia kako je ova vrsta kur'anskih idioma ne-obino ivopisna, stilski izraajna, lijepa. Na primjer, kada Kur'an eli da izrazi djetinji fini odnos spram roditelja, on kae: wakhfid lehumaa dennaaha'dh-dhulli mine'r-rahmeti (glagol nastao iz korijena KhFD) - rairi nad njima smjerno krila svoje njenosti (17:24) ; a kad eli da izrazi odnos onih koji prikrivaju Istinu prema vjernicima, kae: 'adduu 'lalejkumu'l-anaamile mine'l-gajzi ('ADW) - grizu prste svoje u gnjevu prema vama (3:119); itd.

  Naravno, brojni kur'anski glagolski idiomi nisu tako pitoresk-ni, ali to ne znai da je njihovo znaenje time umanjeno. U sklopu itave kur'anske idiomatske mree, ovi idiomi uestvuju u ilustra-ciji ukupnoga kur'anskog pogleda na ivot i svijet. Zbog toga oni zasluuju posebnu panju; oni trae lucidnog itaoca koji e znati da razotkriva znaenjske nijanse koje oni sobom nose.

  Vanost preciznog razvianja kur'anskih idioma

  Razumijevanje kur'anskoga idiomatskog izraza sutinsko je za puniji uvid u kur'anski jezik, zbog ega nije dovoljno da ih se

 • Prof. dr. D. LATI, Idiomatski glagolski oblici u Kur'anu

  15

  samo shvati, ve da se to uini na najprecizniji nain. Openito se idiomi tretiraju kao sinonimne rijei, koje Kur'an upotrebljava na suptilan nain istiui njihova raznovrsna i razliita znaenja, pa ukoliko italac nije dovoljno budan da dokui ta znaenja, on ne uspije sagledati veliki dio kur'anskoga svijeta.

  U takvom, poeljnom itanju Kur'ana valja imati na umu da, esto, jedan te isti idiom ima razliita znaenja u razliitim kon-tekstima. Uzmimo primjer glagola koji je nastao iz korijena HWDh (istahwadha 'alejhi) koji se u Kur'anu javlja dva puta, a osnovna ideja koju ovaj glagolski korijen u sebi nosi je zatita koju mujaci iskazuju prema enkama sprjeavajui druge mujake da im priu. U ajetu 4:141 ovaj glagol znai: uzeti nekoga pod svoje krilo/zati-tu, dok u ajetu 58: 19 taj isti glagol znai: imati nekoga u svojoj vlasti. Budni italac moe uvidjeti da postoji veza izmeu ova dva znaenja, ali, koliko god ova dva ajeta semantiki dodiruju jedan drugog, njihova znaenja se ne mogu zamijeniti.

  Pet kategorija glagolskih idioma

  Sagledavi ukupno pojavljivanje glagolskih idioma u Kur-'anu, Mustansir Mir ih svrastava u slijedee kategorije:

  1. oni glagoli koji imaju najneprozirnija znaenja, i to zato to je njihovo znaenje jako udaljeno od znaenja/ideje koju nosi ko-rijen iz koga su oni nastali; takvi su, npr., slijedei glagolski idiomi: suqita fii jedihi (SQT); istagaa thijaabehu (GJ); dhehebet riihuhu (DhHB); terekehu suuden (TRK); ekele lahme fulanen (EKL); thenaa sadrehu (ThNJ); ibtegaa nefeqan / sullemen si's-semaa'i (BGJ); be'ade bejne esfaarihim (B'AD); tetajjere bihi (TJR); 'adaa 'ala jedejhi ('ADD); terebbese bihi'd-da'rete / rejbe'l-menuuni (RBS); reebeta 'ala qalbihi (RBT);

  2. glagoli sa prijedlozima, koji nisu idiomatski kada njihovo znaenje predstavlja skup znaenja datoga glagola ili zavisne sintagme sa prijedlogom, ali postaju idiomatski onda kada u

 • ZBORNIK RADOVA, godina XXVI, 2007., br 12

  16

  sebi sadre znaenje koje je vee od sume ukupnih znaenja njihovih konstituenata. Na primjer, glagol de'aahu ilejhi, kada ima znaenje: pozvati nekoga da doe, nije idiomatski, ali on zadobije idiomatsku snagu onda kada znai: pozvati nekoga da pomogne onome koji je u tekom stanju. Ova vrsta glagola je veliki majdan idioma openito u arapskome jeziku, i ko bi, itajui Kur'an, a.., zanemario prijedloge koji, u razliitim kontekstima, nose posebna znaenja uobiajenih glagola, on bi takoer izgubio iz vida veliko polje kur'anskih znaenja;

  3. glagoli sa "neregularnim" prijedlozima, koji su vrlo esti u klasinome arapskom jeziku - U Kur'anu je takvo pojavljiva-nje glagola vrlo promiljeno i ono u sebi krije tzv. tadmin (podrazumijevajue znaenje). Za ilustraciju emo uzeti jedan relativno frekventan glagol u Kur'anu: taabe (TWB) (pokajati se), koji se upotrebljava sa regularnim prijedlogom ila, kada, etimoloki, znai: vratiti se nekome, a u ovom sluaju nosi ideju grjenika koji se vraa svome Gospodaru, ili koji se vra-a u stanje prije grijeha. Ali, u Kur'anu se ovaj glagol javlja i sa "neregularnim" prijedlogom 'ala;

  4. glagoli koji se mogu tretirati kao skraeni idiomi, a koji se mogu shvatiti samo ukoliko se poznaje kontekst u kome se javljaju - Znaenja takvih glagola su relativno daleko od onih koja se nude u