technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi i

of 87 /87
1 Zagadnienia poprawki 2021r. Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi I 24.08.21r. 1. Weryfikacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 20 opisać rodzaje zużycia maszyn, urządzeń i narzędzi rozróżnić procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi określić przyczyny zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi scharakteryzować pomiary parametrów ocenianych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi określać kryteria stanu technicznego elementów maszyn, urządzeń i narzędzi scharakteryzować sposoby oceny stanu technicznego elementów maszyn, urządzeń i narzędzi opisać zużycie mechaniczne elementów maszyn, urządzeń i narzędzi opisać zużycie korozyjne elementów maszyn, urządzeń i narzędzi określać zasady weryfikacji części maszyn, urządzeń i narzędzi Klasa I 2. Demontaż i montaż elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 28 opisać sposób przygotowania demontażu i montażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi opisać przebieg demontażu i montażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi opisać funkcję i budowę demontowanych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi określać kolejność czynności procesu demontażu i montażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi scharakteryzować maszyny i urządzenia, narzędzia do wykonania demontażu i montażu elementów maszyn i urządzeń po naprawie dobrać materiały pomocnicze i narzędzia do wykonania demontażu i montażu opisać oprzyrządowanie instalowane na maszynach i urządzeniach wykorzystywanych do wykonywania montażu zastosować systemy komputerowe wspomagające czynności wykonywania montażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi po naprawie Klasa I

Author: others

Post on 27-Oct-2021

13 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Weryfikacja elementów maszyn, urzdze i narzdzi.
20 opisa rodzaje zuycia maszyn, urzdze i narzdzi
rozróni procesy zuycia elementów maszyn, urzdze i narzdzi
okreli przyczyny zuycia elementów maszyn, urzdze i narzdzi
scharakteryzowa pomiary parametrów ocenianych elementów maszyn, urzdze i narzdzi
okrela kryteria stanu technicznego elementów maszyn, urzdze i narzdzi
scharakteryzowa sposoby oceny stanu technicznego elementów maszyn, urzdze i narzdzi
opisa zuycie mechaniczne elementów maszyn, urzdze i narzdzi
opisa zuycie korozyjne elementów maszyn, urzdze i narzdzi
okrela zasady weryfikacji czci maszyn, urzdze i narzdzi
Klasa I
2. Demonta i monta elementów maszyn, urzdze i narzdzi.
28 opisa sposób przygotowania demontau i montau elementów maszyn, urzdze i narzdzi
opisa przebieg demontau i montau elementów maszyn, urzdze i narzdzi
opisa funkcj i budow demontowanych elementów maszyn, urzdze i narzdzi
okrela kolejno czynnoci procesu demontau i montau elementów maszyn, urzdze i narzdzi
scharakteryzowa maszyny i urzdzenia, narzdzia do wykonania demontau i montau elementów maszyn i urzdze po naprawie
dobra materiay pomocnicze i narzdzia do wykonania demontau i montau
opisa oprzyrzdowanie instalowane na maszynach i urzdzeniach wykorzystywanych do wykonywania montau
zastosowa systemy komputerowe wspomagajce czynnoci wykonywania montau elementów maszyn, urzdze i narzdzi po naprawie
• rozpozna oznaczenie normy
rysunku technicznym;
technicznym;
• wykona rzuty prostoktne figur
geometrycznych na trzy paszczyzny;
• wymieni cele normalizacji krajowej;
• wyjani rodzaje rysunków technicznych;
rysunkowych;
rysunkowe;
• wykreli konstrukcje uków i stycznych do
okrgu;
geometrycznych na trzy paszczyzny;
wykreli figury paskie w dimetrii ukonej;
• wykona rysunki przekrojów, rozwini i
kadów prostych bry geometrycznych:
szecian, prostopadocian, walec, stoek,
kadów bry geometrycznych:
• zwymiarowa rysunki szczegóów
uproszczenia;
;
• opisa zasady wykonania rysunków
rysunkach: budowlanych, maszynowych;
elementów budowlanych;
• wykona inwentaryzacj
Stopie I
geometria, wzmocnienia) i zewntrznych
dopuszczalnych obcie uytkowych ;
• wykona szkic montaowy rusztowania;
1.Narzdzia do obróbki
zdefiniowa podstawowe pojcia dotyczce narzdzi do obróbki maszynowej
zdefiniowa podstawowe pojcia dotyczce dziaania narzdzi do obróbki maszynowej
rozróni narzdzia stosowane w obróbce maszynowej drewna i materiaów drewnopochodnych
omówi budow narzdzi stosowanych w przemyle drzewnym
omówi zastosowanie narzdzi do obróbki mechanicznej
omówi zasady uytkowania narzdzi do obróbki mechanicznej
dobra maszyny do obróbki maszynowej
dobra urzdzenia do maszyn stosowanych w obróbce maszynowej
dobra narzdzia do klejenia i oklejania drewna i materiaów drewnopochodnych
dobra narzdzia do wykaczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i wyrobów z drewna
dobra urzdzenia do klejenia i oklejania drewna i materiaów drewnopochodnych
dobra narzdzia do wykonania naprawy i renowacji wyrobów
Klasa II
posuy si sprawdzianami
odczyta wyniki pomiarów
dobra przyrzdy pomiarowe do pomiarów bezporednich i porednich
Klasa III
sklasyfikowa obrabiarki skrawajce stosowane w stolarstwie
omówi budow, zastosowanie oraz zasady uytkowania typowych obrabiarek stosowanych w przemyle
zastosowa zalecenia producenta dotyczcych obsugi maszyn i urzdze stosowanych w stolarstwie
omówi budow, zastosowanie oraz zasady uytkowania typowych obrabiarek stosowanych w przemyle drzewnym (pilarka
tarczowa stolarska, pilarka panelowa, frezarka dolnowrzecionowa, strugarka wyrównujca, strugarka grubociowa, strugarka czterostronna, szlifierka szerokotamowa, centrum frezarskie, okleiniarka wskich paszczyzn;)
4. Obrabiarki do drewna 30 okreli zasady bezpieczestwa zamieszczonych w instrukcji obsugi maszyn stosowanych w stolarstwie
okreli zasady bezpieczestwa zamieszczonych w instrukcji obsugi obrabiarek stosowanych w stolarstwie
sklasyfikowa obrabiarki skrawajce stosowane w przemyle drzewnym
omówi budow obrabiarek
omówi zastosowanie obrabiarek
skorzysta z informacji zawartych w instrukcjach obsugi maszyn i urzdze stosowanych w stolarstwie
dobra obrabiarki do zada zawodowych
okreli parametry pracy obrabiarek do drewna
okreli zasady obsugi wybranej obrabiarki na podstawie instrukcji producenta
Klasa II
2. Technologia wykonania
systemów montau wyrobów
wyrobów z drewna i materiaów drewnopochodnych
- sklasyfikowa tworzywa sztuczne i materiay do oklejania
- sklasyfikowa kleje - sklasyfikowa materiay wykoczeniowe
- wskaza systemy montau - dobra okucia i systemy okuwania
wyrobów z drewna i materiaów drewnopochodnych
- charakteryzowa tworzywa sztuczne - rozpozna kleje i materiay
wykoczeniowe
stolarskich
3. Zasady oceny jakoci,
wymagania techniczne i uytkowe
16 - wymieni cele normalizacji krajowej - poda definicje i cechy normy - rozróni oznaczenie normy
midzynarodowej, europejskiej i krajowej
- skorzysta ze róde informacji dotyczcych norm i procedur oceny zgodnoci
- oceni jako wykonania wyrobów z drewna i materiaów drewnopochodnych
- rozróni rodzaje kontroli jakoci
- rozróni narzdzia, przyrzdy i metody pomiarowe
- omówi szczegóowe zasady wykonywania pomiarów
Klasa II
- sklasyfikowa sposoby obróbki rcznej drewna
- rozróni sposoby obróbki materiaów drewnopochodnych
- scharakteryzowa technologi wytwarzania wyrobów z drewna i materiaów drewnopochodnych
- rozróni technologi wytwarzania
drewnopochodnych
- dobra sposoby obróbki drewna i materiaów drewnopochodnych
- zastosowa technologie wytwarzania wyrobów z drewna i materiaów drewnopochodnych
Klasa II
- rozróni sposoby obróbki materiaów drewnopochodnych
- dobra sposoby obróbki maszynowej drewna
- dobra sposoby obróbki maszynowej materiaów drewnopochodnych
- scharakteryzowa obróbk drewna ciciem, plastyczn, upaniem, rozdrabnianiem, czeniem i wykoczeniow oraz suszeniem, parzeniem i warzeniem
1.Wykaczanie powierzchni
- scharakteryzowa substancje bonotwórcze, pigmenty, wypeniacze, rozpuszczalniki i rozcieczalniki oraz skadniki pomocnicze
- zdefiniowa waciwoci uytkowe wyrobów wykoczeniowych w aspekcie wymaga rynku
- dobra techniki wykaczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych
- rozróni metody oraz parametry nanoszenia materiaów malarsko lakierniczych
- dobra sposób, metod wykaczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i wyrobów z drewna
- dobra materiay do wykaczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i wyrobów z drewna
- dobra urzdzenia i narzdzia do wykaczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i wyrobów z drewna
Klasa II
1. Zarzdzanie jakoci i
zdrowotnym ywnoci
12 - wymieni przepisy prawa dotyczce produkcji wyrobów spoywczych, w tym Ustaw o bezpieczestwie ywnoci i ywienia
- wymieni systemy zarzdzania jakoci i bezpieczestwem zdrowotnym ywnoci
- okreli zakres stosowania przepisów prawa dotyczcych produkcji wyrobów spoywczych w odniesieniu do wykonywanych zada zawodowych
- rozpozna systemy zarzdzania jakoci i bezpieczestwem zdrowotnym
- sklasyfikowa zagroenia jakoci i bezpieczestwa zdrowotnego ywnoci, tj. fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne, w przetwórstwie spoywczym
- rozpozna zagroenia jakoci i bezpieczestwa zdrowotnego ywnoci w przetwórstwie spoywczym
- definiowa pojcie normy i certyfikacji
- wymieni cele normalizacji
- rozróni oznaczenie normy midzynarodowej, europejskiej i krajowej
- skorzysta ze róde informacji dotyczcych norm i procedur oceny zgodnoci
- posugiwa si norm
- omówi struktur receptury
- wyjani wpyw zagroe na jako i bezpieczestwo zdrowotne ywnoci w przetwórstwie spoywczym
- okreli celowo dziaalnoci normalizacyjnej
- obliczy namiar
- ukada receptury
18 - wymieni skadniki pokarmowe
- okreli funkcj i rol skadników odywczych w ywieniu czowieka
- okreli skutki nadmiaru i niedoboru skadników odywczych w organizmie czowieka
- obliczy i oceni warto energetyczn i odywcz wyrobów spoywczych
Stopie I
4 - wymieni podstawowe rodzaje drobnoustrojów
- okreli zastosowanie drody, bakterii, pleni w przemyle spoywczym
- wskaza szkodliwe i poyteczne dziaanie drobnoustrojów w przetwórstwie spoywczym
- rozpozna zmiany zachodzce w ywnoci pod wpywem dziaania drobnoustrojów
- uzasadni celowo stosowania drody, bakterii, pleni w produkcji wyrobów cukierniczych
Stopie I
6 - wymieni zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzce podczas produkcji i przechowywania wyrobów spoywczych
- wskaza czynniki majce wpyw na zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne w wyrobach spoywczych w czasie ich przetwarzania i przechowywania
- wyjani wpyw zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych na jako wyrobów spoywczych
- zaproponowa sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym zachodzcym podczas produkcji i przechowywania wyrobów spoywczych
Stopie I
- dobiera metody utrwalania do okrelonych wyrobów spoywczych
- stosowa metody utrwalania ywnoci
- wyjani wpyw metod utrwalania na jako i trwao wyrobów spoywczych
Stopie I
6 - wymieni metody oceny organoleptycznej ywnoci
- stosowa wybrane metody oceny organoleptycznej do oceny ywnoci
- okreli warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej
- wymieni czynniki warunkujce wyniki oceny organoleptycznej ywnoci
- charakteryzowa metody oceny organoleptycznej ywnoci
Stopie I
- stosowa sprzt informatyczny podczas wykonywania zada zawodowych
- analizowa wady i zalety programów komputerowych stosowanych w cukiernictwie
- posugiwa si programami komputerowymi stosowanymi do wizualizacji, sterowania i dokumentowania procesów produkcji wyrobów spoywczych
Stopie I
16 - wskaza czynniki wpywajce na jako przechowywanych surowców i póproduktów cukierniczych
- okreli zasady i warunki magazynowania surowców i póproduktów cukierniczych
- identyfikowa skutki nieprzestrzegania warunków zapewniajcych trwao przechowywanych surowców i póproduktów cukierniczych
Stopie I
- magazynowa surowce, póprodukty cukiernicze, dodatki i materiay pomocnicze zgodnie z zasadami
2. Dokumentacja magazynowa
- wypeni podstawowe dokumenty magazynowe
- analizowa dokumentacj magazynow
1. Ukady zasilania elektrycznego pojazdów
wyjani budow akumulatora kwasowego,
opisa rodzaje adowana akumulatora,
wyjani zasad dziaania alternatora i prdnicy,
opisa parametry pracy alternatora kompaktowego,
wyjani konieczno stosowania regulatorów napicia,
opisa regulator wielofunkcyjny MFR.
narysowa schemat funkcjonalny obwodu rozruchu silnika spalinowego,
narysowa schemat obwodu rozruchu,
wyjani budow i zasad dziaania rozrusznika z reduktorem.
wyjani budow i dziaanie wcznika elektromagnetycznego,
wyjani dziaanie sprzga jednokierunkowego.
wyjani budow poszczególnych elementów klasycznego ukadu zaponowego,
wyjani zasad dziaania cewki dwubiegowej w ukadzie zaponu elektronicznego.
narysowa schemat akumulatorowego klasycznego ukadu zaponowego,
wyjani rozmieszczenie w pojedzie czujników sucych do okrelenia kta wyprzedzenia zaponu.
Stopie II
wyjani zadania wiate zewntrznych,
rozróni rodzaje wiate zewntrznych,
rozróni rodzaje wiate dodatkowych,
wyjani rodzaje regulacji reflektora,
wyjani oznaczenia arówek samochodowych,
wyjani dziaanie ukadu kontroli prdkoci obrotowej silnika,
wyjani dziaanie ukadu kontroli pracy ukadu chodzenia,
wyjani dziaanie ukadu kontroli cinienia oleju w silniku.
opisa regulacj podstawow reflektora,
poda charakterystyk diód elektroluminescencyjnych (LED) i ich wykorzystanie w owietleniu pojazdu,
wyjani zastosowanie wiatowodów w instalacji owietleniowej,
wyjani budow czujnika poziomu paliwa.
Stopie II
sterujcego, Stopie II
poda czujniki stosowane w silniku spalinowym generujce sygna elektryczny,
wyjani zastosowanie sondy lambda do ustalania skadu mieszanki,
wyjani zastosowanie wtryskiwacza rozruchowego,
rozróni rodzaje rozwiza ukadów wtryskowych i porówna je ze sob,
wyjani budow ukadu Bosch Monojetronic, wyjani dziaanie ukadu sterowania Motronic.
poda elementy wykonawcze w ukadzie sterowania wtryskiem paliwa,
wyjani dziaanie ukadu L-Jetronic przez porównanie z ukadem KE-Jetronic.
6. Ukady sterowania wtryskiem paliwa silników ZS
rozróni rodzaje pomp wtryskowych sterowanych elektronicznie i wyjani ich dziaanie,
wyjani funkcje pomp wtryskowych sterowanych elektronicznie,
opisa budow, dziaanie i sterowanie pompowtryskiwaczy,
wyjani zasad dziaania i budow zasobnikowego ukadu wtryskowego Common Rail,
wyjani budow i zasad dziaania pompy wysokiego cinienia,
wyjani budow i zasad dziaania wtryskiwacza ukadu Common Rail,
wyjani zasad sterowania recyrkulacj spalin w silniku o zaponie samoczynnym,
wyjani zasad sterowania turbodoadowaniem w silniku o zaponie samoczynnym.
wyjani budow i dziaanie promieniowej rozdzielaczowej pompy wtryskowej sterowanej elektronicznie,
wyjani sterowanie dawk paliwa w rzdowej pompie wtryskowej sterowanej elektronicznie,
wyjani budow i zasad dziaania czujnika cinienia w zasobniku paliwa,
wyjani dziaanie urzdzenia sterujcego ukadu Common Rail.
Stopie II
rozróni rodzaje ukadów zasilania LPG,
wyjani budow i dziaanie instalacji elektrycznej ukadu zasilania gazem LPG I generacji,
wyjani budow i dziaanie instalacji elektrycznej ukadu zasilania gazem LPG II generacji,
wyjani sposób regulacji skadu mieszanki LPG-powietrze w ukadzie II generacji,
wyjani dziaanie diagnostyki pokadowej (OBD) w ukadzie zasilania LPG,
Stopie II
wyjani sterowanie wtryskiem gazu LPG w ukadzie zasilania IV generacji.
wyjani sterowanie skadem mieszanki ukadu zasilania gazem LPG III generacji.
8. Pokadowe systemy diagnostyczne pojazdów
poda cel stosowania diagnostyki pokadowej,
rozpozna samochody wyposaone w system OBD II,
opisa dziaanie lampki kontrolnej MIL,
rozróni rodzaje kodów usterek,
wyjani oznaczenia kodów usterek.
wyjani algorytm wykrywania usterek i informowania o nich kierowcy przez kontrolk MIL w systemie OBD.
Stopie II
1.Materiay stosowane w budowie maszyn, urzdze i narzdzi
14 rozpozna materiay konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniajce na podstawie oznacze
sklasyfikowa materiay konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz uszczelniajce
wymieni waciwoci oraz zastosowanie materiaów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniajcych
okreli rodzaj materiau do wykonania elementów maszyn, urzdze i narzdzi
opisa waciwoci materiaów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniajcych
dobra materiay konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniajce zgodnie z dokumentacj
okreli waciwoci oraz zastosowanie materiaów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniajcych
dobra materia do wykonania okrelonych elementów maszyn, urzdze i narzdzi
Klasa 2
charakteryzowa pojcie momentu siy
scharakteryzowa moment skrcajcy i obrotowy
opisa pojcia statyki: sia, ukad si, wypadkowa ukadu si, jednostki siy, paski ukad si
okreli warunki zachowania równowagi dla paskiego ukadu si
wyznaczy warunki zachowania równowagi dla paskiego ukadu si
obliczy podstawowe naprenia belek
okreli wytrzymao zmczeniow
4 okreli zastosowanie poszczególnych grup czci maszyn i urzdze
okreli cel wykonywania oblicze wytrzymaociowych czci maszyn i urzdze
okreli zakres oblicze wytrzymaociowych dla okrelonych czci maszyn i urzdze
dokona oblicze wytrzymaociowych dla czci maszyn i urzdze
wykona obliczenia pocze rozcznych
wykona obliczenia pocze nierozcznych
wykona proste obliczenia kó zbatych
Klasa 2
1.Budowa gowy i proporcje twarzy dziecka, osób dorosych, pooenie poszczególnych czci twarzy, ksztaty ciaa, twarzy i profile
3 opisuje cechy ksztatów twarzy i gowy
wymienia elementy budowy gowy
opisuje rodzaje profilu twarzy
rozpoznaje ksztaty twarzy i gowy
rozpoznaje nieprawidowoci w budowie twarzy i gowy klienta w odniesieniu do kanonu
dzieli proporcjonalnie twarz dorosych
analizuje proporcje twarzy i gowy klienta
rónicuje elementy budowy gowy i twarzy klienta pod ktem zabiegu strzyenia wosów i formowania zarostu mskiego
ocenia ksztat gowy i twarzy klienta pod ktem zabiegu strzyenia wosów i formowania zarostu mskiego
okrela wpyw profilu twarzy do wykonania zabiegu strzyenia wosów i formowania zarostu mskiego
rozpoznaje wpyw elementów fryzury na ksztat i proporcje gowy i twarzy
II. Rysunek odrczny
1.Szkicowanie ksztatów twarzy i gowy w uoeniu en face i z profilu oraz nieprawidowoci w ksztatach twarzy i gowy – sposoby ich korygowania
2 nazywa elementy fryzury
rozpoznaje wpyw elementów fryzury na ksztat i proporcje gowy i twarzy
wskazuje wpyw rodzaju grzywki na ksztat i proporcje twarzy
dobiera elementy fryzur do ksztatu twarzy i gowy
definiuje deformacje ksztatów gowy i twarzy
wskazuje nieprawidowoci w ksztatach twarzy i gowy
rozrónia sposoby korygowania nieprawidowoci ksztatów twarzy i gowy
wykonuje fryzur dzienn z wykorzystaniem wosów dodanych
wykonuje sploty i warkocze
rozrónia nieprawidowoci porostu wosów i zarostu
szkicuje fryzur dzienn korygujc mankamenty urody
Klasa I
2 identyfikuje rodzaje zabiegów pielgnacyjnych wosów i skóry gowy
omawia zabiegi pielgnacyjne do okrelonych efektów
Klasa I
2 omawia zabiegi pielgnacyjne: mechaniczne i chemiczne
okrela cel pielgnacji wosów i skóry
omawia mechanizm usuwania nieczystoci z wosów i skóry
Klasa I
1 identyfikuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielgnacyjnych na wosach klienta
okrela skutki nieprawidowej pielgnacji wosów i skóry
okrela przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielgnacyjnych
Klasa I
4. Preparaty stosowane w zabiegach pielgnacji wosów i skóry oraz wosów dodanych
2 rozpoznaje preparaty do ochrony, kondycjonowania i regeneracji
dobiera preparaty pielgnacyjne do planowanego zabiegu fryzjerskiego
stosuje preparaty zgodnie z ich przeznaczeniem
stosuje preparaty zgodnie z zaleceniami producenta
charakteryzuje dziaanie preparatów do zabiegów pielgnacyjnych wosów i skóry gowy oraz wosów dodanych
Klasa I
dobiera preparaty do pielgnacji wosów i skóry oraz wosów dodanych
okrela wpyw preparatów do mycia i pielgnacji na stan wosów
5. Metody, techniki i sposoby zabiegów pielgnacji wosów i skóry oraz wosów dodanych
2 wymienia metody i techniki mycia wosów i skóry gowy
wymienia techniki masau skóry gowy
stosuje w trakcie zabiegu techniki masau skóry gowy
dobiera metody pielgnacji wosów
stosuje róne metody i techniki mycia wosów i skóry gowy
rónicuje pojcia technologiczne metod, technik i sposobów stosowanych podczas zabiegów pielgnacyjnych
doskonali innowacyjne sposoby pielgnacji wosów i skóry gowy
Klasa I
6. Ocena stanu wosów i skóry gowy oraz zarostu mskiego
2 wymienia cechy zdrowych wosów i skóry gowy
rozpoznaje stan wosów i skóry klienta do zabiegu pielgnacji
wypenia kart diagnozy do zabiegu pielgnacji
przeprowadza diagnoz wosów i skóry za pomoc mikrokamery
analizuje stan wosów i skóry do zabiegu pielgnacji
rozpoznaje nieprawidowoci wosów i skóry klienta do zabiegu pielgnacji
rozpoznaje zmiany na wosach i skórze na podstawie zdjcia lub opisu
Klasa I
7. Organizacja stanowiska pracy do zabiegów pielgnacji wosów i skóry
2 organizuje stanowisko pracy do zabiegu pielgnacji wosów i skóry
stosuje sprzt zgodnie z przeznaczeniem w zabiegach pielgnacji wosów i skóry
Klasa I
8. Mycie wosów i skóry gowy – zabiegi pielgnacji zgodne z technologi wykonania i przebiegiem technologicznym
4 planuje zabieg mycia wosów i skóry gowy
omawia zabieg mycia porostu klienta zgodnie z kolejnoci technologiczn i zasadami bhp
omawia zabiegi mycia wosów dodanych zgodnie z kolejnoci technologiczn i zasadami bhp
omawia zabieg mycia zarostu mskiego zgodnie z kolejnoci technologiczn i zasadami bhp
Klasa I
17
9. Rodzaje i sposoby pielgnacji wosów i skóry zgodne z technologi wykonania i przebiegiem technologicznym
5 planuje zabieg pielgnacji wosów i skóry gowy
dopasowuje rodzaj zabiegu pielgnacyjnego do stanu wosów i skóry gowy oraz wosów dodanych
omawia zabiegi kondycjonowania i regeneracji na wosach i skórze
okrela zabiegi pielgnacyjne: ramowe, ochronne, profilaktyczne, kompleksowe zgodnie z kolejnoci technologiczn i zasadami bhp
Klasa I
10. Dekontaminacja sprztu i stanowiska pracy w zabiegach pielgnacji wosów i skóry
2 rozpoznaje rodzaje preparatów do dezynfekcji
rozpoznaje metody dekontaminacji
segreguje w wyznaczonych pojemnikach odpady powstae w wyniku wykonania zabiegu
omawia proces dezynfekcji sprztu i stanowiska pracy stosowany podczas zabiegu
omawia proces sterylizacji sprztu
Klasa I
II. i formowanie fryzur
wymienia prekursorów ondulacji nietrwaej
Klasa I
2 identyfikuje zmiany zachodzce we wosach podczas nietrwaego odksztacania wosów
analizowa proces odksztacania wosów w zabiegach ondulacji nietrwaej
Klasa I
rozpoznaje przeciwwskazania – zmiany chorobowe, do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
uzasadnia konsekwencje wynikajce z nieprzestrzegania zasad przeciwwskaza
Klasa I
klasyfikuje sposoby wykonania zabiegu nietrwaego odksztacania wosów
okrela metody formowania na mokro i na sucho
dobiera metody i techniki nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
omawia zastosowanie metod i technik nietrwaego odksztacania wosów do okrelonego efektu
Klasa I
rozrónia preparaty stosowane przed zabiegiem nietrwaego odksztacania wosów (np.: pianki, lotony, preparaty zabezpieczajce wosy przed wysok temperatur itp.)
rozrónia preparaty stosowane po zabiegu nietrwaego odksztacania wosów (np.: lakiery, gumy, woski, pomady itp.)
okrela zastosowanie preparatów do stylizacji fryzury
rozpoznaje form preparatu ze wzgldu na stan skupienia i zastosowanie
opisuje preparaty fryzjerskie stosowane przed i po wykonaniu zabiegu nietrwaego odksztacania wosów
okrela preparaty fryzjerskie stosowane przed i po wykonaniu zabiegu formowania fryzury
dobiera preparaty do wykonania zabiegów nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
Klasa I
6. Konsultacja z klientem przed zabiegiem nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzur
1 planuje rozmow konsultacyjn z klientem przed zabiegiem nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
prowadzi rozmow konsultacyjn z klientem dotyczc zakresu usugi
okrela metody konsultacji z klientem podczas doboru fryzury i zakresu usugi
uwzgldnia oczekiwania klienta w rozmowie konsultacyjnej przed zabiegiem nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
Klasa I
19
7. Ocena stanu wosów i skóry gowy przed zabiegiem nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzur
1 rozpoznaje stan wosów i skóry gowy klienta pod ktem zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
posuguje si kart diagnozy klienta pod ktem zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
okrela waciwoci wosów klienta pod ktem nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
okrela typ i rodzaj wosów klienta pod ktem nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
Klasa I
8. Cechy indywidualne klienta i ich znaczenie w zabiegach nietrwaego odksztacania wosów
2 okrela ksztat gowy i twarzy klienta pod ktem zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
okrela profil twarzy do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
okrela deformacje cech indywidualnych klienta
Klasa I
9. Stanowisko pracy w zabiegach nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzur
2 rozrónia narzdzia, przybory i aparaty fryzjerskie do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
rozrónia bielizn ochronn i zabiegow do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
charakteryzuje sprzt, bielizn i preparaty do zabiegów nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzur
Klasa I
1 dobiera ksztat fryzury do cech indywidualnych
zabezpiecza odzie klienta do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
przygotowuje wosy do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
stosuje podzia wosów na sekcje i separacje do nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
zabezpiecza porost przed wpywem dziaania czynników fizycznych i mechanicznych
Klasa I
11. Zasady wykonania nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzur zgodne z technologi wykonania
2 wykonuje zabieg nietrwaego odksztacania rónymi technikami
okrela wpyw konturu zewntrznego i wewntrznego fryzury na proporcje gowy i twarzy
okrela zastosowanie sekcji i separacji w zabiegach nietrwaego odksztacania wosów
rozrónia rodzaje projekcji podczas nietrwaego odksztacania wosów
okrela zastosowanie projekcji do oczekiwanego efektu
rozrónia kontury porostu
dopasowuje rodzaj projekcji w niestandardowych odksztaceniach wosów
okrela zasady odksztacania wosów wedug okrelonych technik
Klasa I
okrela fryzury dzienne korygujce mankamenty urody
projektuje sploty i warkocze
korzysta ze róde multimedialnych do wyszukiwania inspiracji
okrela sposoby tworzenia fryzur, w tym harmoni, trójwymiarowo, proporcje, kompozycje
projektuje fryzury dzienne z wykorzystaniem wosów dodanych
projektuje fryzury dzienne zgodne z typem klienta
Klasa I
13. Formy fryzur wieczorowych 2 okrela rodzaje koków i upi
stosuje zasady tworzenia formy fryzury wieczorowej
omawia rodzaje fryzur wieczorowych ze zrónicowanej dugoci wosów
projektuje fryzury wieczorowe z wykorzystaniem wosów dodanych
korzysta ze róde multimedialnych do wyszukiwania inspiracji
projektuje fryzury wieczorowe z wosów o rónej dugoci
projektuje plecionki
Klasa I
14. Bdy technologiczne zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i ich korekta
2 wskazuje przyczyny powstania bdów w zabiegach nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
okrela sposób korekty na podstawie zaobserwowanej nieprawidowoci
koryguje bdy popenione podczas nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
Klasa I
segreguje do wyznaczonych pojemników odpady powstae w wyniku wykonania zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
okrela dezynfekcj stanowiska pracy i sprztu stosowanego podczas zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
rozrónia aparaty do sterylizacji sprztu uywanego podczas zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
okrela sterylizacj sprztu uywanego do nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
Klasa I
V. Ksztatowanie linii fryzury
1. Podstawowe ksztaty fryzur – rodzaje linii fryzury i ich kierunek przebiegu. Elementy fryzury – fale, loki, sploty oraz wosy dodane. Grzywki oraz linie konturowe we fryzurach i strzyeniu
2 okrela ksztat gowy i twarzy klienta pod ktem zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
wskazuje we fryzurze fale, loki, sploty oraz wosy dodane
definiuje pojcia zewntrznego i wewntrznego konturu fryzury
okrela wpyw konturu zewntrznego i wewntrznego fryzury na proporcje gowy i twarzy
Klasa I
22
2. Rodzaje przedziaków i ich znaczenie we fryzurze. Symetria i asymetria we fryzurach
2 wymienia rodzaje przedziaków
3. Rysowanie fryzur damskich i mskich – przedziaki, symetria i asymetria, kontrasty kolorystyczne o rónej teksturze, kontury zewntrzne i wewntrzne fryzury
10 okrela profil twarzy do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
klasyfikuje rodzaje grzywek
rozpoznaje symetri i asymetri we fryzurach
zaznacza na szablonie fryzury symetryczne i asymetryczne
definiuje pojcie tekstury wosów
wykonuje fryzury wieczorowe z wykorzystaniem wosów dodanych
rónicuje tekstury wosów
Podstawy fryzjerstwa I 24.08.21r.
1. Waniejsze surowce i materiay do wyrobu narzdzi, przyborów, aparatów i bielizny fryzjerskiej
7 omawia surowce wókiennicze, naturalne i sztuczne
omawia tkaniny stosowane do wyrobu bielizny fryzjerskiej
omawia szczeciny i wosie do wyrobu przyborów fryzjerskich
omawia tworzywa sztuczne do produkcji sprztu
omawia kauczuk i gum do produkcji sprztu
omawia drewno i skór
Klasa I
2. Klasyfikacja i zastosowanie sprztu i bielizny fryzjerskiej w zabiegach fryzjerskich
7 rozrónia narzdzia, przybory i aparaty fryzjerskie do zabiegu
rozrónia sprzt i bielizn fryzjersk ze wzgldu na ich zastosowanie
rozrónia narzdzia, przybory i aparaty fryzjerskie do zabiegu trwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
rozpoznaje narzdzia tnce stosowane do wykonywania zabiegu strzyenia wosów i formowania zarostu mskiego
rozpoznaje rodzaje maszynek do strzyenia wosów i formowania
rozpoznaje grzebienie do strzyenia wosów i formowania zarostu
rozrónia bielizn ochronn i zabiegow do zabiegu strzyenia wosów oraz formowania zarostu mskiego
rozrónia narzdzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane do zabiegu zmiany koloru wosów
rozrónia bielizn ochronn i zabiegow stosowan do zabiegu zmiany koloru wosów
grupuje sprzt z podziaem na narzdzia, przybory, aparaty i bielizn fryzjersk
rozpoznaje sprzt, narzdzia i przybory do wykonywania zabiegów fryzjerskich
nazywa narzdzia, przybory, aparaty fryzjerskie
wskazuje zastosowanie narzdzi, przyborów i aparatów fryzjerskich
opisuje zastosowanie narzdzi, przyborów i aparatów fryzjerskich
okrela zastosowanie bielizny zabiegowej i ochronnej
klasyfikuje narzdzia, przybory i aparaty fryzjerskie do zabiegu strzyenia wosów oraz formowania zarostu mskiego
3. Budowa narzdzi, przyborów i aparatów fryzjerskich. Rodzaje bielizny fryzjerskiej
7 opisuje budow narzdzi fryzjerskich
opisuje budow przyborów fryzjerskich
opisuje budow aparatów fryzjerskich
wskazuje cechy grzebieni do strzyenia wosów i formowania zarostu
opisuje budow i cechy maszynek do strzyenia wosów i formowania zarostu
opisuje budow i rodzaje narzdzi, przyborów i aparatów fryzjerskich do zabiegu pielgnacji, nietrwaego i trwaego odksztacenia wosów
opisuje budow i rodzaje narzdzi, przyborów i aparatów fryzjerskich do zabiegu strzyenia damskiego i mskiego, golenia i formowania zarostu
Klasa I
3 przygotowuje sprzt, bielizn i preparaty do zabiegu pielgnacji wosów
przygotowuje sprzt, bielizn i preparaty do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
przygotowuje sprzt, bielizn i preparaty do zabiegu trwaego odksztacania wosów
rozrónia bielizn ochronn i zabiegow stosowan do zabiegu pielgnacji wosów i skóry
rozrónia bielizn ochronn i zabiegow do zabiegu nietrwaego odksztacania wosów i formowania fryzury
rozrónia bielizn ochronn i zabiegow stosowan do zabiegu trwaego odksztacania wosów
organizuje stanowisko pracy do zabiegów pielgnacji wosów, ondulacji nietrwaej i trwaej zgodnie z ergonomi i obowizujcymi przepisami bhp
dobiera aparaty do sterylizacji sprztu uywanego podczas zabiegów pielgnacji, nietrwaego i trwaego odksztacania wosów
Klasa I
2. Przygotowanie stanowiska do zabiegów strzyenia damskiego i mskiego, golenia i formowania zarostu oraz zmiany koloru wosów
4 dobiera sprzt i bielizn do zabiegów strzyenia wosów i formowania zarostu mskiego oraz zmiany koloru wosów
przygotowuje sprzt, bielizn i preparaty do zabiegu zmiany koloru wosów
organizuje stanowisko pracy do zabiegów strzyenia i formowania zarostu oraz zmiany koloru zgodnie z ergonomi i obowizujcymi przepisami bhp
dobiera aparaty do sterylizacji sprztu uywanego podczas zabiegu strzyenia, golenia i formowania fryzury oraz zmiany koloru wosów
Klasa I
okrela dodatkowe usugi oferowane przez salony fryzjerskie
Klasa I
4 omawia wyposaenie salonu fryzjerskiego
wymienia elementy stanowiska pracy
wymienia warunki organizacyjne stanowiska fryzjerskiego
Klasa I
4 okrela projekt karty klienta i diagnozy
okrela dane w karcie klienta i diagnozy
wypenia kart diagnozy pod ktem zaplanowanych zabiegów fryzjerskich
posuguje si kart klienta i diagnozy pod ktem zaplanowanych zabiegów fryzjerskich
analizuje dane zawarte w karcie diagnozy pod katem zrónicowanych zabiegów fryzjerskich
okrela zakres uzyskanych informacji niezbdnych do karty klienta i diagnozy
projektuje schemat karty klienta i diagnozy
Klasa I
4 rozrónia typy klientów
rozrónia fazy obsugi klienta
2. Zasady organizacji pracy w salonie fryzjerskim
3 planuje swoj prac w salonie
omawia znaczenie systematycznoci i obowizkowoci pod katem funkcjonowania salonu
omawia zasady odpowiedzialnoci za podejmowane dziaania w salonie
Klasa I
26
1. Czynniki szkodliwe w rodowisku pracy 1 rozpoznaje róda i czynniki szkodliwe w rodowisku pracy w salonach fryzjerskich
okrela warunki zapewniajce ochron zdrowia w salonach fryzjerskich
stosuje zasady postpowania w razie powstania zagroenia, a szczególnie wypadku przy pracy, awarii, poaru, wybuchu
dobiera rodki ganicze do okrelonej sytuacji zagroenia w salonie fryzjerskim
okrela terminologi i zagadnienia zwizane z bhp i ppo.
okrela róda zanieczyszcze powstaych w wyniku: pielgnacji wosów (szampony, odywki, maski), ondulacji nietrwaej i trwaej (pianki, lakiery, pyny do trwaej, utrwalacze), zmiany koloru wosów (farby, aktywatory)
Klasa I
3 wymienia elementy budowy wosów
okrela struktur wewntrzn, chemiczn i fizyczn wosa
opisuje funkcje wosów i ich rol – okrela waciwoci wosów
Klasa I
1. Woda – jej budowa i rodzaje. Waciwoci fizyczne i chemiczne nadtlenku wodoru
2 wymienia waciwoci fizykochemiczne wody
rozpoznaje formy preparatów ze wzgldu na stan skupienia i zastosowanie podczas zabiegu trwaego odksztacania wosów
klasyfikuje surowce stosowane do wyrobu kosmetyków fryzjerskich, naturalne i chemiczne
okrela budow i rodzaje wody
okrela waciwoci nadtlenku wodoru
rozpoznaje róda i czynniki szkodliwe w rodowisku pracy w salonach fryzjerskich
okrela warunki zapewniajce ochron zdrowia w salonach fryzjerskich
Klasa I
1. Rozpoznawanie
korozj
podoa
- okreli wpyw ziarnistoci na wygld powierzchni
- scharakteryzowa noniki ziarna ciernego
- wymieni narzdzia szlifierskie
elementów
1. Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowyc h
zdefiniowa rodzaje pojazdów drogowych,
Stopie II
rozróni obcienia statyczne i dynamiczne,
rozróni opory ruchu pojazdu,
okreli opory wewntrzne mechanizmów,
okreli si oporów wzniesienia,
okreli cakowit si oporów ruchu,
okreli cakowite przeoenia ukadu przeniesienia napdu,
rozróni siy hamowania,
okreli rodek masy,
okreli mechanik toczenia si koa ogumionego,
obliczy wspóczynnik oporów toczenia,
okreli si hamowania,
wyjani napd klasyczny,
wyjani napdy w samochodach uytkowych,
poda zadania sprzgie,
opisuje sprzgo cierne,
rozróni budow sprzga wielotarczowego mokrego,
rozpozna mechanizmy sterowania sprzgem,
okreli miejsce pooenia skrzynki biegów,
poda zadania skrzynek biegów,
rozróni rodzaje skrzynek biegów,
rozróni rodzaje mechanizmów zmiany biegów,
rozpozna rodzaje synchronizatorów,
rozróni rodzaje zmechanizowanych skrzynek biegów,
wyjani napdy szeregowe,
wyjani napdy równolege,
obliczy przeoenia skrzynki biegów,
okreli zasad dziaania przekadni hydrokinetycznej,
wyjani zasad dziaania przekadni planetarnej,
obliczy przeoenia przekadni gównej,
Stopie II
wyjani budow skrzynek biegów samochodów uytkowych,
opisuje budow przekadni hydrokinetycznej,
rozróni elementy przekadni planetarnej,
rozróni sprzga i hamulce przekadni planetarnej,
rozróni rodzaje skrzynek biegów bezstopniowych,
okreli zadania waów napdowych,
okreli zadania przegubów napdowych,
rozróni elementy waów napdowych,
rozróni rodzaje póosi obcionych,
rozróni rodzaje póosi nieobcionych,
rozróni rodzaje skrzynek rozdzielczych,
opisa zespoy blokujce midzyosiowy mechanizm rónicowy.
31
opisa zasad dziaania hamulca,
opisa zasad dziaania hydraulicznego ukadu hamulcowego,
opisa zasad dziaania pneumatycznego ukadu hamulcowego,
opisa budow ukadu hamulcowego bbnowego,
rozróni elementy ukadu hamulca bbnowego hydraulicznego,
rozpozna czci skadowe rozpieraczy szczk,
rozpozna ukady simplex,
rozpozna ukady duplex,
rozróni rodzaje samoregulatorów szczk,
opisa elementy hamulca tarczowego,
wyjani budow klocka hamulcowego,
rozróni rodzaje tarcz hamulcowych,
rozpozna pomp hamulcow,
poda czynniki wpywajce na proces hamowania,
rozróni siy hamowania dziaajce na poszczególne koa,
opisa mechanizm regulacji luzu pomidzy klockiem i tarcz,
wyjani dziaanie korektorów siy hamowania zalenych od obcienia,
wyjani zasad dziaania ukadu ABS,
wyjani budow zwalniaczy elektromagnetycznych,
wyjani budow zwalniaczy hydrodynamicznych.
rozpozna elementy pompy hamulcowej,
rozróni rodzaje przewodów hamulcowych,
rozpozna ukady uruchamiania hamulców,
rozpozna czci hamulca postojowego sterowanego silnikiem elektrycznym,
rozróni rodzaje korektorów siy hamowania,
rozpozna czci skadowe ukadu ABS,
rozróni rodzaje hamulców cigego dziaania,
rozróni rodzaje hamulców silnikowych,
Technologie produkcji piekarskiej III 24.08.21r.
3. Przygotowanie do produkcji
surowców, dodatków do ywnoci
10 - okrela potrzeb przygotowania surowców, dodatków do ywnoci i materiaów pomocniczych
- objania sposoby przygotowania mki do produkcji, np.
- wskazywa znaczenie technologiczne i sanitarne przesiewania mki
- opisywa przydatno surowców, dodatków do ywnoci oraz materiaów pomocniczych, w
- wymienia czynniki wpywajce na ilo dolewanej wody
- okrela sposoby przygotowania do produkcji drody prasowanych i suszonych
- wskazywa warunki przygotowania zawiesiny drody
- okrela sposoby przygotowania soli, cukru, jaj, tuszczów oraz innych surowców, np. nasion
- dobra maszyny i urzdzenia oraz sprzt do przygotowania surowców
procesie produkcji ciasta na pieczywo tradycyjne, dietetyczne i specjalne
- analizowa wpyw iloci dodatku wody i jej temperatury na jako ciast
- oblicza ilo dodawanej wody
- wskazywa potrzeb przygotowania soli, cukru, jaj, tuszczów i innych surowców
4. Produkcja ciast pszennych 20 - wyjania pojcia: rozczyn (podmoda), ciasto, faza fermentacyjna, konsystencja, prowadzenie ciasta
- okrela czynniki wpywajce na jako ciast pszennych
- wskazywa wyróniki jakoci stosowane, w ocenie organoleptycznej póproduktów w produkcji wyrobów pszennych
- opisywa proces tworzenia ciasta pszennego, np. tworzenie glutenu, pcznienie skrobi
- wymienia sposoby prowadzenia ciast pszennych, np. metod bezporedni i poredni, ciepe i chodne
- odczytywa schematy technologiczne produkcji ciasta pszennego
- rozrónia fazy tworzenia ciast
- wskazywa wady i zalety prowadzenia ciast pszennych, metod bezporedni i poredni
- rozrónia rozczyny ze wzgldu na wielko
- rozrónia fazy dojrzaoci rozczynu na podstawie oceny organoleptycznej
- oblicza wydajno rozczynu
- oblicza iloci ciasta oraz jego skadników do produkcji pieczywa pszennego
- oblicza przy zastosowaniu receptur namiary surowcowe na ciasta pszenne, w tym specjalne i dietetyczne
- sporzdza schematy technologiczne produkcji ciasta pszennego na wyroby, np. chleb graham, buki wrocawskie, bagietki francuskie, chaki zdobne, obwarzanki oraz wyrobów specjalnych i dietetycznych
- uzasadnia wybór metody sporzdzania ciasta
- wskazywa inne metody produkcji ciast pszennych, np. trójfazowa, berliska
Klasa III
- wymienia wielkoci rozczynu, np. may, redni, normalny i duy
- wskazywa cele sporzdzania rozczynu
- rozpozna zagroenia jakoci i bezpieczestwa zdrowotnego ywnoci, w trakcie produkcji ciast pszennych
- przewidywa wpyw zagroe na jako i bezpieczestwo zdrowotne wyrobów podczas produkcji ciast pszennych
5. Produkcja ciast ytnich i
mieszanych
- okrela czynniki wpywajce na jako ciast ytnich
- wskazywa wyróniki jakoci, stosowane w ocenie organoleptycznej póproduktów w produkcji wyrobów ytnich i mieszanych
- opisywa proces tworzenia ciasta ytniego, np. pochanianie wody przez luzy, pcznienie skrobi
- wymienia sposoby prowadzenia ciast ytnich, np. metody krótkie i wielofazowe
- analizowa schematy technologiczne produkcji ciasta ytniego, na ciasto prowadzone metod 3-fazow i 5-fazow
- wskazywa rol fermentacji mlekowej w fermentacji ciast ytnich
- wymienia wielkoci kwasu, np. may, redni, normalny i duy
- wskazywa wady i zalety prowadzenia ciast ytnich metodami krótkimi i wielofazowymi
- rozrónia fazy fermentacji ciast ytnich
- charakteryzowa fazy fermentacji ciasta ytnich: zacztek, przedkwas, pókwas, kwas i ciasto
- rozrónia cechy dojrzaoci kwasu na podstawie oceny organoleptycznej
- okrela wpyw dojrzaoci kwasu na cechy jakociowe wyrobów piekarskich
- oblicza temperatur fermentacji w metodzie piciofazowej
- oblicza przy zastosowaniu receptur namiary surowców na pieczywo ytnie i mieszane, w tym specjalne i dietetyczne
- sporzdza schematy technologiczne produkcji ciasta ytniego na wyroby, np. chleb pytlowy, sitkowy, litewski oraz specjalne i dietetyczne
- analizowa schematy technologiczne na pieczywo mieszane, np. chleb praski, naczowski
- rozpozna zagroenia jakoci i bezpieczestwa zdrowotnego ywnoci w trakcie produkcji ciast ytnich i mieszanych
- przewidywa wpyw zagroe na jako i bezpieczestwo zdrowotne wyrobów podczas produkcji ciast ytnich i mieszanych
Klasa III
- wymienia metody prowadzenia ciast mieszanych, np. na zakwasach, na rozczynach, na zakwasach i rozczynach
- dobra urzdzenia do sporzdzania ciast ytnich i mieszanych
6. Obróbka ciasta 32 - wyjania pojcia: ks pierwotny, ks wtórny, nawaka, rozrost ksów
- wymienia zasady dzielenia i ksztatowania ksów ciasta na pieczywo pszenne, ytnie i mieszane
- okrela sposoby formowania i dzielenia wyrobów piekarskich, np. rczne i mechaniczne
- wymienia operacje formowania ciasta na róne rodzaje pieczywa
- wymienia operacje pomocnicze stosowane przy dzieleniu i formowaniu ksów ciasta
- dobra maszyny i urzdzenia do dzielenia i formowania ciasta na ksy
- okrela mas jednostkow pieczywa i mas ksów ciasta, zgodnie z dokumentacja technologiczn zasad dzielenia ksów ciasta
- okrela czynniki wpywajce na wielko nawaki
- dobra operacje formowania ciasta na róne rodzaje pieczywa, np. zaokrglanie, wyduanie, rolowanie, zawlekanie, przekadanie, splatanie, zawijanie, nadziewanie
Klasa III
- wymienia fazy rozrostu ksów ciasta
- wymienia czynniki wpywajce na przebieg rozrostu ksów
- wskazywa warunki rozrostu ksów ciasta w zalenoci od jakoci ciasta
- dobra urzdzenia do rozrostu ksów ciasta np. komor fermentacyjn sta, mechaniczn
- rozrónia fazy rozrostu ksów ciasta na podstawie oceny organoleptycznej
- charakteryzowa czynniki wpywajce na przebieg rozrostu ciasta
- porównywa rozrost kocowy tradycyjny od sterowanego
- charakteryzowa zabiegi przed wypiekiem
- przewidywa wpyw zagroe na jako wyrobów piekarskich, w trakcie obróbki ksów ciast
Klasa III
- wymienia zabiegi przed wypiekiem pieczywa, np. zwilanie ksów wod, nacinanie, nakuwanie, posypywanie, znakowanie, ozdabianie
- dobra zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem ksów ciasta
- okrela cele zabiegów przed wypiekiem
8. Wypiek 10 - okrela cele wypieku
- wymienia fazy wypieku pieczywa
- okrela sposoby stopnia wypieczenia pieczywa
- wyjania pojcie – ubytek wypiekowy, przesadzanie, przemieszczanie
- opisywa wypiek pieczywa pszennego, ytniego i mieszanego w piecach wrzutowych, obrotowych i tamowych
- okrela zakoczenie procesu wypieku
- wyjania zasady wypieku odroczonego
- charakteryzowa zmiany fizyczne i chemiczne, zachodzce w ciecie pod wpywem temperatury
- rozrónia fazy wypieku pieczywa pszennego, ytniego i mieszanego
- oblicza ubytek wypiekowy
- planowa przeprowadzenie wypieku próbnego, w celu wprowadzania do produkcji nowych rodzajów wyrobów piekarskich
- rozrónia piece piekarskie
- rozpozna zagroenia jakoci i bezpieczestwa zdrowotnego wyrobu, podczas czynnoci zwizanych z wypiekiem
- przewidywa wpyw zagroe na jako i bezpieczestwo zdrowotne wyrobów, w trakcie czynnoci zwizanych z wypiekiem
Klasa III
- wymienia sposoby oceny jakoci pieczywa
- wymienia cechy pieczywa podlegajce ocenie organoleptycznej
- planowa ocen organoleptyczn pieczywa
- wskazywa wady pieczywa wewntrzne i zewntrzne
- wskazywa róda zakae mikrobiologicznych pieczywa
Klasa III
- wymienia wady mikrobiologiczne pieczywa
- okrela zmiany fizykochemiczne w pieczywie po wypieku
- zapobiega czerstwieniu pieczywa
- wyjania potrzeb konfekcjonowania pieczywa
- wyjania znaczenie pakowania i etykietowania wyrobów piekarskich
- dobra rodzaj opakowania do asortymentu
- dobra maszyny i urzdzenia oraz sprzt do schadzania i konfekcjonowania pieczywa, np. urzdzenia spiralne do schadzania, krajalnice do pieczywa, pakowaczki do pieczywa, etykieciarki
- rozpozna dokumenty magazynu wyrobów gotowych
- wyjania potrzeb stosowania programów komputerowych, wspomagajcych wykonywanie zada w magazynie wyrobów gotowych
- charakteryzowa sposoby zapobiegania czerstwienia pieczywa
- oblicza ubytek magazynowy
- rozpozna zagroenia jakoci i bezpieczestwa zdrowotnego, podczas przygotowania pieczywa do dystrybucji
38
Budowa pojazdów samochodowych I 24.08.21r.
1. Silniki spalinowe rodzaje, budowa, dziaanie.
rozróni rodzaje tokowych silników spalinowych,
rozróni ukady konstrukcyjne silnika tokowego,
rozróni parametry konstrukcyjne silnika tokowego,
wyjani zasad dziaania silnika 4-suwowego,
wyjani zasad dziaania silnika 2-suwowego,
wyjani fazy rozrzdu silnika 4-suwowego,
rozróni sposoby napeniania cylindra,
rozróni sposoby doadowania silnika.
obliczy stopie sprania silnika,
okreli na podstawie wykresu indykatorowego przebieg zmian cinienia w cylindrze,
okreli wspóczynnik napenienia cylindra,
Stopie I
rozróni paliwa stosowane do zasilania silników spalinowych,
okreli waciwoci benzyn i olejów napdowych,
okreli waciwoci alternatywnych paliw gazowych,
okreli waciwoci wodoru jako paliwa alternatywnego,
okreli wspóczynnik nadmiaru powietrza,
rozpozna etapy spalania w silnikach o zaponie iskrowym (ZI) oraz o zaponie samoczynnym (ZS),
wskaza przyczyny i przebieg spalania stukowego oraz zaponu arowego,
okreli sposób wyznaczania liczby oktanowej benzyny i liczby cetanowej oleju napdowego,
wyjani cel stosowania kta wyprzedzenia zaponu i kta wyprzedzenia wtrysku,
okreli wpyw czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na przebieg spalania w silnikach ZI oraz ZS,
rozróni rodzaje komór spalania silnika ZI,
rozpozna rodzaje komór spalania silnika ZS,
zanalizowa przebieg spalania w komorach dzielonych i niedzielonych silników ZS,
rozróni nietoksyczne i toksyczne skadniki spalin.
wskaza przyczyny powstawania
skadników toksycznych spalin.
rozróni parametry pracy silnika,
okreli rednie cinienie obiegu,
okreli sprawnoci silnika,
rozróni charakterystyki silnika,
obliczy parametry pracy silnika,
Stopie I
rozróni cylindry silników chodzonych ciecz.
rozpozna materiay stosowane na kaduby i gowice silnika.
Stopie I
rozróni siy dziaajce w ukadzie korbowym,
okreli metody wyrównowaenia silników tokowych,
wyjani zadania elementów ukadu korbowego,
rozpozna materiay stosowane na elementy ukadu korbowego,
okreli budow elementów ukadu korbowego.
zanalizowa wykresy przedstawiajce kinematyk toka,
wyznaczy rozkad si w ukadzie korbowym,
okreli warunki pracy elementów ukadu korbowego.
Stopie I
wskaza korzyci stosowania rozrzdu górnozaworowego,
rozróni krzywki waka rozrzdu,
rozpozna elementy ukadu rozrzdu,
wyznaczy parametry zaworu majce wpyw na wymian adunku w silniku 4- suw,
poda warunki pracy elementów ukadu rozrzdu,
Stopie I
rozpozna materiay stosowane na elementy ukadu rozrzdu,
okreli budow elementów ukadu rozrzdu,
rozróni sposoby napdu waka rozrzdu,
okreli sposób realizacji zmiennych faz rozrzdu i zmiennych wzniosów zaworów.
wskaza korzyci stosowania zmiennych faz rozrzdu i zmiennych wzniosów zaworów.
4. Ukady zasilania silników o zaponie iskrowym
poda zadania ukadu zasilania silnika ZI,
okreli budow ganika samochodowego,
rozróni ukady wtrysku benzyny,
rozpozna elementy obwodu zasilania paliwem wielopunktowego wtrysku benzyny sterowanego elektronicznie,
rozróni metody sterowania wtryskiwaczami paliwa w silniku ZI,
okreli budow i zasad dziaania elementów obwodu zasilania paliwem wielopunktowego ukadu wtrysku benzyny,
rozróni elementy obwodu dopywu powietrza ukadu wtrysku benzyny,
okreli budow i zasad dziaania jednopunktowego ukadu wtrysku benzyny,
rozpozna elementy bezporedniego ukadu wtrysku benzyny,
okreli budow elektronicznego systemu sterowania prac silnika ZI,
rozróni generacje instalacji gazowych LPG,
okreli budow i zasad dziaania kolejnych generacji instalacji gazowych LPG,
wskaza korzyci stosowania wtrysku benzyny sterowanego elektronicznie,
poda metody okrelinia iloci adunku powietrza w ukadach wtrysku benzyny,
okreli metody regulacji prdkoci obrotowej biegu jaowego silnika ZI zasilanego wtryskowo,
okreli ukad odprowadzania par paliwa ze zbiornika do obwodu dopywu powietrza,
rozpozna czujniki elektronicznego systemu sterowania prac silnika.
Stopie I
5. Ukady zasilania silników o zaponie samoczynnym
okreli zadania ukadu zasilania silnika ZS,
rozróni rodzaje ukadów zasilania silnika ZS,
okreli budow ukadu zasilania z pomp wtryskow,
okreli budow rzdowej pompy wtryskowej,
rozróni rodzaje rozdzielaczowych pomp wtryskowych,
okreli zasad toczenia paliwa w rozdzielaczowej pompie wtryskowej,
okreli budow i zasad dziaania mechanicznych wtryskiwaczy paliwa,
rozpozna typy rozpylaczy wtryskiwaczy,
rozpozna elementy obwodu paliwa niskiego cinienia zasobnikowego ukadu wtryskowego,
okreli budow i zasad dziaania pompy wysokiego cinienia,
rozróni typy wtryskiwaczy zasobnikowego ukadu wtryskowego,
wyjani zasad dziaania wtryskiwaczy zasobnikowego ukadu wtryskowego,
rozpozna elektronicznie sterowane ukady zasilania silnika ZS,
rozróni wiece arowe,
okreli zasad zmiany dawki paliwa w rzdowej pompie wtryskowej,
okreli zasad regulacji dawki paliwa w pompie wtryskowej,
okreli zasad regulacji pocztku toczenia w rzdowej pompie wtryskowej,
okreli zasad zmiany dawki paliwa w rozdzielaczowej pompie wtryskowej
okreli fazy pracy pompowtryskiwacza
Stopie I
wskaza zalety i wady stosowania poredniego lub bezporedniego ukadu chodzenia,
rozpozna elementy obiegowego wymuszonego poredniego ukadu chodzenia,
okreli wpyw temperatury na zjawiska zachodzce podczas pracy silnika,
wyjani obieg cieczy chodzcej w silniku zalenie od jej temperatury,
Stopie I
wskaza miejsca montowania termostatu w ukadzie chodzenia,
wyjani regulacj intensywnoci chodzenia silnika z wykorzystaniem termostatu i wentylatora,
wyjani zasad dziaania termostatu regulowanego elektronicznie,
rozróni sposoby napdu wentylatora ukadu chodzenia,
wskaza sposoby sterowania prac wentylatora ukadu chodzenia,
wskaza wymagania stawiane cieczy chodzcej silnik,
okreli wasnoci cieczy niskokrzepliwej na bazie glikolu.
wyjani obieg cieczy chodzcej w dwuobwodowym porednim ukadzie chodzenia,
rozróni sposoby mechanicznego napdu pompy cieczy chodzcej,
wskaza korzyci stosowania pompy cieczy chodzcej o napdzie elektrycznym,
wyjani sposób sterowania ukadu dwóch wentylatorów.
7. Ukad smarowania
rozróni sposoby smarowania silnika,
rozpozna elementy ukadu smarowania silnika,
wyjani budow elementów ukadu smarowania silnika,
rozróni rodzaje zbatych pomp oleju,
wymieni sposoby napdu pompy oleju,
rozróni filtry oleju stosowane w ukadzie smarowania silnika,
wyjani budow puszkowego filtra oleju,
wyjani zasad dziaania filtra odrodkowego,
wskaza zadania oleju silnikowego w ukadzie smarowania,
rozpozna wasnoci oleju silnikowego.
wyjani klasyfikacj lepkociow SAE oleju silnikowego,
wyjani klasyfikacj API oleju silnikowego,
wyjani klasyfikacj ACEA oleju silnikowego.
Stopie I
rozróni rodzaje doadowania silnika,
rozpozna mechaniczne sprarki doadowujce,
Stopie I
okreli budow reaktora katalitycznego,
rozróni reaktory katalityczne redukujce,
wskaza korzyci stosowania turbosprarki o zmiennej geometrii kierownicy turbiny,
wyjani zasad doadowania mieszanego,
44
rozróni skale rysunkowe,
wykreli podzia odcinka,
wykreli figury paskie,
odczyta tabliczki rysunkowe,
wykreli podzia katów i okrgu,
wykreli konstrukcje uków i stycznych do okrgu,
Klasa I
wykona rzuty prostoktne figur na trzy paszczyzny,
wykona rzuty prostoktne figur i bry geometrycznych na trzy paszczyzny,
wykreli rzut prostoktny elementów wyrobów stolarskich.
Klasa I
wykona rysunek figur geometrycznych w aksonometrii i perspektywie,
wykona rysunek dowolnych wyrobów tapicerowanych w aksonometrii i perspektywie
Klasa I
wyjani zasady rysunków widoków i przekrojów,
zastosowa uproszczenia rysunkowe,
wykona rysunki widoków, przekrojów i kadów prostych bry geometrycznych, szecian, prostopadocian, walec
Klasa I
wykona rysunki odrczne dowolnych wyrobów tapicerowanych, np. tapczan, fotel, sofa,
odczyta wymiary z rysunków wyrobów tapicerowanych
odczyta wymiary elementów konstrukcyjnych wyrobów tapicerowanych
zastosowa zasady wymiarowania rysunków technicznych
Klasa I
stosowa uproszczenia rysunkowe
wyjani przeznaczenie rysunków zoeniowych
rysowa szkice mebli tapicerowanych
odczyta informacje z dokumentacji technicznej wyrobów tapicerowanych
wykona rysunki elementów wyrobów tapicerowanych
posuy si dokumentacj konstrukcyjn
opisa jak na rysunkach wyrobów tapicerowanych oznacza si materiay i pófabrykaty tapicerskie i drewniane
pisa schemat odczytywania rysunków stosowanych w tapicerstwie
opisa jak na rysunkach oznacza si elementy tapicerskie (np. spryny, formatki itp.)
Klasa I
odczyta rysunki techniczne z zastosowaniem stopni uproszczenia
odczyta znaczenie oznacze graficznych na rysunkach maszynowych
wykona rysunek techniczny maszynowy
Klasa I
samodzielnie projektowa gotowy wyrób stolarski w programie komputerowym
Klasa I
rozpozna elementy, podzespoy i zespoy mebli.
posuy si nazwami czci konstrukcji wyrobów tapicerowanych;
rozpozna poczenia w konstrukcjach mebli i stolarki budowlanej
sklasyfikowa poczenia
rozpozna poczenia w konstrukcjach mebli skrzyniowych
rozpozna poczenia w konstrukcjach mebli szkieletowych
rozpozna poczenia w wyrobach tapicerowanych
dokona podziau mebli
zastosowa terminologi zwizan z klasyfikacj wyrobów tapicerowanych
narysowa poczenia
bezpieczestwa i higieny pracy
wykonawcze z zakresu bezpieczestwa
- posuy si terminologi dotyczc
rodowiska powszechnie
dotyczcych ochrony przeciwpoarowej i
zakres stosowania w tapicerstwie
zastosowa zasady bezpieczestwa i
pracy
ochron przeciwpoarow
ochrony przeciwpoarowej i ochrony
i sub ochrony pracy i ochrony
rodowiska w Polsce
zakresie ochrony pracy, ochrony
ochrony pracy i ochrony rodowiska w
Polsce
w Polsce
warunkami pracy i bezpiecznym
uytkowaniem maszyn i urzdze
rodowiska w Polsce
obowizków pracownika i
w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy
wymieni prawa i obowizki pracownika
w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy
- opisa konsekwencje nieprzestrzegania
higieny pracy
klasa I
bezpieczestwa i higieny pracy
wypadku przy pracy
szkodliwych w rodowisku
spowodowane dziaaniem czynników
wykonywania zada zawodowych w
posuy si terminologi stosowan w przemyle drzewnym.
zdefiniowa pojcia: maszyny, obrabiarki, urzdzenia, narzdzia
sklasyfikowa narzdzia do obróbki drewna i materiaów drewnopochodnych
rozróni narzdzia do obróbki rcznej
rozróni elektronarzdzia stosowane w obróbce drewna i materiaów drzewnych
49
rozpozna narzdzia do wbijania, osadzania i wkrcania czników
rozpozna narzdzia do szycia i przekuwania
rozpozna narzdzia do cicia
scharakteryzowa napracze pasów tapicerskich
scharakteryzowa upinark tapicersk
3. Podstawowe czci maszyn i urzdze
zdefiniowa podstawowe pojcia dotyczce budowy maszyn
zdefiniowa podstawowe pojcia dotyczce pracy maszyn
rozróni podstawowe czci maszyn
okreli rodzaje silników, elementy automatyki i sterowania
- rozróni rozczne i nierozczne czci maszyn
- okreli elementy budowy urzdzenia na podstawie schematu
- rozpozna oznaczenia chropowatoci powierzchni
granicznych
50
okreli zasady bezpieczestwa zamieszczonych w instrukcji obsugi obrabiarek stosowanych w stolarstwie
omówi budow, zastosowanie oraz zasady uytkowania typowych obrabiarek stosowanych w przemyle drzewnym (pilarka tarczowa stolarska, pilarka panelowa, frezarka dolnowrzecionowa, strugarka wyrównujca, strugarka grubociowa, strugarka czterostronna, szlifierka szerokotamowa
- sklasyfikowa obrabiarki skrawajce stosowane w przemyle drzewnym
- okreli parametry pracy obrabiarek do drewna
- okreli zasady obsugi wybranej obrabiarki na podstawie instrukcji producenta
5. Maszyny i urzdzenia tapicerskie
scharakteryzowa maszyny i urzdzenia do cicia materiaów.
scharakteryzowa maszyny do szycia i przeszywania, owerloki, interloki, renderki, podszywarki, hafciarki
scharakteryzowa urzdzenia do mocowania warstw ukadów tapicerskich
scharakteryzowa urzdzenia do prac wykoczeniowych
scharakteryzowa maszyny i urzdzenia do produkcji spryn i formatek sprynowych
scharakteryzowa urzdzenia do rozwijania i mierzenia dugoci tkanin
scharakteryzowa urzdzenia do napinania pasów tapicerskich
scharakteryzowa urzdzenia do pokrywania podzespoów tapicerowanych
opisa urzdzenia do zgrzewania
Klasa I
scharakteryzowa urzdzenia do napeniania poduch tapicerskich
scharakteryzowa urzdzenia do obcigania guzików
scharakteryzowa urzdzenia montaowe
1. Materiay do robót
w zakresie bhp, • okreli konsekwencje nieprzestrzegania
obowizków przez pracownika i pracodawc w zakresie bhp,
• rozróni materiay do robót kamieniarskich,
• rozróni rodzaje ska, • wymienia waciwoci ska, • wymieni kamienne konstrukcje
budowlane,
• charakteryzowa skay, • charakteryzowa waciwoci ska, • charakteryzowa kamienne
konstrukcje budowlane, • omówi czynnoci w ramach czasu
pracy,
kamienia 12 • wymieni zagroenia dla zdrowia i ycia
czowieka oraz mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada zawodowych,
• wymieni narzdzia i sprzt do rcznej obróbki kamienia naturalnego i sztucznego,
• wymieni narzdzia i sprzt do mechanicznej obróbki kamienia naturalnego i sztucznego,
• otwiera si na zmiany.
• okreli zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada zawodowych,
• charakteryzowa narzdzia i sprzt do rcznej obróbki kamienia naturalnego i sztucznego,
• charakteryzowa narzdzia i sprzt do mechanicznej obróbki kamienia naturalnego i sztucznego,
• planowa prac w zespole,
• scharakteryzowa szablony wyrobów kamieniarskich, ornamentów i znaków graficznych,
• wykona szablony wyrobów kamieniarskich, ornamentów i znaków graficznych,
• planowa dziaania.
• analizowa zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada zawodowych,
• wyjani techniki wykonania ornamentów i znaków graficznych w kamieniu,
• realizowa dziaania w wyznaczonym czasie,
• stosowa zasady zarzdzania czasem.
w kamieniu, • dobra metody cicia kamienia, • dobra metody toczenia kamienia, • dobra metody frezowania kamienia, • dobra metody wykonywania otworów w
kamieniu,
• dobra metody i techniki organizacji czasu pracy, zaplanowanych dziaa.
Stopie I
6. Przemysowe maszyny szwalnicze
wyjani zasady pracy stbnówki
rozróni pozostae maszyny szwalnicze
rozróni gatunki drewna
rozpozna wasnoci drewna i materiaów drewnopochodnych
rozpozna wady drewna
rozpozna rodzaje uszkodze materiaów drzewnych
okreli materiay pomocnicze stosowane w przemyle drzewnym
- okreli wasnoci fizyczne i mechaniczne drewna i materiaów drewnopochodnych
- okreli sortymenty drewna - okreli zastosowanie gatunków drewna - rozróni materiay drzewne
i drewnopochodne - wskaza zastosowanie materiaów
drzewnych i drewnopochodnych - wymieni waciwoci drewna i
materiaów drewnopochodnych, - rozróni waciwoci drewna
i materiaów drewnopochodnych - wskaza przyczyny powstawania
uszkodze w drewnie i tworzywach drzewnych
2. Przyrzdy pomiarowe i sprawdziany
posuy si przyrzdami pomiarowymi
- dobra przyrzdy pomiarowe do pomiarów bezporednich i porednich
54
3. Operacje stolarskie wymieni zagroenia w rodowisku pracy i w zwizku z wykonaniem okrelonej operacji
sklasyfikowa sposoby obróbki drewna i materiaów drewnopochodnych
sklasyfikowa sposoby obróbki rcznej drewna
rozróni sposoby obróbki materiaów drewnopochodnych
scharakteryzowa technologi wytwarzania wyrobów z drewna i materiaów drewnopochodnych
wymieni zasady organizacji stanowisk pracy do wykonania operacji
wymieni kolejno operacji zgodnie z procesem technologicznym
dobra narzdzia do zada
- dobra sposoby obróbki drewna i materiaów drewnopochodnych
- rozpozna procesy technologiczne z wykorzystywaniem narzdzi w stolarstwie z uwzgldnieniem przepisów bhp
- rozpozna czynnoci, operacje z wykorzystywaniem narzdzi w stolarstwie
- odczyta informacje z rysunku technicznego dotyczce narzdzi do obróbki rcznej drewna i materiaów drewnopochodnych
4. Podstawy lusarstwa rozpozna narzdzia i przybory do trasowania
rozpozna narzdzia do cinania i przecinania
rozpozna narzdzia do wycinania
rozpozna narzdzia do piowania
wymieni ciegi stosowane do szycia rcznego
rozpozna narzdzia do szycia rcznego
wyjani jakie zasady obowizuj przy szyciu rcznym
wyjani sposób wykonywania ciegu szycia rcznego
wyjani sposób wykonania szycia krawdzi siedziska
- dobra rodzaj ciegu do obszywania krawdzi siedziska?
2. Zasady i metody rozkroju materiaów stosowanych w tapicerstwie
wymieni czynnoci poprzedzajce rozkrój materiaów
wyjani jakie zasady obowizuj przy rozkroju tkanin
wymieni narzdzia stosowane przy rozkroju materiaów
wyjani jakie wymagania naley speni podczas rozkroju skór
wyjani jakie zasady obowizuj podczas rozkroju skór i materiaów skóropodobnych?
3. Zasady i sposoby wykonywania warstwy sprynujcej metodami
rozpozna rodzaje sznurów stosowanych w warstwie sprynujcej
rozpozna sposoby sznurowania spryn
rozpozna rodzaje wiza spryn
wyjani jak przebiega proces sznurowania spryn
wyjani jak przebiega sznurownie w porczach?
wyjani sposób mocowania drutu krawdziowego
- rozróni proces przebiegu sznurowania spryn obudowanych i nie obudowanych
56
opisa sposób pokrycia spryny tkanin jutow
opisa sposób wykonania warstwy wycieajcej
wymieni rodzaje wycieania
scharakteryzowa róne rodzaje wycieania
- rozróni wzory zszywania materiaów
wymieni ciegi stosowane do szycia maszynowego
wyjani jak powstaj ciegi w szyciu maszynowym
opisa cechy igy
opisa w jaki sposób naley przygotowa maszyn do szycia
- rozpozna ciegi maszynowe
1. Podstawy materiaoznawstwa
wyjani zwizek midzy waciwociami materiaów, a ich zastosowaniem,
rozpozna materiay na podstawie oznaczenia,
dobra materiay o okrelonej waciwoci na podstawie zadanych warunków pracy konstrukcji,
wyjani zwizek midzy
wytrzymaoci, a iloci
scharakteryzowa rodzaje, waciwoci i
czci pojazdów samochodowych,
na podstawie oznacze,
posuy si dokumentacj techniczn przy stosowaniu elaza i jego stopów.
scharakteryzowa rodzaje,
budowie pojazdów
scharakteryzowa rodzaje, waciwoci i zastosowanie metali nieelaznych i ich stopów w budowie pojazdów samochodowych,
rozpozna mied, aluminium, magnez, tytan, oów, cynk, cyna i ich stopy organoleptycznie i na podstawie oznacze,
posuy si dokumentacj techniczn przy stosowaniu metali nieelaznych i ich stopów.
scharakteryzowa rodzaje,
scharakteryzowa rodzaje, waciwoci i
zastosowanie materiaów z proszków
spiekanych w konstrukcji narzdzi,
posuy si dokumentacj techniczn przy stosowaniu materiaów z proszków spiekanych.
scharakteryzowa rodzaje,
scharakteryzowa rodzaje, waciwoci i
w budowie pojazdów samochodowych,
posuy si dokumentacj techniczn przy stosowaniu tworzyw sztucznych i kompozytów.
scharakteryzowa rodzaje,
i gumy w budowie pojazdów samochodowych,
rozpozna materiay niemetalowe
posuy si dokumentacj techniczn przy stosowaniu materiaów niemetalowych.
scharakteryzowa rodzaje,
scharakteryzowa rodzaje, waciwoci i zastosowanie materiaów eksploatacyjnych,
rozpozna materiay eksploatacyjne organoleptycznie i na podstawie oznacze,
posuy si dokumentacj techniczn przy stosowaniu materiaów eksploatacyjnych.
scharakteryzowa rodzaje,
­ dobra sposób ochrony przed korozj do zadanych warunków technicznych.
wskaza pozytywne aspekty wystpowania procesów utleniania metali.
Stopie I
czci maszyn,
uzasadni potrzeb stosowania typizacji i unifikacji dla czci maszyn.
Stopie I
scharakteryzowa waciwoci i zastosowanie
scharakteryzowa waciwoci i zastosowanie
Stopie I
sworzniowych,
warunków technicznych.
dobra poczenie nierozczne do zadanych warunków technicznych.
scharakteryzowa parametry wytrzymaociowe pocze nierozcznych.
Stopie I
rozróni rodzaje elementów podatnych,
Stopie I
5. Osie i way
rozróni rodzaje osi i waów.
scharakteryzowa materiay stosowane do konstrukcji osi i waów,
dobra o lub wa do zadanych warunków technicznych.
Stopie I
scharakteryzowa budow, cechy i przeznaczenie oysk,
rozróni rodzaje oysk.
Stopie I
rozróni rodzaje przekadni ciernych,
opisa budow przekadni ciernych,
rozróni rodzaje przekadni cignowych,
opisa budow przekadni cignowych,
wskaza na rysunkach technicznych i schematach róne rodzaje przekadni mechanicznych.
Stopie I
cechy i przeznaczenie sprzgie,
Stopie I
9. Hamulce
rozróni rodzaje hamulców.
dobra rodzaj hamulca do zadanych warunków technicznych.
Stopie I
wskaza zastosowania przyrzdów i narzdzi pomiarowych do wykonania okrelonych pomiarów.
scharakteryzowa metody pomiarowe,
opisa waciwoci metrologiczne przyrzdów pomiarowych.
Stopie I
zinterpretowa zadane wyniki pomiarów warsztatowych.
zanalizowa bdy pomiarowe.
rozróni techniki i rodzaje: spajania, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej materiaów,
rozróni rodzaje obróbki rcznej,
rozróni rodzaje obróbki maszynowej.
Stopie I
okreli rodzaj materiau do wykonania poszczególnych elementów maszyn i urzdze,
rozróni narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonywania prac z zakresu obróbki rcznej,
wykona operacje obróbki rcznej,
dobra narzdzia, uchwyty i sprzt do wykonania prac z zakresu obróbki rcznej,
Stopie I
zaplanowa kolejno wykonywanych operacji podczas wykonywania prac z zakresu obróbki rcznej,
dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do przeprowadzenia kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej.
3. Obróbka mechaniczna czci maszyn
rozróni rodzaje obróbki maszynowej,
wykona proste operacje maszynowej obróbki wiórowej.
Stopie I
rozróni rodzaje maszyn: cieplnych, hydraulicznych i chodniczych.
wyjani gówne zadania maszyn w konstrukcjach i urzdzeniach.
Stopie I
scharakteryzowa budow, zasad dziaania i przeznaczenie pomp i sprarek,
rozpozna pomp i sprark w budowie pojazdu samochodowego.
wyjani zasady postpowania z pompami i sprarkami w pojedzie podczas procesu naprawy pojazdów.
Stopie I
scharakteryzowa rodzaje budow i zastosowanie napdów hydraulicznych i pneumatycznych.
scharakteryzowa zjawiska fizyczne zachodzce w przewodach hydraulicznych i pneumatycznych.
Stopie I
rozpozna rodzaje napdów alternatywnych zastosowanych w pojazdach samochodowych.
wyjani zasady postpowania z napdami alternatywnymi w procesie demontau i montau pojazdu.
Stopie I
dobra sposób transportu w zalenoci od ksztatu, gabarytów, ciaru materiau.
Stopie I
1. Podstawowe pojcia zwizane z diagnostyk i napraw pojazdów samochodowych
wyjani pojcie eksploatacja,
wyjani pojcie obsugi technicznej,
wyjani pojcie niezawodno,
wyjani pojcie trwao,
wyjani pojcie obsugiwalno,
wyjani pojcie naprawialno.
wyjani pojcie tarcia,
wyjani pojcie smarowania,
rozróni rodzaje smarów,
rozróni rodzaje olejów,
wyjani tarcie suche, pynne, graniczne, mieszane,
okreli przebieg zuycia poczenia ruchowego,
wyjani pojcie pracy uytkowej,
Stopie II
wskaza czynniki majce wpyw na stan
techniczny pojazdu. wyjani czynniki konstrukcyjne,
wyjani czynniki technologiczne,
wyjani czynniki eksploatacyjne.
wymieni rodzaje uszkodze kaduba,
rozróni badania diagnostyczne okrelajce szczelno przestrzeni roboczej cylindra,
okreli sposób naprawy cylindrów kaduba,
wskaza zakres kompletnej naprawy gowicy. Stopie II
dobra przyrzdy i narzdzia pomiarowe do weryfikacji kaduba i gowicy,
rozpozna uszkodzenia gowicy silnika,
wyjani sposób naprawy gowicy, poda zasad odkrcania i dokrcania rub
mocujcych gowic do kaduba.
rozpozna uszkodzenia elementów ukadu korbowego,
dobra przyrzdy i narzdzia pomiarowe do weryfikacji elementów ukadu korbowego.
okreli dopuszczalne zuycie elementów ukadu korbowego,
poda metody naprawy elementów ukadu korbowego.
Stopie II
rozpozna uszkodzenia elementów ukadu rozrzdu,
dobra przyrzdy i narzdzia pomiarowe do weryfikacji elementów ukadu rozrzdu.
okreli dopuszczalne zuycie elementów ukadu rozrzdu.
Stopie II
dobra przyrzdy i narzdzia do diagnostyki elementów obwodu zasilania paliwem,
rozpozna uszkodzenia elementów obwodu zasilania paliwem,
wskaza zakres diagnostyki pomp wtryskowych,
wskaza zakres diagnostyki mechanicznego wtryskiwacza paliwa,
wskaza zakres diagnostyki zasobnikowego ukadu wtryskowego.
poda metody diagnozowania elementów obwodu zasilania paliwem,
opisa zasady przeprowadzania analizy spalin,
opisa zasady przeprowadzania kontroli zadymienia spalin silnika ZS.
Stopie II
1.Normy i procedury
- poda definicje i cechy normy
- korzysta ze róde informacji dotyczcych norm i
procedur zgodnoci Stopie II
specyfikacjami technicznymi wykonania
katalogami oraz instrukcjami dotyczcymi
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania
oraz instrukcjach dotyczcych montau w
systemach suchej zabudowy
specyfikacjami technicznymi wykonania
katalogami oraz instrukcjami dotyczcymi
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania
oraz instrukcjach dotyczcych wykonywania robót
malarskich
dotyczc wykonywania robót tapeciarskich - odczyta z dokumentacji projektowej niezbdne
dane do wykonania robót tapeciarskich Stopie II
1.Dokumentacja
projektowa,specyfikacje
dotyczc wykonywania robót
dane do wykonania robót posadzkarskich Stopie II
5 - posugiwa si dokumentacj projektow
dotyczc wykonywania posadzek z rónych
wyrobów
podogi
Stopie II
dotyczc wykonywania robót okadzinowych - odczyta z dokumentacji projektowej niezbdne
dane do wykonania robót okadzinowych Stopie II
1. Kreatywno i otwarto
skutki jej wprowadzenia
nieprzewidywalnych warunkach
1. Znaczenie dokumentacji technicznej w mechanice pojazdowej
wyjani rol i znaczenie rysunku technicznego
w pracy mechanika pojazdów samochodowych,
rozrónia rodzaje rysunków technicznych,
technicznym maszynowym,
normami,
opisa podziaki rysunkowe,
wyjani znaczenie normalizacji
w rysunku maszynowym,
2. Zasady rzutowania
scharakteryzowa zasady rzutowania
wykona rzutowanie
aksonometryczne wybranych
czci pojazdów
lub zmierzonych wymiarów,
wyjani funkcje wymiarowania
na rysunkach technicznych,
okreli funkcje szkicowania
okreli zastosowanie widoków, przekrojów i
kadów,
wykona rysunki czci maszyn z
wykorzystaniem przekrojów,
5. Uproszczenia rysunkowe
omówi znaczenie uproszcze
scharakteryzowa zastosowanie rysunków
wykona rysunki wykonawcze
wykona rysunek techniczny z
w 3D,
Stopie I
scharakteryzowa podstawowe rodzaje pasowa,
wyznaczy wymiary graniczne, odchyki,
wyjani znaczenie oznaczania na rysunkach klasy dokadnoci wykonania wyrobu.
Stopie I
Podstawy techniki wytwarzania 24.08.21r.
wymienia narzdzia i przyrzdy pomiarowe stosowane w obróbki rcznej i maszynowej
rozróni narzdzia i przyrzdy pomiarowe stosowane podczas wykonywania prac z zakresu obróbki rcznej i maszynowej
scharakteryzowa suwmiarki i przyrzdy suwmiarkowe
scharakteryzowa mikrometry i przyrzdy mikrometryczne
scharakteryzowa czujniki i przyrzdy czujnikowe
scharakteryzowa sprawdziany oraz przyrzdy do pomiaru któw
okrela waciwoci metrologiczne przyrzdów pomiarowych
dobra narzdzia i przyrzdy pomiarowe do wykonania okrelonych pomiarów warsztatowych
okrela przeznaczenie narzdzi i przyrzdów pomiarowych stosowanych podczas wykonywania prac z zakresu obróbki rcznej i maszynowej
Klasa I
rozróni pasowanie i zasady tolerowania czci maszyn
okrela rodzaj obróbki elementów na podstawie rysunków technicznych czci
obliczy wymiary graniczne i tolerancj elementów maszyn i urzdze
okrela wymiary i parametry powierzchni na podstawie rysunków technicznych czci
6 okrela rodzaj materiau do wykonania poszczególnych elementów maszyn, urzdze i narzdzi
opisa rodzaje obróbki rcznej
rozrónia narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonywania prac z zakresu obróbki rcznej
rozrónia dokumentacj technologiczn dotyczc wykonywania obróbki rcznej
okrela sposób przeznaczenia narzdzi i przyrzdów pomiarowych stosowanych podczas wykonywania prac z zakresu obróbki rcznej
okrela sposób przygotowania narzdzia, przyrzdy, urzdzenia i materiay do wykonania obróbki rcznej
Klasa I
7 sklasyfikowa metody obróbki rcznej charakteryzowa metod obróbki rcznej:
a) trasowaniem b) piowaniem c) ciciem d) wierceniem e) gwintowaniem f) nitowaniem g) giciem h) prostowaniem
Klasa I
6 okreli sposób wykonywania obróbki rcznej: a) trasowaniem b) piowaniem
wymieni narzdzia, przyrzdy, uchwyty, sprzt i urzdzenia potrzebne podczas obróbki rcznej:
a) trasowaniem b) piowaniem
a) trasowaniem b) piowaniem
- dobra narzdzia, przyrzdy, uchwyty, sprzt i urzdzenia potrzebne do obróbki rcznej:
a) trasowaniem b) piowaniem
a) trasowaniem b) piowaniem
a) trasowaniem b) piowaniem
wykona pomiary i analizy podczas kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej:
a) trasowaniem b) piowaniem
4. Technologia cicia, piowania, gicia i prostowania.
6 okreli sposób wykonywania obróbki rcznej: a) ciciem b) giciem c) prostowaniem
wymieni narzdzia, przyrzdy, uchwyty, sprzt i urzdzenia potrzebne podczas obróbki rcznej:
a) ciciem b) giciem c) prostowaniem
dobra narzdzia, przyrzdy, uchwyty, sprzt i urzdzenia potrzebne do obróbki rcznej:
a) ciciem b) giciem c) prostowaniem
dobra narzdzia, przyrzdy, uchwyty, sprzt i urzdzenia potrzebne do obróbki rcznej:
a) ciciem b) giciem c) prostowaniem
okrela sposób przeprowadzenia kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej:
a) ciciem b) giciem c) prostowaniem
dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do przeprowadzenia kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej:
a) ciciem b) giciem c) prostowaniem
wykona pomiary i analizy podczas kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej:
Klasa I
6.Technologia wiercenia, gwintowania i nitowania.
6 okreli sposób wykonywania obróbki rcznej: a) wierceniem b) gwintowaniem c) nitowaniem
wymieni narzdzia, przyrzdy, uchwyty, sprzt i urzdzenia potrzebne podczas obróbki rcznej:
a) wierceniem b) gwintowaniem c) nitowaniem
zaplanowa kolejno operacji obróbki rcznej:
a) wierceniem b) gwintowaniem c) nitowaniem
dobra narzdzia, przyrzdy, uchwyty, sprzt i urzdzenia potrzebne do obróbki rcznej:
a) wierceniem b) gwintowaniem c) nitowaniem
okrela sposób przeprowadzenia kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej:
a) wierceniem b) gwintowaniem c) nitowaniem
dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do przeprowadzenia kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej:
a) wierceniem b) gwintowaniem c) nitowaniem
wykona pomiary i analizy podczas kontroli jakoci wykonanej obróbki rcznej:
a) wierceniem b) gwintowaniem c) nitowaniem
Klasa I
1. Charakterystyka wyrobów
- nazwa surowce, materiay i pófabrykaty stosowane w przemyle drzewnym
- identyfikowa etapy procesu produkcyjnego w stolarstwie
- zastosowa terminologi stolarsk - wymieni surowce, materiay
i pófabrykaty stosowane w stolarstwie - stosowa terminologi obrotu
materiaowego w przemyle drzewnym - rozpozna czynnoci, operacje i
procesy technologiczne wykorzystywane w stolarstwie
Klasa I
- rozróni gatunki drewna - klasyfikowa materiay drzewne
i drewnopochodne - rozpozna wasnoci drewna,
materiaów drewnopochodnych i tworzyw
- okreli sortymenty drewna
- rozpozna na podstawie barwy podstawowe gatunki drewna
- okreli zastosowanie gatunków drewna
- wskaza zastosowanie materiaów drzewnych i drewnopochodnych
- wymieni waciwoci drewna i materiaów drewnopochodnych;
- rozróni waciwoci drewna i materiaów drewnopochodnych
Klasa I
wad drewna
10 - rozpozna wady drewna - rozróni wady drewna - okreli przyczyny powstawania wad
drewna - okreli wpyw wad drewna na jego
zastosowanie
drewna - wskaza sposoby zapobiegania
drewna - klasyfikowa drewno i materiay
drewnopochodne w zalenoci od wystpujcych wad
drewna
- rozróni sposoby suszenia drewna i tworzyw drzewnych
- scharakteryzowa zasady skadowania drewna po suszeniu
- okreli sposoby zabezpieczania drewna
- definiowa rodzaje uszkodze drewna i tworzyw drzewnych
- wskaza przyczyny powstawania uszkodze w drewnie i tworzywach drzewnych
- wybra sposoby eliminowania uszkodze w tworzywach drzewnych
- dobra sposoby suszenia drewna w zalenoci od gatunku drewna i rodzajów tworzyw drzewnych,
- okreli sposoby skadowania drewna - dobra sposoby zabezpieczania
drewna
- scharakteryzowa materiay pomocnicze stosowane w produkcji drzewnej
- zastosowa materiay pomocnicze
- rozróni materiay pomocnicze stosowane w stolarstwie
- wskaza zastosowanie materiaów pomocniczych w stolarstwie
- dobiera materiay pomocnicze
wyjani znaczenie poj: bezpieczestwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia,
posuy si pojciami dotyczcymi bezpieczestwa i higieny pracy.
okreli zakres i cel dziaa ochrony przeciwpoarowej,
okreli zakres i cel dziaa ochrony rodowiska w rodowisku pracy,
wyjani pojcia zwizane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.
2. System ochrony pracy w Polsce
uzasadni potrzeb ochrony zdrowia, ycia i rodowiska,
wskaza regulacje prawne zwizane z bezpieczestwem i higien pracy, ochron przeciwpoarow, ochron rodowiska i ergonomi,
scharakteryzowa zakadowy system prawny i organizacyjny ochrony pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska.
wskaza przepisy w zakresie prawa pracy, ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska i ergo