technologia betonu

of 45/45
Technologia betonu Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości Kraków, 2012 r.

Post on 17-Jan-2016

61 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości. Technologia betonu. Kraków, 2012 r. Podstawowe pojęcia z zakresu technologii betonu. ( wg PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ). WPROWADZENIE. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Technologia betonuProjektowanie betonw zwykych oraz badanie ich waciwoci Krakw, 2012 r.

 • Podstawowe pojcia z zakresu technologii betonu(wg PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz 1: Wymagania, waciwoci, produkcja i zgodno)

 • WPROWADZENIEBETON materia powstay ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkw, ktry uzyskuje swoje waciwoci w wyniku hydratacji cementu.

 • CEMENT-ZACZYN-ZAPRAWA-BETONwoda

  cement

  zaczynzaprawabetonpiasek (0 2 mm)kruszywo grube (2 16 mm, 2 64 mm)MIESZANKA BETONOWA cakowicie wymieszane skadniki betonu, ktre s jeszcze w stanie umoliwiajcym zgszczenie wybrana metod.

 • CEMENT (spoiwo hydrauliczne) drobno zmielony materia nieorganiczny, ktry po zmieszaniu z wod daje zaczyn, wicy i twardniejcy w wyniku hydratacji oraz innych procesw, zachowujcy po stwardnieniu wytrzymao i trwao take pod wod.

  KRUSZYWO ziarnisty materia mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mog by: - naturalne - pochodzenia sztucznego lub - pozyskane z materiau wczeniej uytego w obiekcie budowlanym

  DOMIESZKA skadnik dodawany podczas mieszania betonu w maych ilociach (max do 5%) w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji waciwoci mieszanki betonowej lub betonu stwardniaego

  DODATEK drobnoziarnisty skadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych waciwoci. W normie EN 206-1 rozrnia si 2 typu dodatkw nieorganicznych: - prawie obojtne (typ I) - o waciwociach pucolanowych lub utajonych waciwociach hydraulicznych (typ II)

 • WODA ZAROBOWA suy do przygotowania mieszanki betonowej

  CAKOWITA ZAWARTO WODY woda dodana oraz woda ju zawarta w kruszywie i znajdujca si na jego powierzchni a take woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin, jak rwnie woda wynikajca z dodania lodu lub naparzania

  EFEKTYWNA ZAWARTO WODY rnica midzy cakowit iloci wody w mieszance betonowej a iloci wody zaabsorbowan przez kruszywo

  WSPCZYNNIK WODA/CEMENT: W/C stosunek efektywnej zwartoci masy wody do zawartoci masy cementu w mieszance betonowej.

 • RODZAJE BETONUBETON LEKKI

  w stanie suchym 800 2000 kg/m3

  BETON ZWYKY

  2000 2600 kg/m3

  BETON CIKI

  2600 kg/m3

  KLASYFIKACJA BETONU

 • Istota projektowania skadu betonw zwykych

 • Inynieria materiaowasposb otrzymywania

  budowa wewntrzna

  waciwoci

 • Betonmikroskala

 • Beton w/c a wytrzymaoObnienie wskanika w/c pozwala uzyska wysz wytrzymao betonu przy tej samej zawartoci cementu.

 • Beton - przepuszczalnoPrzepuszczalno

  Szczelno

  TrwaoZwikszenie iloci wody w betonie, przy niezmienionej iloci cementu, skutkuje znacznym obnieniem wytrzymaoci betonu i obnieniem jego wartoci uytkowych (wysoka nasikliwo, niska mrozoodporno, niska szczelno).

 • PROBLEMBeton o w/c = 0,2 0,25 jest niemoliwy do wykonania ze wzgldu na problem z uzyskaniem odpowiedniej konsystencji.

  Kada ilo wody ponad ilo zwizan chemicznie prowadzi do wzrostu porowatoci

 • Beton - mrozoodporno

 • Projektowanie skadu betonw zwykych

  Wstpne zaoenia do projektowania skadu betonu obejmuj wybr skadnikw mieszanki betonowej z uwzgldnieniem wymaga technologicznych i ekonomicznych.Wstpne zaoenia projektoweKlasa wytrzymaoci betonu,Urabialno mieszanki,Warunki eksploatacji betonu(klasa ekspozycji eg normy PN-EN 206-1),Przeznaczenie elementu lub budowli,Ilo i rozmieszczenie zbrojenia,Sposb wbudowania mieszanki betonowej,Sposb pielgnacji wieego betonuDobr:Rodzaju i klasy cementu,Rodzaju i uziarnienia kruszywa,Punktu piaskowego kruszywa,Domieszek i dodatkw,Konsystencji mieszankiKontrola poprawnoci zaoonych cechmieszanki i stwardniaego betonu na podstawie zarobw prbnych

  Dobr jakociowy skadnikwDobr ilociowy skadnikwMinimalizacja kosztw

 • Projektowanie betonw zwykych w zalenoci od ich przeznaczenia

 • Dobr skadnikw mieszanki betonowej

 • Dobr cementu

 • 2. Woda zarobowa

 • 3. Kruszywo

 • b) Ksztat ziarenRys. Gromadzenie si wody pod ziarnami paskimi w trakcie zagszczania mieszanki betonowej.

 • c) Reaktywno alkaliczna kruszyw

  d) Wytrzymao mechaniczna kruszyw

 • e) Mrozoodporno kruszyw

 • Metody projektowania skadu betonw zwykych Ustalenie skadu mieszanki betonowej moe by przeprowadzone rnymi dowiadczalnymi lub obliczeniowo-dowiadczalnymi sposobami. W Polsce do najczciej stosowanych metod projektowania skadu betonu nale:

  metoda trzech rwna,metoda kolejnych przyblie (Kuczyskiego)metoda dwustopniowego otulania wiru (Paszkowskiego)metoda zaczynodnoci (Kopyciskiego)metoda przepenienia jam (Eymana).

 • Metoda trzech rwna Zazwyczaj ustalenie skadu betonu polega na wyznaczeniu zawartoci jego skadnikw w 1m3 mieszanki betonowej, tj.:

  c cementu [kg]w wody [kg]k kruszywa [kg]

  ktrych uycie powinno spenia 3 warunki:

 • Warunek wytrzymaoci (zaleno Bolomeya): R = A.(c/w-0,5), w przypadku c/w < 2,5 R = A.(c/w+0,5), w przypadku c/w 2,5gdzie:

  R rednia wytrzymao na ciskanie betonu [MPa], A wspczynnik zaleny od rodzaju i marki kruszywa, c ilo cementu [kg], w Ilo wody [kg] c/w wskanik cementowo-wodny stosunek iloci cementu do iloci wody w mieszance, powszechniej stosowana jest jego odwrotno w/c wskanik wodno cementowy, ktry w ujciu normy PN-EN 206-1 zastpiony zostaje wspczynnikiem wodno-spoiwowym zdefiniowanym jako w/(c+k.dodatek)

 • Warunek konsystencji:

  w = c.wc+d.wd+k.wk

  gdzie: c ilo cementu [kg] d ilo dodatku [kg] w ilo wody [kg] k ilo kruszywa [kg] wc wododno cementu [dm3/kg] wd wododno dodatku [dm3/kg] wk wododno kruszywa [dm3/kg], ustalona metodami np. wododnoci poszczeglnych frakcji

 • 3. Warunek szczelnoci:

  c/c+d/d+k/k+w = 1000

  gdzie: c ilo cementu [kg] d ilo dodatku [kg] w ilo wody [kg] k ilo kruszywa [kg] c gsto cementu [kg/dm3] d gsto dodatku [kg/dm3] k gsto kruszywa [kg/dm3]

 • Metoda kolejnych przyblie Ustalenie skadu betonu metod kolejnych przyblie polega na oddzielnym przygotowaniu kruszywa i zaczynu o stosunku C/W wyliczonym ze wzoru Bolomeya.

  Nastpnie sukcesywnie naley dodawa przygotowany zaczyn do kruszywa tak, aby uzyska zaoon konsystencj.

  W miar zwikszania iloci zaczynu dodawanego do kruszywa mieszanka betonowa staje si bardziej cieka.

  Znajc mas uytych skadnikw w wykonanej prbie oraz objtoci prbnej mieszanki mona obliczy iloci poszczeglnych skadnikw w 1m3 betonu.

 • Sprawdzenie wynikw projektowania wprowadzenie odpowiednich korekt i weryfikacja uzyskanych rezultatw Niezalenie od przyjtej metody projektowania betonu, rezultat tego typu dziaa powinien zosta sprawdzony i poddany ewentualnym korektom. Pewne zmiany i korekty mog by wprowadzone ju na etapie projektowania, jednak weryfikacja kocowa powinna mie zawsze miejsce, aby wyeliminowa wszystkie pomyki i niezgodnoci. Szczeglnie naley zwrci uwag na zgodno klasy wytrzymaoci betonu wynikajc z ustale konstruktorskich i wymaga trwaociowych, wskazanych w normie PN-EN 206-1.

  Korekta zawartoci cementuKorekta wskanika w/cKorekta iloci zaprawy i czstek poniej 0,125 mm

 • Dowiadczalna weryfikacja skadu betonu Proces projektowania betonu powinien zosta zakoczony wykonaniem zarobu prbnego, podczas ktrego sprawdzeniu poddaje si konsystencj mieszanki betonowej oraz zawarto powietrza w mieszance zagszczonej.Beton mona uzna za dobrze zaprojektowany, jeeli wszystkie wymagania dotyczce jego skadu i waciwoci w stanie plastycznym oraz stwardniaym s zgodne z zaoeniami projektowymi oraz wymaganiami obowizujcej normy.

 • Poniej przedstawiono oglny schemat wnioskowania prowadzcego do wyspecyfikowania betonu projektowanego lub recepturowego. Skadniki betonu projektowanego dobierane s tak, aby zostay spenione okrelone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu cznie z konsystencj, gstoci , wytrzymaoci, trwaoci, ochrona przed korozj stali w betonie z uwzgldnieniem procesu produkcyjnego i planowanych metod realizacji prac betonowych

 • Waciwoci mieszanki betonowej i stwardniaego betonu

 • Waciwoci mieszanki betonowejKonsystencja mieszanki betonowej

 • Urabialno mieszanki betonowej

 • Waciwoci stwardniaego betonuWytrzymao na ciskanie

 • Mrozoodporno

 • Wiesaw Kurdowski Chemia cementu i betonu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010Beton wedug normy PN EN 206-1 komentarz-, praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego, Wyd. Polski Cement, Krakw 2004A.Bobrowski, M.Gawlicki, A.agosz, W.Nocu-Wczelik Cement. Metody bada. Wybrane kierunki stosowania, Wyd. AGH, Krakw 2010

 • DZIKUJEMY ZA UWAG

  *beton projektowany - w ktrym specyfikujcy w wyniku analizy warunkw wbudowania mieszanki i warunkw uytkowania betonu okrela wymagania do jego waciwoci. beton recepturowy - jest to beton w ktrym specyfikujcy w wyniku analizy warunkw nie poprzestaje na okreleniu wymaga, lecz definiuje skad betonu, zapewniajcy uzyskanie okrelonych waciwoci.