technologia betonu

of 45 /45
Technologia betonu Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości Kraków, 2012 r.

Upload: jenis

Post on 17-Jan-2016

68 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości. Technologia betonu. Kraków, 2012 r. Podstawowe pojęcia z zakresu technologii betonu. ( wg PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ). WPROWADZENIE. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Technologia betonu

Technologia betonu

Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości

Kraków, 2012 r.

Page 2: Technologia betonu

Podstawowe

pojęcia

z zakresu te

chnologii

betonu

(wg PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność)

Page 3: Technologia betonu

WPROWADZENIEBETON – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

CEMENT

ZBROJENIE ROZPROSZ

ONE

WODA

DODATKI MINERALNE

DOMIESZKI CHEMICZNE

KRUSZYWOBETONBETON

Page 4: Technologia betonu

CEMENT-ZACZYN-ZAPRAWA-BETON

woda

cementzaczyn

zaprawa

beton piasek (0 – 2 mm)

kruszywo grube (2 – 16 mm, 2 – 64 mm)

MIESZANKA BETONOWA – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zgęszczenie wybrana metodą.

Page 5: Technologia betonu

CEMENT – (spoiwo hydrauliczne) – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu wytrzymałość i trwałość także pod wodą.

KRUSZYWO – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogą być:

- naturalne - pochodzenia sztucznego lub - pozyskane z materiału wcześniej użytego w obiekcie budowlanym

DOMIESZKA – składnik dodawany podczas mieszania betonu w małych ilościach (max do 5%) w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego

DODATEK – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości. W normie EN 206-1 rozróżnia się 2 typu dodatków nieorganicznych:

- prawie obojętne (typ I) - o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych (typ II)

Page 6: Technologia betonu

WODA ZAROBOWA – służy do przygotowania mieszanki betonowej

CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ WODY – woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca się na jego powierzchni a także woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin, jak również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania

EFEKTYWNA ZAWARTOŚĆ WODY – różnica między całkowitą ilością wody w mieszance betonowej a ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo

WSPÓŁCZYNNIK WODA/CEMENT: W/C – stosunek efektywnej zwartości masy wody do zawartości masy cementu w mieszance betonowej.

Page 7: Technologia betonu

RODZAJE BETONURODZAJE BETONU

BETON LEKKI

w stanie suchym 800 ≤ ρ ≤ 2000 kg/m3

BETON LEKKI

w stanie suchym 800 ≤ ρ ≤ 2000 kg/m3

BETON ZWYKŁY

2000 ≤ ρ ≤ 2600 kg/m3

BETON ZWYKŁY

2000 ≤ ρ ≤ 2600 kg/m3

BETON CIĘŻKI

ρ ≥ 2600 kg/m3

BETON CIĘŻKI

ρ ≥ 2600 kg/m3

KLASYFIKACJA BETONU

Page 8: Technologia betonu

Istota projektowania składu betonów

zwykłych

Page 9: Technologia betonu

Inżynieria materiałowa

sposób otrzymywania

budowa wewnętrzna

właściwości

Page 10: Technologia betonu

Betonmikroskala

Page 11: Technologia betonu

Beton – w/c a wytrzymałość

Obniżenie wskaźnika w/c pozwala uzyskać wyższą wytrzymałość betonu

przy tej samej zawartości cementu.

Page 12: Technologia betonu

Beton - przepuszczalność

Przepuszczalność

Szczelność

Trwałość

Zwiększenie ilości wody w betonie, przy niezmienionej ilości cementu, skutkuje znacznym obniżeniem wytrzymałości betonu i obniżeniem jego wartości

użytkowych (wysoka nasiąkliwość, niska mrozoodporność, niska szczelność).

Page 13: Technologia betonu

PROBLEM

Beton o w/c = 0,2 – 0,25 jest niemożliwy do wykonania ze względu na problem z uzyskaniem odpowiedniej konsystencji.

Każda ilość wody ponad ilość związaną chemicznie prowadzi do wzrostu porowatości

Page 14: Technologia betonu

Beton - mrozoodporność

Page 15: Technologia betonu

Projektowanie składu betonów zwykłych

Wstępne założenia do projektowania składu betonu obejmują wybór składników mieszanki betonowej z uwzględnieniem wymagań technologicznych i ekonomicznych.

Wstępne założenia

projektowe

Klasa wytrzymałości betonu,Urabialność mieszanki,

Warunki eksploatacji betonu(klasa ekspozycji eg normy PN-EN 206-1),

Przeznaczenie elementu lub budowli,Ilość i rozmieszczenie zbrojenia,

Sposób wbudowania mieszanki betonowej,Sposób pielęgnacji świeżego betonu

Klasa wytrzymałości betonu,Urabialność mieszanki,

Warunki eksploatacji betonu(klasa ekspozycji eg normy PN-EN 206-1),

Przeznaczenie elementu lub budowli,Ilość i rozmieszczenie zbrojenia,

Sposób wbudowania mieszanki betonowej,Sposób pielęgnacji świeżego betonu

Dobór:Rodzaju i klasy cementu,

Rodzaju i uziarnienia kruszywa,Punktu piaskowego kruszywa,

Domieszek i dodatków,Konsystencji mieszanki

Dobór:Rodzaju i klasy cementu,

Rodzaju i uziarnienia kruszywa,Punktu piaskowego kruszywa,

Domieszek i dodatków,Konsystencji mieszanki

Kontrola poprawności założonych cechmieszanki i stwardniałego betonu na

podstawie zarobów próbnych

Kontrola poprawności założonych cechmieszanki i stwardniałego betonu na

podstawie zarobów próbnych

Dobór jakościowy składników

Dobór ilościowy składników

Minimalizacja

kosztów

Page 16: Technologia betonu

Projektowanie betonów zwykłych

w zależności od

ich przeznaczenia

Page 17: Technologia betonu
Page 18: Technologia betonu
Page 19: Technologia betonu
Page 20: Technologia betonu

Dobór składników mieszanki betonowej

Page 21: Technologia betonu

1. Dobór cementu

Page 22: Technologia betonu

2. Woda zarobowa

Page 23: Technologia betonu
Page 24: Technologia betonu

3. Kruszywo

Page 25: Technologia betonu

b) Kształt ziaren

Rys. Gromadzenie się wody pod ziarnami płaskimi w trakcie zagęszczania mieszanki betonowej.

Page 26: Technologia betonu

c) Reaktywność alkaliczna kruszyw

d) Wytrzymałość mechaniczna kruszyw

Page 27: Technologia betonu

e) Mrozoodporność kruszyw

Page 28: Technologia betonu

Metody projektowania składu

betonów zwykłych

Ustalenie składu mieszanki betonowej może być przeprowadzone różnymi doświadczalnymi lub obliczeniowo-doświadczalnymi sposobami. W Polsce do najczęściej stosowanych metod projektowania składu betonu należą:

• metoda trzech równań,

• metoda kolejnych przybliżeń (Kuczyńskiego)

• metoda dwustopniowego otulania żwiru (Paszkowskiego)

• metoda zaczynożądności (Kopycińskiego)

• metoda przepełnienia jam (Eymana).

Page 29: Technologia betonu

Metoda trzech równań

Zazwyczaj ustalenie składu betonu polega na wyznaczeniu zawartości jego składników w 1m3

mieszanki betonowej, tj.:

c – cementu [kg]

w – wody [kg]

k – kruszywa [kg]

których użycie powinno spełniać 3 warunki:

Page 30: Technologia betonu

1. Warunek wytrzymałości (zależność Bolomeya):

R = A.(c/w-0,5), w przypadku c/w < 2,5 R = A.(c/w+0,5), w przypadku c/w ≥ 2,5gdzie:

R – średnia wytrzymałość na ściskanie betonu [MPa], A – współczynnik zależny od rodzaju i marki kruszywa, c – ilość cementu [kg], w – Ilość wody [kg] c/w – wskaźnik cementowo-wodny – stosunek ilości cementu do

ilości wody w mieszance, powszechniej stosowana jest jego odwrotność w/c – wskaźnik wodno –cementowy, który w ujęciu normy PN-EN 206-1 zastąpiony zostaje współczynnikiem wodno-spoiwowym zdefiniowanym jako w/(c+k.dodatek)

Page 31: Technologia betonu

2. Warunek konsystencji:

w = c.wc+d.wd+k.wk

gdzie: c – ilość cementu [kg]

d – ilość dodatku [kg]

w – ilość wody [kg]

k – ilość kruszywa [kg]

wc – wodożądność cementu [dm3/kg]

wd – wodożądność dodatku [dm3/kg]

wk – wodożądność kruszywa [dm3/kg], ustalona metodami np. wodożądności poszczególnych frakcji

Page 32: Technologia betonu

3. Warunek szczelności:

c/ρc+d/ρd+k/ρk+w = 1000

gdzie: c – ilość cementu [kg]

d – ilość dodatku [kg]

w – ilość wody [kg]

k – ilość kruszywa [kg]

ρc – gęstość cementu [kg/dm3]

ρd – gęstość dodatku [kg/dm3]

ρk – gęstość kruszywa [kg/dm3]

Page 33: Technologia betonu

Metoda kolejnych przybliżeń

Ustalenie składu betonu metodą kolejnych przybliżeń polega na oddzielnym przygotowaniu kruszywa i zaczynu o stosunku

C/W wyliczonym ze wzoru Bolomey’a.

Następnie sukcesywnie należy dodawać przygotowany zaczyn do kruszywa tak, aby uzyskać założoną konsystencję.

W miarę zwiększania ilości zaczynu dodawanego do kruszywa mieszanka betonowa staje się bardziej ciekła.

Znając masę użytych składników w wykonanej próbie oraz objętości próbnej mieszanki można obliczyć ilości

poszczególnych składników w 1m3 betonu.

Page 34: Technologia betonu

Sprawdzenie wyników projektowania – wprowadzenie odpowiednich korekt

i weryfikacja uzyskanych rezultatów

Niezależnie od przyjętej metody projektowania betonu, rezultat tego typu działań powinien zostać sprawdzony i poddany ewentualnym korektom. Pewne zmiany i korekty mogą być wprowadzone już na etapie projektowania, jednak weryfikacja końcowa powinna mieć zawsze miejsce, aby wyeliminować wszystkie pomyłki i niezgodności. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zgodność klasy wytrzymałości betonu wynikającą z ustaleń konstruktorskich i wymagań trwałościowych, wskazanych w normie PN-EN 206-1.

• Korekta zawartości cementu• Korekta wskaźnika w/c• Korekta ilości zaprawy i cząstek poniżej 0,125 mm

Page 35: Technologia betonu

Doświadczalna weryfikacja składu betonu

Proces projektowania betonu powinien zostać zakończony wykonaniem zarobu próbnego, podczas którego sprawdzeniu poddaje się konsystencję mieszanki betonowej oraz zawartość

powietrza w mieszance zagęszczonej.

Beton można uznać za dobrze zaprojektowany, jeżeli wszystkie wymagania dotyczące jego składu i właściwości w stanie plastycznym

oraz stwardniałym są zgodne z założeniami projektowymi oraz wymaganiami obowiązującej normy.

Page 36: Technologia betonu

Poniżej przedstawiono ogólny schemat wnioskowania prowadzącego do wyspecyfikowania betonu projektowanego lub recepturowego.

                                                                                                             

Składniki betonu projektowanego dobierane są tak, aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu łącznie z konsystencją, gęstością ,

wytrzymałością, trwałością, ochrona przed korozją stali w betonie z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanych metod realizacji prac betonowych

Page 37: Technologia betonu

Właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

Page 38: Technologia betonu

Właściwości mieszanki betonowej

• Konsystencja mieszanki betonowej

≥ ≤≤

≤≥

Page 39: Technologia betonu
Page 40: Technologia betonu

• Urabialność mieszanki betonowej

Page 41: Technologia betonu

Właściwości stwardniałego betonu

• Wytrzymałość na ściskanie

Page 42: Technologia betonu

• Mrozoodporność

Page 43: Technologia betonu
Page 44: Technologia betonu

1. Wiesław Kurdowski – Chemia cementu i betonu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010

2. Beton według normy PN – EN 206-1 – komentarz-, praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego, Wyd. Polski Cement, Kraków 2004

3. A.Bobrowski, M.Gawlicki, A.Łagosz, W.Nocuń-Wczelik – „Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania”, Wyd. AGH, Kraków 2010

Page 45: Technologia betonu

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ