technologia 5g - kigeit.org.pl

of 9/9
TEST Technologia 5G: klucz do rozwoju i bezpieczeństwa Wiedza o 5G to podstawa! Jej brak będzie stanowił ograniczenie w rozwoju nowych usług lub wpływał negatywnie na ich efektywnie szybki rozwój i wdrożenia. Dlatego wybitni eksperci wskazują na możliwości usługi 5G w celu optymalnego ich wykorzystania. To ważny aspekt foresightu technologicznego. Rozwój szybkiego Internetu i cyfryzacja gospodarki to ważne elementy wychodzenia z kryzysu, który wywołała na całym świecie pandemia COVID-19. Ostatni rok pokazał, jak bardzo potrzebne są nowoczesne usługi telekomunikacyjne.

Post on 05-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wiedza o 5G to podstawa!
Jej brak bdzie stanowi ograniczenie w rozwoju nowych usug lub wpywa negatywnie na ich efektywnie szybki rozwój i wdroenia.
Dlatego wybitni eksperci wskazuj na moliwoci usugi 5G w celu optymalnego ich wykorzystania.
To wany aspekt foresightu technologicznego.
Rozwój szybkiego Internetu i cyfryzacja gospodarki to wane elementy wychodzenia z kryzysu, który wywoaa na caym wiecie pandemia COVID-19.
Ostatni rok pokaza, jak bardzo potrzebne s nowoczesne usugi telekomunikacyjne.
5G: rewolucja, której tylko z pozoru nie wida Dr Maciej Kawecki
Na stole ley lnicy, rozwietlany niebieski- mi lampami banan z równie niebieskim, wi- docznym znaczkiem „Chiquita”. Na pierwszy rzut oka, wyglda jak ukryta reklama firmy, dostarczajcej nam od dziesitek lat towar, którego nazwa pochodzi od sowa „banana” z afrykaskiego jzyka wolof.
Poczucie, e film to reklama mija jednak po kilku sekundach, gdy skór owoca zaczyna- j przekuwa ramiona chirurgicznego robota Da Vinci. Robi to po to, by po chwili ten sam robot z idealn wrcz precyzj zacz poczynio- ne rany zszywa. Wyglda to dziwnie, i pewnie na tym skoczyby si mój komentarz, gdyby nie jeden fakt. Lekarz, który sterowa robotem z Londynu znajdowa si w odlegoci 10 000 km od banana, który w trakcie operacji znajdo- wa si w Kalifornii. Chirurdzy z Londynu chcieli tym filmem pokaza, jaka moc tkwi w transfe- rach danych. Dziki sieci 5G i gwarantowanym przez ni niskim opónieniu w ich przesyaniu, czas potrzebny na dotarcie sygnau z Londynu - kiedy chirurg przesuwa drek, aby dotrze do robota w Kalifornii i spowodowa jego reakcj,
majc zosta zwrotnie wysan znowu do Lon- dynu jest niezwykle krótki. Zabieg taki nie by- by moliwy, gdyby nie pewno, e opónienie w transferze danych wynosi maksymalnie kilka milisekund i jest w zasadzie niezauwaalne.
W ten sposób zobaczylimy ogromn moc, jaka tkwi w szybkich transferach danych. Nie pierw- szy ju zreszt raz - cho czsto nie jestemy tego wiadomi. W 1968 roku odby si pierwszy
lot zaogowy w ramach pro- g r a m u
A p o l l o . To wtedy odbya si te pierwsza w histo- rii transmisja telewi- zyjna na ywo z kosmo- su podczas misji zaogowej. Ludzko po raz pierwszy w hi- storii zobaczya na ywo swój wa- sny dom – ziemi. Niebiesk, pikn, yjc planet, która oddycha i porusza si. Dzisiaj po 50 latach wybitny biolog Da- vid Attenborough w filmie który ma stano- wi jego testament „ycie na naszej planecie”, to wanie wydarzenie uznaje za najbardziej przeomowe w walce o jej bezpieczestwo. Duo atwiej jest dba o co, co znamy i wiemy
jak jest pikne. To ta trans- misja pomoga porednio uratowa dziesitki tysicy petwali bkitnych, których w tamtych czasach na ziemi w zasadzie nie byo. Ludzie zobaczyli, co mog straci i jak wyglda dom tych stworze – morza i oceny stanowice 71 % naszej pla- nety. I mimo, e technika
transferu danych z 1968 r. niczym nie przypo- mina Internetu pitej generacji, który dzisiaj jest nasz rzeczywistoci, jedno w nich jest identyczne. Rewolucyjna jak na swoje czasy szybko i jako transferu informacji. To tem- po z jak trafiaj do nas dane ma wpyw na czowieczestwo w zasadzie nieporównywalny, do niczego innego. Internet 5G ten obszar re-
5G to standard sieci komórkowej bdcy nastpc standardu 4G i majcy ogromny wpyw na nasze ycie.
Ten wpyw naukowcy widz nie w ciemnych, a w jasnych barwach.
wolucjonizuje, dostarczajc to czego do tej pory w zasadzie nie mielimy. Przekazywanie danych na ogromne odlegoci w czasie niemal rzeczy- wistym – bez jakichkolwiek dostrzeganych dla nas opónie.
Kada inno- wacja ma jednak
swoj cen. Jako co nowego, rodzi nasz nie-
pokój a nawet lk. Fakt two- rzenia w Warszawie kanalizacji
pod koniec XIX wieku rodzi tak wie- le obaw, e miasto pene byo plakatów
utosamiajcych projekt kanalizacji z dzie- em szarlatastwa. Bano si, e kanalizacje ta-
kie posu do przesyania zarazków i ukrywania sprawców przestpstw. Z technologi Internetu 5G jest podobnie. Co 10 Polak twierdzi dzi, e technologia 5G jest szkodliwa dla zdrowia a 14% z nas uwaa, e te kwestie s ze sob powiza- ne. Problem z 5G jest o tyle wikszy, e w przeciwie- stwie do kanalizacji, techno- logii 5G z pozoru nie wida. Do kanalizacji mona wej i komu j pokaza, a z poka- zem mocy transferu danych a tak prosto nie jest. Cho to tylko pozorna trudno. I nie mówi tylko o ekspe- rymencie z bananem, który tu opisaem. Par tygodni temu miaem okazj jako obserwator wzi udzia w klinice w Zabrzu w operacji usunicia bardzo nietypowego nowotworu kostniaka zatoki klino- wej. Jego usunicie wizao si z ogromnym ry- zykiem przecicia ttnicy szyjnej, uszkodzeniem nerwu wzrokowego i wyciekiem pynu rdzenio- wo-mózgowego. Aby zminimalizowa ryzyko, chirurg operowa pacjenta z goglami Mieszanej Rzeczywistoci mogc w czasie rzeczywistym oglda wizualizacj nowotworu przed sob. Sala operacyjna bardziej przypominaa sal in- formatyczn, ni znany nam z filmów blok chi- rurgiczny. Wizualizacj, któr w trakcie operacji oglda lekarz mógby te w tym samym czasie oglda zespó ekspertów na caym wiecie, wspierajc operacj i minimalizujc szanse po- raki. Uwiadomiem sobie, e to wanie wtedy na wasne oczy zobaczyem moc sieci 5G.
5G to standard sieci komórkowej bdcy nastp- c standardu 4G, majcy ogromny wpyw na nasze ycie. I ten wpyw nie ma czarnych barw a biae barwy. Zaoeniem technologii jest korzy- stanie z wikszej iloci urzdze wspierajcych przekazywanie danych midzy sob, ale uywa- jcych duo mniej energii i tym samym zmniej- szajc promieniowanie elektromagnetyczne. Od niemale 150 lat ludzko korzysta w coraz szerszym zakresie z urzdze i instalacji, które zuywaj ogromne pokady energii tym samym generujcych wiksze promieniowanie elektro- magnetyczne. Nie mam adnej wtpliwoci, e sie 5G to bdzie podstawa nowoczesnej gospo- darki. Pozwala nie tylko walczy z chorobami, o których do tej pory balimy si nawet mówi. Ponad poowa polskich firm planuje uwzgld- ni 5G w swoich strategiach na najblisze lata. Sporód wielu technologii tworzonych dzisiaj przeciwko czowiekowi, ta stworzona zostaa
dla czowieka i tylko czowiek moe by w niej niebezpieczny. Bo to jak wykorzystamy szybki transfer danych, zaley tylko od nas.
Dr Maciej Kawecki Prezes Zarzdu Instytutu Polska Przyszoci im. Stani- sawa Lema, doktor nauk prawnych, nauczyciel akade- micki, byy urzdnik pastwowy i koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, od 2018 do 2019 dyrektor departamentu zarzdzania danymi w Mini- sterstwie Cyfryzacji. W 2018 zaj 23 miejsce w rankingu 50 najbardziej wpywowych prawników w Polsce Dzien- nika Gazety Prawnej, w 2019 awansowa w tym samym rankingu na 15 pozycj, zostajc uznanym „twarz RODO w Polsce”. Od padziernika 2019 r. Dziekan Wy- szej Szkoy Bankowej w Warszawie. Prowadzi program „Technicznie Rzecz Biorc” redakcji Onet oraz Kompu- ter wiat.
Ponad poowa polskich firm planuje uwzgldni 5G w swoich strategiach na najblisze lata.
Sporód wielu technologii tworzonych dzisiaj przeciwko czowiekowi, ta stworzona zostaa dla czowieka i tylko czowiek moe by w niej sabym ogniwem. Bo to, jak wykorzystamy szybki transfer danych, zaley tylko od nas.
Technologia 5G zwikszy konkurencyjno polskiej gospodarki wobec innych krajów UE. Przyniesie korzyci zarówno konsumentom, jak i wielu branom. Pojawi si nowe usugi i róda przychodów.
Nie takie 5G straszne... Wokó sieci 5G naroso wiele mitów. Co, co nieznane, trudne do zrozumienia czy skomplikowane, zwykle budzi lk. Jeli brak jest dostpu do rzetelnych informacji, trudno zaakceptowa i wdroy wszelkie nowoci. Podobnie jest w tym przypadku. Brak wiedzy na temat nowoczesnych rozwiza wpywa negatywnie na ich wdroenie oraz ogranicza rozwój nowych usug, dlatego naley rozja- ni niektóre kwestie dotyczce nowej tech- nologii.
Sie 5G pierwszy raz w historii komunikacji mobilnej zostaa zaprojektowana z myl o maszynach i na potrzeby przemysu.
Techno- logia przesyu danych interneto- wych pitej generacji wprowadzana jest kolejno przez wiatowe mocarstwa, które pragn zaj strategiczn pozycj na rynku. Nie bez znaczenia jest rola Unii Euro- pejskiej, która zobowizuje kraje Wspólnoty do systematycznego rozwoju sieci 5G.
Stanowi ona podstaw nowoczesnej gospodar- ki oraz przyczynia si do ewolucji znanych nam od dawna sieci czwartej generacji LTE. Istotne jest nie tylko przyspieszenie czasu pocze i zapewnienie wikszej pojemnoci, ale gów- nie szybki czas reakcji, czyli opónienie (ang. latency). W przypadku sieci 3G czy 4G waha si on midzy 30-100 milisekundy, za w sie- ci 5G warto ta wynosi zaledwie 1 milisekun- d (dla aplikacji krytycznych w scenariuszach tzn. Standalone, tj., kiedy sie rdzeniowa bdzie te 5G).
Wiksza pojemno sieci ma zapewni natych- miastow czno midzy miliardami poczo- nych ze sob urzdze, czyli Internet Rzeczy, a co za tym idzie - znacznie zwikszy komfort z ich korzystania. Ma take usprawni stero- wanie i zarzdzanie procesami produkcyjnymi i przyczyni si do rozwoju przemysu.
To nie jedyne plusy tego typu sieci - plany jej wy- korzystania s zaskakujce. Dziki nowym stan- dardom przesyu ma ona np. pomóc w przepro- wadzaniu zdalnych operacji przez chirurgów przy pomocy robotów medycznych w sytuacji, gdy pacjent znajduje si
tysice kilometrów od lekarza. Pierw- sze operacje z wyko- rzystaniem rzeczywistoci rozszerzonej zostay ju przepro- wadzone z sukcesem, std wielka na- dzieja pokadana w dalszym rozwoju sieci 5G. Dotychczasowe operacje z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej byy waciwie niemoliwe ze wzgldu na opónienia w trans- misji danych. Z sieci 5G opónienie sieci b-
dzie waciwie niezauwaalne dla operatora, a on sam korzysta z poczenia ze zdalnym ro- botem, jakby operowa znajdujcego si obok pacjenta.
Istniejca sie telekomunikacyjna jest jednak niewystarczajca, aby sprosta wszystkim wy- zwaniom i zapewni realizacj dalszych pla-
nów, std potrzeba jej rozbudowy. Pierwsze kroki zostay ju poczynione w odzi, gdzie na terenie kampusu Politechniki ódzkiej powsta- a sie pilotaowa 5G w ramach projektu DIH5G (Digital Innovation Hub 5G) – jest to konsorcjum
zrzeszajce Instytut cznoci – Pastwowy Instytut Badawczy (lider),
Politechnik ódzk, Ericsson sp. z o.o. oraz FundingBox Accelarator sp. z o.o.
Szacuje si, e do 2025 roku sieci 5G w naszym kraju zostan objte wszystkie wiksze miasta i szlaki komunikacyjne.
Rozbudowa sieci 5G daje wielk szans roz- woju przedsibiorstwom. Nowa rzeczywisto wpy- wa na zmian modelu biznesowego firm, a od- powiednie wykorzystanie technologicznych rozwi- za wspomaga ich rozwój oraz przynosi przewag konkurencyjn. Cyfrowa ewolucja wpywa m.in. na popraw bezpieczestwa, skuteczn komunikacj, zwikszenie komfortu
i efektywnoci pracowników.
pracy oraz maksymalne wykorzystanie
Wiksza pojemno sieci ma zapewni natych- miastow czno midzy miliardami poczo- nych ze sob urzdze, czyli Internet Rzeczy, a co za tym idzie - znacznie zwikszy komfort z ich ko- rzystania. Ma take usprawni sterowanie i zarz- dzanie procesami produkcyjnymi i przyczyni si do rozwoju przemysu.
potencjau nowych technologii. Jest to nieodzowne zwaszcza w dobie upowszech- niania si pracy zdalnej.
Spektrum zastosowania nowoczesnych tech- nologii zwizanych z rozwojem sieci 5G jest szerokie. czno bezprzewodowa wykorzy- stywana jest w aplikacjach mobilnych opartych na chmurze, w technologii rozszerzonej rzeczy- wistoci czy popularnych w dobie pandemii wi- deokonsultacjach.
Sie 5G wykorzystana zostanie te podczas te- gorocznych igrzysk do tworzenia rzeczywistoci wirtualnej. Przy wdroeniu nowych systemów widowisko z pewnoci bdzie spektakularne. W dobie nacisku na ochron prywatnoci i danych osobowych, poprawa ochrony tych danych staje si priorytetowa. Wielu dyrekto- rów IT odpowiedzialnych za utrzymanie sieci obawia si o bezpieczestwo informacji i jednoczenie oczekuje ich zwikszonej ochro- ny dziki wykorzystaniu naj- nowoczeniejszych sieci. Sie 5G posiada unikalne zasady bezpiecze- stwa dla kadego segmentu, co zwiksza ich ochron.
COVID-19 postawi przed wiatem wiele wy- zwa. Przedsibiorstwa zmieniy swoje prio- rytety, a na ich szczycie znalaza si szybka i skuteczna czno cyfrowa. Szacuje si, e do 2023 r. przewidywana liczba urzdze siecio- wych osignie nawet 29,3 mld, co przeliczy mo- na na prawie cztery urzdzenia przypadajce na jednego mieszkaca Ziemi.
Zwikszenie odpornoci organizacji na kryzysy jest jednym z najwaniejszych czynników, który motywuje firmy do wdroenia sieci 5G. Ostat- nie wiatowe wydarzenia udowodniy, e dziki jej wykorzystaniu mona sprosta wyzwaniom zwizanym z pandemi. Wdroenie sprztu AR (Augmented Reality, zwizanego z wirtualn rzeczywistoci) umoliwia np. bezporedni czno pomidzy pracownikami. Sie 5G zna- laza swoje zastosowanie take w telemedycy- nie, np. podczas prowadzenia zdalnych konsul- tacji medycznych w kierunku COVID-19.
Przedsibiorstwa, które ju wdroyy 5G, czsto wspópracuj z wieloma usugodawcami, np. aplikacji i usug w chmurze czy operatorami sieci bezprzewodowych.
Sondae wykazuj, i technologia 5G zwikszy konkurencyjno polskiej gospodarki wobec innych krajów UE. Przyniesie korzyci zarówno konsumentom, jak i wielu branom. Pojawi si nowe usugi i róda przychodów. Poprawi si widoczno w acuchach dostaw oraz za- rzdzanie flot.
Zastosowanie technologii zwizanej z 5G wy- maga opracowania strategii jej wprowadze- nia, std rozwój foresight’u technologicznego. W jego ramach na rzecz klientów niezbd- ne jest prowadzenie dziaa polegajcych na szeroko rozumianych konsultacjach techno- logicznych, m.in.
w za- kresie oceny, weryfikacji i wska- zówek rozwojowych dla koncepcji technicznych i technologicznych nowych usug z wykorzystaniem sieci 5G.
W kontekcie korzyci gospodarczych i spoecz- nych, które niesie ze sob foresight w zwizku z rozbudow sieci 5G, istotne jest, i postp naukowy wynika z zapotrzebowania rynku. Od duszego czasu potrzebuje on rozwoju, a innowacyjna technologia 5G moe go jedynie przyspieszy. Sie 5G stanie si podstaw no- woczesnej gospodarki. Jeeli plany jej wprowa- dzenia powiod si w takiej mierze, jak si prze- widuje - czeka nas nowa era telekomunikacji.
Test bed 5G to platforma testowa, któr stanowi nowoczesna sie wiatowodowa oraz stacje bazowe.
Powstaa w ramach dziaa Hubu Innowacji Cyfrowych DIH5G i jest zlokalizowana na terenie kampusu Politechniki ódzkiej.
Platforma DIH5G oferuje najwiksze moliwoci: jako sie wydzielona pozwala na testowanie w wielu konfiguracjach.
Platforma testowa sieci 5G na Politechnice ódzkiej
Kampus A P Stacja BTS4
Kampus B P Stacja BTS2
Jak test bed 5G pomoe firmom?
Budowa pilotaowej sieci komórkowej 5. generacji umoliwi firmom (startupy, MMP) przetestowanie innowacyjnych usug moliwych do realizacji w oparciu o sie 5G i wykorzystujcych jej potencja
Firmy bd mogy testowa swoje aplikacje prototypowe, eby uzyska wiedz m.in. o moliwociach i ograniczeniach tych aplikacji, potencjalnej niekompatybilnoci z sieci 5G oraz o zgodnoci i wydajnoci aplikacji dziaajcej w sieci 5G.
Usugi pilotaowe
zasigów cznoci • komunikacja z dronami: stabilno
i wydajno czy • komunikacja z dronami: weryfikacja funk-
cjonalnoci 5G w kontekcie uycia MEC
Kampus B P Latarnia BTS1
Kampus A P Stacja BTS5
Kampus B P Stacja BTS3
Gówne elementy
Test bed 5G tworzy sie wiatowodowa i 5 stacji bazowych rozmieszczonych na terenie kampusów A i B uczelni.
Jedna ze stacji zostaa zainstalowana w latarni ustawionej na jednym z dziedziców.
Parametry techniczne sieci
System NR TDD RAN (Mid-Band System)
• Architektura typu NSA (Non-Standalone) • 40 MHz NR TDD w pamie C5 MHz LTE • 5 MHz LTE FDD (anchor band) w pamie
700 MHz • Usugi Enhanced Mobile Broadband • NB-IoT oraz Cat M dla usug typu
Massive IoT
• Rdze typu Dedicated Enterprise Core Network System
• Kompatybilno z systemami LTE i 5G NR • Usugi transmisji pakietowej • Zarzdzanie jakoci usug (Quality of
Service policy management) • Usugi Push to Talk i Push to Video
TEST
wsparcie dla MP i duych przedsibiorstw w pozyskiwaniu rodków finansowych
porednictwo midzy przedsibiorstwami bdcymi klientami a dostawcami technologii 5G
https://spaces.fundingbox.com/c/dih-5g
[email protected]
DIH5G obsuguje firmy z sektora maych i rednich przedsibiorstw dziaajce lub zainteresowane dziaalnoci w obszarze technologii 5G. Peni te rol publicznego centrum innowacji, które poczy wszystkie podmioty w acuchu wartoci technologii 5G.
DIH5G tworzy konsorcjum:
• Instytut cznoci - Pastwowy Instytut Badawczy (lider) – polska, wiodca instytucja zwizana z technologi i regulacjami w zakresie 5G,
• Politechnika ódzka – gospodarz test bedu 5G, zapewniajcy wsparcie naukowo-badawcze, • Ericsson Sp. z o.o. – lider w produkcji technologii 5G w Europie i dostawca sprztu 5G • FundingBox Accelerator Sp. z o.o. – wiodca w Europie spóka wsparcia dla startupów i MP,
Chcesz wykorzysta technologie 5G w swoim biznesie? Zgo si do pilotaowego naboru do DIH5G i przetestuj je w pilotaowej sieci na terenie kampusu Politechniki ódzkiej! Oprócz testowej sieci 5G, oferujemy polskim przedsibiorstwom i organizacjom zainteresowanym moliwociami technologii 5G bogaty zakres innych usug.
Co oferujemy? dostp do sieci pilotaowej 5G