technik ogrodnik

Download technik ogrodnik

Post on 25-Jun-2015

701 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe

Technik ogrodnikCentralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005

Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wsppracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w omy oraz Ministrem waciwym do spraw rolnictwa

ISBN 83-7400-130-5

2

WstpCentralna Komisja Egzaminacyjna poleca trzeci edycj informatorw o egzaminie potwierdzajcym Edycja obejmuje: 75 informatorw, opublikowanych w terminie do 31 sierpnia 2005 roku, dla zawodw, w ktrych po raz pierwszy w roku 2006, odbdzie si egzamin dla absolwentw ww. typw szk, 35 informatorw, dla pozostaych zawodw, przewidzianych do ksztacenia na tym poziomie, ktre zostan opublikowane w terminie do 31 grudnia 2005 roku. Prezentowana publikacja skada si z 75 odrbnych, dla poszczeglnych zawodw, opracowa (informatorw), w ktrych opisano wymagania egzaminacyjne. W kadym z informatorw omwiono: struktur egzaminu, jego organizacj i przebieg, wymagania, ktre naley speni eby przystpi do egzaminu i eby zda ten egzamin, materia egzaminacyjny z zakresu danego zawodu wiadomoci i umiejtnoci, ktre bd sprawdzane i oceniane na egzaminie, w etapie pisemnym i praktycznym, ilustrujc go przykadami zada egzaminacyjnych wraz z kryteriami oceniania. Informatory o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe kierujemy przede wszystkim do uczniw i nauczycieli szk zawodowych, sdzimy jednak, e przedstawiony w nich syntetyczny materia dotyczcy sprawdzanych umiejtnoci stanowicych o kwalifikacjach zawodowych zainteresuje rwnie innych czytelnikw, np.: przedstawicieli organw prowadzcych szkoy i nadzorujcych ksztacenie, pracodawcw i specjalistw ds. modelowania zawodw, ksztacenia i doskonalenia zawodowego. kwalifikacje zawodowe1 skierowan do absolwentw szk ponadgimnazjalnych: technikw i szk policealnych.

1

Podstaw prawn przeprowadzenia zewntrznego egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe, zwanego rwnie egzaminem zawodowym, jest: Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r., w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046), Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r., w sprawie klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195), Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie standardw wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 66, poz. 580). Standardy, o ktrych mowa w rozporzdzeniu, stanowi oddzielny zacznik.

3

4

SPIS TRECI1. OGLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE................................................................ 61.1. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu zawodu .......................................................................................................................... 7 1.2. Wiadomoci i umiejtnoci sprawdzane na egzaminie ................................................ 7 1.3. Wymagania, ktre trzeba speni, aby zda egzamin................................................... 9 1.4. Wymagania, ktre trzeba speni, aby przystpi do egzaminu................................... 9 1.5. Szczegowe informacje o egzaminie zawodowym................................................... 10

2. ETAP PISEMNY EGZAMINU ................................................................... 112.1. Organizacja i przebieg ................................................................................................ 11 2.2. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci I.................................... 13 2.3. Wymagania egzaminacyjne z przykadami zada do czci II .................................. 24 2.4. Odpowiedzi do przykadowych zada........................................................................ 28

3. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ......................................................... 293.1. Organizacja i przebieg ................................................................................................ 29 3.2. Wymagania egzaminacyjne i oglne kryteria oceniania ............................................ 30 3.3. Komentarz do standardu wymaga egzaminacyjnych ............................................... 31 3.4. Przykad zadania praktycznego .................................................................................. 33 3.5. Komentarz do rozwizania zadania wraz z kryteriami oceniania .............................. 34

4. ZACZNIKI ............................................................................................... 374.1. Standard wymaga egzaminacyjnych dla zawodu ..................................................... 37 4.2. Przykad karty odpowiedzi do etapu pisemnego ........................................................ 40 4.3. Lista zawodw, dla ktrych opublikowano informatory w 2005 r............................. 41

5

Oglne informacje

1. OGLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWEEgzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe jest form oceny poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu danego zawodu okrelonych w standardzie wymaga, ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Egzamin ten, zwany rwnie egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewntrznym. Umoliwia on uzyskanie porwnywalnej i obiektywnej oceny poziomu osigni zdajcego poprzez zastosowanie jednolitych wymaga, kryteriw oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewntrzne, funkcjonujce niezalenie od systemu ksztacenia. Rol instytucji zewntrznych peni: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrgowych komisji egzaminacyjnych powoanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej dziaalnoci (patrz - mapka na wewntrznej stronie okadki) okrgowe komisje egzaminacyjne przygotowuj, organizuj i przeprowadzaj zewntrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia bd zewntrzni egzaminatorzy. Egzaminy zawodowe mog zdawa absolwenci wszystkich typw szk zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, ktre ksztac w zawodach ujtych w klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego. Egzaminy zawodowe przeprowadzane s 2 razy w cigu roku szkolnego. Harmonogram egzaminw ustala i ogasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie pniej ni na 4 miesice przed terminem ich przeprowadzenia. Dla absolwentw zasadniczych szk zawodowych i szk policealnych egzaminy przeprowadzane s od nastpnego tygodnia po zakoczeniu zaj dydaktycznowychowawczych, a dla absolwentw technikum i technikum uzupeniajcego - od nastpnego tygodnia po zakoczeniu egzaminu maturalnego. Do egzaminu mog przystpi rwnie absolwenci szk zawodowych ksztaccych modzie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej modziey, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze lekarskich, czas egzaminu pisemnego moe by wyduony o 30 minut, a warunki i przebieg egzaminu bd dostosowane do jej potrzeb.

6

Oglne informacje

1.1. Struktura egzaminu oraz formy sprawdzania wiadomoci i umiejtnoci z zakresu zawoduStruktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Etap pisemny skada si z dwch czci. Podczas czci I zdajcy bd rozwizywa zadania sprawdzajce wiadomoci i umiejtnoci waciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w czci II zadania sprawdzajce wiadomoci i umiejtnoci zwizane z zatrudnieniem i dziaalnoci gospodarcz. Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skadajcego si z zada zamknitych zawierajcych cztery odpowiedzi do wyboru, z ktrych tylko jedna odpowied jest prawidowa. W czci I test zawiera 50 zada, a w czci II 20 zada. Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodw wynosi 120 minut. Etap praktyczny sprawdza umiejtnoci rozwizywania typowych problemw zawodowych o charakterze czenia teorii z praktyk, waciwych dla zawodu, w zakresie wynikajcym z zadania o treci oglnej, ustalonym w standardzie wymaga egzaminacyjnych. Czas trwania etapu praktycznego nie moe by krtszy ni 180 minut i duszy ni 240 minut.

1.2. Wiadomoci i umiejtnoci sprawdzane na egzaminieNa egzaminie bd sprawdzane tylko te wiadomoci i umiejtnoci, ktre zostay zapisane w standardzie wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymaga egzaminacyjnych dla poszczeglnych zawodw ustalone zostay rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 29 marca 2005 r., zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie standardw wymaga bdcych podstaw przeprowadzenia egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 66, poz. 580). Teksty standardw wymaga egzaminacyjnych dla poszczeglnych zawodw zostay zamieszczone w oddzielnie opublikowanym zaczniku do w/w rozporzdzenia. Struktura standardu wymaga egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. Oznacza to, e zawarte w standardzie umiejtnoci sprawdzane na egzaminie, ustalono odrbnie dla obu etapw egzaminu.

7

Oglne informacje

Umiejtnoci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s przyporzdkowane do okrelonych obszarw wymaga. Umiejtnoci sprawdzane w czci pierwszej ujto w trzech obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisw, instrukcji, rysunkw, szkicw, wykresw, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zada zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej oraz ochrony rodowiska.

Umiejtnoci sprawdzane w czci drugiej ujto w dwch obszarach wymaga: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisw, instrukcji, tabel, wykresw, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejtnoci s zwizane z zadaniem o treci oglnej. Z zadaniem oglnym zwizane s odpowiednie ukady umiejtnoci. Zakres egzaminu w tym eta