tcvn-56872010- thiet ke he thong dieu hoa khong khi

103
TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 5687 : 2010 Xuất bản lần 1 THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilation-air conditioning Design standards NỘI 2010

Upload: truongliem

Post on 09-Aug-2015

24 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN 5687 : 2010

Xuất bản lần 1

THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Ventilation-air conditioning Design standards

HÀ NỘI 2010

Page 2: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

2

Page 3: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

3

Môc lôc

Trang

Lêi nãi ®Çu ...........................................................................................................................................5

1 Ph¹m vi ¸p dông..........................................................................Error! Bookmark not defined.

2 Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................7

3 Quy ®Þnh chung ..........................................................................................................................8

4 C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n ...............................................................................................................9

4.1 Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ trong phßng ............................................................... 9

4.2 Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ ngoµi trêi .................................................................10

4.3 §é trong s¹ch cña kh«ng khÝ xung quanh vµ kh«ng khÝ trong phßng ........................................11

5 Th«ng giã - §iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK)............................................................................ 11

5.1 Nh÷ng chØ dÉn chung ..............................................................................................................7

5.2 C¸c lo¹i hÖ thèng th«ng giã-®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK) ...................................................9

5.3 VÞ trÝ ®Æt cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i)...............................................................................16

5.4 L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh, l­u l­îng

kh«ng khÝ thæi vµo nãi chung vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) .................................................17

5.5 Tæ chøc th«ng giã-trao ®æi kh«ng khÝ ........................................................................................ 18

5.6 Th¶i khÝ (giã th¶i) ...................................................................................................................... 19

5.7 Läc s¹ch bôi trong kh«ng khÝ ....................................................................................................20

5.8 RÌm kh«ng khÝ (cßn gäi lµ mµn giã).......................................................................................... 20

5.9 Th«ng giã sù cè ....................................................................................................................... 21

5.10 ThiÕt bÞ TG-§HKK vµ quy c¸ch l¾p ®Æt .....................................................................................21

5.11 Gian m¸y TG-§HKK .................................................................................................................25

5.12 §­êng èng dÉn kh«ng khÝ (®­êng èng giã) ..............................................................................27

6 B¶o vÖ chèng khãi khi háa ho¹n............................................................................................... 30

7 CÊp l¹nh ...................................................................................................................................37

8 Sö dông nguån n¨ng l­îng nhiÖt thø cÊp..................................................................................39

9 CÊp ®iÖn vµ tù ®éng hãa...........................................................................................................41

10 C¸c gi¶i ph¸p cÊu t¹o kiÕn tróc cã liªn quan.............................................................................44

Page 4: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

4

Phô lôc A (quy ®Þnh) TSTT cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK

®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt .............................................................................................38

Phô lôc B (quy ®Þnh) TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo m (h/n¨m) hoÆc Kb® (%)...........................42

Phô lôc C (quy ®Þnh) TSTT cña kh«ng khÝ bªn ngoµi theo møc v­ît MV,% cña nhiÖt ®é kh«

vµ nhiÖt ®é ­ít dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo ASHRAE .............................................................62

Phô lôc D (quy ®Þnh) Giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña hãa chÊt

vµ bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ........................................................................................73

Phô lôc E (quy ®Þnh) Ph©n lo¹i c¸c chÊt ®éc h¹i theo møc ®é nguy hiÓm .....................................93

Phô lôc F (quy ®Þnh) Tiªu chuÈn giã ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh

cho c¸c phßng ®­îc §HKK tiÖn nghi ....................................................................................... 96

Phô lôc G (quy ®Þnh) L­u l­îng giã ngoµi (giã t­¬i) cho c¸c phßng ®­îc th«ng giã c¬ khÝ .........100

Phô lôc H (quy ®Þnh) X¸c ®Þnh l­u l­îng vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo phßng ........................... 101

Phô lôc I (quy ®Þnh) HÖ thèng th«ng giã cho c¸c phßng thÝ nghiÖm ............................................. 104

Phô lôc J (quy ®Þnh) CÊu kiÖn vµ VËt liÖu lµm ®­êng èng dÉn giã ...............................................105

Phô lôc K (quy ®Þnh) KÝch th­íc ngoµi tiÕt diÖn ngang cña èng giã b»ng kim lo¹i vµ

®é dµy yªu cÇu cña t«n dïng chÕ t¹o èng giã ........................................................................106

Phô lôc L (quy ®Þnh) TÝnh to¸n l­u l­îng khãi cÇn ph¶i th¶i khi cã ch¸y ...........................................

Page 5: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

5

Lời nói đầu

TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.

TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây

dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Page 6: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

6

Page 7: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

7

T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 5687:2010

Th«ng giã - điÒu hßa kh«ng khÝ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

Ventilation-air conditioning Design standards

1 Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông khi thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng th«ng giã - ®iÒu hßa kh«ng khÝ

(TG-§HKK) cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.

Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh vµ hÖ thèng sau ®©y:

HÖ thèng TG-§HKK cho hÇm tró Èn; cho c«ng tr×nh cã chøa vµ sö dông chÊt phãng x¹, chÊt ch¸y

næ, cã nguån ph¸t x¹ ion; cho hÇm má;

HÖ thèng lµm nãng, lµm l¹nh vµ xö lý bôi chuyªn dông, c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ

®iÖn, c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn b»ng khÝ nÐn;

HÖ thèng s­ëi Êm trung t©m b»ng n­íc nãng hoÆc h¬i n­íc.

CHó THÝCH: §èi víi nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn s­ëi Êm th× hÖ thèng §HKK ®¶m nhiÖm chøc n¨ng nµy nh­

ph­¬ng ph¸p s­ëi Êm b»ng giã nãng hoÆc s­ëi Êm côc bé b»ng tÊm s­ëi ch¹y ga, tÊm s­ëi ®iÖn, dµn èng s­ëi

ngÇm sµn v.v... vµ ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c Tiªu chuÈn liªn quan.

Khi thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng nãi trªn cßn cÇn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c tiªu

chuÈn hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.

2 Tµi liÖu viÖn dÉn

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ cÇn thiÕt khi ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi n¨m

c«ng bè th× ¸p dông b¶n ®­îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m c«ng bè th× ¸p dông

phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¸c b¶n söa ®æi, bæ sung (nÕu cã).

TCVN 2622:1995, Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh Yªu cÇu thiÕt kÕ

TCVN 3254:1989, An toµn ch¸y Yªu cÇu chung

TCVN 3288:1979, HÖ thèng th«ng giã Yªu cÇu chung vÒ an toµn

TCVN 5279:1990, An toµn ch¸y næ Bôi ch¸y Yªu cÇu chung

Page 8: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

8

TCVN 5937:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ Tiªu chuÈn chÊt l­îng kh«ng khÝ xung quanh

TCVN 5938:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong

kh«ng khÝ xung quanh

TCVN 5939:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬

TCVN 5940:2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi mét sè chÊt h÷u c¬

TCXDVN 175:2005*, Møc ån cho phÐp trong c«ng tr×nh c«ng céng Tiªu chuÈn thiÕt kÕ

TCXD 232:1999*, HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hßa kh«ng khÝ vµ cÊp l¹nh ChÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu

QCXDVN 02:2008/BXD, Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam Sè liÖu ®iÒu kiÖn tù nhiªn dïng trong x©y

dùng PhÇn 1.

QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam Nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng An toµn

sinh m¹ng vµ søc kháe

QCXDVN 09:2005, Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam C¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông n¨ng l­îng cã

hiÖu qu¶

Tiªu chuÈn VÖ sinh lao ®éng vÒ giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng

lµm viÖc cña c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt do Bé Y tÕ ban hµnh n¨m 2002.

3 Quy ®Þnh chung

Khi thiÕt kÕ TG-§HKK ph¶i nghiªn cøu ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, kÓ c¶ c¸c gi¶i ph¸p tæ

hîp gi÷a c«ng nghÖ vµ kÕt cÊu kiÕn tróc, nh»m b¶o ®¶m:

a) §iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é trong s¹ch cña m«i tr­êng kh«ng khÝ tiªu chuÈn trong vïng lµm viÖc cña

c¸c phßng trong nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ c¸c phßng hµnh chÝnh-sinh ho¹t cña nhµ c«ng nghiÖp (sau

®©y gäi t¾t lµ nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t) theo c¸c Phô lôc A; Phô lôc F; Phô lôc G vµ TCVN

5937:2005;

b) §iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é trong s¹ch cña m«i tr­êng kh«ng khÝ tiªu chuÈn trong vïng lµm viÖc cña

nhµ c«ng nghiÖp, phßng thÝ nghiÖm, kho chøa cña tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng tr×nh nªu trªn theo Phô lôc A;

Phô lôc D vµ Phô lôc G;

c) §é ån vµ ®é rung tiªu chuÈn ph¸t ra tõ c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng TG-§HKK, trõ hÖ thèng th«ng giã sù

cè vµ hÖ thèng tho¸t khãi theo TCXD 175:2005;

d) §iÒu kiÖn tiÕp cËn ®Ó söa ch÷a c¸c hÖ thèng TG-§HKK;

e) §é an toµn ch¸y næ cña c¸c hÖ thèng TG-§HKK theo TCVN 3254:1989 vµ TCVN 5279-90;

f) TiÕt kiÖm n¨ng l­îng trong sö dông vµ vËn hµnh theo QCXDVN 09:2005.

Trong ®å ¸n thiÕt kÕ ph¶i Ên ®Þnh sè l­îng nh©n viªn vËn hµnh c¸c hÖ thèng TG-§HKK.

Page 9: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

9

Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o vµ l¾p ®Æt l¹i thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh nhµ c«ng nghiÖp, nhµ c«ng céng vµ

nhµ hµnh chÝnh- sinh ho¹t ph¶i tËn dông c¸c hÖ thèng TG-§HKK hiÖn cã trªn c¬ së kinh tÕ-kü

thuËt nÕu chóng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn.

ThiÕt bÞ TG-§HKK, c¸c lo¹i ®­êng èng l¾p ®Æt trong c¸c phßng cã m«i tr­êng ¨n mßn hoÆc

dïng ®Ó vËn chuyÓn m«i chÊt cã tÝnh ¨n mßn ph¶i ®­îc chÕ t¹o tõ vËt liÖu chèng ¨n mßn hoÆc

®­îc phñ bÒ mÆt b»ng líp s¬n chèng rØ.

Ph¶i cã líp c¸ch nhiÖt trªn c¸c bÒ mÆt nãng cña thiÕt bÞ TG-§HKK ®Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng g©y

ch¸y c¸c lo¹i khÝ, h¬i, sol khÝ, bôi cã thÓ cã trong phßng víi yªu cÇu nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña líp

c¸ch nhiÖt ph¶i thÊp h¬n 20% nhiÖt ®é bèc ch¸y cña c¸c lo¹i khÝ, h¬i ... nªu trªn.

CHó thÝch: Khi kh«ng cã kh¶ n¨ng gi¶m nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña líp c¸ch nhiÖt ®Õn møc yªu cÇu nªu trªn th×

kh«ng ®­îc bè trÝ c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ã trong phßng cã c¸c lo¹i khÝ h¬i dÔ bèc ch¸y.

CÊu t¹o líp b¶o «n ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ l¹nh vµ dÉn n­íc nãng/l¹nh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ

l¾p ®Æt nh­ quy ®Þnh trong 8.2 vµ 8.3 cña TCXD 232:1999.

C¸c thiÕt bÞ TG-§HKK phi tiªu chuÈn, ®­êng èng dÉn kh«ng khÝ vµ vËt liÖu b¶o «n ph¶i ®­îc

chÕ t¹o tõ nh÷ng vËt liÖu ®­îc phÐp dïng trong x©y dùng.

4 C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n

Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ trong phßng

Khi thiÕt kÕ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ (§HKK) nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt cho c¬ thÓ con

ng­êi, TSTT cña kh«ng khÝ trong phßng ph¶i lÊy theo Phô lôc A tuú thuéc vµo tr¹ng th¸i nghØ ng¬i

tÜnh t¹i hay lao ®éng ë c¸c møc nhÑ, võa hoÆc nÆng.

§èi víi th«ng giã tù nhiªn vµ c¬ khÝ, vÒ mïa hÌ nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn trong

phßng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3 oC so víi nhiÖt ®é cao nhÊt trung b×nh ngoµi trêi cña th¸ng nãng

nhÊt trong n¨m. VÒ mïa ®«ng nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn trong phßng cã thÓ lÊy theo

Phô lôc A.

Tr­êng hîp th«ng giã tù nhiªn hoÆc c¬ khÝ nÕu kh«ng ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt

theo Phô lôc A th× ®Ó bï vµo ®é gia t¨ng nhiÖt ®é cña m«i tr­êng cÇn t¨ng vËn tèc chuyÓn ®éng

cña kh«ng khÝ ®Ó gi÷ ®­îc chØ tiªu c¶m gi¸c nhiÖt trong ph¹m vi cho phÐp. øng víi mçi 1 oC t¨ng

nhiÖt ®é cÇn t¨ng thªm vËn tèc giã tõ 0,5 m/s ®Õn 0,8 m/s, nh­ng kh«ng nªn v­ît qu¸

1,5 m/s ®èi víi nhµ d©n dông vµ 2,5 m/s ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp.

NhiÖt ®é, ®é Èm t­¬ng ®èi, vËn tèc giã vµ ®é trong s¹ch cña kh«ng khÝ bªn trong c¸c c«ng tr×nh

ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, trång trät vµ b¶o qu¶n n«ng s¶n ph¶i ®­îc ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn

thiÕt kÕ x©y dùng vµ c«ng nghÖ ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nªu trªn.

Page 10: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

10

Th«ng sè tÝnh to¸n (TSTT) cña kh«ng khÝ ngoµi trêi

TSTT cña kh«ng khÝ ngoµi trêi (sau ®©y gäi t¾t lµ TSTT bªn ngoµi) dïng ®Ó thiÕt kÕ th«ng giã

tù nhiªn vµ th«ng giã c¬ khÝ lµ nhiÖt ®é cao nhÊt trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt vÒ mïa hÌ hoÆc

nhiÖt ®é thÊp nhÊt trung b×nh cña th¸ng l¹nh nhÊt vÒ mïa ®«ng trong n¨m (xem QCXDVN

02:2008/BXD, Phụ lục Chương 2, B¶ng 2.3 vµ B¶ng 2.4).

TSTT bªn ngoµi dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK cÇn ®­îc chän theo sè giê m, tÝnh theo ®¬n vÞ giê trªn

n¨m, cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ hoÆc theo hÖ sè b¶o ®¶m K b®.

TSTT bªn ngoµi cho thiÕt kÕ §HKK ®­îc chia thµnh 3 cÊp: I, II vµ III.

CÊp I víi sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ m = 35 h/n¨m, øng víi

hÖ sè b¶o ®¶m Kb® = 0,996 dïng cho hÖ thèng §HKK trong c¸c c«ng tr×nh cã c«ng dông ®Æc biÖt

quan träng;

CÊp II víi sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ m = 150 h/n¨m ®Õn

200 h/n¨m, øng víi hÖ sè b¶o ®¶m Kb®= 0,983 ®Õn 0,977 dïng cho c¸c hÖ thèng §HKK ®¶m b¶o

®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt vµ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ trong c¸c c«ng tr×nh cã c«ng dông th«ng th­êng

nh­ c«ng së, cöa hµng, nhµ v¨n hãa-nghÖ thuËt, nhµ c«ng nghiÖp;

CÊp III víi sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ lµ m = 350 h/n¨m ®Õn

400 h/n¨m, øng víi hÖ sè b¶o ®¶m Kb® = 0,960 ®Õn 0,954 dïng cho c¸c hÖ thèng §HKK trong

c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh«ng ®ßi hái cao vÒ chÕ ®é nhiÖt Èm vµ khi TSTT bªn trong nhµ kh«ng

thÓ ®¶m b¶o ®­îc b»ng th«ng giã tù nhiªn hay c¬ khÝ th«ng th­êng kh«ng cã xö lý nhiÖt Èm.

TSTT bªn ngoµi dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm

bªn trong nhµ (m) - xem Phô lôc B hoÆc cã thÓ tham kh¶o c¸ch chän TSTT bªn ngoµi theo møc

v­ît cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít mµ Héi kü s­ S­ëi Êm - CÊp l¹nh vµ §iÒu hoµ kh«ng khÝ Hoa

Kú (ASHRAE) ®· ¸p dông.

Sè liÖu vÒ møc v­ît MV% cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít cña mét sè ®Þa ph­¬ng ViÖt Nam- xem

Phô lôc C.

Tr­êng hîp riªng biÖt khi cã c¬ së kinh tÕ-kü thuËt x¸c ®¸ng cã thÓ chän TSTT bªn ngoµi

dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo sè giê cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm bªn trong nhµ (m )

bÊt kú, nh­ng kh«ng ®­îc thÊp h¬n cÊp III nªu trªn.

Chó thÝch:

1) Møc v­ît MV% cña nhiÖt ®é kh«/­ít ®­îc hiÓu lµ tû lÖ thêi gian trong n¨m cã nhiÖt ®é b»ng hoÆc cao h¬n trÞ

sè nhiÖt ®é ®· chän. Theo quy ®Þnh cña ASHRAE, vÒ mïa hÌ cÇn lµm l¹nh cã 3 møc v­ît ®­îc Ên ®Þnh ®Ó

Page 11: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

11

chän TSTT cho §HKK: 0,4% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 35 h/n¨m); 1% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 88 h/n¨m)

vµ 2% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 175 h/n¨m); vÒ mïa ®«ng cÇn s­ëi Êm cã 2 møc v­ît lµ 99,6% (t­¬ng øng

víi sè giê v­ît lµ 8725 h/n¨m) vµ 99% (t­¬ng øng víi sè giê v­ît lµ 8672 h/n¨m). NÕu quy møc v­ît MV ra hÖ sè

b¶o ®¶m Kb® , lÇn l­ît ta sÏ cã: VÒ mïa hÌ t­¬ng øng víi 3 trÞ sè hÖ sè b¶o ®¶m lµ: Kb®=0,996; 0,990 vµ 0,980. VÒ

mïa ®«ng: Kb®=0,996 vµ 0,990.

2) Do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan trong c¸c Phô lôc B vµ C hiÖn chØ cã sè liÖu cña 15 ®Þa ph­¬ng ®¹i diÖn cho tất cả

7 vïng khÝ hËu (theo ph©n vïng khÝ hËu cña QCXDVN 02:2008/BXD). C¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c cã thÓ sÏ ®­îc bæ

sung trong t­¬ng lai. §èi víi c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a cã trong Phô lôc B vµ Phô lôc C t¹m thêi cã thÓ tham kh¶o sè

liÖu cho ë ®Þa ph­¬ng l©n cËn; cã thÓ néi suy theo kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®Þa ph­¬ng n»m liÒn kÒ hai bªn hoặc chọn

theo vïng khÝ hậu;

3) C¸c ®Þa ph­¬ng miÒn Nam cã nhiÖt ®é trung b×nh n¨m trªn 25 oC (tõ §«ng Hµ trë vµo, trõ c¸c tØnh T©y Nguyªn)

lµ nh÷ng ®Þa ph­¬ng ®­îc xem nh­ kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh. Mïa ®«ng ë ®©y chØ cã ý nghÜa lµ mïa cã khÝ hËu

m¸t mÎ h¬n mïa hÌ vµ còng cÇn biÕt TSTT ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh §HKK vÒ mïa nµy cã cÇn tiÕp tôc cÊp l¹nh hay

kh«ng, hay chØ dïng kh«ng khÝ hßa trén råi lµm l¹nh ®o¹n nhiÖt, sau ®ã cÇn hoÆc kh«ng cÇn gia nhiÖt råi thæi

vµo phßng, thËm chÝ cã thÓ dïng hoµn toµn kh«ng khÝ ngoµi ®Ó thæi vµo phßng. V× vËy trong c¸c Phô lôc B vµ

Phô lôc C cã cho ®ñ TSTT cña c¶ hai mïa hÌ vµ ®«ng cho tÊt c¶ c¸c ®Þa ph­¬ng cã trong Phô lôc.

§é trong s¹ch cña kh«ng khÝ xung quanh vµ kh«ng khÝ trong phßng

4.3.1 Nång ®é c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i vµ bôi trong kh«ng khÝ xung quanh ph¶i tu©n thñ theo TCVN

5937:2005 vµ TCVN 5938:2005.

4.3.2 Nång ®é c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i vµ bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc cña c¸c ph©n x­ëng

s¶n xuÊt ®­îc lÊy theo Phô lôc D (do Bé Y tÕ ban hµnh n¨m 2002).

4.3.3 Nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ t¹i c¸c miÖng thæi giã ph¶i nhá h¬n

hoÆc b»ng 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp bªn trong nhµ nh­ quy ®Þnh trong 4.3.2 ®èi víi c¬ së

s¶n xuÊt vµ ph¶i b»ng nång ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ xung quanh nh­ quy ®Þnh trong 4.3.1 ®èi

víi nhµ ë vµ nhµ c«ng céng.

4.3.4 Nång ®é giíi h¹n an toµn ch¸y næ cña c¸c chÊt khÝ trong phßng ph¶i ®­îc quy vÒ ®iÒu kiÖn

TSTT bªn ngoµi dïng cho thiÕt kÕ TG-§HKK vµ phï hîp víi TCVN 3254:1989 vµ TCVN 5279:1990.

5 Th«ng giã - ®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK)

Nh÷ng chØ dÉn chung

CÇn tËn dông th«ng giã tù nhiªn, th«ng giã xuyªn phßng vÒ mïa hÌ trong nhµ c«ng nghiÖp,

nhµ c«ng céng vµ nhµ ë, ®ång thêi cã biÖn ph¸p tr¸nh giã lïa vÒ mïa ®«ng.

§èi víi nhµ nhiÒu tÇng (cã hoÆc kh«ng cã hÖ thèng §HKK) cÇn ­u tiªn thiÕt kÕ èng ®øng tho¸t

khÝ cho bÕp vµ khu vÖ sinh riªng biÖt víi søc hót c¬ khÝ (qu¹t hót). Khi nhµ cã chiÒu cao d­íi 5

tÇng cã thÓ ¸p dông hÖ thèng hót tù nhiªn b»ng ¸p suÊt nhiÖt hoÆc ¸p suÊt giã (chôp hót tù

Page 12: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

12

nhiªn). Tr­êng hîp kh«ng thÓ bè trÝ èng ®øng tho¸t khÝ lªn trªn m¸i nhµ th× ph¶i tu©n thñ nh­ quy

®Þnh trong 5.6.2.

Th«ng giã tù nhiªn trong nhµ c«ng nghiÖp cã nhiÖt thõa (ph©n x­ëng nãng) cÇn ®­îc tÝnh to¸n

theo ¸p suÊt nhiÖt øng víi chªnh lÖch nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong vµ bªn ngoµi nh­ quy ®Þnh

trong 4.1.2 vµ 4.2.1, cã kÓ ®Õn møc t¨ng nhiÖt ®é theo chiÒu cao cña ph©n x­ëng.

Khi tÝnh to¸n th«ng giã tù nhiªn cÇn kÓ ®Õn t¸c ®éng cña th«ng giã c¬ khÝ (nÕu cã).

Th«ng giã tù nhiªn trong nhµ c«ng nghiÖp kh«ng cã nhiÖt thõa (ph©n x­ëng nguéi) cÇn ®­îc

tÝnh to¸n theo t¸c ®éng cña giã. VËn tèc giã tÝnh to¸n lÊy theo vËn tèc giã trung b×nh cña th¸ng

tiªu biÓu mïa hÌ hoÆc mïa ®«ng trong QCXDVN 02:2008/BXD.

Th«ng giã c¬ khÝ cÇn ®­îc ¸p dông khi:

a) C¸c ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é trong s¹ch cña kh«ng khÝ trong nhµ kh«ng thÓ ®¹t ®­îc b»ng th«ng

giã tù nhiªn;

b) Kh«ng thÓ tæ chøc th«ng giã tù nhiªn do gian phßng hoÆc kh«ng gian kiÕn tróc n»m ë vÞ trÝ kÝn khuÊt,

trong ®ã cã c¸c lo¹i tÇng hÇm.

Cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p th«ng giã hçn hîp, trong ®ã cã sö dông mét phÇn søc ®Èy tù nhiªn ®Ó cÊp

vµ th¶i giã.

Th«ng giã c¬ khÝ kh«ng lµm l¹nh hoÆc cã xö lý lµm l¹nh kh«ng khÝ b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ®¬n

gi¶n nh­ dïng n­íc ngÇm, lµm l¹nh ®o¹n nhiÖt (phun n­íc tuÇn hoµn) cÇn ®­îc ¸p dông cho

cabin cÇu trôc trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã nhiÖt thõa lín h¬n 25 W/m 2 hoÆc khi cã bøc x¹

nhiÖt víi c­êng ®é lín h¬n 140 W/m2.

NÕu vïng kh«ng khÝ xung quanh cabin cÇu trôc cã chøa c¸c lo¹i h¬i khÝ ®éc h¹i víi nång ®é v­ît

qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ph¶i tæ chøc th«ng giã b»ng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i, giã ngoµi).

C¸c phßng ®Öm cña nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B (xem TCVN 2622:1995 -

Phô lôc B) cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i, còng nh­ c¸c phßng cã to¶ c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 1 vµ lo¹i 2

(xem Phô lôc E) ph¶i ®­îc cÊp giã t­¬i.

Th«ng giã c¬ khÝ thæi-hót hoÆc th«ng giã c¬ khÝ hót cÇn ®­îc ¸p dông cho c¸c hè s©u 0,5 m

trë lªn, còng nh­ cho c¸c m­¬ng kiÓm tra ®­îc sö dông th­êng xuyªn h»ng ngµy trong c¸c phßng

s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B hoÆc c¸c phßng cã to¶ khÝ, h¬i, sol khÝ ®éc h¹i

nÆng h¬n kh«ng khÝ.

Qu¹t trÇn vµ qu¹t c©y ®­îc ¸p dông bæ sung cho hÖ thèng th«ng giã thæi vµo nh»m t¨ng vËn

tèc chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ vÒ mïa nãng t¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc hoÆc trong c¸c phßng:

a) Nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t;

b) Ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã bøc x¹ nhiÖt víi c­êng ®é trªn 140 W/m2.

Page 13: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

13

MiÖng thæi hoa sen b»ng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) t¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cè ®Þnh cÇn ®­îc ¸p

dông cho c¸c tr­êng hîp:

a) Cã bøc x¹ nhiÖt víi c­êng ®é v­ît qu¸ 140 W/m2;

b) Cho c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ hë cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i mµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn che ch¾n hoÆc kh«ng

thÓ tæ chøc th«ng giã hót th¶i côc bé, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p tr¸nh lan to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i ®Õn c¸c

vÞ trÝ lµm viÖc kh¸c trong ph©n x­ëng.

Trong c¸c ph©n x­ëng nÊu, ®óc, c¸n kim lo¹i ®­îc th«ng giã tù nhiªn, cã thÓ ¸p dông miÖng thæi hoa

sen b»ng kh«ng khÝ trong phßng cã lµm m¸t hoÆc kh«ng lµm m¸t b»ng n­íc tuÇn hoµn.

C¸c lo¹i hÖ thèng th«ng giã-®iÒu hoµ kh«ng khÝ (TG-§HKK)

HÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ (§HKK) côc bé chñ yÕu ®­îc sö dông cho c¸c c¨n hé trong nhµ

ë, phßng ë kh¸ch s¹n hoÆc tõng phßng lµm viÖc riªng biÖt cña nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t, khi hÖ sè

sö dông ®ång thêi t­¬ng ®èi thÊp.

CÇn khuyÕn khÝch ¸p dông hÖ thèng §HKK trung t©m n­íc cho nhµ chung c­, nhµ hµnh chÝnh-sinh

ho¹t hoÆc kh¸ch s¹n cã diÖn tÝch sö dông tõ 2 000 m2 trë lªn víi môc ®Ých gi¶m thiÓu viÖc l¾p ®Æt c¸c

bé ngoµi (Outdoor Unit) ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn mü quan mÆt ngoµi cña c«ng tr×nh. Trong tr­êng

hîp nµy, hÖ thèng ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn ®ãng më c¸c phô t¶i mét c¸ch linh ho¹t vµ ®ång

hå ®o l­îng n­íc l¹nh/nãng tiªu thô cña tõng hé tiªu dïng.

Khi sö dông hÖ thèng §HKK VRF (Variable Refrigeration Flow) cho nhµ chung c­ cao tÇng, cho c¸c

phßng cã søc chøa ®«ng ng­êi cÇn ®Æc biÖt chó ý ®iÒu kiÖn an toµn liªn quan ®Õn quy ®Þnh trong 7.4

c), còng nh­ tÝnh n¨ng sö dông cña hÖ thèng nµy.

HÖ thèng §HKK trung t©m khÝ víi bé xö lý nhiÖt Èm AHU (Air Handling Unit) cÇn ®­îc ¸p dông

®èi víi c¸c phßng cã søc chøa ®«ng ng­êi nh­ phßng häp, phßng kh¸n gi¶ nhµ h¸t, r¹p chiÕu

bãng v...v...

C¸c hÖ thèng §HKK trung t©m lµm viÖc liªn tôc ngµy-®ªm vµ quanh n¨m phôc vô cho ®iÒu

kiÖn tiÖn nghi vi khÝ hËu bªn trong nhµ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ víi Ýt nhÊt 2 m¸y §HKK. Khi 1 m¸y gÆp

sù cè, m¸y cßn l¹i ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu bªn trong nhµ vµ kh«ng thÊp

h¬n 50% l­u l­îng trao ®æi kh«ng khÝ.

HÖ thèng TG chung vµ §HKK víi l­u l­îng ®iÒu chØnh tù ®éng phô thuéc vµo sù thay ®æi cña

nhiÖt thõa, Èm thõa vµ l­îng h¬i khÝ ®éc h¹i cÇn ®­îc thiÕt kÕ trªn c¬ së kinh tÕ-kü thuËt x¸c

®¸ng.

C¸c hÖ thèng TG-§HKK ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt cho tõng nhãm phßng cã cÊp nguy hiÓm

ch¸y næ kh¸c nhau khi chóng cïng n»m trong mét khu vùc phßng chèng ch¸y næ.

Page 14: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

14

Nh÷ng phßng cïng cÊp nguy hiÓm ch¸y næ kh«ng ®­îc ng¨n c¸ch bëi t­êng ng¨n chèng ch¸y, hoÆc cã

t­êng ng¨n dï lµ chèng ch¸y nh­ng cã lç më th«ng nhau víi diÖn tÝch tæng céng trªn 1 m2 ®­îc xem

nh­ mét phßng.

Cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng TG-§HKK chung cho c¸c nhãm phßng sau ®©y:

a) C¸c phßng ë;

b) C¸c phßng phôc vô cho ho¹t ®éng c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ c«ng nghiÖp thuéc

cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E;

c) C¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A hoÆc B n»m trªn kh«ng qu¸ 3 tÇng nhµ liÒn kÒ

nhau;

d) C¸c phßng s¶n xuÊt cïng mét trong cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D hoÆc E;

e) C¸c phßng kho trong cïng mét cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B hoÆc C n»m trªn kh«ng qu¸ 3 tÇng nhµ

liÒn kÒ nhau.

Cã thÓ thiÕt kÕ hÖ thèng TG-§HKK chung cho tæ hîp mét sè phßng cã c«ng dông kh¸c nhau

sau ®©y khi nhËp c¸c phßng thuéc nhãm kh¸c cã diÖn tÝch kh«ng lín h¬n 200 m 2:

a) Phßng ë vµ phßng hµnh chÝnh-sinh ho¹t hoÆc phßng s¶n xuÊt víi ®iÒu kiÖn trªn ®­êng èng gãp ph©n

phèi giã ®Õn c¸c phßng cã c«ng dông kh¸c nhau cã l¾p van ng¨n löa;

b) Phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ D vµ E víi c¸c phßng hµnh chÝnh -sinh ho¹t (trõ c¸c

phßng tËp trung ®«ng ng­êi);

c) Phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B hoÆc C víi c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy

hiÓm ch¸y næ bÊt kú kh¸c, kÓ c¶ c¸c phßng kho (trõ c¸c phßng tËp trung ®«ng ng­êi) víi ®iÒu kiÖn trªn

®­êng èng gãp ph©n phèi giã ®Õn c¸c phßng cã c«ng dông kh¸c nhau cã l¾p van ng¨n löa.

HÖ thèng TG-§HKK riªng biÖt cho mét phßng ®­îc phÐp thiÕt kÕ khi cã ®ñ c¬ së kinh tÕ-kü

thuËt.

HÖ thèng hót côc bé ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho nång ®é c¸c chÊt ch¸y næ trong khÝ th¶i kh«ng

v­ît qu¸ 50% giíi h¹n d­íi cña nång ®é b¾t löa ë nhiÖt ®é khÝ th¶i.

HÖ thèng TG c¬ khÝ thæi vµo cho nhµ c«ng nghiÖp lµm viÖc trªn 8 h hµng ngµy ë nh÷ng ®Þa

ph­¬ng cã mïa ®«ng l¹nh cÇn ®­îc thiÕt kÕ kÕt hîp víi s­ëi Êm b»ng giã nãng.

C¸c hÖ thèng TG chung trong nhµ c«ng nghiÖp, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t kh«ng cã ®iÒu kiÖn

th«ng giã tù nhiªn, nhÊt lµ c¸c tÇng hÇm, cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi Ýt nhÊt 2 qu¹t thæi vµ/hoÆc

2 qu¹t hót víi l­u l­îng mçi qu¹t kh«ng nhá h¬n 50% l­u l­îng th«ng giã.

Cã thÓ thiÕt kÕ 1 hÖ thèng thæi vµ 1 hÖ thèng hót nh­ng ph¶i cã qu¹t dù phßng.

C¸c hÖ thèng côc bé hót th¶i khÝ ®éc h¹i lo¹i 1 vµ 2 ph¶i cã 1 qu¹t dù phßng cho mçi hÖ thèng

hoÆc cho tõng nhãm 2 hÖ thèng nÕu khi qu¹t ngõng ho¹t ®éng mµ kh«ng thÓ dõng thiÕt bÞ c«ng

Page 15: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

15

nghÖ vµ nång ®é khÝ ®éc h¹i trong phßng cã kh¶ n¨ng t¨ng cao h¬n nång ®é cho phÐp trong ca

lµm viÖc.

Cã thÓ kh«ng cÇn l¾p ®Æt qu¹t dù phßng nÕu viÖc h¹ nång ®é khÝ ®éc h¹i xuèng d­íi møc cho phÐp cã

thÓ thùc hiÖn ®­îc nhê hÖ thèng TG sù cè lµm viÖc tù ®éng - xem 9.13 f).

HÖ thèng TG c¬ khÝ hót th¶i chung trong c¸c phßng thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i

®­îc thiÕt kÕ víi mét qu¹t dù phßng (cho tõng hÖ thèng hoÆc cho mét sè hÖ thèng) cã l­u l­îng

®¶m b¶o cho nång ®é h¬i khÝ ®éc h¹i vµ bôi trong phßng kh«ng v­ît qu¸ 10% giíi h¹n d­íi cña

nång ®é b¾t löa cña c¸c lo¹i h¬i khÝ ®ã.

Kh«ng cÇn ®Æt qu¹t dù phßng trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

a) NÕu hÖ thèng TG chung ngõng ho¹t ®éng cã thÓ cho ngõng lµm viÖc thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã liªn quan

vµ chÊm døt nguån ph¸t sinh h¬i, khÝ, bôi ®éc h¹i;

b) NÕu trong phßng cã hÖ thèng TG sù cè víi l­u l­îng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o nång ®é c¸c chÊt h¬i, khÝ, bôi

dÔ ch¸y næ kh«ng v­ît qu¸ 10% giíi h¹n d­íi cña nång ®é b¾t löa cña chóng.

C¸c hÖ thèng hót côc bé ®Ó th¶i khÝ ®éc h¹i vµ c¸c hçn hîp dÔ ch¸y næ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ

riªng biÖt víi hÖ thèng TG chung, nh­ quy ®Þnh trong 5.2.9.

Cã thÓ nèi hÖ thèng hót th¶i khÝ ®éc h¹i côc bé vµo hÖ thèng TG hót chung lµm viÖc liªn tôc ngµy-

®ªm khi cã qu¹t dù phßng vµ kh«ng cÇn xö lý khÝ tr­íc khi th¶i ra khÝ quyÓn.

HÖ thèng TG hót chung trong c¸c phßng thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D, E cã nhiÖm vô

hót th¶i khÝ trong khu vùc 5 m chung quanh thiÕt bÞ chøa chÊt ch¸y næ, mµ ë ®ã cã kh¶ n¨ng h×nh

thµnh hçn hîp ch¸y næ th× ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt víi c¸c hÖ thèng TG kh¸c cña c¸c phßng

®ã.

HÖ thèng hoa sen kh«ng khÝ cÊp giã vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cã bøc x¹ nhiÖt cÇn ®­îc thiÕt kÕ

riªng biÖt víi c¸c hÖ thèng TG kh¸c.

HÖ thèng cÊp kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) vµo mét hoÆc nhiÒu phßng ®Öm cña c¸c phßng s¶n

xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt víi c¸c hÖ thèng TG kh¸c

vµ ph¶i cã qu¹t dù phßng.

Cã thÓ cÊp giã t­¬i vµo phßng ®Öm cña mét hoÆc nhãm c¸c phßng s¶n xuÊt hoÆc phßng ®Öm cña gian

m¸y th«ng giã thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B tõ hÖ thèng TG thæi vµo (kh«ng tuÇn hoµn) cña c¸c

phßng s¶n xuÊt ®ã (A vµ B) hoÆc tõ hÖ thèng th«ng giã thæi vµo (kh«ng tuÇn hoµn) cña c¸c phßng s¶n

xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E víi ®iÒu kiÖn cã van tù ®éng kho¸ ®­êng èng giã vµo cña

c¸c phßng nãi trªn khi cã ho¶ ho¹n, ®ång thêi ph¶i cã qu¹t dù phßng ®¶m b¶o ®ñ l­u l­îng trao ®æi

kh«ng khÝ.

C¸c hÖ thèng hót côc bé ph¶i ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt cho tõng chÊt hoÆc tõng nhãm c¸c chÊt

h¬i khÝ ®éc h¹i to¶ ra tõ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ nÕu nhËp chung chóng cã thÓ t¹o thµnh hçn hîp

Page 16: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

16

ch¸y næ hoÆc hçn hîp cã tÝnh ®éc h¹i cao h¬n. Trong phÇn thiÕt kÕ c«ng nghÖ ph¶i nªu râ kh¶

n¨ng nhËp chung c¸c hÖ thèng hót côc bé ®Ó hót th¶i c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng ch¸y næ hoÆc ®éc h¹i

vµo cïng mét hÖ thèng.

HÖ thèng TG hót chung trong c¸c phßng kho cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi søc

hót c¬ khÝ (qu¹t hót). NÕu c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i thuéc lo¹i 3 vµ lo¹i 4 (Ýt nguy hiÓm) vµ nhÑ h¬n

kh«ng khÝ th× cã thÓ ¸p dông th«ng giã tù nhiªn hoÆc trang bÞ hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ dù phßng

cã l­u l­îng ®¶m b¶o béi sè trao ®æi kh«ng khÝ yªu cÇu vµ cã b¶n ®iÒu khiÓn t¹i chç ngay t¹i cöa

vµo.

HÖ thèng hót côc bé ®èi víi c¸c chÊt ch¸y cã kh¶ n¨ng l¾ng ®äng hoÆc ng­ng tô trªn ®­êng

èng còng nh­ trªn thiÕt bÞ th«ng giã cÇn ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt cho tõng phßng hoÆc tõng ®¬n vÞ

thiÕt bÞ.

HÖ thèng th«ng giã hót thæi chung b»ng c¬ khÝ cña gian phßng cã thÓ ®¶m nhiÖm viÖc th«ng

giã cho c¸c hè s©u hoÆc m­¬ng kiÓm tra n»m trong phßng ®ã (xem 5.1.8).

VÞ trÝ ®Æt cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i)

Cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi cña hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ còng nh­ cöa sæ hoÆc lç th«ng giã ®Ó

më dïng cho th«ng giã tù nhiªn ph¶i ®­îc bè trÝ t¹i nh÷ng vïng kh«ng cã dÊu hiÖu « nhiÔm cña

kh«ng khÝ bªn ngoµi, ®Æc biÖt lµ « nhiÔm mïi.

Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm (kÓ c¶ nång ®é nÒn) trong kh«ng khÝ bªn ngoµi t¹i c¸c vÞ trÝ nãi trªn

kh«ng ®­îc lín h¬n:

0,3 lÇn nång ®é cho phÐp ®èi víi kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc cña nhµ c«ng nghiÖp hoÆc

nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t;

Nång ®é cho phÐp trong kh«ng khÝ xung quanh ®èi víi nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng.

MÐp d­íi cña cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi cho hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ hoÆc hÖ thèng §HKK ph¶i

n»m ë ®é cao 2 m kÓ tõ mÆt ®Êt. §èi víi c¸c vïng cã giã m¹nh mang theo nhiÒu c¸t-bôi, mÐp

d­íi cña cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi ph¶i n»m ë ®é cao 3 m kÓ tõ mÆt ®Êt vµ ph¶i bè trÝ buång l¾ng

c¸t-bôi sau cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi.

Cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi ph¶i ®­îc l¾p l­íi ch¾n r¸c, ch¾n chuét bä còng nh­ tÊm ch¾n chèng

m­a h¾t.

Cöa hoÆc th¸p lÊy kh«ng khÝ ngoµi cã thÓ ®­îc ®Æt trªn t­êng ngoµi, trªn m¸i nhµ hoÆc ngoµi

s©n v­ên vµ ph¶i c¸ch xa kh«ng d­íi 5 m ®èi víi cöa th¶i giã cña nhµ l©n cËn, cña nhµ bÕp,

phßng vÖ sinh, gara « t«, th¸p lµm m¸t, phßng m¸y.

Kh«ng ®­îc thiÕt kÕ cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi chung cho c¸c hÖ thèng thæi nÕu chóng kh«ng

®­îc phÐp bè trÝ cïng trong mét phßng.

Page 17: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

17

L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinh, l­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo

nãi chung vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi)

L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi theo yªu cÇu vÖ sinh cho c¸c phßng cã §HKK tiÖn nghi ph¶i ®­îc

tÝnh to¸n ®Ó pha lo·ng ®­îc c¸c chÊt ®éc h¹i vµ mïi táa ra tõ c¬ thÓ con ng­êi khi ho¹t ®éng vµ tõ

®å vËt, trang thiÕt bÞ trong phßng. Trong tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n, l­îng kh«ng khÝ

ngoµi cã thÓ lÊy theo tiªu chuÈn ®Çu ng­êi hoÆc theo diÖn tÝch sµn nªu trong Phô lôc F.

§èi víi c¸c phßng cã th«ng giã c¬ khÝ (kh«ng ph¶i §HKK) l­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi còng ®­îc

tÝnh to¸n ®Ó b¶o ®¶m nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc h¹i trong phßng, cã kÓ ®Õn yªu cÇu bï

vµo l­îng kh«ng khÝ hót th¶i ra ngoµi cña c¸c hÖ thèng hót côc bé nh»m môc ®Ých t¹o chªnh lªch

¸p suÊt trong phßng theo h­íng cã lîi. Tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n, l­u l­îng kh«ng

khÝ ngoµi ®­îc lÊy theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ nªu trong Phô lôc G.

L­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo (giã ngoµi hoÆc hçn hîp giã ngoµi vµ giã tuÇn hoµngiã hoµ trén)

ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n nh­ quy ®Þnh trong Phô lôc H vµ chän trÞ sè lín nhÊt ®Ó b¶o

®¶m yªu cÇu vÖ sinh vµ yªu cÇu an toµn ch¸y næ.

L­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo c¸c phßng ®Öm nh­ quy ®Þnh trong 5.1.7 vµ 5.2.17 ph¶i ®­îc tÝnh

to¸n ®Ó b¶o ®¶m ¸p suÊt d­ 20 Pa trong phßng ®Öm (khi ®ãng cöa) so víi ¸p suÊt trong phßng vµ

kh«ng nhá h¬n 250 m3/h.

L­u l­îng kh«ng khÝ thæi vµo (giã ngoµi hoÆc giã hoµ trén) cho gian ®Æt thiÕt bÞ thang m¸y cña nhµ s¶n

xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i ®­îc tÝnh to¸n ®Ó t¹o ¸p suÊt d­ 20 Pa so víi ¸p suÊt

trong khoang thang m¸y tiÕp gi¸p. Chªnh lÖch ¸p suÊt gi÷a phßng ®Öm cña gian ®Æt thiÕt bÞ thang m¸y

víi c¸c phßng l©n cËn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 50 Pa.

Kh«ng ®­îc phÐp lÊy kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a) Tõ c¸c phßng mµ l­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi tèi ®a ®· ®­îc tÝnh to¸n xuÊt ph¸t tõ l­îng to¶ h¬i khÝ

®éc h¹i thuéc lo¹i 1 vµ 2 ;

b) Tõ c¸c phßng cã vi trïng, nÊm g©y bÖnh v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp cña Bé Y tÕ hoÆc cã to¶ mïi

khã chÞu;

c) Tõ c¸c phßng trong ®ã cã kh¶ n¨ng to¶ ra c¸c chÊt ®éc h¹i khi kh«ng khÝ tiÕp xóc víi bÒ mÆt nãng

cña thiÕt bÞ th«ng giã nh­ bé sÊy kh«ng khÝ ... , nÕu tr­íc c¸c thiÕt bÞ ®ã kh«ng cã bé läc khÝ;

d) Tõ c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B (ngo¹i trõ mµn kh«ng khÝ nãng-l¹nh t¹i

c¸c cöa ra vµo);

e) Tõ c¸c vïng b¸n kÝnh 5 m xung quanh c¸c thiÕt bÞ trong c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm

ch¸y næ C, D vµ E nÕu trong c¸c vïng ®ã cã kh¶ n¨ng h×nh thµnh c¸c hçn hîp ch¸y næ tõ h¬i, khÝ vµ

bôi do c¸c thiÕt bÞ ®ã to¶ ra víi kh«ng khÝ;

f) Tõ hÖ thèng hót côc bé ®Ó th¶i khÝ ®éc h¹i vµ hçn hîp ch¸y næ;

Page 18: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

18

g) Tõ c¸c phßng ®Öm.

Riªng hÖ thèng hót bôi côc bé (trõ lo¹i bôi trong hçn hîp víi kh«ng khÝ cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ) sau

khi läc s¹ch bôi cã thÓ håi giã vµo phßng, nh­ng ph¶i ®¸p øng yªu cÇu ®­îc nªu trong 5.7.2.

Yªu cÇu ®èi víi kh«ng khÝ tuÇn hoµn tõ c¸c phßng thÝ nghiÖm ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu vÒ th«ng giã cho

phßng thÝ nghiÖm xem Phô lôc I.

Kh«ng khÝ tuÇn hoµn (giã håi) chØ ®­îc phÐp thùc hiÖn trong ph¹m vi:

a) Mét c¨n hé, mét buång phßng ë kh¸ch s¹n (gåm nhiÒu phßng) hoÆc mét toµ nhµ cña mét gia ®×nh;

b) Mét hoÆc mét sè phßng, trong ®ã cã to¶ cïng mét nhãm h¬i, khÝ, bôi ®éc h¹i thuéc lo¹i 1 hoÆc 2, trõ

c¸c phßng nªu trong 5.4.5 a).

HÖ thèng tuÇn hoµn kh«ng khÝ (miÖng lÊy giã håi) ph¶i ®­îc bè trÝ trong vïng lµm viÖc hoÆc

vïng phôc vô.

Tæ chøc th«ng giã-trao ®æi kh«ng khÝ

Ph©n phèi kh«ng khÝ thæi vµo vµ hót th¶i kh«ng khÝ ra ngoµi tõ c¸c phßng cña nhµ c«ng céng,

nhµ hµnh chÝnh vµ nhµ c«ng nghiÖp ph¶i ®­îc thùc hiÖn phï hîp víi c«ng dông cña c¸c phßng ®ã

trong ngµy, trong n¨m, ®ång thêi cã kÓ ®Õn tÝnh chÊt thay ®æi cña c¸c nguån táa nhiÖt, táa Èm vµ

c¸c chÊt ®éc h¹i.

Th«ng giã thæi vµo, theo nguyªn t¾c, ph¶i ®­îc thùc hiÖn trùc tiÕp ®èi víi c¸c phßng th­êng

xuyªn cã ng­êi sö dông.

L­îng kh«ng khÝ thæi vµo cho hµnh lang hoÆc c¸c phßng phô liÒn kÒ cña phßng chÝnh kh«ng

®­îc v­ît qu¸ 50% l­îng kh«ng khÝ thæi vµo phßng chÝnh.

§èi víi c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B còng nh­ c¸c phßng s¶n xuÊt

cã to¶ h¬i khÝ ®éc h¹i hoÆc h¬i khÝ cã mïi khã chÞu ph¶i ®­îc tæ chøc th«ng giã víi ¸p suÊt d­ ©m,

ngo¹i trõ c¸c phßng "s¹ch", trong ®ã cÇn ph¶i gi÷ ¸p suÊt d­ d­¬ng.

§èi víi c¸c phßng ®­îc §HKK cÇn ph¶i t¹o ¸p suÊt d­ d­¬ng khi trong phßng kh«ng cã nguån to¶ h¬i

khÝ ®éc h¹i hoÆc to¶ mïi khã chÞu.

L­u l­îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó t¹o ¸p suÊt d­ d­¬ng ®èi víi c¸c phßng kh«ng cã phßng ®Öm ®­îc

x¸c ®Þnh sao cho ¸p suÊt d­ ®¹t ®­îc kh«ng nhá h¬n10 Pa (khi ®ãng cöa), nh­ng kh«ng nhá h¬n

100 m3/h cho mçi cöa ra vµo phßng. Khi cã phßng ®Öm, l­îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó t¹o ¸p suÊt d­

®­îc lÊy b»ng l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo phßng ®Öm.

CHó THÝCH: L­îng kh«ng khÝ t¹o ¸p suÊt d­ lµ thªm vµo l­u l­îng th«ng giã th«ng th­êng.

Kh«ng ®­îc thæi kh«ng khÝ vµo phßng tõ vïng « nhiÔm nhiÒu ®Õn vïng « nhiÔm Ýt vµ lµm ¶nh

h­ëng ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c miÖng hót côc bé.

Page 19: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

19

Trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh«ng khÝ ®­îc thæi trùc tiÕp vµo vïng lµm viÖc qua c¸c

miÖng thæi giã víi luång thæi: n»m ngang bªn trong hoÆc bªn trªn vïng lµm viÖc; nghiªng xuèng tõ

®é cao ≥ 2 m kÓ tõ sµn nhµ; th¼ng ®øng tõ ®é cao ≥ 4 m kÓ tõ sµn nhµ.

§èi víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt Ýt táa nhiÖt c¸c miÖng thæi giã cã thÓ ®­îc bè trÝ trªn cao ®Ó thæi

thµnh luång th¼ng ®øng, nghiªng tõ trªn xuèng d­íi hoÆc thæi ngang.

Trong c¸c phßng cã táa Èm nhiÒu hoÆc tû lÖ gi÷a nhiÖt thõa vµ Èm thõa nhá h¬n 4 000 kJ/kg mét

phÇn kh«ng khÝ cÇn cÊp vµo phßng ph¶i ®­îc thæi vµo vïng cã kh¶ n¨ng ®äng ng­ng tô (®äng

s­¬ng) trªn bÒ mÆt trong cña t­êng ngoµi.

Trong c¸c phßng cã táa bôi c¸c miÖng thæi giã ph¶i ®­îc bè trÝ trªn cao vµ t¹o luång giã tõ trªn xuèng

d­íi.

Trong c¸c phßng cã c«ng dông kh¸c nhau mµ kh«ng cã nguån táa bôi, c¸c miÖng thæi giã cã thÓ ®­îc

bè trÝ trong vïng phôc vô hoÆc vïng lµm viÖc vµ thæi thµnh luång tõ d­íi h­íng lªn.

CÇn cÊp kh«ng khÝ ngoµi vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc cè ®Þnh cña c«ng nh©n khi c¸c vÞ trÝ ®ã n»m

gÇn nguån táa ®éc h¹i mµ kh«ng thÓ l¾p ®Æt chôp hót côc bé.

Th¶i khÝ (giã th¶i)

§èi víi c¸c phßng ®­îc §HKK ph¶i cã hÖ thèng th¶i kh«ng khÝ « nhiÔm ra ngoµi khi cÇn thiÕt

®Ó n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng trong phßng.

Cöa hoÆc miÖng èng th¶i khÝ ph¶i ®Æt c¸ch xa cöa lÊy kh«ng khÝ ngoµi cña hÖ thèng thæi kh«ng

nhá h¬n 5 m.

Th¶i kh«ng khÝ tõ phßng ra ngoµi b»ng hÖ thèng TG hót ra ph¶i ®­îc thùc hiÖn tõ vïng bÞ «

nhiÔm nhiÒu nhÊt còng nh­ vïng cã nhiÖt ®é hoÆc entanpy cao nhÊt. Cßn khi trong phßng cã táa

bôi th× kh«ng khÝ th¶i ra ngoµi b»ng hÖ thèng TG chung cÇn hót tõ vïng d­íi thÊp. Kh«ng ®­îc

h­íng dßng kh«ng khÝ « nhiÔm vµo c¸c vÞ trÝ lµm viÖc.

Trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cã táa khÝ ®éc h¹i hoÆc h¬i khÝ dÔ ch¸y næ ph¶i hót th¶i kh«ng

khÝ ra ngoµi tõ vïng bªn trªn kh«ng Ýt h¬n 1 lÇn trao ®æi (1 lÇn thÓ tÝch ph©n x­ëng trong

1 h), nÕu ph©n x­ëng cã ®é cao trªn 6 m th× kh«ng Ýt h¬n 6 m3/h cho 1 m2 diÖn tÝch sµn.

MiÖng hót ®Æt trªn cao cña hÖ thèng TG hót chung ®Ó th¶i khÝ ra ngoµi cÇn ®­îc bè trÝ

nh­ sau:

D­íi trÇn hoÆc m¸i nh­ng kho¶ng c¸ch tõ mÆt sµn ®Õn mÐp d­íi cña miÖng hót kh«ng nhá h¬n

2 m khi hót th¶i nhiÖt thõa, Èm thõa hoÆc khÝ ®éc h¹i;

Kho¶ng c¸ch tõ trÇn hoÆc m¸i ®Õn mÐp trªn cña miÖng hót kh«ng nhá h¬n 0,4 m khi th¶i c¸c hçn

hîp h¬i khÝ dÔ ch¸y næ hoÆc sol khÝ (ngo¹i trõ hçn hîp cña hydro vµ kh«ng khÝ);

Page 20: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

20

Kho¶ng c¸ch tõ trÇn hoÆc m¸i ®Õn mÐp trªn cña miÖng hót kh«ng nhá h¬n 0,1 m ®èi víi c¸c phßng

cã chiÒu cao 4 m hoÆc kh«ng nhá h¬n 0,025 lÇn chiÒu cao cña phßng (nh­ng kh«ng lín h¬n

0,4 m) ®èi víi c¸c phßng cã chiÒu cao trªn 4 m khi hót th¶i hçn hîp cña hydro vµ kh«ng khÝ.

MiÖng hót ®Æt d­íi thÊp cña hÖ thèng th«ng giã hót chung cÇn ®­îc bè trÝ víi kho¶ng c¸ch nhá

h¬n 0,3 m tÝnh tõ sµn ®Õn mÐp d­íi cña miÖng hót.

L­u l­îng kh«ng khÝ hót ra tõ c¸c miÖng hót côc bé ®Æt d­íi thÊp trong vïng lµm viÖc ®­îc xem nh­ lµ

th¶i kh«ng khÝ tõ vïng ®ã.

Läc s¹ch bôi trong kh«ng khÝ

Kh«ng khÝ ngoµi vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn trong c¸c phßng ®­îc §HKK ph¶i ®­îc läc s¹ch bôi.

Ph¶i läc bôi trong kh«ng khÝ thæi vµo cña c¸c hÖ thèng TG c¬ khÝ vµ §HKK ®Ó ®¶m b¶o nång

®é bôi sau khi läc kh«ng v­ît qu¸:

a) Nång ®é cho phÐp theo TCVN 5937: 2005 ®èi víi nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng;

b) 30% nång ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp vµ nhµ hµnh chÝnh-

sinh ho¹t;

c) 30% nång ®é cho phÐp cña kh«ng khÝ vïng lµm viÖc víi cì bôi kh«ng lín h¬n 10 m khi cÊp kh«ng

khÝ vµo cabin cÇu trôc, phßng ®iÒu khiÓn, vïng thë cña c«ng nh©n còng nh­ cho hÖ thèng hoa sen

kh«ng khÝ;

d) Nång ®é cho phÐp theo yªu cÇu kü thuËt ®èi víi thiÕt bÞ th«ng giã.

L­íi läc kh«ng khÝ ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho kh«ng khÝ ch­a ®­îc läc kh«ng ch¶y vßng qua

(bypass) l­íi läc.

Ph¶i cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn bé phËn läc kh«ng khÝ vµo bÊt cø thêi ®iÓm nµo cÇn thiÕt ®Ó xem xÐt

t×nh tr¹ng cña bé läc vµ søc c¶n cña nã ®èi víi dßng khÝ ®i qua.

RÌm kh«ng khÝ (cßn gäi lµ mµn giã)

Mµn giã ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) Dïng cho cöa ®i l¹i vµ cöa c«ng nghÖ trong nhµ c«ng nghiÖp ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ tõ phßng nµy x©m

nhËp qua phßng kh¸c khi thËt sù cÇn thiÕt;

b) §èi víi cöa ra vµo cña nhµ c«ng céng vµ nhµ c«ng nghiÖp cã §HKK ®Ó tr¸nh tæn thÊt l¹nh vÒ mïa

nãng hoÆc tæn thÊt nhiÖt vÒ mïa l¹nh cÇn lùa chän mét trong c¸c ph­¬ng ¸n sau ®©y khi sè ng­êi ra

vµo th­êng xuyªn trªn 300 l­ît/h:

Mµn giã;

Cöa ra vµo qua phßng ®Öm, cöa quay;

Page 21: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

21

T¹o ¸p suÊt d­¬ng trong s¶nh ®Ó h¹n chÕ giã tho¸t ra ngoµi khi më cöa.

NhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp cho mµn giã chèng l¹nh t¹i cöa ra vµo kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 50 oC vµ

vËn tèc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 8 m/s.

Mµn giã dïng cho cöa ra vµo kho l¹nh hoÆc phßng c«ng nghÖ ®Æc biÖt cÇn tu©n thñ c¸c chØ

dÉn chuyªn m«n riªng cña ngµnh kü thuËt t­¬ng øng.

Th«ng giã sù cè

HÖ thèng th«ng giã sù cè cÇn ®­îc bè trÝ ë nh÷ng phßng s¶n xuÊt cã nguy c¬ ph¸t sinh mét

l­îng lín chÊt khÝ ®éc h¹i hoÆc chÊt ch¸y næ theo ®óng víi yªu cÇu cña phÇn c«ng nghÖ trong

thiÕt kÕ, cã kÓ ®Õn sù kh«ng ®ång thêi cña sù cè cã thÓ x¶y ra ®èi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ

th«ng giã.

L­u l­îng cña hÖ thèng th«ng giã sù cè ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ.

HÖ thèng th«ng giã sù cè cho c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B ph¶i lµ

hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ. §èi víi c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E cã

thÓ ¸p dông th«ng giã sù cè b»ng søc hót tù nhiªn víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o l­u l­îng th«ng giã ë bÊt

kú ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nµo.

NÕu tÝnh chÊt cña m«i tr­êng kh«ng khÝ (nhiÖt ®é, lo¹i hîp chÊt h¬i, khÝ, bôi dÔ ch¸y næ) trong

phßng cÇn th«ng giã sù cè v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp cña lo¹i qu¹t chèng ch¸y næ th× ph¶i cÊu

t¹o hÖ thèng th«ng giã sù cè b»ng qu¹t phun ª-jec-t¬.

§Ó thùc hiÖn th«ng giã sù cè cho phÐp sö dông:

a) HÖ thèng th«ng giã hót chung vµ c¸c hÖ thèng hót côc bé nÕu chóng ®¸p øng ®­îc l­u l­îng th«ng

giã sù cè;

b) C¸c hÖ thèng nªu ë a) vµ hÖ thèng th«ng giã sù cè ®Ó bæ sung phÇn l­u l­îng thiÕu hôt;

c) ChØ dïng hÖ thèng th«ng giã sù cè nÕu viÖc sö dông c¸c hÖ thèng nªu ë a) vµo nhiÖm vô th«ng giã

sù cè lµ kh«ng thÓ ®­îc hoÆc kh«ng thÝch hîp.

MiÖng hót, èng hót khÝ ®éc h¹i cña hÖ thèng th«ng giã sù cè ph¶i ®­îc bè trÝ phï hîp víi c¸c

yªu cÇu nªu trong 5.6.5 vµ 5.6.6 t¹i c¸c vïng sau ®©y:

a) Vïng lµm viÖc nÕu khÝ ®éc h¹i tho¸t ra cã khèi l­îng ®¬n vÞ nÆng h¬n kh«ng khÝ vïng lµm viÖc;

b) Vïng trªn cao nÕu khÝ ®éc h¹i tho¸t ra cã khèi l­îng ®¬n vÞ nhÑ h¬n kh«ng khÝ vïng lµm viÖc.

Kh«ng cÇn ph¶i bï kh«ng khÝ vµo phßng b»ng hÖ thèng thæi vµo khi thùc hiÖn th«ng giã

sù cè.

ThiÕt bÞ TG-§HKK vµ quy c¸ch l¾p ®Æt

Page 22: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

22

Qu¹t th«ng giã, m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, buång cÊp giã, buång xö lý kh«ng khÝ, thiÕt bÞ sÊy

nãng kh«ng khÝ, thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­, phin läc bôi c¸c lo¹i, van ®iÒu chØnh l­u l­îng, giµn

tiªu ©m... (sau ®©y gäi chung lµ thiÕt bÞ) cÇn ph¶i ®­îc tÝnh chän xuÊt ph¸t tõ l­u l­îng giã ®i qua,

cã kÓ ®Õn tæn thÊt l­u l­îng qua c¸c khe hë cña thiÕt bÞ (theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt), cßn trong

tr­êng hîp èng dÉn kh«ng khÝ (èng giã) th× theo c¸c chØ dÉn nªu trong 5.12.9 (trõ c¸c ®o¹n èng

giã bè trÝ ngay trong c¸c phßng mµ hÖ thèng nµy phôc vô). L­îng giã rß rØ qua khe hë cña van

ng¨n löa vµ van ng¨n khãi ph¶i phï hîp víi yªu cÇu nªu trong 6.5.

ThiÕt bÞ cã ®Æc tÝnh chèng næ ph¶i ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) NÕu thiÕt bÞ ®­îc ®Æt trong gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B hoÆc ®Æt trong

®­êng èng giã phôc vô c¸c gian nµy;

b) ThiÕt bÞ dïng cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK, hót th¶i khãi (kÓ c¶ nh÷ng hÖ thèng t¸i sö dông nhiÖt d­)

phôc vô c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B;

c) ThiÕt bÞ dïng cho hÖ thèng hót th¶i giã - xem 5.2.15;

d) ThiÕt bÞ dïng cho c¸c hÖ thèng hót giã côc bé cã th¶i hçn hîp g©y næ.

ThiÕt bÞ lo¹i th«ng th­êng cã thÓ ®­îc sö dông trong c¸c hÖ thèng hót giã côc bé trong c¸c gian s¶n

xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E cã chøc n¨ng th¶i hçn hîp h¬i, khÝ-kh«ng khÝ mµ theo tiªu

chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghÖ khi hÖ thèng ho¹t ®éng b×nh th­êng hoÆc khi cã sù cè cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ,

mäi kh¶ n¨ng h×nh thµnh hçn hîp cã nång ®é g©y næ ®­îc lo¹i trõ.

NÕu nhiÖt ®é m«i tr­êng khÝ vËn chuyÓn, hoÆc nhãm hçn hîp khÝ, h¬i, sol khÝ, hçn hîp bôi... víi kh«ng

khÝ thuéc lo¹i g©y næ l¹i kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kü thuËt cña qu¹t chèng næ th× cÇn sö dông c¬

cÊu hót th¶i ª-jec-t¬. Trong c¸c hÖ thèng nµy cã thÓ dïng qu¹t, m¸y nÐn khÝ, m¸y thæi khÝ... lo¹i th«ng

th­êng nÕu nh÷ng thiÕt bÞ nµy lµm viÖc víi kh«ng khÝ ngoµi trêi.

ThiÕt bÞ cña hÖ thèng th«ng giã thæi vµo vµ §HKK phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp

nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, hoÆc thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ dïng cho c¸c khu vùc nµy l¹i dïng

nhiÖt lÊy ë c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm kh¸c ®­îc bè trÝ trong cïng mét khu ®Æt thiÕt bÞ

th«ng giã th× cã thÓ dïng lo¹i thiÕt bÞ th«ng th­êng nh­ng ph¶i bè trÝ van mét chiÒu chèng næ trªn

®­êng èng giã nh­ quy ®Þnh trong 5.10.15.

Khi qu¹t kh«ng ®Êu nèi víi ®­êng èng dÉn giã th× miÖng hót vµ miÖng thæi cña nã ph¶i l¾p l­íi

b¶o vÖ.

§Ó läc c¸c lo¹i bôi cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ trong khÝ th¶i cÇn ph¶i l¾p ®Æt bé läc bôi ®¸p

øng c¸c yªu cÇu sau:

a) Trong tr­êng hîp läc kh« - dïng bé läc kiÓu chèng næ cã c¬ cÊu th¶i liªn tôc khèi l­îng bôi ®· thu

håi;

Page 23: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

23

b) Trong tr­êng hîp läc ­ít (kÓ c¶ läc b»ng bät) th­êng ph¶i dïng bé läc kiÓu chèng næ, song khi cã

luËn chøng kü thuËt th× cã thÓ dïng bé läc kiÓu th«ng th­êng.

Trong c¸c gian s¶n xuÊt cã ®Æt thiÕt bÞ sö dông ga (khÝ ®èt) th× hÖ thèng hót th¶i khÝ ph¶i sö

dông lo¹i van ®iÒu chØnh l­u l­îng giã cã c¬ cÊu lo¹i trõ t×nh tr¹ng ®ãng van hoµn toµn.

MiÖng thæi cña hÖ thèng hoa sen kh«ng khÝ t¹i c¸c vÞ trÝ lao ®éng ph¶i cã c¬ cÊu xoay ®­îc 1800 theo

ph­¬ng ngang vµ c¸nh h­íng dßng ®Ó ®iÒu chØnh luång thæi víi gãc 300 theo ph­¬ng th¼ng ®øng.

ThiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ vµ thiÕt bÞ tiªu ©m ph¶i ®­îc lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y; riªng

bÒ mÆt bªn trong cña thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt cã thÓ ®­îc lµm b»ng vËt l iÖu khã ch¸y.

Trõ thiÕt bÞ cÊp giã cho mµn giã hay mµn giã sö dông giã tuÇn hoµn, c¸c thiÕt bÞ th«ng giã

kh«ng ®­îc bè trÝ trong kh«ng gian mµ thiÕt bÞ cã nhiÖm vô phôc vô ®èi víi c¸c c«ng tr×nh sau ®©y:

a) Kho chøa thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B vµ C;

b) Nhµ ë, nhµ hµnh chÝnh - c«ng céng, ngo¹i trõ thiÕt bÞ cã l­u l­îng giã d­íi 10000 m3/h.

Riªng thiÕt bÞ th«ng giã sù cè vµ thiÕt bÞ hót th¶i côc bé ®­îc bè trÝ trong cïng gian s¶n xuÊt do thiÕt bÞ

nµy phôc vô.

ThiÕt bÞ thuéc hÖ thèng TG thæi vµo vµ hÖ §HKK kh«ng ®­îc bè trÝ trong c¸c kh«ng gian mµ

n¬i ®ã kh«ng ®­îc phÐp lÊy kh«ng khÝ tuÇn hoµn.

ThiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng TG cho c¸c phßng thuéc cÊp A vµ B còng nh­ thiÕt bÞ hÖ thèng hót

th¶i côc bé hçn hîp khÝ næ kh«ng ®­îc bè trÝ trong tÇng hÇm.

Bé läc bôi s¬ cÊp trªn tuyÕn cÊp giã ph¶i ®­îc bè trÝ tr­íc giµn sÊy; bé läc bæ sung (thø cÊp)

bè trÝ tr­íc ®iÓm cÊp giã vµo phßng.

Bé läc dïng vµo môc ®Ých läc kh« hçn hîp bôi-khÝ g©y næ ph¶i ®­îc ®Æt tr­íc qu¹t vµ ®Æt ngoµi

trêi, bªn ngoµi nhµ s¶n xuÊt, c¸ch t­êng kh«ng d­íi 10 m, hoÆc ®Æt trong gian m¸y riªng, th­êng

lµ cïng víi qu¹t giã.

Bé läc kh« dïng läc hçn hîp bôi-khÝ g©y næ kh«ng cã c¬ cÊu th¶i liªn tôc l­îng bôi thu håi, nÕu l­u

l­îng giã d­íi 15 000 m3/h vµ dung tÝch hép chøa bôi d­íi 60 kg, hoÆc cã c¬ cÊu th¶i liªn tôc l­îng bôi

thu håi th× ®­îc phÐp bè trÝ cïng víi qu¹t trong gian ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã riªng cña ph©n x­ëng s¶n

xuÊt (nh­ng kh«ng ®­îc ®Æt trong tÇng hÇm).

Bé läc kh« dïng ®Ó läc hçn hîp bôi-khÝ g©y ch¸y cÇn ph¶i ®­îc ®Æt:

a) Bªn ngoµi c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa I vµ II (xem TCVN 2622-1995, B¶ng 2) kÒ bªn t­êng nhµ, nÕu

trªn m¶ng t­êng suèt chiÒu cao nhµ víi bÒ réng kh«ng d­íi 2 m theo ph­¬ng ngang mçi bªn tÝnh tõ

biªn cña thiÕt bÞ läc bôi kh«ng cã cöa sæ cña c«ng tr×nh; nÕu cã cöa sæ th× ph¶i lµ cöa chÕt, khung kÐp

b»ng thÐp cã kÝnh gia c­êng sîi thÐp, hoÆc x©y chÌn blèc kÝnh; nÕu cã cöa sæ më b×nh th­êng th× bé

läc ph¶i ®­îc ®Æt c¸ch t­êng nhµ kh«ng d­íi 10 m;

Page 24: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

24

b) Bªn ngoµi c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa III, IV vµ V c¸ch t­êng nhµ kh«ng d­íi 10 m;

c) Bªn trong c«ng tr×nh, trong gian m¸y riªng cho thiÕt bÞ th«ng giã cïng víi qu¹t vµ cïng víi c¸c bé

läc hçn hîp bôi-khÝ g©y ch¸y næ kh¸c: cho phÐp bè trÝ bé läc lo¹i nµy trong tÇng hÇm víi ®iÒu kiÖn cã

c¬ cÊu th¶i liªn tôc bôi g©y ch¸y, cßn trong tr­êng hîp th¶i bôi b»ng tay th× khèi l­îng bôi tÝch tô trong

thïng chøa bôi, trong c¸c thïng chøa kÝn ë tÇng hÇm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 200 kg; còng cã thÓ ®Æt bé

läc nµy trong gian s¶n xuÊt (ngo¹i trõ gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B) nÕu l­u

l­îng kh«ng khÝ läc kh«ng v­ît qu¸ 15 000 m3/h vµ bé läc ®Êu liªn hoµn víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ.

Trong c¸c gian s¶n xuÊt cho phÐp bè trÝ bé läc ®Ó läc bôi cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y, nÕu nång ®é bôi trong

kh«ng khÝ ®· läc s¹ch ®­îc x¶ l¹i vµo gian s¶n xuÊt, n¬i ®Æt bé läc, kh«ng v­ît qu¸ 30 % nång ®é giíi

h¹n cho phÐp cña bôi trong vïng lµm viÖc.

Kh«ng ®­îc phÐp sö dông buång l¾ng bôi ®èi víi lo¹i bôi nguy hiÓm ch¸y vµ næ.

ThiÕt bÞ cña hÖ thèng TG thæi vµo, hÖ thèng §HKK (sau ®©y gäi lµ hÖ thèng cÊp giã) phôc vô

cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ trong cïng

mét gian m¸y chung víi thiÕt bÞ th«ng giã hót th¶i khÝ, còng nh­ víi hÖ thèng thæi - hót cã dïng

kh«ng khÝ tuÇn hoµn hoÆc dïng thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ víi c¬ cÊu truyÒn nhiÖt tõ khÝ sang khÝ.

Trªn ®­êng èng cÊp giã cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, trong ®ã kÓ c¶

c¸c phßng lµm viÖc hµnh chÝnh, phßng nghØ cña c«ng nh©n viªn, ph¶i ®­îc trang bÞ van mét chiÒu

chèng næ t¹i nh÷ng vÞ trÝ èng giã xuyªn qua t­êng bao che cña phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã.

ThiÕt bÞ cña hÖ thèng TG thæi vµo cã tuÇn hoµn phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy

hiÓm ch¸y næ C kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ trong cïng gian m¸y víi thiÕt bÞ th«ng giã sö dông cho c¸c

cÊp nguy hiÓm ch¸y næ kh¸c.

ThiÕt bÞ cña hÖ thèng TG thæi vµo cÊp giã cho c¸c phßng ë kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ trong cïng

mét gian m¸y víi c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã cho c¸c phßng phôc vô dÞch vô c«ng céng,

còng nh­ víi thiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng hót th¶i khÝ.

ThiÕt bÞ TG lµm nhiÖm vô hót th¶i khÝ cã mïi khã chÞu (thÝ dô: c¸c hÖ hót th¶i tõ khu vÖ sinh, tõ

phßng hót thuèc v.v...) kh«ng ®­îc bè trÝ trong cïng gian m¸y th«ng giã lµm chøc n¨ng cÊp giã

cho c¸c kh«ng gian kh¸c.

ThiÕt bÞ hÖ thèng TG hót th¶i chung phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y

næ A vµ B kh«ng ®­îc ®Æt trong cïng gian m¸y víi thiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng th«ng giã kh¸c.

ThiÕt bÞ hÖ thèng TG hót th¶i chung phôc vô c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B

®­îc phÐp bè trÝ trong cïng mét gian víi thiÕt bÞ TG hót th¶i côc bé chuyªn dïng hót th¶i hçn hîp ch¸y

næ kh«ng hoÆc cã bé läc ­ít, nÕu cã biÖn ph¸p lo¹i trõ hiÖn t­îng tÝch tô chÊt g©y ch¸y trong ®­êng

èng dÉn giã. ThiÕt bÞ TG hót th¶i tõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C kh«ng ®­îc

Page 25: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

25

bè trÝ trong cïng gian víi thiÕt bÞ TG hót th¶i phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm

ch¸y næ D.

ThiÕt bÞ TG côc bé hót th¶i hçn hîp khÝ g©y næ kh«ng ®­îc bè trÝ cïng víi nhãm thiÕt bÞ thuéc

c¸c hÖ thèng TG kh¸c trong cïng mét gian thiÕt bÞ trõ nh÷ng tr­êng hîp ®­îc quy ®Þnh trong

5.10.19.

ThiÕt bÞ TG hót th¶i khÝ cã t¸i sö dông nhiÖt b»ng c¸c bé trao ®æi nhiÖt khÝ - khÝ, còng nh­ thiÕt

bÞ tuÇn hoµn giã ph¶i ®­îc bè trÝ theo c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong 5.10.18 vµ 5.10.19.

ThiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt khÝ-khÝ cÇn ®­îc bè trÝ trong gian thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã.

Gian m¸y th«ng giã - ®iÒu hßa kh«ng khÝ (TG-§HKK)

Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ cña hÖ thèng hót th¶i ph¶i ®­îc thiÕt kÕ cïng cÊp nguy hiÓm ch¸y næ

víi gian s¶n xuÊt mµ hÖ thèng nµy phôc vô.

Gian m¸y bè trÝ qu¹t, m¸y nÐn khÝ cung cÊp khÝ ngoµi trêi cho c¸c b¬m e-jec-t¬ n»m bªn ngoµi gian

s¶n xuÊt cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E. Tr­êng hîp lÊy giã tõ phßng s¶n xuÊt ®Ó cÊp

vµo e-jec-t¬ th× gian m¸y TG ph¶i ®­îc thiÕt kÕ cïng cÊp nguy hiÓm ch¸y næ cña gian s¶n xuÊt ®ã.

CÊp nguy hiÓm ch¸y næ cña gian thiÕt bÞ hÖ thèng hót th¶i côc bé cã chøc n¨ng hót th¶i hçn hîp g©y

næ tõ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®Æt trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D, vµ E hoÆc

trong c¸c gian thuéc khèi c«ng céng, hµnh chÝnh-sinh ho¹t, còng nh­ thiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng th«ng

giã hót th¶i chung ®­îc nªu trong 5.2.15 ph¶i ®¸p øng tiªu chuÈn vÒ cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A hay B.

Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ hót côc bé, th¶i hçn hîp bôi-khÝ g©y næ cã trang bÞ bé läc ­ít ®Æt tr­íc qu¹t,

®­îc phÐp quy vÒ cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E nÕu cã ®ñ luËn chøng.

Gian m¸y chøa thiÕt bÞ th«ng giã hót th¶i chung cña phßng ë, phßng c«ng céng , hay hµnh chÝnh - sinh

ho¹t ®­îc quy vÒ cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E.

Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã hót th¶i phôc vô cho nhiÒu gian s¶n xuÊt cã cÊp nguy hiÓm ch¸y næ

kh¸c nhau cÇn ®­îc quy theo cÊp nguy hiÓm cao nhÊt.

Gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ TG cña hÖ thèng cÊp giã thæi vµo cÇn ®­îc thiÕt kÕ theo:

a) CÊp C, nÕu trong ®ã bè trÝ c¸c bé läc bôi b»ng dÇu cã chøa trªn 70 lÝt dÇu (khèi l­îng dÇu tõ 60 kg

trë lªn) trong mét bé;

b) CÊp C, nÕu hÖ thèng cã tuÇn hoµn giã lÊy tõ gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, trõ

tr­êng hîp kh«ng khÝ tuÇn hoµn lÊy tõ c¸c gian s¶n xuÊt kh«ng cã khÝ hay bôi dÔ ch¸y sinh ra, hoÆc khi

cã sö dông bé läc ­ít hay bé läc bät ®Ó läc kh«ng khÝ;

c) CÊp cña gian s¶n xuÊt, nÕu nhiÖt d­ cña m«i tr­êng khÝ ë ®©y ®­îc sö dông l¹i trong thiÕt bÞ t¸i sö

dông nhiÖt khÝ - khÝ;

Page 26: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

26

d) CÊp E cho tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp cßn l¹i. C¸c gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ cÊp giã phôc vô cho nhiÒu gian

s¶n xuÊt cã cÊp nguy hiÓm ch¸y næ kh¸c nhau th× quy vÒ cÊp nguy hiÓm cao nhÊt.

Trong c¸c gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ cña hÖ thèng TG hót th¶i phôc vô cho gian s¶n xuÊt thuéc

cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B vµ c¸c hÖ thèng nªu trong 5.2.15, hoÆc trong c¸c gian m¸y bè trÝ

thiÕt bÞ hÖ thèng hót côc bé hót hçn hîp khÝ nguy hiÓm ch¸y næ kh«ng ®­îc bè trÝ c¸c ®Çu mèi

hÖ cÊp nhiÖt, hÖ thèng b¬m n­íc, hay bè trÝ kho¶ng kh«ng gian cho söa ch÷a m¸y mãc, kh«ng

gian t¸i sinh dÇu hoÆc cho c¸c môc ®Ých kh¸c.

Gian m¸y ®Æt thiÕt bÞ TG cÇn ®­îc bè trÝ trong ph¹m vi cña vïng phßng ch¸y, mµ trong ®ã cã

c¸c gian s¶n xuÊt do hÖ thèng nµy phôc vô. Phßng ®Æt thiÕt bÞ nµy còng cã thÓ ®­îc bè trÝ ë phÝa

ngoµi t­êng ng¨n löa cña vïng phßng ch¸y hay trong ph¹m vi cïng mét vïng phßng ch¸y trong

nh÷ng ng«i nhµ cã bËc chÞu löa I, II, III. Trong tr­êng hîp nµy gian m¸y ph¶i ®­îc ®Æt s¸t víi

t­êng ng¨n löa; trong gian m¸y kh«ng ®­îc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ TG phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt

n»m ë hai phÝa kh¸c nhau cña t­êng ng¨n löa, cßn trªn ®­êng èng dÉn giã c¾t qua t­êng ng¨n löa

ph¶i ®Æt van ng¨n löa.

Phßng ®Æt bé läc kh« chuyªn läc hçn hîp nguy hiÓm næ kh«ng ®­îc bè trÝ bªn d­íi c¸c kh«ng

gian tËp trung ®«ng ng­êi.

ChiÒu cao gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ TG cÇn ph¶i cao h¬n chiÒu cao thiÕt bÞ Ýt nhÊt 0,8 m vµ

ph¶i tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn thao t¸c cña thiÕt bÞ n©ng cÈu bªn trong gian m¸y nÕu cã, song kh«ng

®­îc nhá h¬n 1,8 m kÓ tõ sµn nhµ ®Õn cèt thÊp nhÊt cña kÕt cÊu m¸i hoÆc sµn tÇng trªn.

Trong kh«ng gian ®Æt m¸y còng nh­ trªn sµn thao t¸c, chiÒu réng lèi ®i l¹i gi÷a c¸c phÇn cÊu t¹o cña

m¸y còng nh­ gi÷a m¸y mãc thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu bao che kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,7 m , cã tÝnh ®Õn nhu

cÇu l¾p r¸p, thi c«ng vµ söa ch÷a m¸y.

Trong gian m¸y ®Æt thiÕt bÞ hÖ thèng hót th¶i, cÇn tæ chøc th«ng giã hót víi béi sè trao ®æi khÝ

kh«ng d­íi 1 lÇn/h.

Trong gian m¸y ®Æt thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã (trõ hÖ thèng cÊp giã t¹o ¸p ng¨n khãi) cÇn

ph¶i tæ chøc th«ng giã thæi vµo víi bội số trao đổi không khí kh«ng nhá h¬n 2 lÇn/h, cã thÓ dïng

ngay hÖ thèng cÊp giã nµy hoÆc bè trÝ hÖ thèng cÊp giã riªng.

Kh«ng ®­îc bè trÝ tuyÕn èng dÉn chÊt láng hay chÊt khÝ dÔ ch¸y, dÉn khÝ ®èt ®i qua kh«ng

gian ®Æt thiÕt bÞ TG.

Kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ èng n­íc th¶i ®i qua kh«ng gian ®Æt thiÕt bÞ TG, trõ èng tho¸t n­íc m­a hoÆc

èng tho¸t n­íc c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ TG tõ nh÷ng gian ®Æt m¸y n»m bªn trªn.

CÇn dù kiÕn thiÕt bÞ n©ng cÈu riªng dïng cho môc ®Ých söa ch÷a thiÕt bÞ TG (qu¹t, ®éng c¬...)

nÕu träng l­îng cña mét ®¬n vÞ cÊu kiÖn hay mét phÇn cÊu kiÖn v­ît qu¸ 50 kg khi kh«ng cã ®iÒu

kiÖn sö dông thiÕt bÞ n©ng cÈu cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ.

Page 27: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

27

§­êng èng dÉn kh«ng khÝ (®­êng èng giã)

Trªn ®­êng èng giã cña hÖ thèng TG chung, hÖ thèng ®­êng èng §HKK... cÇn l¾p ®Æt c¸c bé

phËn sau ®©y víi môc ®Ých ng¨n c¶n s¶n phÈm ch¸y (khãi) lan táa vµo phßng khi cã háa ho¹n:

a) Van ng¨n löa: trªn èng thu cña mçi tÇng t¹i nh÷ng ®iÓm ®Êu nèi vµo èng gãp ®øng hay èng gãp

ngang trong nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh- dÞch vô hay nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y

næ D;

b) Van ng¨n khÝ: trªn èng thu t¹i nh÷ng ®iÓm ®Êu nèi vµo èng gãp ®øng hay èng gãp ngang ®èi víi c¸c

phßng ë, c¸c phßng c«ng céng, phßng hµnh chÝnh-sinh ho¹t (trõ khu vÖ sinh, phßng t¾m, phßng röa)

trong nhµ nhiÒu tÇng, còng nh­ nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ D. Mçi èng gãp ngang

kh«ng ®­îc ®Êu qu¸ 5 èng thu tõng tÇng lÊy tõ c¸c tÇng n»m liÒn kÒ;

c) Van ng¨n löa: trªn èng giã phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt cÊp A, B hay C vµ t¹i nh÷ng ®iÓm èng giã

c¾t ngang qua t­êng ng¨n löa hay sµn nhµ;

d) Van ng¨n löa: trªn mçi èng gãp giã ®Æt xuyªn qua phßng (ë kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ 1 m c¸ch

nh¸nh rÏ gÇn nhÊt dÉn tíi qu¹t) phôc vô cho mét nhãm phßng cña mét trong c¸c nhãm s¶n xuÊt thuéc

cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B hay C (trõ kho chøa) cã diÖn tÝch chung kh«ng lín h¬n 300 m2 trong

ph¹m vi cña mét tÇng cã cöa ®i th«ng ra hµnh lang chung;

e) Van mét chiÒu: trªn èng nh¸nh cho mçi gian s¶n xuÊt thuéc cÊp A, B hay C t¹i ®iÓm ®Êu nèi vµo

èng thu hay èng gãp.

Chó thÝch:

1) Van ng¨n löa nªu trong 5.12.1 a) vµ 5.12.1 c) ph¶i ®­îc ®Æt trªn v¸ch ng¨n, trùc tiÕp s¸t v¸ch ng¨n ë bÊt kú

phÝa nµo cña v¸ch hoÆc c¸ch v¸ch ng¨n mét ®o¹n, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu löa cña ®o¹n èng giã kÓ tõ

v¸ch ng¨n ®Õn van t­¬ng ®­¬ng víi kh¶ n¨ng chÞu löa cña v¸ch.

2) NÕu v× ®iÒu kiÖn kü thuËt hay v× mét lý do nµo ®ã mµ kh«ng thÓ cÊu t¹o van ng¨n löa hay van ng¨n khÝ ®­îc th×

kh«ng nªn ®Êu nèi c¸c èng giã vµo mét hÖ thèng; trong tr­êng hîp nµy cÇn cÊu t¹o c¸c hÖ thèng th«ng giã riªng

rÏ cho mçi kh«ng gian mµ kh«ng cÇn ®Æt van ng¨n löa hoÆc van ng¨n khÝ.

3) HÖ thèng èng hót côc bé chuyªn th¶i hçn hîp khÝ ch¸y næ cÇn ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi yªu cÇu nªu trong

6.12.1 c) vµ 5.12.1 e).

4) Cho phÐp ®Êu nèi c¸c èng giã cña hÖ thèng th«ng giã hót th¶i chung cu¶ nhµ ë, nhµ c«ng céng hay nhµ hµnh

chÝnh-sinh ho¹t trªn tÇng m¸i, trõ èng giã trong c«ng tr×nh ®iÒu trÞ-ch÷a bÖnh.

5) Kh«ng ®­îc phÐp ¸p dông èng gãp ®øng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®iÒu trÞ- ch÷a bÖnh.

CÇn ®Æt van mét chiÒu trªn ®­êng èng giã ®Ó phßng tr¸nh hiÖn t­îng trµn khÝ ®éc h¹i thuéc

lo¹i 1 vµ 2 tõ phßng nµy qua phßng kh¸c (khi hÖ thèng th«ng giã kh«ng ho¹t ®éng) trong tr­êng

hîp c¸c phßng bè trÝ trªn c¸c tÇng kh¸c nhau vµ nÕu l­u l­îng giã ngoµi cÊp vµo c¸c phßng ®­îc

tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn hßa lo·ng ®éc h¹i.

Page 28: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

28

Trªn t­êng ng¨n löa hay v¸ch ng¨n löa ph©n c¸ch c¸c kh«ng gian c«ng céng, hµnh chÝnh-sinh ho¹t,

hay gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ D vµ E hoÆc ng¨n víi hµnh lang, cho phÐp cÊu t¹o lç

cöa cho kh«ng khÝ trµn qua víi ®iÒu kiÖn lç cöa nµy ®­îc b¶o vÖ bëi van ng¨n löa.

§­êng èng giã ph¶i ®­îc thiÕt kÕ b»ng vËt liÖu quy ®Þnh b¾t buéc- xem Phô lôc J.

§­êng èng giã cã giíi h¹n chÞu löa b»ng hoÆc thÊp h¬n giíi h¹n chÞu löa cña kÕt cÊu c«ng tr×nh ®­îc

phÐp dïng vµo môc ®Ých vËn chuyÓn kh«ng khÝ kh«ng chøa h¬i khÝ dÔ ng­ng tô; trong tr­êng hîp nµy

cÇn ®¶m b¶o ®é kÝn cña ®­êng èng, ®é tr¬n nh½n cña bÒ mÆt bªn trong ®­êng èng (tr¸t, d¸n b»ng vËt

liÖu tr¬n nh½n...) vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm vÖ sinh èng giã.

CÇn ­u tiªn chän ®­êng èng giã tiÕt diÖn trßn, khi cã luËn chøng kinh tÕ-kü thuËt th× cho phÐp

sö dông èng giã cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt hay cã tiÕt diÖn h×nh häc kiÓu kh¸c. KÝch th­íc tiÕt diÖn èng

cÇn lÊy nh­ quy ®Þnh trong Phô lôc K.

§­êng èng giã b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ph¶i ®­îc sö dông cho:

a) C¸c hÖ thèng hót côc bé cã nhiÖm vô hót th¶i hçn hîp nguy hiÓm ch¸y næ, hÖ thèng th«ng giã sù cè,

c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 80 0C trªn toµn bé chiÒu dµi tuyÕn èng;

b) C¸c tuyÕn èng ®i ngang qua hoÆc èng gãp thuéc hÖ thèng TG-§HKK trong nhµ ë, nhµ c«ng céng,

nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt;

c) C¸c ®­êng èng giã ®i qua gian m¸y bè trÝ thiÕt bÞ TG, còng nh­ c¸c tÇng kü thuËt, tÇng hÇm vµ tÇng

s¸t m¸i.

§­êng èng giã b»ng vËt liÖu khã ch¸y ®­îc phÐp sö dông trong nhµ mét tÇng thuéc lo¹i nhµ

ë, nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E, trõ

nh÷ng hÖ thèng ghi trong 5.12.5 a), còng nh­ trong c¸c gian phßng tËp trung ®«ng ng­êi.

§­êng èng giã b»ng vËt liÖu ch¸y ®­îc phÐp sö dông trong ph¹m vi cña kh«ng gian mµ hÖ

thèng nµy phôc vô, trõ nh÷ng tr­êng hîp quy ®Þnh trong 5.12.5. Cã thÓ sö dông èng mÒm hoÆc cót

rÏ lµm b»ng vËt liÖu ch¸y trong c¸c hÖ thèng phôc vô cho nhµ cÊp E, hoÆc ®i qua c«ng tr×nh cÊp

E, nÕu chiÒu dµi cña chóng kh«ng v­ît qu¸ 10% chiÒu dµi èng giã lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y

hoÆc kh«ng qu¸ 5 % - ®èi víi tr­êng hîp èng giã lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. èng mÒm nèi víi

qu¹t ®­îc phÐp lµm b»ng vËt liÖu ch¸y, trõ nh÷ng hÖ thèng ®­îc quy ®Þnh trong 5.12.5 a).

§Ó b¶o vÖ chèng han rØ cho èng giã cho phÐp dïng líp s¬n hay líp mµng phñ b»ng vËt liÖu

ch¸y cã ®é dµy kh«ng lín h¬n 0,5 mm.

Quy ®Þnh ®é kÝn cña ®­êng èng giã:

a) CÊp K (kÝn) chuyªn ¸p dông cho c¸c èng ®i ngang qua trong hÖ thèng TG chung, khi ¸p suÊt tÜnh

t¹i qu¹t lín h¬n 1 400 Pa, hoÆc ®èi víi tÊt c¶ c¸c hÖ thèng hót th¶i côc bé vµ hÖ thèng §HKK;

b) CÊp BT (b×nh th­êng) cho tÊt c¶ mäi tr­êng hîp cßn l¹i.

Page 29: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

29

L­îng giã mÊt do rß rØ hoÆc th©m nhËp vµo ®­êng èng qua khe hë trªn tuyÕn èng kh«ng ®­îc phÐp

v­ît qu¸ gi¸ trÞ nªu trong B¶ng 1.

B¶ng 1 - L­îng giã mÊt do rß rØ hoÆc th©m nhËp vµo ®­êng èng qua khe hë trªn tuyÕn èng

CÊp ®ékÝn cñaèng giã

L­îng giã rß rØ hoÆc th©m nhËp qua khe hë m3/h cho 1 m2 diÖn tÝch khai triÓn èngkhi ¸p suÊt tÜnh d­ (d­¬ng hay ©m) trªn ®­êng èng t¹i vÞ trÝ s¸t qu¹t, Pa

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

BT 3,6 5,8 7,8 9,2 10,7 12,1 13,4

K 1,2 1,9 2,5 3,0 3,5 4,0 4,4 4,9 5,3 5,7 6,6 7,5 8,2 9,1 9,9 10,6

Chó thÝch:

1) L­îng giã rß rØ hoÆc th©m nhËp qua khe hë, , tÝnh theo % l­u l­îng h÷u Ých cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh theo

c«ng thøc sau ®©y:

=vDpDKlv

m2

67,0

(1)

trong ®ã :

K lµ hÖ sè, lÊy b»ng 0,004 ®èi víi èng giã cÊp K; 0,012 ®èi víi èng giã cÊp BT;

l lµ tæng chiÒu dµi ®­êng èng giã ®i ngang qua phßng, cßn ®èi víi hÖ thèng hót th¶i côc bé bao gåm c¶ c¸c

®o¹n èng n»m trong kh«ng gian mµ hÖ thèng ®ã phôc vô, tÝnh b»ng mÐt (m);

Dv lµ ®­êng kÝnh èng giã t¹i ®iÓm ®Êu nèi víi qu¹t, tÝnh b»ng mÐt (m);

Dm lµ ®­êng kÝnh trung b×nh cña ®o¹n èng giã ®ang tÝnh to¸n cã chiÒu dµi l, tÝnh b»ng mÐt (m). §èi víi ®­êng

èng tiÕt diÖn ch÷ nhËt th× lÊy Dv hay Dm= 0,32S víi S lµ chu vi tiÕt diÖn èng giã, tÝnh b»ng mÐt (m);

p lµ ¸p suÊt tÜnh d­, tÝnh b»ng Pascal (Pa);

v lµ tèc ®é giã t¹i ®iÓm ®Êu nèi vµo qu¹t, tÝnh b»ng mÐt trªn gi©y (m/s).

2) §èi víi èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt l­îng giã rß rØ hoÆc th©m nhËp qua khe hë ®­îc nh©n thªm hÖ sè 1,1.

§­êng èng giã ®i ngang qua phßng vµ èng gãp cña hÖ thèng TG ®­îc phÐp cÊu t¹o:

a) B»ng vËt liÖu ch¸y vµ khã ch¸y víi ®iÒu kiÖn ®Æt èng trong kªnh, trong hép hay trong vá bäc riªng

cã giíi h¹n chÞu löa 0,5 h;

b) B»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa thÊp h¬n quy ®Þnh, song kh«ng ®­îc d­íi 0,25 h khi

èng ®­îc ®Æt bªn trong m­¬ng, giÕng hay kÕt cÊu bao che kh¸c lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi

h¹n chÞu löa 0,5 h.

Kh«ng quy ®Þnh giíi h¹n chÞu löa cña èng giã vµ èng gãp ®Æt trong gian m¸y thiÕt bÞ TG hoÆc

®Æt bªn ngoµi nhµ, trõ èng giã hay èng gãp ®i ngang qua phßng m¸y thiÕt bÞ TG.

èng giã ®i ngang qua c¸c kh«ng gian ®Öm cña c¸c phßng thuéc c¸c cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A

vµ B, còng nh­ c¸c hÖ thèng hót côc bé hót th¶i hçn hîp khÝ g©y næ ph¶i ®­îc cÊu t¹o víi giíi h¹n

chÞu löa 0,5 h.

Page 30: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

30

Van ng¨n löa ®Æt trªn c¸c lç cöa hay trªn ®­êng èng giã c¾t qua sµn hoÆc t­êng ng¨n löa ph¶i

cã giíi h¹n chÞu löa b»ng:

1 h khi giíi h¹n chÞu löa tiªu chuÈn cña sµn hay kÕt cÊu ng¨n löa b»ng 1 h trë lªn;

0,5 h khi giíi h¹n chÞu löa tiªu chuÈn cña sµn hay kÕt cÊu ng¨n löa b»ng 0,75 h;

0,25 h khi giíi h¹n chÞu löa tiªu chuÈn cña sµn hay kÕt cÊu ng¨n löa b»ng 0,25 h.

Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, cÇn bè trÝ van ng¨n löa cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng thÊp h¬n giíi h¹n chÞu

löa cña èng giã mµ trªn ®ã van chÞu löa ®­îc sö dông, nh­ng kh«ng ®­îc d­íi 0,25 h.

Kh«ng ®­îc ®Æt èng giã ®i ngang qua khung cÇu thang (trõ tr­êng hîp hÖ thèng cÊp giã t¨ng

¸p ng¨n khãi) vµ qua c¸c gian hÇm tró Èn.

HÖ thèng èng giã ®i tõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B hoÆc ®­êng èng

hÖ thèng hót côc bé hót th¶i c¸c hçn hîp nguy hiÓm næ kh«ng ®­îc ®Æt trong tÇng hÇm hay trong

m­¬ng ngÇm.

Lç chõa cho èng giã xuyªn qua t­êng, v¸ch hay sµn c«ng tr×nh (kÓ c¶ v¸ch giÕng vµ vá bao

che hép èng) ph¶i ®­îc chÌn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ ®¶m b¶o ®ñ giíi h¹n chÞu löa cña t­êng

ng¨n mµ èng ®i xuyªn qua.

§­êng èng giã, trong ®ã t¶i hçn hîp khÝ nguy hiÓm g©y næ, cho phÐp c¾t ngang bëi èng mang

nhiÖt nÕu èng nµy cã nhiÖt ®é tèi ®a (tÝnh b»ng 0C) thÊp h¬n tõ 20% trë lªn so víi nhiÖt ®é bèc

ch¸y cña hçn hîp khÝ, bôi hoÆc sol khÝ mµ èng giã vËn chuyÓn.

èng giã cña hÖ thèng hót côc bé dÉn hçn hîp khÝ nguy hiÓm g©y næ, phÇn cã ¸p suÊt d­¬ng,

còng nh­ ®o¹n èng giã dÉn khÝ ®éc h¹i lo¹i 1 vµ 2 kh«ng ®­îc ®Æt xuyªn qua c¸c kh«ng gian

kh¸c. C¸c èng giã thuéc lo¹i nµy ®­îc phÐp gia c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p hµn theo cÊp ®é kÝn K

vµ kh«ng cã c¬ cÊu th¸o nèi èng.

Kh«ng ®­îc phÐp l¾p ®Æt èng dÉn ga vµ c¸c lo¹i èng dÉn chÊt ch¸y, c¸p ®iÖn, èng tho¸t n­íc

th¶i, bªn trong èng giã hay c¸ch bÒ mÆt èng 50 mm; kh«ng ®­îc phÐp ®Ó c¸c hÖ kü thuËt trªn ®©y

c¾t ngang qua èng giã.

§­êng èng giã thuéc hÖ thèng hót chung, hÖ thèng hót côc bé hót th¶i c¸c hçn hîp khÝ dÔ ch¸y

næ nhÑ h¬n kh«ng khÝ cÇn ®­îc cÊu t¹o cã ®é dèc kh«ng nhá h¬n 0,5 % dèc lªn theo chiÒu cña

dßng khÝ chuyÓn ®éng.

§­êng èng giã, mµ trong ®ã cã thÓ cã hiÖn t­îng l¾ng ®äng hay ng­ng tô h¬i Èm hoÆc bÊt kÓ

chÊt láng lo¹i nµo, ph¶i ®­îc cÊu t¹o víi ®é dèc kh«ng nhá h¬n 0,5 % dèc xu«i theo chiÒu ®i cña

dßng khÝ, ®ång thêi cÊu t¹o èng x¶ dÞch ng­ng tô.

Chªnh lÖch c©n b»ng tæn thÊt ¸p suÊt trªn c¸c nh¸nh èng giã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10 %.

6 B¶o vÖ chèng khãi khi cã ch¸y

Page 31: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

31

HÖ thèng TG sù cè ®Ó th¶i khãi khi cã háa ho¹n (sau ®©y gäi lµ TG tho¸t khãi) ph¶i ®­îc thiÕt

kÕ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi tõ trong nhµ tho¸t ra ngoµi vµo giai ®o¹n ®Çu khi ®¸m ch¸y x¶y

ra ë mét phßng bÊt kú nµo ®ã cña c«ng tr×nh.

CÇn ph¶i thiÕt kÕ tho¸t khãi:

a) Tõ hµnh lang hoÆc s¶nh cña nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh - sinh ho¹t;

b) Tõ hµnh lang cã ®é dµi trªn 15 m kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn qua c¸c lç cöa lÊy ¸nh s¸ng trªn

t­êng ngoµi (sau ®©y gäi lµ chiÕu s¸ng tù nhiªn) trong nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B

vµ C tõ 2 tÇng trë lªn;

c) Tõ mçi gian s¶n xuÊt hay gian kho cã vÞ trÝ lµm viÖc th­êng xuyªn kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn

hoÆc cã chiÕu s¸ng tù nhiªn song kh«ng cã c¬ cÊu ®Ó më cöa chiÕu s¸ng n»m ë ®é cao tõ 2,2 m trë

lªn so víi sµn (trong c¶ hai tr­êng hîp trªn, diÖn tÝch lç cöa ph¶i ®ñ cho viÖc th¶i khãi tù nhiªn khi cã

ch¸y), nÕu s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A, B vµ C ; hoÆc lµ cÊp D hay E trong nhµ cã bËc

chÞu löa IV;

d) Tõ mçi phßng kh«ng cã chiÕu s¸ng tù nhiªn ®èi víi nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh - sinh ho¹t, nÕu

phßng dïng cho môc ®Ých tô häp ®«ng ng­êi:

tõ mçi gian kho cã diÖn tÝch lín h¬n 55 m2 nÕu trong kho cã chøa hay sö dông vËt liÖu ch¸y vµ nÕu

trong kho cã vÞ trÝ lµm viÖc th­êng xuyªn;

tõ phßng göi mò ¸o cã diÖn tÝch lín h¬n 200 m2.

Cho phÐp tæ chøc hót th¶i khãi tõ nhµ s¶n xuÊt cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C cã diÖn tÝch d­íi 200 m2 qua

hµnh lang tiÖm cËn víi gian s¶n xuÊt nµy.

C¸c yªu cÇu nªu trong 6.2 kh«ng ®­îc ¸p dông cho:

a) C¸c kh«ng gian mµ thêi gian ngËp khãi nh­ quy ®Þnh trong 6.9 lín h¬n thêi gian cho ng­êi tho¸t ra

tõ ®©y (trõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B);

b) C¸c kh«ng gian cã diÖn tÝch d­íi 200 m2 ®­îc trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng b»ng n­íc hay

bät, trõ c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B;

c) C¸c kh«ng gian ®­îc trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng b»ng khÝ;

d) C¸c phßng thÝ nghiÖm nªu trong Phô lôc I;

e) C¸c hµnh lang, s¶nh, nÕu tõ nh÷ng kh«ng gian kÕ cËn cã cöa th«ng sang ®©y ®­îc tæ chøc hót th¶i

khãi trùc tiÕp.

Chó thÝch: NÕu trong kh«ng gian lín ®­îc tæ chøc hót th¶i khãi cã nhiÒu gian nhá víi diÖn tÝch mçi gian d­íi

50 m2, th× cã thÓ kh«ng tæ chøc hót th¶i khãi riªng rÏ cho tõng gian nÕu khèi l­îng khãi hót th¶i chung cho tæng

kh«ng gian lín ®· ®­îc kÓ ®Õn.

Page 32: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

32

L­u l­îng khãi, tÝnh b»ng kg/h, ®­îc hót th¶i tõ hµnh lang hay s¶nh cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo

tÝnh to¸n hoÆc theo Phô lôc L, nhËn träng l­îng riªng cña khãi b»ng 6 N/m 3, nhiÖt ®é khãi 300 0C

vµ kh«ng khÝ nhËp vµo qua cöa ®i th«ng ra khung cÇu thang hay th«ng ra ngoµi trêi.

§èi víi cöa ®i hai c¸nh th× diÖn tÝch cöa tÝnh to¸n lÊy b»ng diÖn tÝch më c¸nh lín.

NhiÖm vô th¶i khãi ph¶i do mét hÖ thèng hót th¶i c¬ khÝ riªng biÖt ®¶m nhiÖm. Khi x¸c ®Þnh

l­îng khãi th¶i cÇn ph¶i kÓ ®Õn:

a) Khèi l­îng khÝ th©m nhËp thªm qua khe hë vµo tuyÕn èng, m­¬ng, kªnh dÉn khãi, èng dÉn... b»ng

t«n theo chØ dÉn nªu trong 5.12.9, cßn trong tr­êng hîp èng lµm b»ng vËt liÖu kh¸c th× x¸c ®Þnh theo

tÝnh to¸n hay theo quy ®Þnh trong 5.12.9;

b) Khèi l­îng khÝ th©m nhËp thªm, Gv, tÝnh b»ng kg/h, qua van hót khãi ë tr¹ng th¸i ®ãng ph¶i ®­îc x¸c

®Þnh theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt, nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ chØ sè theo c«ng thøc sau ®©y:

GV = 40,3( AVP )0,5 n (2)

trong ®ã:

AV lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn van, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);

P lµ ®é chªnh ¸p suÊt hai phÝa van, tÝnh b»ng Pascan (Pa);

n lµ sè l­îng van ë tr¹ng th¸i ®ãng trong hÖ thèng th¶i khãi khi ch¸y.

Cöa hót khãi (miÖng hót) cÇn ph¶i bè trÝ trªn giÕng th¶i khãi, d­íi trÇn hµnh lang hay trÇn

s¶nh. Cho phÐp ®Êu nèi cöa hót khãi vµo giÕng th¶i khãi qua mét èng nh¸nh hót. ChiÒu dµi hµnh

lang do mét cöa hót khãi ®¶m nhËn th­êng lÊy kh«ng lín h¬n 30 m.

Trªn nh¸nh hót khãi cña hµnh lang hay s¶nh cho phÐp ®Êu nèi kh«ng qu¸ hai cöa hót khãi trªn mét

tÇng.

L­u l­îng khãi th¶i trùc tiÕp tõ kh«ng gian phßng theo quy ®Þnh trong 6.2c) vµ 6.2d) cÇn ®­îc

x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n hay theo Phô lôc L:

a) Theo chu vi vïng ch¸y G, kg/h;

b) Theo yªu cÇu b¶o vÖ c¸c cöa tho¸t n¹n khái bÞ khãi trµn ra ngoµi ph¹m vi cña chóng G1 , kg/h.

Chó thÝch:

1) Khi x¸c ®Þnh l­u l­îng khãi th¶i nh­ quy ®Þnh trong 6.7b) cÇn lÊy tèc ®é giã trung b×nh cña mïa nµo cã trÞ sè lính¬n trong 2 mïa l¹nh vµ nãng, nh­ng kh«ng qu¸ 5 m/s.

2) §èi víi c¸c kh«ng gian bÞ c¸ch ly, khi cho phÐp th¶i khãi qua hµnh lang nh­ quy ®Þnh trong 6.2d), th× nhËn trÞ sètÝnh to¸n lµ l­îng khãi th¶i cao h¬n ®­îc x¸c ®Þnh theo 6.4 hay 6.7.

Kh«ng gian cã diÖn tÝch lín h¬n 1600 m2 cÇn ®­îc chia ra nhiÒu vïng tho¸t khãi ®Ó tÝnh ®Õn

kh¶ n¨ng ®¸m ch¸y cã thÓ chØ nÈy sinh trong mét vïng nµo ®ã mµ th«i. Mçi vïng th­êng ph¶i

Page 33: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

33

®­îc ng¨n c¸ch bëi v¸ch ®øng kÝn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, treo tõ trÇn nhµ xuèng tíi ®é cao

kh«ng thÊp qu¸ 2,5 m c¸ch sµn, nh»m h×nh thµnh c¸i gäi lµ “bÓ chøa khãi”.

C¸c vïng tho¸t khãi, cã ®­îc ng¨n c¸ch hay kh«ng, cÇn ®­îc dù kiÕn cã kh¶ n¨ng nÈy sinh ®¸m ch¸y

bªn trong ®ã.

Mçi mét vïng tho¸t khãi kh«ng ®­îc cã diÖn tÝch v­ît qu¸ 1 600 m2.

Thêi gian khãi ngËp trµn kh«ng gian phßng hay ngËp trµn bÓ chøa khãi τ, tÝnh b»ng gi©y (s),

cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

τ = 6,39A( Y0,5- H)0,5 )/ Pf (3)

trong ®ã:

A lµ diÖn tÝch phßng hay diÖn tÝch bÓ chøa khãi, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);

Y lµ ®é cao cña biªn d­íi líp khãi, lÊy b»ng Y = 2,5 m, cßn ®èi víi bÓ chøa khãi th× nhËn b»ng

chiÒu cao tõ biªn d­íi cña v¸ch ng¨n khãi tíi sµn cña phßng, tÝnh b»ng mÐt (m);

H lµ chiÒu cao phßng, tÝnh b»ng mÐt (m);

Pf lµ chu vi vïng ch¸y, x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n hay theo Phô lôc L, tÝnh b»ng mÐt (m).

Tèc ®é chuyÓn ®éng cña khãi, tÝnh b»ng m/s, trong van, trong ®­êng èng, trong giÕng tho¸t

khãi cÇn ®­îc nhËn theo tÝnh to¸n.

Träng l­îng riªng trung b×nh , tÝnh b»ng N/m3, nhiÖt ®é khãi 0C, trong tr­êng hîp th¶i khãi tõ kh«ng

gian cã thÓ tÝch nhá h¬n 10 000 m3, ®­îc lÊy nh­ sau :

= 4 N/m3, t = 600 0C khi chÊt ch¸y lµ d¹ng khÝ hay láng ;

= 5 N/m3, t = 450 0C khi chÊt ch¸y ë d¹ng vËt thÓ cøng;

= 6 N/m3 , t = 300 0C khi vËt ch¸y ë d¹ng sîi vµ khãi ®­îc th¶i tõ hµnh lang hay tõ s¶nh.

Träng l­îng riªng trung b×nh, m, cña khãi khi th¶i tõ kh«ng gian cã thÓ tÝch trªn 10 000 m3 cÇn ®­îc

x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

m = + 0,05 ( Vp - 10 ) (4)

trong ®ã: Vp lµ thÓ tÝch kh«ng gian, tÝnh b»ng mÐt khèi (m3).

Kh©u th¶i khãi trùc tiÕp tõ c¸c gian phßng trong nhµ mét tÇng th­êng ph¶i ®­îc tæ chøc b»ng

c¸c hÖ thèng hót th¶i tù nhiªn qua c¸c giÕng th¶i khãi cã van khãi hoÆc qua c¸c cöa trêi th«ng giã

kh«ng bÞ t¹t giã (kh«ng ®ãn giã).

Trong d¶i kh«ng gian cã chiÒu réng 15 m kÕ tiÕp c¸c cöa sæ, cã thÓ ®­îc phÐp th¶i khãi qua c¸c cöa

th«ng giã cã cèt ®¸y cöa kh«ng thÊp h¬n 2,2 m so víi sµn nhµ.

Page 34: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

34

Trong nhµ nhiÒu tÇng viÖc th¶i khãi ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸c hÖ thèng hót c¬ khÝ; cho phÐp cÊu

t¹o c¸c giÕng tho¸t khãi tù nhiªn riªng biÖt cho mçi kh«ng gian c¸ch ly.

Trong th­ viÖn, kho chøa s¸ch, l­u tr÷, kho giÊy cÇn cÊu t¹o hÖ hót th¶i tù nhiªn, lÊy theo sè liÖu tÝnh

to¸n = 7 N/m3 vµ nhiÖt ®é b»ng 220 0C.

Trong hÖ thèng hót th¶i khãi c¬ khÝ chØ cho phÐp ®Êu nèi kh«ng qu¸ 4 kh«ng gian hay 4 vïng th¶i khãi

trªn cïng tÇng vµo mét èng gãp ®øng.

HÖ thèng hót khãi cÇn ®­îc trang bÞ

a) Qu¹t th¶i ly t©m l¾p ®ång trôc víi ®éng c¬ (cã thÓ dïng qu¹t ly t©m m¸i) thuéc cÊp an toµn ®ång

nhÊt víi cÊp cña kh«ng gian do hÖ thèng chÞu tr¸ch nhiÖm, kh«ng cã èng nèi mÒm. Tr­êng hîp ph¶i

dïng èng nèi mÒm th× èng nèi mÒm ph¶i ®­îc lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Cã thÓ dïng qu¹t ly t©m

kÐo b»ng ®ai truyÒn h×nh thang hoÆc ®Êu nèi b»ng khíp ®­îc lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ;

b) èng dÉn vµ giÕng th¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng d­íi:

0,75 h nÕu th¶i khãi trùc tiÕp tõ phßng;

0,50 h nÕu th¶i tõ hµnh lang hay s¶nh;

0,25 h nÕu hót th¶i khÝ sau khi ch¸y (xem 6.14);

c) Van khãi b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, më tù ®éng khi cã ch¸y, giíi h¹n chÞu löa b»ng 0,5 h nÕu th¶i

khãi tõ hµnh lang hay s¶nh, vµ 0,25 h nÕu hót th¶i khãi sau vô ch¸y (xem 6.14). Cho phÐp sö dông

van khãi cã giíi h¹n chÞu löa phi tiªu chuÈn ë nh÷ng hÖ thèng phôc vô cho mét phßng.

Cöa thu khãi cÇn ®­îc bè trÝ ®ång ®Òu trªn toµn bÒ mÆt phßng, bÒ mÆt khu vùc th¶i khãi, hay trªn bÓ

chøa khãi. DiÖn tÝch do mét cöa thu khãi phôc vô kh«ng nªn v­ît qu¸ 900 m2;

d) MiÖng x¶ khãi ra ngoµi trêi n»m ë ®é cao kh«ng thÊp h¬n 2 m c¸ch mÆt m¸i b»ng vËt liÖu ch¸y hay

vËt liÖu khã ch¸y. Cho phÐp x¶ khãi ë kho¶ng c¸ch ®Õn mÆt m¸i nhá h¬n, nÕu mÆt m¸i ®­îc b¶o vÖ bëi

mét líp vËt liÖu kh«ng ch¸y trong ph¹m vi kh«ng nhá h¬n 2 m c¸ch biªn cña lç x¶ khãi. GiÕng x¶ khãi

cña c¸c hÖ thèng th¶i khãi tù nhiªn ph¶i ®­îc b¶o vÖ b»ng chôp th«ng giã. MiÖng x¶ cña hÖ thèng th¶i

khãi b»ng c¬ khÝ cÇn ®Ó hë, kh«ng ®Æt chôp che ch¾n;

e) Kh«ng cÇn ®Æt van mét chiÒu, nÕu bªn trong gian s¶n xuÊt do hÖ thèng phôc vô cã l­îng nhiÖt d­

trªn 20 W/m3.

Khãi tho¸t ra tõ giÕng tho¸t khãi cña nh÷ng tÇng d­íi thÊp h¬n, tÇng hÇm cã thÓ ®­îc x¶ vµo kh«ng

gian ®­îc th«ng giã tù nhiªn thuéc ph©n x­ëng nÊu thÐp, ph©n x­ëng ®óc, c¸n thÐp còng nh­ c¸c lo¹i

ph©n x­ëng s¶n xuÊt nãng kh¸c. MiÖng th¶i khãi trong tr­êng hîp nµy kh«ng ®­îc bè trÝ ë ®é cao thÊp

h¬n 6 m c¸ch mÆt nÒn ph©n x­ëng ®­îc th«ng giã, c¸ch kÕt cÊu x©y dùng kh«ng thÊp h¬n

3 m theo chiÒu ®øng vµ 1 m theo ph­¬ng ngang; trong tr­êng hîp cã hÖ thèng phun n­íc trªn miÖng

Page 35: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

35

th¶i khãi th× kho¶ng c¸ch tõ miÖng ®Õn sµn nhµ còng kh«ng ®­îc thÊp h¬n 3 m. Kh«ng ®­îc ®Æt van

khãi trªn c¸c giÕng th¶i khãi.

Qu¹t th¶i khãi cÇn ®­îc che ch¾n b»ng v¸ch ng¨n chèng ch¸y lo¹i 1.

Trong c¸c kh«ng gian ®Æt thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng khãi ph¶i tæ chøc th«ng giã ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc

nhiÖt ®é m«i tr­êng kh«ng lín h¬n 60 0C trong mïa nãng.

Cho phÐp bè trÝ qu¹t th¶i khãi trªn mÆt m¸i vµ bªn ngoµi c«ng tr×nh. Qu¹t bè trÝ ngoµi nhµ (trõ qu¹t

m¸i) ph¶i cã l­íi b¶o vÖ ng¨n c¸ch ng­êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm.

Kh©u th¶i khãi, khÝ, s¶n phÈm ch¸y... sau vô ch¸y tõ nh÷ng phßng ®­îc trang bÞ hÖ thèng

ch÷a ch¸y b»ng khÝ ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng biÖn ph¸p hót th¶i c¬ khÝ tõ vïng d­íi cña phßng.

T¹i c¸c ®iÓm èng dÉn giã (trõ èng giã ®i ngang qua phßng) xuyªn qua kÕt cÊu bao che cña phßng ®­îc

trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng khÝ, ph¶i bè trÝ van ng¨n löa cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,25

h.

§Ó th¶i khãi khi ch¸y vµ khÝ cña s¶n phÈm ch¸y sau vô ch¸y, cho phÐp sö dông hÖ thèng TG

sù cè vµ TG chung nÕu tháa m·n c¸c yªu cÇu nªu trong 6.4 ®Õn 6.14.

ViÖc cÊp giã ngoµi vµo khu vùc b¶o vÖ chèng khãi (khu vùc tho¸t n¹n) ®Ó t¹o ¸p suÊt d­¬ng

khi cã ch¸y cÇn ®­îc thùc hiÖn nh­ sau:

a) CÊp vµo khung cÇu thang tho¸t n¹n néi bé;

b) CÊp vµo giÕng thang m¸y, nÕu kh«ng cã khoang ®Öm trªn lèi ra cña thang m¸y;

c) CÊp vµo khoang ®Öm tr­íc thang m¸y trong tÇng hÇm nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ

nhµ s¶n xuÊt;

d) CÊp vµo khoang ®Öm tr­íc khung cÇu thang trong tÇng hÇm cã c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy

hiÓm ch¸y næ C.

Chó thÝch: Trong c¸c gian x­ëng nÊu thÐp, ®óc, c¸n thÐp vµ c¸c ph©n x­ëng nãng kh¸c cã thÓ lÊy giã cÊp tõ

c¸c khÈu ®é ®­îc th«ng giã kh¸c cña nhµ.

e) CÊp vµo gian m¸y cña thang m¸y trong nhµ s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, n¬i cÇn

gi÷ ¸p suÊt d­¬ng so víi bªn ngoµi.

L­u l­îng giã ngoµi cÊp vµo khu vùc tho¸t n¹n cho môc ®Ých b¶o vÖ chèng khãi ph¶i ®­îc

tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o ¸p suÊt d­¬ng kh«ng nhá h¬n 20 Pa:

a) ë phÇn d­íi cña giÕng thang m¸y khi cöa thang m¸y ë tr¹ng th¸i ®ãng t¹i tÊt c¶ c¸c tÇng (trõ tÇng

d­íi cïng);

Page 36: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

36

b) ë phÇn d­íi cña mçi ph©n khu cÇu thang trong khi më c¸c cöa trªn ®­êng tho¸t n¹n tõ hµnh lang

hoÆc s¶nh cña tÇng ®ang ch¸y ra cÇu thang hay ra bªn ngoµi víi ®iÒu kiÖn ®ãng c¸c cöa tho¸t tõ hµnh

lang hay s¶nh trªn tÊt c¶ c¸c tÇng cßn l¹i;

L­u l­îng giã cÊp vµo khoang ®Öm ho¹t ®éng khi cã ch¸y víi mét cöa më vµo hµnh lang hay vµo s¶nh

hoÆc vµo tÇng hÇm cÇn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n hoÆc nhËn tèc ®é giã trªn khung cöa ®i b»ng

1,3 m/s.

Sè ®iÓm ph©n phèi giã ®Ó t¹o ¸p suÊt d­¬ng trong khung cÇu thang ph¶i ®ñ ®Ó ®¶m b¶o

tr­êng ¸p suÊt ®ång ®Òu. Trong c¸c hÖ thèng cÊp giã cho khung cÇu thang nhµ cao tõ 5 tÇng trë

lªn, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cÊp giã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2 tÇng.

Khi tÝnh to¸n b¶o vÖ chèng khãi cÇn:

a) LÊy nhiÖt ®é vµ tèc ®é giã ngoµi trêi cña mïa l¹nh. NÕu tèc ®é giã ngoµi trêi vµo mïa nãng cao h¬n

so víi mïa l¹nh th× cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i tÝnh to¸n theo th«ng sè mïa nãng. Tèc ®é giã vµo mïa nãng

hay mïa l¹nh kh«ng nªn lÊy lín h¬n 5 m/s;

b) VÞ trÝ cña cöa tho¸t hiÓm ®Æt h­íng vÒ chiÒu t¸c ®éng cña giã lªn mÆt nhµ;

c) NhËn ¸p suÊt d­ trong giÕng thang m¸y, trong khung thang, còng nh­ trong khoang ®Öm trong mèi

t­¬ng quan so víi ¸p suÊt giã trªn mÆt nhµ ë h­íng giã tíi;

d) LÊy ¸p suÊt t¸c ®éng lªn c¸c cöa ®ãng kÝn trªn ®­êng tho¸t n¹n kh«ng lín h¬n 150 Pa;

e) ChØ lÊy diÖn tÝch cña c¸nh cöa lín ®èi víi cöa cã hai c¸nh.

Cabin thang m¸y ph¶i n»m t¹i tÇng d­íi, cßn c¸c cöa vµo giÕng thang t¹i tÇng nµy ph¶i më.

§Ó b¶o vÖ chèng khãi cÇn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau:

a) HÖ thèng cÊp giã t¹o ¸p ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt sao cho ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ ®é bÒn v÷ng

cña tuyÕn cÊp giã kÓ tõ cöa lÊy giã ngoµi ®Õn c¸c ®iÓm ph©n phèi giã trong khung cÇu thang ë ®iÒu

kiÖn khi cã ch¸y;

b) HÖ thèng cÊp giã t¹o ¸p ph¶i ®­îc khëi ®éng tù ®éng theo lÖnh b¸o ch¸y.

Ngoµi ra, c«ng t¾c vµ ®Ìn chØ thÞ khëi ®éng qu¹t ph¶i ®­îc bè trÝ ®Ó nh©n viªn ch÷a ch¸y cã thÓ cho

qu¹t ch¹y tõ trung t©m chØ huy phßng chèng ch¸y, tr­êng hîp kh«ng cã trung t©m nµy th× ®Æt t¹i b¶ng

b¸o ®éng ch¸y chÝnh;

c) L¾p ®Æt qu¹t ly t©m hay qu¹t trôc trong mét phßng riªng c¸ch ly víi c¸c qu¹t dïng cho môc ®Ých

kh¸c bëi v¸ch ng¨n chÞu löa bËc I (t­¬ng øng víi cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A). Cho phÐp ®Æt qu¹t trªn

m¸i nhµ hay bªn ngoµi nhµ, cã rµo b¶o vÖ ng¨n nh÷ng ng­êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm;

d) ChÕ t¹o èng dÉn giã b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa 0,5 h;

Page 37: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

37

e) §Æt van mét chiÒu ë qu¹t. Cã thÓ kh«ng ®Æt van mét chiÒu, nÕu trong gian s¶n xuÊt, n¬i l¾p ®Æt hÖ

thèng b¶o vÖ chèng khãi nµy cã l­îng nhiÖt d­ v­ît qu¸ 20 W/m3;

f) Bè trÝ cöa lÊy giã ngoµi c¸ch cöa x¶ khãi kh«ng d­íi 5 m.

7 CÊp l¹nh

CÇn ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp l¹nh tõ nguån l¹nh tù nhiªn hay nh©n t¹o nÕu th«ng sè vi khÝ

hËu theo tiªu chuÈn kh«ng thÓ b¶o ®¶m ®­îc b»ng c¸c biÖn ph¸p lµm m¸t bay h¬i trùc tiÕp hoÆc

bay h¬i gi¸n tiÕp. ViÖc chän nguån l¹nh ph¶i cã c¬ së kinh tÕ-kü thuËt.

HÖ thèng cÊp l¹nh th­êng ph¶i gåm hai hay nhiÒu tæ m¸y hoÆc hÖ m¸y l¹nh; còng cã thÓ cÊu

t¹o mét m¸y l¹nh hay mét hÖ thèng lµm l¹nh víi kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc c«ng suÊt l¹nh. CÇn cã

mét m¸y l¹nh dù phßng ®èi víi hÖ thèng §HKK cÊp 1 ho¹t ®éng suèt ngµy ®ªm.

Sè m¸y l¹nh dïng cho môc ®Ých §HKK trong nhµ s¶n xuÊt cÇn ®­îc x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn

dao ®éng cña khÝ hËu ngoµi trêi vµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m yªu cÇu c«ng nghÖ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt khi

mét m¸y l¹nh c«ng suÊt lín nhÊt bÞ sù cè ngõng ho¹t ®éng.

Tæn thÊt l¹nh trªn thiÕt bÞ vµ trªn ®­êng èng cña hÖ thèng cÊp l¹nh cÇn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng

tÝnh to¸n (tÝnh b¶o «n), song kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10% c«ng suÊt l¹nh cña hÖ thèng l¹nh.

Giµn l¹nh bay h¬i trùc tiÕp (giµn bay h¬i m«i chÊt l¹nh) ®­îc phÐp ¸p dông:

a) §èi víi c¸c phßng trong ®ã kh«ng sö dông ngän löa ®Ó hë;

b) NÕu giµn bay h¬i ®Êu vµo vßng tuÇn hoµn m«i chÊt l¹nh riªng biÖt cña mét m¸y l¹nh;

c) NÕu l­îng m«i chÊt l¹nh khi x¶ sù cè tõ vßng tuÇn hoµn vµo trong gian phßng cã khèi tÝch nhá nhÊt

kh«ng v­ît nång ®é sù cè cho phÐp ®­îc nªu trong B¶ng 2.

Page 38: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

38

B¶ng 2 - Nång ®é sù cè cho phÐp

Lo¹i m«ichÊt l¹nh R22 R123

R134A

R407A

R410A

R500Thµnh phÇn

theo khèil­îng:

73,8%R1226,2%R152a

R502Thµnh phÇn

theo khèil­îng:

48,8%R2251,2%R115

Nång ®ésù cè chophÐp, g/m3

360 360 360 360 410 410 460

NÕu giµn l¹nh phôc vô cho mét nhãm phßng, th× nång ®é m«i chÊt l¹nh q, tÝnh b»ng g/m3 trong bÊt kú

phßng nµo cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:

Np

N

LVmLq

(5)

trong ®ã:

m lµ khèi l­îng m«i chÊt l¹nh trong vßng tuÇn hoµn l¹nh, tÝnh b»ng gam (g);

LN lµ l­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi cÊp vµo gian phßng tÝnh to¸n, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn giê (m3/h);

Vp lµ thÓ tÝch gian phßng tÝnh to¸n, tÝnh b»ng mÐt khèi (m3);

LN lµ tæng l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo tÊt c¶ c¸c phßng, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn giê (m3/h).

§Ó ®iÒu hßa c«ng suÊt l¹nh nh»m n©ng cao hÖ sè ®Çy t¶i vµ tËn dông ®iÖn n¨ng giê thÊp ®iÓm,

hÖ thèng cÊp l¹nh dïng n­íc (vµ n­íc muèi) cÇn ®­îc thiÕt kÕ víi bÓ tr÷ l¹nh.

NhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh trong giµn bay h¬i kiÓu èng (n¬i m«i chÊt l¹nh s«i trong kh«ng

gian gi÷a c¸c èng) cã chøc n¨ng lµm l¹nh n­íc nªn lÊy kh«ng nhá h¬n d­¬ng 2 0C, cßn ®èi víi

c¸c giµn bay h¬i kiÓu kh¸c, lÊy kh«ng nhá h¬n ©m 2 0C .

HÖ thèng m¸y l¹nh kiÓu m¸y nÐn cã chøa hµm l­îng dÇu (b«i tr¬n) lín h¬n 250 kg trong bÊt kú

mét m¸y nµo ®Òu kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ bªn trong c¸c gian s¶n xuÊt, trong nhµ c«ng céng vµ

nhµ hµnh chÝnh-dÞch vô, nÕu bªn trªn trÇn hay bªn d­íi sµn cña phßng m¸y l¹nh nµy cã kh«ng

gian lµ n¬i th­êng xuyªn hay t¹m thêi tËp hîp ®«ng ng­êi.

HÖ m¸y l¹nh dïng amoniac cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó cung cÊp l¹nh cho c¸c x­ëng s¶n xuÊt,

nÕu bè trÝ m¸y trong nhµ riªng biÖt, trong gian ch¸i hoÆc phßng riªng biÖt cña gian x­ëng mét

tÇng. Giµn ng­ng vµ giµn bay h¬i ®­îc phÐp bè trÝ ngoµi trêi c¸ch t­êng nhµ kh«ng d­íi 2 m.

Kh«ng ®­îc sö dông giµn l¹nh bay h¬i trùc tiÕp víi m«i chÊt l¹nh lµ amoniac ®Ó lµm m¸t kh«ng

khÝ thæi vµo phßng.

Page 39: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

39

M¸y l¹nh hÊp thô h¬i n­íc dïng b¬m ª-jec-t¬ vµ m¸y l¹nh hÊp thô Br-Li ph¶i ®­îc bè trÝ ngoµi

trêi hoÆc trong gian m¸y riªng cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt.

Gian m¸y bè trÝ m¸y l¹nh Br-Li vµ m¸y l¹nh ª-jec-t¬ h¬i n­íc hoÆc m¸y l¹nh cã chÕ ®é b¬m

nhiÖt ph¶i ®­îc xÕp vµo cÊp nguy hiÓm ch¸y næ E, cßn m¸y l¹nh dïng amoniac thuéc vÒ cÊp B.

DÇu m¸y l¹nh ph¶i ®­îc l­u gi÷ trong mét gian riªng.

MiÖng x¶ m«i chÊt l¹nh tõ van an toµn ph¶i ®­îc ®­a v­ît trªn cöa sæ, cöa ®i vµ c¸c cöa lÊy

giã kh«ng d­íi 2 m, vµ kh«ng d­íi 5 m c¸ch mÆt ®Êt. Luång x¶ ph¶i ®­îc h­íng th¼ng lªn trêi.

MiÖng x¶ m«i chÊt l¹nh amoniac ph¶i ®­îc ®­a lªn ®é cao kh«ng d­íi 3 m cao h¬n m¸i nhµ.

Gian m¸y ®Æt m¸y l¹nh ph¶i ®­îc tæ chøc th«ng giã chung ®Ó khö nhiÖt thõa b»ng hÖ thèng

hót c¬ khÝ ®­îc thiÕt kÕ ®ñ kh¶ n¨ng:

a) Th¶i l­îng giã víi béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 3, cßn khi cã sù cè ph¶i ®¶m b¶o ®­îc béi sè trao

®æi kh«ng khÝ b»ng 5 ®èi víi c¸c lo¹i m«i chÊt l¹nh nªu trong B¶ng 2;

b) Th¶i l­îng giã víi béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 4, khi cã sù cè béi sè trao ®æi kh«ng khÝ b»ng 11

®èi víi m«i chÊt l¹nh amoniac.

8 Sö dông nguån n¨ng l­îng nhiÖt thø cÊp

C¸c hÖ thèng TG-§HKK nªn thiÕt kÕ víi kh¶ n¨ng tËn dông nguån n¨ng l­îng nhiÖt thø cÊp

(NLTC):

a) §­îc thu håi tõ kh«ng khÝ th¶i ra ngoµi cña c¸c hÖ thèng TG chung vµ c¸c hÖ thèng TG hót côc bé;

b) §­îc thu håi tõ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ d­íi d¹ng n¨ng l­îng l¹nh vµ nhiÖt cã kh¶ n¨ng sö dông vµo

môc ®Ých TG-§HKK.

Kh¶ n¨ng thu håi nhiÖt tõ c¸c hÖ thèng TG tù nhiªn cã thÓ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc ®Ò cËp tíi.

TÝnh hiÖu qu¶ cña kh©u sö dông NLTC vµo môc ®Ých TG-§HKK, kh©u lùa chän s¬ ®å sö dông

nhiÖt (l¹nh), chän thiÕt bÞ sö dông nhiÖt vµ b¬m nhiÖt... ph¶i cã ®ñ luËn chøng kinh tÕ -kü thuËt cã

kÓ ®Õn ®é æn ®Þnh cña nguån NLTC còng nh­ cña nhu cÇu sö dông nguån n¨ng l­îng nµy trong

hÖ thèng kü thuËt.

Khi cã gi¸ trÞ kinh tÕ nh­ nhau cña c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ (trong ph¹m vi 5% theo chi phÝ thu håi) th×

nªn chän gi¶i ph¸p nµo mang l¹i hiÖu qu¶ tiÕt kiÖm nhiªn liÖu cao h¬n.

Nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ khi sö dông NLTC nhiÖt (l¹nh) kh«ng ®­îc v­ît qu¸

chØ sè nªu trong 4.3.3.

Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt d­ theo s¬ ®å kh«ng khÝ - kh«ng khÝ vµ khÝ - kh«ng khÝ, t¹i

nh÷ng ®iÓm ®Êu nèi ®­êng èng kh«ng khÝ cÇn ph¶i ®¶m b¶o sao cho ¸p suÊt cña kh«ng khÝ cÊp

Page 40: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

40

vµo c«ng tr×nh cao h¬n ¸p suÊt cña khÝ hay kh«ng khÝ th¶i ra. Møc chªnh ¸p suÊt tèi ®a kh«ng

®­îc v­ît gi¸ trÞ cho phÐp theo tµi liÖu kü thuËt cña thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt.

Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt kiÓu kh«ng khÝ-kh«ng khÝ hay khÝ-kh«ng khÝ cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng

lan truyÒn chÊt ®éc h¹i do ®Æc ®iÓm kü thuËt cña thiÕt bÞ.

ThiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt theo s¬ ®å kh«ng khÝ-kh«ng khÝ (còng nh­ c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông

nhiÖt trªn nguyªn t¾c èng nhiÖt) kh«ng ®­îc sö dông vµo môc ®Ých lµm nãng (lµm l¹nh) kh«ng khÝ

cÊp vµo nhµ, nÕu tËn dông n¨ng l­îng cña:

a) Kh«ng khÝ lÊy tõ gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B; cho phÐp dïng kh«ng khÝ lÊy tõ

gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B cho chÝnh môc ®Ých lµm l¹nh (lµm nãng) cña chÝnh

gian nµy, nÕu sö dông thiÕt bÞ ë cÊp chèng næ;

b) Kh«ng khÝ lÊy tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé hót th¶i hçn hîp næ hoÆc hçn hîp cã chÊt ®éc h¹i lo¹i 1.

Cho phÐp sö dông kh«ng khÝ lÊy tõ hÖ thèng hót côc bé hçn hîp cã bôi kh«ng g©y næ, sau khi ®· läc

bôi;

c) Kh«ng khÝ cã chøa chÊt l¾ng ®äng hay chÊt ng­ng tô b¸m vµo bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt thuéc lo¹i ®éc

h¹i 1 vµ 2, hoÆc cã mïi khã chÞu dïng trong thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt theo s¬ ®å t¸i hÊp thô nhiÖt, hay

trong thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt trªn nguyªn lý èng nhiÖt;

d) Kh«ng khÝ cã chøa virus, vi khuÈn g©y bÖnh, c¸c d¹ng nÊm ë mËt ®é nguy hiÓm theo quy ®Þnh cña

Tæ chøc kiÓm tra vÖ sinh dÞch tÔ cã thÈm quyÒn.

Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt cã thÓ ®­îc phÐp sö dông n¨ng l­îng nhiÖt cña c¸c chÊt

khÝ, dung dÞch ®éc h¹i, hay nguy hiÓm, ®Ó lµm nãng (lµm l¹nh) kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ víi vai trß

chÊt mang nhiÖt trung gian bªn trong tuyÕn èng hay giµn trao ®æi nhiÖt kÝn, mét khi cã tháa thuËn

cña c¸c c¬ quan gi¸m s¸t; nÕu kh«ng cã tháa thuËn nµy th× cÇn sö dông s¬ ®å vßng tuÇn hoµn

nhiÖt bæ sung víi chÊt mang nhiÖt kh«ng chøa chÊt ®éc h¹i lo¹i 1, 2 vµ 3; còng ph¶i dïng s¬ ®å

nµy khi nång ®é chÊt ®éc h¹i nªu trªn ®©y cã kh¶ n¨ng v­ît nång ®é cho phÐp trong tr­êng hîp

x¶ sù cè vµo trong nhµ.

Trong c¸c thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt kiÓu tiÕp xóc (kiÓu buång phun...) dïng cho môc ®Ých lµm

nãng (lµm l¹nh) kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ cÇn sö dông n­íc sinh ho¹t hay dung m«i n­íc kh«ng

chøa chÊt ®éc h¹i.

Khi sö dông nhiÖt tõ hÖ thèng TG cã chøa bôi hay sol khÝ l¾ng ®äng, cÇn tæ chøc läc kh«ng khÝ

®Ó ®¹t ®­îc nång ®é bôi cho phÐp theo tiªu chuÈn kü thuËt ®èi víi thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt, ®ång

thêi còng ph¶i cã biÖn ph¸p lµm vÖ sinh th­êng kú bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt.

Trong c¸c hÖ thèng sö dông NLTC cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa ®ãng b¨ng cña

chÊt t¶i nhiÖt thø cÊp hoÆc lo¹i trõ hiÖn t­îng t¹o b¨ng trªn bÒ mÆt cña thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt.

Page 41: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

41

HÖ thèng cÊp nhiÖt (l¹nh) dù phßng ®i kÌm víi hÖ thèng t¸i sö dông NLTC lÊy tõ c¸c hÖ thèng

TG hay hÖ thèng c«ng nghÖ cã thÓ ®­îc ¸p dông mét khi cã ®ñ c¬ së luËn chøng kinh tÕ-kü thuËt.

9 CÊp ®iÖn vµ tù ®éng hãa

Nguån ®iÖn cÊp cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK ph¶i ®­îc xÕp lo¹i ngang cÊp víi hÖ thèng cÊp

®iÖn cho m¹ng c«ng nghÖ vµ m¹ng kü thuËt cña c«ng tr×nh.

Nguån ®iÖn cÊp cho TG sù cè vµ cÊp cho hÖ b¶o vÖ chèng khãi, trõ hÖ thèng hót th¶i khãi sau khi x¶y

ra ch¸y (xem 6.14), cÇn ®­îc xÕp vµo cÊp 1. Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn cÊp ®iÖn cho c¸c

hé tiªu thô cÊp 1 lÊy tõ hai nguån ®iÖn kh«ng phô thuéc, th× cho phÐp thùc hiÖn kh©u cÊp ®iÖn lÊy tõ

hai m¸y biÕn thÕ kh¸c nhau cña mét tr¹m biÕn thÕ chøa hai biÕn thÕ, hoÆc lÊy tõ hai tr¹m biÕn thÕ liÒn

kÒ - lo¹i mçi tr¹m cã mét m¸y biÕn thÕ. Trong tr­êng hîp nµy tr¹m ph¶i ®­îc ®Êu víi hai ®­êng cÊp

®iÖn kh¸c nhau, ®Æt trªn c¸c tuyÕn kh¸c nhau vµ ph¶i cã thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch dù phßng tù ®éng,

th­êng n»m ë phÝa h¹ thÕ.

Trong c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh cã hÖ thèng b¶o vÖ th¶i khãi, nªn trang bÞ hÖ thèng tÝn hiÖu b¸o

ch¸y tù ®éng.

§èi víi c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c nhµ cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng hay hÖ thèng tÝn hiÖu

b¸o ch¸y tù ®éng, th× nhÊt thiÕt ph¶i thiÕt kÕ hÖ khãa liªn ®éng (trõ nguån cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ

®Êu nèi vµo m¹ng chiÕu s¸ng mét pha) cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK còng nh­ c¸c hÖ thèng b¶o vÖ

chèng khãi víi c¸c hÖ thèng nµy nh»m môc ®Ých:

a) C¾t nguån ®iÖn cÊp cho c¸c hÖ thèng TG-§HKK khi x¶y ra ch¸y, trõ hÖ thèng cÊp giã vµo khoang

®Öm cña c¸c phßng s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ cÊp A vµ B;

b) Khëi ®éng hÖ thèng cÊp giã sù cè chèng khãi (trõ c¸c hÖ thèng nªu trong 6.14);

c) Më c¸c van th¶i khãi trong phßng hay trong vïng cã khãi, n¬i ®ang x¶y ra ch¸y, còng nh­ trong

hµnh lang cña tÇng x¶y ra ch¸y vµ ®ãng c¸c van ng¨n löa (xem 5.12.1).

C¸c van khãi vµ van ng¨n löa, cöa th«ng giã, c¸c c¬ cÊu ®ãng më trªn giÕng tho¸t khãi, ®ãng më cöa

th«ng giã, cöa sæ... cã vai trß b¶o vÖ chèng khãi ph¶i cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tù ®éng, ®iÒu khiÓn tõ xa vµ

®iÒu khiÓn b»ng tay (ngay t¹i vÞ trÝ bè trÝ thiÕt bÞ).

Chó thÝch:

1) Nhu cÇu c¾t toµn bé hay mét phÇn c¸c hÖ thèng TG-§HKK ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu c«ng nghÖ;

2) §èi víi c¸c phßng chØ cã hÖ thèng tÝn hiÖu b¸o ch¸y do ng­êi ®iÒu khiÓn, th× cÇn trang bÞ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ

xa ®Ó dõng c¸c hÖ thèng TG-§HKK phôc vô cho c¸c kh«ng gian nµy, ®ång thêi khëi ®éng hÖ cÊp giã b¶o vÖ

chèng khãi.

Nh÷ng phßng cã hÖ thèng tÝn hiÖu b¸o ch¸y tù ®éng ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ ®iÒu khiÓn ng¾t

m¹ch tõ xa vµ ®­îc bè trÝ bªn ngoµi c¸c phßng do hÖ thèng nµy phôc vô.

Page 42: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

42

Khi cã yªu cÇu c¾t ®ång thêi toµn bé c¸c hÖ thèng TG-§HKK trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy

hiÓm ch¸y næ A vµ B th× c¬ cÊu ®iÒu khiÓn tõ xa ph¶i ®­îc bè trÝ bªn ngoµi nhµ.

§èi víi gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ B cho phÐp cÊu t¹o hÖ ®iÒu khiÓn ng¾t hÖ thèng

TG-§HKK tõ xa cho tõng vïng cã diÖn tÝch kh«ng nhá h¬n 2500 m2.

ThiÕt bÞ, ®­êng èng b»ng kim lo¹i vµ èng giã cña hÖ thèng TG-§HKK trong c¸c gian s¶n xuÊt

cÊp A vµ B, còng nh­ c¸c hÖ thèng hót côc bé th¶i hçn hîp nguy hiÓm næ, ph¶i ®­îc nèi ®Êt theo

®óng yªu cÇu cña quy ®Þnh l¾p r¸p ®iÖn.

Møc ®é ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ khèng chÕ trong hÖ thèng cÇn ph¶i ®­îc lùa chän tïy thuéc vµo

yªu cÇu c«ng nghÖ vµ tÝnh hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ.

C¸c th«ng sè cña chÊt t¶i nhiÖt (l¹nh) vµ cña kh«ng khÝ ph¶i ®­îc khèng chÕ trong c¸c hÖ

thèng sau:

a) M¹ng cÊp nhiÖt néi bé: nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt chÊt mang nhiÖt trªn tuyÕn èng cÊp vµ èng håi t¹i gian

m¸y thiÕt bÞ th«ng giã; nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt trªn ®Çu ra cña thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt;

b) S­ëi b»ng kh«ng khÝ nãng vµ th«ng giã cÊp vµo nhµ: nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ

trong c¸c phßng chuÈn (theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ);

c) Hoa sen kh«ng khÝ: nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo;

d) §HKK: nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ ngoµi nhµ, kh«ng khÝ tuÇn hoµn, kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, sau buång

phun hay sau giµn lµm l¹nh, kh«ng khÝ trong phßng, ®é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ (trong tr­êng hîp

th«ng sè nµy cÇn ®­îc khèng chÕ);

e) CÊp l¹nh: nhiÖt ®é chÊt t¶i l¹nh tr­íc vµ sau mçi mét thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt hoÆc c¬ cÊu hßa trén chÊt

mang l¹nh, ¸p suÊt cña chÊt mang l¹nh trong tuyÕn èng chung;

f) TG-§HKK bao gåm c¶ bé läc, phßng ¸p suÊt tÜnh, thiÕt bÞ t¸i sö dông nhiÖt: ¸p suÊt vµ ®é chªnh lÖch

¸p (theo yªu cÇu c«ng nghÖ hay yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ còng nh­ yªu cÇu cña vËn hµnh).

Dông cô kiÓm tra ®o ®¹c tõ xa cÇn ®­îc sö dông ®Ó ®o c¸c th«ng sè chñ yÕu; c¸c th«ng sè

cßn l¹i nªn ®o ®¹c b»ng c¸c dông cô ®o l­êng t¹i chç (dông cô l¾p t¹i chç hay dông cô cÇm tay).

Khi cã nhiÒu hÖ thèng cïng ®­îc ®Æt trong mét gian m¸y th× nªn bè trÝ mét dông cô ®o nhiÖt ®é vµ ®o

¸p suÊt trªn èng cÊp nhiÖt (l¹nh) chung vµ t¹i c¸c ®iÓm ®o riªng rÏ trªn c¸c ®Çu ra cña nh÷ng hé tiªu

thô nhiÖt.

CÇn bè trÝ tÝn hiÖu vÒ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ: “Ch¹y”, “Dõng”, “Sù cè”... cña:

a) HÖ thèng TG-§HKK phôc vô cho phßng kh«ng ®­îc th«ng giã tù nhiªn cña nhµ c«ng nghiÖp, nhµ

hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ c«ng céng;

b) HÖ thèng hót côc bé c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 1 vµ 2 vµ c¸c hçn hîp g©y ch¸y næ;

c) HÖ thèng th«ng giã hót th¶i chung trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B;

Page 43: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

43

d) HÖ thèng th«ng giã hót cña kho chøa vËt liÖu thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A vµ B, n¬i mµ th«ng sè

vi khÝ hËu nÕu kh«ng ®¶m b¶o cã thÓ g©y ra sù cè.

Chó thÝch: C¸c yªu cÇu ®èi víi kh«ng gian kh«ng ®­îc th«ng giã tù nhiªn kh«ng ¸p dông cho c¸c phßng vÖ

sinh, phßng nghØ hót thuèc, phßng gi÷ ¸o quÇn... vµ c¸c lo¹i phßng t­¬ng tù.

ViÖc ®o ®¹c, kiÓm tra vµ ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c th«ng sè chÝnh trong hÖ thèng TG-§HKK ph¶i

®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu c«ng nghÖ.

HÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c th«ng sè cÇn ph¶i thùc hiÖn ®èi víi:

a) HÖ thèng TG thæi vµo vµ hót ra ho¹t ®éng víi l­u l­îng biÕn ®æi hay víi tû lÖ hßa trén gi÷a kh«ng khÝ

ngoµi nhµ vµ kh«ng khÝ tuÇn hoµn biÕn ®æi;

b) HÖ thèng TG thæi vµo (nÕu cã ®ñ luËn cø);

c) HÖ thèng §HKK;

d) HÖ cÊp l¹nh.

chó thÝch: §èi víi nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt nªn thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn

lËp tr×nh hãa, nh»m ®¶m b¶o tiÕt kiÖm n¨ng l­îng nhiÖt vµ l¹nh.

§Çu ®o th«ng sè m«i tr­êng nªn ®Æt t¹i nh÷ng ®iÓm mang tÝnh ®Æc tr­ng cña phßng hay cña

vïng lµm viÖc, ë n¬i mµ ®Çu ®o kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña nh÷ng bÒ mÆt nãng hay l¹nh hoÆc c¸c

dßng khÝ l­u th«ng. Cã thÓ bè trÝ ®Çu ®o trong èng dÉn giã tuÇn hoµn hay giã th¶i, nÕu th«ng sè

kh«ng khÝ trong ®ã kh«ng sai lÖch so víi th«ng sè kh«ng khÝ trong phßng hoÆc sai lÖch víi mét ®¹ i

l­îng kh«ng ®æi.

HÖ khãa liªn ®éng tù ®éng cÇn bè trÝ ®Ó:

a) §ãng hay më van kh«ng khÝ ngoµi trêi khi t¾t hay khëi ®éng qu¹t;

b) §ãng hay më c¸c van cña hÖ thèng TG cã liªn kÕt víi nhau b»ng ®­êng èng dÉn giã ®Ó thay thÕ

mét phÇn cña hÖ thèng khi phÇn kh¸c gÆp sù cè kü thuËt;

c) §ãng c¸c van trªn ®­êng èng dÉn giã (xem 6.14) cho c¸c phßng ®­îc trang bÞ hÖ thèng cøu háa

b»ng khÝ sau khi hÖ thèng TG cña c¸c phßng nµy ®­îc t¾t;

d) Khëi ®éng thiÕt bÞ dù phßng khi thiÕt bÞ chÝnh gËp sù cè;

e) Më vµ ®ãng nguån cÊp chÊt t¶i nhiÖt khi khëi ®éng hay t¾t c¸c thiÕt bÞ xö lý kh«ng khÝ;

f) Khëi ®éng hÖ thèng TG sù cè khi trong vïng lµm viÖc xuÊt hiÖn chÊt ®éc h¹i víi nång ®é v­ît nång

®é cho phÐp, hoÆc khi nång ®é chÊt ch¸y trong kh«ng gian v­ît qu¸ 10% giíi h¹n d­íi ph¸t löa cña

hçn hîp ga, bôi, khÝ.

HÖ khãa liªn ®éng tù ®éng cña qu¹t giã thuéc c¸c hÖ thèng TG hót th¶i côc bé vµ hót th¶i

chung nªu trong 5.2.12 vµ 5.2.13, nÕu kh«ng l¾p qu¹t dù phßng, ®Êu nèi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ

Page 44: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

44

ph¶i ®¶m b¶o dõng thiÕt bÞ khi qu¹t bÞ sù cè ngõng ho¹t ®éng, cßn nÕu kh«ng dõng ®­îc thiÕt bÞ

c«ng nghÖ th× ph¶i ph¸t tÝn hiÖu b¸o ®éng.

§èi víi c¸c hÖ thèng cã l­u l­îng hßa trén giã ngoµi vµ giã tuÇn hoµn biÕn ®æi cÇn l¾p khãa

liªn ®éng nh»m ®¶m b¶o lu«n lu«n cã l­u l­îng giã ngoµi tèi thiÓu.

§èi víi hÖ thèng TG hót cã läc bôi qua c¸c bé läc ­ít cÇn bè trÝ hÖ liªn ®éng gi÷a qu¹t víi hÖ

thèng cÊp n­íc cho bé läc ­ít ®Ó ®¶m b¶o:

a) Khëi ®éng hÖ cÊp n­íc khi qu¹t ch¹y;

b) Dõng qu¹t khi ngõng cÊp n­íc hoÆc khi mùc n­íc trong bé läc bÞ sôt;

c) Kh«ng thÓ khëi ®éng ®­îc qu¹t khi kh«ng cã n­íc hoÆc khi møc n­íc trong bé läc thÊp h¬n møc

n­íc quy ®Þnh.

ViÖc khëi ®éng mµn giã ph¶i liªn ®éng víi kh©u ®ãng më cæng, cöa ra vµo hoÆc lç cöa cña

d©y chuyÒn c«ng nghÖ. ViÖc c¾t mµn giã còng ph¶i ®­îc thùc hiÖn liªn ®éng khi ®ãng cæng, ®ãng

cöa hay ®ãng lç cöa cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ khi chÕ ®é nhiÖt bªn trong c«ng tr×nh ®­îc

phôc håi.

Kh©u qu¶n lý c¸c hÖ thèng TG-§HKK trong c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, nhµ ë vµ

nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t ph¶i ®­îc tæ chøc ®ång thêi víi kh©u qu¶n lý toµn nhµ, trong ®ã cã hÖ

thèng qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ hay thiÕt bÞ kü thuËt.

§é chÝnh x¸c duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu bªn trong c«ng tr×nh cã §HKK (khi kh«ng cã nh÷ng

yªu cÇu ®Æc biÖt) ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a) Cho §HKK cÊp 1 vµ 2 lµ 1 oC vµ 7 % ®é Èm t­¬ng ®èi;

b) Cho §HKK côc bé hoÆc c¸c giµn ®iÒu hßa vi chØnh bæ sung cã ®Çu c¶m biÕn riªng th× lÊy b»ng

2 oC.

10 C¸c gi¶i ph¸p cÊu t¹o kiÕn tróc cã liªn quan

C¸c lç më hoÆc cöa sæ nhµ c«ng nghiÖp dïng vµo môc ®Ých th«ng giã tù nhiªn trong mïa

nãng cÇn ®­îc bè trÝ ë ®é cao kh«ng lín h¬n 1,8 m c¸ch sµn nhµ hay sµn c«ng t¸c, tÝnh tíi cèt

®¸y cña lç cöa. §èi víi vïng cã thêi kú l¹nh nªn dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p ng¨n ¶nh h­ëng trùc tiÕp

cña giã l¹nh ®èi víi c¸c vÞ trÝ lµm viÖc gÇn c¸c cöa khi tæ chøc th«ng giã tù nhiªn.

Trong nhµ ë, nhµ c«ng céng hay nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t nªn bè trÝ c¸c lo¹i cöa, cöa sæ cã thÓ më

®­îc ®Ó phôc vô cho môc ®Ých lÊy giã ngoµi cho c«ng tr×nh.

§èi víi c¸c lç cöa, cöa nan chíp, cöa cã c¸nh cña nhµ c«ng nghiÖp, nhµ c«ng céng n»m ë ®é

cao tõ 2,2 m trë lªn cÇn cã c¬ cÊu ®ãng më ®iÒu khiÓn b»ng tay hay ®iÒu khiÓn tõ xa ®­îc bè trÝ

Page 45: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

45

trong vïng lµm viÖc, cßn trong tr­êng hîp dïng cho môc ®Ých tho¸t khãi khi cã ch¸y th × c¬ cÊu

nµy ph¶i ®­îc bè trÝ bªn ngoµi nhµ.

Sµn c«ng t¸c vµ thang cè ®Þnh dïng ®Ó l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ, c¬ cÊu m¸y

n»m ë ®é cao tõ 1,8 m trë lªn c¸ch sµn hay c¸ch mÆt ®Êt ph¶i ®­îc thiÕt kÕ theo ®óng nh÷ng yªu

cÇu kü thuËt an toµn.

Phô kiÖn èng, qu¹t giã còng nh­ m¸y §HKK côc bé cã thÓ ®­îc söa ch÷a th¸o l¾p hay phôc vô tõ

nh÷ng c¬ cÊu di ®éng víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu cña kü thuËt an toµn.

§Ó söa ch÷a vµ phôc vô cho c¸c hÖ thèng TG - §HKK, m¸y l¹nh cÇn ph¶i cã cÊu t¹o kiÕn

tróc thÝch hîp ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ n©ng cÈu nh­ quy ®Þnh trong 5.11.10.

KÕt cÊu bao che cña gian m¸y thiÕt bÞ th«ng giã bè trÝ bªn ngoµi t­êng ng¨n löa (xem 5.11.4)

cÇn ®­îc cÊu t¹o víi giíi h¹n chÞu löa 0,75 h, cßn kÕt cÊu cña cöa ®i giíi h¹n chÞu löa 0,6 h.

§Ó thi c«ng vµ th¸o l¾p c¸c thiÕt bÞ th«ng giã vµ thiÕt bÞ l¹nh (hoÆc ®Ó thay thÕ chóng khi cÇn

thiÕt) cÇn ph¶i dù phßng kho¶ng c¸ch thao t¸c.

11 CÊp tho¸t n­íc

N­íc cÊp cho buång phun, giµn phun Èm, phun Èm bæ sung cïng c¸c c¬ cÊu xö lý kh«ng khÝ

kh¸c ph¶i lµ n­íc cã chÊt l­îng theo tiªu chuÈn n­íc ¨n uèng.

N­íc tuÇn hoµn trong buång phun, cũng nh­ trong c¸c thiÕt bÞ kh¸c thuéc hÖ thèng TG-

§HKK ph¶i ®­îc läc s¹ch. Khi cã yªu cÇu vÖ sinh cao h¬n th× cßn cÇn ph¶i tiÕn hµnh thªm kh©u

läc vi khuÈn.

N­íc c«ng nghiÖp cã thÓ ®­îc sö dông cho bé läc ­ít cña hÖ thèng hót bôi (trõ tr­êng hîp

kh«ng khÝ läc xong dïng ®Ó tuÇn hoµn) hoÆc ®Ó thau röa thiÕt bÞ cÊp giã vµ thiÕt bÞ sö dông nhiÖt.

CÇn ph¶i cÊu t¹o ®­êng èng x¶ n­íc vµo hÖ thèng tho¸t n­íc ®Ó x¶ n­íc tõ thiÕt bÞ xö lý

kh«ng khÝ vµ ®Ó tho¸t n­íc ng­ng.

ChÊt l­îng n­íc (®é cøng, ®é pH, hµm l­îng cÆn...) dïng vµo môc ®Ých lµm nguéi thiÕt bÞ

l¹nh cÇn ®­îc ®¶m b¶o theo ®iÒu kiÖn kü thuËt cho m¸y l¹nh.

Page 46: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

46

Phô lôc A

(Quy ®Þnh)

Th«ng sè tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ

dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt

B¶ng A.1

Thøtù

Tr¹ng th¸ilao ®éng

Mïa ®«ng Mïa hÌ

NhiÖt®é

t, oC

§é Èmt­¬ng ®èi

,%

VËn tècgiã

v , m/s

NhiÖt®é

t, oC

§é Èmt­¬ng ®èi

, %

VËn tècgiã

v , m/s

1 NghØ ng¬i tÜnh t¹i tõ 22®Õn 24

tõ 70®Õn 60

tõ 0,1®Õn 0,2

tõ 25®Õn 28

tõ 70®Õn 60

tõ 0,5®Õn 0,6

2Lao ®éng nhÑ

tõ 21®Õn 23

tõ 70®Õn 60

tõ 0,4®Õn 0,5

tõ 23®Õn 26

tõ 70®Õn 60

tõ 0,8®Õn 1,0

3Lao ®éng võa

tõ 20

®Õn 22

tõ 70

®Õn 60

tõ 0,8

®Õn 1,0

tõ 22

®Õn 25

tõ 70

®Õn 60

tõ 1,2

®Õn 1,5

4Lao ®éng nÆng

tõ 18

®Õn 20

tõ 70

®Õn 60

tõ 1,2

®Õn 1,5

tõ 20

®Õn 23

tõ 70

®Õn 60

tõ 2,0

®Õn 2,5

Chó thÝch:

1) Mçi tr¹ng th¸i lao ®éng øng víi mét l­îng nhiÖt chuyÓn hãa bªn trong c¬ thÓ – gäi lµ l­îng nhiÖt metabolismQM. Theo nhiÒu nguån tµi liÖu ®· c«ng bè trªn thÕ giíi, l­îng nhiÖt metabolism QM ®­îc nªu trong B¶ng A. 2.

B¶ng A.2

Tr¹ng th¸i lao ®éng TrÞ sè Metabolism QM

WTrÞ sè QM trung b×nh

W

NghØ ng¬i tÜnh t¹i 100 90

Lao ®éng nhÑ tõ 140 ®Õn 175 160

Lao ®éng võa tõ 175 ®Õn 300 240

Lao ®éng nÆng 300 350

2) Víi c¸c giíi h¹n cña c¸c th«ng sè vi khÝ hËu cho ë B¶ng A.1 vµ c¸c trÞ sè metabolism QM cho ë B¶ng A.2, nÕunhËn nhiÖt ®é bÒ mÆt bøc x¹ (nhiÖt ®é mÆt trong cña t­êng, m¸i...) vÒ mïa ®«ng lµ 12 oC vµ vÒ mïa hÌ lµ 33 oC, tasÏ tÝnh ®­îc chØ sè g¸nh nÆng nhiÖt (Heat Stress Index) HSI cña Belding-Hatch dao ®éng trong kho¶ng 10.

C¸c gi¸ trÞ HSI trong ph¹m vi 0 10 ®èi víi c¬ thÓ ng­êi ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm cã thÓxem lµ ®¹t yªu cÇu, cô thÓ h¬n lµ trÞ sè HSI n»m trong giíi h¹n trªn cho c¶m gi¸c nhiÖt b×nh th­êng, kh«ng hoÆc Ýtcã c¨ng th¼ng vÒ nhiÖt.

Khi nhiÖt ®é bÒ mÆt thÊp h¬n, cã thÓ gi¶m bít vËn tèc giã vµ ng­îc l¹i, nÕu nhiÖt ®é bÒ mÆt t¨ng cao th× cÇn t¨ngthªm vËn tèc giã, nh­ng kh«ng nªn v­ît qu¸ 2,5 m/s ®èi víi nhµ d©n dông vµ 3,5 m/s ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp(xem 4.1.3).

Sau ®©y lµ mét vµi kÕt qu¶ tÝnh to¸n cô thÓ:

Page 47: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

47

VÝ dô 1: ë tr¹ng th¸i nghØ ng¬i tÜnh t¹i (®äc b¸o, ®äc s¸ch, lµm viÖc bµn giÊy ....) QM = 86 kcal/h = 100W; vÒ mïa

hÌ nÕu chän tK= 28 oC , K=60 % vµ v= 0,3 m/s ta sÏ cã HSI=18,33 kh«ng ®¹t yªu cÇu, kh¸ nãng. NÕu t¨ng

vËn tèc giã ®Õn v=0,5 m/s th× HSI = 9,81 10 tèt.

VÝ dô 2: Khi lao ®éng nÆng QM = 300 kcal/h 350 W, còng vÒ mïa hÌ nÕu chän tK= 20 oC, K=60 % vµ v= 1,5 m/s

th× HSI= 13,57 cã c¨ng th¼ng vÒ nhiÖt, tøc h¬i nãng. Khi t¨ng vËn tèc giã lªn v= 2 m/s th× HSI = 9,2 10 tèt.

ë 2 vÝ dô trªn ®Òu nhËn nhiÖt ®é bÒ mÆt bøc x¹ tR = 28 oC .

3) Khi kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt, ®é chÝnh x¸c duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi cÇn ®¶m b¶o møc sailÖch vÒ nhiÖt ®é lµ t = 1 oC vµ sai lÖch vÒ ®é Èm t­¬ng ®èi lµ = 7 %;

4) §é chÝnh x¸c duy tr× nhiÖt ®é tiÖn nghi khi sö dông m¸y §HKK côc bé hoÆc bé hßa trén côc bé cã ®Çu c¶mnhiÖt t¸c ®éng trùc tiÕp th× cho phÐp gi÷ ë møc 2 oC.

§èi víi mét sè c«ng tr×nh cã c«ng dông ®Æc biÖt, còng nh­ c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®ßi hái ph¶i ®­îc tiÕn hµnhtrong m«i tr­êng cã nhiÖt ®é, ®é Èm nhÊt ®Þnh, ta cã thÓ tham kh¶o c¸c sè liÖu nªu trong B¶ng A.3.

B¶ng A.3- TSTT hîp lý cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ phôc vô cho yªu cÇuho¹t ®éng nghÒ nghiÖp vµ c«ng nghÖ

Thøtù Lo¹i c«ng tr×nh hoÆc c«ng nghÖ NhiÖt ®é t,

oC§é Èm t­¬ng ®èi

,%VËn tèc giã

v, m/s1 Phßng mæ bÖnh viÖn tõ 20 ®Õn 25 tõ 50 ®Õn 60

tõ 1 ®Õn 1,3

2 Th­ viÖn, kho s¸ch tõ 20 ®Õn 28 tõ 50 ®Õn 603 Phßng tr­ng bµy viÖn b¶o tµng

(hiÖn vËt b»ng gç, giÊy, da, ®å vËtd¸n keo)

tõ 20 ®Õn 26 tõ 50 ®Õn 60

4 Nhµ m¸y in- In nhiÒu mµu- In th­êng

tõ 24 ®Õn 26tõ 24 ®Õn 26

tõ 50 ®Õn 55tõ 55 ®Õn 60

5 C«ng nghÖ phim ¶nh- Tr¸ng phim- Hong kh« phim- Kho giÊy ¶nh, thuèc ¶nh

tõ 20 ®Õn 24tõ 22 ®Õn 26tõ 20 ®Õn 27

60 560 5

tõ 40 ®Õn 506 Nhµ m¸y sîi dÖt

- Ph©n x­ëng ch¶i sîi- Ph©n x­ëng kÐo sîi- Ph©n x­ëng dÖt

tõ 22 ®Õn 28tõ 24 ®Õn 28tõ 22 ®Õn 28

tõ 55 ®Õn 50tõ 60 ®Õn 50tõ 75 ®Õn 70

7 C«ng nghiÖp t¬ nh©n t¹o (kapron)- Ph©n x­ëng kÐo sîi- Ph©n x­ëng cuén sîi- Ph©n x­ëng dÖt- Phßng thÝ nghiÖm c¬ lý sîi vµ

v¶i

tõ 24 ®Õn 26tõ 18 ®Õn 20tõ 24 ®Õn 26tõ 20 ®Õn 2

60 550 355 555 5

8 Nhµ m¸y thuèc l¸- Kho thuèc l¸- Ph©n x­ëng sîi thuèc- Ph©n x­ëng cuèn ®iÕu- Buång lµm dÞu thuèc l¸

tõ 20 ®Õn 26tõ 20 ®Õn 26tõ 20 ®Õn 26tõ 24 ®Õn 1

tõ 75 ®Õn 80tõ 70 ®Õn 75tõ 65 ®Õn 70tõ 75 ®Õn 5

9 Nhµ m¸y chÌ ®en- Gian vß chÌ- Gian lªn men- Gian sµng chän ®ãng bao

tõ 20 ®Õn 28tõ 20 ®Õn 26tõ 20 ®Õn 28

tõ 90 ®Õn 95tõ 95 ®Õn 98tõ 55 ®Õn 65

10 C¬ khÝ chÝnh x¸c- Phßng æn ®Þnh nhiÖt- X­ëng nÊu thñy tinh quang häc- X­ëng mµi thÊu kÝnh- X­ëng chÕ t¹o thiÕt bÞ ®o ®iÖn- Phßng m¸y vi tÝnh

tõ 18 ®Õn 2024 1

24 0,5tõ 22 ®Õn 26tõ 20 ®Õn 28

40 545 580 5

tõ 50 ®Õn 55tõ 50 ®Õn 70

Page 48: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

48

Phô lôc B

(Quy ®Þnh)

Th«ng sè tÝnh to¸n bªn ngoµi cho ®iÒu hßa kh«ng khÝ theo sè giê kh«ng b¶o ®¶m,m (h/n¨m) hoÆc hÖ sè b¶o ®¶m Kb®

§Þa ph­¬ng: Hµ Giang

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy

19 n¨m gåm 2 giai ®o¹n: n¨m 1981 vµ tõ 1983 ®Õn 2000

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 110,00 / 26,27 38,0 64,3 31,6

991,5

(743,2)

35 0,996 94,76 / 22,63 37,0 55,1 28,8

50 0,994 93,70 / 22,38 36,8 55,0 28,5

100 0,989 91,64 / 21,89 36,0 56,1 28,1

150 0,983 90,25 / 21,55 35,8 55,5 27,8

200 0,977 89,31 / 21,33 35,6 55,3 27,6

250 0,971 88,46 / 21,13 35,4 55,1 27,5

300 0,966 87,74 / 20,95 35,3 54,9 27,3

350 0,960 87,16 / 20,82 35,2 54,9 27,2

400 0,954 86,59 / 20,68 35,1 54,8 27,1

450 0,949 86,03 / 20,55 34,9 54,7 26,9

500 0,943 85,62 / 20,45 34,8 54,7 26,9

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 14,00 / 3,34 3,0 92,0 2,5

996,4

(746,8)

35 0,996 23,54 / 5,62 8,0 91,4 7,3

50 0,994 24,36 / 5,82 8,5 89,3 7,7

100 0,989 26,59 / 6,35 9,6 89,3 8,7

150 0,983 28,11 / 6,71 10,3 89,5 9,4

200 0,977 29,36 / 7,01 10,8 90,0 9,9

250 0,971 30,38 / 7,26 11,2 90,4 10,3

300 0,966 31,17 / 7,44 11,5 90,3 10,7

350 0,960 31,99 / 7,64 11,9 90,7 11,0

400 0,954 32,62 / 7,79 12,2 90,3 11,3

450 0,949 33,16 / 7,92 12,4 89,8 11,5

500 0,943 33,74 / 8,06 12,7 89,8 11,7

Page 49: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

49

§Þa ph­¬ng: Sapa

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 17 n¨m tõ 1988 ®Õn 2004

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 82,00 / 19,58 29,0 67,5 23,9

839,5

(629,2)

35 0,996 72,24 / 17,25 27,4 62,9 21,7

50 0,994 71,33 / 17,04 27,3 62,4 21,5

100 0,989 69,33 / 16,56 26,9 61,5 21,0

150 0,983 67,99 / 16,24 26,7 60,7 20,7

200 0,977 67,19 / 16,05 26,5 60,6 20,5

250 0,971 66,36 / 15,85 26,4 60,0 20,3

300 0,966 65,71 / 15,69 26,2 59,7 20,1

350 0,960 65,19 / 15,57 26,1 59,7 20,0

400 0,954 64,68 / 15,45 26,0 59,5 19,8

450 0,949 64,17 / 15,33 25,9 59,2 19,7

500 0,943 63,79 / 15,23 25,8 59,0 19,6

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 6,00 / 1,43 -2,0 81,5 -3,1

838,4

(628,4)

35 0,996 11,96 / 2,86 1,2 86,0 0,3

50 0,994 12,19 / 2,91 1,7 81,4 0,4

100 0,989 14,39 / 3,44 2,7 84,5 1,6

150 0,983 15,75 / 3,76 3,3 85,6 2,3

200 0,977 16,85 / 4,03 3,8 86,7 2,8

250 0,971 18,23 / 4,35 4,2 90,9 3,5

300 0,966 18,50 / 4,42 4,5 88,2 3,6

350 0,960 19,33 / 4,62 4,8 89,4 4,0

400 0,954 20,21 / 4,83 5,1 91,1 4,4

450 0,949 20,69 / 4,94 5,4 90,3 4,7

500 0,943 21,30 / 5,09 5,7 90,3 4,9

Page 50: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

50

§Þa ph­¬ng: Lai Ch©u

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m : tõ 1983 ®Õn 2002

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 102,00 / 24,36 40,0 49,3 30,0

978,2

(733,2)

35 0,996 90,97 / 21,73 38,1 46,9 27,8

50 0,994 89,93 / 21,48 37,9 46,8 27,6

100 0,989 88,00 / 21,02 37,4 46,8 27,2

150 0,983 86,86 / 20,75 37,0 46,9 26,9

200 0,977 85,85 / 20,50 36,8 46,8 26,7

250 0,971 85,20 / 20,35 36,6 47,0 26,6

300 0,966 84,53 / 20,19 36,4 47,0 26,4

350 0,960 83,89 / 20,04 36,2 47,0 26,3

400 0,954 83,42 / 19,92 36,1 47,1 26,2

450 0,949 82,96 / 19,81 35,9 47,1 26,1

500 0,943 82,49 / 19,70 35,8 47,1 26,0

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 16,00 / 3,82 4,0 92,7 3,5

988,5

(740,9)

35 0,996 26,67 / 6,37 9,4 91,5 8,7

50 0,994 27,98 / 6,68 9,9 92,3 9,2

100 0,989 30,36 / 7,25 11,0 92,2 10,3

150 0,983 31,63 / 7,55 11,6 90,9 10,8

200 0,977 32,83 / 7,84 12,1 91,5 11,3

250 0,971 33,52 / 8,01 12,5 90,2 11,6

300 0,966 34,39 / 8,21 12,8 90,6 11,9

350 0,960 35,10 / 8,38 13,1 90,4 12,2

400 0,954 35,62 / 8,51 13,4 89,8 12,4

450 0,949 36,29 / 8,67 13,6 90,4 12,6

500 0,943 36,88 / 8,81 13,8 90,7 12,9

Page 51: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

51

§Þa ph­¬ng: L¹ng S¬n

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 100,00 / 23,88 37,0 58,8 29,6

976,2

(731,7)

35 0,996 89,92 / 21,48 35,4 55,8 27,6

50 0,994 88,74 / 21,19 35,3 55,2 27,3

100 0,989 86,56 / 20,67 34,9 54,5 26,9

150 0,983 85,43 / 20,40 34,7 54,2 26,6

200 0,977 84,58 / 20,20 34,5 54,2 26,4

250 0,971 83,83 / 20,02 34,3 54,0 26,3

300 0,966 83,32 / 19,90 34,2 54,0 26,1

350 0,960 82,81 / 19,78 34,1 54,1 26,0

400 0,954 82,30 / 19,66 33,9 54,0 25,9

450 0,949 81,86 / 19,55 33,8 54,0 25,8

500 0,943 81,52 / 19,47 33,7 54,1 25,7

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 10,00 / 2,39 0,0 100,0 0,0

980,5

(734,9)

35 0,996 16,37 / 3,91 4,5 88,2 3,6

50 0,994 17,32 / 4,14 5,0 88,3 4,1

100 0,989 19,34 / 4,62 6,1 87,1 5,2

150 0,983 20,81 / 4,97 6,8 88,1 5,9

200 0,977 21,80 / 5,21 7,3 87,5 6,4

250 0,971 22,61 / 5,40 7,7 87,8 6,7

300 0,966 23,28 / 5,56 8,1 87,3 7,1

350 0,960 23,85 / 5,70 8,4 86,9 7,3

400 0,954 24,44 / 5,84 8,7 87,1 7,6

450 0,949 24,96 / 5,96 8,9 86,8 7,8

500 0,943 25,42 / 6,07 9,2 86,2 8,0

Page 52: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

52

§Þa ph­¬ng: Yªn B¸i

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 106,00 / 25,32 39,0 57,3 31,0

999,3

(749,0)

35 0,996 95,60 / 22,83 37,1 55,8 29,0

50 0,994 94,72 / 22,62 36,9 55,7 28,8

100 0,989 92,99 / 22,21 36,2 56,9 28,5

150 0,983 91,78 / 21,92 35,8 57,4 28,3

200 0,977 90,92 / 21,72 35,6 57,5 28,1

250 0,971 90,06 / 21,51 35,4 57,3 27,9

300 0,966 89,46 / 21,37 35,3 57,2 27,8

350 0,960 88,88 / 21,23 35,2 57,2 27,7

400 0,954 88,29 / 21,09 35,0 57,2 27,5

450 0,949 87,80 / 20,97 34,8 57,4 27,4

500 0,943 87,40 / 20,87 34,6 57,9 27,3

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 18,00 / 4,30 5,0 95,0 4,6

1004,6

(753,0)

35 0,996 25,75 / 6,15 9,0 92,8 8,4

50 0,994 26,39 / 6,30 9,4 91,4 8,7

100 0,989 28,39 / 6,78 10,3 91,7 9,6

150 0,983 29,85 / 7,13 10,8 92,4 10,2

200 0,977 30,71 / 7,33 11,3 91,6 10,5

250 0,971 31,57 / 7,54 11,7 91,5 10,9

300 0,966 32,40 / 7,74 12,0 91,9 11,2

350 0,960 32,87 / 7,85 12,3 90,5 11,4

400 0,954 33,49 / 8,00 12,6 90,5 11,7

450 0,949 34,11 / 8,15 12,8 90,7 11,9

500 0,943 34,69 / 8,28 13,0 90,7 12,2

Page 53: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

53

§Þa ph­¬ng: Qu¶ng Ninh

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1982 ®Õn 2001

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 108,00 / 25,79 36,0 72,5 31,4

1001,3

(750,5)

35 0,996 93,71 / 22,38 34,6 65,0 28,7

50 0,994 92,97 / 22,20 34,4 64,8 28,5

100 0,989 91,29 / 21,80 34,2 64,3 28,2

150 0,983 90,15 / 21,53 34,0 64,1 27,9

200 0,977 89,51 / 21,38 33,7 64,6 27,8

250 0,971 88,94 / 21,24 33,4 65,2 27,7

300 0,966 88,35 / 21,10 33,2 65,9 27,6

350 0,960 87,85 / 20,98 33,0 66,1 27,5

400 0,954 87,50 / 20,90 32,9 66,0 27,4

450 0,949 87,14 / 20,81 32,9 65,9 27,3

500 0,943 86,78 / 20,73 32,8 65,8 27,2

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 16,00 / 3,82 6,0 68,9 3,7

1015,0

(760,8)

35 0,996 22,72 / 5,43 8,4 83,0 7,1

50 0,994 23,69 / 5,66 8,9 83,1 7,5

100 0,989 25,41 / 6,07 9,8 82,2 8,3

150 0,983 26,84 / 6,41 10,2 85,4 9,0

200 0,977 27,95 / 6,67 10,7 85,5 9,4

250 0,971 28,86 / 6,89 11,1 85,9 9,8

300 0,966 29,59 / 7,07 11,5 85,6 10,2

350 0,960 30,32 / 7,24 11,8 85,7 10,5

400 0,954 31,00 / 7,40 12,0 85,9 10,8

450 0,949 31,60 / 7,55 12,3 85,8 11,0

500 0,943 32,21 / 7,69 12,6 85,8 11,3

Page 54: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

54

§Þa ph­¬ng: Hµ Néi

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1971 ®Õn 1990

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 112,00 / 26,75 40,0 58,4 32,1

1004,2

(752,7)

35 0,996 95,53 / 22,82 37,8 53,4 29,1

50 0,994 94,53 / 22,58 37,5 53,4 28,9

100 0,989 92,73 / 22,15 36,7 54,8 28,5

150 0,983 91,53 / 21,86 36,4 55,2 28,3

200 0,977 90,63 / 21,64 36,1 55,1 28,1

250 0,971 89,86 / 21,46 35,9 55,4 27,9

300 0,966 89,38 / 21,35 35,6 56,0 27,8

350 0,960 88,89 / 21,23 35,4 56,6 27,7

400 0,954 88,39 / 21,11 35,1 57,2 27,6

450 0,949 87,92 / 21,00 34,9 57,4 27,5

500 0,943 87,58 / 20,92 34,8 57,5 27,4

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 18,00 / 4,30 5,0 96,3 4,7

1018,9

(763,7)

35 0,996 23,02 / 5,50 8,6 83,4 7,2

50 0,994 24,00 / 5,73 9,0 84,6 7,7

100 0,989 25,66 / 6,13 9,6 85,8 8,5

150 0,983 26,79 / 6,40 10,2 85,7 9,0

200 0,977 27,74 / 6,63 10,6 85,5 9,4

250 0,971 28,57 / 6,82 11,0 85,5 9,7

300 0,966 29,28 / 6,99 11,4 85,4 10,1

350 0,960 29,98 / 7,16 11,7 85,5 10,4

400 0,954 30,67 / 7,32 12,0 85,6 10,6

450 0,949 31,27 / 7,47 12,2 85,5 10,9

500 0,943 31,87 / 7,61 12,5 85,5 11,1

Page 55: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

55

§Þa ph­¬ng: NghÖ An (Vinh)

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy;

20 n¨m gåm 2 giai ®o¹n: tõ 1979 ®Õn 1985 vµ tõ 1989 ®Õn 2001

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 112,00 / 26,75 40,0 58,4 32,1

1004,6

(753,0)

35 0,996 94,55 / 22,58 38,4 50,3 28,9

50 0,994 92,90 / 22,19 38,2 49,5 28,6

100 0,989 90,46 / 21,61 37,3 50,7 28,1

150 0,983 89,05 / 21,27 36,9 50,6 27,8

200 0,977 87,96 / 21,01 36,7 50,4 27,5

250 0,971 87,37 / 20,87 36,5 50,7 27,4

300 0,966 86,76 / 20,72 36,3 50,7 27,3

350 0,960 86,14 / 20,57 36,1 50,7 27,1

400 0,954 85,74 / 20,48 36,0 51,0 27,1

450 0,949 85,41 / 20,40 35,9 51,1 27,0

500 0,943 85,08 / 20,32 35,7 51,3 26,9

Mïa ®«ng

m,h/năm

Kb®I,

kJ/kg /kcal/kgt,

oC ,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 20,00 / 4,78 7,0 83,6 5,8

1018,1

(763,1)

35 0,996 27,76 / 6,63 10,1 91,5 9,4

50 0,994 28,49 / 6,81 10,5 90,6 9,7

100 0,989 30,53 / 7,29 11,4 90,3 10,6

150 0,983 32,14 / 7,68 12,1 91,2 11,3

200 0,977 33,15 / 7,92 12,6 90,3 11,7

250 0,971 34,32 / 8,20 13,0 91,3 12,1

300 0,966 35,00 / 8,36 13,3 90,2 12,4

350 0,960 35,78 / 8,55 13,6 90,4 12,7

400 0,954 36,57 / 8,73 13,9 90,8 13,0

450 0,949 37,20 / 8,88 14,2 90,5 13,3

500 0,943 37,82 / 9,03 14,4 90,4 13,5

Page 56: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

56

§Þa ph­¬ng: §µ N½ng

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 102,00 / 24,36 39,0 54,3 30,3

1005,0

(753,3)

35 0,996 91,51 / 21,86 37,6 50,5 28,3

50 0,994 90,63 / 21,65 37,4 50,3 28,1

100 0,989 89,05 / 21,27 37,0 50,4 27,8

150 0,983 87,96 / 21,01 36,8 50,2 27,5

200 0,977 87,43 / 20,88 36,5 50,6 27,4

250 0,971 86,88 / 20,75 36,4 50,7 27,3

300 0,966 86,32 / 20,62 36,2 50,7 27,2

350 0,960 85,87 / 20,51 36,0 51,1 27,1

400 0,954 85,58 / 20,44 35,8 51,6 27,0

450 0,949 85,27 / 20,37 35,6 52,0 27,0

500 0,943 84,97 / 20,29 35,4 52,4 26,9

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 30,00 / 7,17 10,0 100,0 10,0

1007,7

(755,3)

35 0,996 41,39 / 9,89 15,6 91,1 14,7

50 0,994 42,36 / 10,12 16,1 90,1 15,1

100 0,989 44,56 / 10,64 16,8 90,9 15,9

150 0,983 46,02 / 10,99 17,3 91,0 16,4

200 0,977 47,17 / 11,27 17,7 91,4 16,7

250 0,971 48,18 / 11,51 18,0 91,4 17,1

300 0,966 48,74 / 11,64 18,3 90,1 17,3

350 0,960 49,37 / 11,79 18,6 89,4 17,5

400 0,954 50,12 / 11,97 18,7 90,6 17,7

450 0,949 50,82 / 12,14 18,9 91,6 17,9

500 0,943 51,38 / 12,27 19,1 91,6 18,1

Page 57: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

57

§Þa ph­¬ng: Bu«n Ma Thuét

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1981 ®Õn 2000

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 98,00 / 23,41 37,0 55,8 28,9

955,8

(716,4)

35 0,996 79,99 / 19,10 35,7 44,0 25,1

50 0,994 79,68 / 19,03 35,5 44,4 25,1

100 0,989 78,54 / 18,76 35,1 44,5 24,8

150 0,983 77,80 / 18,58 34,8 44,8 24,6

200 0,977 77,39 / 18,48 34,6 45,4 24,5

250 0,971 76,96 / 18,38 34,4 45,7 24,4

300 0,966 76,52 / 18,28 34,2 45,9 24,3

350 0,960 76,09 / 18,17 34,0 46,1 24,2

400 0,954 75,83 / 18,11 33,9 46,3 24,2

450 0,949 75,61 / 18,06 33,7 46,5 24,1

500 0,943 75,39 / 18,01 33,6 46,7 24,1

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 32,00 / 7,64 11,0 95,8 10,6

953,5

(714,7)

35 0,996 40,54 / 9,68 14,7 92,1 13,9

50 0,994 41,66 / 9,95 15,1 92,2 14,3

100 0,989 43,85 / 10,47 15,8 92,7 15,1

150 0,983 44,96 / 10,74 16,3 91,7 15,4

200 0,977 45,86 / 10,95 16,7 91,3 15,7

250 0,971 46,67 / 11,15 16,8 92,2 16,0

300 0,966 47,29 / 11,29 17,1 91,7 16,2

350 0,960 47,82 / 11,42 17,3 91,5 16,4

400 0,954 48,37 / 11,55 17,5 91,6 16,6

450 0,949 48,91 / 11,68 17,6 91,7 16,7

500 0,943 49,42 / 11,80 17,8 91,7 16,9

Page 58: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

58

§Þa ph­¬ng: Nha Trang

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy;

19 n¨m gåm 2 giai ®o¹n: tõ 1981 ®Õn 1987 vµ tõ 1989 ®Õn 2000

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 96,00 / 22,93 37,0 56,9 29,2

1006,4

(754,3)

35 0,996 89,27 / 21,32 35,2 57,8 27,8

50 0,994 88,47 / 21,13 35,0 57,7 27,7

100 0,989 87,14 / 20,81 34,9 57,1 27,4

150 0,983 86,09 / 20,56 34,7 56,6 27,2

200 0,977 85,53 / 20,43 34,6 56,6 27,0

250 0,971 85,01 / 20,30 34,5 56,5 26,9

300 0,966 84,48 / 20,18 34,4 56,2 26,8

350 0,960 83,98 / 20,06 34,3 56,0 26,7

400 0,954 83,70 / 19,99 34,2 55,9 26,6

450 0,949 83,42 / 19,92 34,2 55,9 26,6

500 0,943 83,14 / 19,86 34,1 55,9 26,5

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 40,00 / 9,55 16,0 82,9 14,2

1006,2

(754,2)

35 0,996 47,74 / 11,40 18,7 84,3 16,9

50 0,994 48,84 / 11,66 18,9 85,8 17,3

100 0,989 50,86 / 12,15 19,5 86,3 17,9

150 0,983 52,29 / 12,49 20,0 86,3 18,4

200 0,977 53,28 / 12,73 20,1 87,7 18,7

250 0,971 54,13 / 12,93 20,3 88,0 19,0

300 0,966 54,82 / 13,09 20,7 87,2 19,2

350 0,960 55,49 / 13,25 21,0 86,5 19,4

400 0,954 56,13 / 13,41 21,1 87,1 19,6

450 0,949 56,61 / 13,52 21,2 87,7 19,7

500 0,943 57,09 / 13,63 21,2 88,4 19,8

Page 59: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

59

§Þa ph­¬ng: §µ L¹t

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 78,00 / 18,63 29,0 63,3 23,2

849,6

(636,8)

35 0,996 66,88 / 15,97 27,5 56,0 20,5

50 0,994 65,85 / 15,73 27,4 55,1 20,3

100 0,989 64,30 / 15,36 27,0 54,5 19,9

150 0,983 63,52 / 15,17 26,9 54,0 19,7

200 0,977 62,92 / 15,03 26,7 53,8 19,5

250 0,971 62,32 / 14,88 26,6 53,5 19,4

300 0,966 61,87 / 14,78 26,5 53,4 19,2

350 0,960 61,58 / 14,71 26,4 53,4 19,2

400 0,954 61,30 / 14,64 26,3 53,3 19,1

450 0,949 61,01 / 14,57 26,3 53,2 19,0

500 0,943 60,73 / 14,50 26,2 53,1 18,9

Mïa ®«ng

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 20,00 / 4,78 6,0 80,3 4,4

846,5

(634,5)

35 0,996 28,04 / 6,70 8,9 89,9 8,0

50 0,994 28,69 / 6,85 9,3 88,4 8,2

100 0,989 30,94 / 7,39 10,1 89,9 9,2

150 0,983 32,31 / 7,72 10,6 90,2 9,7

200 0,977 33,64 / 8,03 11,0 91,4 10,2

250 0,971 34,37 / 8,21 11,4 90,9 10,5

300 0,966 35,18 / 8,40 11,6 91,5 10,8

350 0,960 35,95 / 8,59 11,8 92,1 11,1

400 0,954 36,53 / 8,72 12,1 92,1 11,3

450 0,949 36,92 / 8,82 12,3 91,5 11,4

500 0,943 37,33 / 8,92 12,5 91,1 11,6

Page 60: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

60

§Þa ph­¬ng: TP. Hå ChÝ Minh

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1983 ®Õn 2002

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 112,00 / 26,75 38,0 67,0 32,2

1006,4

(754,3)

35 0,996 94,05 / 22,46 36,8 56,0 28,8

50 0,994 91,43 / 21,84 36,6 54,2 28,3

100 0,989 86,80 / 20,73 36,3 50,8 27,3

150 0,983 85,38 / 20,39 36,1 50,1 27,0

200 0,977 84,50 / 20,18 36,0 49,9 26,8

250 0,971 83,86 / 20,03 35,9 49,6 26,7

300 0,966 83,54 / 19,95 35,8 49,6 26,6

350 0,960 83,22 / 19,88 35,7 49,7 26,5

400 0,954 82,90 / 19,80 35,6 49,7 26,5

450 0,949 82,57 / 19,72 35,5 49,7 26,4

500 0,943 82,24 / 19,64 35,4 49,6 26,3

Mïa đông

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 40,00 / 9,55 17,0 74,8 14,2

1009,9

(756,9)

35 0,996 50,98 / 12,18 19,6 86,1 18,050 0,994 52,15 / 12,46 20,0 85,9 18,4

100 0,989 54,54 / 13,03 20,5 88,4 19,1150 0,983 56,19 / 13,42 21,0 88,6 19,6200 0,977 57,25 / 13,67 21,3 88,5 19,9250 0,971 57,89 / 13,83 21,6 88,0 20,1300 0,966 58,01 / 13,86 21,6 87,6 20,2350 0,960 58,03 / 13,86 21,7 87,1 20,2400 0,954 58,04 / 13,86 21,8 86,5 20,2450 0,949 58,05 / 13,86 21,9 86,0 20,2500 0,943 58,06 / 13,87 21,9 85,4 20,2

Page 61: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

61

§Þa ph­¬ng: CÇn Th¬

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy;14 n¨m: tõ 1986 ®Õn 1997 vµ tõ 1999 ®Õn 2000

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 110,00 / 26,27 36,0 75,0 31,8

1008,2

(755,7)

35 0,996 91,88 / 21,94 34,9 62,2 28,4

50 0,994 90,21 / 21,54 34,8 60,8 28,1

100 0,989 87,73 / 20,95 34,5 59,4 27,5

150 0,983 86,56 / 20,67 34,4 58,7 27,3

200 0,977 85,74 / 20,48 34,2 58,4 27,1

250 0,971 85,26 / 20,36 34,1 58,4 27,0

300 0,966 84,78 / 20,25 34,0 58,4 26,9

350 0,960 84,32 / 20,14 33,9 58,1 26,8

400 0,954 83,93 / 20,05 33,9 58,0 26,7

450 0,949 83,72 / 19,99 33,8 58,0 26,7

500 0,943 83,50 / 19,94 33,7 58,1 26,6

Mïa đông

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 42,00 / 10,03 17,0 80,8 14,9

1005,2(753,4)

35 0,996 54,16 / 12,94 19,9 91,9 19,050 0,994 55,04 / 13,15 20,2 91,4 19,2

100 0,989 57,40 / 13,71 20,8 92,1 19,9150 0,983 58,01 / 13,85 21,1 91,6 20,1200 0,977 58,02 / 13,86 21,2 90,7 20,1250 0,971 58,03 / 13,86 21,3 89,8 20,1300 0,966 58,04 / 13,86 21,4 88,9 20,1350 0,960 58,05 / 13,86 21,5 88,1 20,1400 0,954 58,06 / 13,87 21,6 87,7 20,1450 0,949 58,07 / 13,87 21,6 87,4 20,1500 0,943 58,08 / 13,87 21,7 87,1 20,1

Page 62: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

62

§Þa ph­¬ng: Cµ Mau

Theo sè liÖu khÝ t­îng 24 èp ®o/ngµy; 20 n¨m: tõ 1985 ®Õn 2004

Mïa hÌ

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 102,00 / 24,36 37,0 62,7 30,4

1009,0

(756,3)

35 0,996 88,79 / 21,21 35,1 57,7 27,8

50 0,994 87,85 / 20,98 35,0 57,4 27,6

100 0,989 86,50 / 20,66 34,8 56,8 27,3

150 0,983 85,74 / 20,48 34,6 56,8 27,1

200 0,977 85,31 / 20,38 34,5 57,0 27,0

250 0,971 84,87 / 20,27 34,4 56,9 26,9

300 0,966 84,42 / 20,16 34,3 56,8 26,8

350 0,960 83,99 / 20,06 34,2 56,8 26,7

400 0,954 83,81 / 20,02 34,1 57,0 26,7

450 0,949 83,63 / 19,97 34,0 57,1 26,6

500 0,943 83,46 / 19,93 33,9 57,2 26,6

Mïa đông

m,h/năm Kb®

I,kJ/kg /kcal/kg

t,oC

,%

tu,oC

Pkq,mbar

(mmHg)

0 1,000 46,00 / 10,99 18,0 84,8 16,3

1004,8(753,1)

35 0,996 56,94 / 13,60 20,7 92,2 19,850 0,994 57,95 / 13,84 20,9 93,2 20,1

100 0,989 58,01 / 13,85 21,1 91,1 20,1150 0,983 58,02 / 13,86 21,3 89,9 20,1200 0,977 58,03 / 13,86 21,5 88,7 20,1250 0,971 58,04 / 13,86 21,6 87,8 20,1300 0,966 58,05 / 13,86 21,6 87,3 20,1350 0,960 58,06 / 13,87 21,7 86,9 20,1400 0,954 58,07 / 13,87 21,7 86,5 20,1450 0,949 58,09 / 13,87 21,8 86,1 20,1500 0,943 58,10 / 13,88 21,9 85,7 20,1

Page 63: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

63

Phô lôc C

(Tham kh¶o)

TSTT cña kh«ng khÝ bªn ngoµi theo møc v­ît MV,% cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é -

­ít dïng ®Ó thiÕt kÕ §HKK theo ASHRAE

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Hµ Giang

Møc v­îtMV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

hÌMïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 34,9 28,7 27,1 8,5 7,7 8,21,0 99,0 0,990 34,1 28,1 27,0 10,1 8,9 9,3

1,5 98,5 0,985 33,7 27,9 26,8 10,7 9,5 9,8

2,0 98,0 0,980 33,3 27,7 26,9 11,2 10,0 10,3

2,5 97,5 0,975 33,1 27,5 26,6 11,6 10,4 10,5

3,0 97,0 0,970 32,8 27,4 26,5 12,0 10,7 10,9

3,5 96,5 0,965 32,5 27,2 26,5 12,3 11,0 11,3

4,0 96,0 0,960 32,3 27,1 26,4 12,6 11,3 11,5

4,5 95,5 0,955 32,1 27,0 26,2 12,8 11,5 11,8

5,0 95,0 0,950 31,9 26,9 26,3 13,1 11,8 11,9

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Sapa

Møc v­ît MV,%HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

hÌMïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 25,8 21,6 18,6 1,5 1,2 1,41,0 99,0 0,990 24,9 21,0 18,6 2,7 2,4 2,5

1,5 98,5 0,985 24,5 20,7 18,7 3,3 3,0 3,2

2,0 98,0 0,980 24,2 20,5 18,6 3,8 3,5 3,6

2,5 97,5 0,975 23,9 20,3 18,8 4,1 3,9 3,9

3,0 97,0 0,970 23,6 20,2 18,3 4,4 4,2 4,2

3,5 96,5 0,965 23,4 20,0 18,4 4,7 4,5 4,5

4,0 96,0 0,960 23,1 19,9 18,6 5,0 4,7 4,8

4,5 95,5 0,955 22,9 19,8 18,6 5,3 5,0 5,1

5,0 95,0 0,950 22,8 19,7 18,8 5,5 5,2 5,2

Page 64: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

64

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Lai Ch©u

Møc v­ît MV,%HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

hÌMïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc. ,oC

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 36,1 27,7 25,4 9,9 9,0 9,51,0 99,0 0,990 34,9 27,2 25,8 11,3 10,3 10,7

1,5 98,5 0,985 34,3 26,9 25,6 12,0 10,9 11,2

2,0 98,0 0,980 33,8 26,8 25,9 12,4 11,4 11,7

2,5 97,5 0,975 33,3 26,6 25,7 12,8 11,7 12,0

3,0 97,0 0,970 33,0 26,5 25,3 13,1 12,0 12,3

3,5 96,5 0,965 32,7 26,4 25,5 13,4 12,3 12,5

4,0 96,0 0,960 32,4 26,3 25,2 13,7 12,5 12,8

4,5 95,5 0,955 32,2 26,1 25,3 14,0 12,7 13,1

5,0 95,0 0,950 31,9 26,0 25,1 14,2 12,9 13,3

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña L¹ng S¬n

Møc v­ît MV,%HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

hÌMïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 33,8 27,6 26,5 5,1 4,0 4,31,0 99,0 0,990 33,0 26,9 25,8 6,5 5,3 5,6

1,5 98,5 0,985 32,5 26,7 25,7 7,3 6,0 6,3

2,0 98,0 0,980 32,2 26,5 25,7 7,8 6,5 6,8

2,5 97,5 0,975 31,9 26,3 25,5 8,3 6,8 7,0

3,0 97,0 0,970 31,6 26,2 25,5 8,6 7,2 7,4

3,5 96,5 0,965 31,3 26,1 25,3 8,9 7,4 7,9

4,0 96,0 0,960 31,1 26,0 25,2 9,2 7,7 8,0

4,5 95,5 0,955 30,9 25,9 25,1 9,5 7,9 8,2

5,0 95,0 0,950 30,7 25,8 25,0 9,7 8,1 8,4

Page 65: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

65

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Yªn B¸i

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 35,2 28,9 27,9 9,5 8,6 8,91,0 99,0 0,990 34,2 28,5 27,6 10,6 9,7 9,9

1,5 98,5 0,985 33,7 28,3 27,6 11,2 10,3 10,4

2,0 98,0 0,980 33,3 28,1 27,3 11,6 10,7 10,9

2,5 97,5 0,975 33,0 27,9 27,2 12,0 11,0 11,2

3,0 97,0 0,970 32,8 27,8 27,1 12,3 11,3 11,5

3,5 96,5 0,965 32,5 27,7 27,0 12,6 11,6 11,8

4,0 96,0 0,960 32,3 27,6 27,0 12,9 11,8 12,0

4,5 95,5 0,955 32,1 27,5 26,8 13,1 12,1 12,3

5,0 95,0 0,950 31,8 27,4 26,7 13,4 12,3 12,4

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Qu¶ng Ninh

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 33,1 28,6 27,5 9,5 7,3 7,61,0 99,0 0,990 32,4 28,2 27,3 10,7 8,3 8,8

1,5 98,5 0,985 32,0 28,0 27,2 11,2 8,9 9,4

2,0 98,0 0,980 31,8 27,8 27,2 11,6 9,4 9,6

2,5 97,5 0,975 31,5 27,7 27,1 12,0 9,8 10,1

3,0 97,0 0,970 31,3 27,6 26,9 12,4 10,1 10,5

3,5 96,5 0,965 31,2 27,5 26,9 12,6 10,4 10,6

4,0 96,0 0,960 31,0 27,4 26,9 12,9 10,7 11,0

4,5 95,5 0,955 30,9 27,4 26,8 13,2 10,9 11,2

5,0 95,0 0,950 30,7 27,3 26,7 13,4 11,1 11,5

Page 66: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

66

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Hµ Néi

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 35,4 29,0 28,0 9,6 7,5 8,41,0 99,0 0,990 34,4 28,5 27,9 10,6 8,5 9,1

1,5 98,5 0,985 33,8 28,3 27,6 11,1 9,1 9,5

2,0 98,0 0,980 33,4 28,1 27,5 11,5 9,4 9,7

2,5 97,5 0,975 33,1 27,9 27,3 11,9 9,8 10,1

3,0 97,0 0,970 32,8 27,9 27,1 12,2 10,1 10,3

3,5 96,5 0,965 32,6 27,8 27,1 12,5 10,3 10,6

4,0 96,0 0,960 32,3 27,7 27,0 12,8 10,6 10,9

4,5 95,5 0,955 32,1 27,6 27,0 13,0 10,9 11,1

5,0 95,0 0,950 31,9 27,5 26,9 13,3 11,1 11,5

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña NghÖ An (VINH)

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 36,6 28,8 26,9 10,7 9,6 9,91,0 99,0 0,990 35,6 28,0 26,9 11,9 10,7 11,1

1,5 98,5 0,985 35,0 27,8 26,6 12,5 11,3 11,6

2,0 98,0 0,980 34,6 27,5 26,6 13,0 11,8 12,2

2,5 97,5 0,975 34,2 27,4 26,4 13,4 12,2 12,5

3,0 97,0 0,970 33,9 27,3 26,4 13,7 12,5 12,7

3,5 96,5 0,965 33,5 27,2 26,3 14,0 12,8 13,1

4,0 96,0 0,960 33,3 27,1 26,3 14,2 13,1 13,3

4,5 95,5 0,955 33,0 27,0 26,3 14,5 13,3 13,6

5,0 95,0 0,950 32,8 26,9 26,4 14,7 13,6 13,6

Page 67: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

67

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña §µ N½ng

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 36,1 28,2 27,0 16,6 15,0 15,31,0 99,0 0,990 35,1 27,8 26,8 17,5 16,0 16,3

1,5 98,5 0,985 34,6 27,6 26,6 18,0 16,4 16,6

2,0 98,0 0,980 34,2 27,4 26,6 18,4 16,8 17,1

2,5 97,5 0,975 33,9 27,3 26,6 18,7 17,1 17,3

3,0 97,0 0,970 33,6 27,2 26,5 18,9 17,3 17,6

3,5 96,5 0,965 33,3 27,1 26,6 19,2 17,6 17,8

4,0 96,0 0,960 33,1 27,1 26,5 19,4 17,7 18,0

4,5 95,5 0,955 32,9 27,0 26,5 19,5 17,9 18,1

5,0 95,0 0,950 32,7 26,9 26,5 19,7 18,1 18,4

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Bu«n Ma Thuét

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 34,3 25,1 22,0 15,5 14,1 14,41,0 99,0 0,990 33,4 24,8 22,5 16,4 15,1 15,2

1,5 98,5 0,985 32,8 24,6 22,3 16,9 15,5 15,7

2,0 98,0 0,980 32,4 24,5 22,4 17,2 15,8 16,0

2,5 97,5 0,975 31,9 24,4 22,7 17,5 16,0 16,2

3,0 97,0 0,970 31,6 24,3 22,7 17,8 16,2 16,5

3,5 96,5 0,965 31,3 24,3 22,7 18,0 16,4 16,7

4,0 96,0 0,960 31,0 24,2 22,9 18,1 16,6 16,8

4,5 95,5 0,955 30,7 24,1 22,9 18,3 16,7 17,0

5,0 95,0 0,950 30,5 24,1 23,0 18,5 16,9 17,2

Page 68: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

68

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña NHA TRANG

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 99,6 0,996 33,3 27,8 26,3 19,5 17,1 17,61,0 99,0 0,990 32,7 27,4 26,3 20,3 18,0 18,4

1,5 98,5 0,985 32,4 27,3 26,2 20,8 18,4 18,8

2,0 98,0 0,980 32,2 27,1 26,2 21,1 18,7 19,3

2,5 97,5 0,975 32,0 27,0 26,1 21,4 19,0 19,4

3,0 97,0 0,970 31,9 26,9 26,1 21,6 19,2 19,6

3,5 96,5 0,965 31,7 26,8 26,1 21,8 19,4 19,9

4,0 96,0 0,960 31,6 26,7 26,0 22,0 19,5 20,0

4,5 95,5 0,955 31,5 26,7 26,1 22,2 19,7 20,2

5,0 95,0 0,950 31,3 26,6 25,9 22,3 19,8 20,3

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña §µ L¹t

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 90,4 99,6 0,996 25,9 20,4 16,7 9,7 8,2 8,91,0 99,0 0,990 25,2 19,9 17,6 10,7 9,3 9,6

1,5 98,5 0,985 24,8 19,7 17,4 11,1 9,8 10,2

2,0 98,0 0,980 24,5 19,5 17,6 11,5 10,2 10,5

2,5 97,5 0,975 24,3 19,4 17,8 11,8 10,6 10,8

3,0 97,0 0,970 24,1 19,3 17,8 12,1 10,9 11,2

3,5 96,5 0,965 23,9 19,2 17,7 12,3 11,1 11,3

4,0 96,0 0,960 23,8 19,1 17,7 12,5 11,3 11,5

4,5 95,5 0,955 23,7 19,0 17,8 12,7 11,5 11,7

5,0 95,0 0,950 23,5 19,0 17,7 12,9 11,7 11,9

Page 69: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

69

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña TP. Hå ChÝ Minh

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 90,4 99,6 0,996 35,4 28,6 25,7 20,7 18,1 18,71,0 99,0 0,990 34,7 27,4 25,7 21,6 19,1 19,71,5 98,5 0,985 34,3 27,0 25,6 22,1 19,5 20,12,0 98,0 0,980 34,0 26,9 25,5 22,5 19,9 20,52,5 97,5 0,975 33,8 26,7 25,5 22,8 20,1 20,73,0 97,0 0,970 33,6 26,6 25,4 23,0 20,4 21,13,5 96,5 0,965 33,5 26,5 25,4 23,2 20,6 21,34,0 96,0 0,960 33,3 26,5 25,3 23,4 20,7 21,54,5 95,5 0,955 33,2 26,4 25,3 23,5 20,9 21,75,0 95,0 0,950 33,0 26,4 25,3 23,6 21,0 21,9

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña CÇn Th¬

Møc v­ît MV,% HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 90,4 99,6 0,996 33,6 28,4 26,4 20,8 19,1 19,61,0 99,0 0,990 33,0 27,6 26,0 21,6 20,0 20,71,5 98,5 0,985 32,8 27,4 26,2 22,0 20,4 21,02,0 98,0 0,980 32,5 27,2 26,2 22,2 20,7 21,22,5 97,5 0,975 32,3 27,0 26,1 22,5 20,9 21,53,0 97,0 0,970 32,1 26,9 26,1 22,7 21,1 21,73,5 96,5 0,965 32,0 26,9 26,0 22,8 21,3 21,84,0 96,0 0,960 31,8 26,8 25,9 23,0 21,4 21,94,5 95,5 0,955 31,7 26,7 25,9 23,1 21,5 22,15,0 95,0 0,950 31,6 26,7 25,9 23,2 21,6 22,2

Page 70: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

70

TSTT bªn ngoµi cho §HKK theo c¸c møc v­ît kh¸c nhau

cña Cµ Mau

Møc v­îtMV,%

HSB§

Kb®

Mïa hÌ Mïa đ«ng

Mïa

Mïađ«ng

t kh« ,oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.

, oCt kh« ,

oC

t ­ít ,oC

t ­ít , coinc.,oC

1 2 3 4 5 6 7 8 90,4 99,6 0,996 34,2 27,7 25,9 21,5 20,0 20,31,0 99,0 0,990 33,6 27,3 25,8 22,2 20,6 21,11,5 98,5 0,985 33,3 27,1 25,9 22,5 21,0 21,42,0 98,0 0,980 33,0 27,0 25,7 22,7 21,2 21,62,5 97,5 0,975 32,8 26,9 25,7 22,9 21,4 21,83,0 97,0 0,970 32,6 26,9 25,9 23,1 21,5 21,93,5 96,5 0,965 32,4 26,8 25,8 23,2 21,7 22,04,0 96,0 0,960 32,3 26,7 25,7 23,3 21,8 22,24,5 95,5 0,955 32,1 26,7 25,7 23,5 21,9 22,45,0 95,0 0,950 32,0 26,6 25,7 23,6 22,0 22,4

Chó thÝch:

1) Th«ng sè tÝnh to¸n cho §HKK chän theo møc v­ît cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít lµ do ASHRAE (Héi c¸c kü s­ L¹nh vµ§HKK Hoa Kú) ®Ò xuÊt vµ ®­îc ¸p dông réng r·i trªn thÕ giíi, nhÊt lµ ë c¸c n­íc thuéc hÖ thèng Anh-Mü.

2) TrÞ sè nhiÖt ®é chän theo møc v­ît MV % lµ trÞ sè mµ sè lÇn hoÆc thêi gian xuÊt hiÖn c¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é b»ng hoÆc lín h¬n(mïa hÌ còng nh­ mïa ®«ng) trÞ sè ®· chän chiÕm b»ng MV % cña tæng sè lÇn hoÆc tæng thêi gian c¶ n¨m.

Mèi quan hÖ gi÷a møc v­ît MV vµ hÖ sè b¶o ®¶m Kb® ®­îc thÓ hiÖn b»ng biÓu thøc sau: MV=(1-Kb®)100% vÒ mïa hÌhoÆc MV=Kb®100% vÒ mïa ®«ng.

3) VÒ mïa hÌ trÞ sè nhiÖt ®é tÝnh to¸n chän cµng cao th× sè % cña MV cµng bÐ, ng­îc l¹i vÒ mïa ®«ng trÞ sè nhiÖt ®é tÝnhto¸n chän cµng thÊp th× sè % cña MV cµng lín. Nh­ vËy hai trÞ sè møc v­ît mïa hÌ vµ mïa ®«ng cïng dßng trªn c¸c b¶ngtrªn lµ t­¬ng øng víi cïng mét hÖ sè b¶o ®¶m Kb® .

4) Møc v­ît MV % ®­îc xö lý ®èi víi nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é ­ít mét c¸ch riªng rÏ, xem nh­ hai th«ng sè ®ã ®éc lËp víinhau. Tuy nhiªn ®Ó kÓ ®Õn yÕu tè ®ång thêi cña c¸c th«ng sè kh«ng khÝ, ASHRAE cã ®­a ra kh¸i niÖm "nhiÖt ®é ­ít trïnghîp" (The coincident wet-bulb temperature). §ã lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c trÞ sè nhiÖt ®é ­ít xuÊt hiÖn ®ång thêi víi trÞsè nhiÖt ®é kh« ®· chän (Nguyªn v¨n ®Þnh nghÜa cña ASHRAE: "The coincident wet-bulb temperature listed with each designdry-bulb temperature is the mean of all wet-bulb temperatures occurring at the specific dry-bulb temperature").

5) Theo quy ®Þnh cña ASHRAE, hÖ thèng §HKK vÒ mïa hÌ ®­îc tÝnh to¸n víi c¸c møc v­ît MV cña nhiÖt ®é kh« vµ nhiÖt ®é­ít lµ: 0,4% ; 1% vµ 2% (3 møcxem nh­ 3 cÊp, t­¬ng øng víi sè giê kh«ng b¶o ®¶m lµ: 35 h/n¨m; 88 h/n¨m vµ 175 h/n¨mhoÆc víi Kb® lµ 0,996; 0,990 vµ 0,980), cßn vÒ mïa ®«ng chØ lÊy MV cña nhiÖt ®é kh« dïng ®Ó tÝnh to¸n s­ëi Êm lµ 99,6% vµ99 % (2 møcxem nh­ 2 cÊp, t­¬ng øng víi sè giê kh«ng b¶o ®¶m lµ: 35 h/n¨m vµ 88 h/n¨m hoÆc víi Kb® lµ 0,996 vµ 0,990).

6) Trong c¸c b¶ng trªn chóng t«i còng xö lý sè liÖu khÝ hËu ®Ó thu ®­îc trÞ sè nhiÖt ®é ­ít trïng hîp t ­ít coinc. theo ®óng ®Þnh

nghÜa cña ASHRAE. Sè liÖu thùc tÕ cho thÊy vÒ mïa hÌ trÞ sè t ­ít coinc. (cét 6) thÊp h¬n trÞ sè t ­ít (®éc lËp cét

5) cßn vÒ mïa ®«ng th× ng­îc l¹i: t ­ít coinc. (cét 9) cao h¬n trÞ sè t ­ít (®éc lËp cét 8) . §iÒu ®ã cã nghÜa lµ cÆp

trÞ sè t kh« vµ t ­ít ë 2 cét 4; 5 mïa hÌ vµ 7; 8 mïa ®«ng cho møc b¶o ®¶m cao h¬n so víi cÆp trÞ sè t kh« vµ

t ­ít coinc. ë 2 cét 4; 6 mïa hÌ vµ 7; 9 mïa ®«ng. KÕt qu¶ nµy hoµn toµn phï hîp víi kÕt qu¶ do ASHRAE thùc hiÖn cho

nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi xem ASHRAE Handbook, Fundamentals Volume,1997.

7) ë c¸c ®Þa ph­¬ng miÒn Nam Trung Bộ vµ Nam Bộ mÆc dÇu kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh, nh­ng vÉn cã ®ñ TSTT cho c¶ haimïa. Mïa ®«ng ë ®©y chØ cã ý nghÜa lµ mïa cã khÝ hËu m¸t mÎ h¬n mïa hÌ vµ cÇn cã TSTT ®Ó kiÓm tra qu¸ tr×nh §HKK vÒ

Page 71: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

71

mïa nµy cã cÇn tiÕp tôc cÊp l¹nh hay kh«ng, hay chØ dïng kh«ng khÝ hßa trén råi lµm l¹nh ®o¹n nhiÖt, sau ®ã cã gia nhiÖthoÆc kh«ng gia nhiÖt råi thæi vµo phßng, thËm chÝ cã thÓ dïng hoµn toµn kh«ng khÝ ngoµi ®Ó thæi vµo phßng.

Phô lôc D

(Quy ®Þnh)

Tiªu chuÈn giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña hãa chÊt vµ bôitrong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc (Theo Tiªu chuÈn VÖ sinh lao ®éng

do Bé Y tÕ ban hµnh n¨m 2002)

D.1 Ph¹m vi ¸p dông

Phô lôc nµy qui ®Þnh nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè ho¸ chÊt trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc.

Phô lôc nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi kh«ng khÝ khu vùc d©n c­.

D.2 §Þnh nghÜa

TWA: gi¸ trÞ tiÕp xóc trung b×nh trong mét ca lµm viÖc (8 h).

STEL: gi¸ trÞ tiÕp xóc ®­îc x¸c ®Þnh trong thêi gian 15 min mçi lÇn vµ kh«ng tiÕp xóc qu¸ 4 lÇntrong mét ca lµm viÖc (8 h).

D.3 Giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña ho¸ chÊt trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

1. Acrolein Acrolein CH2CHCHO 0,25 0,50

2. Acrylamit Acrylic amide CH2CHCONH2 0,03 0,2

3. Acrylonitril Acrylonitrile CH2CHCN 0,5 2,5

4. Alyl axetat Allyl acetate C5H8O3 - 2

5. Amoniac Ammonia NH3 17 25

6. Amyl axetat Amyl acetate CH3COOC5H11 200 500

7. Anhydrit phtalic Phthalicanhydride

C8H4O3 2 3

8. Anilin Aniline C6H5NH2 4 8

9. Antimon Antimony Sb 0,2 0,5

10. ANTU ANTU C10H7NHC(NH2)S 0,3 1,5

11. Asen vµ c¸c hîpchÊt chøa asen

Arsenic andcompounds

As 0,03 -

12. Asin Arsine AsH3 0,05 0,1

Page 72: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

72

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

13.Atphan (bitum,

nhùa ®­êng)

Asphalt 5 10

14. Axeton Acetone (CH3)2CO 200 1000

15. Axeton xyanohydrin Acetonecyanohydrin

CH3C(OH)CNCH3 - 0,9

16. Axetonitril Acetonitrile CH3CN 50 100

17. Axetylen Acetylene C2H2 - 1000

18.Axit 2,4®iclophenoxyaxetic

2,4-D(Dichlorophenoxyace-tic acid)

Cl2C6H3OCH2COOH 5 10

19.Axit 2,4,5triclorophenoxyaxe-tic

2, 4, 5 - T(Trichlorophenoxyac-etic acid)

C6H2Cl3OCH2COOH 5 10

20. Axit axetic Acetic acid CH3COOH 25 35

21. Axit boric vµ c¸c hîpchÊt

Boric acid andcompounds

H2BO3 0,5 1

22. Axit Clohi®ric Hydrochloric acid HCl 5 7,5

23. Axit formic Formic acid HCOOH 9 18

24. Axit metacrylic Methacrylic acid C4H6O2 50 80

25. Axit nitr¬ Nitrous acid HNO2 45 90

26. Axit nitric Nitric acid HNO3 5 10

27. Axit oxalic Oxalic acid (COOH)2.2H2O 1 2

28. Axit phosphoric Phosphoric acid H3PO4 1 3

29. Axit picric Picric acid HOC6H2(NO2)3 0,1 0,2

30. Axit sunfuric Sulfuric acid H2SO4 1 2

31. Axit thioglicolic Thioglycolic acid C2H4O2S 2 5

32. Axit tricloaxetic Trichloroaceticacid

C2HCl3O2 2 5

33. Azinpho metyl Azinphos methyl C10H12O3PS2N3 0,02 0,06

34. Aziridin Aziridine H2CNHCH2 0,02 -

35. B¹c Silver Ag 0,01 0,1

36. B¹c (d¹ng hîp chÊt) Silver compounds nh­ Ag 0,01 0,03

37. Bari oxit Barium oxide BaO2 0,6 6

38. Benomyl Benomyl C14H18N4O3 5 10

39. Benzen Benzene C6H6 5 15

40. Benzidin Benzidine NH2C6H4C6H4NH2 0,008 -

41. Benzonitril Benzonitrile C7H5N - 1

42. Benzopyren Benzopyrene C20H12 0,0001 0,0003

43. (o, p) Benzoquinon (o, p)Benzoquinone

C6H4O2 0,4 1,0

44. Benzotriclorua Benzotrichloride C7H5Cl3 - 0,2

45. Benzoyl peroxit Benzoyl peroxide C14H10O4 - 5

Page 73: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

73

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

46. Benzyl clorua Benzylchloride C6H5CH2Cl - 0,5

47. Beryli vµ c¸c hîpchÊt

Beryllium andcompounds

Be - 0,001

48. Biphenyl clo ho¸ Polychlorinatedbiphenyls

C12H10-xCx 0,01 0,02

49. Bo triflorua Boron trifluoride BF3 0,8 1

50. Brom Bromine Br2 0,5 1

51. Bromdiclometan Bromodichloro-metan

CHBrCl2

52. Brom etan Bromoethane C2H5Br 500 800

53. Bromometan Bromomethane CH3Br 20 40

54. Brompentaflorua Brominepentafluoride

BrF5 0,5 1

55. 1,3-Buta®ien 1,3-Butadiene CH2CHCHCH2 20 40

56. Butylaxetat Butyl acetate CH3COO[CH2]3CH3 500 700

57. Butanol Butanols CH3(CH2)3OH 150 250

58. Ca®imi octa®ecanoat

Octa decanoicacid, cadmium

C36H72O4Cd 0,04 0,1

59. Ca®imi vµ c¸c hîpchÊt

Cadmium andcompounds

Cd 0,01 0,05

60. Cacbon ®ioxit Carbondioxide CO2 900 1800

61. Cacbon ®isunfua Carbon disulfide CS2 15 25

62. Cacbon monoxit Carbonmonoxide CO 20 40

63. Cacbon tetraclorua Carbontetra-chloride

CCl4 10 20

64. Cacbonfuran Carbofuran C17H15O3N 0,1 -

65. Cacbonyl florua Carbonyl fluoride COF2 5 13

66. Canxi cacbonat Calciumcarbonate

Ca CO3 10 -

67. Canxi cromat Calcium chromate CaCrO4 0,05 -

68. Canxi hydroxit Calciumhydroxyde

Ca(OH)2 5 -

69. Canxi oxit Calcium oxide CaO 2 4

70. Canxi silicat Calcium silicate CaSiO3 10 -

71. Canxi sunfat ®ihy®rat Calcium sulfatedihydrate

CaSO4.2H2O 6 -

72. Canxi xyanamit Calciumcyanamide

C2CaN2 0,5 1,0

73. Caprolactam (bôi) Caprolactam(dust)

C6H11NO 1 3

74. Caprolactam (khãi) Caprolactam(fume)

C6H11NO 20 -

75. Captan Captan C9H8Cl3NO2S 5 -

76. Carbaryl Carbaryl C10H7O O CNHCH3 1 10

Page 74: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

74

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

77. Catechol Catechol C15H14O6 20 45

78. Ch× tetraetyl Lead tetraethyl Pb(C2H5)4 0,005 0,01

79. Ch× vµ c¸c hîp chÊt Lead andcompounds

Pb 0,05 0,1

80. Clo Chlorine Cl2 1,5 3

81. Clo axetaldehyt Chloroacetal-dehyde

ClCH2CHO 3 -

82. Clo ®ioxit Chlorine dioxide ClO2 0,3 0,6

83. Cloaxetophenon Chloroaceto-phenone

C6H5COCH2Cl 0,3 -

84. Clobenzen Chlorobenzene C6H5Cl 100 200

85. 1-Clo-2,4-®initrobenzen

1-Chloro-2,4-dinitro-benzene

C6H3ClN2O4 0,5 1

86. Clonitrobenzen Chloronitro-benzene

C6H4ClNO2 1 2

87. Clopren Chloroprene CH2CClCHCH2 30 60

88. 1-Clo 2-propanon 1-Chloro 2-propanone

C3H5ClO - 3

89. Clorofom Chloroform CHCl3 10 20

90. Clopixin Chloropicrin CCl3NO2 0,7 1,4

91. 3- Clopropen 3- Chloropropene C2H5Cl 1 2

92. Clotrifloetylen Chlorotrifluoro-ethylene

C2ClF3 - 5

93. Coban vµ hîp chÊt Cobalt andcompounds

Co 0,05 0,1

94. Cresol Cresol C7H8O 5 10

95. Crom VI oxit Chromium trioxide CrO3 0,05 0,1

96. Crom (III)(d¹ng hîp chÊt)

Chromium (III)compounds

Cr+3 0,5 -

97. Crom (IV)(d¹ng hîp chÊt)

Chromium (VI)compounds

Cr+4 0,05 -

98.Crom (VI) (d¹ng hoµtan trong n­íc)

Chrom (VI)compound (watersoluble)

Cr+6 0,01 -

99. Crotonal®ehyt Crotonaldehyde CH3CHCHCHO 5 10

100. Cumen Cumene C6H5CH(CCH3)2 80 100

101. Cyanua(c¸c muèi xyanua)

Cyanides (as CN) 0,3 0,6

102. DÇu kho¸ng (s­¬ngmï)

Mineral oil (mist) 5 10

103. DÇu má Petroleumdistillates(napht)

1600 -

104. DÇu th«ng Turpentine C10H16 300 600

105. DÇu thùc vËt (d¹ngs­¬ng)

Vegetable oil mist 10 -

Page 75: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

75

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

106. §iamin 4,4’-®iphenylmetan

Diamino 4,4’-diphenyl methane

NH2C6H4C6H4NH2 - 0,8

107.

§imetyl-1,2-dibrom-2,2-diclo etylphosphat

Dimethyl-1,2-dibromo-2,2-dichlorethylphosphate-

(CH3O)2POOCHBrC

BrCl2

3 6

108. Dung m«i cao su Rubber solvent 1570 -

109. Dung m«i stoddard Stoddard solvent(White spirit) 525

110. §¸ talc, ho¹t th¹ch(bôi h« hÊp)

Soapston 3MgO.4SiO2.H2O 3 -

111. §¸ talc, ho¹t th¹ch(chøa 1% quartz)

Soapstone 3MgO.4SiO2.H2O 6 -

112. §ecalin Decalin C10H18 100 200

113. §emeton Demeton C8H19O3PS2 0,1 0,3

114. §iazinon Diazinon C12H21N2O3PS 0,1 0,2

115. §iboran Diborane B2H6 0,1 0,2

116.§ibromclometan Dibromo-

chlorometanCHBr2Cl

117. 1,2-§ibrom-3-clo -propan

1,2-Dibromo -3chloro-propane

C3H5Br2Cl 0,01 -

118. §ibutyl phtalat Dibutyl phthalate C6H4(CO2C4H9)2 2 4

119. §icloaxetylen Dichloroacetylene ClCCCl 0,4 1,2

120. §iclobenzen Dichlorobenzene C6H4Cl2 20 50

121. §icloetan Dichloroethane CH3CHCl2 4 8

122. 1,1- §icloetylen 1,1-Dichloroethylene

C2 H 2Cl2 8 16

123. 1,2-§icloetylen 1,2-Dichloroethylene

C2 H 2Cl2 790 1000

124.Cis- §icloetylen Cis- Dichloro

ethyleneC2 H 2Cl2 790 1000

125. Trans- §icloetylen Trans-Dichloroethylene

C2 H 2Cl2 790 1000

126. §iclometan Dichloromethane CH2Cl2) 50 100

127. 1,2- §iclopropan 1,2-Dichloropropan

C3H6Cl2 50 100

128. §iclopropen Dichloropropene C3H4Cl2 5 -

129. §iclostyren Dichlorostyrene C8H6Cl2 50 -

130. §iclovos Dichlorvos (CH3O)2PO2CHCCl2 1 3

131. §icrotophos Dicrotophos C8H16NO5P 0,25 -

132. §iglyxi®yl ete Diglycidyl ether C6H10O3 0,5 1

133. §imetyl amin Dimethylamine C2H7N 1 2

134. §imetylfomamit Dimethylformamide

(CH3)2NCHO 10 20

Page 76: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

76

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

135. 1,1- §imetylhy®razin 1,1- Dimethylhydrazine (CH3)2NNH2 0,2 0,5

136. §imetyl phenol Dimethyl phenol C8H10O - 2

137. §imetyl sunfat Dimethyl sulfate (CH3)2SO4 0,05 0,1

138. §imetyl sunfoxit Dimethyl sulfoxide C2H6OS 20 50

139. §initrobenzen Dinitrobenzene C7H6N2O4 - 1

140. §initrotoluen (DNT) Dinitrotoluene(DNT)

C6H5CH3(NO2)2 1 2

141. §ioxathion Dioxathion C12H26O6P2S4 0,2 -

142. §iquat ®ibromua Diquat Dibromide C12H12N2.2Br 0,5 1

143. 1,4 - §ioxan 1,4- Dioxane OCH2CH2OCH2CH2 10 -

144. §ång (bôi) Copper (dust) Cu 0,5 1

145. §ång(h¬i, khãi ) Copper (fume ) Cu 0,1 0,2

146. §ång (d¹ng hîpchÊt)

Coppercompounds

Cu 0,5 1

147. En®osunfan Endosulfan C9H6Cl6O3S 0,1 0,3

148. 2,3- Epoxy 1-propanol

2,3- Epoxy 1-propanol

C3H6O2 1 5

149.

EPN EPN (o-ethyl-o-para nitrophenylphenyl-phosphonothioate)

C18H14NO4PS 0,5 -

150. Etanolamin Ethanolamine NH2C2H4OH 8 15

151. Ete ®iglyxi®yl Diglycidyl ether C6H10O3 0,5 -

152. Ete cloetyl Chloroethyl ether C4H8Cl2O - 2

153. Ete clometyl Chloromethylether

(CH2Cl)2O 0,003 0,005

154. Ete etyl Ethyl ether C2H5OC2H5 1000 1500

155. Ete isopropyl Isopropyl glycidylether

(CH3)2CHOCH(CH3)2 200 300

156. Ete resorcinolmonometyl

Resorcinolmonomethyl Ether

C7H8O2 - 5

157. Etyl-amin Ethylamine CH3CH2NH2 18 30

158. Etylen Ethylene C2H4 1150 -

159. Etyl mercaptan Ethanethiol(Ethylmercaptan)

C2H5SH 1 3

160. Etylen®ibromua Ethylenedibromide

BrCH2CH2Br 1 -

161. Etylen glycol (sol khÝ,h¹t, mï s­¬ng)

Ethylene glycol 10 20

162. Etylen glycol (h¬i) Ethylene glycol C2H6O2 60 125

163. Etylen glycol ®initrat Ethylene glycoldinitrate

C2H4(O2NO)2 0,3 0,6

164. Etylen oxit Ethylene oxide C2H4 O 1 2

Page 77: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

77

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

165. Etylen perclorua Perchloroethylene C2Cl4 70 170

166. Etyli®en norbornen Ethylidenenorbornene

C9H12 - 20

167. Fensunfothion Fensulfothion C11H17O4PS2 0,1 -

168. Fenthiol Fenthiol C10H15O3PS2 0,1 -

169. Flo Fluorine F2 0,2 0,4

170. Florua(c¸c hîp chÊt F-)

Fluorides 1 2

171. Fomal®ehyt Formaldehyde HCHO 0,5 1

172. Fomamit Formamide HCONH2 15 30

173. Fufural Furfural C4H3OCHO 10 20

174. Fufuryl alcol Furfuryl alcohol C5H6O2 20 40

175. H¾c Ýn than ®¸ (h¬i) Coal Tar pitchvolatiles

- 0,1

176. Halothan Halothane C2HBrClF3 8 24

177.

Hçn hîp cña etanthuû ng©n (II) Cloruavµ lin®an

Merkuran (mixtureof ethylmercuricchloride andlindane)

0,005 -

178. Heptaclo Heptachlor (iso) C10H5Cl7 0,5 1,5

179. Heptan (tÊt c¶ c¸c®ång ph©n)

Heptan C7H14 800 1250

180. Hexaclo benzen Hexachloro-benzene

C6Cl6 0,5 0,9

181. Hexaclo 1,3 -butadien

Hexachloro 1,3-butadiene

C4Cl6 - 0,005

182.1,2,3,4,5.6-Hexacloxyclohexan

1,2,3,4,5,6-hexa-chloro-cyclohexane

C6H6Cl6 0,5 -

183. Hexacloxyclo-penta®ien

Hexachlorocy-clopentadiene

C5Cl6 0,01 0,1

184. Hexaflo axeton Hexafluoro-acetone

(CF3)2CO 0,5 0,7

185. Hexaflopropen Hexafluoro-propene

C6F6 - 5

186. n-Hexan n- Hexane C6H6 90 180

187.Hy®razin (vµhy®razine hy®rate,hy®razine sunfate)

Hydrazine H4N2 0,05 0,1

188. Hydrocacbon m¹chth¼ng (1- 10 C)

Hydrocarbons(1-10 C)

- 300

189. Hy®ro florua Hydrogen fluoride HF 0,1 0,5

190. Hy®ro phosphit Hydrogenphosphide

H 3 P 0,1 0,2

191. Hy®ro selenua Hydrogene H2Se 0,03 0,1

Page 78: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

78

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

selenide

192. Hy®ro sunfua Hydrogene sulfide H2S 10 15

193. Hy®ro xyanua Hydrogen cyanide HCN 0,3 0,6

194. Hy®roxyt kiÒmHydroxydes(alkaline) (Alkalihydroxide)

0,5 1

195.Hydroquinon Hydroquinone

(1,4- Dihydroxy-benzene)

C6H6O2 0,5 1,5

196. Io®o metan Iodomethane CH3I 1 2

197. Io®ofom Iodoform CHI3 3 10

198. Iot Iodine I2 1 2

199. Isopropyl glyxidyl ete Isopropyl glycidylether

(CH3)2C2H2O(CH3))2 240 360

200. Isopropyl nitrat Isopropyl nitrate C3H7NO2 20 40

201. Kali cyanua Potassiumcyanide

KCN 5 10

202. Khãi hµn Welding fumes 5 -

203. KhÝ dÇu má Petroleum gas(liquefied)

1800 2250

204. KÏm Clorua Zinc chloride ZnCl2 1 2

205. KÏm cromat Zinc Chromate CrO4Zn 0,01 0,03

206. KÏm florua Zinc fluoride F2Zn 0,2 1

207. KÏm oxit (bôi, khãi) Zinc oxide (dust,fume)

ZnO 5 10

208. KÏm phosphua Zinc phosphide P2Zn3 - 0,1

209. KÏm stearat (bôitæng sè)

Zinc stearate(inhalable dust)

Zn(C18H35O2)2 10 20

210. KÏm stearat (bôi h«hÊp)

Zinc stearate(respirable dust)

Zn(C18H35O2)2 5 -

211. KÏm sunfua Zinc sulfide ZnS - 5

212. Long n·o Camphor C10H16O 2 6

213. Magie oxit Magnesium oxide MgO 5 10

214. Malathion Malathion C10H19O6PS2 5 -

215. Mangan vµ c¸c hîpchÊt

Manganese andcompounds

Mn 0,3 0,6

216. Metalyl Clorua Methallyl chloride C4H7Cl - 0,3

217. Metan thiol Methane thiol CH4S 1 2

218. Metoxyclo Methoxychlor Cl3CCH(C6H4OCH3)2 10 20

219. Metyl acrylat Methyl acrylate CH2CHCOOCH3 20 40

220. Metyl acrylonitril Methylacrylonitrile

CH2C(CH3)CN 3 9

221. 2- Metylaziri®in 2- Methylaziridine

C8H16N2O7 5 -

Page 79: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

79

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

222. Metyl amin Methylamine CH5N 5 24

223. Metyl axªtat Methyl acetate CH3COOCH3 100 250

224. Metyl etyl xeton Methyl ethyl keton C4H8O 150 300

225. 2-Metylfuran 2- Methyl furan C5H6O - 1

226. Metyl hydrazin Methyl hydrazine CH3NHNH2 0,08 0,35

227. Metyl mercaptan Methyl mercaptan CH3SH 1 2

228. Metyl meta crylat Methylmethacrylate

CH2C(CH3)COOCH3 50 150

229. Metyl silicat Methyl silicate C4H12O4Si - 6

230. Mevinphos Mevinphos C7H13O6P 0,1 0,3

231. Monocrotophos Monocrotophos C7H14NO5P 0,25 -

232. Muèi s¾t Ferric salt (as Fe) 1 2

233. Muéi than Carbon black C 3,5 7

234. Nalet Naled (CH30)2P(O)OCHBrCBrCl2

3 6

235. Naphtalen Naphthalene C10H8 40 75

236. Naphtalen ®· clo ho¸ Chlorinatednaphthalenes

0,2 0,6

237. Natri bisulfit Sodium bisulfite NaHSO3 5 -

238. Natri borat Sodium borate Na2B4O7 1 -

239. Natri cyanua Sodium cyanide NaCN 5 10

240. Natri floaxetat Sodiumfluoroacetate

FCH2COONa 0,05 0,1

241.

Natri metabisunfit Sodiummetabisulfite(Disodiumpyrosulfite)

Na2S2O5 5 -

242. Natri nitrua Sodium azide NaN3 0,2 0,3

243. Neopren Neoprene C4H5Cl 10 30

244. Nh«m vµ hîp chÊt Aluminum andcompounds

Al 2 4

245. Nicotin Nicotine C10H14N2 0,5 1

246.Niken vµ c¸c d¹nghîp chÊt (hoµ tan)

Nickel andcompounds(soluble)

Ni 0,05 0,25

247. Niken (II,III) oxit Nickel monoxide NiO,Ni2O3 0,1 -

248. Niken cacbonyl Nickel carbonyl C4NiO4 0,01 0,02

249. Nit¬ ®ioxit Nitrogen dioxide NO2 vµ N2O4 5 10

250. Nit¬ mono oxit Nitrogenmonoxide

NO 10 20

251. Nit¬ triflorua Nitrogenetrifluoride

NF3 30 45

252. Nitro benzen Nitrobenzene C6H5NO2 3 6

Page 80: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

80

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

253. 1-Nitro butan 1-Nitrobutane CH3(CH2)3NO2 - 30

254. Nitro etan Nitro ethane C2H5NO 30 -

255. Nitro metan Nitromethane CH3NO2 30 -

256. 1-Nitropropan 1-Nitropropane CH3(CH2)2NO2 30 60

257. Nitro toluen Nitrotoluene CH3C6H4NO2 11 22

258. Nitroglyxerin Glycerol trinitrate(Nitroglycerine)

CH2NO3CHNO3CH2NO3[C3H5(NO3)3]

0,5 1

259. 2- Nitropropan 2-Nitropropane CH3(CH2)2NO2 18 -

260. Octan (tÊt c¶ c¸c®ång ph©n)

Octane C10H22 900 1400

261. Osmi tetroxit Osmium tetroxide OsO4 0,002 0,003

262. Ozon Ozone O3 0,1 0,2

263. Paraquat Paraquat (CH3(C5H4N)2CH3).2Cl 0,1 0,3

264.Parathion Parathion (C2H5O)2PSOC6H4

NO2

0,05 0,1

265. Penta boran Pentaborane B5H9 0,01 0,02

266. Penta clorophenol Pentachlorophenol C6Cl5OH 0,2 0,4

267. Percloryl florua Perchloryl fluoride ClO3F 14 25

268. Phenol Phenol C6H5OH 4 8

269. Phenyl hy®razin Phenyl hydrazine C6H5NHNH2 1 2

270. Phenyl isoxyanat Phenyl isocyanate C7H5NO 0,02 0,05

271. Phenylen ®iamin Phenylenediamine

C6H8N2 0,1 0,2

272. Phenylphosphin Phenyl phosphine C6H7P - 0,25

273. Phorat Phorate (C2H5O)2P(S)SCH2S-C2H5

0,05 0,2

274. Phosgen Phosgene COCl2 0,2 0,4

275. Phosphin Phosphine PH3 0,1 0,2

276. Phospho (tr¾ng,vµng)

Phosphorus(White, yellow)

P4 0,03 0,1

277. Phospho oxyclorua Phosphorous oxychloride

POCl3 0,6 1,2

278. Phospho triclorua Phosphorustrichloride

PCl3 1 2

279. Phosphopentaclorua Phosphorouspentachloride

PCl5 1 2

280. Picloram (iso) Picloram (iso) 10 20

281. Propanol Propanol CH3(CH2)2OH 350 600

282. -Propiolacton -Propiolactone C3H4O2 1 2

283. Propoxur Propoxur CH3NHCOOC6H4OCH(CH3)2

0,5 1,5

284. n-Propyl axetat n- Propylaxetat CH3COOCH2CH2CH3 200 600

Page 81: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

81

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

285. Propylenimin Propylenimine C3H7N - 5

286. Pyrethrin Pyrethrin C21H28O3 5 10

287. Pyri®in Pyridine C5H5N 5 10

288. Quinon Quinone C6H4O2 0,4 1,2

289. Resorcinol Resorcinol -1,3-Dihydroxybenzen C6H6O2 45 90

290. R­îu alylic Allyl alcohol CH2CHCH2OH 3 6

291. R­îu etylic Ethanol CH3(CH2)OH 1000 3000

292. R­îu fufuryl Furfuryl alcohol C5H6O2 20 40

293. R­îu metylic Methanol CH3OH 50 100

294. R­îu n - amyl n-Amyl alcohol CH3(CH2)4OH 100 200

295. R­îu propargyl Propargyl alcohol HCCCH2OH 2 6

296. Rotenon Rotenone (Derris) C23H22O6 5 10

297. S¸p parafin (khãi) Paraffin wax 1 6

298. S¾t (III) oxit (bôi,khãi)

Ferric oxide (dust,fume)

Fe2O3 5 10

299. S¾t cacbonyl Iron carbonyl C5FeO5 0,08 0,1

300. Selen vµ c¸c hîpchÊt

Selenium andcompounds

Se 0,1 1

301. Selen ®ioxit Selenium dioxide O2Se - 0,1

302. Selen hexaflorua Seleniumhexafluoride

SeF6 0,2 -

303. Silan Silane H2Si 0,7 1,5

304. Stearat Stearates 10 -

305. Stibin (antimonhy®rua )

Stibine SbH3 0,2 0,4

306. Strychnin Strychnine C21H22N2O2 0,15 0,3

307. Styren Styrene C6H5CH CH2 85 420

308. Sunfua clorua Sulfur chloride S2Cl2 5 10

309. Sunfua ®ioxit Sulfur dioxide SO2 5 10

310. Sunfuryl florua Sulfuryl fluoride F2SO2 20 40

311. Sunfua tetraflorua Sulfurtetrafluoride

SF4 0,4 1

312. Telu Tellurium Te 0,01 -

313. Telu hexaflorua Telluriumhexafluoride

F6Te 0,1 -

314. Tetracloetylen Tetrachloroethylene C2CL4 60 -

315. 1,1,7,7Tetracloheptan

1,1,7,7Tetrachloroheptane

C 7 H 12 CL4 - 1

316. Tetra etylpyrophosphat

Tetraethylpyrophosphate

C8H20O7P2 0,05 0,2

317. Tetralin Tetralin C10H12 100 300

Page 82: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

82

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

318. Tetrametylsucxinonitril

Tetramethylsuccinonitrile

(CH3)2C2 (CN) 2(CH3)2 3 6

319. Tetranitrometan Tetranitromethane

CH3(NO2)4 8 24

320. ThiÕc (h÷u c¬) Tin (organic) Sn 0,1 0,2

321. ThiÕc (v« c¬) Tin (inorganic) Sn 1 2

322. ThiÕc oxit Tin oxide SnO2 2 -

323. Thionyl chlorua Thionyl Chloride Cl2OS 5 -

324. Thiophenol Benzenethiol C6H6S 2 -

325. Thiram Thiram (CH3)2 (SCSN) 2

(CH3)2

5 10

326. Thuèc l¸ (bôi) Tobacco (dust) 2 5

327.Thuû ng©n vµ hîpchÊt thuû ng©n v« c¬

Mercury andcompounds(inorganic)

Hg 0,02 0,04

328.Thuû ng©n h÷u c¬ Mercury

compounds(organic)

Hg 0,01 0,03

329. Titan Titanium Ti 10 -

330. Titan ®ioxit (bôi h«hÊp)

Titanium dioxide(respirable dust)

TiO2 5 -

331. Titan ®ioxit (bôi tængsè)

Titanium dioxide(inhalable dust)

TiO2 6 10

332. Toluen Toluene C6H5CH3 100 300

333. Toluen ®iisoxyanat Toluenediisocyanate

C9H6N2O2 0,04 0,07

334. (m-, o-, p-) Tolui®in (m-, o-, p-)Toluidine

CH3C6H4NH2 0,5 1

335. Tribrom metan Tribromometan CHBr3 5 15

336. Tributyl phosphat Tributylphosphate

C12H27O4P 2,5 5

337. Tricloetan Trichloroethane C2H3Cl3 10 20

338. Tricloetylen Trichloroethylene C2HCl3 20 40

339. Trinitrobenzen Trinitrobenzene C6H3(NO2)3 - 1,0

340. Triclo nitrobenzen Trichloronitrobenzene

C6H2Cl3NO2 - 1,0

341. 2,4,6-Trinitrotoluen(TNT)

2,4,6-Trinitrotoluene

CH3C6H2(NO2)3 0,1 0,2

342. Tritolyl phosphat Tritolyl phosphate C21H21O4P 0,1 0,2

343. Urani vµ hîp chÊt Uranium andcompounds

U 0,2 -

344. Vanadi Vanadium V 0,5 1,5

345. Vanadi pentoxit(bôi h« hÊp, khãi)

Vanadium pentaoxide

V2O5 0,05 0,1

346. Vinyl axetat Vinyl acetate CH2CHOOCCH3 10 30

Page 83: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

83

TT

Tªn ho¸ chÊt

(Phiªn ©m

tiÕng ViÖt)

Tªn ho¸ chÊt

(TiÕng Anh)C«ng thøc ho¸ häc

Trungb×nh8 h

(mg/m3)

(TWA)

Tõng lÇntèi ®a

(mg/m3)(STEL)

347. Vinyl bromua Vinyl bromide CH2CBr 20 40

348. Vinyl clorua Vinyl chloride C2H3Cl 1 5

349. Vinylxyclohexen®ioxit

Vinyl cyclohexenedioxide (930)

C8H12O2 60 120

350. Warfarin Warfarine C19H16O4 0,1 0,3

351. Wofatox Wofatox C8H10NO5PS 0,1 0,2

352. X¨ng Petrol (Petrol dis-tillates, gazoline)

300 -

353. Xenluloza(bôi tæng sè)

Cellulose(inhalable dust)

10 20

354.Xenluloza

(bôi h« hÊp)

Cellulose(respirable dust)

5 -

355. Xesi hydroxit Cesium hydroxide CsOH 2 -

356. Xyanogen Cyanogene NCCN 4 20

357. Xyanogen clorua Cyanogenechloride

ClCN 0,3 0,6

358. Xyanua Cyanides CN(K, Na) 0,3 0,6

359. Xyclohexan Cyclohexane C6H12 500 1000

360. Xyclohexanol Cychlohexanol C6H11OH 100 200

361. Xylen Xylene C6H4(CH3)2 100 300

362. Xyli®in Xylidine (CH3)2C6H3NH2 5 10

D.4 Giíi h¹n nång ®é cho phÐp cña bôi trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc

D.4.1 Gi¸ trÞ nång ®é tèi ®a cho phÐp bôi kh«ng chøa silic

Lo¹i Tªn chÊtNång ®é bôi

toµn phÇn, mg/m3Nång ®é bôi

h« hÊp, mg/m3

1Than ho¹t tÝnh, nh«m, bentonit,diatomit, graphit, cao lanh,pyrit, talc

2 1

2

Bakelit, than, oxit s¾t, oxit kÏm,dioxit titan, silicat, apatit, baril,photphatit, ®¸ v«i, ®¸ tr©n ch©u,®¸ cÈm th¹ch, xim¨ng portland

4 2

3 Bôi th¶o méc, ®éng vËt, chÌ,thuèc l¸, bôi gç, bôi ngò cèc

6 3

4 Bôi v« c¬ vµ h÷u c¬ kh«ngthuéc lo¹i 1 vµ lo¹i 2

8 4

D.4.2 Gi¸ trÞ nång ®é tèi ®a cho phÐp bôi cã chøa silic

Page 84: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

84

Nhãm bôiHµm l­îng

silic, %

Nång ®é bôi toµn phÇn,h¹t/cm3

Nång ®é bôi h« hÊp,h¹t/cm3

LÊy theo caLÊy theothêi ®iÓm

LÊy theo caLÊy theothêi ®iÓm

1 50 100 200 600 100 300

2 20 50 500 1 000 250 500

3 5 20 1 000 2 000 500 1 000

4 5 1 500 3 000 800 1 500

D.4.3 Gi¸ trÞ giíi h¹n tiÕp xóc nghÒ nghiÖp cho phÐp ®èi víi bôi ami¨ng

Thø tù Tªn chÊt Trung b×nh 8 h,sîi/ml

Trung b×nh 1 h,sîi/ml

1 Serpentine (Chrysotile) 0,1 0,5

2 Amphibole 0 0

Page 85: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

85

Phô lôc E

(Tham kh¶o)

E.1 Ph©n lo¹i c¸c chÊt ®éc h¹i theo møc ®é nguy hiÓm

B¶ng ph©n lo¹i c¸c chÊt ®éc h¹i nµy ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së tham kh¶o Quy ph¹m cña Liªn bangNga OCT 12.1.007-76.

B¶ng ph©n lo¹i ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i cã chøa trong nguyªn liÖu, s¶n phÈm, b¸n thµnhphÈm vµ phÕ liÖu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, sö dông vµ b¶o qu¶n.

B¶ng ph©n lo¹i kh«ng ¸p dông cho c¸c chÊt ®éc h¹i cã chøa c¸c chÊt phãng x¹, vi sinh vËt (c¸c phøchîp vi sinh, vi trïng, vi khuÈn, v...v... ).

Theo møc ®é t¸c h¹i ®Õn c¬ thÓ con ng­êi, c¸c chÊt ®éc h¹i ®­îc chia thµnh 4 lo¹i víi møc ®é nguyhiÓm kh¸c nhau sau ®©y:

Lo¹i 1: C¸c chÊt cùc kú nguy hiÓm;

Lo¹i 2: C¸c chÊt cã møc nguy hiÓm cao;

Lo¹i 3: C¸c chÊt cã møc nguy hiÓm võa;

Lo¹i 4: C¸c chÊt Ýt nguy hiÓm.

C¸c lo¹i chÊt ®éc h¹i theo møc ®é nguy hiÓm ®­îc x¸c ®Þnh theo nång ®é (mg/m3) hoÆc hµm l­îng(mg/kg) tïy thuéc vµo c¸c kiÓu tiÕp xóc hoÆc ph¬i nhiÔm cho trong b¶ng E.1

B¶ng E.1

C¸c kiÓu tiÕp xócTiªu chuÈn ph©n lo¹i nguy hiÓm

Lo¹i 1 Lo¹i 2 Lo¹i 3 Lo¹i 4

1. Giíi h¹n nång ®é cho phÐpcña chÊt ®éc h¹i trongkh«ng khÝ vïng lµm viÖc,mg/m3

D­íi 0,1 0,1 1,0 1,110,0 Trªn 10,0

2. LiÒu l­îng trung b×nh g©ychÕt ng­êi khi th©m nhËpvµo d¹ dµy, mg/kg

D­íi 15 15 150 151 5000 Trªn 5 000

3. LiÒu l­îng trung b×nh g©ychÕt ng­êi khi th©m nhËpvµo c¬ thÓ qua da, mg/kg

D­íi 100 100 500 501 2500 Trªn 2 500

4. Nång ®é trong kh«ng khÝg©y chÕt ng­êi, mg/m3

D­íi 500 500 5 000 5001 50000 Trªn 50 000

Page 86: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

86

E.2 C¸c yªu cÇu an toµn khi lµm viÖc víi c¸c chÊt ®éc h¹i

E.2.1 C¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn c¸c chÊt ®éc h¹i cÇn ph¶i:

Cã v¨n b¶n tiªu chuÈn-kü thuËt quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng khi s¶n xuÊt, sö dông

hoÆc b¶o qu¶n c¸c chÊt ®éc h¹i;

Cã biÖn ph¸p tæng hîp vÒ tæ chøc -kü thuËt, vÖ sinh lao ®éng vµ y tÕ -sinh hãa.

E.2.2 C¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng khi tiÕp xóc víi c¸c chÊt ®éc h¹i cÇn ph¶i tÝnh ®Õn:

Kh¶ n¨ng thay thÕ c¸c chÊt ®éc h¹i b»ng c¸c chÊt Ýt ®éc h¹i h¬n; thay thÕ ph­¬ng ph¸p gia c«ng

kh« c¸c vËt liÖu táa bôi b»ng ph­¬ng ph¸p ­ít;

Dïng nhiªn liÖu khÝ thay thÕ cho nhiªn liÖu r¾n, láng hoÆc ®iÖn trong qu¸ tr×nh ®èt nãng vËt liÖu.

H¹n chÕ thµnh phÇn hçn hîp c¸c chÊt ®éc h¹i trong nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ trong thµnh phÈm cuèi

cïng;

¸p dông c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn (chu tr×nh kÝn, c¬ khÝ hãa, tù ®éng hãa, ®iÒu khiÓn tõ xa,

d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc, kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh vµ thao t¸c c«ng nghÖ b»ng tù ®éng hãa) ®Ó

c¸ch ly ng­êi c«ng nh©n víi c¸c chÊt ®éc h¹i;

Chän lùa c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ vËn chuyÓn phï hîp ®Ó ng¨n ngõa sù ph¸t th¶i c¸c chÊt

®éc h¹i vµo kh«ng khÝ vïng lµm viÖc lµm cho nång ®é cña chóng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp khi

tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ th«ng th­êng, còng nh­ khai th¸c ®óng vµ hiÖu qu¶ c¸c hÖ

thèng vµ thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh (th«ng giã, cÊp tho¸t n­íc);

Quy ho¹ch hîp lý c¸c côm c«ng nghiÖp, c¸c nhµ x­ëng vµ phßng s¶n xuÊt;

¸p dông c¸c hÖ thèng thu gom vµ t¸i sö dông c¸c c¸c chÊt ®éc h¹i vµ läc s¹ch khÝ th¶i; trung hßa

c¸c phÕ liÖu s¶n xuÊt, n­íc röa thiÕt bÞ vµ n­íc th¶i;

Th­êng xuyªn kiÓm tra nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc theo E.3.1;

Sö dông c¸c dông cô vµ trang bÞ phßng hé c¸ nh©n;

TËp huÊn phæ biÕn kiÕn thøc vÒ an toµn phßng chèng ®éc h¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn;

TiÕn hµnh kiÓm tra søc kháe ®Þnh kú ®èi víi nh©n viªn vµ c«ng nh©n cã tiÕp xóc víi c¸c chÊt ®éc

h¹i;

So¹n th¶o c¸c biÖn ph¸p y tÕ ®Ò phßng khi lµm viÖc víi tõng chÊt ®éc h¹i cô thÓ; h­íng dÉn c¸ch

can thiÖp y tÕ kÞp thêi t¹i chç ®èi víi n¹n nh©n bÞ nhiÔm ®éc.

Page 87: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

87

E.3 C¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kiÓm tra nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng

lµm viÖc

E.3.1 ViÖc ®o ®¹c kiÓm tra nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc ph¶i ®­îc tiÕn

hµnh:

th­êng xuyªn liªn tôc ®èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 1;

®Þnh kú ®èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i lo¹i 2; 3 vµ 4.

E.3.2 KiÓm tra liªn tôc nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ vïng lµm viÖc cÇn ®­îc tiÕn hµnh

b»ng thiÕt bÞ hoÆc dông cô tù ghi cã tÝn hiÖu b¸o ®éng khi v­ît giíi h¹n cho phÐp.

E.3.3 Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra cÇn ph¶i bao gåm:

C¸c chØ dÉn vÒ c¸ch lÊy mÉu vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch mÉu ®¶m b¶o kÕt qu¶ chuÈn x¸c, tin cËy;

Nghiªn cøu viÖc tiÕn hµnh lÊy mÉu trong nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®Æc biÖt cã kÓ ®Õn c¸c qu¸ tr×nh

c«ng nghÖ chñ yÕu, c¸c nguån táa chÊt ®éc h¹i, c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ ho¹t ®éng vµ c¸c hÖ thèng

kü thuËt vÖ sinh.

E.3.4 §é nh¹y cña c¸c ph­¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kh«ng ®­îc thÊp h¬n 0,5 møc giíi h¹n nång ®é

cho phÐp; sai sè kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 25% cña ®¹i l­îng cÇn ®o.

Page 88: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

88

Phô lôc F

(Quy định)

Tiªu chuÈn kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) theo yªu cÇu vÖ sinhcho c¸c phßng ®­îc §HKK tiÖn nghi

TT Tªn phßngDiệntÝch,

m2/người

L­îng kh«ng khÝngoµi yªu cÇu

Ghi chóm3/h.ng­êi

m3/h.m2

1 2 3 4 5 6

1 Kh¸ch s¹n, nhµ nghØ

Phßng ngñ 10 35 Kh«ng phô thuéc diÖn tÝch phßng.

Phßng kh¸ch 5 35

Hµnh lang 3 25

Phßng héi th¶o 2 30

Héi tr­êng 1 25

Phßng lµm viÖc 12-14 30

S¶nh ®ãn tiÕp 1,5 25

Phßng ngñ tËp thÓ 5 25

Phßng t¾m 40 Dïng khi cÇn, kh«ng th­êng xuyªn.

2 Cöa hµng giÆt kh« 3 40

3 Nhµ hµng ¨n uèng

Phßng ¨n 1,4 30

Phßng cµ phª, thøc ¨nnhanh

1 30

QuÇy ba, cèc-tai 1 35 CÇn l¾p ®Æt thªm hÖ thèng hót khãi.

Nhµ bÕp (nÊu n­íng) 5 25 Ph¶i cã hÖ thèng hót mïi. Tængl­îng kh«ng khÝ ngoµi vµ giã th©mnhËp tõ c¸c phßng kÒ bªn ph¶i ®ñ®¶m b¶o l­u l­îng hót th¶i kh«ngd­íi 27 m3/h.m2.

4 Nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng

Phßng kh¸n gi¶ 0,7 25 CÇn cã th«ng giã ®Æc biÖt ®Ó lo¹ibá c¸c ¶nh h­ëng cña qu¸ tr×nh dµndùng, vÝ dô nh­ kh©u löa khãi,s­¬ng mï v..v...

Hµnh lang 0,7 20

Studio 1,5 25

Phßng b¸n vÐ 1,6 30

5 C¬ së ®µo t¹o, tr­êng häc

Phßng häc 2 25

Phßng thÝ nghiÖm(PTN)

3,3 35 Xem thªm quy ®Þnh t¹i tµi liÖu cñaphßng thö nghiÖm.

Page 89: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

89

TT Tªn phßngDiệntÝch,

m2/người

L­îng kh«ng khÝngoµi yªu cÇu

Ghi chóm3/h.ng­êi

m3/h.m2

Phßng héi th¶o, tËphuÊn

3,3 30

Th­ viÖn 5 25

Héi tr­êng 0,7 25

Phßng häc nh¹c, häch¸t

2 25

Hµnh lang - - 2

Phßng kho - - 9 ChØ ho¹t ®éng khi cÇn.

6 BÖnh viÖn, tr¹m x¸, nhµ an d­ìng

Phßng bÖnh nh©n 10 40

Phßng kh¸m bÖnh 5 25

Phßng phÉu thuËt 5 50

Phßng kh¸m nghiÖm töthi - - 9

Kh«ng ®­îc lÊy kh«ng khÝ tuÇnhoµn tõ ®©y cÊp vµo c¸c phßngkh¸c.

Phßng vËt lý trÞ liÖu 5 25

Phßng ¨n 1 25

Phßng b¶o vÖ 2,5 25

7 Nhµ thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao vµ gi¶i trÝ

Kh¸n ®µi thi ®Êu 0,7 25

Phßng thi ®Êu 1,4 35

S©n tr­ît b¨ng trongnhµ

- - 9

BÓ b¬i trong nhµ cãkh¸n gi¶

- - 9 Cã thÓ ®ßi hái l­u l­îng kh«ng khÝlín h¬n ®Ó khèng chÕ ®é Èm.

Sµn khiªu vò 1 40

Phßng bowling 1,4 40

8 C¸c kh«ng gian c«ng céng

Hµnh lang vµ phßngchøa ®å gia dông - - 1

D·y cöa hiÖu bu«n b¸n 5 - 4

Cöa hµng 20 - 1

Phßng nghØ 1,5 25

Phßng hót thuèc 1,5 30 Ph¶i hót th¶i khÝ, kh«ng tuÇn hoµnkhÝ th¶i.

9 C¸c lo¹i cöa hµng ®Æc biÖt

Cöa hµng c¾t tãc 4 25

Page 90: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

90

TT Tªn phßngDiệntÝch,

m2/người

L­îng kh«ng khÝngoµi yªu cÇu

Ghi chóm3/h.ng­êi

m3/h.m2

Cöa hµng ch¨m sãcs¾c ®Ñp

4 40

Cöa hµng quÇn ¸o, ®ågç

- - 5

Cöa hµng b¸n hoa 12 25

Siªu thÞ 12 25

10 BÕn xe, Nhµ ga

Phßng ®îi tµu, xe 1 25

S©n ga (trong nhµ) 1 25

11 Nhµ hµnh chÝnh – C«ng së

Phßng lµm viÖc 8-10 25

Phßng héi th¶o, Phßnghéi ®ång, Phßng họpban GĐ

1 30

Phßng chê 2 25

12 Nhµ ë

Phßng ngñ 8-10 35

Phßng kh¸ch 8-10 30

Chó thÝch: DiÖn tÝch m2/người ghi ë cét 3 lµ diÖn tÝch thùc tÕ dµnh cho vÞ trÝ chiÕm chç cña ng­êi trongphßng.

Page 91: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

91

Phô lôc G

(Quy ®Þnh)

L­u l­îng kh«ng khÝ ngoµi (giã t­¬i) cho c¸c phßng

®­îc th«ng giã c¬ khÝ

Lo¹i phßng, c«ng tr×nhSè lÇn (béi sè) trao ®æi kh«ng khÝ,

lÇn/h

C«ng së 6

Nhµ ở, phßng ngủ 2-3

Phßng ¨n kh¸ch s¹n, c¨ng tin 10

Cöa hµng, siªu thÞ 6

XÝ nghiÖp, nhµ c«ng nghiÖp 6

Phßng häc 8

Phßng thÝ nghiÖm 10-12

Thư viện 5-6

Bệnh viện 6-8

Nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng 8

S¶nh, hµnh lang, cÇu thang, lèi ra** 4

Phßng t¾m, phßng vÖ sinh 10

Phßng bÕp (th­¬ng nghiÖp, ký tóc x¸, xÝ nghiÖp) 20

Ga ra « t« 6*

Trung t©m cøu háa 6

Phßng m¸y b¬m cÊp tho¸t n­íc 8

* ¸p dông ®èi víi chiÒu cao phßng 2,5 m. Khi chiÒu cao phßng trªn 2,5 m, ph¶i tÝnh theo tû lÖ t¨ng cña chiÒucao;

** S¶nh cã diÖn tÝch d­íi 10 m2 kh«ng ®ßi hái ph¶i cã th«ng giã c¬ khÝ.

Đối với phòng trong tầng hầm, bội số trao đổi không khí có thể tăng thêm từ 20 % đến 50 %.

Page 92: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

92

Phô lôc H

(Quy ®Þnh)

X¸c ®Þnh l­u l­îng vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo phßng

H.1 L­u l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo L, m3/h cho hÖ thèng TG vµ §HKK ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së

tÝnh to¸n vµ chän gi¸ trÞ l­u l­îng lín nhÊt ®Ó ®¶m b¶o:

a) Tiªu chuÈn vÖ sinh theo H.2 d­íi ®©y;

b) Tiªu chuÈn phßng chèng ch¸y næ theo yªu cÇu nªu trong H.3.

H.2 L­u l­îng kh«ng khÝ ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh riªng biÖt cho ®iÒu kiÖn mïa nãng vµ mïa l¹nh khi lÊy ®¹i

l­îng lín nhÊt tÝnh theo c¸c c«ng thøc H.1 đến H.7 víi träng l­îng riªng cña kh«ng khÝ nhËn b»ng

1,2 kg/m3:

a) TÝnh theo l­îng nhiÖt thõa (nhiÖt hiÖn):

VR

Vcbhcbhcbh ttc

ttcLQLL

,,

,

6,3(H.1)

NhiÖt bøc x¹ mÆt trêi (BXMT) trùc x¹ vµ t¸n x¹ ®i vµo c«ng tr×nh cÇn ®­îc tÝnh to¸n khi thiÕt kÕ:

TG c«ng tr×nh cho chu kú mïa nãng, kÓ c¶ th«ng giã lµm m¸t cã dïng ph­¬ng ph¸p lµm m¸t b»ng

bay h¬i;

§HKK: cho c¶ chu kú mïa nãng hay mïa l¹nh;

b) TÝnh theo l­îng ®éc h¹i hay l­îng chÊt ch¸y næ táa ra:

VR

Vcbhcbhicbh CC

CCLMLL

,,

, (H.2)

Khi cã hiÖn t­îng lan táa ®ång thêi mét sè chÊt ®éc h¹i mang hiÖu øng t¸c ®éng tæng hîp th× l­u l­îng

kh«ng khÝ trao ®æi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ tæng l­u l­îng th«ng giã x¸c ®Þnh theo tõng chÊt ®éc h¹i riªng

biÖt.

c) Theo l­îng Èm thõa (h¬i n­íc):

VR

Vcbhcbh dd

ddWLL

2,12,1 ,

, (H.3)

§èi víi c¸c phßng cã l­îng Èm thõa cßn cÇn ph¶i kiÓm tra l­u l­îng trao ®æi kh«ng khÝ cã ®ñ cho môc

®Ých ng¨n ngõa hiÖn t­îng ®äng s­¬ng trªn bÒ mÆt trong cña t­êng ngoµi c«ng tr×nh hay kh«ng.

Page 93: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

93

d) Theo tæng l­îng nhiÖt thõa (nhiÖt toµn phÇn):

VR

VcbhcbhOcbh II

IILQLL

2,12,16,3 ,,

, (H.4)

e) Theo ®Þnh møc béi sè trao ®æi kh«ng khÝ:

PmVL (H.5)

f) Theo ®Þnh møc l­u l­îng riªng cña kh«ng khÝ cÊp vµo:

FlSL (H.6)

NlNL (H.7)

trong c¸c c«ng thøc (1) (7):

cbhL , lµ l­u l­îng kh«ng khÝ hót th¶i tõ vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô trong c«ng tr×nh qua c¸c

hÖ thèng hót côc bé hoÆc l­u l­îng kh«ng khÝ dïng cho c¸c nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng

mÐt khèi trªn giê (m3/h);

Q, QO lµ nhiÖt thõa theo nhiÖt hiÖn vµ nhiÖt toµn phÇn bªn trong c«ng tr×nh, tÝnh b»ng o¸t (W);

c lµ nhiÖt dung riªng theo thÓ tÝch cña kh«ng khÝ, lÊy b»ng 1,2 kJ/m3.oC;

cbht , lµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô ®­îc hót th¶i qua hÖ thèng hót

côc bé hoÆc dïng cho nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng ®é Celsius (oC);

tR lµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ th¶i tõ kh«ng gian bªn ngoµi vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô, tÝnh b»ng

®é Celsius (oC);

tV lµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, tÝnh b»ng ®é Celsius (oC), cã tÝnh ®Õn yªu cÇu nªu trong

H.5;

W lµ l­îng Èm thõa trong c«ng tr×nh, tÝnh b»ng gam trªn giê (g/h);

cbhd , lµ dung Èm cña kh«ng khÝ ®­îc th¶i ra tõ vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô qua c¸c hÖ thống

hót côc bé hoÆc dïng cho c¸c nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng gam trªn kil«gam (g/kg);

dR lµ dung Èm cña kh«ng khÝ th¶i ra tõ kh«ng gian bªn ngoµi vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô,

tÝnh b»ng gam trªn kil«gam (g/kg);

dV lµ dung Èm cña kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, tÝnh b»ng gam trªn kil«gam (g/kg);

cbhI , lµ entanpy cña kh«ng khÝ ®­îc th¶i ra tõ vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô qua c¸c hÖ th«ng

hót côc bé hoÆc dïng cho c¸c nhu cÇu c«ng nghÖ, tÝnh b»ng kil«jun trªn kil«gam (kJ/kg);

IR lµ entanpy cña kh«ng khÝ th¶i ra tõ kh«ng gian bªn ngoµi vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô,

tÝnh b»ng kil«jun trªn kil«gam (kJ/kg);

Page 94: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

94

IV lµ entanpy cña kh«ng khÝ cÊp vµo c«ng tr×nh, ®­îc x¸c ®Þnh cã kÓ ®Õn møc t¨ng nhiÖt ®é

theo H.5, tÝnh b»ng kil«jun trªn kil«gam (kJ/kg);

Mi lµ l­îng cña mçi thµnh phÇn chÊt ®éc h¹i hay chÊt nguy hiÓm ch¸y næ ph¸t th¶i ra trong

c«ng tr×nh, tÝnh b»ng miligam trªn giê (mg/h);

Ch,cb, CR lµ nång ®é chÊt ®éc h¹i hay chÊt nguy hiÓm ch¸y næ trong kh«ng khÝ ®­îc th¶i tõ vïng

lµm viÖc hay vïng phôc vô, còng nh­ tõ khu vùc ngoµi c¸c vïng trªn, tÝnh b»ng miligam trªn

mÐt khèi (mg/m3);

CV lµ nång ®é chÊt ®éc h¹i hay chÊt nguy hiÓm ch¸y næ trong kh«ng khÝ cÊp vµo c«ng tr×nh, tÝnh

b»ng miligam trªn mÐt khèi (mg/m3);

VP lµ thÓ tÝch phßng, m3; ®èi víi phßng cã chiÒu cao tõ 6 m trë lªn th× lÊy VP = 6 S;

S lµ diÖn tÝch phßng, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);

N lµ sè ng­êi (sè kh¸n gi¶), sè chç lµm viÖc, sè ®¬n vÞ thiÕt bÞ;

m lµ béi sè trao ®æi kh«ng khÝ theo tiªu chuÈn, h-1;

lF lµ l­u l­îng kh«ng khÝ tiªu chuÈn cÊp vµo cho 1 m2 sµn c«ng tr×nh, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn

giê nh©n mÐt vu«ng (m3/(h.m2);

lN lµ l­u l­îng kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ quy cho 1 ng­êi, tÝnh b»ng mÐt khèi trªn giê (m3/h), cho

1 vÞ trÝ lµm viÖc, cho 1 kh¸n gi¶ hay cho 1 ®¬n vÞ thiÕt bÞ.

Nh÷ng th«ng sè kh«ng khÝ nh­ cbht , , cbhd , , cbhI , cÇn ph¶i lÊy b»ng gi¸ trÞ th«ng sè tÝnh to¸n trong vïng

lµm viÖc hay vïng phôc vô trong c«ng tr×nh theo Điều 4 "C¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n" cña Tiªu chuÈn nµy,

cßn Ch,cb th× lÊy b»ng nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc cña c«ng tr×nh (xem Phô lôc D).

H.3 L­u l­îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó b¶o ®¶m ®é an toµn ch¸y næ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (H.2)

nh­ng ph¶i thay gi¸ trÞ Ch,cb vµ CR b»ng gi¸ trÞ 0,1 CE, mg/m3 (CE lµ giíi h¹n nång ®é d­íi g©y ch¸y næ

cña hçn hîp h¬i, khÝ vµ bôi víi kh«ng khÝ).

H.4 L­u l­îng kh«ng khÝ Lck cña hÖ thèng TG lµm viÖc theo chu kú cã c«ng suÊt qu¹t lµ Lq m3/h ®­îc

x¸c ®Þnh tõ sè phót lµm viÖc z liªn tôc trong mçi giê theo c«ng thøc sau:

Lck = Lq z /60 (H.8)

H.5 NhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo phßng tõ c¸c hÖ thèng TG c¬ khÝ vµ §HKK tV cÇn ®­îc kÓ ®Õn ®é t¨ng

nhiÖt ®é t, oC, khi ®i qua qu¹t:

t = 10-3 P (H.9)

trong ®ã: P lµ ¸p suÊt toµn phÇn cña qu¹t, tÝnh b»ng Pascal (Pa).

Page 95: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

95

Phô lôc I

(Quy ®Þnh)

HÖ thèng th«ng giã cho c¸c phßng thÝ nghiÖm

I.1 HÖ thèng TG cho c¸c phßng thÝ nghiÖm thuéc khèi s¶n xuÊt vµ c¸c viÖn nghiªn cøu ph¶i ®­îc thiÕt

kÕ phï hîp víi nh÷ng ®ßi hái ®Ò ra cho nhµ s¶n xuÊt cã kÓ ®Õn cÊp nguy hiÓm ch¸y næ.

I.2 HÖ thèng TG thæi chung cho c¸c phßng ®­îc phÐp thiÕt kÕ cho mét nhãm phßng n»m trªn kh«ng

qu¸ 11 tÇng (bao gåm c¶ tÇng hÇm vµ tÇng kü thuËt) thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E vµ thuéc

nhµ hµnh chÝnhsinh ho¹t cã ®Êu nèi kh«ng qu¸ hai gian kho thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A (n»m

trªn c¸c tÇng kh¸c nhau), mçi gian kho cã diÖn tÝch kh«ng lín h¬n 36 m2 dïng vµo môc ®Ých l­u vËt

liÖu nghiªn cøu sö dông hµng ngµy. Trªn ®­êng èng dÉn giã cho c¸c kho nµy ph¶i ®Æt van ng¨n löa cã

giíi h¹n chÞu löa 0,5 h. §èi víi c¸c gian thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C th× ph¶i thiÕt kÕ èng dÉn giã

theo yªu cÇu nªu trong 5.12.1c) hoÆc 5.12.1d).

I.3 HÖ thèng TG hót chung nèi víi hÖ thèng hót côc bé ®­îc phÐp thiÕt kÕ:

a) Cho kho chøa thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ A ®Ó chøa vËt liÖu dïng hµng ngµy;

b) Cho mét gian thÝ nghiÖm thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C, D vµ E, nÕu trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã

trang bÞ hÖ thèng hót côc bé kh«ng h×nh thµnh hçn hîp g©y næ.

I.4 Trong c¸c phßng thÝ nghiÖm thuéc diÖn nghiªn cøu khoa häc, n¬i tiÕn hµnh nh÷ng kh¶o s¸t cã liªn

quan ®Õn h¬i, khÝ, sol khÝ ®éc h¹i hoÆc g©y næ th× kh«ng ®­îc phÐp sö dông tuÇn hoµn kh«ng khÝ.

I.5 Trong phßng thÝ nghiÖm thuéc cÊp nguy hiÓm ch¸y næ C cã diÖn tÝch tõ 36 m2 trë xuèng cã thÓ

kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng b¶o vÖ hót khãi.

Page 96: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

96

Phô lôc J

(Quy ®Þnh)

CÊu kiÖn vµ vËt liÖu lµm ®­êng èng giã

§Æc tr­ng cñam«i tr­êng khÝ

vËn chuyÓnCÊu kiÖn vµ vËt liÖu

Kh«ng khÝ cã

nhiÖt ®é kh«ng

lín h¬n 80 oC

víi ®é Èm t­¬ng

®èi kh«ng lín

h¬n 60%.

Blèc bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp, th¹ch cao, c¸c d¹ng èng b×a - th¹ch cao, bª t«ng

th¹ch cao vµ arbolit; t«n: t«n tr¸ng kÏm, t«n ®en vµ t«n cuèn c¸n nguéi; v¶i thñy

tinh, giÊy vµ b×a c¸c t«ng; c¸c vËt liÖu kh¸c ®¸p øng yªu cÇu cña m«i tr­êng nªu

trªn.

Nh­ trªn, víi ®é

Èm t­¬ng ®èi

cña kh«ng khÝ

trªn 60%

Blèc bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp ; t«n: t«n tr¸ng kÏm; nh«m l¸; èng chÊt dÎo vµ

tÊm chÊt dÎo; v¶i thñy tinh; giÊy vµ b×a c¸c t«ng ®­îc ng©m tÈm; c¸c lo¹i vËt liÖu

kh¸c ®¸p øng yªu cÇu cña m«i tr­êng mµ èng vËn chuyÓn.

M«i tr­êng khÝ

cã chøa c¸c

ho¹t chÊt, bôi,

h¬i, khÝ ¨n mßn

¤ng sµnh vµ èng xim¨ng l­íi thÐp, èng chÊt dÎo; blèc bªt«ng chÞu axÝt hay bª

t«ng chÊt dÎo; v¶i thñy tinh; bª t«ng chÊt dÎo; t«n; giÊy vµ c¸c t«ng cã líp phñ

hoÆc ng©m tÈm chèng ®­îc t¸c ®éng cña m«i tr­êng vËn chuyÓn; c¸c lo¹i vËt liÖu

kh¸c ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña m«i tr­êng mµ èng vËn chuyÓn.

Chó thÝch: èng giã ph¶i cã líp b¶o vÖ chÞu ®­îc t¸c ®éng cña m«i tr­êng bao quanh vµ m«i tr­êng

vËn chuyÓn.

Page 97: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

97

Phô lôc K

(Quy ®Þnh)

KÝch th­íc ngoµi tiÕt diÖn ngang cña èng giã b»ng kim lo¹i

vµ ®é dµy yªu cÇu cña t«n dïng chÕ t¹o èng giã

K.1 §­êng kÝnh ngoµi cña èng giã tiÕt diÖn trßn

§­êng kÝnh ngoµi cña èng giã b»ng kim lo¹i cÇn nhËn theo d·y sè liÖu sau, mm:

50 56 63 71 80 90 100 112 125

140 160 180 200 224 250 280 315 355

400 450 500 560 630 710 800 900 1000

1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800

3150 3350 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100

8000 9000 10000

K.2 KÝch th­íc ngoµi cña èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt

C¸c c¹nh èng giã ch÷ nhËt kh«ng nªn cã tû lÖ v­ît 6,3. KÝch cì èng giã cã thÓ ph¶i ®iÒu chØnh cïng víi

®¬n vÞ s¶n xuÊt.

B¶ng K.1 ®­a ra c¸c kÝch th­íc tiÕt diÖn ch÷ nhËt cña èng giã ®­îc ¸p dông phæ biÕn theo TCXD

232:1999.

Page 98: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

98

B¶ng K.1

KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt

KÝch th­íc ngoµi cñatiÕt diÖn èng ch÷ nhËt

KÝch th­íc ngoµi cñatiÕt diÖn èng ch÷ nhËt

KÝch th­íc ngoµi cñatiÕt diÖn èng ch÷ nhËt

KÝch th­íc ngoµi cñatiÕt diÖn èng ch÷ nhËt

125 125 315 315 600 500 1250 500

160 125 400 200 630 630 1250 630

160 160 400 250 800 315 1250 800

200 125 400 315 800 400 1250 1000

200 160 400 400 800 500 1600 500

200 200 500 200 800 630 1600 630

250 150 500 250 800 800 1 600 800

250 160 500 315 1 000 315 1 600 1000

250 200 500 400 1 000 400 1 600 1250

250 250 500 500 1 000 500 2 000 800

315 150 630 250 1 000 630 2 000 1000

315 160 630 315 1 000 800 2 000 1250

315 200 630 400 1 000 1000 2 000 1500

315 250 630 450 1 250 400 2 000 2000

K.3 §é dµy tÊm t«n dïng chÕ t¹o èng giã

K.3.1 §Ó vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é d­íi 80 0C, ®é dµy cña tÊm t«n cÇn lÊy theo sè liÖu d­íi

®©y:

a) §èi víi èng giã tiÕt diÖn trßn:

§­êng kÝnh 200 mm trë xuèng: §é dµy tÊm t«n 0,5 mm

§­êng kÝnh tõ 200 mm ®Õn 450 mm: §é dµy tÊm t«n 0,6 mm

§­êng kÝnh tõ 500 mm ®Õn 800 mm: §é dµy tÊm t«n 0,7 mm

§­êng kÝnh tõ 900 mm ®Õn 1200 mm: §é dµy tÊm t«n 1,0 mm

§­êng kÝnh tõ 1400 mm ®Õn 1600 mm: §é dµy tÊm t«n 1,2 mm

§­êng kÝnh tõ 1800 mm ®Õn 2000 mm: §é dµy tÊm t«n 1,4 mm

Page 99: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

99

b) §èi víi èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã c¹nh lín:

§­êng kÝnh nhá h¬n 250 mm : §é dµy tÊm t«n 0,5 mm

§­êng kÝnh tõ 300 mm ®Õn 1000 mm : §é dµy tÊm t«n 0,7 mm

§­êng kÝnh tõ 1250 mm ®Õn 2000 mm : §é dµy tÊm t«n 0,9 mm

c) §èi víi èng giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã mét c¹nh lín h¬n 2 000 mm hoÆc tiÕt diÖn 2 000 mm 2 000

mm th× ®é dµy cña tÊm t«n ®Ó chÕ t¹o èng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh qua tÝnh to¸n.

K.3.2 §èi víi èng giã gia c«ng b»ng ph­¬ng ph¸p hµn th× ®é dµy cña t«n ®­îc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu

cña c«ng nghÖ hµn.

K.3.3 §èi víi èng giã dïng ®Ó vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 80 0C hoÆc kh«ng khÝ cã lÉn bôi

bÈn hay bôi bµo mßn th× ®é dµy cña t«n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n.

Page 100: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

100

Phô lôc L

(Quy ®Þnh)

TÝnh to¸n l­u l­îng khãi cÇn ph¶i th¶i khi cã ch¸y

L.1 L­îng khãi G1, kg/h, cÇn ph¶i hót th¶i ra khái hµnh lang hay s¶nh khi cã ch¸y (xem 5.7b) cÇn

®­îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng c«ng thøc sau:

a) §èi víi nhµ ë:

G1 = 3420 BnH1,5 (L.1)

b) §èi víi nhµ c«ng céng, nhµ hµnh chÝnh-sinh ho¹t vµ nhµ s¶n xuÊt:

G1 = 4300 BnH1,5Kd (L.2)

trong c«ng thøc (1) vµ (2):

B lµ chiÒu réng cña c¸nh cöa lín h¬n më tõ hµnh lang hay s¶nh vµo cÇu thang hay ra ngoµi nhµ,

tÝnh b»ng mÐt (m);

H lµ chiÒu cao cña cöa ®i; khi chiÒu cao lín h¬n 2,5 m th× lÊy H = 2,5 m;

Kd lµ hÖ sè “thêi gian më cöa ®i kÐo dµi t­¬ng ®èi” tõ hµnh lang vµo cÇu thang hay ra ngoµi nhµ

trong giai ®o¹n ch¸y, Kd = 1 nÕu l­îng ng­êi tho¸t n¹n trªn 25 ng­êi qua mét cöa vµ lÊy

Kd = 0,8 nÕu sè ng­êi tho¸t n¹n d­íi 25 ng­êi ®i qua mét cöa;

n lµ hÖ sè phô thuéc vµo chiÒu réng tæng céng cña c¸c c¸nh lín cöa ®i më tõ hµnh lang vµo cÇu

thang hay ra ngoµi trêi khi cã ch¸y, lÊy theo B¶ng L.1 d­íi ®©y:

Bảng L.1

Lo¹i c«ng tr×nhHÖ sè n t­¬ng øng víi chiÒu réng B

0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,3 m 2,4 m

Nhµ ë 1,00 0,82 0,70 0,51 0,41

Nhµ c«ng céng, nhµ hµnh

chÝnh-sinh ho¹t1,05 0,91 0,80 0,62 0,50

L.2 L­u l­îng khãi G, kg/h, th¶i ra tõ kh«ng gian phßng cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo chu vi vïng ch¸y (xem

6.7 a)).

L­u l­îng khãi ®èi víi c¸c phßng cã diÖn tÝch d­íi 1 600 m2 hay ®èi víi bÓ khãi cho phßng cã diÖn tÝch

lín h¬n (xem 6.8) cÇn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

Page 101: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

101

G = 678,8 Pf y1,5KS (L.3)

trong ®ã:

Pf lµ chu vi vïng ch¸y trong giai ®o¹n ®Çu, m, nhËn b»ng trÞ sè lín nhÊt cña chu vi thïng chøa

nhiªn liÖu hë hoÆc kh«ng ®ãng kÝn, hoÆc chç chøa nhiªn liÖu ®Æt trong vá bao tõ vËt liÖu ch¸y.

§èi víi c¸c phßng cã trang bÞ hÖ thèng phun n­íc ch÷a ch¸y (sprinkler), th× lÊy gi¸ trÞ Pf = 12 m. NÕu

chu vi vïng ch¸y kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc th× cho phÐp x¸c ®Þnh chu vi nµy theo c«ng thøc:

4Pf = 0,38A0,5 12 (L.4)

trong ®ã:

A lµ diÖn tÝch cña gian phßng hay cña bÓ chøa khãi, tÝnh b»ng mÐt vu«ng (m2);

y lµ kho¶ng c¸ch, tÝnh b»ng m, tõ mÐp d­íi cña vïng khãi ®Õn sµn nhµ, ®èi víi gian phßng lÊy

b»ng 2,5 m, hoÆc ®o tõ mÐp d­íi cña v¸ch löng h×nh thµnh bÓ chøa khãi ®Õn sµn nhµ;

KS lµ hÖ sè, lÊy b»ng 1,0; cßn ®èi víi hÖ thèng th¶i khãi b»ng hót tù nhiªn kÕt hîp víi ch÷a ch¸y

b»ng hÖ phun n­íc sprinkler th× lÊy K=1,2.

Chó thÝch: Víi trÞ sè vïng ch¸y Pf lín h¬n 12 m hay kho¶ng c¸ch y lín h¬n 4 m th× l­u l­îng khãi ph¶i ®­îc x¸c

®Þnh theo L.3 cña Phô lôc nµy.

L.3 L­u l­îng khãi G1 tÝnh b»ng kg/h cÇn ph¶i th¶i tõ kh«ng gian phßng (lÊy theo ®iÒu kiÖn b¶o vÖ cöa

tho¸t n¹n) ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (L.5) cho chu kú mïa l¹nh vµ kiÓm l¹i cho mïa nãng

trong n¨m, nÕu tèc ®é giã trong mïa nãng cao h¬n mïa l¹nh:

G1 = 3584 Ad [ ho ( V -khãi ) 2V + 0,7v2 2

V ] 0,5 KS (L.5)

trong ®ã:

Ad lµ diÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng (víi l­u l­îng) cña c¸c cöa trªn lèi tho¸t n¹n, tÝnh b»ng mÐt vu«ng

(m2);

ho lµ chiÒu cao tÝnh to¸n ®o tõ giíi h¹n d­íi cña vïng tô khãi ®Õn t©m cña cöa ®i, lÊy b»ng

ho = 0,5Hmax + 0,2 ;

Hmax lµ chiÒu cao cña cöa cao nhÊt trªn ®­êng tho¸t n¹n, tÝnh b»ng mÐt (m);

V lµ träng l­îng riªng cña kh«ng khÝ bªn ngoµi nhµ, tÝnh b»ng Niut¬n trªn mÐt khèi (N/m3);

khãi lµ träng l­îng riªng cña khãi, lÊy theo 6.10 vµ 6.11;

V lµ khèi l­îng riªng cña kh«ng khÝ bªn ngoµi nhµ, tÝnh b»ng kil«gam trªn mÐt khèi (kg/m3);

v lµ tèc ®é giã, m/s: khi tèc ®é giã b»ng 1,0 m/s nhËn v= 0; khi tèc ®é giã lín h¬n 1,0 m/s th×

lÊy theo gi¸ trÞ cña th«ng sè khÝ hËu ngoµi trêi nh­ng kh«ng qu¸ 5 m/s .

Chó thÝch: Trong vïng ®· x©y cÊt nhiÒu c«ng tr×nh, cho phÐp lÊy tèc ®é giã theo sè liÖu kh¶o s¸t cña tr¹m khÝ

t­îng ®Þa ph­¬ng, song kh«ng qu¸ 5 m/s.

Page 102: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

Thiết kế - thi công điều hòa chuyên nghiệp

102

DiÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng cña c¸c cöa Ad ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc:

Ad = ( A1 + K1 A2 + K2 A3 )K3 (L.6)

trong ®ã:

A1 lµ tæng diÖn tÝch c¸c cöa ®¬n më ra bªn ngoµi nhµ;

A2 lµ tæng diÖn tÝch c¸c cöa ®Çu tiªn më tho¸t ra tõ gian phßng, nÕu sau ®ã ph¶i më tiÕp c¸c

cöa thø hai cã tæng diÖn tÝch b»ng '2A , m2, míi th«ng ra ®­îc ngoµi trêi, thÝ dô cöa phßng

®Öm ch¼ng h¹n;

A3 lµ tæng diÖn tÝch c¸c cöa ®Çu tiªn më tho¸t ra tõ gian phßng, nÕu sau ®ã ph¶i më tiÕp c¸c

cöa thø hai vµ c¸c cöa thø ba míi th«ng ra ®­îc ngoµi trêi; trong ®ã c¸c cöa thø 2 vµ thø 3

cã tæng diÖn tÝch lµ '3A vµ ''

3A ;

K1, K2 lµ c¸c hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng cña c¸c cöa më kÕ tiÕp trªn lèi tho¸t n¹n theo

c«ng thøc:

K1 =5,0

2

11

c

(L.7)

K2 =

5,0

22

21

111

cc

(L.8)

trong ®ã:

c =2

2

A

A '

(L.9)

c1 =3

3

A

A '

(L.10)

c2 =3

3

A

A ''

(L.11)

K3 lµ hÖ sè "thêi gian më cöa ®i kÐo dµi t­¬ng ®èi" cña c¸c cöa trong giai ®o¹n ng­êi tho¸t n¹n ra

khái phßng, ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc:

§èi víi cöa ®i ®¬n:

K3 = 0,03N 1 (L.12)

§èi víi cöa ®i kÐp khi tho¸t qua buång ®Öm :

K3 = 0,05N 1 (L.13)

Page 103: TCVN-56872010- Thiet Ke He Thong Dieu Hoa Khong Khi

[email protected] TCVN 5687:2010

103

trong ®ã:

N lµ sè ng­êi trung b×nh tho¸t ra tõ gian phßng qua mçi cöa;

K3 kh«ng nhá h¬n 0,8 ®èi víi mét cöa; 0,7 ®èi víi hai cöa; 0,6 cho tr­êng hîp cã ba

cöa; 0,5 khi cã bèn cöa vµ 0,4 nÕu cã n¨m cöa trë lªn trong phßng;

DiÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng cña c¸c lèi tho¸t n¹n Ad tõ phßng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau cho vïng cã

tèc ®é giã tÝnh to¸n:

a) tõ 1 m/s trë xuèng b»ng tæng tÊt c¶ c¸c lèi tho¸t;

b) trªn 1 m/s tÝnh riªng cho tÊt c¶ nh÷ng cöa tho¸t ra tõ mÆt chÝnh (diÖn tÝch t­¬ng ®­¬ng lín

nhÊt, ®­îc nhËn nh­ tæng tÊt c¶ c¸c lèi tho¸t trªn mÆt chÞu ¸p suÊt giã) vµ tæng cho tÊt c¶ c¸c

cöa tho¸t cßn l¹i.

www.facebook.com/nghean

0985 552 553

________________________