t.c. - ana sayfa | toad · pdf file kapsamında, χ2/df (ki-kare/serbestlik derecesi)...

Click here to load reader

Post on 26-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C.

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

  ANABİLİM DALI

  BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

  GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR HAKKINDA

  TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE BİYOLOJİ

  ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

  ORGANİZMALAR HAKKINDA TUTUMLARININ FARKLI

  DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  EMİNE GÜNEY

  YÜKSEK LİSANS TEZİ

  DANIŞMAN

  Prof. Dr. GÖKALP ÖZMEN GÜLER

  KONYA-2018

 • iv

  ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR

  Bu çalışma süresince her türlü destek ve bilgisini esirgemeyen tez danışmanım

  değerli hocam Prof. Dr. Gökalp Özmen GÜLER'e, kıymetli hocalarım, Yrd. Doç. Dr.

  Baştürk KAYA’ya, Doç. Dr. Hakan KURT'A, Rukiye-Mehmet GÜRHAN çiftine,

  ders ve tez aşamalarında kendilerini tanımaktan şeref duyduğum Biyoloji Eğitimi

  Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyelerine, sadece eğitim sürecim boyunca değil

  hep yanımda olan, hep destek veren Toroslar'ın zor yollarında ömür geçiren canım

  aileme, anmasam olmaz, üzerimde çok emeği olan amcam Ramazan TEKİN ve

  ailesine, elbette her şeyi güzelleştiren değerli eşime, en içten teşekkürlerimi sunarım.

  Emine GÜNEY

 • v

  T.C.

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

  Ö ğ re

  n ci

  n in

  Adı Soyadı EMİNE GÜNEY

  Numarası 138307021006

  Ana Bilim /Bilim

  Dalı

  Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim

  Dalı /Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı

  Programı Tezli Yüksek Lisans X Doktora

  Tez Danışmanı PROF. DR. GÖKALP ÖZMEN GÜLER

  1.

  Tezin Adı

  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Tutum Ölçeği

  Geliştirilmesi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genetiği

  Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Tutumlarının Farklı

  Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

  ÖZET

  Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

  (GDO)’a yönelik tutumlarının belirlenmesi için bir ölçek geliştirme amacıyla

  yapılmıştır. Geliştirilen ölçek 5’li Likert tipi bir tutum ölçeğidir. Ölçek geliştirilme

  safhası sonrasında ölçek üzerinde faktör analizi ve ölçek maddeleri ve boyutları ile

  ilgili olarak uyum modeli çalışması yapılmıştır. Ölçek, 40 maddelik taslak olarak

  oluşturulmuş ve 400 üniversite öğrencisine uygulanmıştır.

  GDO'ya yönelik tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında,

  genel güvenirlik için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı analiz öncesi 0.714, analiz

  sonrasında ise 0.741 olarak hesaplanmıştır. Analizler %95 güven aralığında

  değerlendirilmiştir.

 • vi

  Yapı geçerliği kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda

  taslak ölçek 23 maddelik ölçeğe indirgenmiştir. Veri yapısının faktör analizine uygun

  olup olmadığı KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi ve Bartlett testi yöntemlerinden

  yararlanılarak kontrol edilmiştir. KMO testi değeri 0.747 ve Bartlett testi 3294.183

  (p

 • vii

  T.C.

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

  Ö ğ re

  n ci

  n in

  Adı Soyadı Emine Güney

  Numarası 138307021006

  Ana Bilim /Bilim

  Dalı

  Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim

  Dalı /Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı

  Programı Tezli Yüksek Lisans X Doktora

  Tez Danışmanı PROF. DR. GÖKALP ÖZMEN GÜLER

  2.

  Tezin Adı

  Development of Attitude Scale About Genetically Modified

  Organisms and Evaluation of Biology Student Teachers’

  Attitude About Genetically Modified Organisms In Terms of

  Different Variable

  ABSTRACT

  This study was conducted to develop a scale for determining the attitudes of

  university students towards the Genetically Modified Organisms (GMO). The

  developed scale is a Likert type attitude scale with 5 points. Factor analysis was

  performed on the scale after the development phase of the scale and an adaptation

  model study was carried out on the scale items and dimensions. The scale was drawn

  up as a 40-item draft and applied to 400 university students.

  In the context of attitude scale reliability and reliability studies for GMOs, The

  Cronbach Alpha reliability coefficient for general reliability was calculated as 0.741

  and 0.714 at after and before analysis, respectively. Analyzes were evaluated at 95%

  confidence interval.

 • viii

  As a result of exploratory and confirmatory factor analysis within the context

  of the structure validity, the draft scale was reduced to a 23-item scale. Whether the

  data structure is suitable for factor analysis was checked by using KMO (Kaiser

  Meyer Olkin) test and Bartlett test methods. The BMD test score was 0.477 and the

  Bartlett test was 3294.183 (p

 • ix

  İÇİNDEKİLER

  BİLİMSEL ETİK SAYFASI .................................................................................... ii

  YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU .......................................................... iii

  ÖN SÖZ / TEŞEKKÜR ............................................................................................ iv

  ÖZET ........................................................................................................................v

  ABSTRACT .............................................................................................................. vii

  İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... ix

  KISALTMALAR ...................................................................................................... xi

  TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................ xii

  ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................................. xiv

  BİRİNCİ BÖLÜM

  1. GİRİŞ .......................................................................................................................1

  1.1. Problem Durumu ............................................................................................... 1

  1.2. Araştırmanın Amacı .......................................................................................... 1

  1.3. Araştırmanın Önemi .......................................................................................... 1

  1.4. Problem Cümlesi ............................................................................................... 2

  1.5. Alt Problemler ................................................................................................... 2

  1.6. Varsayımlar ve Sınırlılıklar ............................................................................... 2

  1.6.1. Varsayımlar ................................................................................................ 2

  1.6.2. Sınırlılıklar .................................................................................................. 3

  1.7. Tanımlar ............................................................................................................ 3

  İKİNCİ BÖLÜM

  2. KURAMSAL ÇERÇEVE ......................................................................................5

  2.1. Çevre ................................................................................................................. 5

  2.2. Genetiği Değiştirilmiş Organizma Nedir? ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

  2.3. Tutum .............................................................................................................. 11

  2.4. Tutum Ölçeği .................................................................................................. 11

  2.5. Likert Tipi Tutum Ölçeği ................................................................................ 11

  2.6. Likert Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği............................................ 13

  2.7. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar .................................................................... 14

 • x

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  3. YÖNTEM ..............................................................................................................18

  3.1. Çalışmanın Amacı ........................................................................................... 18

  3.2. Çalışmanın Deseni ....................................................................................... 18

  3.3. Çalışma Grubu ................................................................................................ 18

  3.4. Veri Toplama Araçları ....................................