talijanski jezik - · pdf fileuvod talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet....

of 42 /42
Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2010./2011. TALIJANSKI JEZIK

Author: hoangtuyen

Post on 07-Feb-2018

244 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�Ispitni katalog za državnu maturuu školskoj godini 2010./2011.

TALIJANSKI

JEZIK

Talijanski jezik.indb � �0.9.20�0 �0:08:�6

Page 2: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Talijanskoga jezika: MarijaPuškarić,voditeljica,prof.,SrednjaškolaPakrac,Pakrac.VišnjaKunović-Tomaševskiprof.,Hotelijersko-turističkaškola,ZagrebLjerkaPerkovićHnatjuk,prof.,gimnazijaA.G.Matoša,Samobor

Talijanski jezik.indb 2 �0.9.20�0 �0:08:�6

Page 3: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

Uvod 51. Viša razina iSpiTa 61.1. područja ispitivanja 61.2. Obrazovni ishodi 6 1.2.1.Čitanje 6 1.2.2.Pisanje 7 1.2.3.Slušanje 71.3. Struktura ispita 8 1.3.1.Čitanje 8 1.3.2.Pisanje 9 1.3.3.Slušanje 91.4. Tehnički opis ispita 10 1.4.1.Trajanjeispita 10 1.4.2.Izgledtestainačinrješavanja 10 1.4.3.Pribor 111.5. Opis bodovanja 11 1.5.1.VrjednovanjeispitnecjelineČitanja 11 1.5.2.VrjednovanjeispitnecjelinePisanja 11 1.5.3.VrjednovanjeispitnecjelineSlušanja 141.6. primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem 14 1.6.1.Primjerzadatkapovezivanja 14 1.6.2.Primjerzadatkavišestrukogaizbora 16 1.6.3.Primjerzadatkadopunjavanja 18 1.6.4.Primjerzadatkaesejskogatipa 191.7. priprema za ispit 20 1.7.1.Vještinačitanja 20 1.7.2.Vještinapisanja 21 1.7.3.Vještinaslušanja 21 1.7.4.Literatura 22

2. OSnOVna razina iSpiTa 232.1. područja ispitivanja 232.2. Obrazovni ishodi 23 2.2.1.Čitanje 23 2.2.2.Pisanje 23 2.2.3.Slušanje 242.3. Struktura ispita 24 2.3.1.Čitanje 24 2.3.2.Pisanje 25 2.3.3.Slušanje 252.4. Tehnički opis ispita 26 2.4.1.Trajanjeispita 26 2.4.2.Izgledtestainačinrješavanja 26 2.4.3.Pribor 272.5. Opis bodovanja 27 2.5.1.VrjednovanjeispitnecjelineČitanja 27 2.5.2.VrjednovanjeispitnecjelinePisanja 27 2.5.3.VrjednovanjeispitnecjelineSlušanja 272.6. primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem 29 2.6.1.Primjerzadatkapovezivanja

30

2.6.2.Primjerzadatkavišestrukogaizbora

31 2.6.3.Primjerzadatkadopunjavanja 32 2.6.4.Primjerzadatkaproduženogaodgovora

33

2.7. priprema za ispit 34 2.7.1.Vještinačitanja 34 2.7.2.Vještinapisanja 35 2.7.3.Vještinaslušanja 35 2.7.4.Literatura 363. DODaTCi 373.1. Gramatičke strukture za osnovnu razinu 373.2. Gramatičke strukture za višu razinu

39

3.3. Jezični sadržaji za višu razinu 403.4. Jezični sadržaji za osnovnu razinu 41

Talijanski jezik.indb 3 �0.9.20�0 �0:08:�6

Page 4: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

Talijanski jezik.indb 4 �0.9.20�0 �0:08:�7

Page 5: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

UVOD Talijanskijejeziknadržavnojmaturiobveznipredmet.PristupnicimogubiratihoćelipolagatiTalijanskijeziknavišojiliosnovnojrazini.IspitnikatalogzadržavnumaturuizTalijanskogajezikatemeljnijedokumentispitakojimsejasnoopisuještoćeseikakoispitivatinadržavnojmaturiizovogapredmetanavišojiosnovnojraziniuškolskojgodini2010./2011.Ispitnikatalogsadržipotrebneinformacijeidetaljnapojašnjenjaooblikuisadržajuispita.Njimeseodređuještoseodpristupnikaočekujenaispitunavišojiosnovnojrazini.VišarazinaispitaizTalijanskogajezikausklađenajesnastavnimplanomiprogramomzagimnazije1

teonipristupnicikojisuslušaliTalijanskijezikpremaostalimnastavnimprogramima,ukolikoželepolagativišurazinu,trebajuproširitistečenoznanjesadržajimagimnazijskoganastavnogaplanaiprogramarabećidodatnuodobrenuliteraturu.Osnovnarazinaispitaodgovaranastavnomuplanuiprogramusnajmanjomsatnicomučetverogodišnjimstrukovnimškolama2.UIspitnomekataloguizTalijanskogajezikadanjepregledtematskihijezičnihcjelinazaovedvijerazine

� GlasnikMinistarstvakultureiprosvjete,broj1,Školskenovine,Zagreb,1994.NatemeljurezultatanacionalnihispitateiskustvaradaspristupnicimaautorjeprocijeniokakorealizacijomNastavnogaplanaiprogramaTalijanskogajezikazagimnazijepristupnikpostižeB1razinuZajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje(ZEROJ,2005.).2GlasnikMinistarstvaprosvjeteišporta,Posebnoizdanje,broj11,

Zagreb,lipanj1997.NatemeljurezultatanacionalnihispitateiskustvaradaspristupnicimaautorjeprocijeniokakorealizacijomNastavnogaplanaiprogramaTalijanskogajezikapristupnikpostižeA2razinuZajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje(ZEROJ,2005.).

ispitanadržavnojmaturi.Udodatkusunavedenerazlikeutematskimsadržajimaijezičnimstrukturamakojepristupnicitrebajudodatnoobraditikakobimoglipristupitiispitunavišojraziniiuspješnogapoložiti.Nastavnicima,čijajeobvezapomagatipristupnicimaupripremamazapolaganjedržavnemature,ispitnikatalogpružajasnesmjerniceotomedokojerazineznanja,odnosnodokojihishodatrebajudovestipristupnikezapojedinurazinuispita.IspitomizTalijanskogajezikanaosnovnojraziniispitujeseoko60%sadržajakojiseprovjeravaispitomnavišojrazini.Ovedvijerazineispitauispitnomekatalogujasnosudefiniraneiopisaneuokvirusadržaja,odnosnotemaigramatičkihstrukturapremaplanuiprogramunastaveTalijanskogajezikaugimnazijamaičetverogodišnjimstrukovnimškolamauRH.Programčetverogodišnjihstrukovnihškolakojeimaju70satinastavegodišnjebitnoserazlikujeodgimnazijskogaprograma,uprvomereduuobimuopćegaispecifičnogavokabulara,razradbitema,složenostipisanogailiusmenogaizričajaiformatutepristupniciiztihškolamogupoložitiosnovnurazinuispitaizTalijanskogajezikanadržavnojmaturi.Ukolikopristupnicičetverogodišnjihstrukovnihškolaželepolagativišurazinu,trebajuobraditidodatneprogramskesadržajepremaplanuiprogramuzagimnazije.Ispitnikatalogpodijeljenjenadvadijelaodkojihsvakiopisujejednuodnavedenihrazina.Zasvakurazinupriloženasuovapoglavlja:1.Područjaispitivanja2.Obrazovniishodi3.Strukturaispita4.Tehničkiopisispita5.Opisbodovanja6.Primjerizadatakasdetaljnimpojašnjenjem7.Pripremazaispit.

Talijanski jezik.indb 5 �0.9.20�0 �0:08:�7

Page 6: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�Uprvomeidrugomepoglavljučitateljmoženaćiodgovornapitanješto se ispituje.Uprvomesupoglavljunavedenapodručjaispitivanja,odnosnoključnevještineizovogapredmetakojeseispitujuovimispitom.Udrugomejepoglavlju,krozkonkretneopiseonogaštopristupniktrebaznati,razumjetiimoćiučiniti,pojašnjennačinnakojićesenavedenaznanjaivještineprovjeravati.Treće,četvrtoipetopoglavljeodgovarajunapitanjekako se ispituje,aunjimajepojašnjenastrukturaioblikispita,vrstezadatakatenačinprovedbeivrjednovanjapojedinihzadatakaiispitnihcjelina.Ušestomesupoglavljuprimjerisvihvrstazadatakauispitusdetaljnimpojašnjenjem.Slijedipoglavljekojeodgovaranapitanjekako se pripremiti za ispit.Utomsupoglavljusavjetikojipristupnicimapomažupripremitiispit.Dabipristupnicipoložilivišurazinuispitadržavnemature,odnjihseočekujedaimajuproduktivnekompetencijekojesujasnodefiniraneuobrazovnimishodimazapojedinerazine.

1. Viša razina ispita

1.1. područja ispitivanja DržavnommaturomizTalijanskogajezikanavišojraziniprovjerava se komunikacijska jezična kompetencija uslušanju, čitanju i pisanju prema nastavnome planu iprogramugimnazije.Sukladnotomu,ispitizTalijanskogajezikasastojiseodtrijuispitnihcjelina.Prvomcjelinomispitujesevještinačitanja,drugomcjelinomvještinapisanja,atrećomcjelinomvještinaslušanja.Vještina govorenja ne će se iz tehničkih razlogaprovjeravati na državnoj maturi u školskoj godini2010./2011.

1.2. Obrazovni ishodi U ovome su poglavlju za svako područje ispitivanjanavedeniobrazovni ishodipremanastavnomeplanuiprogramuzagimnazijeiraziniB1ZEROJ-a.

1.2.1. Čitanje Prvom se cjelinom ispituje čitanje, odnosno vještinarazumijevanjačitanogateksta.Prema nastavnome planu i programu za gimnazije tepremaB1raziniZEROJ-apristupnikmože:

uzodgovarajućurazinurazumijevanjačitatijednostavnečinjeničnetekstoveotemamaizvlastitogapodručjainteresa

prepoznatibitneinformacijeuizravnimijednostavnimnovinskimčlancimaopoznatimtemama

prepoznatiglavnezaključkeutekstupreglednoizloženeargumentacije

Talijanski jezik.indb 6 �0.9.20�0 �0:08:�7

Page 7: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�prepoznatislijedmisliuiznošenjunekogaproblema

premdamožepropustitipojedinosti.što se ispituje? S obzirom na navedene obrazovne ishode u ovojispitnojcjeliniispitujesemoželipristupnik:

općenitorazumjetiočemujeriječ(uočitiosnovnismisao)

pronaćispecifičneinformacijedetaljnorazumjetitekstprepoznatiodređeneleksičkei/ilistrukturalne

obrasce

1.2.2. pisanje Drugomseispitnomcjelinomprovjeravapisanje,odnosnopisanaprodukcija.PremanastavnomeplanuiprogramuzagimnazijetepremaB1raziniZEROJ-apristupnikmože:

pisatiizravne,čitketekstoveonizupoznatihtemaizvlastitogapodručjainteresa(osobnoiskustvouoblikujednostavnoga,čitkogatekstaopisujućisvojeosjećajeireakcije,istinitiiliizmišljenidogađaj,nedavnoputovanje)iliispričatikratkupriču

pisatikratke,jednostavnesastavkeotemamaodopćegainteresa:sažetiskupčinjeničnihinformacijaosvakodnevnimilinesvakodnevnimaktivnostimaizvlastitogapodručjainteresatenapisatiizvještajiiznijetisvojemišljenje

rabećiosnovnivokabularpisatiotemamakaoštosu,primjerice,obitelj,hobijiiinteresi,putovanjaiaktualnidogađaji

ispravnorabitigramatičkestruktureiakoseosjećautjecajmaterinskogajezika.

•••

što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishodeuovojispitnojcjeliniispitujesemoželipristupnik:

napisatikratak,jednostavantekstotemamaodopćegainteresailiizvlastitogapodručjainteresatepritomjasnoizrazitivlastiteosjećajeimišljenja.

1.2.3. Slušanje Trećomispitnomcjelinomispitujese slušanje.PremanastavnomeplanuiprogramuzagimnazijetepremaB1raziniZEROJ-aodpristupnikaseočekujedamože:

razumjetiglavnemislijasnoga,standardnogaizlaganjaopoznatimtemamaskojimaseredovitosusreće

razumjetijasnekonkretneinformacijeusklopupoznatih,svakodnevnihtemaprepoznajućiopćeporukeispecifičneinformacijeakojegovorjasnoartikuliraninajednojodpoznatihjezičnihvarijanti

pratitiglavnemisliduljegarazgovorakojisevodiunjegovojnazočnostiakoserabijasnoartikuliranstandardnigovor

pratitipredavanjeiliizlaganjeizvlastitogapodručjainteresaakomujetemapoznata,aiznošenjejednostavnoijasnoartikulirano

pratitijednostavnakratkapredavanjaopoznatimtemamaakosuiznesenajasnoartikuliranimstandardnimgovorom.što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishodeuovojispitnojcjeliniispitujesemoželipristupnikuočitiosnovnismisaotekstairazumjetispecifičneinformacijenaovimvrstamatekstova:

dugirazgovoriizlaganjaipredavanjakratkepriče.

•••

Talijanski jezik.indb 7 �0.9.20�0 �0:08:�7

Page 8: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�1.3. Struktura ispita IspitizTalijanskogajezikanavišojrazinisastojiseodtrijuispitnihcjelina.Prvomcjelinomispitujesečitanje,drugompisanje,atrećomslušanje.Utekstukojislijedidetaljnojeopisanastrukturasvakeispitnecjeline.

1.3.1. Čitanje Ovaispitnacjelinasastojiseod6‘grozdova’zadatakavezanihuzrazličitetekstove.StrukturaispitnecjelineČitanjaprikazanajeutablici1.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivati,nakojojvrstitekstovatekolikojezadatakavezanouztetekstove.

Talijanski jezik.indb 8 �0.9.20�0 �0:08:�7

Page 9: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�Tablica 1. Struktura ispitne cjeline Čitanja

iSpiTiVanE pODVJEšTinE VrSTE zaDaTaKa VrSTE TEKSTOVa BrOJ zaDaTaKa

1. razumijevanjeosnovnogasmisla zadatcipovezivanja kratkiinformativnitekstovi

5

2. razumijevanjeosnovnogasmislazadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora)

kratkiinformativnitekstovi/poruke 5

3. razumijevanjespecifičnihinformacijazadatcivišestrukogaizbora(izmeđučetirijuponuđenihodgovora)

članak/intervju 5

4. detaljnorazumijevanjeteksta(kohezijeikoherencije)

zadatcipovezivanja članak 5

5. detaljnorazumijevanjeteksta(leksičkii/ilistrukturalniobrasci)

zadatcivišestrukogaizbora(izmeđučetirijuponuđenihodgovora)/zadatcipovezivanja

članak/intervju 7

6. detaljnorazumijevanjeteksta(leksičkii/ilistrukturalniobrasci)

zadatcivišestrukogaizbora(izmeđučetirijuponuđenihodgovora)/zadatcidopunjavanja

članak/intervju/pismo 8

napomena:Tekstoviimajupribližno1500riječi.

1.3.2. pisanje Ova ispitna cjelina sastoji se od zadatkaproduženoga odgovora. Pristupnici će dobitikratkiopissituacijestrimapitanjima.Njihovjezadataknapisatiodgovornatatripitanjakojićesadržavatiod120do150riječi.

1.3.3. Slušanje Ovaispitnacjelinasastojiseod4‘grozda’zadatakavezanihuzrazličiteslušanetekstove.StrukturaispitnecjelineSlušanjaprikazanajeutablici2.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivati,nakojojvrstitekstovatekolikojezadatakavezanouztetekstove.

Talijanski jezik.indb 9 �0.9.20�0 �0:08:�8

Page 10: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�0Tablica 2. Struktura ispitne cjeline Slušanja

iSpiTiVanE pODVJEšTinE VrSTE zaDaTaKa VrSTE TEKSTOVa BrOJ zaDaTaKa

1. razumijevanjeopćeporuke zadatcipovezivanja kratkepriče 5

2. razumijevanjeglavnemisli/specifičnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora kratkepriče/kratak

razgovor 8

3. razumijevanjespecifičnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora predavanje/izlaganje/razgovor 6

4. razumijevanjespecifičnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora predavanje/izlaganje/razgovor 6

1.4. Tehnički opis ispita 1.4.1. Trajanje ispita IspitizTalijanskogajezikajepisani

3itrajeukupno

150minuta.Ispitčitanjaiispitpisanjaprovodesevremenskiodvojenoodispitaslušanja.Zarješavanjeispitačitanjaipisanjapredviđenojeukupno120minuta.IspitnacjelinaSlušanjatrajepribližno30minutauključujućii6minutazaprijepisodgovoranalistzaodgovore.VremenikprovedbebitćeobjavljenuVodiču kroz državnu maturutenamrežnimstranicamaNacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).

1.4.2. izgled testa i način rješavanja Čitanje i pisanje Pristupnicidobivajuomotnicuukojojjeispitnaknjižica,listzaodgovore,listzaocjenjivačetelistzakoncept.Uispitnojknjižicisutekstoviizadatcikojimaseispituječitanjetezadatakproduženogaodgovorakojimseprovjeravavještinapisanja.3Vještinagovorenjanećeseiztehničkihrazlogaprovjeravatinadržavnojmaturiuškolskojgodini2010./2011.

Odpristupnikaseočekujedapažljivopročitajuuputekojećeslijedititijekomrješavanjatesta.Čitanjeovihuputajebitnojerjeunjimanaznačeninačinobilježavanja,odnosnoupisivanjatočnihodgovora.ZadatkepovezivanjaizadatkevišestrukogaizborauispitnojcjeliniČitanjapristupnicirješavajuoznačivanjemslovatočnihodgovorameđuponuđenima.SlovatočnihodgovoraoznačujuseznakomX.Ukolikouzadatcimapristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatis0(nula)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.ZadatkedopunjavanjauispitnojcjeliniČitanja pristupnicirješavajuupisivanjemriječinapredviđenomjestokojejenaznačenouuputi.Prostorsnaznačenimbrojembodovapopunjavaocjenjivač.Zarješavanjezadatkaproduženogaodgovora(pisanjeteksta)pristupnicimogurabitilistzakoncept,alinakrajumorajusvojtekstčitljivoprepisatinalistzačistopis.Slušanje Pristupnicidobivajuomotnicuukojojjeispitnaknjižicailistzaodgovore.Odpristupnikaseočekujedapažljivopročitajuuputekojećeslijedititijekomrješavanjatesta.Čitanjeovihuputajebitnojerjeunjimanaznačeninačinobilježavanjatočnihodgovora.

Talijanski jezik.indb �0 �0.9.20�0 �0:08:�8

Page 11: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��1.5.1. Vrjednovanje ispitne cjeline ČitanjaBodovi:Svakizadatakdonosijedanbod.IspitnacjelinaČitanjadonosiukupno35bodova.Udio u cijelome ispitu:1/3.

1.5.2. Vrjednovanje ispitne cjeline PisanjaBodovi: IspitnacjelinaPisanjadonosiukupno20bodova.Udio u cijelome ispitu: 1/3.Sastavakseocjenjujepremaljestvici za ocjenjivanjekojasesastojiodčetirijukriterija:•izvršenje zadatka (usp. ilustrativnu ljestvicu za ocjenjivanje Izvještaja i sastavaka u ZEROJ-u)•Koherencija i kohezija (usp.ilustrativnuljestvicuzaocjenjivanjeDosljednosti i povezanosti u ZEROJ-u)•Vokabular (usp.ilustrativnuljestvicuzaocjenjivanjeOpsega vokabulara i sposobnosti korištenja vokabulara u ZEROJ-u)•Gramatika (usp. ilustrativnu ljestvicu za ocjenjivanje Gramatičke ispravnosti u ZEROJ-u).izvršenje zadatka KriterijIzvršenje zadatka odgovaranapitanjeje li pristupnik odgovorio na sva pitanja u zadatku. Koherencija i kohezija KriterijKoherencija i kohezija odnosisenaovapitanja:

Kakolakočitatelj/ocjenjivačmožepratitislijedpristupnikovihmisli?•

ProvedbaispitnecjelineSlušanja4

Svakisetekstslušadvaputa.Prijesvakogazadatkapristupniciimajustankukako

bipročitalipitanjaprijeslušanja.Dokslušaju,pristupnicipišuodgovoreuispitnu

knjižicu,anakrajuimaju6minutadaihprepišunalistzaodgovore.ZadatkepovezivanjaizadatkevišestrukogaizborauispitnojcjeliniSlušanjapristupnicirješavajuoznačivanjemslovatočnihodgovorameđuponuđenima.SlovatočnihodgovoraoznačujuseznakomX.Ukolikouzadatcimapristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatis0(nula)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.

1.4.3. pribor TijekompisanjatrijudijelovaispitaizTalijanskogajezikadopuštenojerabitikemijskuolovkuplaveilicrneboje.Tijekomsvihdijelovaispitapristupnicimanećebitidopuštenorabitirječnik.

1.5. Opis bodovanja Uspješnost pristupnika na ispitu određuje se takoda ostvareni bodovi svake od triju ispitnih cjelina uukupnomerezultatusudjelujusjednomtrećinom.Udio ispitnih cjelina u ukupnome uspjehu na ispituprikazanjeutablici3.

Tablica 3. Udio ispitnih cjelina u ispitu

Čitanje 1/3

pisanje 1/3

Slušanje 1/3

••

Talijanski jezik.indb �� �0.9.20�0 �0:08:�8

Page 12: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��Jesulimislilogičkipovezane?Kakodobropristupnikrabikohezivnasredstavau

svrhupovezivanjasvojihmisli?

Vokabular KriterijVokabularodnosisenaovapitanja:

Kakavjerasponvokabulara?Ukojojmjeripristupnikponavljaisteriječiiizraze?

Dokojemjerepogrješkeuuporabi/morfološkomeobliku/pravopisuutječunarazumijevanjeteksta?

••

Gramatika KriterijGramatikaodnosisenaovapitanja:

Moželiučenikrabitirasponstrukturailiseoslanjanauporabujednostavnihstruktura?

Dokojemjerepogrješkeuuporabi/morfološkomeobliku/pravopisuutječunarazumijevanjeteksta?Ljestvicazaocjenjivanjesastavkaprikazanajeutablici4.

Talijanski jezik.indb �2 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 13: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��Tablica 4. Ljestvica za ocjenjivanje sastavka

izVršEnJE zaDaTKa KOHErEnCiJa i KOHEziJa VOKaBULar GraMaTiKa

5

•Svidijelovizadanetemesuopsežnoirelativnoujednačenorazrađeni.•Glavnesumislirelevantne,njihovajepotporajasnairelevantna.•Učinkovitauporabaoblikateksta

•Slijedmislijejasanilakočitljiv.•Učinkovitauporabarazličitihkohezivnihsredstava

•Dobarrasponvokabularazaizvršenjezadatka•Pojavljujusepogrješkeuuporabi/obliku/pravopisu,alineutječunalakorazumijevanjeteksta.

•Dobarrasponstrukturazaizvršenjezadatka•Pojavljujusepogrješkeuuporabi/obliku,alineutječunalakorazumijevanjeteksta.

4

3

•Opsežnijesurazrađenisamonekidijelovizadaneteme.•Glavnesumislirelevantne,alijenjihovapotporadjelomičnorelevantnailisadržipunoponavljanja.•Uglavnomprikladnauporabaoblikateksta

•Slijedmislimožeserazlučitiunatočmjestimičnimodstupanjimaodlogičkogaredoslijeda.•Ograničenauporabakohezivnihsredstava

•Dostatanrasponvokabularazaizvršenjezadatka.•Pogrješkeuuporabi/obliku/pravopisuuzrokujuteškoćeurazumijevanju,aliseporukamožerazumjeti.

•Pristupnikseopćenitooslanjanajednostavneiistestruktureuzpovremenipokušajuporabesloženihstruktura.•Pogrješkeuuporabi/oblikuuzrokujuteškoćeurazumijevanju,aliseporukaipakmožerazumjeti.

2

1

•Tekstsadržiminimalniosvrtnasveilisamonapojedinedijelovezadaneteme.•Mislisunajvećimdijelomirelevantneilinemarelevantnepotpore.

•Slijedmislijevrloslaboilinikakorazlučiv.•Vrloograničenailineprikladnauporabakohezivnihsredstava

•Rasponvokabularajevrloograničenilijeuporabavokabularaneprikladna.•Pogrješkeuuporabi/obliku/pravopisunajvećimdijelomonemogućujurazumijevanje.

•Rasponstrukturajevrloograničenilijeuporabastrukturaneprikladna.•Pogrješkeuuporabi/oblikugotovoupotpunostionemogućujurazumijevanjeteksta.

0Pristupnikneposjedujejezičnukompetencijunarazinipotrebnojzaizvršenjezadatkaštoje,izmeđuostaloga,razvidnoiizduljineteksta(npr.tekstsadržimanjeod50riječi).ili:Sadržajtekstajeupotpunostiirelevantan.ili:Pristupnikjeprepisaotekst.

Talijanski jezik.indb �3 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 14: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��pojašnjenjePristupnicitrebajunapisatitekstrabećiod120do150riječi.Pristupnicismijunapisatiivišeodtraženogabrojariječi.Bodoviseoduzimajuakopristupniknapišepremaloriječi: –za100do110riječioduzimase1bod –zamanjeod100riječioduzimajuse2boda.Pristupniknemožeostvaritinegativnebodove,tj.najnižimogućibrojostvarenihbodovaje0.

Brojanje riječi u sastavku Riječisebrojepremanačelukakoihbrojiračunalo.Riječpodrazumijevasvezasebneelementetekstaodvojeneprazninom.Ubrojriječiubrajajuseuvodnipozdravizavršetakpisma,aneubrajajuseponavljanja,nabrajanjaiosobnaimena.Primjeriračunanjabrojariječiusastavku:IeriMarcoeAndreasonoandatialcinema.(6riječi)Oggièil25ottobre2008.(6riječi)

1.5.3. Vrjednovanje ispitne cjeline SlušanjaBodovi: Svakizadatakdonosijedanbod.IspitnacjelinaSlušanjadonosiukupno25bodova.Udio u cijelome ispitu: 1/3.

1.6. primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem Uovomesupoglavljuprimjerizadataka

4.Uzsvaki

primjerzadatkaponuđenjeopistevrstezadatka,obrazovniishodkojisetimkonkretnimzadatkomispituje,točanodgovortenačinbodovanja.

1.6.1. primjer zadatka povezivanja5

zadatak 1 Leggete queste brevi presentazioni di alcuni film. abbinate la presentazione corrispondente al titolo del film. Fate attenzione, ci sono due intrusi: 1______ AL’uomoinpiù2______ BL’amorenonbasta3______ CNotteprimadegliesami4______ DOmbredelpassato5______ EAsterixeiVichinghi FNottedopogliesami GLemascheredicera

5Zasvakuvrstuzadatkadanjeprimjerbezobziranaispitnecjeline.

6Primjeriispecifičnostizadatakaupojedinimispitnimcjelinamamogusepogledatiuoglednomeprimjerutesta.PrimjerizadatakapreuzetisuizispitnecjelineČitanja.

Talijanski jezik.indb �4 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 15: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��

1.Èunfilmhorror.BeneJanesonoinGiap-poneperlavoro.Unaserainvestonoqualcu-no,malapolizianonriescearinveniresullascenadell’incidentenessuncadavere.SubitodopoJanescoprechenellefotocheiduehannoscattatoèsemprepresenteun’ombra.IntantoalcuniamicidiBencomincianoamorire.Ilrestodovretescoprirlodasoli.

2.Èunacommedia.LucaMolinari,liceale,conoscelabellaClaudiaeseneinnamora.Ledichiarailsuoamore,mascoprecheleièlafigliadelprof.Martinelli,detto“lacarog-na”.Parlacolprofessore,vadaClaudiaeleiglirivelachelepiaceRiccardo.LucapassaquellanotteconisuoiamicidavantiallacasadiSimonaecosìilgiornodopoiragazziaf-frontanocoraggiosileprovedimaturità.

3.Èunfilmdrammatico.“Chepossodire?Nellavitailpareggiononesiste,sivinceosiperde.Nelgiocodelcalcio,comenellavita,quellocherisolvelesituazioni,trovaunasoluzionenuovaaunavitachestaandandoarotoli,o,forse,“solo”aunapartitadicalciochestia-moperdendo.Ungiocatoreinpiùinattacco,perchépareggiarenoninteressaanessuno.

4.L’ottavoadattamentodalfumettoalcar-toneanimatodelleavventureportaidueprotagonistiascontrarsiconiloroideali“cugini”:celtici.Battute,dicuiconosciamomolte,maugualmentecifannosemprequantomenosorridere.Ilmondodescrittoècolorato,allegro,efastarebene.Uncertoavvicinamentoètentatoversoitantialtricartonianimati,americanienon.Filmdivertentepertutti.

5.Èunfilmdrammatico.Raccontaunastoriad’amoresoffertasoffermandosisullacompo-nentepsicologicaesociale,chespessoriesceacompromettereleambizionielasinceritàdiunsentimentoche,avolte,chenonèsuf-ficiente.Perconquistareunamorebisognaspessoricorrereallemaschere.Peròquandosiscoprelaveritàrimanesoloildolore.

TOČni ODGOVOri:1.D,2.C,3.A,4. E,5. BiSpiTiVana pODVJEšTina: razumijevanjeosnovnogasmisla

BODOVanJE:1bod–svakitočanodgovor(ukupno5bodova) 0bodova–netočanodgovoriliukolikoseoznačivišeodgovorazasvakopitanje

Talijanski jezik.indb �5 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 16: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��1.6.2. primjer zadatka višestrukoga izbora

6

Esercizio 2 Domande 6-13

Sentireteunbrevedialogo.SceglietelarispostaesattaA,BoppureC.NataaMirano,il5agostodel1988,attualedetentricedelrecorddelmondodei400e200mstilelibero.Èl’unicanuotatriceitaliana,edunadellepocheeuropee,adaverinfrantoilrecorddelmondoinpiùdiunaspecialità.Èlaprimadonnaitalianaadavervintounamedagliad’oronelnuotoalleOlimpiadidiPechino(nei200mstilelibero).

G: Complimenti, Federica, hai scelto il modo più clamoroso con un incredibile risultato che ti consegna alla storia della specialità. F:Veramenteuntempocosìnonmel’aspettavonemmenoio.Èunarivincita.Mihannodettocheioarrivosempreseconda.Hodimostratochenonècosì.G: Vittoria e record dopo la squalifica nei 200 metri negli Europei?F:Pensochequelladelusionemiabbiadatosolopiùforza,piùvogliadifarvederecosavalgo.G: in vasca sei una furia scatenata, ma come sei nella vita privata?F:Sonounaragazzanormaleconunpizzicoditalento.Hounbellissimorapportoconmiofratello.Abbiamofattolostessotatuaggio“Nient’altrochenoi”.G: Sei una vera campionessa?F:Sonoforte,determinatanellosport,mentrenellavitaprivatasonoinsicura,orgogliosa,dolce,millecoseinsieme.Nelpassatohoavutotantiproblemidaadolescente.Misonorivoltaadunopsicologochemihaaiutatocondeiconsigli.G: i risultati raggiunti ti hanno incoraggiato?F:Hotantavogliadicontinuarenellosport.G: ami i tacchi a spillo però?F:Losportnonrinnegal’eleganza!G: non nascondi più l’amore per Luca Marin, anche lui campione di nuoto?F:Abbiamoglistessiobbiettivi.Iosonomoltopossessivacheèlacosapeggiore.Nell’ultimavacanza,peròhoscopertounLucadiverso.Stiamobeneinsiemedurantel’allenamentoeinprivato.G: in bocca al lupo, Federica!

7PrimjerizadatakapreuzetisuizispitnecjelineSlušanja.Transkriptzvučnogazapisabitćeobjavljenuzogledniprimjertesta.

Talijanski jezik.indb �6 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 17: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��6.FedericaPellegrinièdetentrice A diunrecordmondiale. B dipiùdiduerecordmondiali. C diduerecordmondiali.

7.APechinoFedericaPellegrini: A hanuotatosottoilrecordmondiale. B haconseguitoilprimatomondiale. C havintolasuaprimamedaglia.

8.IlrecorddiFedericaera A atteso. B inatteso. C scontato.

9.Federicaeradelusaacausa A dellasqualificaalivelloeuropeo. B delsecondopostoalivelloeuropeo. C dellarivincitaalivellomondiale.

10.IltatuaggiodiFedericaèuguale A aquellodellasquadraazzurra. B aquellodisuofratello. C aquellodelsuoragazzo.

11.Federicaritienediessereunaragazza A scatenata. B sicura. C semplice.

12.Federicahaavutoproblemi A consestessa. B conlopsicologo. C conilsuoragzzo.

13.All’atletanonpiace A lasuaformafisica. B ilsuocarattere. C lasuaeleganza.

TOČni ODGOVOri:6.C,7.B,8.B,9.A,10. B,11.C,12. A,13.BiSpiTiVana pODVJEšTina: razumijevanjeglavnemisli/specifičnihinformacijaBODOVanJE:1bod–svakitočanodgovor (ukupno8bodova) 0bodova–netočanodgovoriliukoliko seoznačivišeodgovorazasvakopitanje

Talijanski jezik.indb �7 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 18: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��1.6.3. primjer zadatka dopunjavanja

7

Esercizio 8 Domande 56-65

Leggetequestoannuncioescrivetelaparolapiùappropriata:LiberaUnivrsitàdelCinemadiRomawww.universitadelcinema.it–[email protected]

Corso annuale inizio: Ilcorsoha(28)_____afinegennaio2009,perunaduratacomplessivadi10mesi.Frequenza: Lafrequenzaè(29)_____tregiorniasettimanaperladuratacomplessivadi500oredilezi-oni.Ungiornoadisposizioneperituoilavoriindividualieungiornoperladiscussioneconidocentideilavorisvolti.Silasciatempoallatuacreativitàeavraicertezzadi(30)_____seguitoconscrupolo.Tesi di laurea finale: A(31)______corsousciraiconlatesidilaureafilmicacomeregistaconl’attestatorelativoeconicortometraggideicompagnidovetuavraifilmatoidiversiruoliprevisti(32)_____setcinematografici.Letesidilaureafilmicafinaleverrannoproiettatenellasededellascuola,aiprofessionistidelcinemaitalianiestranieri,inmododaavviareundialogo(33)______inostriallievimeritevolieiprofessionistidellospettacolo.Metodo: Quiilcinema(34)______imparafacendolo;dall’ideaallacopiacampione.Dalleprimesettimanepotraicimentarticonimezzitecniciindigitaleperchéla(35)_____scuolaèunaverabottegadilavoro.Potrainonaddormentarticonlechiacchiereperapprenderelateoriaattraversolapratica.

TOČni ODGOVOri:28. inizio,29.obbligatoria,30.essere,31.fine,32.dai, 33. tra,34.si,35. nostraiSpiTiVana pODVJEšTina: uporabaprikladnihleksičkihi/ilistrukturalnihobrazacaBODOVanJE:1bod–svakitočanodgovor(ukupno8bodova) 0bodova–netočanodgovor

8PrimjerizadatakapreuzetisuizispitnecjelineČitanja.

Talijanski jezik.indb �8 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 19: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��1.6.4. primjer zadatka esejskoga tipa

8

Esercizio 7 Domanda 51

Leggetequestaletteraallaredattricediunatrasmissionechetrattatemituristici.Scriveteuntestorispondendoatutteetreledomande.Usate120-150parole.CaraLicia,Seguosemprelatuatrasmissione.Rispondimi!Cisonoluoghiincontaminatidovel’uomononèancoraarrivato?Èpossibilevisitarli?Iluoghiincontaminatisonounsognoproibitodellamiagenerazione?Checosasipuòfareperdiminuirel’inquinamentodelpianetaTerra? Monica

BODOVanJE:premaljestvicizaocjenjivanjesastavka9,ukupno20bodova.

9PrimjerzadatkapreuzetjeizispitnecjelinePisanja.

10v.stranicu16.

Talijanski jezik.indb �9 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 20: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�0Tijekomnastavnogaprocesapristupniciuglavnomimajudostamogućnostizauvježbavanjevještinečitanja.Čestosezadatcizauvježbavanjeovevještinezadajuzasamostalanradkodkuće.Opravdanojezaočekivatidapristupniciobavljajupostavljenezadatke,alisvakakotrebapredvidjetivrijemeunastavnomeprocesuukojembiseuvježbavalepodvještinespecifičnezaovuispitnucjelinu.Pristupnikejeprvenstvenopotrebnoupoznatisvrstamazadatakanaispituipostupcimakojećerabitizanjihovouspješnorješavanje.Iuovomeslučaju,pristupnike,prijesvega,trebamotiviratiiohrabritijeronionepoznatometekstučestoznajupunovišenegoštomislekadgapročitaju.Spristupnicimatrebaposebnouvježbavatirazumijevanjenepoznatihriječipomoćukonteksta,tvorberiječi(prefiksiisufiksi)isl.Poznavanjeorganizacijeistruktureteksta(odlomci,elementikohezijeikoherencije,strukturaodlomka)takođerpomažepristupnicimaurazumijevanjuteksta.Zauspješnorješavanjezadatakavišestrukogaizborapotrebnojenakonizboraodređenogaodgovorautekstupronaćiodgovarajućeargumente.Zauspješnorješavanjezadatakapovezivanjapotrebnojepažljivopročitatinatukniceipotražitiutekstovimaključneriječiilifrazekojepovezujunatukniceitekstove.Zauspješnorješavanjezadatakadopunjavanjapotrebnojepažljivopročitatitekstiobratitipozornostnarečenice/riječiisprediizapraznine,anakontogatrebaodlučitikojariječsmislenoigramatičkinajboljepopunjavaprazninuutekstu.RazumijevanjesvihriječiigramatičkihstrukturanijepotrebnozauspješnostuispitnojcjeliniČitanja.Potrebnojerazumjetiključneriječiiodvojitibitneodnebitnihinformacija.Pristupnicimatakođertrebaskrenutipozornostnapravilnuraspodjeluvremenazarješavanjepojedinihzadatakaunutarispita.Nikakosenebismjelodogoditidapristupnicinemajudovoljno

1.7. priprema za ispit Pripremanjepristupnikazaispitnerazlikujesebitnoodsvakodnevnapoučavanja.Nastavnemetodeiobliciradakojiserabeusvakodnevnomenastavnomeprocesujednakosuučinkovitiizauspješnopripremanjepristupnikazapolaganjeispita.Nužnojepronaćiodgovarajućiodnosizmeđupoučavanjaiuvježbavanjazadatakazaispit.Naglasakbisvakakotrebaobitinapoučavanju,aneisključivonapripremanjuzaispit.Nastavnicibizauspješnopripremanjepristupnikazaispittrebalidetaljnoproučitiispitnikatalogiogledniprimjertesta.Analizaispitnogakatalogaomogućujeuvidustrukturuitrajanjeispita,ispitivanevještineipodvještine,vrsteibrojzadatakainačinnjihovabodovanja.PristupnikebisvakakotrebalouputitidadetaljnoproučeVodič za učenike.Predloženibrojsatijeminimalno35zaekonomske,trgovačkeiupravneškoledo45satizatehničkeškole(pomorske)teglazbeneiumjetničkeškole.Ogledniprimjeritestazapojedinurazinupristupnicimadajujasanuvidurazlikeuopsegusadržaja,rasponuvokabularairazradbitema.

1.7.1. Vještina čitanja Vještinačitanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupnikejepotrebnopoticatidaštovišeičešćečitajuraznevrstetekstovaidapokušajuodgovoriti(izrazitisvojeosjećaje)nasadržajteksta,aneseisključivokoncentriratinastrukturuteksta.Značenjeiporukatekstaodjednakesuvažnostikaoijezičnestrukturekojeseunjemunalaze.Razvijanjesposobnostipredviđanjavažanječimbenikvještinečitanja.Poglednatekst(naslov,podnaslov,izgledteksta)omogućujepristupnicimadashvateočemujeriječiprijenegoštozapočnučitanjesamogateksta.

Talijanski jezik.indb 20 �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 21: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��vremenazarješavanjesvihzadatakajersupreviševremenautrošilinarješavanjepojedinogazadatka.Kako biti uspješan u ispitnoj cjelini Čitanja? −Pažljivopročitajteuputezasvakizadatak.−Pažljivopročitajtetekst/tekstoveizadatkeuodređenome‘grozdu’zadataka.−Primijeniteodgovarajućustrategijuzapojedinuvrstuzadatka.−Nakonštoriješitesvezadatke,vratitesenaonekojenisteriješiliuprvomečitanjuipokušajteihriješiti.−Pažljivoprepišiteodgovorenalistzaodgovore.

1.7.2. Vještina pisanja NajvažnijičimbenikupripremanjuzaispitnucjelinuPisanjajeomogućitipristupnicimadaštovišeičešćeuvježbavajupisanjeraznihvrstazadataka,odnosnorazvijatinavikupisanja.Jednakojevažnopristupnicimanakonsvakogazadatkadatipovratnuinformacijuouspješnostinjihovaobavljenogarada.Tojevrlozahtjevanidugotrajanposaozanastavnika.Svakakotrebarazmislitiomogućnostidapovratnuinformacijudajupristupnicimeđusobno,štosepokazaloizuzetnoučinkovitim.Posebnupozornosttrebaobratitipažljivomučitanjuiraščlambizadatkanaispitu.PristupnikejepotrebnopodsjetitidaneispunjavanjeidijelazadatkamožeznačajnoumanjitinjihovuuspješnostuispitnojcjeliniPisanja.UspješnostuispitnojcjeliniPisanjauključujeipoznavanjekonvencijažanrova,npr.eseja,pisma,izvješćaisl.kojisepojavljujunaispitima.Pristupnikejemogućeupoznatisosnovnimkarakteristikamažanrovaopisomianalizomprimjera(modela).Velikibrojpristupnikatrebapomoćuplaniranjupisanihuradakajervrločestonisuuvjereniunjihovu

svrhovitost.Pristupnicimajetakođerpotrebnoukazatinapovezanostplaniranjaiuspješnostiizvršenjazadatka.Analizanekolikoprimjeramoževrlouspješnopojasnitinjihovupovezanost.Pristupniketakođertrebauputitinanužnostprovjereieventualnihispravakaprijepredajezavršneinačiceuratkanaispitu.Raduparovimaimeđusobnokomentiranjeuradakatijekomuvježbavanjapokazalosevrloučinkovitimmetodama.Prijesamogaispitakorisnojepristupnicimaograničitivrijemezaizradbuzadatka.Pravilnoraspoređivanjevremenajedanjeodključnihčimbenikazauspjehnaispitu.Kako biti uspješan u ispitnoj cjelini Pisanja? −Pažljivopročitajteuputezazadatak.−Razmisliteozadanojtemiizabilježitenekeideje.−Organizirajteidejeinapišitekonceptzadatkaunatuknicama.−Napišitecjelovititekstzadatka.−Pročitajtetekstiprovjeritejesteliupotpunostiobavilizadatak.−Ponovnopročitajtetekstiprovjeritejesulizadovoljeniostalikriterijipremaljestvicizaocjenjivanje.

1.7.3. Vještina slušanjaPristupnicivrločestosmatrajuispitnucjelinuSlušanjatežimdijelomcjelokupnogaispita.Razvijanjevještineslušanjatemeljisenanekolikonačela.Potrebnojeuvježbavatizadatkeslušanjaštovišeičešćeradomurazredu,pomagatipristupnicimadaseodgovarajućepripremezazadatkeirazvijatikodnjihsvijestopotrebiponavljanjaslušanjazvučnihzapisakadajetopotrebno.Izuzetnojevažnoodsamogapočetkagraditivjerupristupnikauvlastitesposobnostiiuspjehnaispitu.Toseprvenstvenopostižerazvijanjemsvijestiotome

Talijanski jezik.indb 2� �0.9.20�0 �0:08:�9

Page 22: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��štoseodpristupnikaočekujeuispitnojcjeliniSlušanja(što se ispituje?10)ivrstamazadataka(kako se ispituje?11)kojimasevještinaslušanjaispituje.Prijerješavanjazadatakapotrebnojepristupnikeupozoritinanužnostpažljivogačitanjauputaprijesvakogazadatka.Pristupnikejepotrebnoupozoritidajevrijemepredviđenozačitanjeuputaizuzetnovažnozanjihovouspješnorješavanje.Uputesadržebitneinformacijeotemionogaštoćeslušatiiotomeštoseodpristupnikaočekujeupojedinomezadatku.PristupnicimasvakakotrebaskrenutipozornostdarazumijevanjesvakeriječiuispitnojcjeliniSlušanjanijepotrebno.Pažnjumorajuobratitisamonaoneinformacijekojesuključnezarazumijevanje.Kako biti uspješan u ispitnoj cjelini Slušanja? −Pažljivopročitajteuputuitekstsvakogazadatka.−Ukolikoneriješitenekizadatak,nastaviterješavatiostalezadatke.−Tijekomdrugogaslušanjaobratitepozornostnazadatkekojenisteriješilitijekomprvogaslušanja.−Pažljivoprepišiteodgovorenalistzaodgovore.

1.7.3. Literatura Popisodobrenihudžbenikazasrednješkole

objavljennawebstraniciMinistarstvaznanosti,obrazovanjaišporta(www.mzos.hr)

Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje(ZEROJ),Školskaknjiga,Zagreb,2005.

Europskijezičniportfoliozaučenikeiučeniceod15do19godinauRH,Školskaknjiga,Zagreb,2006.

11v.poglavljeObrazovni ishodi

12v.poglavljeStruktura ispita

RepublikaHrvatska,Ministarstvoprosvjeteišporta,Zavodzaunapređivanješkolstva:Kurikularnipristuppromjenamaugimnaziji(razradbarasterećenjaOkvirnoganastavnogaplanaiprogramaufunkcijirasterećenjaučenika),Straniiklasičnijezici,Zagreb,2003.

Talijanski jezik.indb 22 �0.9.20�0 �0:08:20

Page 23: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��tekstovimaskojimasesusreće,poputpisama,brošuraikratkihčlanakakojiopisujudogađaje.

što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishodeuovojispitnojcjeliniprovjeravasemoželipristupnik:

razumjetiglavnemisli/porukeutekstupronaćiodređenespecifičneinformacijerazumjetipojedinostiutekstu,osnovnaiimplicitna

značenjaprepoznatiiurečenicamaprikladnouporabiti

određeneleksičkejediniceprepoznatiiurečenicamaprikladnouporabiti

određenegramatičkestrukture.

2.2.2. pisanje Drugomispitnomcjelinomprovjeravase pisanje,odnosnopisanaprodukcija.PremanastavnomeprogramuzaopćeobrazovnepredmeteusrednjimškolamatepremaA2raziniZEROJ-a(2005:71f.)pristupnikmože:

napisatinizjednostavnihizrazairečenicapovezanihjednostavnimveznicimapoput‘e’,‘o’,‘oppure’,‘ma’,‘perciò’i‘perché’

smislenopovezanimrečenicamapisatiosvakodnevnimpojavnostimaizsvojegaokruženja,npr.oljudima,mjestima,obrazovnomeiskustvuislično

napisativrlokratakijednostavanopisodređenihdogađaja,prošlihaktivnostiiosobnihiskustava

rabitiuskiizborosnovnogavokabularapotrebanzasnalaženjeusvakodnevnimsituacijama

rabitinekejednostavnestruktureispravnoiakojošuvijekpraviosnovnepogrješke,alijeunatočtomu

•••

2. OsnOVna razina ispita

2.1. područja ispitivanja IspitomizTalijanskogajezikanaosnovnojraziniprovjeravasekomunikacijskajezičnakompetencijauslušanju,čitanjuipisanjupremanastavnomeplanuiprogramusnajmanjomsatnicomučetverogodišnjimsrednjoškolskimprogramima.Sukladnotomu,ispitizTalijanskogajezikasastojiseodtrijuispitnihcjeline.Prvomcjelinomispitujesevještinačitanja,drugomvještinapisanja,atrećomvještinaslušanja.Vještinagovorenjanećeseiztehničkihrazlogaprovjeravatinadržavnojmaturiuškolskojgodini2009./2010.

2.2. Obrazovni ishodi UovomesupoglavljuzasvakopodručjeispitivanjanavedeniobrazovniishodipremanastavnomeplanuiprogramuzaopćeobrazovnepredmeteusrednjimškolamairaziniA2ZEROJ-a.

2.2.1. Čitanje Prvomsecjelinomispituječitanje,odnosnovještinarazumijevanjačitanogateksta.PremanastavnomeprogramuzaopćeobrazovnepredmeteusrednjimškolamatepremaA2raziniZEROJ-a(2005:67ff.)pristupnikmože:

razumjetikratke,jednostavnetekstovekojisadržavajunajučestalijivokabular

razumjetikratke,jednostavnetekstoveopoznatimtemamaitekstovekonkretnogasadržajaukojimaserabiuobičajenisvakodnevnivokabular

pronaćispecifičneinformacijeujednostavnim

Talijanski jezik.indb 23 �0.9.20�0 �0:08:20

Page 24: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��običnojasnoštoželireći.što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishodeuovojispitnojcjeliniprovjeravasemoželipristupnik:

uskladustekstnomvrstom,komunikacijskomsvrhomiodnosomizmeđupiscaičitateljauporabitiprikladnejezičneizričaje

uskladustekstnomvrstomorganiziratirečeniceiodlomkeutekstusmislenoilogičkitepritomuporabitijednostavnakohezivnasredstva

oblikovatirazumljivtekst.

2.2.3. Slušanje Trećomispitnomcjelinomispitujese slušanje.PremanastavnomeprogramuzaopćeobrazovnepredmeteusrednjimškolamatepremaA2raziniZEROJ-a(2005:62ff.)pristupnikmože:

razumjetifrazeiizrazekojiseodnosenapodručjaodneposrednogainteresa(npr.osnovnipodatcionjemu,obitelji,njegovojneposrednojokolini,školiisl.)akosegovoripolakoijasno

prepoznatitemurazgovorakojisevodiunjegovojnazočnostiakosegovoripolakoijasno

razumjetiosnovnismisaokratkih,jasnihijednostavnihporuka,obavijestiiupozorenja

razumjetiiizvućibitneinformacijeizkratkih,snimljenihtekstovakojisebavepredvidivimsvakodnevnimtemamaakosuiznesenipolakoijasno.

što se ispituje? Sobziromnanavedeneobrazovneishodeuovojispitnojcjeliniprovjeravasemoželipristupnikrazumjeti:•temuteksta,glavnemisli/porukeutekstu•određenespecifičneinformacijeutekstu.

2.3. Struktura ispita IspitizTalijanskogajezikanaosnovnojrazinisastojiseodtrijuispitnihcjelina.Prvomcjelinomispitujesečitanje,drugompisanje,atrećomslušanje.Utekstukojislijedidetaljnojeopisanastrukturasvakeispitnecjeline.

2.3.1. Čitanje IspitnacjelinaČitanjasastojiseod6‘grozdova’zadatakavezanihuzrazličitetekstove.StrukturaispitnecjelineČitanjaprikazanajeutablici1.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivati,nakakvometekstutekolikojezadatakavezanouztajtekst.

Talijanski jezik.indb 24 �0.9.20�0 �0:08:20

Page 25: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��Tablica 1. Struktura ispitne cjeline Čitanja

iSpiTiVanE pODVJEšTinE VrSTE zaDaTaKa VrSTE TEKSTOVa BrOJ zaDaTaKa

1. razumijevanjeosnovnogasmisla zadatcipovezivanja kratkeporuke/obavijesti 5

2. razumijevanjespecifičnihinformacija

zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora)

kratkeporuke/obavijesti/članak 5

3. razumijevanjespecifičnihinformacija zadatcidopunjavanja članak/brošura 5

4. detaljnorazumijevanjeteksta zadatcipovezivanja članak/brošura/dijalog 5

5. detaljnorazumijevanjeteksta(leksik)

zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora)/zadatcipovezivanja

osobnopismo/brošura 5

6. detaljnorazumijevanjeteksta(struktura)

zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora)/zadatcidopunjavanja

osobnopismo/brošura 5

napomena:Tekstoviimajupribližno1000riječi.

2.3.2. pisanje Ovaispitnacjelinasastojiseodzadatkaproduženogaodgovora.Pristupnicićedobitikratkinaputakkojiimatripitanja.Njihovjezadataknapisatiodgovornatatripitanjakojićesadržavatiod50do70riječi.

2.3.3. Slušanje Ovaispitnacjelinasastojiseod4‘grozda’zadatakavezanihuzslušanetekstove.StrukturaispitnecjelineSlušanjaprikazanajeutablici2.Zasvakuispitivanupodvještinunavedenojekojomćesevrstomzadatakaispitivati,nakojojvrstitekstovatekolikojezadatakavezanouztetekstove.

Talijanski jezik.indb 25 �0.9.20�0 �0:08:20

Page 26: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��Tablica 2. Struktura ispitne cjeline Slušanja

iSpiTiVanE pODVJEšTinE VrSTE zaDaTaKa VrSTE TEKSTOVa BrOJ zaDaTaKa

1. razumijevanjeosnovnogasmisla zadatcipovezivanja 5kratkihporuka/obavijesti 5

2. razumijevanjebitnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora) 5kratkihrazgovora 5

3. razumijevanjebitnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora) 1razgovor 5

4. razumijevanjebitnihinformacija zadatcivišestrukogaizbora(izmeđutrijuponuđenihodgovora) 1obavijest 5

seočekujedapažljivopročitajuuputekojećeslijedititijekomrješavanjatesta.Čitanjeovihuputajebitnojerjeunjimanaznačeninačinobilježavanja,odnosnoupisivanjatočnihodgovora.ZadatkepovezivanjaizadatkevišestrukogaizborauispitnojcjeliniČitanjapristupnicirješavajuoznačivanjemslovatočnoga/točnihodgovorameđuponuđenima.SlovatočnihodgovoraoznačujuseznakomX.Ukolikouzadatcimapristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatis0(nula)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.ZadatkedopunjavanjauispitnojcjeliniČitanjapristupnicirješavajuupisivanjemriječinapredviđenomjestokojejenaznačenouuputi.Prostorsnaznačenimbrojembodovapopunjavaocjenjivač.Zarješavanjezadatkaproduženogaodgovora(pisanjeporuke)pristupnicimogurabitilistzakoncept,alinakrajumorajusvojodgovorčitljivoprepisatinalistzačistopis.Slušanje Pristupnicidobivajuomotnicuukojojjeispitnaknjižicailistzaodgovore.Odpristupnikaseočekujedapažljivopročitajuuputekojećeslijedititijekomrješavanjatesta.Čitanjeovihuputajebitnojerjeunjimanaznačeninačinobilježavanjatočnihodgovora.

2.4. Tehnički opis ispita 2.4.1. Trajanje ispita IspitizTalijanskogajezikajepisani1itrajeukupno100minuta.IspitnecjelineČitanjaiPisanjaprovodesevremenskiodvojenoodispitnecjelineSlušanja,azanjihovorješavanjepredviđenoje70minuta.IspitnacjelinaSlušanjatrajepribližno30minutauključujućiivrijemepredviđenozaprijepisodgovoranalistzaodgovore.VremenikprovedbebitćeobjavljenuVodiču kroz državnu maturutenamrežnimstranicamaNacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).

2.4.2. izgled testa i način rješavanja Čitanje i pisanje Pristupnicidobivajuomotnicuukojojjeispitnaknjižica,listzaodgovore,listzaocjenjivačetelistzakoncept.Uispitnojknjižicisutekstoviizadatcikojimaseispituječitanjetezadatakproduženogaodgovorakojimseprovjeravavještinapisanja.Odpristupnika1

Vještinagovorenjanećeseiztehničkihrazlogaprovjeravatinadržavnojmaturiuškolskojgodini2009./2010.

Talijanski jezik.indb 26 �0.9.20�0 �0:08:20

Page 27: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��ProvedbaispitnecjelineSlušanja

2

Svakisetekstslušadvaputa.Prijesvakogazadatkapristupniciimajustankukako

bipročitalipitanjaprijeslušanja.Dokslušaju,pristupnicipišuodgovoreuispitnu

knjižicu,anakrajuimaju6minutadaprepišuodgovorenalistzaodgovore.ZadatkepovezivanjaizadatkevišestrukogaizborauispitnojcjeliniSlušanjapristupnicirješavajuoznačivanjemslovatočnoga/točnihodgovorameđuponuđenima.SlovatočnihodgovoraoznačujuseznakomX.Ukolikouzadatcimapristupnikoznačivišeodjednogaodgovora,zadatakćesebodovatis0(nula)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenimaitočanodgovor.

2.4.3. pribor TijekompisanjatrijudijelovaispitaizTalijanskogajezikadopuštenojerabitikemijskuolovkuplaveilicrneboje.Tijekomtrajanjasvihdijelovaispitapristupnicimanećebitidopuštenorabitirječnik.

2 Nakonštodežurninastavnikpročitauputepristupnicima,puštasnimku.Snimkajenapravljenananačindajenjompredviđenoponavljanjetekstovatestankezačitanjeirješavanjezadataka.Pristupnicistogatrebajupažljivoslušatiuputenasnimci.

••

2.5. Opis bodovanja Uspješnost pristupnika na ispitu određuje se tako daostvarenibodoviusvakojodtrijucjelinauukupnomerezultatusudjelujusodređenimudjelom.Udio ispitnih cjelina u ukupnome uspjehu na ispituprikazanjeutablici3.Tablica 3. Udio ispitnih cjelina u ispitu

Ispitčitanja 40%

Ispitpisanja 30%

Ispitslušanja 30%

2.5.1. Vrjednovanje ispitne cjeline Čitanja Bodovi:Svakizadatakdonosijedanbod.Ovaispitnacjelinadonosiukupno30bodova.Udio u cijelome ispitu:40%

2.5.2. Vrjednovanje ispitne cjeline PisanjaBodovi: IspitnacjelinaPisanjadonosiukupno15bodova.Udio u cijelome ispitu: 30%Porukaseocjenjujepremaljestvici za ocjenjivanjekojasesastojioddvajukriterija:

izvršenje zadatka Jezik.

izvršenje zadatka KriterijIzvršenje zadatka odgovaranapitanjeu kojoj je mjeri pristupnik odgovorio na sva pitanja u zadatku. Jezik Kriterij Jezikodgovaranapitanjes kojom se lakoćom može razumjeti što je pristupnik napisao. Ljestvicazaocjenjivanjezadatkaprikazanajeutablici4.

••

Talijanski jezik.indb 27 �0.9.20�0 �0:08:20

Page 28: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��Tablica 4. Ljestvica za ocjenjivanje zadatka pisanja

BrOJ BODOVa izVršEnJE zaDaTKa BrOJ

BODOVa JEziK

5 Postojiodgovornasvetrisadržajneodrednice.

10Tekstjepotpunorazumljivusprkosmogućimmanjimpogrješkama.Dobarrasponiuporabavokabulara/struktura.

9

4 Nejasnojepostojiliodgovornatriilidvijesadržajneodrednice.

8Tekstjelakorazumljivusprkospogrješkama.Dobarrasponiuporabavokabulara/struktura.

7

3

Postojiodgovornadvijesadržajneodrednice.

6

Tekstjerazumljivusprkosbrojnimpogrješkama.Dostatanrasponvokabulara/strukturauzdjelomičnoprikladnuuporabu.

5

2 Nejasnojepostojiliodgovornadvijeilijednusadržajnuodrednicu.

4

Tekstjenamjestimateškorazumljivuzbrojnepogrješke.Nedostatanrasponvokabulara/strukturauzdjelomičnoprikladnuuporabu.

3

1

Postojiodgovornajednusadržajnuodrednicu.

2

Tekstjeucjeliniteškorazumljivuzvrlobrojnepogrješke.Nedostatanrasponvokabulara/strukturauzneprikladnuuporabu.

1

0 Sadržajtekstaneodnosisenitiujednomsvojemdijelunapostavljenizadatakilijetekstnerazumljiv.

Talijanski jezik.indb 28 �0.9.20�0 �0:08:20

Page 29: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��pojašnjenje UkolikoocjenjivačmislidajeodgovorudijelukojiseodnosinakriterijJezikizmeđu,primjerice,8i6,možedodijeliti7bodova.•Bodoviseoduzimajuakopristupniknapišepremaloriječi: −zasamo30do35riječioduzimase1bod −zamanjeod30riječioduzimajuse2boda.Minimalnibrojbodovaje0.

Brojanje riječi u sastavku Riječisebrojepremanačelukakoihbrojiračunalo.Riječpodrazumijevasvezasebneelementetekstaodvojeneprazninom.Ubrojriječineubrajajuseponavljanja,nabrajanjaiosobnaimena.Primjeriračunanjabrojariječiusastavku:IeriMarcoeAndreasonoandatialcinema.(6riječi)Oggièil25ottobre2008.(6riječi)

2.5.3. Vrjednovanje ispitne cjeline Slušanja na str. 30Bodovi: Svakizadatakdonosijedanbod.IspitnacjelinaSlušanjadonosiukupno20bodova.Udio u cijelome ispitu: 30%2.6. primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem Uovomesupoglavljuprimjerizadataka

3.Uzsvaki

primjerzadatkaponuđenjeopistevrstezadatka,obrazovniishodkojisetimkonkretnimzadatkomispituje,točanodgovortenačinbodovanja.

3Zasvakuvrstuzadatkadanjeprimjerbezobziranaispitnecjeline.Primjeriispecifičnostizadatakaupojedinimispitnimcjelinamamogusepogledatiuoglednomeprimjerutesta.

Talijanski jezik.indb 29 �0.9.20�0 �0:08:2�

Page 30: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�02.6. primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem2.6.1. primjer zadatka povezivanja4

Esercizio 1 Domande 1-5

Leggete questi 5 messaggi. Abbinate la risposta più appro-priata al messaggio. Fate attenzione c’è unintruso. 1 G A.Visitami!2 ____ B.Telefonami!3 ____ C.Scrivimi!4 ____ D.Aspettami!5 ____ E.Fammivedere! ____ F.Accompagnami! ____ G.Salutalo!

1NonvedodamoltoMarco.Quandolovedidiglichemimancamolto.Mipiacerebbeincontrarlo.2CiaoPaolo!Domenicaprossimac’èlapartitadipallamano.Hoduebiglietti,manonmipiaceandarcida

sola.Sochetipiacequestosport.Civediamodavantialpalasport.3CiaoMario!Dovesei?Ogginonsonoandataascuola.Hobisognodegliappunti.

Quandoarriviacasafattisentire!4Ciao,adessohosaputochec’èloscioperodegliautobus.Itassìsonotuttioccupati.Stoarrivandoapiedi.

Faròtardi.5Ciao!Horicevutolatualetteraetihorispostosubito,mafinoranonhoricevutonessunarisposta.

MipiacerebbesaperechecosasuccededateinEuropa.6Ciao!Graziedeimessaggi.Sonotornataacasaestomoltomeglio,manonpossoancorausciredicasa.

Quandohaitempo,vienidame.Civediamo.

TOČni ODGOVOri:1.F,2.B,3.D,4.C,5. AiSpiTiVana pODVJEšTina: razumijevanjeosnovnogasmislaBODOVanJE:1bod–svakitočanodgovor(ukupno5bodova) 0bodova–netočanodgovoriliukolikoseoznačivišeodgovorazasvakopitanje

4PrimjerisupreuzetiizispitnecjelineČitanja.

Talijanski jezik.indb 30 �0.9.20�0 �0:08:2�

Page 31: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��

2.6.2. primjer zadatka višestrukoga izbora5

Esercizio 3 Domande 6 - 10

Sentireteundialogobreve.Scelglietelarispostaesatta.a: andiamo al cinema domani?B:Acheoracisonoleproiezioni?a: alle 17, alle 19, alle 21 e alle 23.B:Alle23ètroppotardi.Tivabenealle21?a: D’accordo. Ci vediamo davanti al cinema.

6.Leamicheguarderannoilfilm:Adelle21.Bdelle19.Cdelle23.

TOČan ODGOVOr:6.AiSpiTiVana pODVJEšTina: razumijevanjebitnihinformacijaBODOVanJE:1bod–svakitočanodgovor(ukupno5bodova) 0bodova–netočanodgovoriliukolikoseoznačivišeodgovorazasvakopitanje

5PrimjerisupreuzetiizispitnecjelineSlušanja.Transkriptzvučnogazapisabitćeobjavljenuzogledniprimjertesta.

Talijanski jezik.indb 3� �0.9.20�0 �0:08:2�

Page 32: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��

2.6.3. primjer zadatka dopunjavanja6

Esercizio 3 Domande 31-35

Leggeteiltestoecompletateilmoduloconidatirichiesti(unconcettosolo).RobertoNardi

RobertoNardièungiovaneoperatoreinformatico,ventenne.Isuoiamicidiconocheerailpiùbravodellalorogenrazione.ÈnatoaPrato,unacittadinavicinoaFirenze.„Findabambinoeroaffascinatodalloschermoedallatecnologiainformatica.MipiacevanavigareinInternet.Imieigenitorimidicevanocheabusavodelcomputerelenostrebolletteeranosemprealte.Pianopianoperò,hocominciatoaguadagnarelemieprimepaghettelavorandonell’ufficiodimiopadre.“Robertoèdinaturacuriosoeglipiacescoprirealtrerealtà.Quandononlavorafadellosport.„Ilciclismomipiaceperchépossostareall’ariaaperta,goderelanaturaeriposarmigliocchi.Qualchevoltaèdifficilepedalare,soprattuttoinsalita,però,ilpiaceredisuperarlaèpiùimportante.„Robertoèmoltogiovane,lasuaprofessioneglipermetteràdiotteneremoltisuccessinellasuacarriera.

0 Nomeecognome:RobertoNardi31 Nazionalità:______________________32 Luogodinascita:______________________33 Età:______________________34 Professione:______________________35 Hobby:______________________

TOČni ODGOVOri:31.italiana,32. Prato,33.20anni,34.operatoreinformatico,35.ilciclismoiSpiTiVana pODVJEšTina: razumijevanjespecifičnihinformacijaBODOVanJE:1bod–svakitočanodgovor(ukupno5bodova) 0bodova–netočanodgovor

6PrimjerzadatakadopunjavanjapreuzetjeizispitnecjelineČitanja.

Talijanski jezik.indb 32 �0.9.20�0 �0:08:2�

Page 33: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��

2.6.4. primjer zadatka produženoga odgovora7

Esercizio 7 Domanda 51

LeggetelaletterinadellaSuaamicaMaura.Scriveteunaletterarispondendoatutteetreledomande.Usate50-70parole.

CiaoDaniela,Levacanzesonofinite.Sonodinuovotraibanchiascuola.Cometuhaipassatoletuevacanze.Doveseiandata?Checosahaifattodibello? Maura

BODOVanJE:premaljestvicizaocjenjiivanje8,ukupno15bodova.

7preuzetoizispitnecjelinePisanja 8

v.poglavljeOpis bodovanja

2.6.3. primjer zadatka dopunjavanja6

Esercizio 3 Domande 31-35

Leggeteiltestoecompletateilmoduloconidatirichiesti(unconcettosolo).RobertoNardi

RobertoNardièungiovaneoperatoreinformatico,ventenne.Isuoiamicidiconocheerailpiùbravodellalorogenrazione.ÈnatoaPrato,unacittadinavicinoaFirenze.„Findabambinoeroaffascinatodalloschermoedallatecnologiainformatica.MipiacevanavigareinInternet.Imieigenitorimidicevanocheabusavodelcomputerelenostrebolletteeranosemprealte.Pianopianoperò,hocominciatoaguadagnarelemieprimepaghettelavorandonell’ufficiodimiopadre.“Robertoèdinaturacuriosoeglipiacescoprirealtrerealtà.Quandononlavorafadellosport.„Ilciclismomipiaceperchépossostareall’ariaaperta,goderelanaturaeriposarmigliocchi.Qualchevoltaèdifficilepedalare,soprattuttoinsalita,però,ilpiaceredisuperarlaèpiùimportante.„Robertoèmoltogiovane,lasuaprofessioneglipermetteràdiotteneremoltisuccessinellasuacarriera.

0 Nomeecognome:RobertoNardi31 Nazionalità:______________________32 Luogodinascita:______________________33 Età:______________________34 Professione:______________________35 Hobby:______________________

TOČni ODGOVOri:31.italiana,32. Prato,33.20anni,34.operatoreinformatico,35.ilciclismoiSpiTiVana pODVJEšTina: razumijevanjespecifičnihinformacijaBODOVanJE:1bod–svakitočanodgovor(ukupno5bodova) 0bodova–netočanodgovor

6PrimjerzadatakadopunjavanjapreuzetjeizispitnecjelineČitanja.

Talijanski jezik.indb 33 �0.9.20�0 �0:08:2�

Page 34: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��2.7.1. Vještina čitanja Vještinačitanjatemeljisenanekolikonačelavažnihzanjezinouspješnopoučavanje.Pristupnikejepotrebnopoticatidaštovišeičešćečitajuraznevrstetekstovaidapokušajuodgovoriti(izrazitisvojeosjećaje)nasadržajteksta,aneseisključivokoncentriratinastrukturuteksta.Značenjeiporukatekstaodjednakesuvažnostikaoijezičnestrukturekojeseunjemunalaze.Razvijanjesposobnostipredviđanjavažanječimbenikvještinečitanja.Poglednatekst(naslov,podnaslov,izgledteksta)omogućujepristupnicimadashvateočemujeriječiprijenegoštozapočnučitanjesamogateksta.Tijekomnastavnogaprocesapristupniciuglavnomimajudostamogućnostizauvježbavanjevještinečitanja.Čestosezadatcizauvježbavanjeovevještinezadajuzasamostalanradkodkuće.Opravdanojezaočekivatidapristupniciobavljajupostavljenezadatke,alisvakakotrebapredvidjetivrijemeunastavnomeprocesuukojembiseuvježbavalepodvještinespecifičnezaispitnucjelinuČitanja.Pristupnikejeprvenstvenopotrebnoupoznatisvrstamazadatakaipostupcimakojećerabitizanjihovouspješnorješavanje.Iuovomeslučajupristupnike,prijesvega,trebamotiviratiiohrabritijeronionepoznatometekstučestoznajupunovišenegoštomislekadgapročitaju.Spristupnicimatrebaposebnouvježbavatirazumijevanjenepoznatihriječipomoćukonteksta,tvorberiječi(prefiksiisufiksi)isl.Poznavanjeorganizacijeistruktureteksta(odlomci,elementikohezijeikoherencije,strukturaodlomka)takođerpomažepristupnicimaurazumijevanjuteksta.Zauspješnorješavanjezadatakavišestrukogaizborapotrebnojenakonizboraodređenogaodgovorautekstupronaćiodgovarajućeargumente.Zauspješnorješavanjezadatakapovezivanjapotrebnojepažljivopročitatinatukniceipotražitiu

2.7. priprema za ispit Pripremanjepristupnikazaispitnerazlikujesebitnoodsvakodnevnogapoučavanja.Nastavnemetodeiobliciradakojiserabeusvakodnevnomenastavnomeprocesujednakosuučinkovitiizauspješnopripremanjepristupnikazapolaganjeispita.Nužnojepronaćiodgovarajućiodnosizmeđupoučavanjaiuvježbavanjazadatakazaispit.Naglasakbisvakakotrebaobitinapoučavanju,aneisključivonapripremanjuzaispit.Nastavnicibizauspješnopripremanjepristupnikazaispittrebalidetaljnoproučitiispitnikatalogiogledniprimjertesta.Analizaispitnogakatalogaomogućujeuvidustrukturuitrajanjeispita,ispitivanevještineipodvještine,vrsteibrojzadatakainačinnjihovogabodovanja.Općekompetencijepristupnikatemeljesenaznanju,vještinamaiumijećima,egzistencijalnimkompetencijamainapristupnikovojsposobnostizaučenje.Uporabaiučenjejezikapodrazumijevajuaktivnostikojeobavljajupristupnicirazvijajućipritomnizopćihkompetencija,aosobitokomunikacijskihjezičnihvještina.

Talijanski jezik.indb 34 �0.9.20�0 �0:08:22

Page 35: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��tekstu/tekstovimaključneriječiilifrazekojepovezujunatukniceitekst/tekstove.Zauspješnorješavanjezadatakadopunjavanjapotrebnojepažljivopročitatitekstiobratitipozornostnarečenice/riječiisprediizapraznine.Nakontogatrebaodlučitikojariječsmislenoigramatičkinajboljepopunjavaprazninuutekstu.Razumijevanjesvihriječiigramatičkihstrukturanijepotrebnozauspješnostuovojispitnojcjelini.Potrebnojerazumjetiključneriječiiodvojitibitneodnebitnihinformacija.Pristupnicimatakođertrebaskrenutipozornostnapravilnuraspodjeluvremenazarješavanjepojedinihzadataka.Nikakosenebismjelodogoditidapristupnicinemajudovoljnovremenazarješavanjesvihzadatakajersupreviševremenautrošilinarješavanjepojedinogazadatka.Kako biti uspješan u ispitnoj cjelini Čitanja? –Pažljivopročitajteuputezasvakizadatak.–Pažljivopročitajtetekst/tekstoveizadatkeuodređenome‘grozdu’zadataka.–Primijeniteodgovarajućustrategijuzapojedinuvrstuzadatka.–Nakonštoriješitesvezadatke,vratitesenaonekojenisteriješiliuprvomečitanjuipokušajteihriješiti.–Pažljivoprepišiteodgovorenalistzaodgovore.

2.7.2. Vještina pisanja NajvažnijičimbenikupripremanjuzaispitnucjelinuPisanjajeomogućitipristupnicimadaštovišeičešćeuvježbavajupisanjeraznihvrstazadataka,odnosnorazvijatinavikupisanja.Jednakojevažnopristupnicimanakonsvakogazadatkadatipovratnuinformacijuouspješnostinjihovaobavljenogarada.Tojevrlozahtjevanidugotrajanposao.Svakakotreba

razmislitiomogućnostidapovratnuinformacijudajupristupnicimeđusobno,štosepokazaloizuzetnoučinkovitim.Posebnupozornosttrebaobratitipažljivomučitanjuiraščlambizadatkanaispitu.PristupnikejepotrebnopodsjetitidaneispunjavanjeidijelazadatkamožeznačajnoumanjitinjihovuuspješnostuispitnojcjeliniPisanja.Velikibrojpristupnikatrebapomoćuplaniranjupisanihuradakajervrločestonisuuvjereniunjihovusvrhovitost.Pristupnicimajetakođerpotrebnoukazatinapovezanostplaniranjaiuspješnostiobavljanjazadatka.Analizanekolikoprimjeramoževrlouspješnopojasnitinjihovupovezanost.Pristupniketakođertrebauputitinanužnostprovjereieventualnihispravakaprijepredajezavršneinačiceuratkanaispitu.Raduparovimaimeđusobnokomentiranjeuradakatijekomuvježbavanjapokazalosevrloučinkovitimmetodama.Prijesamogaispitakorisnojepristupnicimaograničitivrijemezarješavanjezadatka.Pravilnoraspoređivanjevremenajedanjeodključnihčimbenikazauspjehuovojispitnojcjelini.Kako biti uspješan u ispitnoj cjelini Pisanja? –Pažljivopročitajteuputezazadatak.–Razmisliteozadanojtemiizabilježitenekeideje.–Organizirajteidejeinapišitekonceptzadatkaunatuknicama.–Napišitecjelovititekst.–Pročitajtetekstiprovjeritejesteliupotpunostiobavilizadatak.–Ponovnopročitajtetekstiprovjeritejesulizadovoljeniostalikriterijipremaljestvicizaocjenjivanje.

Talijanski jezik.indb 35 �0.9.20�0 �0:08:22

Page 36: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��2.7.3. Vještina slušanja PristupnicivrločestosmatrajuispitnucjelinuSlušanjatežimdijelomcjelokupnogaispita.Razvijanjevještineslušanjatemeljisenanekolikonačela.Potrebnojeuvježbavatizadatkeslušanjaštovišeičešćeradomurazredu,pomagatipristupnicimadaseodgovarajućepripremezaodređenezadatkeirazvijatikodnjihsvijestopotrebiponavljanjaslušanjazvučnihzapisakadajetopotrebno.IzuzetnojevažnokodpripremanjapristupnikazaispitnucjelinuSlušanjaodsamogapočetkagraditivjerupristupnikauvlastitesposobnostiiuspjehnaispitu.Toseprvenstvenopostižerazvijanjemsvijestiotomeštoseodpristupnikaočekujeuovojispitnojcjelini(što se ispituje?9)ivrstamazadataka(kako se ispituje?

10)kojimasevještinaslušanjaispituje.

Prijerješavanjazadatakapotrebnojepristupnikeupozoritinanužnostpažljivogačitanjauputaprijesvakogazadatka.Pristupnikejepotrebnoupozoritidajevrijemepredviđenozačitanjeuputaizuzetnovažnozauspješnorješavanjeoveispitnecjeline.Uputesadržebitneinformacijeotemionogaštoćeslušatiištoseodnjegaočekujeupojedinomezadatku.Pristupnicimasvakakotrebaskrenutipozornostdarazumijevanjesvakeriječinijepotrebno.Pažnjumorajuobratitisamonaoneinformacijekojesuključnezarazumijevanje.Kako biti uspješan na ispitnoj cjelini Slušanja? –Pažljivopročitajteuputuitekstsvakogazadatka.–Ukolikopropustiteriješitinekizadatak,nastaviterješavatiostalezadatke.–Tijekomdrugogaslušanjaobratitepozornostnazadatkekojenisteriješilitijekomprvogaslušanja.–Pažljivoprepišiteodgovorenalistzaodgovore.

9v.poglavljeObrazovni ishodi

10v.poglavljeStruktura ispita

2.7.4. Literatura Popisodobrenihudžbenikazasrednješkole

objavljennamrežnimstranicamaMinistarstvaznanosti,obrazovanjaišporta(www.mzos.hr)

Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje(ZEROJ),Školskaknjiga,Zagreb,2005.

Europskijezičniportfoliozaučenikeiučeniceod15do19godinauRH,Školskaknjiga,Zagreb,2006.

RepublikaHrvatska,Ministarstvoprosvjeteišporta,Zavodzaunapređivanješkolstva:Kurikularnipristuppromjenamaugimnaziji(razradbarasterećenjaOkvirnoganastavnogaplanaiprogramaufunkcijirasterećenjaučenika),Straniiklasičnijezici,Zagreb,2003.

Talijanski jezik.indb 36 �0.9.20�0 �0:08:22

Page 37: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��

3. DODatCi

3.1. Gramatičke strukture za osnovnu razinu Morfosintaktičke strukture propisane nastavnim planom i programom za 4. razred srednje škole s najmanjomsatnicomiZajedničkimeuropskimreferentnimokviromzajezike(ZEROJ)zaosnovnurazinu.

iMEnSKi DiO TEŽišTE L’articolo(determinativo,indeterminativoepartitivo)–Presenzaeassenzadell’articoloAggettivi(dimostrativi,possessivi,qualificativi(posizione),numeraliindefinitialcuniequalche)Pronomipersonalitonicieatoniinfunzionedisoggettoeoggetto,particellepronominaliNE eCI,usodelverboesserci Pronomipersonaliaccoppiatineitempisempliciecomposti

Pronomirelativi:formeinvariabili CHEeCUIconlepreposizioni

Pronomi interrogativi: Aggettivo interrogativo: quale? chi,che,checosa,quando,dove,come.

Preposizionisempliciearticolate a,di,in,da,su,con,per,tra

Numericardinalieordinali

Sostantivivariabilieinvariabili Concordanzadeisostantiviedegliaggettivialsingolareealplurale

Comparazionedegliaggettivi Formeregolari

Avverbiditempo,dimodoedifrequenza Usoeposizionedialcuniavverbiconilpas-satoprossimo(mai,ancora,più,già)

CoerenzadeltestoElementidicoesionedeltesto–congiunzionicoordinateesubordinate(e,ma,mentre,o,perché,però,quando,siccome)

Frasiesplicite

Talijanski jezik.indb 37 �0.9.20�0 �0:08:22

Page 38: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��GLaGOLSKi DiO TEŽišTE

Modoindicativodeitempi:presente,passatoprossimo,(usodell’ausiliare)imperfetto,tra-passatoprossimo,futurosemplice,futuroan-teriore,participiopassatoregolare,participiopassatodeiverbiirregolaripiùusati

VerbiessereedavereVerbiregolarieirregolariformaaffermativaenegativaVerbitransitivi,intransitivi,riflessiviVerbiregolaridellaI.,II.,III.,coniugazioneusatinellaformaaffermativa,negativaeinterrogativaVerbiirregolari:fare,dire,dare,stare,andare,venire,uscire,sapere,rimanere,scegliere,riuscireVerbimodali

Verbopiacereconl’oggettoindirettoalsing.epl.

Imperativo(formaleeinformaledelletreconiugazioni) Verbiregolarieirregolariformaaffermativaenegativa

Condizionalepresente:formeregolarieirregolari Vorrei,avrei,saprei,farei,darei

Discorsodirettoeindirettoalpresenteealpassato

PeriodoipoteticodellarealtàModiinfiniti:GerundiopresenteepassatoFormaperifrastica,stare+gerundioInfinitosemplicedelletreconiugazioniInfinitosemplicedialcuniverbiirregolari(tradurre)ParticipioCostruzioniverbali:formanegativa,formapassiva,infinitosempliceconiverbimodalieilverbosapere,verbireciprociereflessivisiimpersonalenegliusipiùfrequentiverbiconlaparticellaci:crederci,metterci,pen-sarci,volerci(bisogna–c’èbisogno)

(„Comesidice?,„Comesitraduce?“ecc.),

praVOpiS TEŽišTE RegoleortograficheAccento obbligatorio, alcuni nessi consonan-tici (gl, sc, gn), doppie consonanti (funzion-alità: caro-carro), l’interpunzione, lettera h

Talijanski jezik.indb 38 �0.9.20�0 �0:08:22

Page 39: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��3.2. Gramatičke strukture za višu razinu

11

Morfosintaktičkestrukturepropisanenastavnimplanomiprogramomza4.razredgimnazijeiZajedničkimeuropskimreferentnimokviromzajezike(ZEROJ)zavišurazinu.

iMEnSKi DiO TEŽišTE

Nomivariabilieinvariabili Singolareepluraledeinomi

Pronomipersonaliatonicombinati Accordoconilparticipiopassato

Pronome NE Accordodelparticipiopassato

PronomirelativieILCUIpossessivo CHEeCUIconlepreposizioniComparativo di uguaglianza, maggioranza e minoranza: forme regolari e irregolari degli aggettvi e avverbi

UsodellapreposizioneDIedelconnettivoCHE

Superlativorelativoeassoluto

Indicazionidiquantità Unadecina,unaventinaecc.CoerenzadeltestoElementidicoesionedeltesto–congiunzionicoordinateesubordinate prima,dopo,durante,allora

GLaGOLSKi DiO TEŽišTE

Futurocomposto Usodiappena….,dopoche…

Imperativoinformaleeformaleconipronomiatoni

Passatoremoto

Congiuntivopresente:formeregolarieirregolari abbia,sia,possa,debba,voglia,faccia,dia,stia

CondizionalecompostoCongiuntivopresenteconiverbicheesprimonoopinioni,ipotesi,paure,augurio,speranzaCongiuntivopresenteconespressionidisen-timenti,volontàenecessità,attesaeaugurioStruttureidiomatiche Serve/servono,basta/bastano,bisogna/oc-corre,civuole/ci

vogliono,averbisognodi…,CHE+nomeoaggettivoEspressioniimpersonali Simangia/simangiano,sistabeneCongiuntivopassato:espressioniimpersonaliconilcongiuntivo Primache+congiuntivoPrimadi+infinito

Struttureidomatiche Cavarsela,farcela,prendersela,andarsene,metterecelatutta

11 Podrazumijevasepoznavanjesvihstrukturanavedenihzaosnovnurazinuispita.

Talijanski jezik.indb 39 �0.9.20�0 �0:08:22

Page 40: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

�03.3. Jezični sadržaji za višu razinu

Teme12

predstavljanje životopis,osobnipodatci,planiranjebudućnostiivažnidogađajiuprivatnomeživotu

Obitelj i dom odnosiuobitelji,svakodnevica,stanovanje,važnidogađajiuobitelji,obiteljskaslavljaiproslave,džeparaciobveze

škola i obrazovni sustav školskisustav,školskeaktivnostiiživotuškoli,odabirstudija,učenjestranihjezikaivišejezičnost

Slobodno vrijeme sportskeaktivnosti,zabava,igre,hobiji,glazba,izleti,organizacijaslobodnogavremena,izlasci,koncerti,izložbe,sportskepriredbe

Svijet mladih prijateljstvo,odnosimeđumladima,odnosiizmeđumladežiiodraslih,sličnostiirazlikemeđumladimauItalijiiHrvatskoj,zapošljavanjemladih

Odjeća, odijevanje i moda odnospremaodjeći,odijevanjuimodi,talijanskistilistiitalijanskamodausvijetu

prehrana i kupovanje hranaipiće,obroci,vrsterestorana,receptiitalijanskiihrvatskispecijaliteti,odnospremanovcuikupovanju,promidžbeneporuke,zdravaprehrana,omiljenajela

zdravlje brigazazdravlje,bolestiinezgode,ovisnosti,liječenjeilijekovi,njegatijelaizdravnačinživota

Očuvanje okoliša životnaseluiugradu,zaštitaokoliša,inicijativezazaštituokoliša,znamenitostiiodnospremaspomeničkojbaštini,odnospremaživotinjama,utjecajklimatskihpromjenanaprirodu,atmosferskeprilike,promet

putovanja organizacijaputovanja,vrsteprijevoznihsredstavaipreferencije,turističkaponudaipotražnja,turističkikatalozi,kulturnaponuda

zaposlenje i komunikacija vrstezanimanja,oglasizazaposlenje,uslužnedjelatnosti,tendencijeipopularnazanimanja

Mediji i tehnologija tiskovine,radio,televizija,internet,kinematografija,izdavačkadjelatnostiodnospremaknjizi,odnospremanovimtehnologijama,tehnologijaizdravlje,ulogatehnologijeusvakodnevici

Građanski odgoj, javne službe i humanitarne organizacije

ravnopravnostspolova,životumultikulturalnojzajednici,javneslužbeivolonterskeorganizacije,Europskeisvjetskeinstitucijezamlade

italija i Hrvatska Simboli,znamenitosti,ličnostiidogađaji

12TemezadatakaodgovarajunastavnomuplanuiprogramuzaTalijanskijezikugimnazijama.

Talijanski jezik.indb 40 �0.9.20�0 �0:08:22

Page 41: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��3.4. Jezični sadržaji za osnovnu razinu

Teme13

predstavljanje osobnipodatci,opisnaraviiosobnogaukusaipreferencija

Obitelj i dom članoviužeišireobitelji,svakodnevneaktivnosti,stanovanje

škola školskeaktivnostiiživotuškoli,školskipredmetiiizvannastavneaktivnosti

Slobodno vrijeme sportskeaktivnosti,zabava,igre,hobiji,glazba,izleti,organizacijaslobodnogavremena,izletisportskepriredbe,izvanškolskeaktivnosti

Svijet mladih prijateljstvo,odnosimeđumladima,odnosiizmeđumladežiiodraslih,sličnostiirazlikemeđumladimauItalijiiHrvatskoj,zapošljavanjemladih

Odjeća, odijevanje i moda vrsteodjevnihpredmetaiodnospremamodi

prehrana i kupovanje hranaipiće,obroci,vrsterestorana,receptiitalijanskiihrvatskispecijaliteti,zdravaprehrana,omiljenajela,vrstetrgovinaiproizvodi

zdravlje brigazazdravlje,bolestiinezgode,njegatijela,higijenskenavikeizdravnačinživota

Očuvanje okoliša zaštitaokoliša,odnospremaživotinjama,atmosferskeprilike,promet

putovanja organizacijaputovanja,vrsteprijevoznihsredstavaipreferencije,vozniredisnalaženjenakolodvoruilizračnojluci,turističkaponuda,promidžbeniletak,plakati

Svijet rada vrstezanimanja,oglasizazaposlenje,uslužnedjelatnosti

Mediji i tehnologija tiskovine,radio,televizija,internet,kinematografija,tehnologijaizdravlje,ulogatehnologijeusvakodnevnomeživotu,telefonskiuređaj,ovisnostprematehnologiji

Građanski odgoj i humanitarne organizacije

ravnopravnostspolova,životumultikulturalnojzajednici,javneslužbeivolontiranje

italija i Hrvatska geografskeodlikeigastronomija

13TemezadatakaodgovarajuOkvirnomunastavnomuplanuiprogramuopćeobrazovnihpredmetausrednjimškolamabezspecifičnihstručnihjezičnihsadržaja.

Talijanski jezik.indb 4� �0.9.20�0 �0:08:22

Page 42: TALIJANSKI JEZIK - · PDF fileUVOD Talijanski je jezik na državnoj maturi obvezni predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati Talijanski jezik na višoj ili osnovnoj razini

��

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Talijanski jezik.indb 42 �0.9.20�0 �0:08:22