takwim master

of 121 /121

Click here to load reader

Author: wahidaffandi

Post on 28-Jun-2015

328 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

Carta Organisasi

1

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

SMK. KHIR JOHARI, 36300 SUNGAI SUMUNPERATURAN AM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

2

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20111.0. Pakaian Rasmi Perkhidmatan Pendidikan 1.1. Kemas dan bersopan (sila rujuk Pekeliling Bil 6/1985). 1.2. Waktu mesyuarat, perhimpunan dan majlis sekolah adalah tugas rasmi, pakaian mesti ikut pekeliling. 1.3. Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah/diluar sekolah 1.4. Tanda nama mesti mengikut saiz dan warna yang ditetapkan (Hitam dan putih sahaja) 1.5 Guru-guru diminta memakai pakaian unit beruniform pada hari Rabu dan berpakaian batik pada hari Khamis. Guru-guru juga digalakkan memakai baju Melayu pada hari Jumaat. 2.0. Waktu Rasmi Sekolah 2.1. Sidang Pagi Hari Isnin hingga Khamis : 7.20 pagi 1.30 petang Hari Jumaat : 7.20 pagi 12.10 tengahari 2.2. Tingkatan 6pindaan)

Hari Isnin hingga Khamis:7.20pagi4.00petang**(tertakluk kepada Hari Jumaat : 7.20 pagi 12.10 tengahari

2.3. Sidang Petang

Hari Isnin hingga Khamis: 12.30 6.45 petang Hari Jumaat : 2.10 6.45 petang

3.0. Masa Datang Ke Sekolah 3.1. Semua guru hendaklah sampai ke sekolah sekurang-kurangnya 10 minit sebelum loceng pertama mengikut sidang masing-masing. 3.2. Guru hendaklah mengimbas punchcard di pejabat semasa sampai ke sekolah dan mengimbas punchcard sekali lagi sebelum balik ke rumah. 3.3. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah /PK Petang secepat mungkin melalui telefon supaya jadual ganti dapat disediakan. 4.0. Keluar Waktu Mengajar 4.1. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar kecuali jika ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan/Pejabat Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang. 4.2. Guru dikehendaki mencatat nama, masa, sebab keluar dalam buku rekod yang terdapat di pejabat sekolah/bilik Penolong Kanan Petang.4.2.1 Guru yang diberi pelepasan keluar pada waktu mengajar perlu menyerahkan slip pelepasan kepada guru jadual ganti waktu awal pagi/awal sesi petang.

4.3. Sebelum meninggalkan sekolah, sekiranya ada kelas pada masa / selepas itu, guru dikehendaki memberikan kerja bertulis kepada pelajar.

5.0. Buku Rekod Mengajar 5.1. Setiap orang guru akan diberi sebuah buku rekod mengajar dan bertanggung jawab terhadap keselamatan buku tersebut. 5.2. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan dilengkapkan dengan maklumat-maklumat berikut: (Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 dan P.U.(A) 531-Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum kebangsaan) 1997. i) Butir Peribadi ii) Jadual Waktu Peribadi dan Kelas iii) Sukatan Pelajaran iv) Rancangan Pelajaran

3

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011v) vi) vii) viii) Senarai Buku Teks dan Rujukan Rancangan Tahunan dan Harian Markah Ujian Bulanan/Peperiksaan Pertengahan Tahun/Akhir Tahun/Percubaan TOV dan Target ditulis dalam ruangan yang disediakan. ** hilang buku rekod mengajar tindakan mengikut pekeliling

5.3. Buku rekod mengajar mesti dibawa ke kelas semasa P&P (Rujuk Pekeliling dalam 5.2.) 5.4. Buku ini hendaklah diserahkan ke pejabat/bilik PK Petang pada waktu akhir hari Jumaat untuk disemak dan ditandatangani oleh Pengetua/PK/PK Petang/Guru Kanan. 6.0. Buku Jadual Kedatangan 6.1. Setiap guru tingkatan akan diberi sebuah buku Kedatangan Pelajar. Guru Tingkatan bertanggungajawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan. 6.2. Guru Tingkatan bertanggungjawab mengambil dan menanda kedatangan secara kemas dan teratur pada setiap hari dan dikembalikan ke pejabat sebelum waktu ketiga. Tugas ini tidak boleh diberikan kepda pelajar kerana keselamatan buku ini adalah tanggungjawab guru tingkatan. 6.3. Sekiranya guru tingkatan tidak hadir, Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab menanda buku kedatangan tersebut. 6.4. Buku jadual kedatangan tidak boleh dibawa balik ke rumah atau ditinggalkan di bilik guru. Buku ini hendaklah sentiasa disimpan di pejabat. 6.5. Guru Tingkatan perlu mendapatkan bukti jika murid tidak hadir ke sekolah seperti surat ibubapa/penjaga atau sijil cuti sakit. 6.6. Guru Tingkatan dikehendaki menghantar surat kepda ibu bapa/penjaga jika didapati seseorang murid tidak hadir lebih 3 hari berturut-turut. 6.7. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Penyelaras Tingkatan. ***6.8. Rujuk m.s 8 untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. 6.9. Guru Tingkatan bertanggungjawab menulis maklumat nombor pendaftaran dalam buku jadual kedatangan murid dan semua maklumat lain di muka surat 4 hingga 9 dan muka surat 34 hingga 37. 7.0. Mesyuarat/Taklimat Guru 7.1. Semua guru diwajibkan menghadiri mesyuarat/taklimat yang diberikan oleh Pengetua/P.Kanan/PK Petang dari semasa ke semasa. 7.2. Sekiranya seseorang guru tidak dapat hadir kerana sesuatu sebab, guru berkenaan hendaklah memberitahu secara bertulis kepada Pengetua sekurangkurangnya ehari sebelum mesyuarat 7.3. Guru-guru juga wajib hadir dalam mesyuarat yang dkendalikan oleh KetuaKetua Panitia/Setiausaha sukan dan sebagainya. 8.0. Jadual Waktu 8.1. Guru Tingkatan hendaklah memastikan satu salinan Jadual Waktu kelas dipamerkan di

4

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011dalam kelas sendiri. Semua guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar sepenuhnya. Guru-guru yang mengajar mesti berada di dalam kelas/tempat mengajar jadual yang ditetapkan. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas kecuali mendapat kebenaran daripada Pengetua.

8.2. 8.3. mengikut

9.0. Jadual Ganti 9.1. Guru-guru mesti mematuhi Jadual Waktu Ganti yang ditetapkan. 9.2. Jadual Waktu Ganti dianggap sebagai waktu mengajar. Oleh itu guru mesti berada dalam kelas sewaktu Jadual Waktu Ganti dan membuat pengisian yang sewajarnya. 9.3. Semua guru hendaklah menyemak Jadual Waktu Ganti di kaunter pejabat setiap kali selepas mengimbas punchcard dan mengambil slip Jadual Waktu Ganti sebelum 8.10 pagi (sesi pagi) dan 1.15 tengahari (sesi petang). 9.4 Kebenaran keluar perlu diperolehi daripada Pengetua/PK 1. Dapatkan slip kebenaran keluar dan maklumkan kepada guru kanan untuk jadual ganti. 9.5 Untuk memudahkan pengurusan jadual ganti, Fail Rekod Guru Ganti akan diwujudkan. 10.0. Surat Arahan Pekeliling 10.1.Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. 10.2.Sekiranya arahan dan surat pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam fail khas. 10.3.Sekiranya surat pekeliling itu dari Kementerian, Jabatan Pendidikan/PPD, guru hendaklah mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil. 10.4.Sekiranya guru ingkar arahan Pengetua tanpa alasan yang munasabah, guru boleh dikenakan tindakan tatatertib. 11.1. Fail Sekolah 11.1. Apabila guru-guru menerima fail yang telah diminitkan untuk sesuatu tindakan, guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera mengikut arahan dan masa yang ditetapkan. 11.2. Sila tandatangan Buku Edaran Fail semasa menerima fail. Sila pulangkan fail dengan segera setelah diambil tindakan. 12.0. Melaksanakan Arahan/Tugas 12.1. Apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas, misalnya mewakili sekolah untuk membawa pelajar bermain atau menghadiri mesyuarat atau diminta mengarahkan pelajar melakukan sesuatu, maka tugas itu hendaklah dilakukan sendiri dan tidak boleh memberikan tugas/mengarahkan guru lain tanpa kebenaran Pengetua. 12.2. Sekiranya sesuatu tugas itu terpaksa diserahkan kepada orang lain dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikan, kebenaran daripada Pengetua perlu diperolehi terlebih dahulu. 12.3. Sesuatu tugas yang menjadi tanggungjawab guru sepatutnya dilakukan oleh guru sendiri, tidak boleh serahkan kepada pelajar, misalnya memegang/menyimpan kunci sekolah.

5

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

13.0. Penggunan Alat/Harta Benda Sekolah 13.1. Guru-guru mesti bertanggungjawab menjaga alat/harta benda sekolah yang digunakan mengikut peraturan tertentu. 13.2. Barang-barang yang dipinjam hendaklah dipulangkan setelah menggunakannya. 13.3. Sebarang kerosakan/kehilangan hendaklah dilaporkan dengan segera.

14.0. Keselamatan Pelajar 14.1. Semua guru yang mengajar dalam bilik darjah, makmal. Bilik ERT, bengkel, di padang adalah bertanggungjawab terhadap keselamatan murid di bawah jagaannya. Oleh itu, guru hendaklah berhati-hati dan mengawal rapi gerak-geri pelajar supaya tidak berlaku kecederaan atau kemalangan. 14.2. P&P PJ PK tidak boleh dijalankan di padang sama ada semasa hujan atau waktu guruh dan kilat walau pun tiada hujan. 14.3. Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, guru yang bertanggungjawab hendaklah mengambil tindakan segera dan melaporkan kepada guru bertugas. 14.4. Maklumkan kepada Pengetua/ PK Petang jika berlaku kemalangan kepada guru atau murid. 14.5. Ketua-Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab mengadakan langkah-langkah keselamatan bagi bahagian-bahagian masing-masing. 15.0. Penggunaan Telefon/ Faks Sekolah/Komputer Sekolah dan Alatan Sekolah 15.1. Telefon/faks sekolah hanya digunakan untuk urusan pentadbiran sekolah sahaja. 15.2. Kebenaran Pengetua hendaklah diperolehi untuk penggunaan peribadi dan panggilan hendaklah dibuat melalui operator dan bayaran yang sewajarnya akan dikenakan. 16.0. Bilik Guru 16.1. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru, termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru. 16.2. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagi non-teaching period dan bukannya free period. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkaraperkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. 16.3. Kelab Staf adalah bertanggungjawab membentuk jawatankuasa bilik guru dan bertanggungjawab menguruskan bilik guru dan membentuk bilik guru menjadi sebuah bilik yang kondusif. 17.0. Kelab Staf 17.1. Semua guru dan kakitangan yang berkhidmat di sekolah ini secara automatik adalah ahli Kelab Staf. 18.0. Guru Sebagai Ahli Persatuan 18.1. Demi kepentingan perkhidmatan Pendidikan/Profesion Perguruan, guru-guru dikehendaki menjadi ahli persatuan-persatuan berikut: i) Persatuan Pegawai-Pegawai Kanan Perkhidmatan Pendidikan (PPKPPM) ii) Persatuan Sukan dan Budaya Perkhidmatan Pendidikan (PSKPP)

6

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011iii) Yayasan Guru Malaysia Berhad. 19.0. Orang Luar Berjumpa Guru/Murid 19.1. Orang luar termasuk jurujual tidak boleh berjumpa guru dan kakitangan tanpa kebenaran Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang. Oleh itu di ingatkan supaya bertanya kepada pihak yang ingin berjumpa, sama ada telah mendapat kebenaran atau tidak. 19.2. Orang luar dilarang berjumpa guru atau murid di bilik darjah semasa guru mengajar. 19.3. Pas kebenaran keluar/masuk dan Buku Catatan juga akan diwujudkan. 20.0. Menulis Surat Rasmi 20.1. Semua surat berkaitan hal sekolah atau perjawatan hendaklah ditulis melalui Pengetua supaya dapat disalurkan kepada pihak yang tertentu. 20.2. Semua surat rasmi hendaklah menggunakan dua tarikh (Masihi dan Hijrah). 20.3. Letter head sekolah hanya boleh digunakan dengan kebenaran Pengetua. 21.0. Guru-Guru Pergi ke Pejabat Pelajaran (ada tambahan) 21.1. Guru-guru tidak dibenarkan pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah untuk urusan peribadi pada masa sekolah. 21.2. Guru-guru hanya dibenarkan keluar pada pukul 12.00 tengah hari untuk mesyuarat pukul 2.00 petang. 21.3 Guru-guru perlu memakai pakaian bekerja dengan tanda nama semasa di PPD/JPN. 22.0. Cuti 22.1. Cuti Rehat/Cuti Penggal Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP) 0046SJ/A/(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugastugas seharian daripada tugas mengajar. 22.2. Cuti Sakit 22.2.1. Guru-guru atau kakitangan sekolah yang tidak hadir kerana sakit hendaklah memberitahu melalui; i) Telefon (menelefon Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang) ii) Melaporkan diri kepada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang sebaik sahaja balik bertugas. iii) Menyerahkan sijil sakit kepada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang 22.2.2. Cuti sakit melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke JPN dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji. 22.3. Cuti Rehat Khas/Cuti Sambilan 22.3.1. Cuti ini adalah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja. 22.3.2. Dalam keadaan kecemasan, seseorang guru atas pertimbangan Pengetua boleh 22.3.3. 22.3.4. dibenarkan mengambil cuti tersebut. Guru hendaklah mengisi borang seminggu sebelum tarikh cuti dipohon. Cuti ini hanya layak dipohon selama 7 hari setahun.

22.4. Cuti Tanpa Gaji 22.4.1. Mengikut Perintah Am Bab Cuti Tanpa Gaji, cuti tersebut boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.

7

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 201122.4.2. perkhidmatan 22.4.3. Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun

tetapi tidak melebihi 180 hari. Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun. 22.4.4. Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari akan diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Borang permohonan hendaklah dihantar ke JPN 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti. 22.4.5. Guru-guru hendaklah mengambil cuti tanpa gaji kerana urusan peribadi atas sebab yang tidak dapat dielakkan dan tidak mengganggu pentadbiran sekolah serta kepentingan pelajar tidak terkorban. 23.0 Memohon Cuti 23.1. Guru-guru atau kakitangan sekolah hendaklah memberitahu Pengetua terlebih dahulu sebelum memohon cuti, misalnya cuti kerana menduduki peperiksaan kerajaan, melancong ke luar negeri, cuti konvokesyen, cuti berkursus dan lainlain. 23.2. Guru dan kakitangan sekolah tidak boleh bercuti sebelum permohonan diluluskan.

23.3. Sila semak dari pejabat sekolah mengenai syarat-syarat memohon cuti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran, misalnya cuti ke luar negeri hendaklah dikemukakan tiga bulan sebelum tarikh bertolak. 23.4. Guru-guru hendaklah memberitahu Pengetua apabila hendak keluar dari negeri Perak semasa dalam cuti sekolah atau cuti penggal persekolahan. PERINGATAN: Sebarang cuti tanpa kebenaran/kelulusan daripada pihak berwajib, guru berkenaan akan dipotong gaji dan tindakan tatatertib akan diambil. 24.0. Kursus Guru-guru adalah diwajibkan menghadiri PPD/JPN/KPM atau mana-mana badan yang diakui sah. kursus yang ditetapkan oleh

25.0. Membeli Barang 25.1. Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan menggunakan borang nota minta yang boleh diperoleh di pejabat. 25.2. Ketua Panitia perlu mendapatkan pengesahan daripada Guru Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua. 25.3. Serahkan buku stok setiap akhir bulan kepada Guru Kanan untuk semakan stok. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan kemas. 25.5. Semua Borang Pesanan Tempatan mesti ditandatangani oleh Pengetua, pembekal dan penerima. 26.0. Kegiatan Kokurikulum 26.1. Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini 26.2. hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur. Kecederaan pelajar yang bahaya mesti dilaporkan kepada ibu bapa dan Pengetua selepas dihantar ke hospital. 25.4.

27.0. Buku Stok/Inventori

8

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 201127.1. Guru Kanan atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok inventori dan memastikan maklumat dalam stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini. Buku ini akan disemak dari masa ke semasa oleh Pengetua/Penolong Kanan. 28.0. Kunci Semua kunci disimpan di pejabat 28.1. Jika ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, dia mestilah mendapat kebenaran daripada Pengetua. Guru tersebut adalah bertanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya. 28.2. Kunci hendaklah dilabel dan diserahkan ke pejabat sebelum tamat sesi persekolahan. 29.0. Acara atau Majlis Sekolah 29.1. Semua guru WAJIB hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah. 29.2. Jika guru tidak dapat hadir oleh kerana sebab-sebab tidak dapat dielakkan, guru mestilah memberitahu Pengetua secara bertulis terlebih dahulu. 30.0 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 30.1 Guru perlu hadir mengikut masa yang ditetapkan sebagaimana jadual hari persekolahan harian ataupun maklumat yang ditaklimatkan. 30.2 Kehadiran adalah wajib dan lengkap dengan pakaian rasmi. 31.0 Perhimpunan Mingguan 31.1 Semua guru wajib hadir tanpa gagal ke perhimpunan mingguan sekolah.

PANDUAN GURU TINGKATAN1. Jadual Kedatangan 1.1. Lajur Tambahan a. Muka surat 5 ditambah 3 jalur untuk tempat lahir, jarak ke sekolah dan kenderaan ke b. dan c. 1.2. a. b. c. d. tingkatan masuk. Muka surat 8 ditambah 1 jalur untuk pendapatan ibubapa/penjaga sebulan. Perubahan Lajur (untuk Tingkatan 4 dan 5) Lajur jantina digunakan untuk kelas sekarang. Lajur tarikh masuk ke kelas sekarang digunakan untuk Kad Pengenalan Lama. Lajur Kad Pengenalan digunakan untuk nombor Kad Pengenalan Baru. Lajur tambahan dibuat dihujung jalur nama untuk jantina. sekolah. Mula surat 7 ditambah 3 jalur untuk nama sekolah dahulu, tarikh masuk sekolah

1.3. Butir-butir Pelajar a. Nama pelajar hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf besar dan mengikut ejaan dalam Kad Pengenalan atau Surat Beranak. b. Nama pelajar disusun denga jelas (huruf cerai) untuk setiap bulan. c. Untuk pelajar Tingkatan 1 dan 3, tuliskan No. Kad Pengenalan baru, pelajar Tingkatan 4 dan 5 No. Kad Pengenalan Baru dan Lama( jika ada). d. Susunan nama ditulis mengikut abjad. e. Bagi kelas yang ada pelajar menerima biasiswa, lajur biasiswa di m.s. 36 hendaklah diisi dengan pen merah, isikan nombor dan jumlah biasiswa. f. Sebarang kesilapan hendaklah dibatalkan dengan garis pen dan ditandatangani ringkas dan jangan menggunakan pencair pemadam(liquid paper). 1.4. Maklumat Keluar /Berhenti

9

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011a. b. berhenti c. d. Isikan maklumat tersebut di m.s. 6 dan 7. Nyatakan sebab keluar seperti berhenti sekolah/pindah sekolah/pindah kelas/meninggal dunia dan lain-lain. Guru Tingkatan hendaklah mengeluarkan sijil berhenti kepada pelajar yang sekolah. Jika ada pelajar yang keluar atau berhenti pada satu-satu bulan, jumlah hari yang tidak hadir hendaklah diselaraskan pada bulan berikutnya. Serahkan kad 001, borang SPBT, Kad Kemajuan kepada PK HEM/PK Petang untuk dihantar ke sekolah baru bagi pelajar yang bertukar itu.

1.5. Murid Masuk a. PK HEM/PK Petang akan memberi borang pendaftaran kepada setiap pelajar yang baru masuk. Guru Tingkatan dikehendaki mendapatkan borang tersebut yang lengkap diisi beserta salinan Kad Pengenalan/Surat Beranak daripada pelajar berkenaan untuk difailkan. b. Setelah mendapat surat kelulusan rasmi untuk pertukaran masuk seseorang pelajar, guru tingkatan dikehendaki membuat pendaftaran lengkap dalam Buku Pendaftaran Sekolah dengan kadar yang segera. c. Kutip bayaran tambahan daripada pelajar baru, sekiranya bayaran tambahan telah dibuat di sekolah lama kutip resit bayarannya dan buat catatan pada m.s. 35. d. Pastikan kad 001 dan Borang SPBT daripada pelajar yang baru masuk diterima dari sekolah lama dan jika masih tiada, sila maklumkan kepada PK HEM/PK Petang untuk tindakan lanjut.

1.6. Panduan Menulis Kehadiran Pelajar Dalam jadual Kedatangan a. Dalam Jadual Kedatangan Kelas, guru sila gunakan tanda-tanda seperti berikut: Hadir Tidak Hadir Ponteng Untuk pelajar yang hadir Untuk pelajar yang tidak hadir tapi ada surat akuan/surat doktor/atau diakui oleh ibubapa/penjaga a) Untuk pelajar yang tuang atau tidak hadir dan tidak ada surat akuan /surat doktor/atau diakui oleh ibubapa/penjaga atau keterangan-keterangan yang boleh diterima oleh Pengetua/Guru Tingkatan secara lisan atau bertulis, atau b) Untuk pelajar yang tidak hadir 3 hari berturut-turut (dan tidak menunjukkan apa-apa keterangan) atau selang 2 hari dan seterusnya, boleh dimasukkan dalam kategori ponteng Untuk pelajar yang datang lewat (/) (S)

(P)

Lewat b.

(L)

Prosedur : Ketidakhadiran Pelajar Ke Sekolah (Ponteng) Surat Tarikh Hari Tidak Hadir (P) Berturut-turut Pada Hari Ketiga (3) 7 hari Selepas Amaran Pertama Hari Tidak Hadir (P) Bukan Berturut-turut Pada Hari Kali ke 10 10 Hari lagi Selepas Amaran Pertama Tindakan Surat Biasa Surat Berdaftar

Amaran Pertama Amaran Kedua

10

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

Amaran Ketiga

7 Hari Selepas Amaran Kedua 14 Hari Selepas Amaran Ketiga

20 Hari Selepas Amaran Kedua 20 Hari Selepas Amaran Ketiga

Daftar Akuan Terima Daftar Akuan Terima

Buang Sekolah

Pelajar yang tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa sebab atau selalu ponteng hantar surat amaran 1, sekiranya tiada menerima sebarang jawapan, sila hantar Surar Berdaftar. Serah amaran ke 3/terakhir dan jika tiada jawapan, sila berjumpa Pengetua, PK HEM/PK Petang sebelum nama murid tersebut dipotong. c. Surat amaran boleh didapati di pejabat dan ditandatangani oleh Pengetua/PK HEM/PK Petang. d. Sila sediakan 3 salinan surat (1 salinan disimpan guru, 1 salinan disimpan di pejabat dan 1salinan dihantar kepada ibu bapa/penjaga). e. Guru Tingkatan seharusnya menghubungi ibubapa/penjaga murid dengan kadar segera sebelum masalah ponteng semakin rumit. f. Tampalkan borang ponteng di muka surat akhir Jadual Kedatangan dan isi pada akhir setiap bulan.

1.7. Pengiraan a. Pastikan pengiran angka adalah betul. b. Jika kurang pasti atau ragu, sila hubungi Guru Penyemak (Retan) Jadual Kedatangan. PERINGATAN a. Semua Buku Jadual Kedatangan hendaklah dikembalikan ke pejabat sekolah pada atau sebelum akhir waktu kedua. b. Sila gunakan dakwat pen yang sama untuk mengisi maklumat dalam Buku Jadual Kedatangan. c. Buku Jadual Kedatangan hendaklah ditutup pada hari akhir setiap bulan dan tidak boleh diganti dengan hari berikutnya. d. Penyelaras tingkatan bertanggungjawab mencatat kedatangan pelajar untuk menggantikan guru tingkatan yang tidak dapat hadir ke sekolah. Guru tingkatan hendaklah maklumkan ketidakhadiran beliau kepada penyelaras tingkatan masingmasing. e. Pelajar dilarang sama sekali mencatatkan kedatangan pelajar untuk menggantikan tugas seseorang guru tingkatan. f. Pelajar tidak dibenarkan mengambil atau menghantar Buku Jadual Kedatangan ke pejabat. Keselamatan Buku Jadual Kedatangan adalah tanggungjawab guru tingkatan masing-masing. g. Sila pastikan Buku Jadual Kedatangan pelajar kemas, bersih, selamat dan berada di pejabat sekolah pada bila-bila masa. h. Sila pastikan tiada maklumat lain disimpan dalam Buku Jadual Kedatangan tersebut. Salinan surat amaran/surat makluman pelajar boleh difailkan secara berasingan.

11

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

2. Kad 001 2.1. Sila rujuk Buku Panduan Tugas untuk mendapat maklumat pengendalian Kad 001. 2.2. Penyelia Tingkatan dan Guru Tingkatan bertanggungjawab dalam melaksanakan tindakan yang telah disenaraikan mengikut tarikh yang ditetapkan. 2.3. Guru Tingkatan hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya jika didapati ada di kelas masing-masing tidak mempunyai Kad 001. 3. Buku Pelapor Kokurikulum Pelajar 3.1. Setiap pelajar seharusnya dipastikan mempunyai Buku Pelaporan Kokurikulum. 3.2. Buku ini dikutip setiap penggal untuk ditanda tangani oleh Pengetua. 3.3. Guru Tingkatan akan memastikan maklumat penglibatan dalam kokurikulum dicatat dalam Buku pelaporan Kokurikulum tersebut. 4. Kuasa Mengutip Bayaran Tambahan 4.1. Semua guru tingkatan mestilah mendapat surat kuasa mengutip bayaran tambahan murid. 4.2. Surat kuasa ini sebaiknya dilekat di m.s. hadapan (sebelah dalam) Buku Jadual Kedatangan Murid. 4.3. Rujuk Pekeliling Sekolah untuk mengetahui jenis, jumlah dan tarikh akhir kutipan mesti dibuat. 4.4. Resit hendaklah diberikan serta merta kepada murid yang membuat bayaran. 4.5. Sila isikan rekod bayaran dalam buku Jadual Kedatangan di m/surat 35 mengikut pecahan yang telah ditetapkan. 5. Kad Pengenalan 5.1. Guru Tingkatan 1 hendaklah mengingatkan pelajar yang sudah cukup 12 tahun memohon untuk membuat Kad Pengenalan. 5.2. Jika perlu surat ingat kepada ibu bapa/penjaga boleh dikeluarkan sekiranya ada pelajar yang bermasalah untuk membuat Kad Pengenalan. 6. Jawatankuasa Organisasi Kelas 6.1. Guru Tingkatan hendaklah memastikan seseorang pelajar yang memegang jawatan induk di kelas adalah pelajar yang bertanggungjawab, boleh diteladani , memahami tanggungjawab dan sedia berkhidmat. 6.2. Guru Tingkatan hendaklah memastikan bahawa Pengawas Sekolah dan Pengawas Pusat Sumber tidak dilantik untuk memegang jawatan induk di kelas. 7. Susunan Pelajar Di Kelas 7.1. Guru Tingkatan diminta memastikan susunan pelajar dan kedudukan kerusi meja di 7.2. 7.3. kelas masing-masing kemas dan selesa. Setiap kelas dikehendaki menyusun kerusi meja secara berkembar sahaja. Susunan pelajar di kelas hendaklah menempatkan pelajar lelaki di hadapan dan di ikuti pelajar perempuan.

8. Tugasan Lain 8.1. Guru Tingkatan diminta mengisi borang maklumat aktiviti kokurikulum pelajar dan rumah sukan bagi kelas masing-masing dan serahkan kepada PK HEM untuk difailkan. 8.2. Sila rujuk Buku Panduan tugas Guru-Guru untuk makluman dan panduan dari masa ke

12

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011semasa.

NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREA) BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA Mengurangkan kadar jenayah. Memerangi rasuah.

13

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah. Memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman.

Menambah baik pengangkutan awam

TONGGAK DUA BELAS TONGGAK 1 MENGHARGAI MASA Amalan Positif 1. 2. 3. 4. Menepati masa Menyegerakan tugas Mempunyai perancangan waktu Bijak menguruskan tempoh masa yang diberi

14

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20115. 6. Menumpukan masa kepda kerja-kerja yang produktif dan kreatif Menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan TONGGAK 2 KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAAN Amalan Positif 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gigih dalam melaksanakan tugas yang mencabar Rajin dan sentiasa berusaha Tekun dalam menjalankan tugas Berdisiplin dalam setiap pekerjaan Berpandangan jauh Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi Sanggup berkorban Cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas Bercita-cita tinggi TONGGAK 3 KESERONOKAN BEKERJA Amalan Positif 1. 2. 3. 4. 5. Menganggap bekerja sebagai ibadat Mempunyai inisiatif sendiri Menghasilkan sesuatu yang berfaedah Mempunyai komitmen terhadap sesuatu kerja Sedia memberi kerjasama TONGGAK 4 KEMULIAAN KESEDERHANAAN Amalan Positif 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Jelas dan jitu dalam pemikiran, penulisan dan percakapan Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan Boleh menerima kedudukan Berlaku adil dalam semua tindakan Menepati janji Jujur dan ikhlas Merendah diri Bijaksana dalam membuat pertimbangan Bermaruah dan berhemat tinggi Berjimat cermat Senang didampingi oleh semua pihak

TONGGAK 5 KETINGGIAN PERIBADI Amalan Positif 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Teguh beriman dan bertaqwa dalam setiap tindakan Menyempurnakan tugas dengan amanah Berilmu dan berpengetahuan luas Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan Sedia berkorban Kemas dalam pakaian, pemikiran dan tindakan Bersifat penyayang Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran

15

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20119. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bertimbang rasa tetapi tegas Taat setia dan patuh kepada arahan Bersyukur dan menghargai kebaikan Bersih daripada perasaan hasad dengki Berani dan berpendirian teguh Bertanggungjawab dan sedia berbakti Jimat cermat dalam semua aspek TONGGAK 6 KEKUATAN SIFAT BAIK HATI Amalan Positif 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bersopan santun setiap masa Pemaaf dan berhemah tinggi Simpati kepda kesusahan dan masalah orang lain Ikhlas dan bertimbang rasa Pemurah dalam usaha kebajikan Mudah mesra dan bekerjasama Merendah diri Berbudi mulia Boleh menerima teguran Berlaku adil dalam semua tindakan Sedia menerima cadangan TONGGAK 7 PENGARUH TELADAN Amalan Positif 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sentiasa berkelakuan baik Bermoral dan berakhlak tinggi Tertib dan beradab sepanjang masa Rajin dan kuat bekerja Amanah dan bertanggungjawab Jujur dan ikhlas dalam setiap masa TONGGAK 8 KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS Amalan Positif Sentiasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberi Tekun dan sabar dalam menjalankan tugas Selalu mempunyai inisiatif sendiri Boleh diharap dalam menyempurnakan tugas Mementingkan kualiti Sentiasa belajar daripada kesalahan Bersikap profesional dan cekap TONGGAK 9 KEBIJAKSANAAN BERHEMAT Amalan Positif 1. 2. 3. 4. Tidak membazirkan harta kerajaan Menyelenggara harta benda kerajaan dengan baik Mengadakan sistem kewangan dengan berkesan Menyedari bahawa hasil kerajaan datangnya daripada rakyat TONGGAK 10 KEUTAMAAN KESABARAN Amalan Positif 1. Mempunyai perhitungan jauh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

16

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20112. Tahan menerima cabaran 3. Tidak putus asa 4. Pemaaf dan berhemah tinggi TONGGAK 11 PENINGKATAN BAKAT Amalan Positif 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memberi dorongan terhadap kreativiti Memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha original Memberi galakan kepda pemikiran baru Berani mencuba idea-idea baru Mengenal bakat-bakat yang ada Memupuk bakat-bakat yang ada Menggalakkan penyertaan dalam aktiviti kreatif Menggalakkan percambahan fikiran Menyediakan persekitan dan suasana yang dapat melahirkan idea-idea kreatif TONGGAK 12 NIKMAT MENCIPTA Amalan Positif Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat dilaksanakandan dimanfaatkan Sentiasa berada dalam cabaran intelektual Sentiasa mencari idea dan kaedah baru dalam menyelesaikan masalah Over-zealous dengan pekerjaan Gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam pentadbiran Senang bermain dengan idea dan berani mencuba

1. 2. 3. 4. 5. 6.

VISIMEREALISASIKAN KECEMERLANGAN JAUHARI MENJELANG 2015

MISIDalam usaha menjadikan JAUHARI sebagai sekolah gemilang, kami warga sekolah akan mempastikan: 1. Pemantapan sistem pengurusan den kepimpinan 2. Pencapaian cemerlang akademik bertaraf dunia

17

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

3. Warga Jauhari berwawasan tinggi,berteraskan agama dan budaya bangsa Malaysia

dan

bersahsiah

4. Merealisasikan bidang sukan dan ko-kurikulum sistematik berasaskan pendekatan saintifik.

yang

5. Memastikan hubungan komuniti yang baik dan persekitaran sekolah yang kondusif, telus dan tulus.

PIAGAM PELANGGAN S.M.K. KHIR JOHARI, SUNGAI SUMUN Kami warga SMK Khir Johari dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk; 1. 2. 3. Memberi perkhidmatan yang cekap, amanah, mesra, penyayang, selesa dan menepati masa. Bersedia melaksanakan tugas dengan daya usaha dan inisiatif sendiri serta bekerjasama sesama rakan ke arah melahirkan insan yang berkualiti dan cemerlang. Menyediakan suasana persekitaran yang harmonis bagi mewujudkan keceriaan, kegembiraan, ketenangan serta menjamin tahap kesihatan yang tinggi.

*

Jika ada perkara yang anda tidak puas hati dengan perkhidmatan kami, anda boleh menghubungi pihak Pengetua atau wakilnya. Telefon : 05 - 6489218 Fax : 05 6489943 (Peti Cadangan disediakan)

18

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2011 PENGGAL CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN HARI PERSEKOLAHAN CUTI AKHIR TAHUN MULA 03.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 12.03.2011 21.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 28.05.2011 13.06.2011 01.07.2011 01.08.2011 27.08.2011 05.09.2011 01.10.2011 01.11.2011 19.11.2011 AKHIR 31.01.2011 28.02.2011 11.03.2011 20.03.2011 31.03.2011 30.04.2011 27.05.2011 12.06.2011 30.06.2011 31.07.2011 26.08.2011 04.09.2011 30.09.2011 31.10.2011 18.11.2011 01.01.2012 BIL. MINGG U 10 BIL. HARI 21 20 9 9 9 20 21 16 15 21 19 9 20 22 14 44 288 210 78

1

11 11

2

10

JUMLAH JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM JUMLAH HARI CUTI PENGGAL Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210 Jumlah Hari Cuti Penggal : 78 HARI HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN TAHUN 2011 HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN Tahun Baru Cina Hari Hari Hari Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) Pekerja Wesak Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong 03 Febuari 04 Febuari 15 Febuari 01 Mei 17 Mei 04 Jun

Khamis Jumaat Selasa Ahad Selasa Sabtu

19

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Hari Kebangsaan Hari Raya Puasa Hari Deepavali Hari Raya Qurban Awal Muharram (Maal Hijrah) 1433 Hijrah Hari Krismas (*) Tertakluk kepada perubahan 31 Ogos 30 Ogos 31 Ogos 26 Oktober 7 November 27 November 25 Disember Rabu Selasa Rabu Rabu Isnin Ahad Ahad

(*) (*) (*)

HARI KELEPASAN AM NEGERI Tahun Baru 2011 Thaipusam Hari Keputeraan D.Y.M.M. Sultan Perak Hari Nuzul Al-Quran TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM PEPERIKSAAN PMR SPM Bertulis STPM MUET 1 MUET 2 TARIKH 11 - 15 Oktober 2011 22 November 2011 16 Disember 2011 22 November 2011 10 Disember 2011 9 Mei 2011 7 November 2011 01 20 19 17 Januari Januari April Ogos Sabtu Khamis Selasa Rabu

Pelan Kedudukan Kelas 2011

20

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

21

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nama Pn. Hajah Noraini binti Jaafar Tn. Hj. Mohamed Shafie B. Sg. Sumun SMK. Khir Johari, Abd Karim Tn. Hj. Khairuzzaman bin Amir Hussain En. Selvanathan A/L Perumal Pn. Teoh Chon Chai En. Zulkefli B. Talib En. Zamri B. Baharom Pn. Basirah Bt. Hamzah En. Abd. Ghoni b. Mat En. Abd. Razak b. Harun Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman Pn. Anias bt. Ahmad En. Anuar Musadat b. Omar En. Amirudin B. Ismail Pn. Azizah bt. Selamat Pn. Bamah a/p Arumugan Cik Chan Shiek Kien Pn. Fatimah bt. Bakar Pn. Fatrah bt. Zainordin Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali Pn Faizah bt. Muin Pn. Halimatusadiah bt. Ibrahim En. Hamdan bin Sebum Cik Haryani bt. Taib Pn. Hazlina bt. Jamaluddin Pn. Hurul Ain bt. Amran Pn. Iswary a/p Munusamy En. Jamhari bin Musa En. Khairuddin b. Nisa En. Kuldip Singh a/l Jit Singh Cik Mahfuzah bt. Sobri Tn. Hj. Mahpod bin Yunos En. Mansor b. Yusof Pn. Mazuwin bt. Mohammed Marsan En. Mohamad Pauzi b. Sulaiman En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi Pn. Noor Aini bt. Yoeb Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot Pn. Nor Hafizah bt. Umar Pn. Nor Liah bt. Aliman Pn. Nor Saadah bt. Harun 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1

Pn. Roslina bt. Mohd Razali Pn. Salbiah bt. ShahlanTakwim Pn. Salmah bt. Samot Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar Pn. Sharifah bt. Mohamad Ariffin Pn. Siti Hamsidah bt. Jurami Pn Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria Cik Tan Lay Hoon Cik Teoh Hoon Chin En. Thavakumar a/l Jaganathan En. Thiyaga Rajan a/l Munusamy En. Uzairi bin Ibrahim Cik Yap Cheng Lee Pn. Zabidah bt. Abd. Rahman Pn. Zaliha bt. Ali En. Zanudin bin Mohamed Jais

2011

SENARAI NAMA GURU 2011

Pn. Zarinah bt. Che Aini Pn. Hjh. Zaharah bt. Kassim En. Samsol Buhari B. Abdullah Cik Siti Nor Haizam Bt. Khairudin Cik Siti Norain Bt Omar Pn. Suriani Bt. Ibrahim Pn. Saripah bt. Abd. Manan Pn. Norizan bt. Hahim Pn. Norhimah bt. Mohd Noor

Petang Tn Hj. Mat Rahim bin Affandi En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad Pn. Faridah Hala bt. Majid En. Maamor bin Yahya En. Mohd Zaki bin Saringat Pn. Najatus Sima bt. Sallehan En. Nazeri b. Razali @ Razaly Pn. Noraizah bt. Zakaria En. Jamhari B. Musa Pn. Noreha bt. Noh Pn. Padmavathy a/p Somu Pn. Qaniah bt. Mohd Ali Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Tn. Hj. Said bin Sarkawi

22

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011 SENARAI NAMA GURU TINGKATAN DAN PENYELARAS TINGKATANTIINGKATAN PERALIHAN 1 PERALIHAN 2 1 KAA 1 ZAMRUD 1 MUSTIKA 1 MUTIARA 1 BAIDURI 1 INTAN 1 NILAM 1 DELIMA 2 KAA 2 ZAMRUD 2 MUSTIKA 2 MUTIARA 2 BAIDURI 2 INTAN 2 NILAM 2 DELIMA 3 KAA 3 ZAMRUD 3 MUSTIKA 3 MUTIARA 3 BAIDURI 3 INTAN 3 NILAM 4 GAMMA 4 BETA 4 ALPHA 4 MAWAR 4 MELATI 4 MELOR 4 TERATAI 4 ANGGERIK 4 CEMPAKA 5 GAMMA 5 BETA 5 ALPHA 5 MAWAR NAMA GURU En. Ibrahim b. Abd Rani En. Maamor Bt Yahya Pn. Nor Aini Yeop Pn. Nurul Hawa Bt. Mohd Zulkornain Pn. Rohanita bt Mohd Jombry Pn. Siti hajar Bt. Mohd Aini En. Nazri B. Razali Pn. Faridah Hala Bt Majid Cik Afzanim Bt Abu Bakar Pn. Najatus Sima Bt. Salehan En Ishak B. Ismail Cik Nurl Husna Bt Rozikin Pn. Padmavathy a/p Somu Tn. Hj Said B. Sarkawi En. Jamhari B. Musa Cik Nor Hanani Bt Abdullah Pn. Qaniah Bt. Mohd Ali Pn. Nor zelina Bt. Kosnan Pn. Afizza Bt Afenddi En. Anuar Musadat B. Omar Cik Teoh Hoon Chin En. Thiaga Rajan a/l Munusamy Cik Siti Nor Haizam Bt. Khairudin Pn. Siti Hamsidah Bt Juraimi Pn. Anias Bt. Ahmad Cik Tan Lay Hoon Cik Yap Cheng Lee Pn. Salbiah Bt. Sahlan Cik Siti Norain Bt. Omar En. Nadzrul Fitri B. Ahmad Satibi Pn. Nor Liah Bt. Aliman En. Zulfikri B. Abd Halim En. Rahim B. Tugiman En. Rosli B. Abdullah Pn. Rohaniah Bt. Ahmad Ramli En. Kuldip A/L Jit Singh En. Abd Ghoni B. Mat Pn. Hazlina Bt. Jamaludin Pn. Salmah Bt. Samot Cik Padmavathy A/P Appalanaidu Pn. Nor Hafizah Bt. Omar Pn. Siti zaharah Bt. Zakaria Pn. Saripah Bt. Abd Manan Pn. Noraizah Bt. Zakaria Pn. Noreha Bt. Noh PENYELARAS En. Ibrahim b. Abd Rani

5 MELATI 5 MELOR

23

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011 5 TERATAI 5 ANGGERIK 5 CEMPAKA6R JAUHARI 6R BESTARI 6R CEMERLANG 6R GEMILANG 6R SARJANA 6A JAUHARI 6A BESTARI 6A CEMERLANG6A GEMILANG

Pn. Fatimah Bt. Bakar Pn. Faizah Bt. Muin En. Amiruddin B. Ismail

En. Abdul Razak B. Harun

En. Hamdan B. Sebum

6A SARJANA

Pn. Cik Pn. Pn.

Nor Saadah Bt. Harun Haryani Bt. Taib Zaleha Bt. Ali Bamah a/p Arumugam

SENARAI TUGAS GURU DAN KAKI TANGANTUGAS-TUGAS KHAS 1 . PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

24

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Pengetua : Pn. Hajjah Noraini binti Jaafar Penolong Kanan Pentadbiran : Tn Hj. Mohamed Shafie B. Abd Karim Penolong Kanan HEM : Tn. Hj. Khairuzzaman b. Amir Hussain Penolong Kanan Petang : Tn Hj. Mat Rahim bin Affandi Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Kokurikulum : En. Selvanathan A/LPerumal Guru Kanan Bahasa : En. Zamri B Baharom Guru Kanan Kemanusiaan : En. Zulkefli B. Talib Guru Kanan Sains : Pn. Teoh Chon Chai Guru Kanan Vok./Teknologi : Pn Basirah Bt Hamzah 2. STAF PEJABAT Ketua Pembantu Tadbir : Pembantu Tadbir (Kewangan) : Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) : Penyelia Asrama : Juruteknik Komputer Pembantu Makmal : : Pembantu Am Pejabat : : : : PAR (Makmal) : : PAR (Asrama) Pekerja Rendah Awam : Pn. Hjh. Zainah Bt Ahmad Pn. Jaliah Bt Yusof En. Adha Effendy B. Tajudin Pn. Nor Azizah bt. Mohd Zaid : En. Mohammad Shafiz B. Ghazali : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustafa @ Hamzah En. Mohd Zainor Hasrin b. Zakaria Pn. Noor Azira Bt Mohd Rasidi En. Basri B. Yusof En. Faidzal b. Mohammed Marsan Cik Nor Asilah bt. Nordin Cik Saraswati a/p Karupaiah : En. Masajadi bin Shaffie En. Ghazali b. Shaari En. Abd Razak B. Megat. Sham : En. Hailmi B. Ispar : En. Zauli b. Mohd. Dom En. Hassan Basari bin Ahmad

3.

JAWATANKUASA DATA GURU DAN KAKI TANGAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang S/Usaha : En Mohamad Sidik Al-Munadi B. Abd Razak Pen. S/Usaha : En. Thavakumar a/l Jaganathan AJK : En. Adha Effendy B. Tajudin (Data EMIS) : Cik Tan Lay Hoon (Retan pelajar pagi) : Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry(Retan pelajar petang) : Penyelaras Tingkatan (Penyemak jadual kedatangan)

4. JAWATANKUASA BILIK KHAS Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingakatan 6

25

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: Penolong Kanan Petang : Guru Kanan Bidang a) Bilik Gerakan/Mesyuarat Setiausaha : En. Samsol Buhari B Abdullah Penolong : Cik Najah b. Yusuf AJK : Pn. Iswary a/p Munusamy : Cik Irnie Hazreen bt. Amir : Cik Nur Asykihin bt. Mahamad Zahir : Cik Siti Hajar bt. Zainuddin : Pn. Fauziah bt. Sulaiman : Cik Suriani bt. Hassan : En. Mohammad Sani b. Zakaria

b) Bilik Jauhari Setiausaha AJK

: Pn. Zaharah bt. Kassim : Pn. Hurul Ain bt. Amran : Pn. Salbiah bt. Shahlan : Pn. Nor Sadah bt. Harun : Pn. Teoh Chon Chai : Pn. Rosmah bt. Ismail : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustaffa @ Hamzah : Pn. Noor Azira bt. Mohd Rasidi :Pn Noorezatulezra Bt. Atan Penolong : Pn. Sharifah Asmidar bt. Syed Azizan : Pn. Siti Bastiah bt. Robiki : Pn. Noreha bt. Noh : Pn. Hurul Ain bt. Amran : Pn. Faridah Hala bt. Majid :En. Thavakumar a/l Jaganathan : Pn. Najatus Sima bt. Sallehan : Pn. Rohanita bt. Jombry : En. Muhammad Shafiz b. Ghazali (Juruteknik komputer) :Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir : Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan : En. Basri b. Yusof :En. Jamhari b. Musa : Siti Hajar bt. Mohd Aini :Pn. Basirah Bt Hamzah : En. Zamri b. Baharom :En. Mansor b. Yusof : En. Mohd Zikri b. Samngani :En. Mohd Pauzi b. Sulaiman :

c) Makmal Sains Ketua Penolong

d) Bengkel KHB Setiausaha Penolong e) Bengkel ERT Setiausaha Penolong f) Blik Seni Setiausaha Penolong g) Makmal Komputer Setiausaha Penolong h) PSS Setiausaha Penolong i) Surau Setiausaha Penolong j) Bilik G9 Setiausaha AJK k) Bilik KKQ Setiausaha Penolong l) Bilik GERKO Setiausaha

26

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Penolong m) Bilik Bahasa Setiausaha Penolong AJK : En. Zainuddin B Mohd Jais : : : : : En. Uzairi b. Ibrahim En. Raveendra Kumar A/L Mallan Cik Chan Shiek Kien Pn. Nor Hafizah bt. Umar Pn. Bamah A/P Arumugam

n) Bilik Peperiksaan Setiausaha Penolong

: Cik Norazhana bt. Abd Wahab : Cik Haryani bt. Taib En. Khairuddin b. Nisa Pn. Mazuwin b. Marsan Pn. Najatus Sima bt. Sallehan : Tn. Hj. Mahpod b. Yunos : En. Abd Hafiz b. Abd Samad : Pn. Qaniah bt. Mohd Ali : Cik Irnie Hazreen bt. Amir : Tn. Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir : En. Thavakumar a/l Jaganathan : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman : Pn. Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin : En. Mohd Zaki B. Saringat : Pn. Faizah Bt. Muin : Pn. Nor Zelina Bt. Kosnan : Pn. Siti Hamsidah Bt. Jurami : Pn. Padmawathy A/P Somu : Pn Hazlina Bt. Jamaludin

o) Bilik Disiplin Setiausaha Penolong p) Bilik Koperasi Setiausaha Penolong q) Bilik Akses Setiausaha Penolong r) Bilik Kaunseling Setiausaha Penolong AJK s) Bilik BBM Setiausaha Penolong t) Bilik Rawatan Setiausaha Penolong AJK

9.

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEMBANGUNAN Pengerusi : Pengetua

a. Projek Pembangunan & Prasarana Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman Penolong : En. Hamdan b. Sebum AJK : En.Mohd Sidik al-Munadi B Abd Razak

27

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

b. Perabot & Bilik Darjah Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Pn. Saripah bt. Abd. Manan Pen S/U : En. Mohammad Sani b. Zakaria AJK Stok : En. Samsol Buhari b. Abdullah : En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi : Pn. Norezatulezra bt. Atan : Pn. Siti Bastiah bt. Robiki : Pn. Faridah Hala bt. Majid : Pn. Noreha bt. Noh : Pn. Sharifah Asmidar bt. Syed Azizan : Pn. Fauziah bt. Sulaiman : Pn. Norizan bt. Hasim Baik Pulih : En Ghazali b. Shaari : En. Hassan Basari B. Ahmad c. Kemudahan Elektrik/Air Naib Pengerusi : Penolong Kanan Petang Setiausaha : En. Abdul Ghoni b. Mat AJK : En. Mohd Zaki b. Saringat : Pn. Zainah Bt Ahmad : Pn. Nor Azizah bt. Mohd Zaid : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustaffa @ Hamzah d. Kemudahan Sukan Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : En. Hj .Mahpod B. Yunos AJK : Pn. Roslina Bt. Mohd Razali : En. Rahim B. Tugiman : En. Abd. Hafiz b. Abd. Samad

10. JAWATANKUASA STOK Setiausaha : En. Abd Ghoni b. Mat AJK: MATA PELAJARAN Sains / Matematik Kem. Hidup Bersepadu Ekonomi Perdagangan Matematik Tambahan Prinsip Akaun Ekonomi Asas Pengajian Perniagaan

MEREKOD STOK Pn.Teoh Chon Chai Pembantu Makmal

PENYEMAK STOK En. Amiruddin b. Ismail En. Anuar bin Musadat Pn. Hazlina bt. Jamaluddin Pn. Salbiah bt. Shahlan

Ketua-Ketua Panitia

28

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Sains Sukan Pendidikan Seni Geografi Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral Tasawwur Islam Sastera Melayu Pengajian Am Pendidikan Sivik & Kesihatan PJK

Ketua-Ketua Panitia

En. Raveendra Kumar a/l Mallan Cik Nuurulhusna bt. Rozikin

Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa SPBT

Melayu Inggeris Arab Cina Tamil

Ketua-Ketua Panitia Pn. Fauziah bt. Abd. Rahman Pn. Zainah bt. Ahmad Tn.Hj. Ahmad Shai Razi b. Iman Tn.Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir Cik Nuurulhusna bt. Rozikin En. Mohd Pauzi b. Sulaiman En.Rahim b.Tugiman

Pn. Azizah bt. Selamat Pn. Fatimah bt. Bakar Pn. Siti Hamsidah bt. Juraimi Pn.Nor Liah bt.Aliman Cik Chan Shiek Kien Pn. Halimatusadiah bt. Ibrahim Pn. Norizan bt. Hasim Pn. Padmavathy a/p Somu Cik Siti Norain Bt. Omar

Pejabat Bimbingan Kaunseling PSS Koperasi PJK/Kokurikulum

10. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN NKRAPengerusi Naib Pengerusi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Tingkatan 6 Pn. Hjh. Zaharah Bt. Kassim Semua Guru Kanan Bidang Semua Ketua Panitia Pn. Zainah Bt. Ahmad (Pejabat) Tn.Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman (Bimb. & Tn.Hj. Mahpod b.Yunos (Setiausaha Disiplin) Tn. Hj . Ahmad Jubaidi b. Tahir (Pusat Sumber Sekolah) En. Rahim B. Tugiman (Sukan) En. Mohd. Pauzi b. Sulaiman (Koku) En. Thavakumar a/l Jaganathan (ICT) Pn. Noor Zelina bt. Kosnan (Celik 2M) Pn. Fatimah bt. Bakar (S/U HEM) En. Nazeri b. Razali @ Razaly (PROBIM) Pn. Azizah bt. Selamat (PROBIM) En. Mansor b. Yusof (Celik Al-Quran) Cik Hjh. Nor Hailee bt. Mahpot (S/U Akademik) Semua Setiausaha Peperiksaan dalaman dan Awam

Setiausaha AJK

Kaunseling)

29

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 201111. AUDIT DALAMAN SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Penyelaras : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 Ketua guru audit AJK : : : : : Pn. Zarinah bt. Che Aini Pn Hjh. Zaharah bt Kassim Pn. Teoh Chon Chai Pn. Noreha bt. Noh Padmavathy a/p Somu

13. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Zainah Bt Ahmad AJK : Guru Kanan Bidang : Tn. Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir (Setiausaha PSS)) : Semua Setiausaha Peperiksaan Dalaman dan Awam : Semua Ketua Panatia : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. ImanKetua Guru Bimbingan dan Kaunseling

14.

JAWATANKUASA KELAS ALIRAN AGAMA Pengerusi : Pengetua Naib Pengeruai : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 Setiausaha Pen. Setiausaha : Pn. Siti Hajar bt. Mohd Aini : Pn. Hjh Siti Jariaton Bt Salimin : Tn. Hj. Mahpod b. Yunos (Ketua Guru Disiplin) : Cik Siti Noor Haizam bt. Khairudin (Ketua Guru Biasiswa) : Cik Mahfuzah bt. Sobri (Ketua Warden) : Pn. Fatimah bt. Bakar (Ketua Guru Kebajikan) : Semua Guru Matapelajaran P Islam

AJK Pelaksana

16.JAWATANKUASA PENGURUSAN KEMAJUAN STAF/LADAP Pengerusi : Pengetua Naib Pengeruai : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Basirah Bt. Hamzah Pen. Setiausaha : En. Thavakumar A/L Jaganathan : Pn. Noraizah bt. Zakaria AJK : Cik Hjh Noor Hailee bt. Mahpot (S/U Akademik)

30

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: En. Mohd Pauzi b. Sulaiman (S/U Ko Kurikulum) : Pn. Fatimah bt. Bakar (S/U HEM) : Pn. Jaliah bt. Yusof (S/U Kelab Sokongan) 17. 18.JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA. Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak. AJK : Guru Kanan Bidang : Semua Ketua Panitia : Wakil Kaunselor : Wakil Warden Asrama : Cik Hjh Noor Hailee bt Mahpot (Setiausaha Akademik) : En. Mohd Pauzi b. Sulaiman (Setiausaha Koko) : En. Rahim b. Tugiman (Setiausaha Sukan) : Pn. Fatimah bt Bakar (Setiausaha HEM) : En. Ahmad Jubaidi b. Tahir (Penyelaras PSS) : Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman (Penyelaras SPBT) : En. Khairuddin b. Nisa (SPM) (Setiausaha Peperiksaan) : Pn. Zarinah bt Che Aini (STPM) : Pn. Mazuwin bt. Marsan (PMR) : Cik Norazhana bt. Abd Wahab (Setiausaha Peperiksaan Dalaman) : Pn. Najatus Sima bt. Sallehan 19.PENCATAT MINIT MESYUARAT a. Guru Kanan : Pn Basirah Bt Hamzah b. Kurikulum c. Guru d. Staf Sokongan e. Staf Makmal f. HEM g. Kokurikulum h. Guru Tingkatan i. Kewangan j. Asrama : Cik Hjh Noor Hailee bt Mahpot : Pn. Iswary a/p Munusamy : Cik Siti Noor Haizam bt. Khairudin : Pn. Faridah Hala Bt Majid : Pn. Jaliah Bt. Mohd Yusof : Pn. Noor Azira Bt. Mohd Rasidi : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustafa @ Hamzah : Pn. Fatimah bt. Bakar : En. Mohd. Pauzi bin Sulaiman : Pn. Fatrah bt. Zainordin : Pn. Zainah Bt Ahmad : Pn. Nor Azizah bt Mohd Zaid

20.JAWATANKUASA BILIK GURU Setiausaha : Pengerusi Kelab Guru AJK : AJK Kelab Guru 21. JURU GAMBAR SEKOLAH Ketua : Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir

31

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Penolong 22.SIARAYA Ketua Penolong : En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi : Tan Kong Hooi : Tn. Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir : En. Uzairi b. Ibrahim : Tn. Hj. Ahmad Yasin b. Mat Dinan : En. Jamhari b. Musa : En. Ghazali b. Shaari

23. JAWATANKUASA PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN Pengerusi : Pengetua AJK : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang : Guru Kanan Bidang 24.JAWATANKUASA TINDAKAN TATATERTIB DAN DISIPLIN KAKITANGAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 AJK : Semua Guru Kanan Bidang

PAKEJ ELEKTIF TINGKATAN 1, 2, 3, 4, 5 DAN 6 TAHUN 2010 Mata Pelajaran teras untuk Tingkatan 1, 2 dan 3: Bahasa Bahasa Matematik Melayu Inggeris Sejarah Pendidikan Islam/Moral PSK - Pend Sivik dan Kewarganegaraan KHB : Lelaki KT Perempuan ERT Geografi Sains KHB PSK PJK Bahasa Arab (Untuk kelas KAA sahaja)

Mata Pelajaran Teras bagi semua kelas TIngkatan 4 dan 5: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Pendidikan Islam/Pendidikan Moral, Sains (untuk kelas sastera sahaja) PSK dan PJK. Elektif mengikut kelas: 4 Gamma Mat. Tmbahan 4 Beta Mat. Tmbahan 4 Alpha Mat. Tmbahan 4 Mawar Mat. Tmbahan 4 Melati Geografi

32

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Fizik Kimia Biologi 4 Melor Ekonomi Asas Perdagangan Pendidikan Seni 5 Gamma Mat. Tmbahan Fizik Kimia Biologi Fizik Kimia Biologi 4 Teratai Perdagangan Sastera Melayu Tasawur Islam Kimia Biologi Prinsip Akaun 4 Anggerik Geografi Pendidikan Seni BMT Prinsip Akaun Ekonomi Asas Pendidikan Seni Sains Sukan

4 Cempaka Tasawur Islam/Perdagangan Pendidikan Seni BMT

5 Beta Mat. Tmbahan Fizik Kimia Biologi

5 Alpha Mat. Tmbahan Kimia Biologi Prinsip Akaun

5 Mawar Mat. Tmbahan Prinsip Akaun Ekonomi Asas

5 Melati Geografi Sains Sukan Pendidikan Seni

5 Melor Ekonomi Asas Perdagangan Pendidikan Seni

5 Teratai Geografi Tasawur Islam Sastera Melayu

5 Anggerik Perdagangan/Tasawur Islam Pendidikan Seni BMT

5 Cempaka Perdagangan/Tasawur Islam Pendidikan Seni BMT

Mata Pelajaran Pilihan Tingkatan 66A 6A 6A 6A 6A 6R 6R 6R 6R 6R Jauhari Bestari Cemerlang Gemilang Sarjana Jauhari Bestari Cemerlang Gemilang Sarjana Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu MUET MUET MUET MUET MUET MUET MUET MUET MUET MUET Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian Am Am Am Am Am Am Am Am Am Am Sejarah Sejarah Peng. Perniagaan Sejarah Pend. Seni Visual Sejarah Sejarah Sejarah Sejarah Pend. Seni Visual Ekonomi Geografi Ekonomi/Sejarah Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Melayu Ekonomi Geografi Peng. Perniagaan Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Melayu

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN DAN PENOLONG MATAPELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Tamil Bahasa Cina Sains Teras Fizik KETUA PANITIA En. Uzairi b. Ibrahim En. Raveendrakumar A/L Mallan Pn. Nor Hafizah bt. Umar Pn. Bamah a/p Arumugam En Chan Sheik Kien Pn. Halimatusadiah bt. Ibrahim Cik Tan Lay Hoon PENOLONG Tn.Hj. Hj Said B. Sarkawi Cik Afzanim KETUA UNIT MATA PELAJARAN T6 En. Anuar Musadat B. Omar MUET : Cik Chan Shiek Kien

Pn. Najatus Sima bt. Sallehan

33

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Kimia Biologi Matematik Kemahiran Hidup B Prinsip Akaun Ekonomi Ekonomi Asas Perdagangan Matematik Tamb. Peng. Perniagaan Sains Sukan Perakaunan Geografi Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral PJK Pen.Seni Tasawur Islam Sastera Melayu Pengajian Am Pend Sivik & Kewarnegaraan Pn. Iswary a/p Munusamy Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot Pn. Mazuwin bt. Mohd. Marsan Pn. Noorezatulezra Pn. Hazlina bt. Jamaluddin Pn. Nor Saadah bt. Harun Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar En. Abdul Ghoni B. Mat Cik Mahfuzah bt Sobri Pn. Zarinah Bt Che Aini En. Zainuddin B. Jais Cik Nuurulhusna bt Rozikin En. Abd Razak B. Harun Pn. Rohaniah B. Ahmad Ramli Pn. Sharifah bt. Mohamad Ariffin En. Samsul Buhari B. Abdullah En. Roslina Pn. Zulfikri B. Abd Halim Pn. Pn. Pn. Pn. Fatimah bt. Bakar Salmah bt. Samot Anias bt. Ahmad Norlia Bt Othman

Pn. Noreha bt. Noh Pn. Nor Saadah bt. Harun

En. Abd Hafiz b. Abdullah En. Maamor b. Yahya En. Jamhari B. Musa En. Nazeri b. [email protected] Razaly En. Abd. Hafiz b. Abd.Samad Pn. Norizan bt Hasim

Cik Nuurulhusna bt Rozikin Pn. Hjh Zaharah Bt Kasim Pn. Zaleha Bt Ali

Pn. Hurul Ain Bt. Amran Pn. Salbiah Bt. Shahlan Pn. Anias bt. Ahmad

Pn. Noraizah bt Zakaria

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2011 (PAGI) Mingg u Tarikh Guru Bertugas Guru Bertugas

34

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011En. Zanudin b. Mohamed Jais En. Uzairi b. Ibrahim E. Thiaga Rajan a/l Munusamy En. Thavakumar a/l Jaganathan En. Samsul Buhari b. Abdullah En. Ravendra Kumar a/l Mallan En. Rahim b. Tugiman En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi En. Mohamad Sidek Al-Munadi b.Abd. Razak En. Mohammad Sani b. Zakaria En. Mohamad Pauzi b. Sulaiman En. Mansor b. Yusof Tn. Hj. Mahpod b. Yunos En. Kuldip Singh a/l Jit Singh En. Khairuddin B. Nisa En. Hamdan b. Sebum En. En. En. Tn. Anuar Musadat b. Omar Amiruddin b. Ismail Aminuddin b.Rohani Hj. Ahmad Shai Razi b. [email protected] Iman Pn. Pn. Pn. Pn. Cik Cik Cik Cik Zarinah bt. Che Aini Zaliha bt. Ali Hjh Zaharah bt. Kassim Zabidah bt. Abd. Rahman Yap Cheng Lee Teoh Hoon Chin Tan Lay Hoon Suriani bt Hassan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Jan 7 Jan 10 Jan 14 Jan 17 Jan 21 Jan 24 Feb 28 Feb 31 Jan 4 Feb 7 Feb 11 Feb 14 Feb 18 Feb 21 Feb 25 Feb 18 Feb-4 Mac 7 Mac 11 Mac 21 Mac 25 Mac 28 Mac 1 Apr

Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria Cik Siti Norain bt. Omar Cik Siti Noor Haizam bt.Khairudin Pn. Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin Pn. Siti Hamsidah bt. Juraimi Cik Siti Hajar Bt. Zainudin Pn. Siti Hajar bt. Mohd Aini Pn. Hjh.Sharifah bt. Mohamad Ariffin Pn. Saripah bt. Abd. Manan Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar Pn. Salmah bt. Samot Pn. Salbiah bt. Shahlan Pn. Hjh Rohaniah bt. Ahmad Ramli Pn Rosmah bt. Ismail Pn. Padmawathy a/p Appalanaidu Cik Cik Nurul Husna bt. Rozikin Cik Nur Asyikhin bt. Mahamad Zahir Pn. Norlia bt. Othman Pn. Nor Himah bt. Mohd Noor Pn. Nor Saadah bt. Harun Pn. Hjh Norliah bt. Aliman Pn Nur Hafizah bt. Umar Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot Pn. Noor Aini bt. Yeob Pn. Mazuwin bt. Mohamaed Marsan Cik Mahfuzah BT. Sobri Cik Irnie Hazreen bt Amir Pn Hurul Ain bt. Amran Cik Haryani bt. Taib Pn. Halimatussadiah bt.Ibrahim Pn Fauziah Bt Abdul Rahman Pn Fatrah bt Zainordin Pn. Faizah BT. Muin Cik Chan Shiek Kien

Tn. Hj Ahmad Jubaidi b. Tahir En. Abdul Razak B. Haron En. Abd.Ghoni B. Mat Pn Roslina bt Ahmad Razali En. Zanudin b. Mohamed Jais Pn. Nurul Hawa bt. Mohammad Zalkornain En. Uzairi b. Ibrahim Pn. Norizan bt. Hasim E. Thiaga Rajan a/l Munusamy Cik Norazhana bt. Abd. Wahab En. Thavakumar a/l Jaganathan Pn. Noorezatulezra b. Atan En. Samsul Buhari B. Abdullah Pn. Najah bt. Yusof En. Ravendra Kumar a/l Mallan Pn Iswary a/p Munusamy En. Rahim b. Tugiman Pn Hazlina bt. Jamaludin En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali En. Mohamad Sidek Al-Munadi b.Abd. Razak Pn. Fatimah bt. Abd Bakar

13

4 Apr 8 Apr

14 15 16 17 18 19 20 21

11 Apr 15 Apr 18 Apr 22 Apr 25 Apr 29 Apr 2 Mei 6 Mei 9 Mei 13 Mei 16 Mei 20 Mei 23 Mei 27 Mei 13 Jun-17 Jun

35

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Pn. Azizah Bt. Selamat Pn. Anias bt. Ahmad Pn. Zarinah Bt. Che Ani Pn. Zaliha Bt. Ali Pn. Zabidah bt. Abd. Rahman Cik Yap Cheng Lee Cik Tan Lay Hoon Cik Suriani Bt Hassan Cik Siti Norain bt. Omar Cik Siti Nor Haizam bt.Khairudin Pn. Siti Hamsidah bt. Juraimi Cik Siti Hajar Bt. Zainuddin Pn. Sahrifah bt. Mohammad Ariffin Pn. Saripah bt. Abd. Manan Pn. Salmah bt. Samot Pn. Salbiah bt. Shahlan Pn Rosmah bt. Ismail Cik Nurul Husna bt. Rozikin Pn. Padmawathy a/p Appalanaidu Pn. Nurul Hawa bt. Mohammad Zalkornain Pn. Norlia bt. Othman Pn. Norizan bt. Hasim Cik Norazhana bt. Abd. Wahab Pn. Nor Saadah bt. Harun Pn Nur Hafizah bt. Umar Pn. Noorezatulezra b. Atan Pn. Noor Aini bt. Yeob Pn. Najah bt. Yusof Cik Mahfuzah BT. Sobri Pn Iswary a/p Munusamy Pn Hurul Ain bt. Amran Pn Hazlina bt. Jamaludin Pn. Halimatussadiah bt.Ibrahim Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali Pn Fatrah bt Zainordin Pn. Fatimah bt. Abd Bakar Cik Chan Shiek Kien Pn. Bamah a/p Arumugam

22

20 Jun 24 Jun

En. Mohammad Sani b. Zakaria Pn. Bamah a/p Arumugam En. Mohamad Pauzi b. Sulaiman Pn Affiza bt. Ahmad Apandi En. Mansor b. Yusof Pn. Zaharah Bt. Kassim Tn. Hj. Mahpod b. Yunos Cik Teoh Hoon Chin En. Kuldip Singh a/l Jit Singh Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria En. Khairuddin B. Nisa Pn. Siti Jariaton bt. Salimin En. Hamdan b. Sebum Pn. Siti Hajar bt. Mohd Aini En. Anuar Musadat b. Omar Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar En. Amiruddin b. Ismail Pn. Hjh Rohaniah bt. Ahmad Ramli En. Aminuddin b.Rohani Pn Roslina bt Ahmad Razali Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. [email protected] Iman Cik Nur Asyikhin bt. Mahamad Zahir Tn. Hj Ahmad Jubaidi b. Tahir Pn. NoorHimah bt. Mohd Noor En. Abdul Razak B. Haron Pn. Hjh Norliah bt. Aliman En. Abul Ghoni B. Mat Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot En. Zanudin b. Mohamed Jais Pn. Mazuwin bt. Mohamaed Marsan En. Uzairi B, Ibrahim Cik Irnie Hazreen bt Amir E. Thiagarajan a/l Munusamy Cik Haryani bt. Taib En. Thavakumar a/l Jaganathan Pn Fauziah Bt Abdul Rahman En. Samsul Buhari B. Abdullah Pn. Faizah bt. Muin

23

27 Jun 1Jul 4 Jul 8 Jul 11 Jul 15 Jul 18 Jul 22 Jul 25 Julai-29 Julai

24 25 26

27

28 29 30

1 Ogos 5 Ogos 8 Ogos 12 Ogos 15 Ogos 19 Ogos 22 Ogos 26 Ogos

31 5 Sept-9 Sept 12 Sept 16 Sept 19 Sept 23 Sept 26 Sept-30 Sept 3 Okt 7 Okt 10 Okt 14 Okt 17Okt-21 Okt 38 24 Okt-28 Okt 39 31 Okt-4 Nov 40

32 33 34 35 36 37

36

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20117 Nov-11 nov 41 14 Nov-18 Nov 42 En. Ravendraa Kumar a/l Mallan Pn. Azizah Bt. Selamat En. Rahim B. Tugiman Pn. Zarinah Bt. Che Ani Pn. Anias bt. Ahmad Pn Affiza bt. Ahmad Apandi Pn. Zaliha Bt. Ali Pn. Zaharah Bt. Kassim

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2011 (PETANG) Minng u 1 2 10 Jan 14 Jan Tarikh 3 Jan 7 Jan Guru Bertugas En. Tan Kong Hooi Tuan Hj. Said b. Sarkawi En. Nazeri b. [email protected] En. Muhammad Yatim b. Saniran Guru bertugas Pn. Suraini bt Ibrahim Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan

37

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20113 17 Jan 21 Jan 4 24 Feb 28 Feb 5 31 Jan 4 Feb 6 7 8 21 Feb 25 Feb 9 18 Feb-4 Mac 10 7 Mac 11 Mac 11 21 Mac 25 Mac 12 28 Mac 1 Apr 13 4 Apr 8 Apr 14 11 Apr 15 Apr 15 18 Apr 22 Apr 16 25 Apr 29 Apr 17 2 Mei 6 Mei 18 9 Mei 13 Mei 19 16 Mei 20 Mei 20 23 Mei 27 Mei 21 13 Jun-17 Jun 22 20 Jun 24 Jun 23 27 Jun 1Jul 7 Feb 11 Feb 14 Feb 18 Feb En. Mohd Zikri B. Samgani En Mohd Zaki b. Saringat En Maamor b. Yahya En. Jamhari b. Musa En. Ahmad Yasin b. Mat Dinan En. Abdul Hafiz b. Abd. Samad En. Tan Kong Hooi Tuan Hj. Said b. Sarkawi En. Nazeri b. [email protected] En. Muhammad yatim b. Saniran En. Mohd Zikri B. Samgani En Mohd Zaki b. Saringat En Maamor b. Yahya En. Jamhari b. Musa En. Ahmad Yasin b. Mat Dinan En. Abdul Hafiz b. Abd. Samad En. Tan Kong Hooi Tuan Hj. Said b. Sarkawi En. Nazeri b. [email protected] En. Muhammad yatim b. Saniran En. Mohd Zikri B. Samgani En Mohd Zaki b. Saringat En Maamor b. Yahya En. Jamhari b. Musa En. Ahmad Yasin b. Mat Dinan En. Abdul Hafiz b. Abd. Samad En. Tan Kong Hooi Tuan Hj. Said b. Sarkawi En. Nazeri b. [email protected] En. Muhammad yatim b. Saniran En. Mohd Zikri B. Samgani En Mohd Zaki b. Saringat En Maamor b. Yahya En. Jamhari b. Musa En. Ahmad Yasin b. Mat Dinan En. Abdul Hafiz b. Abd. Samad En. Tan Kong Hooi Pn Fauziah bt Sulaiman Tuan Hj. Said b. Sarkawi Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan En. Nazeri b. [email protected] Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Pn. Qaniah bt. Ali Pn. Pn. Pn. Cik Padmawathy a/p Somu Noreha bt. Noh Noraizah bt. Zakaria NorHanani bt Abdullah

Pn. Norzelina bt. Kosnan Pn. Najatus Sima Bt Sallehan Pn Fauziah bt Sulaiman Pn Faridah Hala bt. Majid Pn. Suraini bt Ibrahim Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Pn. Qaniah bt. Ali Pn. Pn. Pn. Cik Padmawathy a/p Somu Noreha bt. Noh Noraizah bt. Zakaria NorHanani bt Abdullah

Pn. Norzelina bt. Kosnan Pn. Najatus Sima Bt Sallehan Pn Fauziah bt Sulaiman Pn Faridah Hala bt. Majid Pn. Suraini bt Ibrahim Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Pn. Qaniah bt. Ali Pn. Padmawathy a/p Somu Pn. Noreha bt. Noh Pn. Cik Pn. Pn. Noraizah bt. Zakaria NorHanani bt Abdullah Norzelina bt. Kosnan Najatus Sima Bt Sallehan

Pn Faridah Hala bt. Majid Pn. Suraini bt Ibrahim Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan Pn. Qaniah bt. Ali Pn. Padmawathy a/p Somu

38

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 201124 4 Jul 8 Jul 25 11 Jul 15 Jul 26 18 Jul 22 Jul 27 25 Julai-29 Julai 28 1 Ogos 5 Ogos 29 8 Ogos 12 Ogos 30 15 Ogos 19 Ogos 31 22 Ogos 26 Ogos 32 5 Sept-9 Sept 33 12 Sept 16 Sept 34 19 Sept 23 Sept 35 26 Sept-30 Sept 36 3 Okt 7 Okt 37 10 Okt 14 Okt 38 39 40 41 17Okt-21 Okt 24 Okt-28 Okt 31 Okt-4 Nov 7 Nov-11 nov Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan En. Nazeri b. [email protected] Pn. Padmawathy a/p Somu En. Muhammad yatim b. Saniran Cik NorHanani bt Abdullah En. Mohd Zikri B. Samgani Pn Fauziah bt Sulaiman En Mohd Zaki b. Saringat Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan En Maamor b. Yahya Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry En. Jamhari b. Musa Pn. Noreha bt. Noh En. Ahmad Yasin b. Mat Dinan Pn. Norzelina bt. Kosnan En. Abdul Hafiz b. Abd. Samad Pn Faridah Hala bt. Majid En. Tan Kong Hooi Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Tuan Hj. Said b. Sarkawi Pn. Qaniah bt. Ali En. Muhammad yatim b. Saniran Pn. Noreha bt. Noh En. Mohd Zikri B. Samgani Pn. Norzelina bt. Kosnan En Mohd Zaki b. Saringat Pn Faridah Hala bt. Majid En Maamor b. Yahya Pn. Siti Bastiah bt. Robiki En. Jamhari b. Musa Pn. Qaniah bt. Ali En. Ahmad Yasin b. Mat Dinan Pn. Noraizah bt. Zakaria En. Abdul Hafiz b. Abd. Samad Pn. Najatus Sima Bt Sallehan En. Tan Kong Hooi Pn. Suraini bt Ibrahim Tuan Hj. Said b. Sarkawi Pn. Noraizah bt. Zakaria Cik NorHanani bt Abdullah Pn. Najatus Sima Bt Sallehan Pn Fauziah bt Sulaiman Pn. Suraini bt Ibrahim Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Pn. Pn. Cik Pn. Padmawathy a/p Somu Noreha bt. Noh NorHanani bt Abdullah Norzelina bt. Kosnan

Pn Fauziah bt Sulaiman Pn Faridah Hala bt. Majid Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Pn. Qaniah bt. Ali Pn. Noreha bt. Noh Pn. Noraizah bt. Zakaria Pn. Norzelina bt. Kosnan Pn. Najatus Sima Bt Sallehan Pn Faridah Hala bt. Majid Pn. Suraini bt Ibrahim Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan Pn. Qaniah bt. Ali Pn. Padmawathy a/p Somu Pn. Noraizah bt. Zakaria Cik NorHanani bt Abdullah Pn. Najatus Sima Bt Sallehan Pn Fauziah bt Sulaiman Pn. Suraini bt Ibrahim Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry Pn. Padmawathy a/p Somu Pn. Noreha bt. Noh

42

14 Nov-18 Nov

39

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

40

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

TUGAS TUGAS GURU DI BAWAH BIDANG KURIKULUM

1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 Setiausaha Akademik Penolong Setiausaha Tingkatan 6 AJK : Cik Hjh Noor Hailee bt. Mahpot : Pn. Iswary a/p Munusamy : En. Hamdan b. Sebum (Wakil Tingkatan 6) : Semua Guru-Guru Kanan Bidang : Semua Ketua Panatia : Padmavathy a/p Somu (Wakil sesi Petang) : Tn.Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir ( Penyelaras PSS) : Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman (Penyelaras SPBT) : En Thavakumar A/L Jaganathan (Penyelaras ICT) : En. Khairuddin b. Nisa(SPM) ( S/U Peperiksaan) : Pn. Zarinah bt Che Aini (STPM) : Pn. Mazuwin bt. Mohamed Marsan : Cik Haryani bt. Taib (MUET) : Cik Norazhana bt. Abd Wahab ( S/U Pep. Dalaman) : Pn. Najatus Sima bt Sallehan : Pn Hjh Zaharah bt. Kassim (Ting.6) : Cik Nor Haizam bt. Khairudin (Guru Biasiswa) : Tn Hj Ahmad Sharazi b. Iman (Kaunselor) : Pn. Hjh Siti Jariaton bt. Salimin :Pn. Nor Liah bt. Aliman ( S/U Head Count) : Semua Penyelaras Tingkatan

41

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20112. MATAPELAJARAN Bahasa Melayu KETUA PANITIA MATA PELAJARAN DAN PENOLONG KETUA PANITIA En. Uzairi b. Ibrahim PENOLONG Pn. Sree Manggakarasi a/p Enathayalan En. Mohamad Yatim b. Saniran KETUA UNIT MATA PELAJARAN T6 En. Anuar Musadat b. Omar MUET : Cik Chan Shiek Kien

Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Tamil Bahasa Cina Sains Teras Fizik Kimia Biologi Matematik Kemahiran Hidup Bersepadu Prinsip Akaun Ekonomi Ekonomi Asas Perdagangan Matematik Tamb. Peng. Perniagaan Sains Sukan Geografi Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Moral PJK Pen.Seni Tasawur Islam Kesusasteraan Melayu Pengajian Am Pend Sivik & Kewarnegaraan

En. Raveendrakumar a/l Mallan Pn. Nor Hafizah bt. Umar Pn. Bamah a/p Arumugam En Chan Sheik Kien Pn. Halimatusadiah bt. Ibrahim Cik Tan Lay Hoon Pn. Iswary a/p Munusamy Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot Pn. Azizah bt. Selamat Pn. Noorezatulezra bt. Atan Pn. Hazlina bt. Jamaluddin Pn. Nor Saadah bt. Harun Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar En. Abdul Ghoni b. Mat Cik Mahfuzah bt Sobri Pn. Zarinah bt. Che Aini En. Zainuddin b. Jais En. Abd Razak b. Harun Pn. Rohaniah b. Ahmad Ramli Pn. Sharifah bt. Mohamad Ariffin En. Samsul Buhari b. Abdullah Pn. Roslina bt. Razali Pn. Aminuddin b. Rohani Pn. Fatimah bt. Bakar Pn. Salmah bt. Samot Pn. Anias bt. Ahmad Pn. Norlia bt. Othman

Cik Tan Kong Hooi

Cik Nor Hanani bt. Abdullah Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Nor Saadah bt. Harun

Pn. Qaniah bt. Mohd Ali Pn. Fauziah bt. Sulaiman En. Jamhari b. Musa En. Nazeri b. [email protected] Razaly En. Abd. Hafiz b. Abd.Samad Pn. Faridah bt. Hala

Pn. Hjh Zaharah bt Kasim Pn. Zaleha Bt Ali

Pn. Hurul Ain bt. Amran Pn. Salbiah bt. Shahlan Pn. Anias bt. Ahmad

Tn. Hj. Said b. Sarkawi

42

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 20113. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK, GURU, KELAS DAN GURU GANTI Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn Teoh Chon Chai Pen. Setiausaha : En. Zulkefli Talib (pg) : Cik Suriani bt Hassan AJK : Pn.Hjh. Zaharah bt. Kassim(Ting.6) : Semua Guru Kanan Bidang : En. Mohd. Zaki b. Saringat (Ptg) Cik Nor Hanani bt. Abdullah 4. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENILAIAN DAN PERIKSAAN a) Dalaman Pengerusi : Penolong Kanan Naib Pengerusi : Penolong Kanan Petang Setiausaha Pen S/Usaha 1 Pen S/Usaha 2 AJK : Cik Norazhana bt. Abd Wahab (Pagi) : Pn. Hjh Zaharah Bt Kasim (Ting.6) : Pn. Najatus Sima bt. Sallehan (Petang) : : : : : : : : : Semua Guru Kanan Cik Haryani bt. Taib Pn. Syarifah Asmidar bt. Syed Azizan Pn. BamahA/P Arumugam Cik Padmawaty a/p Appalanaidu Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi Pn. Rosmah bt. Ismail Cik Tan Kong Hooi Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry (Pagi) (Petang) (Ting.6) (Ting. 5) (Ting. 4) (Ting. 3) (Ting. 2) (Ting.1)/ Peralihan: Penolong Kanan Ting.6

b) Headcount Setiausaha Pen. S/U AJK

: Pn. Nor Liah bt. Aliman : Cik Teoh Hoon Chin : Pn. Zaliha bt. Ali (Ting.6) : Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi (Ting. 5) : Cik Padmawaty a/p Appalanaidu (Ting. 4) : Pn. Rosmah bt. Ismail (Ting. 3) : Cik Tan Kong Hooi (Ting. 2) : Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry (Ting.1) : Penyelaras Tingkatan : Pn. Mazuwin bt. Mohamed Marsan Pn. Halimatusadiah bt. Ibrahim : En. Amiruddin b. Ismail ( Lisan BM) Pn. Zabidah bt. Abd. Rahman (Lisan BI) : En. Khairuddin B. Nisa : Pn. Faizah bt Muin : Pn. Salmah Bt Samot (Lisan BM) En. Thiyaga Rajan a/l Munusamy (Lisan BI) : Pn. Zarinah bt. Che Aini : Pn. Salbiah bt. Shahlan Cik Haryani bt. Taib (MUET) Cik Chan Shiek Kien

c) Peperiksaam Awam PMR Setiausaha Pen S/U : AJK : SPM Setiausaha Pen. S/U AJK : STPM Setiausaha Pen S/U AJK :

43

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011

5.

JAWATANKUASA PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Pen. S/U AJK : Pengetua : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Petang : En. Khairuddin b. Nisa (S/U SPM) : Pn. Mazuwin bt. Marsan ( S/U PMR) : : : : : : Cik Nor Azhana bt. Abd Wahab (S/U Dalaman) Pn. Najatus Sima bt. Sallehan Pn. Halimatusadiah Bt. Ibrahim Guru Kanan Bidang Ketua-Ketua Panitia Berkenaan Guru-Guru Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris Sejarah, Geografi, PSV, Sains, Fizik, Kimia, Biologi Pendidikan Islam, KHB, Pend. Moral dan Prinsip Akaun

PENYELARAS KERJA KURSUS MATA PELAJARAN Sejarah Geografi Kem. Hidup Bersepadu PAFA Celik Al-Quran PEKA(Sains Teras) PEKA (Kimia) PEKA (Fizik) PEKA (Biologi) Matematik Tambahan Seni Visual Pend. Moral Perinsip Akaun PENYELARAS PAGI Pn. Affiza bt. Ahmad Apandi En. Abdul Razak b. Haron Pn. Norezatulezra Bt. Atan Pn. Hjh Sharifah bt. Mohamad Ariffin En. Mansor b. Yusof Pn. Halimatusadiah bt. Ibrahim (SPM) Cik Siti Noor Haizam Bt Khairudin (PMR) Pn. Iswary a/p Munusamy Cik Tan Lay Hoon Pn. Rosmah bt. Ismail Cik Mahfuzah bt Sobri En. Aminuddin b. Rohani Pn. Hurul Ain bt. Amran (T 6) En. Samsol Buhari b. Abdullah Pn. Hazlina bt. Jamaludin PENYELARAS PETANG En. Maamor b. Yahya Pn. Qaniah bt. Mohd Ali Pn. Siti Bastiah bt. Robiki Pn. Suraini bt. Ibrahim En. Mohd Zikri b. Samngani Pn. Padmavathy a/p Somu

7. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha : Tn.Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir AJK : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Tingkatan 6

44

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: Penolong Kanan Kokurikulum : Semua Guru Kanan Bidang

Jawatankuasa Kerja Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha AJK : Tn.Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir : Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali : Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan : Pn. Anias bt Ahmad (Wakil Tingkatan 6) : En. Zanudin b. Mohamed Jais (Ketua Guru Audio Pagi) : En.Jamhari b. Musa (Ketua Guru Audio Petang) : Pn. Faizah bt. Muin (Ketua Guru BBM) : Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir (Perakam Peristiwa Sekolah) : En.Thavakumar a/l Jaganathan(Pusat Akses) : Cik Teoh (Ketua program NILAM Pagi ) : Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan(Ketua Program NILAM Petang) : Pn. Iswary a/p Munusmy (Unit Akademik Pagi) : En. Mohamad Pauzi b. Sulaiman (Unit Ko Kurikulum) : En. Basri b. Yusof (Ketua PAR) : Semua Ketua Panitia

8. JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI/ ICT Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : En. Thavakumar a/l Jaganathan Pen Setiausaha : Pn. Fatrah bt. Zainordin: AJK : Semua Guru Kanan : En. Mohd Zikri b. Samngani : Pn. Norizan bt Hashim : Pn. Rahanita bt. Mohd Jambry : En. Mohd Shafiz B. Ghazali (juruteknik) 9. JAWATANKUASA DASAR 60:40 Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : Pn. Hajjah Siti Jariaton bt. Salimin Pen. Setiausaha : Pn. Mazuwin bt. Mohammed Marsan AJK : Semua Guru Kanan Bidang : Ketua Panitia Sains : Ketua Panitia Matematik : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman (Kaunselor) : En. Mohd Zaki b. Saringat (Kaunselor) : Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot (Setiausaha Kurikulum) : Penyelaras Tingkatan 4 10. JAWATANKUASA PPSMI Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan HEM

45

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : Pn. Teoh Chon Chai Pen. Setiausah : Pn. Najatus Sima bt. Sallehan AJK : Pn. Teoh Chon Chai (Guru Kanan Sains, Peralatan PPSMI & CD Courseware) : En.Zamri B. Baharom (Guru Kanan Bahasa) : Pn.Basirah Bt Hamzah (Guru KananVok & Tek) : En. Zulkefli B. Talib (Guru Kanan Kemanusiaan) : Pn. Halimatusadiah bt. Ibrahim (Ketua Panitia Sains) : Pn. Azizah bt. Selamat (Ketua Panitia Matematik & GG MenAtas)

:

: En.Raveendrakumar a/l Mallah (KP B.Inggeris & Penyelaras BSS) : Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot(KP Bio,) : Pn. Iswary a/p Munusamy (Ketua Panitia Kimia) : Cik Tan Lay Hoon (Ketua Panitia Fizik) : Tn.Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman (Ketua Kaunselor) : Pn. Mazuwin bt. Marsan (Ketua S/U Pep. PMR) : En.Khairudin B. Nisa (Ketua S/U Pep. SPM) : Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman (Pengerusi SPBT) : Tn Hj. Ahmad Jubaidi b.Tahir (Pengerusi PSS) : En. Thavakumar a/l Jaganathan(Setiausaha TMK) Cik Mahfuzah bt Sobri (Ketua Panitia Math Tamb & Intervensi Math Tamb) : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustafa @ Hamzah (Pembantu Makmal)

12.JAWATANKUASA INTERVENSI 2M DAN PROBIM (PEMULIHAN 2M) Pengerusi : Pengetua Pemantau/Pengurus : Penolong Kanan Petang Setiausaha : En Zamri B. Baharon ( Guru Kanan Bahasa) AJK : Semua Guru Kanan Bidang : Pn. Nor Zelina Bt Kosnan : Pn. Qaniah bt Mohd Ali : Pn. Azizah bt. Selamat : En. Nazeri b. Razali @ Razaly : Semua guru kelas Tingkatan yang terlibat 13. JAWATANKUASA CELIK AL QURAN Penyelaras : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha : En. Mansor b.Yusof Pen. Setiausaha : Pn. Noor Aini bt. Yoeb AJK : En. Jamhari b. Musa :Pn. Suraini bt.Ibrahim : Pn. Siti Hajar Bt. Mohd Aini : Pn. Hjh Sarifah Bt.Mohamad Arifin : Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria : En. Mohd Zikri b. Samngani 14.JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha Pen Setiausaha AJK : Pn. Basirah bt. Hamzah : Cik Hjh Noor Hailee bt Mahpot : Semua Guru Kanan Bidang : Semua Ketua Panitia

46

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: Setiausaha Pusat Sumber

TUGAS TUGAS GURU DI BAWAH BIDANG HEM1. JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDPengerusi Naib Pengerusi

: Pengetua : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-Kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang

47

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Setiausaha : Pn. Fatimah bt.Bakar Penolong Setiausaha : Cik Nor Hanani Bt Abdullah AJK Ketua Guru Disiplin : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos Ketua Guru B/Kaunseling : Tn. Hj. Ahmad Shairazi b. Enam @ Iman Ketua Warden Asrama : En. Mohd. Zikri B. Samngani Ketua Guru Biasiswa : Cik Siti Norhaizam Bt Khairudin Ketua Guru Koperasi : Pn. Qaniah Bt. Mohd. Ali Majalah Sekolah : Pn. Norhimah Bt. Mohd Noor Ketua Musolla : En. Jamhari b. Musa Ketua Guru SPBT : Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman Ketua Pendaftaran Sekolah : Pn. Sree Mangayakarasi a/p Enathayalan Kantin Sekolah : Pn. Hazlina bt Jamaludin Kebajikan/Derma Pelajar : Pn. Fatimah bt. Bakar Sijil Berhenti/Surat Akuan : Pn. Anias bt. Ahmad Sekolah Selamat/3K : Tn. Hj. Ahmad Shairazi b. Enam @ Iman Program Lepas PMR : Pn Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin Ketua Skim Takaful : Pn Hjh. Siti Zaharah bt. Zakaria Ketua Keceriaan Kelas : Pn. Mohd Sidik Al-Munadi B. Abd Razak Buku Kedatangan Pelajar : Cik Suriani bt. Hassan Pendidikan Pencegahan Dadah : Pn. Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin Sambutan Hari Kemerdekaan : Pn. Zaliha bt. Ali Majlis Ketua Tingkatan : En. Abdul Razak B. Harun Ketua RIMUP : En. Mohd. Zaki bin Saringat Sistem Maklumat Murid (SMM) : Cik Yap Cheng Lee Kad 001/Kad Kesihatan/Kemajuan : Pn. Siti Jariaton bt. Salimin Pend. dan Pencegahan Jenayah : Tn.Hj. Mahpod B. Yunus Keceriaan dan kebersihan Sekolah : En. Hamdan B. Sebum Retan Murid : Tan Lay Hoon KWAMP : Pn. Noreha Bt. Noh Badan Dakwah dan Agama : Pn.Hjh. Sharifah Bt. Mohamad Ariffin

2. LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Pengerusi : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong kanan Ko-Kurikulum : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos (Ketua Guru Disiplin) Pen. Setiausaha : En. Abd. Hafiz bin Abd.Samad (Guru Disiplin Petang) AJK Pengawasan Disiplin Dan Sahsiah : En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak : En. Aminuddin B. Rohani : En. Rahim b. Tugiman : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman

48

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: En. Thavakumar a/l Jaganathan : En Hamdan B. Sebum : En. Mansor b. Yusof : En. Zanudin b. Mohamed Jais : En. Raveendra Kumar a/l Mallan : Pn.Hjh Siti Jariaton bt.Salimin : Pn. Iswary a/p Munusamy : Pn. Hurul Ain bt. Amran : Pn. Sharipah bt. Mohamad Ariffin : Pn. Norizan bt. Hasim : Pn. Nor Hafizah bt. Umar : Pn. Siti Zaharah Bt. Zakaria : Pn. Faizah bt Muin : Cik Chan Shiek Kien : Pn. Hjh Zaharah Kasim : Cik Teoh Hoon Chin : Pn Bamah A/P Arumugam Sesi petang: : En. Tan Kong Hooi : Tn. Hj. Ahmad Yasin B. Mat Dinan : Pn. Sree Mangayakarasi a/p Enathayalan : En Jamhari B. Musa : En. Nazeri B. [email protected] : Pn Qaniah Bt Mohd. Ali : Pn. Suraini Bt. Ibrahim : Guru bertugas mingguan

Tindakan Kes Ponteng

: Pn Hjh Siti Jariaton Bt. Salimin : Cik Siti Hajar Bt. Zainudin : Tn Hj. Said B sarkawi : Semua Penyelaras Tingkatan

2.1.Perhimpunan Harian

: Guru bertugas mingguan

2.2.Pehimpunan Mingguan Penyelaras/Siaraya : : Perbarisan : : : : : : Protokol : : : Doa : Lagu : : Kerusi : :

En. Zanudin b. Mohamed Jais En. Jamhari b Musa En. Mohammad Sani B Zakaria En. Abdul Razak b. Harun Pn. Afizza Bt Ahmad Apandi Pn. Nur Asyikin Bt. Mahamad Zahir En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad Guru Bertugas Mingguan : Pn. Hurul Ain bt Amran Pn. Salmah Bt Samot Pn. Suraini Bt. Ibrahim Pn. Fauziah Bt. Sulaiman : En. Mansor bin Yusof En. Mohd Zikri B. Samngani : Tn Hj. Ahmad Jubaidi bin Tahir Pn. Zabidah bt Abdul RahmanPn. Rohanita Bt Mohd Jombry

En. Nadzrul Fithri bin Ahmad Satibi Pn. Mazuwin bt. Mohammed Marsan

49

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: En. Mohd Yatim B saniran : En. Nazeri b. Razali @ Razaly

2.3 Pengawas Sekolah Ketua Pagi Penolong Ketua Petang Penolong

: : : :

Tn. Hj. Mahpod bin Yunos Pn. Hurul Ain bt. Amran En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad Pn. Noreha bt. Noh

2.4Jawatankuasa Tindakan/Rayuan Disiplin Pelajar Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong kanan Ko-Kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos Pen. Setiausaha : En. Abd. Hafiz bin Abd.Samad AJK : Semua Kaunselor : Pengerusi PIBG 2.5.Laporan SSDM : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos : En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad

3. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Petang Setiusaha : Pn. Fauziah bt. Abd. Rahman Penolong S/U : Pn. Norizan Bt Hasim AJK : Cik Teoh Hoon Chin : Cik Fazilah Bt Ahmad Kamali : Pn. Nor Saadah bt. Harun : Pn. Faridah Hala Bt Majid : Pn. Siti Bastiah Bt. Robiki : Guru Tingkatan 4. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman AJK : En. Mohd Zaki b. Saringat : Pn. Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin 5. JAWATANKUASA BIASISWA Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

50

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Penolong Kanan Ko-kurikulum Penolong Kanan Tingkatan 6 Penolong Kanan Petang Setiausaha Cik Siti Nor Haizam Bt. Khairudin Penolong S/U : Pn. Nor Hafizah bt. Umar : Pn Norezatulezra Bt. Atan : Pn. Suraini Bt. Ibrahim : Pn. Noreha Bt. Noh : Pengerusi PIBG : Semua Kaunselor 6. JAWATANKUASA KWAMP Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Noreha bt Noh Penolong S/U :En. Mohd. Zikri B. Samngani AJK :Pn. Affiza bt. Apandi :Pn. Rohani bt. Kedah (PIBG) 7. JAWATANKUASA KEBAJIKAN PELAJAR Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Fatimah bt. Bakar Penolong S/U : Pn. Rohanita Bt Mohd Jambry AJK : Pn. Rohaniah Bt Ahmad Ramli : Pn. Bamah a/p Arumugan : Cik Yap Cheng Li : En. Tan Kong Hooi 8. JAWATANKUASA PENDAFTARAN PELAJAR Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong kanan Petang Pendaftaran Ting.1 / PA : Pn. Sree Mangayakarasi a/p Enathayalan Tngkatan 6 Bawah : Pn. Norsaadah Bt Harun Buku Pendaftaran(Pagi) : Pn. Nurul Hawa Bt Mohamad Zalkornain Buku Pendaftaran(Ptg ) : Pn. Padmavathy a/p Somu : Semua Penyelaras Tingkatan : Semua Guru Tingkatan 9. JAWATANKUASA JADUAL KEDATANGAN PELAJAR Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Cik Suriani Bt. Hassan Pen S/U : Pn. Fauziah Bt. Sulaiman Penyemakan Buku : Semua Penyelaras Tingkatan Kedatangan Pelajar Guru Retan : Cik Tan Lay Hoon : : : :

51

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011Pn. Syarifah Asmidar Bt. Syed Azizan 10.JAWATANKUASA KANTIN DAN TASK FORCE Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiuasaha : Pn. Hazlina Bt. Jamaludin Pen. S/U : Pn. Fatrah Bt. Zainordin AJK : Tn. Hj. Said b. Sarkawi : En. Raveendra Kumar a/l Mallan : Cik Nor Hanani Bt Abdullah : Cik Teoh Hoon Chin : En. Hamdan b. Sebum : En. Kuldip Singh a/l Jit Singh

11.JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT Penaung : Pegawai Pelajaran Negeri Perak Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Hilir Perak Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Petang : Tn. Hj. Abd Rashid b. Zainal Abidin (YDP PIBG) Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shairazi Iman (Guru B & K) Naib Setiausaha : Pn.Hjh Siti Jariaton Salimin (Guru B & K) AJK : Pn. Teoh Chon Chai (GK Sains) : En.Zulkefli B. Talib (GK Kemanusiaan) : Pn.Basirah Bt. Hamzah (GK Vot. Teknik) : En.Zamri B. Baharom (GK Bahasa) : En. Hamdan B. Sebum (Kebersihan) : En Mansor B. Yusof (Keselamatan) : En. Mohd. Zaki Saringat (Keselamatan) : Pn. Bamah A/P Arumugam (Kesihatan) : Pn. Hjh Zainah Bt Ahmad (Ketua PT) : Wakil Polis, Bomba, Klinik Kesihatan, JKR 12.JAWATANKUASA SIJIL BERHENTI DAN SURAT AKUAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Anias bt. Ahmad Pen. S/U : En. Anuar Musadat B. Omar : Pn. Hazlina Bt. Jamaludin : Semua Penyelaras Tingkatan : Semua Guru Tingkatan

52

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 201113.JAWATANKUASA KAD 001,KAD KEMAJUAN DAN BUKU KESIHATAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn.Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin Pen. S/U : En. Mohd. Zaki bin Saringat : Semua Penyelaras Tingkatan : Semua Guru Tingkatan 14.JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : En. Mohd. Zikri B. Samngani (Ketua Warden) Pen. S/U : Cik Mahfuzah Bt Sobri (Penolong Warden) : En. Mohd. Zaki bin Saringat (Kaunselor Asrama) : Pn.Hjh Siti Jariaton bt Salimin (Kaunselor Asrama) : Pn. Nor Azizah bt Mohd. Zaid (Penyelia Asrama) Ketua Biro Dakwah : En. Mansor bin Yusof Ketua Biro Disiplin : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos Ketua Biro Akademik : Cik Hjh Noor Hailee bt Mahpot Guru Kanan Bidang : Pn. Teoh Chon Chai (GK Sains) : En.Zulkefli B. Talib (GK Kemanusiaan) : Pn.Basirah Bt. Hamzah (GK Vot. Teknik) : En.Zamri B. Baharom (GK Bahasa ) Ketua Biro Makanan : Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria Ketua Biro Sukan : En. Zanudin bin Mohamed Jais : En. Mohammad Sani B. Zakaria Kokurikulum Asrama : Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali : Cik Siti Norain Bt. Omar 15.JAWATANKUASA INSURAN/TAKAFUL PELAJAR Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria Pen. S/U : Pn. Faridah Hala bt. Majid 16.JAWATAN MAJLIS KETUA TINGKATAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : En. Abdul Razak B. Harun Pen. S/U : Pn. Qaniah Bt Mohd Ali AJK : En Amirudin B. Ismail : Pn. Salbiah Bt. Sahlan : Padmavathy a/p Somu : Semua Penyelaras Tingkatan

53

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: Semua Guru Tingkatan

17.JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setuausaha : En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak Pen. Setiausaha : Pn. Syarifah Bt Abd Manan AJK : Cik Nur Asyikhin Bt. Mahamad Zahir : Cik Yap Cheng Lee : Cik Padmawaty a/p Appalanaidu : En. Mohamad Yatim B. Saniran : Pn. Nor Zelina Bt. Kosnan : Pn. Faridah Hala bt. Haji Majid : En. Maamor bin Yahya : En. Nazeri b. Razaly @ Razali : Cik Nor Hanani Bt Abdullah : Semua Penyelaras Tingkatan : Semua Guru Tingkatan 18. JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID ( SMM ) Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiusaha : Cik Yap Cheng Lee Pen. S/U (pg) : Pn. Rosmah Bt. Ismail : Pn. Najah Bt. Yusuf : Pn. Salbiah Bt. Sahlan Pen S/U (Ptg) : Pn. Rohanita bt. Mohd. Jambry : Cik Nor Hanani Bt Abdullah : Semua Guru Tingkatan : Semua Penyelaras Tingkatan 19.JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Zaleha Bt Ali P/Setiausaha : En. Mohd Pauzi B. Sulaiman AJK : Pn. Rohaniah Bt. Ahmad Ramli : Pn. Siti Hamsidah Bt Juraimi : En.Mohd Zikri B. Samngani : Cik Mahfuzah Bt.Sobri

( Ting.5 ) ( Ting.3 ) ( Ting. 4) ( Ting. 6R/6A ) (PA &Ting.1) ( Ting. 2 )

54

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun Takwim 2011: Pn. Qaniah bt Mohd Ali : Semua Guru Sejarah

20. JAWATANKUASA KESIHATAN/BILIK RAWATAN Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Ko-kurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Petang Setiausaha : Pn. Bamah a/l Arumugan Pen. S/U :