takwim kokurikulum 2014 latest

Author: citrazam

Post on 07-Jul-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  1/46

  PIAGAM PELANGGAN 

  VISI

  MELAHIRKAN PELAJAR BERBAKAT, BERPOTENSIDAN CEMERLANG DALAM KOKURIKULUM

  SEHINGGA KE PERINGKAT NEGERI MENJELANG

  MISI

  • Menjana pelaja !e"elan# $ala" a%&'('&'

  %)%*'%*l*" +ela' $en#an al+a-a.

  Pen$'$'%an Ke/an#+aan• Pen#l'/a&an pelaja +e!aa a%&'- $an

  /e$'+pl'n $ala" +*%an $an pe"a'nan %e 

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  2/46

  Ka"' a#a Se%)la. Ke/an#+aan Ma&an# K*n$a +e$'a /e%.'$"a& $en#anpen*. $e$'%a+' $e"'

  1 Me"'"p'n %e aa. %e*n##*lan $an %e#e"'lan#an $ala" /'$an#11 S*%an $an pe"a'nan12 Kela/ $an pe+a&*an13 Un'& /e*n'-)"14 Pe&an$'n#an MSSPK 

  2 Men#*&a"a%an %e+ela"a&an "*'$ +ea%&* la&'.an, a%&'('&' $anpe&an$'n#an3 Me"a&*.' aa.an pe"a%a'an +ea#a" pa$a +e&'ap .a' Ra/*4 Me"a&*.' aa.an *n&*% "en#a$a%an %ej).anan )la.a#a $an .a'%)%*'%*l*" +e%)la.

  pa$a +e&'ap &a.*n

  DASAR KOKURIKULUMSEKOLAH KEBANGSAAN MATANG KUNDA

  Un'& K)%*'%*l*"Se%)la. Ke/an#+aan Ma&an# K*n$a

  3100 Ba#an Da&)., Pea%"ene&ap%an

  /a.aa +e"*a "*'$ Ta.ap 2 $an &a.*n 3 +e%)la. 'n' +*pa5a "en#'%*&'a%&'('&' %)%*'%*l*" 5an# $'jalan%an )le. p'.a% +e%)la. +epe&' ja$*al

  5an# $'&e&ap%ankecuali/a#' "*'$ 5an# /e'+'%) &'n##' $an "e"p*n5a' +*a& a%*an $)%&) 5an#"e"pea%*%an &a.ap %e+'.a&an 'n$'('$* *n&*% &'$a% "en5e&a' +e/aan#

  a%&'('&' la+a%

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  3/46

  OBJEKTIF AM KOKURIKULUM

  1 Mela%+ana%an aa.an p'.a% Ke"en&e'an Pelajaan Mala5+'a "elal*' +*a&Pe%el'l'n# I%.&'+a+ KP 6BS7 Jl$ II 6287 5an# /e&a'%. 2 Jan*a' 189:

  2 Se"*a "*'$ &a.*n 3 $an Ta.ap 2 $'"e+&'%an "en#a"/'l /a.a#'an a&a*

  "en5e&a' a Un'& Be*n'-)"/ Kela/ $an pe+a&*an! S*%an $an pe"a'nan

  3 Pen#l'/a&an +e"*a #** $ala" pela%+anaan #ea% %eja %)%*'%*l*" $'+e%)la. a$ala. wajib

  4 Men!apa' %e+e'"/an#an an&aa pe%e"/an#an 'n&ele% $en#anpe%e"/an#an ja+"an' $an ).an'

  : Pen#'+'an "a+a lapan# "*'$;"*'$ $en#an a%&'('&' 5an# /e-ae$a. $an/)le. "e"/e'%an %e#e"/'aan %epa$a "ee%a

  Me"/'na +e&a "e"*p*% n'la';n'la' "*n' $an /e$'+pl'n +e"a+a"enjalan%an a%&'('&'

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  4/46

  MATLAMAT

  1 Me"/e'%an pel*an# %epa$a pelaja "el'/a&%an $'' $ala" %e#'a&an 5an#$'an!an# *n&*% "e"en*.' "a+a lapan# $en#an a%&'('&' 5an# /e-ae$a.

  2 Men!*n#%'l /a%a& +e&a "e"*p*% /a%a& pelaja %e &a.ap 5an# le/'.&'n##'

  3 Menana" n'la' %e+'.a&an $an %e+eja.&eaan $'' pelaja +epanjan# .a5a&

  4 Me"/en&*% +a.+'a. pelaja, pe+)nal'&' $an %e5a%'nan $'', +e"an#a&%e+*%anan +e&a "e"a&*.' pea&*an $an *n$an#;*n$an# 5an#$'&e&ap%an

  : Menana" +e"an#a& %eja+a"a $an /e&an##*n#jaa/

  Mela.'%an a&le& 5an# !e"elan# $an /e$'+pl'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  5/46

  SENARAI GURU PENASIHATKOKURIKULUM "#$$

   JA3ATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM "#$%

   JA3ATANKUASA PENGURUSAN 

  Gu*u Be-a*

  En A/* K.a' B B*%.a'

  Gu*u HEM

  En Ha+an H'+a"*$'n B

  Gu*u Ka(a( Pe('a,bi*a(

  En A="an B M).a"e$ >*+)- 

  Gu*u K)ku*ikulu+

  En M).$ Ha+)l N'=a"

  Se'iau-a.a Suka(

  En M).$ a'*= Ra='"an B

  Se'iau-a.a K)ku*ikulu+

  C'% N**la'n' B& O&."an ?

  Pe(1ela*a-Kelab Suka(4

  Pe*+ai(a(

  EnHa+anH'+a"*$'n B

  Pe(1ela*a-Kelab 4

  Pe*-a'ua(

  En A/$ Ra=a% BN)$'n

  Pe(1ela*a-U(i' Pakaia(

  Se*a&a+

  C'% S.a.'$a B&Saa$

  Guru

  Rumah

  Sukan

  Gu*uPe(a-i.a

  '

  Gu*uPe(a-i.a

  '

  Gu*uPe(a-i.a

  '

  Guru

  Pasuka

  n

  Pe(&e*u-i Pa-uka( Pakaia( Se*a&a+5 Kelab4Pe*-a'ua(5 Kelab Suka(4

  Pe*+ai(a(5 Ke'ua Ru+a. Suka( Da( Ka/'e( Pa-uka( Sek)la. 6Mu*i,!

   

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  6/46

  %$ Jawa'a(kua-a K)ku*ikulu+ Sek)la.

  Pen#e*+' En A/* K.a' B B*%.a'6 G** Be+a 7N Pen#e*+' En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$ Ha$='6G**

  K)%*'%*l*"7 En A="an B M).a"e$ >*+)- 6 G** KananPen&a$/'an 7 En Ha+an H'+a"*$'n B A."a$ 6 PK Hal E.alM*'$ 7

  Se&'a*+a.aK)%*'%*l*"

  C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

  Se&'a*+a.a S*%[email protected]"a'nan

  En M).$ a'*= Ra='"an B M).$ H'ja='

  A.l' Jaa&an%*a+a C'% S.a.'$a B& Saa$ En A/$ Ra=a% B N)$'n EnHa+an H'+a"*$'n B A."a$ Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

  %" Majli- U(i' Be*u(i2)*+

  Pen#e*+' En A/* K.a' B B*%.a'Na'/ Pen#e*+' En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$

  Ha$='

  Pen#a%ap C'% S.a.'$a B& Saa$ Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

  %8 Majli- Pe*-a'ua( 4 Kelab

  Pen#e*+' En A/* K.a' B B*%.a'Na'/ Pen#e*+' En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$

  Ha$='

  Kela/ K)"p*&e En A/$ Ra=a% B N)$'n

  C'% 

  N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

  Ba.a+a Mela5* C'% S.a.'$a B& Saa$

  Ba.a+a In##e'+

  Sa'n+

  A#a"a I+la"

  En M).$ a'*= Ra='"an B M).$H'ja='

  C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

  En A/$ Ra=a% B N)$'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  7/46

  %% Majli- Suka( Da( Pe*+ai(a(

  Pen#e*+' En A/* K.a' B B*%.a'Na'/ Pen#e*+' En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$

  Ha$='

  P'n# P)n# En M).$ a'*= Ra='"an B M).$H'ja=' EnHa+an H'+a"*$'n B A."a$

  Ba$"'n&)n En A/$ Ra=a% B N)$'n

  Ola.a#a

  Meen&a+ $e+a

  Sa.'//a

  C'% S.a.'$a B& Saa$

  C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

  Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  8/46

   JA3ATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH TAHUN "#$%

  Pe(au(& 0 TN HJ MUHAMAT ROLI B HJ HASSAN

    Pen#aa. Pelajaan Pea%

  Pe(a-i.a' 0 EN 9AINAL ABIDIN BIN OSMAN  Pe#aa' Pelajaan Daea. H'l' Pea%

  Pe(&e*u-i 0 EN ABU KHAIR B BUKHARI  G** Be+a

  A.l' Jaa&an%*a+a

  $ Jawa'a(kua-a Kecil Pe+ba(&u(a( Fi:ikal Suka( Sek)la.Pe(&e*u-i 0 EN HASAN HISAMUDIN B AHMAD

    G** Kanan Hal E.al M*'$

  " Jawa'a(kua-a Kecil Pe(&&alakka( Suka(Pe(&e*u-i 0 EN MOHD HASROL NI9AM B MOHD HAD9IR

    G** Kanan K)%*'%*l*"

  8 Jawa'a(kua-a Kecil Su+be* Ma(u-iaPe(&e*u-i 0 EN A9MAN B MOHAMED ;USOF

    G** Kanan Pen&a$/'an

  % Jawa'a(kua-a Kecil Pe+a('aua( ,a( Pe(ilaia(Pe(&e*u-i 0 EN MOHD FAIRU9 RA9IMAN B MOHD HIJA9I

    Se&'a*+a.a S*%an

  Jawa'a(kua-a Kecil Tek(ikalPe(&e*u-i 0 PIBG

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  9/46

   JA3ATANKUASA INDUK PERUNTUKKAN KE3ANGAN KOKURIKULUMSKMK TAHUN "#$%

  PENASIHAT PEGAAI PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK  

  PENGERUSI

  EN ABU KHAIR B BUKHARI

  GURU BESAR

   TIMBALAN PENGERUSI

  EN MOHD HASROL NIAM B MOHD HADIRGK KOKURIKULUM

  NAIB PENGERUSI

  EN AMAN B MOHAMED >USOGK PENTADBIRAN

  NAIB PENGERUSI II

  EN HASAN HISAMUDIN B AHMADGK HAL EH3AL MURID

  SETIAUSAHA KOKURIKULUM CIK NURULAINI BT OTHMAN ? HUSSIN

  SETIAUSAHA SUKAN DANPERMAINAN

  EN MOHD AIRU RAIMAN B MOHD HIJAI

  PEN>ELARAS UNITBERUNIORM

  CIK SHAHIDA BT SAAD

  PEN>ELARAS KELABPERSATUAN

  EN ABD RAAK B NORDIN

  PEN>ELARAS KELAB SUKAN PERMAINAN

  EN HASAN HISAMUDIN B AHMAD

  AHLI JAATANKUASA Gu*u Pe(a-i.a' U(i' Be*u(i2)*+ 

  CIK SHAHIDA BT SAADPN NORHA>ATI BT KAMARUDIN

  Gu*u Pe(a-i.a' Kelab ? Pe*-a'ua( Aka,e+ik EN ABD RAAK B NORDINCIK NURULAINI BT OTHMAN ? HUSSIN

  Gu*u Pe(a-i.a' Kelab Suka( ? Pe*+ai(a(EN AIRU RAIMAN B MOHD HIJAI

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  10/46

  SENARAI GURU PENASIHAT KOKURIKULUM "#$%

  A7 PASUKAN BERUNIFORM

  BI

  L

  PENGAKAP

  1 C'% S.a.'$a B& Saa$2 Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

  B7 KELAB ? PERSATUAN

  KELAB KOMPUTER

  1 C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n2 En A/$ Ra=a% B N)$'n

  @7 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

  PING PONG

  1 En M).$ a'*= Ra='"an B H'ja='2 En Ha+an H'+a"*$'n B A."a$

  D 7 PROGRAM $MURID $SUKAN

  PING PONG

  1 En M).$ a'*= Ra='"an B H'ja='2 En Ha+an H'+a"*$'n B A."a$3 Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

  BADMINTON

  1 En A/$*l Ra=a% B N)$'n2 En A="an B M).a"e$ >*+)-  

  C'% S.a.'$a B& Saa$

  OLAHRAGA

  1 En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$ Ha$='2 En A/* K.a' B B*%.a'

  C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  11/46

  TAK3IM KOKURIKULUM SEKOLAH "#$%

  BULAN AKTIVITI TINDAKAN

   JANUARI1 Me+5*aa& In$*% K)%*'%*l*" %al' pe&a"a2 Me+5*aa& jaa&an%*a+a pa+*%an /a$an

  /e*n'-)" pe+a&*an%ela/ +*%an $anpe"a'nan

  3 Pen$a-&aan a.l' /a*4 Pen#e$aan /)an# %e/enaan '/*/apa .a$'

  a%&'('&' %)%*'%*l*" $an "en#*"p*l +e"*la: Pe"'l'.an $an la&'.an *n&*% pe"a'nan

  pa+*%an +e%)la. Pe"'l'.an $an la&'.an *n&*% Kej).anan

  /alapan $an pa$an#

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  12/46

  Pen5elaa+

  Me'1 Sa"/*&an Ha' G** pe'n#%a& +e%)la.2 A%&'('&' K)%*'%*l*"3 Pe&an$'n#an P'$a&)

  AJK Ha' G**SU K)%*G**pena+'.a&

   J*n

  1 Lap)an Pen!apa'an $ala" a%&'('&'

  K)%*'%*l*"2 P)#a" An&' $a$a.3 Kej).anan Balapan $an Pa$an# Ta.*nan

  pe'n#%a& +e%)la.4 A%&'('&' K)%*'%*l*": Pe&an$'n#an A%&'('&' K)%*'%*l*"

  G**Pena+'.a& J**la&'.SU K)%*

   J*la'1 Sa"/*&an B*lan Ke!e#a+an2 P)#a" Kela/ Pe"/'"/'n# Ra%an Se/a5a3 A%&'('&' K)%*'%*l*"4 P)#a" Ta$a*+ Al F *an: P)#a" pen#.a5a&an /*lan Ra"a$.an

  Majl'+ /e/*%a p*a+a

  SU S*%anSU K)%*

  O#)+1 Sa"/*&an B*lan Ke"e$e%aan2 Sa"/*&an Ha' Ra5a P*a+a pe'n#%a&

  %el)"p)%

  SU K)%*Pan'&'aPen$I+la"

  Sep&e"/e

  1 Kan'(al S*%an @ Pe"a'nan2 Ha' K)%*'%*l*" @Pe%.e"a.an Un'&

  Be*n'-)"

  G**Pe"a'ananSU S*%an

  O%&)/e 1 Laa&an Se%)la.2 Me+5*aa& %)%*'%*l*" Se%)la. Ke&'#a SU+a.a K)%*

  N)(e"/e

  1 Pe+e$'aan Pa+*%an Se%)la. +e+' 201:1 Pen'la'an Pen!apa'an "*'$ $ala" a%&'('&'

  %)%*'%*l*"

  G**pe"a'anan

    SU S*%an

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  13/46

  AKTIVITI KOKURIKULUM

   JANUARI "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  2 Jan 20146K.a"'+7

  Se+' pe+e%)la.an /e"*la Se"*a #**

  < ; 31 Jan 2014Pe"'l'.an a%'l Se%)la. *n&*%pe"a'nan MSSPK $an /alapan @

  pa$an#

  G** Pen5elaa+

  Pe&an$'n#an9 Jan 2014

  6Sela+a7Me+5*aa& Pen#**+anK)%*'%*l*"

  PKK)%*, SU K)%*,+e"*a #**

  1 Jan 20146Ra/*7

  Me+5*aa& K)%*'%*l*" 16Un'& Be*n'-)", Pe+a&*an $anPe"a'nan7

  Se"*a #** @ "*'$

  23 Jan 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  Se"*a #** @ "*'$

  30 Jan 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  Se"*a #** @ "*'$

  FEBRUARI "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  e/ 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  13 e/ 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  20 e/ 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  2< e/ 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  [email protected] "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  Ma! 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  8 Ma! 20146Sa/&*7

  Kej).anan Balapan @ Pa$an#Daea.

  GKK, SU S*%an, SUK)%*

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  14/46

  13 Ma! 20146Ra/*7

  Kej).anan Ca&* Kel)"p)% 9 SU S*%an

  20 Ma! 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  APRIL "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  3 Ap'l 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  10 Ap'l 2014 6Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  1< Ap'l 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  24 Ap'l 2014 6Ra/*7 A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan GKK @ #** pena+'.a&

  MEI "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  1 Me' 20146Ra/*7

  CUTI HARI PEKERJA

  9 Me' 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  1: Me' 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  22 Me' 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

   JUN "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  2: Me' ; 8 J*n2014

  C*&' Pe&en#a.aan Ta.*n

  12 J*n 2014 6Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  18 J*n 2014 6Ra/*7 A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan GKK @ #** pena+'.a&

  2 J*n 20146Ra/*7

  Kej).anan Meen&a+ De+aPe'n#%a& Se%)la.

  Se"*a a#a SKMK 

  2 J*n 20146Ra/*7

  Kej).anan Balapan @ Pa$an# Ta.*nan

  Se"*a a#a SKMK 

  2 J*n 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  15/46

   JULAI "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  3 J*la' 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  10 J*la' 20146Ra/*7

  Aal Ra"a$.an

  1< J*la' 2014 6Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  24 J*la' 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  31 J*la' 2014 6Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan GKK @ #** pena+'.a&

  OGOS "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  18 O#)+ 20146I+n'n7

  Ke"pen K'/a Jal* Ge"'lan# SU K)%)

  21 O#)+ 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  29 O#)+ 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  30 O#)+ 20146J*"aa&7

  Sa"/*&an Ha' Ke"e$e%aan SU K)%)

  SEPTEMBER "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  4 Sep& 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  19 Sep& 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  2: Sep& 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan GKK @ #** pena+'.a&

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  16/46

  OKTOBER "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  2 O%&)/e 20146Ra/*7

  Pe&an$'n#an B*lan Ba.a+a Pan'&'a "a&apelajaan

  8 O%&)/e 20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  18;20 O%&)/e2014

  6Sa/&* @ A.a$7Ha' K)%*'%*l*" GKK @ #** pena+'.a&

  23 O%&)/e2014

  6Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Un'& Be*n'-)" @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  30 O%&)/e20146Ra/*7

  A%&'('&' M'n##*an K)%*'%*l*"Pe+a&*an @ Pe"a'nan

  GKK @ #** pena+'.a&

  NOVEMBER "#$%

  TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

  N)(e"/e2014

  6Ra/*7Ha' An*#ea. Ke!e"elan#an GKK, SU K)%*, SU PIBG

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  17/46

   JADUAL KELAS 4 PERJUMPAAN KOKURIKULUM TAHUN "#$%

  TARIKH

  UNIT BERUNIFORM 4 PERSATUANKELAB SUKAN DAN PERMAINAN

  PROGRAM $M$SSela-a

  $8# /'& 88# /'&

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  18/46

  23 JULAI 2014 Un'& Be*n'-)"30 JULAI 2014 Pe+a&*an A%a$e"'% OGOS 2014 Kela/ Pe"a'nan13 OGOS 2014 Un'& Be*n'-)"20 OGOS 2014 Pe+a&*an A%a$e"'%2< OGOS 2014 Kela/ Pe"a'nan3 SEPTEMBER

  2014

  Un'& Be*n'-)"

  10 SEPTEMBER2014

  Pe+a&*an A%a$e"'%

  24 SEPTEMBER2014

  Kela/ Pe"a'nan

  1 OKTOBER2014

  Un'& Be*n'-)"

  9 OKTOBER2014

  Pe+a&*an A%a$e"'%

  1: OKTOBER2014

  Kela/ Pe"a'nan

  22 OKTOBER2014

  Un'& Be*n'-)"

  28 OKTOBER2014

  Pe+a&*an A%a$e"'%

  : NOEMBER2014

  Kela/ Pe"a'nan

  12 NOEMBER2014

  Un'& Be*n'-)"

  18 NOEMBER2014

  Pe+a&*an A%a$e"'%

  Maklu+a( 0$ Ak'ii'i k)ku*ikulu+ ,ijala(ka( -e/e*'i 1a(& ,i'e'a/ka(

  " Se&ala /e*uba.a( aka( ,i+aklu+ka( ,a*i +a-a ke -e+a-a

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  19/46

  SK Ma&an# K*n$a

   Ja$*al Pej*"paan P)#a" 1 M*'$ 1S*%an 2014

  TARIKHPROGRAM $M$S

  Sela-a

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  20/46

  1< JUN 2014 Ola.a#a24 JUN 2014 Ba$"'n&)n1 JULAI 2014 P'n# P)n#9 JULAI 2014 Ola.a#a1: JULAI 2014 C*&' +e"pena N*=*l Al;*an22 JULAI 2014 Ba$"'n&)n28 JULAI 2014 C*&' +e"pena Ha' Ra5a P*a+a

  : OGOS 2014 P'n# P)n#12 OGOS 2014 Ola.a#a18 OGOS 2014 Ba$"'n&)n2 OGOS 2014 P'n# P)n#2 SEPTEMBER2014

  Ola.a#a

  8 SEPTEMBER2014

  Ba$"'n&)n

  23 SEPTEMBER2014

  P'n# P)n#

  30 SEPTEMBER2014

  Ola.a#a

  < OKTOBER2014

  Ba$"'n&)n

  14 OKTOBER2014

  P'n# P)n#

  21 OKTOBER2014

  Ola.a#a

  29 OKTOBER2014

  Ba$"'n&)n

  4 NOEMBER2014

  P'n# P)n#

  11 NOEMBER

  2014

  Ola.a#a

  19 NOEMBER2014

  Ba$"'n&)n

  Maklu+a( 0$ Ak'ii'i k)ku*ikulu+ ,ijala(ka( -e/e*'i 1a(& ,i'e'a/ka(

  " Se&ala /e*uba.a( aka( ,i+aklu+ka( ,a*i +a-a ke -e+a-a

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  21/46

  SENARAI NAMA GURU PEN;ELARAS PERTANDINGAN MSSPK "#$%

  BIL

  NAMAPERMAINAN

  TARIKHPERTANDING

  AN6Kel)+/)k7

  TARIKHPERTANDING

  AN6Dae*a.7

  TARIKHPERTANDING

  AN6Ne&e*i7

  GURU PEN;ELARAS

  01

  B)la Bal'n#

   Se/el*"

  0 Ap 2014

  Se/el*"20 Ap'l 2014

  SK S*l&an A/$A='=

  02 F 0 Me'

  2014Pea% Ten#a.

  En M).a"a$ a%.' B A/$Manan

  Pn Ha'*nn'=a /& Maa"*nPn Ha=l'na /& A/$ Ra."anPn N).a5a&' /& Sa/&*

  02

  B)la Sepa%Se/el*"

  1 Ma! 2014Se/el*"

  0 Ap 2014SK Sela/a%

  2: ; 28 Ap'l2014

  Ba&an# Pa$an#

  En Ha"$an / B'+"'nEn M).$ A=ala" / A/$ a.'"En Hal'" / S.a.a'En M).$ a%' / Da*$

  03

  Balapan $anPa$an#

  Se/el*"02 Ma! 2014

  Se/el*"1 Ma! 2014SK S# Sa"a%

  12 F 1: Ap'l2014

  K'n&a U&aa

  En S5a.'l I=an B'n Sa'$Pn A='=a. /& Ma& .a'+Pn R*.a5an' /& a'nal A/'$'nEn Sal'%.'n / Ba%'C'% A'+5a. /& Na++'

  04

  Sepa% Ta%a

  Se/el*"1 Ma! 2014

  Se/el*"0 Ap 2014

  SK Ba#anDa&).

  2: F 29 Ap2014

  K'n&a Sela&an

  En M).$ a%' / Da*$

  En Ha"$an / B'+"'n

  0:

  B)la Ja'n#Se/el*"

  1 Ma! 2014

  Se/el*"0 Ap 2014SK Tanj)n#

  Ba5an

  2< F 28 Ap'l2014

  Ba&an# Pa$an#

  Pn Ha='a A=n) /& M).$Al'Pn N)+5aa'a /& O&."anPn In&an S*.ana /& Sa/*&'Pn Ka"a'=an /& I/a.'"

  0

  Ba$"'n&)nSe/el*"

  1 Ma! 2014Se/el*"

  13 Ap 2014SK K.' J).a'

  0: F 0< Ap2014

  H*l* Pea%

  En Sal'%.'n / Ba%'En Hal'" / S.a.a'Pn Ha='a A=n) /& M).$Al'

  0< Ca&* Se/el*" Se/el*" 22 F 2: e/ Pn I=a&*l A='ea /& S.a"+*$'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  22/46

  2 Jan 2014 03 e/ 2014

  SJK6T7 Baa&.'2014LMS

  Pn N).a5a&' /& Sa/&*Pn a%'a. /& J).a'

  09

  P'n# P)n#Se/el*"

  2 Jan 2014

  Se/el*"03 e/ 2014SJKC Ke)

  M'nn

  2< e/ F 02Ma! 2014

  Ke'an

  En S5a.'l I=an B'n Sa'$En M).$ A=*l / Ma& >*+)- 

  SENARAI NAMA GURU PEN;ELARAS PERTANDINGAN KOKURIKULUM AKADEMIK "#$%

  BIL

  NAMA PERMAINAN

  TARIKHPERTANDING

  AN6Kel)+/)k7

  TARIKHPERTANDING

  AN6Dae*a.7

  TARIKHPERTANDING

  AN6Ne&e*i7

  GURU PEN;ELARAS

  01

  Be!e'&a Ba.a+aMela5* T.p 1

  20 J*n 201428 J*n 2014SK S'"pan#

  E"pa& J*la' 2014

  Pn Ha='a A=n) /& M).$Al'Pn In&an S*.ana /& Sa/*&'

  02

  Be!e'&a Ba.a+aMela5* T.p 2

  20 J*n 201428 J*n 2014SK S'"pan#

  E"pa& J*la' 2014

  Pn Ha='a A=n) /& M).$Al'Pn In&an S*.ana /& Sa/*&'

  03

  Be!e'&a Be'a"a 20 J*n 201428 J*n 2014SK S*l&an A

  A='=

  J*la' 2014Pn Ha='a A=n) /& M).$Al'

  Pn In&an S*.ana /& Sa/*&'

  04

  A!&')n S)n#+ Le(el 1 2< Ap 2014

  4 Me' 2014SK S*n#a'

  B*l).19 Me' 2014

  Pn R*.a5an' /& a'nalA/'$'nPn Ha=l'na /& A/$Ra."an

  0:

  S&)5 Tell'n# Le(el 2 2< Ap 20144 Me' 2014SK Tanj*n#

  Ba5an19 Me' 2014

  Pn R*.a5an' /& a'nalA/'$'nPn Ha=l'na /& A/$Ra."an

  0

  C.)al Spea%'n# 2< Ap 2014 4 Me' 2014SJKC C.)n#

  M'n

  19 Me' 2014 Pn Ha=l'na /& A/$Ra."anPn R*.a5an' /& a'nal

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  23/46

  A/'$'n

  0<

  Be!e'&a Sa'n+ BIn##e'+ T.p 1

  < F 9 J*n 2014SK Sele%).6SMK S*l&an

  A/$7

  21 F 22 J*n2014

  En Hal'" B'n S.a.a'Pn Ha=l'na /& A/$Ra."an

  SENARAI NAMA GURU PEN;ELARAS PERTANDINGAN KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM "#$%

  BIL

  NAMA PERMAINAN

  TARIKHPERTANDING

  AN6Kel)+/)k7

  TARIKHPERTANDING

  AN6Dae*a.7

  TARIKHPERTANDING

  AN6Ne&e*i7

  GURU PEN;ELARAS

  01

  Pe%.e"a.an PBB Se%Ren

  09 F 10 Ma!2014

  SK Sela/a%

  Ma! 2014Manj*n#

  En S5a.'l I=an B'n Sa'$En M).a"a$ a%.' B A/$MananEn Ha"$an /'n B'+"'n

  Pn N)+5aa'a /& O&."anPn Ha'*nn'=a /& Maa"*

  02

  Pe&an$'n#an Kaa$Ka%' PBB Se% Ren

  Ap'l 2014SK Raja M*$a

  M*+aMe' 2014

  B Pa$an# @KKan#+a

  En S5a.'l I=an B'n Sa'$En M).a"a$ a%.' B A/$MananEn Hal'"B'n S.a.'Pn A='=a. /& Ma& Ha'+Pn I=a&*l A='ea /&S.a"+*$'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  24/46

  SENARAI AGIHAN UNIT KOKURIKULUM

  Bil

  Na+a Gu*u U(i' U(i2)*+Pe*-a'ua(4Kela

  bKelab

  Pe*+ai(a(1 Tn Hj Ma."*$ B'n Ha++an ; ; ;2 PnHj. N)) Hana B& Ba$'* a"an ; ; ;3 Pn a=l'na. B& Al' ; ; ;4 En M*.a""a$ A=an$ B'n M)%.&a ; ; ;: Pn A='=a. /& Ma& Ha'+

  Pn Ka"a'=an B& I/a.'" < Pn a%'a. /& J).a' 9 En Hal'" B'n S.a.a' 8 Pn I=a&*l A='ea B& S.a"+*$'n 10

  En M).$A=ala" B'n A/$Ra.'"

  11

  Pn Ha'*nn'=a /& Maa"*

  12

  Pn Ha=l'na B& A/$Ra."an

  13

  Pn R*.a5an' B& a'nal A/'$'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  25/46

  14

  En M).$ A=*l B'n Ma& >*+)-

  1:

  En Ha"$an B'n B'+"'n

  1

  Pn In&an S*.ana B& Sa/*&'

  1<

  Pn N).a5a&' B& Sa/&*

  19 En Sal'%'n B'n Ba%'

  18

  En S5a.'l I=an B'n Sa'$

  20

  Pn Ha='a A=n) B& M).$ Al'

  21

  En M).$ a%' B'n Da*$

  22

  Pn N)+5aa'a B& O&."an

  23

  En M).a"a$ a%.' B A/$*l Manan

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  26/46

  @ATATAN 4 MAKLUMAN1 Pen#l'/a&an %e#'a&an K)%*'%*l*"

  - M*'$;"*'$ &a.*n 3, 4, :, @ - Un'& Be*n'-)"- Kela/ @ Pe+a&*an- S*%an @ Pe"a'nan

  2 Ke#'a&an $'jalan%an pa$a .a' Ra/* $a' 330 .'n##a :30 p- Un'& Be*n'-)" S*%an @ Pe"a'nan 330 F 430 p- Kela/ @ Pe+a&*an S*%an @ Pe"a'nan 430 F :30 p- P)#a" 1 M*'$ 1 S*%an +e&'ap .a' K.a"'+ 200 F 300 p

  3 Se"*a *n'& $'"'n&a "ean!an# a%&'('&' &a.*nan, "en!a&a&%an lap)ana%&'('&'"'n##*an, "en!a&a& %e$a&an#an "*'$ $an "e"/*a& pen'la'an *n&*%

  +e&'ap "*'$$*a %al' +e&a.*n 6 Me' @ N)(7

  4 Se/aan# pe&*%aanpen##an&'an ja$*al /e&*#a+ #** pel* $'"a%l*"%an%epa$a %e&*a +e&'ap *n'&, GPK K)%*'%*l*" a&a* G** Be+a +e&ela./e"*a-a%a& $an $'pe+e&*j*' )le. a%an pen##an&'

  : Se"*a ala&an 5an# &ela. $'#*na%an "e+&'la. $'+'"pan +e"*la %e &e"pa&a+al

  Pen#**+ Pa+*%an Se%)la. a B)la Sepa% En Ha"$an /'n B'+"'n/ B)la Ja'n# Pn Ha='a A=n) /& M).$ Al'! Ola.a#a En S5a.'l I=an /'n Sa'$

  $ B)la Bal'n# En M).$ a%.' /'n A/$ Manane Ca&* Pn I=a&*l A='ea /& S.a"+*$'n- S Ta%a En Sal'%'n B'n Ba%'# P'n# P)n# En S5a.'l I=an B'n Sa'$. Ba$"'n&)n En Hal'" B'n S.a.a'

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  27/46

  SK Ba#an Da&). SK Ba#an Da&).

  LAMPIRAN

  SENARAI TANGGUNGJA3AB GURU PEMIMPIN 4 PENASIHAT PERSATUAN

  1 Me"a+&'%an Me+5*aa& A#*n# $'a$a%an /a#' &*j*an "elan&'% A.l' Jaa&an%*a+a

  2 Me"a+&'%an a$a Pele"/a#aan $an Pea&*an

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  28/46

  3 Me"a+&'%an a%&'('&' +elaa+ $en#an )/je%&'- +e%)la.

  4 Me"a+&'%an Jaa&an%*a+a "enjalan%an &*#a+ +epe&' &e%an$*n# $ala"

  Pele"/a#aan

  : Mean!an# a%&'('&' &a.*nan $en#an %eja+a"a pelaja

  Me"a+&'%an a%&'('&' /ejalan "en#'%*& ja$*al 5an# $'&e&ap%an

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  29/46

  12Menel'&' !a&a&an "'n'& "e+5*aa& $an "e"a+&'%an +e#ala &'n$a%an 5an#$'p*&*+%an $'a"/'l &'n$a%an +eajan5a

  13Me"/'n!an#%an +e"*a p)#a" $an a%&'('&' "'n##*an, +e"e+&e $an&a.*nan /e+a"a;+a"a a.l' jaa&an%*a+a $an #** pena+'.a&

  14Me"a+&'%an +e"*a %e#'a&an 5an# $'an!an# $apa& $'jalan%an $en#an /a'%1:Menjalan%an &*#a+;&*#a+ la'n 5an# $'aa.%an )le. G** Pe"'"p'n $a' +e"a+a %e

  +e"a+a

  " Naib Pe(&e*u-i

  "$ Me"/an&* pen#e*+' $ala" "enjalan%an &*#a+ $an &an##*n#jaa/ 5an#$'/e'

  "" Me"pen#e*+'%an "e+5*aa& j'%a pen#e*+' &'$a% $apa& .a$'"8 Menjalan%an &*#a+;&*#a+ la'n 5an# $'aa.%an )le. G** Pe"'"p'n $a

  +e"a+a %e +e"a+a

  8 Se'iau-a.a

  31Men!a&a& "'n'& "e+5*aa& $an "en#e$a%ann5a %epa$a a.l'32Men5e$'a%an lap)an +e"e+&e $an lap)an &a.*nan *n&*% $'+el'a )le. G**

  Pe"'"p'n33Menjalan%an &*#a+;&*#a+ la'n 5an# $'aa.%an )le. G** Pe"'"p'n $a' +e"a+a %e+e"a+a

  % Pe()l)(& Se'iau-a.a

  41Me"/an&* Se&'a*+a.a "enjalan%an +e#ala &*#a+ $an &an##*n#jaa/n5a42Be%eja+a"a $en#an +e&'a*+a.a43Menjalan%an &*#a+;&*#a+ la'n 5an# $'aa.%an )le. G** Pe"'"p'n $a' +e"a+a %e

  +e"a+a

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  30/46

  SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG KUNDA8=$## BAGAN DATOH

  PERAK DARUL RID9UAN

  UNIT KOKURIKULUM SKBD

  B U K U P E L A P O R A N A K T I V I T I

  C UNIT BERUNIFORM 4 KELAB ? PERSATUAN 4 SUKAN ? PERMAINAN

  NAMA PEN;ELARAS

  [email protected]

  SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG KUNDA8=$## BAGAN DATOH

  PERAK DARUL RID9UAN

   JAATANKUASAUNIT BERUNIORM KELAB PERSATUAN PERMAINAN

  GURU PENASIHAT

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  31/46

  1 2

  3 4

  :

  PENGERUSI

  NAIB PENGERUSI

  SETIAUSAHA

  NAIB SETIAUSAHA

  BENDAHARI

  AJK 

  17 6 7 276 7

  376 7 47 6 7

  :7 6 7 76 7

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  32/46

  N

    JANUARI

   EBRUARI

    MAC

    APRIL

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  33/46

    MEI

    JUN

    JULAI

    OGOS

  SEPTEMBER

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  34/46

    OKTOBER

  NOEMBER

  SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG KUNDA8=$## BAGAN DATOH

  PERAK DARUL RID9UAN

  LAPORAN AKTIVITICUNIT BERUNIFORM 4 KELAB PERSATUAN 4 PERMAINAN

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  35/46

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  36/46

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  37/46

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  38/46

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  39/46

  TARIK 

  H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  40/46

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  41/46

  TARIK H

  AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  42/46

  TARIK H AKTIVITI @ATATAN

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  43/46

  SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG KUNDA8=$## BAGAN DATOH

  PERAK DARUL RID9UAN

  LAPORAN KEHADIRAN GURU 4 MURID

  CUNIT BERUNIFORM 4 KELAB PERSATUAN 4 PERMAINAN

  BULAN

  TARIKH

  BIL

  NAMAGURU

   TT TT TT TT TT TT TT TT

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  44/46

  1

  2

  3

  4

  :

  BIL

  MURID  

  a'au

    a'au

    a'au

    a'au

    a'au

    a'au

    a'au

    a'au

  1

  2

  3

  4

  :

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  45/46

  18

  20

  21

  22

  23

  24

  2:

  2

  2

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  46/46

  44

  4:

  4

  4