takwim kokurikulum 2014 latest

Download Takwim Kokurikulum 2014 Latest

Post on 07-Jul-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  1/46

  PIAGAM PELANGGAN  

  VISI

  MELAHIRKAN PELAJAR BERBAKAT, BERPOTENSI DAN CEMERLANG DALAM KOKURIKULUM

  SEHINGGA KE PERINGKAT NEGERI MENJELANG

  MISI

  • Menjana pelaja !e"elan# $ala" a%&'('&'

  %)%*'%*l*" +ela' $en#an al+a-a.

  Pen$'$'%an Ke/an#+aan • Pen#l'/a&an pelaja +e!aa a%&'- $an

  /e$'+pl'n $ala" +*%an $an pe"a'nan %e  

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  2/46

  Ka"' a#a Se%)la. Ke/an#+aan Ma&an# K*n$a +e$'a /e%.'$"a& $en#an pen*. $e$'%a+' $e"'

  1 Me"'"p'n %e aa. %e*n##*lan $an %e#e"'lan#an $ala" /'$an# 11 S*%an $an pe"a'nan 12 Kela/ $an pe+a&*an 13 Un'& /e*n'-)" 14 Pe&an$'n#an MSSPK 

  2 Men#*&a"a%an %e+ela"a&an "*'$ +ea%&* la&'.an, a%&'('&' $an pe&an$'n#an 3 Me"a&*.' aa.an pe"a%a'an +ea#a" pa$a +e&'ap .a' Ra/* 4 Me"a&*.' aa.an *n&*% "en#a$a%an %ej).anan )la.a#a $an .a' %)%*'%*l*" +e%)la.

  pa$a +e&'ap &a.*n

  DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG KUNDA

  Un'& K)%*'%*l*" Se%)la. Ke/an#+aan Ma&an# K*n$a

  3100 Ba#an Da&)., Pea% "ene&ap%an

  /a.aa +e"*a "*'$ Ta.ap 2 $an &a.*n 3 +e%)la. 'n' +*pa5a "en#'%*&' a%&'('&' %)%*'%*l*" 5an# $'jalan%an )le. p'.a% +e%)la. +epe&' ja$*al

  5an# $'&e&ap%ankecuali /a#' "*'$ 5an# /e'+'%) &'n##' $an "e"p*n5a' +*a& a%*an $)%&) 5an# "e"pea%*%an &a.ap %e+'.a&an 'n$'('$* *n&*% &'$a% "en5e&a' +e/aan#

  a%&'('&' la+a%

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  3/46

  OBJEKTIF AM KOKURIKULUM

  1 Mela%+ana%an aa.an p'.a% Ke"en&e'an Pelajaan Mala5+'a "elal*' +*a& Pe%el'l'n# I%.&'+a+ KP 6BS7 Jl$ II 6287 5an# /e&a'%. 2 Jan*a' 189:

  2 Se"*a "*'$ &a.*n 3 $an Ta.ap 2 $'"e+&'%an "en#a"/'l /a.a#'an a&a*

  "en5e&a' a Un'& Be*n'-)" / Kela/ $an pe+a&*an ! S*%an $an pe"a'nan

  3 Pen#l'/a&an +e"*a #** $ala" pela%+anaan #ea% %eja %)%*'%*l*" $' +e%)la. a$ala. wajib

  4 Men!apa' %e+e'"/an#an an&aa pe%e"/an#an 'n&ele% $en#an pe%e"/an#an ja+"an' $an ).an'

  : Pen#'+'an "a+a lapan# "*'$;"*'$ $en#an a%&'('&' 5an# /e-ae$a. $an/)le. "e"/e'%an %e#e"/'aan %epa$a "ee%a

   Me"/'na +e&a "e"*p*% n'la';n'la' "*n' $an /e$'+pl'n +e"a+a "enjalan%an a%&'('&'

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  4/46

  MATLAMAT

  1 Me"/e'%an pel*an# %epa$a pelaja "el'/a&%an $'' $ala" %e#'a&an 5an# $'an!an# *n&*% "e"en*.' "a+a lapan# $en#an a%&'('&' 5an# /e-ae$a.

  2 Men!*n#%'l /a%a& +e&a "e"*p*% /a%a& pelaja %e &a.ap 5an# le/'. &'n##'

  3 Menana" n'la' %e+'.a&an $an %e+eja.&eaan $'' pelaja +epanjan# .a5a&

  4 Me"/en&*% +a.+'a. pelaja, pe+)nal'&' $an %e5a%'nan $'', +e"an#a& %e+*%anan +e&a "e"a&*.' pea&*an $an *n$an#;*n$an# 5an# $'&e&ap%an

  : Menana" +e"an#a& %eja+a"a $an /e&an##*n#jaa/

   Mela.'%an a&le& 5an# !e"elan# $an /e$'+pl'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  5/46

  SENARAI GURU PENASIHAT KOKURIKULUM "#$$

   JA3ATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM "#$%

   JA3ATANKUASA PENGURUSAN  

  Gu*u Be-a*

  En A/* K.a' B B*%.a'

  Gu*u HEM

  En Ha+an H'+a"*$'n B

  Gu*u Ka(a( Pe('a,bi*a(

  En A="an B M).a"e$ >*+)- 

  Gu*u K)ku*ikulu+

  En M).$ Ha+)l N'=a"

  Se'iau-a.a Suka(

  En M).$ a'*= Ra='"an B

  Se'iau-a.a K)ku*ikulu+

  C'% N**la'n' B& O&."an ?

  Pe(1ela*a- Kelab Suka(4

  Pe*+ai(a(

  EnHa+an H'+a"*$'n B

  Pe(1ela*a- Kelab 4

  Pe*-a'ua(

  En A/$ Ra=a% B N)$'n

  Pe(1ela*a- U(i' Pakaia(

  Se*a&a+

  C'% S.a.'$a B& Saa$

  Guru

  Rumah

  Sukan

  Gu*u Pe(a-i.a

  '

  Gu*u Pe(a-i.a

  '

  Gu*u Pe(a-i.a

  '

  Guru

  Pasuka

  n

  Pe(&e*u-i Pa-uka( Pakaia( Se*a&a+5 Kelab4Pe*-a'ua(5 Kelab Suka(4

  Pe*+ai(a(5 Ke'ua Ru+a. Suka( Da( Ka/'e( Pa-uka( Sek)la. 6Mu*i,!

   

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  6/46

  %$ Jawa'a(kua-a K)ku*ikulu+ Sek)la.

  Pen#e*+'  En A/* K.a' B B*%.a'6 G** Be+a 7 N Pen#e*+'  En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$ Ha$='6G**

  K)%*'%*l*"7  En A="an B M).a"e$ >*+)- 6 G** Kanan Pen&a$/'an 7  En Ha+an H'+a"*$'n B A."a$ 6 PK Hal E.al M*'$ 7

  Se&'a*+a.a K)%*'%*l*"

   C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

  Se&'a*+a.a S*%an @ Pe"a'nan

   En M).$ a'*= Ra='"an B M).$ H'ja='

  A.l' Jaa&an%*a+a  C'% S.a.'$a B& Saa$  En A/$ Ra=a% B N)$'n  EnHa+an H'+a"*$'n B A."a$  Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

  %" Majli- U(i' Be*u(i2)*+

  Pen#e*+'  En A/* K.a' B B*%.a' Na'/ Pen#e*+'  En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$

  Ha$='

  Pen#a%ap  C'% S.a.'$a B& Saa$  Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

  %8 Majli- Pe*-a'ua( 4 Kelab

  Pen#e*+'  En A/* K.a' B B*%.a' Na'/ Pen#e*+'  En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$

  Ha$='

  Kela/ K)"p*&e  En A/$ Ra=a% B N)$'n

   C'%  

  N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

  Ba.a+a Mela5*  C'% S.a.'$a B& Saa$

  Ba.a+a In##e'+

  Sa'n+

  A#a"a I+la"

   En M).$ a'*= Ra='"an B M).$ H'ja='

   C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

   En A/$ Ra=a% B N)$'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  7/46

  %% Majli- Suka( Da( Pe*+ai(a(

  Pen#e*+'  En A/* K.a' B B*%.a' Na'/ Pen#e*+'  En M).$ Ha+)l N'=a" B M).$

  Ha$='

  P'n# P)n#  En M).$ a'*= Ra='"an B M).$ H'ja='  EnHa+an H'+a"*$'n B A."a$

  Ba$"'n&)n  En A/$ Ra=a% B N)$'n

  Ola.a#a

  Meen&a+ $e+a

  Sa.'//a

   C'% S.a.'$a B& Saa$

   C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n

   Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  8/46

   JA3ATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH TAHUN "#$%

  Pe(au(& 0 TN HJ MUHAMAT ROLI B HJ HASSAN

    Pen#aa. Pelajaan Pea%

  Pe(a-i.a' 0 EN 9AINAL ABIDIN BIN OSMAN   Pe#aa' Pelajaan Daea. H'l' Pea%

  Pe(&e*u-i 0 EN ABU KHAIR B BUKHARI   G** Be+a

  A.l' Jaa&an%*a+a 

  $ Jawa'a(kua-a Kecil Pe+ba(&u(a( Fi:ikal Suka( Sek)la. Pe(&e*u-i 0 EN HASAN HISAMUDIN B AHMAD

    G** Kanan Hal E.al M*'$

  " Jawa'a(kua-a Kecil Pe(&&alakka( Suka( Pe(&e*u-i 0 EN MOHD HASROL NI9AM B MOHD HAD9IR

    G** Kanan K)%*'%*l*"

  8 Jawa'a(kua-a Kecil Su+be* Ma(u-ia Pe(&e*u-i 0 EN A9MAN B MOHAMED ;USOF

    G** Kanan Pen&a$/'an

  % Jawa'a(kua-a Kecil Pe+a('aua( ,a( Pe(ilaia( Pe(&e*u-i 0 EN MOHD FAIRU9 RA9IMAN B MOHD HIJA9I

    Se&'a*+a.a S*%an

   Jawa'a(kua-a Kecil Tek(ikal Pe(&e*u-i 0 PIBG

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  9/46

   JA3ATANKUASA INDUK PERUNTUKKAN KE3ANGAN KOKURIKULUM SKMK TAHUN "#$%

  PENASIHAT  PEGAAI PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK  

  PENGERUSI 

  EN ABU KHAIR B BUKHARI

  GURU BESAR

   TIMBALAN PENGERUSI 

  EN MOHD HASROL NIAM B MOHD HADIR GK KOKURIKULUM

  NAIB PENGERUSI 

  EN AMAN B MOHAMED >USO GK PENTADBIRAN

  NAIB PENGERUSI II 

  EN HASAN HISAMUDIN B AHMAD GK HAL EH3AL MURID

  SETIAUSAHA KOKURIKULUM  CIK NURULAINI BT OTHMAN ? HUSSIN

  SETIAUSAHA SUKAN DAN PERMAINAN

   EN MOHD AIRU RAIMAN B MOHD HIJAI

  PEN>ELARAS UNIT BERUNIORM

   CIK SHAHIDA BT SAAD

  PEN>ELARAS KELAB PERSATUAN

   EN ABD RAAK B NORDIN

  PEN>ELARAS KELAB SUKAN  PERMAINAN

   EN HASAN HISAMUDIN B AHMAD

  AHLI JAATANKUASA  Gu*u Pe(a-i.a' U(i' Be*u(i2)*+ 

  CIK SHAHIDA BT SAAD PN NORHA>ATI BT KAMARUDIN

   Gu*u Pe(a-i.a' Kelab ? Pe*-a'ua( Aka,e+ik  EN ABD RAAK B NORDIN CIK NURULAINI BT OTHMAN ? HUSSIN

   Gu*u Pe(a-i.a' Kelab Suka( ? Pe*+ai(a( EN AIRU RAIMAN B MOHD HIJAI

 • 8/18/2019 Takwim Kokurikulum 2014 Latest

  10/46

  SENARAI GURU PENASIHAT KOKURIKULUM "#$%

  A7 PASUKAN BERUNIFORM

  BI

  L

  PENGAKAP

  1 C'% S.a.'$a B& Saa$ 2 Pn N).a5a&' B& Ka"a*$'n

  B7 KELAB ? PERSATUAN

  KELAB KOMPUTER

  1 C'% N**la'n' B& O&."an ? H*++'n 2 En A/$ Ra=a% B N)$'n

  @7 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

  PING PONG

  1 En M).$ a'*= Ra='"an B H'ja=' 2