taahhü · pdf file 2017-10-13 · hurma atıksu arıtma tesisi...

Click here to load reader

Post on 05-Mar-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Günlük

  Sa yı 17 28

  Sa yı 17 28

  İÇİNDEKİLER BKZ Sayfa 3-9

  - Ukrayna-Türkiye Uluslararası Yol İnşaatı Yatırım Forumu yüksek katılımla gerçekleşti BKZ Sayfa 11 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 11-12

  - 12 Ekim 2017 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 328 milyon TL ‘yi geçen 38 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

  - 12 Ekim 2017 Perşembe günü, Gaziantep Büyükşehir Bld, 480 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Gaziantep İli Sınırları İçerisinde; Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25

  - 12 Ekim 2017 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 26

  - 12 Ekim 2017 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

  - 12 Ekim 2017 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TCDD Gn Md Ankara AV Grup benzer iş arayarak 4734/20 kapsamında ön seçim ilana çıktığı ve 29 Kasım 2016 günü firma başvurularını topladığı,Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında Eşme-Salihli (364+600-439+000-km ) Kesimi Altyapı İnşaatı yapım işi, işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2 milyar 255 milyon TL. olan yatırımı, yaklaşık 2 milyar 328 milyon TL. bedelle CENGİZ+KOLİN+KALYON+ÖZGÜN+BAYBURT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 22 Ağustos 2017 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Eylül 2017 tarihinde başlandı ve iş 1 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 34 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 2 milyar TL’yi geçen 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun, kimi ihaleye verilen teklifleri ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Mali Dizin sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-44

  - 12 Ekim 2017 Perşembe günü gerçekleştirilen 9 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 125 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet A, B, D ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Mali Dizin sayfalarına atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 45-50

  Türkiye’nin tek Günlük İhale Bülteni (Profesyoneller İçin)(Profesyoneller İçin)

  13 Ekim 2017 Cuma Sayı 1728

  Her gün yayınlanır. Türkiye Kamu Yatırımları İhaleleri İstihbaratı Bülteni - Ankara Merkez Tel: 0312 438 26 42

  pdf & klasikTaahhütHaberTaahhütHaber

 • 1-)Benzer İşAyrımındanHareket GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber İhalelerin duyurularını, alınan teklifleri ve sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarını yayınlarken 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ndeki ayırımdan hareket eder. Başka bir deyişle ihalerin duyurularını, alınan teklifleri ve sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarını yayınlarken aşağıdaki sıralamadan hareket eder

  (A) Alt Yapı İşleri (Ayrıca alt gruplara göre ayırır AI, AII, AIII... vd. Yoğun ilan yayınlanan AV Grup gibi ayırımları ayrıca idare tipine göre ayırır..) (B) Üstyapı (Bina) İşleri (BI, BII ve BIII Gruplara göre ayırdıktan sonra idare tipine göre ayırır. TOKİ, Üniversite, Özel İdare, Belediye, vb.)

  (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri (Alt gruplara göre ayırır. CI, CII vd.) (D) Elektrik İşleri (Alt gruplara göre ayırır. DI, DII, DIII vd.)

  (E) Elektronik ve İletişim İşleri (Alt gruplara göre ayırır. EI, EII vd.)

  2-) İlanların,Tekliflerin (İhaleSonuçları) veKesinleşmiş Sonuçların ilankayıdınagörebüyüktenküçüğe sıralanması GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber İhalelerin duyurularını, alınan teklifleri (ihale sonuçları) ve sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarını (kesinleşmiş ihale sonuçları) yayınlarken, ilan sürelerine göre, belge, istenip istenmemesine göre, özetle, mevzuattan kaynaklanan ipuçlarından hareket ederek ihalelerin büyüklüklerini göz önüne alır. Başka bir deyişle TaahhütHaber ilanları, teklifleri ve ihale sonuçlarını yayınlarken ihale bedeline göre , büyükten küçüğe doğru sıralayarak yayınlar. Eşik değerden büyük 13a ilan ihaleleri (2014 yılı için yaklaşık 31 milyon 844 binTL. ve üstü) bordo başlıkla, italik ve altı çizili olarak yayınlar ve böylelikle bu ihaleleri bir bakışta diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Belge istenen 13b3 ihaleler ise yeşil renkte ve yine altı çizili olarak ve Belge istenmeyen 13b3 tip ihaleler ise lacivert başlıkla italik yayınlanır.. 13b2 ilan ihaleler ise daha küçük puntolarla ve siyah-beyaz olarak yayınlanır. (Klasik basılı bültende renkler olmamakla birlikte yine italik-altı çizili ve punto büyüklüklerine göre ilanları birbirinden rahatlıkla ayırt edebilirsiniz)

  3-) İlanların, idareye, keşfe ve teminat sürelerine göre sınıflandırılması GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber İlanları özetleyip, sınıflandırarak yayınlarken o günkü bültende yer alan ilanları Güne Bakış sayfalarında öncelikle sayıları, grupları ve ilan tiplerini tablo ve grafikler yardımıyla açıklar ve peşi sıra “İdare Adına Göre Alfabetik, Yaklaşık Maliyetlerine göre Büyükten Küçüge ve Teminat Sürelerine Göre Büyükten Küçüğe” olarak sıralar. Böylece okuyucularının ilgilendiği ihale duyurusuna kolaylıkla ulaşmasını hedefler

  4-) İhaleSonuçlarında (Kesinleşmiş -SBİSSözleşmeye Bağlanmış İhaleSonuçları ) ilandetayıveverilen tekliflerin yeralması GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber 2010 yılından bu yana Kamu İhale Kurumu’nun yayınlamaya başladığı İhale Sonuçlarını (Kesinleşmiş İhale Sonuçları = SBİS Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları) kendi içinde A, B, C, D ve E ana başlıklara, ve her ana başlığın alt başlıklarına göre, ihale bedeline göre sınıflandırıp yayınlarken, ilanın duyurusunda yer alan benzer iş, diploma, şantiye makine parkı ve benzeri istenen koşullara da yer verir. Böylece okuyucularının ihale sonuçları hakkındaki malumatı bir bakışta görmesini sağlar.Ayrıca GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber o ihaleye verilen teklifleri istihbar etmişse yine ihale sonucunun peşine, hesaplamalar sonucu muhtemel makul

  teklif sahibini değiştirmeden yayınlar. Böylece, işin makul teklif sahibine mi yoksa aşırı düşük teklif sorgulaması sonucu sınır değer altında kalan bir müteahhit firmaya mı ihale edildiğini okuyucularının bir bakışta görmesini hedefler.

  6-)4734/20Kapsamındayapılanönyeterlikveönseçim ihalelerinde,4734/21ekapsamındayapılan ihalelerde başvuruyapanfirmaların tamlistesiniadres, tel,websitesi vb.bilgileri ile ilgili sayfadayeralması GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber 4723/20 Kapsamında gerçekleştirilen ön seçim, ön yeterlik ihalelerde ihaleye başvuruda bulunan firmaların tam listesini yayınlarken, hemen ardı sıra, ihaleye başvuruda bulunan firmaların, iş ortaklıklarının, ortak girişimlerin adres, tel vb. bilgilerini de yayınlar.

  7-)Tekliflerde (İhaleSonuçlarında), tekliflerin indirim oranlarınınbelirlenmesive ilkoturumdakigeçerli tekliflere yeni3’lüayırımagöremakul teklifinhesaplanması. GünlükGünlük Taahhüt HaberTaahhüt Haber İhalelere verilen teklifleri yayınlarken N katsayı hesaplarına göre, (ADTS) Aşırı Düşük Teklif Sınırını tespit eder, makul teklif, en düşük teklif hesaplamalarını yapar ve Haziran 2014’te yapılan son değişikliğe göre, makul teklifin, en düşük teklif olarak mı değerlendirileceği, ya da aşırı düşük teklif sınırı altında kalan tekliflerin açıklama istenmeden ret mi edileceği veya ADTS (Aşırı Düşük Teklif Sınırı) altında kalan tekliflerden açıklama istenilip istenilmeyeceğine göre yapılacak 3’lü ayırıma da yer vermekle birlikte, işin üzerine ihale edilmesi muhtemel ya da kuvvetle muhtemel olan firmayı işaretleyerek okuyucularına işi kazanma ihtimali en yüksek olan firmayı bildirir. Öte yandan Taahhüt Haber, 2015 yılı başından bu yana idarelerin artarak uyguladığı, bu üçlü ayırım geçerli olmakla birlikte (EAEAT) Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin ta