(t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti engleska knjizevnost. od marta 2007. do septembra 2008....

of 8 /8
UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU Odsjek za anglistiku : .,.NE '!u ._1' fod Dairn):.. Komisija za pripremanje lzvjestaja za izbor u zvanje vanredne profesorice na odsjeku za anglistiku Poziv na broj: Sarajevo. 23. 04. 2019. godine Predmet: Izrje5taj Komisije za pripremanje Izvjestaja za izbor u zvanje vanredne PTOf'ESOTiCCZA PODRU.JE (OBLAST): HUMANISTIEKE NAUKE. POLJE: JEZICI I KNJIZEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA, KNJi2CVNOSIi NA CNgIESKOM jeziku. engleska knjizevnost (predmeti: uvod u studij knjiievnosti, Engleskn knjiievnost do 1500.- lP Britanska drama u prvoj polovini xX stoljeta, Britanska droma (t970-1990), ANGLISTIKA: knjizevnosti na engleskom jeziku, ameridka knjizevnosr (predmeti: tJvod u sartremenu ameriiku dramu/ lP Uvod u savremenu ameriiku dremu.lp savemena ameritka drama\. ANGLISTIKA: knjizevnosti na engleskom jeziku. kulturoloske studije (predmeti: Ameriika kultura.lP Britonsko drama na-filmu) na Odsjeku za anglistiku VIJECU FILOZOFSKOG FAKULTETA SENATU UNIVERZITETA U SARAJEVU Odlukom Vijeia Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, br. 02-01-144 od 15. 04. 2019. godine imenovana je Komisija za izbor vanrednog profesora za PODRUaJE (OBLAST): HUMANISTIEKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIZEVNOST (FILOLOCIJA), CRANA: ANGLISTIKA, knjiZevnosti na engleskom jeziku. engleska knjiZevnosr (predmeti: Uvod u studij knjiievnosti, Englesko knjiZevnost do 1500., lP Britonsko dramo u prvoj polovini XX stoljeta, Britonska dramo (1970-1990r, ANGLISTIKA: knji2evnosti na engleskom jeziku. ameridka knjiZevnost (predmeti: IJvod u savremenu ameriiku dramul lp U,od u sorremenu ameriiku dramu, lP Savremena ameriika dram,), ANGLISTIKA: knjizevnosti na engleskom jeziku, kulturoloike studije (predmeti: Ameritka kultura. lp Britonska drama na .filmu) na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u sastavu: L prof.dr. Sanja So5tari6. vanredna profesorica engleske knjiZevnosti. predsjednica. 2. prof. dr. Srebren Dizdar. redovni profesor engleske knji2evnosti. dlan. te 3. dr. Zvonimir Radeljkovii. professor emerirus ameridke i engleske knji2evnosti. dlan. Sicrn. (t

Upload: others

Post on 21-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

UNIVERZITET U SARAJEVUFILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVUOdsjek za anglistiku

:.,.NE'!u

._1'

fodDairn):..

Komisija za pripremanje lzvjestaja za izbor u zvanje vanredne profesorice na odsjekuza anglistiku

Poziv na broj:Sarajevo. 23. 04. 2019. godine

Predmet: Izrje5taj Komisije za pripremanje Izvjestaja za izbor u zvanje vanredne

PTOf'ESOTiCCZA PODRU.JE (OBLAST): HUMANISTIEKE NAUKE. POLJE: JEZICI IKNJIZEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA, KNJi2CVNOSIi NA CNgIESKOMjeziku. engleska knjizevnost (predmeti: uvod u studij knjiievnosti, Engleskn knjiievnost do1500.- lP Britanska drama u prvoj polovini xX stoljeta, Britanska droma (t970-1990),ANGLISTIKA: knjizevnosti na engleskom jeziku, ameridka knjizevnosr (predmeti: tJvod usartremenu ameriiku dramu/ lP Uvod u savremenu ameriiku dremu.lp savemena ameritkadrama\. ANGLISTIKA: knjizevnosti na engleskom jeziku. kulturoloske studije (predmeti:Ameriika kultura.lP Britonsko drama na-filmu) na Odsjeku za anglistiku

VIJECU FILOZOFSKOG FAKULTETA

SENATU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Odlukom Vijeia Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, br. 02-01-144 od 15. 04.

2019. godine imenovana je Komisija za izbor vanrednog profesora za PODRUaJE

(OBLAST): HUMANISTIEKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIZEVNOST (FILOLOCIJA),

CRANA: ANGLISTIKA, knjiZevnosti na engleskom jeziku. engleska knjiZevnosr (predmeti:

Uvod u studij knjiievnosti, Englesko knjiZevnost do 1500., lP Britonsko dramo u prvoj

polovini XX stoljeta, Britonska dramo (1970-1990r, ANGLISTIKA: knji2evnosti na

engleskom jeziku. ameridka knjiZevnost (predmeti: IJvod u savremenu ameriiku dramul lpU,od u sorremenu ameriiku dramu, lP Savremena ameriika dram,), ANGLISTIKA:

knjizevnosti na engleskom jeziku, kulturoloike studije (predmeti: Ameritka kultura. lpBritonska drama na .filmu) na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u

Sarajevu u sastavu:

L prof.dr. Sanja So5tari6. vanredna profesorica engleske knjiZevnosti. predsjednica.

2. prof. dr. Srebren Dizdar. redovni profesor engleske knji2evnosti. dlan. te

3. dr. Zvonimir Radeljkovii. professor emerirus ameridke i engleske knji2evnosti. dlan.

Sicrn. (t

Page 2: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

)

Na natleiaj objavljen u dnevnom listu ..Oslobodenje" ina web stranici Univerziteta u

Sarajevu i Filozofskog lakulteta Univerziteta u Sarajevu. dana 9. 3. 2019. godine. a zakljuden

dana 23. 3.2019. godine,prijavila se sanro I fedna) kandidatkinja: dr. Ifeta iirid-Fazlija,

doktorica knji2evnohistorijskih nauka. te docentica za englesku knjiZevnost na Odsjeku za

anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nakon pomnog pregleda priloZenog

materijala Komisija ima dast da podnese sljedeii

tzYJp5rl.lDr. Ifeta diri6-Fazlija,

je prijavu na konkurs sa dokumentima blagovremeno dostavila po3tom dana 14.

3.2019. godine. Dokumentacija je potpuna. Mi5ljenje Pravne sluZbe Filozofskog fakulteta

Univerziteta u Sarajevu o blagovremeno dostavljenoj i potpunoj dokumentaciji sastavni je dio

ovog izvje5taja.

Ifeta airi6-F^zlija je, nakon zavrSene gimnazije u Bihaiu, upisala detverogodi5nji

dodiplomski studij engleskog jezika i knjiZevnosti po predbolonjskom planu i programu na

Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji je uspjesno zavrsila ll. ll.2000. godine. te stekla diplomu profesora engleskog jezika i knjiZevnosti. Nakon toga je na

istom Odsjeku i Fakultetu upisala postdiplomski studij iz knjiZevnosti, koji je 2007. godine

privela kraju sa prosjednom srednjom ocjenom 9.5. a 22. 5. 2007. godine je uspjelno

odbranila magistarski rad na temu [Jpotrebo dramskog.iezika u djelima Becketla, Pintero i

Tomo Stopparda i time stekla sve propisane uvjete za stjecanje naudnog slewna mogislor

kniiievnohistorijskih naukq. Doktorsku disertaciju naslovljenu Postmodernistiika britanska

tlramu: dramsko djela Toma Stoppardu kroz vizuru poslmodernistiikih iitanja knjiievnosti ie

uspje5no odbranila na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

dana 12. g.2Ol3. godine, te time stekla pravo na naudni stepen doktoro knjiievnohistorijskih

nauka.

Ifeta eirii-Fazlija je od aprila 2000. do f'ebruara 2007. godine bila angaZirana na

Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao asistentica na

predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine.

kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski jezik. a od

septembra 2008. do septembra 2014. godine kao visa asistentica na predmetima iz oblasti

engleske i ameridke knjiZevnosti. te sudjelovala u nrentorskom radu na dodiplomskim i

2

Page 3: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

.,)

zavr5nim dodiplomskim radovima. Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu br. 0l-38-

3289114 izabrana je 24. 9.2014. godine u zvanje docenta za oblast Anglistika. Grana:

Knji2evnosti na engleskonr jeziku (engleska knjiZevnost. ameridka knjiZevnost ikulturolo5ke

studije). predmeti: Utotl u studij kniiievnosti. Engleska kniiievnost do 1500., Ameritko

kultura (modul iz drame). Britanska drumu u prvoj polovini XX stoljeta, Lhod u sovremcnu

ameriiku dramu. Brilonsko dramo no.filmu. Sot'remena ameriika drama. te Brilunsku tlrcrntcr

(1970-1990). na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od

izbora u zvanje docenta kolegica izvodi nastavu predavanja. seminara i/ili vjeZbi na

navedenim predmetima. priprema i izvodi ispite, te mentorira zavrSne diplomske (MA) i

dodiplomske (BA) radove. Sudjetuje u izradi NPP-a za program Engleski jezik i knjiZevnost

na I. ill. ciklusu studija. te osmi5ljava kratke i duge programe, kao i izvedbene planove za

predmete na kojima izvodi nastavu.

Do 2007. godine kolegica iirie-Fazl1u.le u dva navrata obavljala lunkcij u sekretarice

Odsjeka za anglistiku. a od septembra 2017. godine vodi Katedru za englesku i ameridku

knjiZevnost Odsjeka za anglistiku. i obavlja funkciju zamjenice voditeljice Odsjeka za

anglistiku. Kolegica eiric-Fazlija aktivno sudjeluje u komisijama za izbor saradnika na

Filozolskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici:

u komisijama za priznavanje polo2enih ispita na drugim visoko5kolskim uslanovama: kao i u

komisijama za provodenje priiemnih ispita za upis na l. i II. ciklus na Odsjeku za anglistiku

Filozofskog lakulteta Univerziteta u Sarajevu: te i u komisijama za ocjenu i odbranu

magistarskog rada na Filozoiikom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. odnosno u komisijama

za ocjenu i odbranu zavrSnih radova na II. ciklusu Filozofskog fakulteta Univerziteta u

Sarajevu. Takoder je od oktobra 2014. godine angazirana kao docent-vaniski saradnik na

Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

AKTIVNOSTI U NAU.NO.ISTRAZIVAdKOM PROCESU:

Dr. airid-Fazlija je do izbora u zvanje docenta, u periodu 2007 -2014. objavila devet

strudnih dlanaka na temu ameritke i britanske savremene drame. od toga detiri u dasopisu

Pismo. po jedan dlanak u dasopisima Pregled. Noti lzraz i Naslede. cosopis zu knjiievnost.

jezik. umetnost i kulturu (Kragujevac. Republika Srbija)" te dva dlanka u zbomicima FLTAI-

Medunarodnog Burch univerziteta u Sarajevu iu Zborniku radovt u ittsl prolesorice Sneluna

Bilbiie. Dalje publikacije ukliuduju izvjestaj sa mariborske konferencije posveiene H. Pinteru.

obiavlfen u Prt,glcdu. re prilog izuiavaniu drante i rodnih studiia objavljen u (irsoTrislr

3

Page 4: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

l

Fttkultetu humunistitlkih nauko r.t Mostaru. Pored navedenih radova- I f'eta Cirii-Fazlija .je u

periodu 2010-2014 udestvovala na Sesl naudnih konlbrencija./simpozija i to na tri konl'erencije

u organizaciji Univerziteta u Zadru (2010.. 2012. i 2013.). jednoj konferenciji Ods.ieka za

anglistiku Univerziteta u Mariboru (201 l.). te na jednodnevnonr sirnpozi ju iz Ameridkih

studija Filozol'skog fakulteta u Sarajevu (2014.) i sarajevskoj konl'erenciji Medunarodnog

Burch univerziteta u Bosni i Hercegovini (2013.) s referatima na temu iz oblasti britanske i

ameridke drame.

U periodu od izbora u zvanje docenta (201 4-201 9) dr. airii Fazlija je objavila naudnu

monografrju. te pet dlanaka i tri poglavlja u monogralskim publikacijama. Recenzirana

monografrja Leaping Across the Miles: Essays in C'ontemporary British and Amcrican Dramu

(Sarajevo: Dobra knjiga. 2019) na 155 strana esejistidki obratluje anglo-ameridku dramu od

1950-ih naovamo i kao takva predstavlja prijeko potrebnu i izuzetno korisnu naudnu

publikaciju, obzirom da se bavi tematikom koja je do sada malo istraZivana u bosansko-

hercegovadkom akademskom kontekstu i Sire. Knjiga sadrZi Sest poglavlja. predgovor.

pogovor. bibliografrju i indeks pojmova. Autorica daje uvid u karakteristidne leme.

umjetnidke strategije i/ili stilistidke igre koje su obiljeZile savremenu anglo-ameridku dramu.

Historijska rekapitulacija glavnih faza razvoja anglo-ameridke drame sluZi autorici kao

polaziSte za promiSljanje dugotrajnog historijskog marginaliziranja ..niskih" dramskih lbrmi

poput komedije. sve do pojave Becketta i Osbornea 1950-ih godina. Prvo poglavlje se

fokusira na drame Edwarda Bonda i Harolda Pintera kao glavne predstavnike ..nove drame"

1960-ih. a zatinr se u drugom poglavlju istraZuje postmoderni opus Toma Stopparda obiljeien

estetskim ludizmom. hibridnoSiu i svjesnim brisanjem granica izmedu tzr'. r'isokih i tzv.

niskih dramskih iormi. Treie poglavlje se bavi rehabilitacijorn 2anra komedije u kasnom 20.

stoljedu i uspostavlja okvir koji polazi od Becketta i Osbornea. a zatinr Bonda. Pintera i

Stopparda sve do azij sko-ameridkog dramatidara D. H. Hwanga. U fokusu poglavlja je

specifidna mje5avina tragidnog i komidnog u datim dramama Stopparda i Hwanga. te naroaito

Hwangov aktuelni pristup predstavljen u drami Chinglish iz 2011. godine. gdje mradna

komedija postaje sredstvo transnacionalnog propitivanja politidkih i socijalnih tema 21.

stoljeia. Posljednja tri poglavlja se u potpunosti bave tzv. ..etnidkim" teatrom nastalim u

postjednje dvije decenije 20. stoljeia d. predodavaju svu invenlivnost i raznovrsnost

savrenrenih anglo-ameridkih dramskih autorica i autora u temaliziranju pojava iproblema

savremenog svijeta iz multikulturalne i intrakulturalne perspektive. U tinr poglavljima su. uz

vi5epomenutog Hwanga. predstavljeni autori Kay Adshead. Velina Hasu Houslon i Elizabeth

4

Page 5: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

wong. eirii-Fazlija nam arguDrentirano predoda'a na koji natin i zbog dega se navedeni

autori nagla5eno zanimaju za teme poput migracije. poteskoia na kojc nailazc doseljenici-

hipokrizije u javnonr diksulsu u opreci sa realnonr diskrinrinacijom i dehumanizacijom.

odnosno uvjerljivo pokazuje kreativno bavljenie autora sirokinr rasponom tema koje ukljutuju

intrakulturalne napetosti. hibridni identitet i tenzije koje iz toga proizilaze. reakcije na

ksenofobiju. ili specifidno azijsko-ameridko 2ensko iskusrvo.

Dva izvoma nautna dlanka istraZuju adaptacije Shakespeara: ..Star-crossed lovers in

Sarajevo in 2002", objavljen u ESSE Messengaru 2016. godine na 1 I stranica. se fokusira na

sarajevsku izvedbt Romea i.htliie 2002. godine. a ..Demyhologizing the Bard: Appropriation

of Shakespeare in Tom Stoppard's Dogg's Hamlet Cahoot's Macbeth". objavljen u dasopisu

Logos & Litteru 2014. godine. na 12 stranica istraZuje reviziju Shakespearea u postmodemoj

drami. Tri naredna dlanka su naudna izlaganja s konf'erencija: ilanak ,.The art(s) of taking tea

and doing business: Dramatization of the East-West dichotomy in two Asian-American

plays". objavljen 2018. godine u Zbomiku radova Druge medunarodne anglistidke

konferencije CELLTTS Anglophone (lnter)cultural Nep;otiations: Multiculturalism and

Globalization in the Eru qf-Uncertointy (str. 290-303) istraZuje kulturoloSko sudeljavanje. te

diskurs drugosti. odnosno rase i roda u savremenoj azijsko-ameridkoj drami. Naredni dlanak

pod naslovom ..Laughter in dark comedy: An interdisciplinary reading" istraZuje

karakteristike humora u ..mradnim komedijama" kasnog 20. stoljeia. poglavito Stopparda i

Hwanga, a objavljen je 2018. godine u Zbomiku Medunarodne konl'erencije o obrazovanju.

kulturi i identitetu (str.404-430). Tre6i dlanak naslovl.jen kao..Text and context: A glimpse of

post-war America in 'Kiss me. Kate' ( 1948)" ie objavljen u Zborniku radova s Prve

medunarodne anglistidke konferencije CELLTTS Word, ('onrcxt. Time 2017 . godine (str. 3 74-

388) i predstavlja kulturoloSko ditanje specifidnih trendova i pojava u ameridkom dru5tvu po

zavrSetku 2. svjetskog rata. odnosno kontekstualizira ameridku dramsku produkciju tog

vremena.

Od tri poglavlja u monografskim publikacijama treba ista6i ,.Women in twentieth-

century American thealer''. pregled rodnih tema i prikazivanja roda u ameridkoj drami 20.

stoljeia. objavljeno 2016. godine u ('riticol und C'ontparutive Perspectives on Amcricun

Studie.s (str.85-103): zatim. ..ls there such a thing as a postmodem/ist (Anglo-American)

drama?: A Bosnian and Herzegovinian acadenric discourse". studiju o recepciji i opsegu

istraZivanja anglo-amelidke drame u bosansko-hercegovaikom akademskom konlekstu.

objavljenu 2016. godine u publikaci.ii posveienoj raznovrsninr aspektima anglo-anreridke

5

Page 6: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

6

drame iz j ugoistodno-evropske perspektive Highlights in Anglo-Americun Drunu (str. 138-

165). i studiju objavljenu 2014. godine u Zborniku radova I Festschrili./br profbssor Sneiuna

Bilbija ..Memory editing and lragmented identity in Santuel Beckett's Krapps's l-ast Tape. a

semiotic approach" (str. 3- 1 4). gdje se temama pamienja i idenrireta u Beckettovoj drami

pristupa semiotidki.

Kolegica eirii-Fazlija je nakon izbora u zvanje docenta bila mentorica detiri zavrSna

diplomska/master rada (po bolonjskom nadinu studiranja) sljedeiih kandidata:

HadZiahrnetovii Jasmine: Prikaz nasilja i obiteljskih konflikata u drami Sama Shepurda inaslato angleskog kut strunog.ieziko (2018.); BeSli6 Edina: Potrago za identitetont u azijsko-

ameriikoj drami: odabrane drame Dat,ida Henryja Hu'anga (2018.) i Erlbek Emc Pojam

drugosti u savremenoj anglo-ameriikoj drami i roroj interkulturalnih kompetenciju u nastoli

engleskog kao stronog.jezifta (2018.), kao i Azemi Amre: Horlemsks renesansa i doprinos

Langstona Hugheso omeritkoi drami (2016.).

Od izbora u zvanje docenta kolegica eiri6-Faztija je udestvovala i izlagala na Sest

naudnih konferencija: na tri medunarodne anglistidke konferencije CELLTTS odrZane u

Sarajevu 2015..2016. i20t8 godine; na Cetvrtoj medunarodnoj konferenciji Slovenadkog

druStva za anglistitke studi.le i Univerziteta u Mariboru odrZanoj u Sloveniji 2016. godine: na

Treioj nacionalnoj konferenciji Hrvatskog druitva za anglistidke studije i Univerziteta u

Zadru 2016. godinel i na 'l'reioj medunarodnoj konferenciji iz anglistidkih studija CELLS

odrZanoj u Banja Luci 2017. godine. Takotler je udestvovala na simpoziju iz primijenjene

lingvistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2017. godine, te na Prvom simpoziju Druitva

anglista u BiH odrZanom 201 8. godine u Mostaru.

Od izbora u zvanje docenta dr. e lrie-fazli.la je recenzirala dlanke u strudnim i naudnim

dasopisima i zbomicima: Radovi Filozolskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Logos &

Littera: ,Journe o/' lntertlisciplinary Approoches to Texr, DHS Druilvene i humanistiika

studije Filozofskog fakulteta u Tuzli, te dlanaka za zbomike Prve i Druge medunarodne

anglistidke konferenci.je CEI-LTTS objavljenih 2017. i 2018. godine. Recenzirala je knjigu

Predraga Mirdeti6a E(ste)tiko Oskara Vailda objavljenu 2017. godine. a recenzija je

objavljena u dasopisu lstraiivmja 2017. godine pod naslovom..U umjetnosti je spas: ditanje

Oscara Wildea". Takoder je bila kourednica Zbomika radova Pn'e i Druge medunarodne

anglistitke konl'erenciie CEI"LTI'S objavlienih 2017. i 2018. godine i dlanica Organizacionog

odbora Treie CELLTTS konl-erencije odrZane u septembru 2018. godine. Bila ie Inedu

6

Page 7: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

7

promotorinra knjige Sanje SoStari6 lgram se. dukle postoiim: postmodarna umeriika proza

kontrakulturnog cksperimentu. objavljene 2017. godine. e lanica je DruStva anglista u BiH.

MISLJEN.IE KOMISIJE S PRIJEDLOGOM:

KOMISIJA:

l. p Sanja So 6. predsjednica Komisije

,1,u4 ,-,I2. prof. dr. Srebren Dizdar. dlan

23. prol-. emeritus dr. Zvoni r Radeljkovii. dlan

lzvjeStaj je proiitan i jednoglasno usvojen na sjednici Vije6a Odsjeka za

anglistiku, odrZanoj 1 '.5. 2019. godine, i upu6uje se u daliniu proceduru

Vije6u Filozofskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Sarajevu.

7

i-. dr.

Prema tome. shodno cjelokupnom prethodno izloZenom materijalu u lzvjeSraju.

Komisija predlaZe Nastavno-naudnom vijeiu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

kao iSenatu Univerziteta u Sarajevu, da izabere dr. Ifetu iirid-Fazlija za vanrednog

profesora za PODRUCJE (oBLAST): HUMANISTIaKE NAUKE. poLJE: JEZICI I

KNJIZEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA. knjiZevnosti na engleskom

jeziku. engleska knjiZevnost (predmeti: Uvod u studij knjiievnosti, Engleska knjiievnost tlo

1500., lP Britansfui drama u prvoj polovini XX stoljeta, Britqnska drama (1970-1990),

ANGLISTIKA: knjiZevnosti na engleskom jeziku, ameridka knjiZevnost (predmeti: Uvod u

sorremenu ameriiku dramul lP Uvod u savremenu ameriiku dramu,IP Savremena ameriika

droma), ANGLISTIKA: knji2evnosti na engleskom jeziku, kulturoloSke studije (predmeti:

Ameriika kultura, lP Britanska drama na .filmu)na Odsjeku za anglistiku Filozofskog

fakultetaUniverziteta u Sarajevu.

I o

o

Page 8: (t · 2019-05-10 · predmetima iz oblasti Engleska knjiZevnost. Od marta 2007. do septembra 2008. godine. kolegica Ifeta eirid-Fazlija je na istom odsjeku radila kao lektor za engleski

li

PREDSJEDNICA VIJECA ODSJEKA ZA ANGLISTIKU:

Prof. dr. Amira Sadikovi6

8