szkolenie ccna routing & switching

of 3 /3
Szkolenie CCNA Routing & Switching more info: [email protected] [email protected] Szkolenie bazujące na programie Cisco CCNA Routing and Switching zawierający szeroko ujętą wiedzę z zakresu sieci, poczynając od podstaw, a kończąc na zaawansowanych aplikacjach i uslugach sieciowych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem pelen program CCNA Routing and Switching, który zostal rozszerzony o dodatkowe umiejętności niezbędne dla każdego samodzielnego admini- stratora oraz większą ilość zajęć praktycznych.

Author: others

Post on 19-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ICT_ccna2Szkolenie bazujce na programie Cisco CCNA Routing and Switching zawierajcy szeroko ujt wiedz z zakresu sieci, poczynajc od podstaw, a koczc na zaawansowanych aplikacjach i usugach sieciowych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem peen program CCNA Routing and Switching, który zosta rozszerzony o dodatkowe umiejtnoci niezbdne dla kadego samodzielnego admini- stratora oraz wiksz ilo zaj praktycznych.
Program kursu CCNA R&S (Routing and Switching) skada si z czterech moduów (semestrów). Kady modu zakada realizacj 45 godzin zaj dydaktycznych. Czas przeprowadzenia szkolenia z jednego moduu to 8-10 tygodni, cay kurs (4 moduy) trwa okoo 10 miesicy. Zapisy przyjmowane s na kady semestr osobno. Materiay dydaktyczne firmy Cisco (w tym testy) dostpne s zarówno w jzyku polskim jak i angielskim (do wyboru). Zajcia prowadzone s natomiast w jzyku polskim. Realizowane s w formie wykadów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samoksztacenia. Po dokonaniu zapisu kursantowi zostaje przydzielone indywidualne konto na platformie edukacyjnej Cisco Networking Academy (Cisco Netacad) umoliwiajce dostp do materiaów szkoleniowych oraz przystpowanie do egzaminów. Absolwenci szkolenia przygotowani s do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA) oraz jednoczenie uzyskuj wiedz potrzebn do ewentualnego dalszego studiowania zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi.
Poszczególne czci kursu CCNA Routing and Switching obejmuj nastpujce zagadnienia:
MODU I:
Poznawanie sieci Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego (IOS) Protokoy i komunikacja w sieci Dostp do sieci Ethernet Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Adresacja IP Podsieci IP Warstwa aplikacji
Pierwszy z kursów pozwala Instruktorowi na przekazanie wiedzy na temat architektury, struktur, funkcji, komponentów oraz modeli Internetu oraz sieci komputerowych. Zasady i struktura adresacji IP oraz podstawy technologii Ethernet, medium oraz zasad dziaania, daj uczestnikom podstawy dla kolejnych kursów w ramach programu CCNA R&S. Po zakoczeniu kursu, suchacze bd posiada wiedz jak zbudowa sie LAN, przygotowa podstawow konfiguracj routera oraz przecznika oraz zaimplemen- towa schemat administracyjny IP.
MODU II:
Wprowadzenie do sieci przeczanych Podstawowe idee i konfiguracja przeczania VLAN Koncepcje routingu Routing midzy VLAN-ami Routing statyczny Routing dynamiczny Protokó OSPF jednoobszarowy Listy kontroli dostpu (ACL) DHCP Translacja adresów dla IPv4
Opisuje architektur, komponenty i dziaanie routerów oraz przeczników w maej sieci. Uczestnicy ucz si, jak skonfigurowa router i przecznik w celu zapewnienia podstawowych funkcji. Pod koniec kursu uczestnicy bd w stanie skonfigurowa i rozwiza problemy dotyczce ruterów i przeczników oraz rozwizania typowych problemów z protokoami RIPv1, RIPv2, jednoobszarowym oraz wieloobszarowym protokoem OSPF, wirtualnymi sieciami LAN , oraz zwizanych z inter-VLAN routingiem w sieciach IPv4 i IPv6
more info: [email protected] [email protected]
more info: [email protected] [email protected]
Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych Redundancja w sieciach LAN Agregacja czy Sieci bezprzewodowe Dostrajanie i rozwizywanie problemów OSPF jednoobszarowego OSPF wieloobszarowy EIGRP Zaawansowana konfiguracja i rozwizywanie problemów EIGRP Obrazy IOS i licencjonowanie
Opisuje architektur, komponenty i funkcjonalno routerów oraz przeczników w wikszych i bardziej zoonych sieciach. Suchacze ucz si, jak skonfigurowa routery i przeczniki w celu zapewnienia poprawnego dziaania oraz dostarczania zaawansowanych funkcji. Pod koniec kursu uczestnicy bd w stanie skonfigurowa i rozwiza problemy zwizane z routerami i przecznikami oraz rozwizywa typowe problemy wystpujce podczas implementacji OSPF, EIGRP, STP i VTP w sieciach opartych o IPv4 i IPv6. Uczestnicy zdobd równie wiedz oraz umiejtnoci potrzebne do implementacji usug DHCP i DNS w sieci.
MODU IV:
Hierarchiczne projektowanie sieci Przyczanie do sieci WAN Protokó PPP Protokó Frame Relay Translacja adresów IPv4 (NAT) Rozwizania szerokopasmowe (xDSL) Poczenia site-to-site (VPN) Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow) Postpowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)
Omawia technologie oraz usugi sieciowe WAN wymagane przez aplikacje pracujce w zoonych i rozlegych sieciach komputerowych. Kurs umoliwia suchaczom poznanie zasad, jaki naley si kierowa podczas doboru urzdze sieciowych oraz doboru technologii WAN, aby budowana sie sprostaa postawio- nym wymaganiom zarówno sieciowym jaki i aplikacyjnym. Uczestnicy kursu ucz si, jak konfigurowa oraz rozwizywa problemy zwizane z urzdzeniami sieciowymi oraz implementacji protokoów transmisji. Kurs pozwala rozwin wiedz oraz umiejtnoci niezbdne do implementacji rozwiza opartych o stos protokoów IPSec oraz implementacji wirtualnych sieci prywatnych (VPN), których zadaniem jest dostarcze- nie usug w zoonych sieciach komputerowych.
EGZAMINY: Czstkowe - po kadym z zakoczonych rozdziaów w ramach danego semestru, w formie pyta testowych, zdawane zdalnie przez kursantów, bezpatne
Semestralne - kady z semestrów (moduów) koczy si egzaminem, po zdaniu którego suchacz otrzymuje certyfikat od firmy Cisco potwierdzany przez Kielecki Park Technologiczny. Egzaminy semestralne zdawane s w formie pyta testowych, odbywaj si w Laboratorium Akademii Cisco przy Kieleckim Parku Technolo- gicznym, równie s bezpatne.
Cisco Certified Networking Associate CCNA - egzamin koczcy szkolenie CCNA (po wszystkich 4 semestrach) odbywa si w centrach certyfikacyjnych Pearson VUE, ma form pyta testowych oraz jest dodatkowo patny. Lokalizacj i informacje dotyczce najbliszego Centrum Egzaminacyjnego mona znale pod adresem: http://www.vue.com/cisco/.
Peny cykl szkoleniowy CCNA R&S przygotowuje do egzaminu Cisco Certified Network Associate, natomiast do po ukoczeniu pierwszych dwóch moduów moliwa jest równie certyfikacja CCENT (ICND1 100-105).
Szkolenie CCNA Routing & Switching