szczególne warunki ubezpieczenia – „warta dla ciebie i ... warta dla ciebie i... · 3...

Download Szczególne Warunki Ubezpieczenia – „WARTA DLA CIEBIE I ... Warta dla Ciebie i... · 3 Szczególne

Post on 27-Feb-2019

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Szczeglne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

SPIS TRECI

I. Szczeglne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY ...................................................................3 1. Postanowienia oglne ................................................................................................................................................3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia ................................................................................................................................3 3. Suma ubezpieczenia.....................................................................................................................................................3 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia ................................................................................................................................3 5. Skadka........................................................................................................................................................................4 6. Czastrwaniaodpowiedzialnociubezpieczyciela.......................................................................................................4 7. Rozwizanieumowyubezpieczenia.....................................................................................................................5 8. Objcieochronubezpieczeniownowychosbwtrakcieobowizywaniaumowyubezpieczenia.............................6 9. Wyczeniaz zakresuodpowiedzialnociubezpieczyciela ...............................................................................6 10. Ustalenieiwypatawiadczeubezpieczyciela.................................................................................................7 11. Postanowieniakocowe.......................................................................................................................................9

II. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku .................................10

III. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia ZgonuUbezpieczonegonaSkutekZawauSercalubUdaruMzgu.......................................................................12

IV. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia PowstaniaTrwaegoUszczerbkunaZdrowiuUbezpieczonegowWynikuWypadku..................................................14

V. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaZgonuMaonka...........................................................................17

VI. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaZgonuRodzicaorazRodzicaMaonka.........................................18

VII. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Dziecka .................................................................................20

VIII. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Osierocenia Dziecka przez Ubezpieczonego .....................................22

IX. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaUrodzeniasiDziecka................................................................24

X. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Noworodka ..................................................................26

XI. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaWystpieniauUbezpieczonegoPowanegoZachorowania............28

XII. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczenia-DziennewiadczenieSzpitalneUbezpieczonego.......................31

XIII. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczenia-DziennewiadczenieSzpitalneUbezpieczonegoPLUS..............34

XIV. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Leczenia Specjalistycznego Ubezpieczonego .........39

XV. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Ubezpieczonego .......................................42

XVI. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego ........46

XVII. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy ..............48

XVIII. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy ..................51

XIX. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Inwalidztwa Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku ......................53

XX. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia ZgonuMaonkanaSkutekZawauSercalubUdaruMzgu..................................................................................55

XXI. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaWystpieniauMaonkaPowanegoZachorowania.............57

XXII. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczenia-DziennewiadczenieSzpitalneMaonka.........................60

XXIII. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczenia-DziennewiadczenieSzpitalneMaonkaPLUS................63

2

XXIV. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaZgonuMaonkawWynikuWypadku .................................68

XXV. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaZgonuMaonkawWynikuWypadkuKomunikacyjnego.........70

XXVI. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaZgonuRodzicaorazRodzicaMaonkawWynikuWypadku.....72

XXVII. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaInwalidztwaMaonkawWynikuWypadku..............................74

XXVIII. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zgonu Dziecka w Wyniku Wypadku ..............................................76

XXIX. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaWystpieniauDzieckaPowanegoZachorowania......................78

XXX. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaUrodzeniasiDzieckazWadWrodzon......................................81

XXXI. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczenia-DziennewiadczenieSzpitalneDziecka...................................83

XXXII. Szczeglne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia PowstaniaNiezdolnocidoSamodzielnejEgzystencjiUbezpieczonego...............................................................86

XXXIII. SzczeglneWarunkiDodatkowegoUbezpieczeniaWARTAASSISTANCEMEDYCZNY.......................................88

XXXIV.KatalogPowanychZachorowaWARTADLA CIEBIE I RODZINY ....................................................................93

XXXV. Rozszerzony Katalog Powanych Zachorowa WARTA DLA CIEBIE I RODZINY ........................................95

XXXVI. KatalogPowanychZachorowaDzieckaWARTADLACIEBIEIRODZINY......................................................99

XXXVII.Katalog Metod Leczenia Specjalistycznego ........................................................................................................101

XXXVIII. Katalog Operacji WARTA DLA CIEBIE I RODZINY ......................................................................................102

XXXIX.ZacznikdoOglnychWarunkwDodatkowegoUbezpieczeniaUrodzeniasiDzieckazWadWrodzon..............104

3

Szczeglne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

POSTANOWIENIA OGLNE 1

1. Niniejsze Szczeglne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje si w umowach ubezpieczenia zawieranych przezTowarzystwoUbezpieczenaycieWARTASpkaAkcyjna(TUnWARTAS.A.),zwanedalejubezpieczycielem,zTowarzystwemUbezpieczeiReasekuracjiWARTAS.A,zwanymdalejubezpieczajcym.

2. UytewniniejszychSWUokreleniaoznaczaj:1) ubezpieczajcyTowarzystwoUbezpieczeiReasekuracjiWARTAS.A.,2) ubezpieczonyosobfizyczn,ktrejycie jestprzedmiotemubezpieczenia,nieobjtwdniuzawarciana

jej rzecz umowy ubezpieczenia, ochron z tytuu ubezpieczenia WARTADLACIEBIE IRODZINY oraz nieposiadajcorzeczeniaoniezdolnocidopracylubuprawnieniadootrzymywaniawiadczerehabilitacyjnychluborzeczeniaoniepenosprawnoci,zgodniezobowizujcymiprzepisamiprawa,

3) wspubezpieczonyosobbdcmaonkiem,rodzicem,rodzicemmaonka,dzieckiemubezpieczonego,wskazan w poszczeglnych Szczeglnych Warunkach Dodatkowych Ubezpiecze, ktrej przedmiotemubezpieczeniajestzdrowielubycie,

4) uprawnionyosobfizyczn,prawnlubjednostkorganizacyjnnieposiadajcosobowociprawnej,ktrejwprzypadkuzajciazdarzeniaprzewidzianegowumowieubezpieczeniaubezpieczycielwypacawiadczenie,

5) umowa ubezpieczeniaumowzawierannapodstawieSWU,przezktrubezpieczycielzobowizujesispeni okrelone wiadczenie na rzecz uprawnionego w razie zajcia zdarzenia przewidzianego w umowieubezpieczenia,aubezpieczajcyzobowizujesizapaciskadk,

6) polisa dokument ubezpieczenia, w rozumieniu art. 809 kodeksu cywilnego, stanowicy dowd zawarciaumowyubezpieczeniaiobjciaochronubezpieczeniownazasadachokrelonychwSWU,

7) dodatkowa umowa ubezpieczeniaumowubezpieczeniazawierannapodstawieSzczeglnychWarunkwDodatkowychUbezpieczestanowicychzacznikidoSWU,

8) rocznica polisyrocznicdatyzawarciaumowyubezpieczenia,9) siedziba ubezpieczyciela siedzib centrali TowarzystwaUbezpiecze na ycie WARTA SpkaAkcyjna

wWarszawie,10) suma ubezpieczenia sum pienin okrelon w umowie ubezpieczenia, bdc podstaw ustalania

wysokociwiadczeniaubezpieczyciela,11) wiadczenie ubezpieczycielasumpienin,ktrubezpieczycielwypacauprawnionemuwraziezajcia

zdarzeniaprzewidzianegowumowieubezpieczenia,12) umowa indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na ycieumow,wramachktrejubezpieczony

kontynuuje ochron ubezpieczeniow, ktra wygasa w zwizku z wystpieniem ubezpieczonego z umowygrupowegoubezpieczenianaycie.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2

1. Przedmiotemubezpieczeniajestycieubezpieczonego.2. W ramach umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie zgonu

ubezpieczonego.3. Wramachumowyubezpieczeniamoliwejestrozszerzeniezakresuochrony,oktrymmowawust.2ododatkowe

ryzyka,poprzezzawarciedodatkowychumwubezpieczenia.4. W przypadku zawarcia umw dodatkowych przedmiotem ubezpieczenia moe by zd