system informatyczny zdalnego egzaminowania - wiak.imsi.pl fileinnowacyjność to również klasa...

of 14 /14
System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj

Author: dangdieu

Post on 27-Feb-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

System informatycznyzdalnego egzaminowania

- strategia, logika systemu,architektura, ewaluacja

(platforma informatyczna e-matura)

redakcjaSawomir Wiak

Konrad Szumigaj

W dobie dynamicznego rozwoju szerokopasmowego dostpu do sieci i coraz wydajniejszych komputerw zaciera si granica pomidzy aplikacjami okienkowymi, a tymi dostpnymi zpoziomu przegldarki internetowej. Powstaje coraz wicej aplikacji RIA (ang. Rich Internet Application). Dzisiejsze technologie internetowe pozwalaj na tworzenie stron WWW, ktre oferuj nie tylko dostp do treci przekazywanej przez autora, ale i prezentacj ich w sposb przyjazny i atrakcyjny wizualnie dla odbiorcy. Aplikacje s interaktywne, auytkownik zyska moliwo ich personalizacji.

Najnowsze systemy informatyczne musz spenia rygorystyczne wymogi dotyczce bezpiecze-stwa iwysokiej dostpnoci zarwno od strony serwerw aplikacyjnych jak iserwerw baz danych. Aby sprosta tym wymaganiom naley implementowa w systemach szerokie spektrum mechani-zmw i funkcjonalnoci, ktre zapewniaj wysoki poziom bezpieczestwa danych. Jest to jednoz kluczowych zada w projekcie e-matura.

E-matura jako produkt finalny umoliwia przeprowadzanie egzaminu, w tym egzaminu maturalnego on-line. Jest to rozwizanie nowatorskie, niestosowane dotychczas w edukacji. Innowacyjno to rwnie klasa Shell platformy, ktra daje moliwo wymiany bazy wiedzy, a tym samym zastosowania jej w innych dziedzinach nauki. E-matura jest projektem innowacyjnym, testujcym cow praktyce oznacza, e jego celem jest wypracowanie, upowszechnienie i wczenie do gwnego nurtu polityki nowych rozwiza.

Projekt e-matura realizowany przez Politechnik dzk jest kolejnym krokiem rozwoju egzaminw zewntrznych w stosunku do e-oceniania. Takie rozwizania do tej pory nie funkcjonuj ani w Europie, ani na wiecie na tak skal. Ponadto system zakada wsparcie dla osb niepenosprawnych poprzez dostosowanie interfejsu uytkownika dla osb niedowidzcych.

Projekt e-matura jest projektem informatycznym o wysokim poziomie bezpieczestwa, ale rwnie ze wzgldu na charakterystyk generowanego obcienia, ktre serwery musz obsuy.W przypadku e-matury mamy do czynienia z krtkotrwaym, bo ograniczonym do czasu trwania egzaminu, wzrostem zapotrzebowania na dostp do danych z bazy danych.

Projekt e-matura jest budowany z wymienn baz wiedzy, w sposb na tyle uniwersalny, e jest w stanie obsuy egzaminy rwnie z innych dyscyplin takich jak informatyka, fizyka, mechatronika czy geografia. System moe suy rwnie do biecej nauki wspierajc nauczycieli, uczniw, ale rwnie studentw podczas caego procesu dydaktycznego. E-matura jest systemem informatycznym wykorzystujcym zaawansowane algorytmy sprawdzania pyta. Wspomaga rwnie prac nauczycieli.

ISBN: 978-83-937551-0-3

redakcjaSaw

omir W

iakK

onrad Szumigaj

System inform

atyczny zdalnego egzaminow

ania- strategia, logika system

u, architektura, ewaluacja

(platforma inform

atyczna e-matura)

System informatycznyzdalnego egzaminowania

- strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja

Redakcja:prof. dr hab. in. Sawomir Wiakmgr in. Konrad Szumigaj

Recenzenci: prof. dr hab. in. Maria Dems

prof. dr hab. in. Andrzej Krawczyk

ksjeporuE inU zezrp ogenawosnanifpsw ,arutam-E utkejorp hcamar w anawotogyzrp akisK w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet III Wysoka jako systemu owiaty, Dziaanie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia, Poddziaanie 3.3.4 Modernizacja treci i metod ksztacenia projekty konkursowe.

Ksika jest dystrybuowana bezpatnie

Redakcja:prof. dr hab. in. Sawomir Wiak mgr in. Konrad Szumigaj

Niceday

w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priory- einaaizddoP ,ainecatzsk icokaj awarpoP 3.3 einaaizD ,ytaiwo umetsys okaj akosyW III tet

3.3.4 Modernizacja treci i metod ksztacenia projekty konkursowe.

copyright by Politechnika dzka, d 2013

w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

ISBN: 978-83-937551-0-3

Recenzenci:prof. dr hab. in. Maria Demsprof. dr hab. in. Andrzej Krawczyk

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

112

Adam Depta Konrad Szumigaj

Krzysztof Kisiel Joanna Kucner

7. Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw na Wydziale Elektrotechniki,

Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki

dzkiej w kontekcie projektu e-matura

7.1. Wstp

Od pewnego czasu zauwaalny jest coraz silniejszy trend wybierania przez

maturzystw technicznych kierunkw studiw. Niewtpliw przyczyn takiego stanu

rzeczy jest zapotrzebowanie gospodarki na wyspecjalizowanych inynierw. Jest spraw

oczywist, i absolwent uczelni technicznej ma bardzo due szanse na zdobycie

interesujcej, prorozwojowe i lukratywnej pracy. Nie mniej jednak studia na uczelni

technicznej stawiaj przed studentem szereg ambitnych wyzwa, zobowizuj

do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejtnoci jake cennych na rynku pracy.

Wpyw na wybr uczelni technicznych przez uczniw mia rwnie projekt

e-matura, ktry poprzez swoje rne inicjatywy spowodowa, i o 300% zwikszya si

liczba uytkownikw platformy uznajcych i korzystanie z platformy korzystnie

wpynie na zwikszenie liczby uczniw zainteresowanych kontynuacj ksztacenia na

kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, midzy deklaracj

przed rozpoczciem projektu (rok 2011).

Projekt e-matura to projekt, w ktrym uczestniczyo prawie 10 tys. uczniw

z wojewdztwa dzkiej co stanowi ok 10% wszystkich uczniw szk ponadgimnazjalnych.

Szkoy projektowe to w wikszoci licea oglnoksztacce (61), na drugim miejscu

plasuj si technika (40), nastpnie kolejno: licea profilowane (6), technika uzupeniajce

dla dorosych (2), liceum uzupeniajce dla dorosych (1), oraz inne (2 liceum plastyczne

oraz oglnoksztacca szkoa sztuk piknych).1

Kolejnym elementem bez, bez ktrego nie byo by projektu, nie byo by moliwoci

dodatkowych rozwiza wspomagajcych poredni wybr kierunku studiw jest pozyskanie

rodkw z Funduszy Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

Program ten w czci 3 zwanej Priorytetem III Wysoka jako systemu owiaty

koncentruje si na podwyszaniu jakoci funkcjonowania systemu owiaty, zakadaj

wprowadzenie rozwiza systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwj

bada edukacyjnych oraz ich powizanie z polityk edukacyjn. Nowe rozwizania

1 Metody i narzdzia ewaluacji wynikw zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-

matura), red. Sawomir Wiak, Wyd. Politechnika dzka, 2012, s. 15

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

113

obejmuj rwnie dziaania na rzecz zwikszenia efektywnoci systemu nadzoru

pedagogicznego.2

Poniewa z roku na rok obserwujemy pogbiajc si przepa midzy

programem nauczania w szkole redniej a coraz bardziej ambitnymi programami

na uczelni technicznej realizujemy dodatkowe zajcia jak choby warsztaty dla przyszych

studentw. Rwnie w takich dziedzinach jak matematyka czy fizyka wiedz uzupeniamy

elementarnymi zagadnieniami, ktre nie zawsze s realizowane w szkole ponadgimnazjalnej.

Naley sobie uwiadomi take to, e nie wszyscy studenci Politechniki dzkiej

przystpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, czasami

przewaajca wikszo legitymuje si matur podstawow w zakresie matematyki.

Z uwagi na radykalne redukcje elementarnej wiedzy matematycznej w zakresie poziomu

podstawowego uczelnia powinna wyj na przeciw oczekiwaniom przyszych studentw.

Zwaszcza obecnie w fazie niu demograficznego naley ze wszech miar zadba o to by

nie zrazi studentw wiedz matematyczn czy techniczn. Przekaz treci musi by jasny,

zrozumiay i ciekawy dla studenta. Wielu wykadowcw bardzo czsto zapomina o powanych

zmianach programowych na etapie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dla absolwentw

szkoy redniej jest to powana bariera i moe zdecydowa nawet o przerwaniu studiw

na danym kierunku. Naley podkreli, e w zakresie matury podstawowej z matematyki

Twierdzenie Talesa nie jest ju twierdzeniem obowizujcym a wartoci funkcji

trygonometrycznych uczniowie znaj jedynie dla ktw z przedziau 0,2

.

Na uczelnie bardzo czsto trafiaj studenci z wielk pasj, twrczym potencjaem

i talentem technicznym. Nie naley absolutnie tego niweczy i nie wolno odbiera

motywacji tyko dla tego, e osoby te nie znaj poj z zakresu elementarnej matematyki.

Z naszych obserwacji wynika, i studenci bardzo atwo opanowuj materia z zakresu

liczb zespolonych czy teorii ukadw rwna, poniewa jest to zupenie nowa dla nich

tematyka realizowana od pocztku, od podstaw. Znacznie gorzej wyglda sytuacja

w przypadku szeroko rozumianej analizy matematycznej, gdzie problem tkwi w bdach

kumulowanych ju od szkoy podstawowej.

W niniejszym opracowaniu postanowiono skoncentrowa si na penej analizie

wyboru kierunku studiw w zalenoci od oceny jak ucze uzyska z matury podstawowej

i rozszerzonej. Postawiono zasadnicze pytania: czy o wy wyborze tego typu kierunku

studiw decyduje wysoka ocena na maturze podstawowej z matematyki, czy wpyw

ma na to wynik matury rozszerzonej. Odpowiedzi na te pytania s niezwykle istotne

z punktu widzenia programw nauczania na uczelni technicznej.

Analiza wspzalenoci (wspzmiennoci) cech statystycznych (zmiennych)

umoliwia midzy innymi okrelenie: siy czyli cisoci zwizku badanych zmiennych

oraz istotnoci zalenoci co do siy tego zwizku. Wystpujca wspzaleno midzy

cechami moe by funkcyjna lub stochastyczna. Szczeglnym przypadkiem zalenoci

stochastycznej jest zaleno korelacyjna, czyli statystyczna. Wybr parametru pomiaru

umoliwiajcego okrelenie siy zwizku cech uzaleniony jest przede wszystkim

2 Szczegowy Opis Priorytetw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, Wyd.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012, s. 75

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

114

od zastosowanej skali pomiarowej, na ktrej przedstawiona jest badana cecha, a take

rozkadem dwuwymiarowej zmiennej losowej oraz liczebnoci badanej zbiorowoci3.

Celem pracy jest przedstawienie zastosowania analizy wspzalenoci

do wynikw matur pochodzcych z Dziau Rekrutacji Politechniki dzkiej. Dane

dotycz studentw pierwszego roku, ktrzy rozpoczli studia w 2013 roku.

W przeprowadzonych badaniach oprcz miar statystyki opisowej wykorzystano

analiz wspzalenoci oraz metody wnioskowania statystycznego, takie jak: test serii

losowoci prby, test normalnoci Shapiro-Wilka, test niezalenoci 2

(chi-kwadrat)

oraz test dokadny Fishera.

7.2. Materia i wyniki bada

Badania przeprowadzono wrd studentw pierwszego roku kierunkw transport

oraz energetyka Wydziau Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Politechniki dzkiej, ktrzy w roku akademickim 2013/2014 rozpoczli studia.

Analiz dokonano na prbie 99 studentw. Materia empiryczny poddano analizie

jakociowej i ilociowej z wykorzystaniem programu statystycznego STATISTICA 10.

Do sprawdzenia losowego charakteru prby posuono si testem serii losowoci

prby, w ktrym sprawdzano hipotez zerow, e prba ma charakter losowy, wobec

hipotezy alternatywnej, ktra mwi, i prba nie ma charakteru losowego. Dla wybranej

prby na poziomie istotnoci = 0,05 nie byo podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej,

e prba ma charakter losowy (p>0,05), zatem mona byo przyj zaoenie o losowoci

prby.

W przeprowadzonych badaniach oprcz analizy zalenoci wykorzystano:

wskaniki struktury odsetki i frakcje, metody wnioskowania statystycznego, takie jak:

test serii losowoci prby, test normalnoci Shapiro-Wilka, test niezalenoci chi-kwadrat

oraz test dokadny Fishera4.

Na wstpie dokonano prezentacji tabelarycznej i graficznej analizowanych

wynikw matury podstawowej i rozszerzonej w tab. 7.1-7.2 i rys. 7.1-7.6.

Tab. 7.1 - Struktura studentw kierunku: transport ze wzgldu na ple oraz wojewdztwo (liczba osb)

Wojewdztwo

Pe kujawsko-

pomorskie mazowieckie wielkopolskie dzkie witokrzyskie Razem

Kobieta 3 1 - 6 - 10

Mczyzna 4 - 2 33 1 40

Razem 7 1 2 39 1 50

rdo: opracowanie wasne.

3 Hozer J. (red.), Statystyka. Opis statystyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciskiego,

Szczecin 1998, s. 219. 4 Domaski Cz. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

115

Rys. 7.1 - Struktura studentw kierunku: transport ze wzgldu na ple oraz wojewdztwo (liczba osb)

rdo: opracowanie wasne.

Tab. 7.2 - Struktura studentw kierunku: energetyka ze wzgldu na ple oraz wojewdztwo (liczba osb)

Wojewdztwo

Pe kujawsko-

pomorskie lubuskie mazowieckie pomorskie

zachodnio-

pomorskie dzkie lskie Razem

Kobieta - - - - - 10 1 11

Mczyzna 1 1 4 1 1 29 1 38

Razem 1 1 4 1 1 39 2 49

rdo: opracowanie wasne.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

116

Rys. 7.2 - Struktura studentw kierunku: energetyka ze wzgldu na ple oraz wojewdztwo (liczba osb)

rdo: opracowanie wasne.

Podstawowe charakterystyki statystyki opisowej zaprezentowano w tab. 7.3.

Tab. 7.3 - Charakterystyki statystyki opisowej analizowanych wynikw matur (w pkt.)

Wyszczeglnienie

Kierunek: transport

Kierunek: energetyka

Matura

podstawowa

Matura

rozszerzona

Matura

podstawowa

Matura

rozszerzona

liczba studentw 50 21 49 44

minimum 38,0 6,0 62,0 12,0

maksimum 96,0 62,0 100,0 100,0

kwartyl pierwszy 64,0 15,0 84,0 41,0

mediana 70,0 30,0 92,0 58,0

kwartyl trzeci 80,0 37,0 96,0 77,0

rozstp 58,0 56,0 38,0 88,0

rednia arytmetyczna 71,4 29,7 88,9 59,3

wspczynnik skonoci -0,03 0,53 -0,94 -0,04

odchylenie standardowe 11,6 15,1 9,0 20,7

wspczynnik zmiennoci

odchylenia standardowego 16,3% 50,7% 10,1% 34,8%

odchylenie wiartkowe 8,0 11,0 6,0 18,0

wspczynnik zmiennoci

odchylenia wiartkowego 11,4% 36,7% 6,5% 31,0%

rdo: opracowanie wasne.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

117

Najwysz redni arytmetyczn wynikw matur charakteryzowaa si grupa

studentw matury podstawowej kierunku energetyka, za najnisz mieli studenci matury

rozszerzonej kierunku transport. Analizowane wyniki matur charakteryzoway si rn

si i kierunkiem asymetrii oraz si zrnicowania. Rozkad wynikw matury podstawowej

wrd studentw kierunku energetyka cechowa si umiarkowan asymetri lewostronn,

co oznacza, e w badanej grupie przewaali studenci, ktrych wyniki znajdoway si

powyej redniej arytmetycznej. Natomiast rozkady wynikw matury podstawowej

studentw kierunku transport oraz matury rozszerzonej studentw kierunku energetyka s

niemale symetryczne, gdy bardzo saba sia asymetrii lewostronnej oscyluje wok zera.

W przypadku studentw kierunku transport wyniki matury rozszerzonej charakteryzuj si

umiarkowan asymetri dodatni, co oznacza, e w badanej grupie przewaali studenci,

ktrych wyniki znajdoway si poniej redniej arytmetycznej. W przypadku matury

rozszerzonej kierunku transport zrnicowanie mierzone w oparciu o odchylenie standardowe

byo najsilniejsze i wynosio 50,7%, co oznacza, e odchylenie standardowe stanowio

50,7% redniej arytmetycznej, co wiadczy o silnym zrnicowaniu wynikw tej matury.

Nastpnie podjto prb ustalenia normalnoci rozkadu wynikw matur (wyniki

na skali 0-100 pkt). W celu sprawdzenia hipotezy zerowej o normalnoci rozkadu

wynikw analizowanych matur zastosowano test Shapiro-Wilka. W tecie tym sprawdzono

hipotez zerow, e badana cecha populacji ma rozkad normalny wobec hipotezy

alternatywnej, e cecha populacji nie ma rozkadu normalnego. Na rys. 7.3-7.6

przedstawiono histogramy wynikw matur.

Rys. 7.3 - Histogram wynikw matury podstawowej, kierunek: transport

Histogram: kier. transport, poziom podstaw ow y

Shapiro-Wilk W=,97810, p=,47480

Oczekiw ana normalna

30 40 50 60 70 80 90 100

Wyniki (w pkt.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Lic

zba o

bs.

rdo: opracowanie wasne.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

118

Rys. 7.4 - Histogram wynikw matury rozszerzonej, kierunek: transport

Histogram: kier. transport, poziom rozszerzony

Shapiro-Wilk W=,94585, p=,28368

Oczekiw ana normalna

0 10 20 30 40 50 60 70

Wyniki (w pkt.)

0

1

2

3

4

5

6

7

Lic

zba o

bs.

rdo: opracowanie wasne. Rys. 7.5 - Histogram wynikw matury podstawowej, kierunek: energetyka

Histogram: kier. energetyka, poziom podstaw ow y

Shapiro-Wilk W=,91737, p=,00213

Oczekiw ana normalna

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Wyniki (w pkt.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Lic

zba o

bs.

rdo: opracowanie wasne.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

119

Rys. 7.6 - Histogram wynikw matury rozszerzonej, kierunek: energetyka

Histogram:kier. energetyka, poziom rozszerzony

Shapiro-Wilk W=,98104, p=,67540

Oczekiw ana normalna

0 20 40 60 80 100

Wyniki (w pkt.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Lic

zba o

bs.

rdo: opracowanie wasne.

Ponadto w przypadku sprawdzania normalnoci ich rozkadu testem Shapiro-

Wilka odrzucono hipotez zerow mwic, e rozkad wynikw matur jest normalny

tylko w przypadku wynikw matury podstawowej na kierunku: energetyka. Pozostae

rozkady wynikw matur speniay zaoenie ww. testu, s to wyniki matur: podstawowa

i rozszerzona na kierunku: transport oraz rozszerzona na kierunku: energetyka, zatem s

normalne z punktu widzenia rozkadu. Dane te zestawiono w tab. 7.4.

Tab. 7.4 - Wartoci statystyk empirycznych testu Shapiro-Wilka oraz poziomy p

matura podstawowa,

kierunek: transport

matura rozszerzona,

kierunek: transport

matura podstawowa,

kierunek: energetyka

matura rozszerzona,

kierunek: energetyka

Statystyka

Shapiro-Wilka 0,97810 0,94585 0,911737 0,98104

Poziom p 0,47480 0,28368 0,00213 0,67540

rdo: opracowanie wasne.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

120

Na potrzeby analizy wspzalenoci wyniki matury podstawowej zestawiono w

tabeli kontyngencji 7.5.

Tab. 7.5 Struktura wynikw matury w zalenoci od kierunku studiw

Wynik matury podstawowej kierunek: transport kierunek: energetyka

mniejszy od mediany 40 10

rwny, wikszy od mediany 10 39

rdo: opracowanie wasne.

Uporzdkowany materia poddano nastpujcej analizie:

istotnoci zwizku pomidzy zmiennymi z wykorzystaniem testu niezalenoci chi-kwadrat;

siy zwizku z zastosowaniem wspczynnika C-Pearsona. Do oceny siy zalenoci przyjto nastpujce umowne przedziay: 0,0 0,30 zaleno saba, 0,30 0,60 zaleno umiarkowana, 0,60 1,00 zaleno silna.

Badanie objo niemierzalne waciwoci obiektw statystycznych. Zastosowane

miary zwizkw oraz siy zalenoci stochastycznej cech ma swoje uzasadnienie w analizie

cech niemierzalnych.

W kolejnym etapie sprawdzono czy istniej istotne zalenoci pomidzy

badanymi zmiennymi, w tym celu zastosowano test niezalenoci 2

.

Postawiono nastpujce hipotezy badawcze:

0 :H nie stwierdza si zalenoci pomidzy kierunkiem studiw a wynikiem

matury podstawowej,

1 :H stwierdza si zaleno pomidzy kierunkiem studiw a wynikiem matury

podstawowej.

Tab. 7.6 - Wyniki testu 2

Badane cechy (zmienne)

Warto empiryczna

statystyki 2

Poziom istotnoci

Warto krytyczna statystyki

2

Prawdopodobiestwo testowe

(poziom p) dla testu 2

Wspczynnik C-Pearsona

zalena: kierunek studiw

35,175 0,05 3,841 0,0001 0,51

niezalena: wynik matury

rdo: Obliczenia wasne na podstawie bada.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

121

Dla przyjtego poziomu istotnoci 0,05 = obliczona warto statystyki 2

przekracza warto krytyczn statystyki 2

, czyli znajduje si w obszarze krytycznym,

wic odrzucamy hipotez 0H o niezalenoci obu zmiennych. Oznacza to, e istnieje

istotnie statystyczna zaleno pomidzy kierunkiem studiw a wynikiem matury

podstawowej. Obliczona warto wspczynnika C-Pearsona wskazuje na umiarkowan

si wpywu wyniku matury na wybr kierunku studiw.

Wyniki matury rozszerzonej zestawiono w tabeli kontyngencji 7.7.

Tab. 7.7 - Struktura wynikw matury w zalenoci od kierunku studiw

Wynik matury rozszerzonej kierunek: transport kierunek: energetyka

mniejszy od mediany 19 15

rwny, wikszy od mediany 2 29

rdo: opracowanie wasne.

Test niezalenoci2

stosuje si wwczas, gdy liczebnoci empiryczne w kadej

kratce tabeli wynosz co najmniej 8 elementw5. Poniewa warunek ten nie jest

speniony dla tabeli kontyngencji 7.7, zastosowano test dokadny Fishera6.

W tym celu postawiono nastpujce hipotezy badawcze:

0 :H nie stwierdza si zalenoci pomidzy kierunkiem studiw a wynikiem

matury rozszerzonej,

1 :H stwierdza si zaleno pomidzy kierunkiem studiw a wynikiem matury

rozszerzonej.

Tab. 7.8 - Wyniki testu dokadnego Fishera

Badane cechy (zmienne) Poziom

istotnoci

Prawdopodobiestwo testowe (poziom p) dla testu dokadnego

Fishera

Wspczynnik C-Pearsona

zalena: kierunek studiw

0,05 0,0001 0,47

niezalena: wynik matury

rdo: Obliczenia wasne na podstawie bada.

Poniewa prawdopodobiestwo testowe 0,05p wic na poziomie istotnoci

0,05 = odrzucamy hipotez 0H o niezalenoci obu zmiennych. Co oznacza to, e istnieje

5 Gre J. Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa, 1974, s. 132. 6 Blalock Hubert M. Statystyka dla socjologw, PWN, Warszawa 1977, wydanie drugie, s. 251-254.

Wpyw wynikw matury podstawowej i rozszerzonej na wybr kierunku studiw...

122

istotnie statystyczna zaleno pomidzy kierunkiem studiw a wynikiem matury rozszerzonej.

Obliczona warto wspczynnika C-Pearsona wskazuje na umiarkowan si wpywu

wyniku matury na wybr kierunku studiw.

7.3. Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych bada wskazuj, na moliwo zastosowania analizy

wspzalenoci pomidzy wynikami matury podstawowej i rozszerzonej a wyborem

kierunku studiw przez studentw kierunkw transport oraz energetyka Politechniki

dzkiej. Zastosowane metody wnioskowania statystycznego potwierdziy istotne

zalenoci statystyczne pomidzy badanymi zmiennymi oraz wystpowanie umiarkowanej

siy zalenoci mierzonej wspczynnikiem C-Pearsona pomidzy tymi zmiennymi.

7.4. Literatura

1. Praca zbiorowa pod red. Sawomira Wiaka, Metody i narzdzia ewaluacji wynikw zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura), Wyd. Politechnika

dzka, 2012

2. Szczegowy Opis Priorytetw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012

3. Blalock H.M., Statystyka dla socjologw, PWN, Warszawa, 1977 4. Domaski Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa, 1990 5. Gre J. Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa, 1974 6. Hozer J. (red.), Statystyka. Opis statystyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciskiego,

Szczecin, 1998

7. Karris S.T. Mathematics for Business, Science, and Technology, Third Edition, Orchard Publications, 2007

8. Ross S.M., Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Third Edition, Elsevier Academic Press, 2004