syllabus - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/ljeto/   istona i zapadna islamska...

Download SYLLABUS - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/ljeto/   Istona i zapadna islamska skolastika:

Post on 10-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za filozofiju

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Historija istonih filozofija 2

ifra/kod FIL FIL 210 /

FIL FIS 210 Status

(obavezni ili izborni) obavezni ECTS 6

Ciklus studija I Semestar II i IV Ak. godina 2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

-

Jezik izvoenja

nastave bosanski

Nastavnik

Ime i prezime Nevad KAHTERAN

Kontakt podaci

Kabinet: 60

E-mail:

nevad_kahteran@hotmail.com

Telefon: 033 253-120

Termin

konsultacija

Ponedjeljak: 08-11

Srijeda: 08- 11

Petak: 08-12

Saradnik

Ime i prezime -

Kontakt podaci Kabinet:

E-mail:

Telefon:

Termin

konsultacija

Sedmini broj

kontakt sati predavanja ____3__; seminar____3___; vjebe_______

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Studenti prate ciklus predavanja iz osnova arapsko-islamske filozofije u ljetnjem

semestru, gdje se svaki od ukljuenih modela miljenja nastoji promatrati u

sklopu njihovih osnovnih kola i predstavnika povlaei mogue veze i dosluh

izmeu njih, uz poseban naglasak na osnovnoj terminologiji i terminolokim

ralambama. U toku semestra student je obavezan da proita pet djela po

vlastitom odabiru tijekom ljetnjeg semestra koja su se u izvodima ili cjelovito

obraivala na seminarima, kao osnovnu kritiku literaturu o njima koja je

navedena u ovom programu uz obavezu da u dogovoru sa nastavnikom napie

seminarski rad na zadanu temu.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni cilj ovog kolegija jeste da se studenti u ljetnjem semestru to temeljitije

uvedu u islamsku filozofsku tradiciju i osnovne kole i predstavnike (znaenje i

koncept filozofije u islamu, definicija, izvori, metodologija, faktori utjecaja na

nastanak, podruja interesovanja islamske filozofije i njen odnos sa drugim

islamskim naukama; grka i sirijska pozadina te indijsko i perzijsko zalee i

utjecaji, kao i kulturoloki kontekst jevrejske filozofije). Potom, ve na samom

kraju semestra nudi im se pregled prinosa istoj autora sa ovih prostora (islamska

misao u Bosni i Hercegovini i Balkanu).

Ishodi uenja

U dananjoj prevalirajuoj kakofoniji u pogledu ove tradicije, studenti poznaju

modele miljenja unutar arapsko-islamske filozofske tradicije, kao i temeljne

kole i predstavnike, te su u stanju graditi vlastiti kritiki odnos i usporeivati iste

sa zapadnjakim modelima miljenja i njihovim predstavnicima.

Sadraj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Islamska filozofija

Znaenje i koncept filozofije u islamu i rana povijest islamske teologije i poeci

filozofske problematike (S.H. Nasr & O. Leaman, eds., History of Islamic

Philosophy)

2. Istona i zapadna islamska skolastika:

a) Rani islamski filozofi na Istoku (al-Kind, al-Frb, Ibn Sn/Avicenna,

Muhammed ibn Zekerijj' ar-Rz, Braa istote/Ihwnu-s-Saf', Ibn Miskawajh,

Ab Hmid al-Gazzl)

b) Islamski filozofi u al-Andalusu (Ibn Masarra, Ibn Bdda/Avempace, Ibn Tufayl,

Ibn Rushd, Ibn Sab'n, Ibn Khaldn) (M. Sharif, H. Corbin, H. Daiber i drugi)

3. Protuslovlje izmeu al-Gazzljeve i Ibn Rudove/Averroesove filozofije: sukob

miljenja u svjetlosti vjere i razuma (razmatranje sredinjih pitanja dva Tahfuta)

4. Alfarabi i utemeljenje islamske politike filozofije (M. Mahdi)

Nauka o dravi i povijesti (Ibn Haldn)

Politiki aspekti islamske filozofije (C.E. Butterworth)

5. Uvod u sufijsku tradiciju ('Ajn al-Kudt al-Hamadn, ihbu-d-Dn Suhraward i

iluminacionistika tradicija hikmat al-ishrk, Ibn 'Arab i ideja jedinstva u

mnotvu - al-whidijja) (S.H. Nasr & M. Aminrazavi; M. Lings)

6. Predstavnici kasnije islamske filozofije (at-Ts, Mr Dmd, Mull Sadr Shirz)

i i'itska duhovnost (H. Corbin)

7. Jevrejska filozofska tradicija u islamskom kulturnom svijetu (Saadiah Gaon al-

Fayyumi, Ibn Gabirol, Judah Halevi, Maimonides, Rabbi Levi ben

Gershom/Gersonides) (D. Frank & O. Leaman, History of Jewish Philosophy)

8. Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Moderne interpretacije islamske filozofije na Zapadu (H. Hanafi)

10. Suvremena islamska filozofija (O. Leaman)

11. Islamska misao u Bosni i Hercegovini

Abdullah-efendija Bosnawi, Tumaenje dragulja Poslanike mudrosti (R. Hafizovi)

Hasan Kafija Pruak (A. Ljubovi & F. Nametak)

12. Derviki redovi u Bosni i Hercegovini (D. ehaji)

13. Filozofija S. H. Nasra (W.C. Chittick i N. Kahteran)

14. Historija islama u njemakoj misli: od Leibniza do Nietzschea (Ian Almond)

Novi orijentalisti: postmoderna predstavljanja islama od Foucaulta do

Baudrillarda (Id.)

15. Suvremeni predstavnici islamske i uporedne filozofije (SPh 62, 2/2016)

Islam i konfucijanstvo: civilizacijski dijalog (O. Bakar & Cheng Gek Nai, 2018.)

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Zavrni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Nain izvoenja

nastave

(oblici i metode)

Predavanja predmetnog nastanvika i rad u seminaru na obradi kljunih filozofskih

tekstova arapsko-muslimanskih klasinih i suvremenih mislitelja.

Obaveze studenata

i elementi praenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura izvoenja

konane ocjene i

bodovanje)

Praenje rada studenta se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

znanja u toku semestra, kao i na zavrnom ispitu nakon zavretka semestra prema

sljedeim elementima praenja:

R. br.

Elementi praenja Broj bodova Uee u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni pismeni 25 & 25 % 2. Zavrni semestralni pismeni 25 & 25 % 3. Prisustvo na nastavi 30 % 30 % 4. Seminarski rad i prezentacija istog 20 % 20 &

5.

II Seminarski rad i prezentacija istog (alternativno: za veu ocjenu ili kompenzacija za izostanak sa nastave do mjesec dana)

20 % 20 &

Ukupno: 100 bodova 100% Predviene bodove za svaki od elemenata praenja studenti postiu na sljedei nain:

Polusemestralni i zavrni test donose 50 %, dok aktivno prisustvo studenta na nastavi donosi 30 %, a izrada i prezentacija seminarskog rada po

dogovoru sa predmetnim nastavnikom 20%. U sluaju izostanka do

mjesec dana sa nastave iz opravdanih razloga ili pak iskazane elje za

veom ocjenom, student moe opet u dogovoru sa predmetnim

nastavnikom uraditi dodatni seminarski rad.

Napomena: Student koji odsustvuje iz nastave bez opravdanog razloga preko

20 % nastave bit e mu automatski uskraen potpis i nee moi pristupiti

nastavi, niti zavrnoj provjeri znanja na kraju semestra.

Skala ocjenjivanja Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje

se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

* M.M. Sharif, Historija islamske filozofije, tom I i II, August Cesarec,

Zagreb, 1988.;

* S.H. Nasr, Tri muslimanska mudraca, El-Kalem, Sarajevo, 1993.;

* Hans Daiber, Borba za znanje u islamu: neki historijski aspekti, Kult B,

Sarajevo, 2004.

* Hans Daiber, Islamska filozofija: inoviranje i posredovanje izmeu grke i

srednjovjekovne europske misli, Kult B, Sarajevo, 2007.

* Oliver Leaman, Izgubljeno u prijevodu: eseji iz islamske i jevrejske filozofije,

Buybook, Sarajevo, Buybook, 2004.

Dodatna

* S. H. Nasr, Srce islama: trajne vrijednosti za ovjeanstvo, El-Kalem,

Sarajevo, 2002.;

* Ebu Hamid al-Gazali, Nesuvislost filozofa, Zagreb, 1993.;

* Ibn Rud/Averroes, Nesuvislost nesuvislosti, Naprijed, Zagreb, 1988.;

* John L. Esposito, to bi svatko trebao znati o islamu, FFDI, Zagreb, 2003.;

* Amir Ljubovi, Logika djela Bonjaka na arapskom jeziku, Orijentalni institut

u Sarajevu, 1996;

* Osman Bakar & Cheng Gek Nai, eds, Islam i konfucijanstvo: civilizacijski

dijalog, el-Kalem, Sarajevo, 2018.

* prema vlastitom izboru studenata prevedena djela islamskih mislitelja kod nas

Napomene -

Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek Odsjek za filozofiju

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Filozofija za djecu

ifra/kod FIL FIL 416 Status

(obavezni ili izborni) izborni ECTS 3

Ciklus studija II Semestar X Ak. godina 2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

View more >