syarah hadits arbain

Download Syarah Hadits Arbain

Post on 07-Aug-2015

89 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HADITS ARBA'IN NAWAWIYAH [ In don es ia] ] [ MUHYIDDINYAHYABINSYARAFNAWAWI Pen er jema h : ABDULLAH HAIDHIR : Mu r a ja a h : DR.MUH.MUINUDINILLAH BASHRI, MAERWANDITARMIZI : . - Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1428 2007

H adi t s Ar ba' i n N awawy 3 Da ft a r Is i Ha dit sPer t a ma5 Ha dit sKedu a 9 Ha dit sKet iga14 Ha dit sKeempa t 17 Ha dit sKelima 21 Ha dit sKeen a m23 Ha dit sKet u ju h 27 Ha dit sKedela pa n 29 Ha dit sKes embila n 32 Ha dit sKes epu lu h 35 Ha dit sKes ebela s 38 Ha dit sKedu a bela s 40 Ha dit sKet iga bela s 42 Ha dit sKeempa t bela s 44 Ha dit sKelima bela s 46 Ha dit sKeen a mbela s 49 Ha dit sKet u ju h bela s 51 Ha dit sKedela pa n bela s 53 Ha dit sKes embila n bela s 55 Ha dit sKedu a pu lu h 59 Ha dit sKedu a pu lu hs a t u 61 Ha dit sKedu a pu lu hdu a 63 Ha dit sKedu a pu lu ht iga 65 Ha dit sKedu a pu lu hempa t 68 Ha dit sKedu a pu lu hlima 73 Ha dit sKedu a pu lu hen a m77 Ha dit sKedu a pu lu ht u ju h 80 Ha dit sKedu a pu lu hdela pa n 83 Ha dit sKedu a pu lu hs embila n 86 Ha dit sKet iga pu lu h 90 Ha dit sKet iga pu lu hs a t u 92 Ha dit sKet iga pu lu hdu a 94 H adi t s Ar ba' i n N awawy 4 Ha dit sKet iga pu lu ht iga 96 Ha dit sKet iga pu lu hempa t 98 Ha dit sKet iga pu lu hlima 100 Ha dit sKet iga pu lu hen a m103 Ha dit sKet iga pu lu ht u ju h 106 Ha dit sKet iga pu lu hdela pa n 109 Ha dit sKet iga pu lu hs embila n 112 Ha dit sKeempa t pu lu h 114 Ha dit sKeempa t pu lu hs a t u 117 Ha dit sKeempa t pu lu hdu a 118 H adi t s Ar ba' i n N awawy 5 HADITSPERTAMA _ts .. t _. ,tL::t _, .. .. _, _,...:t ,. _. ._.,:.,:. t_:.t_.:... . vtt.:; .t,`.:t,_t.._: t. _.t `_s: t.:; . s, :. t _:; s,a ::te _. t.s.,..tt,,.,t,:.:s,a::te_..:.t_:; ta t. _:; s, ,:; .i ,,,_,:_.:_,,_.,;_,__...;_,..-..,.,,_:......;. ..,_-_-.,_,,.._.:__.:,:.._,_.,._,,:.._..,,_.-,:...: ,.=: _. ... _.:: .Kos a k a t a : :Per bu a t a n:Ses eor a n g : (Dia ) n ia t ka n:Seor a n g wa n it a Ar t iHa dit s : Da r iAmir u lMu min in ,AbiHa fs Uma r bin AlKh a t t a b r a dh ia lla h u a n h u ,dia ber ka t a ,"Sa ya men den ga rRa s u lu lla h s h a lla h u `a la ih iwa s a lla mber s a bda : Ses ungguhny as etiapperbuatan1) tergantungniatny a2). Dans es ungguhny as etiaporang(ak andibalas ) 1. Yang dimaksud perbuatan di sini adalah amal ibadah yang membutuhkan niat.2.Niat adalah keinginan dan kehendak hati. H adi t s Ar ba' i n N awawy 6 berdas ark anapay angdianiatk an.Siapay ang hijrahny a3) k arena(inginmendapatk ank eridhaan)Allah danRas ul-Ny a,mak ahijrahny ak epada(k eridhaan) AllahdanRas ul-Ny a.Dans iapay anghijrahny ak arena mengingink ank ehidupany anglay ak diduniaatau k arenawanitay angingindinik ahiny amak ahijrahny a (ak an bernilai s ebagaimana) y ang dia niatk an.(Riwa ya t du a ima mh a dit s ,Abu Abdu lla hMu h a mma dbin Is ma ilbin Ibr a h imbin AlMu gh ir a hbin Ba r dizba h AlBu kh a r ida n Abu AlHu s a in ,Mu s lim bin AlHa jja jbin Mu s limAlQu s ya ir iAn Na is a a bu r idi da la mdu a kit a bSh a h ih ,ya n gmer u pa ka n kit a bya n g pa lin g s h a h ihya n g per n a hdika r a n g). Ca t a t a n : 1.Ha dit s in imer u pa ka n s a la h s a t u da r ih a dit s -h a dit sya n gmen ja diin t ia ja r a n Is la m.Ima mAh ma dda nIma mSya fiiber ka t a :Da la mh a dit s t en t a n gn ia t in i men ca ku ps eper t iga ilmu .Seba bn ya a da la h ba h waper bu a t a n h a mba t er dir ida r iper bu a t a n h a t i,lis a nda n a n ggot a ba da n ,s eda n gka n n ia t mer u pa ka ns a la h s a t u ba gia n da r iket iga u n s u r t er s ebu t . Dir iwa ya t ka n da r iIma mSya fiiba h wa dia ber ka t a ," Ha dit s in imen ca ku pt u ju h pu lu h ba bda la mfiqh . Seju mla h u la ma ba h ka n a da ya n gber ka t a ,"Ha dit sin i mer u pa ka ns eper t igaIs la m.2. Seba bdit u t u r ka n n ya h a dit s in i,ya it u :a das es eor a n gya n gh ijr a h da r iMekka h keMa din a h 1. Makna kata "Hijrah" secara bahasa: meninggalkan, sedangkan menurut syariat artinya: meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan maksud bisa melakukan ajaran agamanyadengantenang.Yangdimaksuddalamhaditsiniadalahperpindahandari Mekkah ke Madinah sebelum Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekkah th. 8 H). H adi t s Ar ba' i n N awawy 7 den ga n t u ju a n u n t u kda pa t men ika h is eor a n g wa n it a ya n gkon on ber n a ma :UmmuQais bu ka nu n t u kmer a ih pa h a la ber h ijr a h .Ma ka or a n git ukemu dia n diken a lden ga n s ebu t a n MuhajirUmmi Qais (Or a n g ya n g h ijr a hka r en aUmmuQa is ). Ka n du n ga n Ha dis t :1.Nia t mer u pa ka n s ya r a t la ya k/ dit er ima a t a ut ida kn ya a ma lper bu a t a n ,da n a ma liba da h t ida k a ka n men gh a s ilka n ka n pa h a la kecu a liber da s a r ka nn ia t(ka r en aAlla ht a a la ).2.Wa kt u pela ks a n a a n n ia t dila ku ka n pa da a wa l iba da hda nt empa t n yadi h a t i.3.Ikh la s da n membeba s ka n n ia t s ema t a -ma t a ka r en aAlla h t a a la dit u n t u t pa da s emu a a ma ls h a leh da niba da h .4.Seor a n gmu min a ka n diber iga n ja r a n pa h a laber da s a r ka nka da rn ia t n ya .5.Semu a per bu a t a n ya n gber ma n fa a t da n mubah (boleh )jika diir in gin ia t ka r en a men ca r iker idh a a nAlla hma kadiaa ka nber n ila i iba da h .6.Ya n gmembeda ka n a n t a r a iba da h da n a da t(kebia s a a n / r u t in it a s ) a da la hn ia t . 7.Ha dit s dia t a s men u n ju kka n ba h wa n ia tmer u pa ka n ba gia n da r iima n ka r en a diamer u pa ka n peker ja a n h a t i,da n ima n men u r u tpema h a ma n Ah liSu n n a h Wa lJ a ma a h a da la hmemben a r ka n da la mh a t i,diu ca pka n den ga n lis a nda ndia ma lka nden ga nper bu a t a n . H adi t s Ar ba' i n N awawy 8 Te ma -t e ma h a dit s : 1. Nia tda nkeikh la s a n: 7: 29, 9 8: 52. Hijr a h : 4: 97, 2: 218, 3: 195, 8: 72 3. Fit n a hdu n ia : 3: 145, 4: 134, 6: 70, 8: 67

H adi t s Ar ba' i n N awawy 9 _:t.:t ,...tHADITSKEDUA _ts t., .. t _. .. _. . t _. ... `_: _.: t..,,,, .,. `_ t.,:. _:L .; ,, .t. :. ,:. t _:. ,t,`.:t t _:. .`.. t.. ., v ...:t a ,:. _, v ...:t .t. .,.`_,.:t_:;: :.,:.t_:. ,:,e_:;,:,e...i ,.: _:. ,.e _. _ts . _t. ., .;t _. _:, : .... t, t _. :. ,:. t _:. . _ t v; :; v _ ..s_ , .;t.,.s.te :t_ss. .:t,.st_.t.... _t. _ts ,,. ,:; :.L:.t _; :,,:tg.s . :i., : t.,,. .:s.._ts.s`.., . _ts_t.,;t_._:, :i . :s ..t,_.s_s :vt,,:t:.,:e s`s,:..:t,_. . .:s.._ts_ts. _t..;t_._:, :i_ts . :_,sts:iet.,.s _rt,:,sts_ss . _ts . _ts. .t.:t_._:, :i . _..:tt.t.. _.t.:t _. :.i,. .vt .:s _ _ts .tstt. _. _:,:i _ts . _t,.,:t _ _:tL:, .t.:t.t. :t.:t .t.:t .t..:t _s_ t:,_tsa.t,:.:.,:_:L:ta . ::s:_.t.:t_._.s..t, . :. :. t . s.,. s.:., et.s _,, :, _ts . i ,:.. . .H adi t s Ar ba' i n N awawy 10 Kos a k a t a : : Ter bit/da t a n g : Men ya n da r ka n : Kedu at ela pa k t a n ga n: Kedu apa h a n ya : Ber a n gka t/Ber t ola k : Kedu alu t u t n ya : Beka s` :Tela n ja n g ka ki : Ta n da -t a n da : Tela n ja n g : Pen ggemba la:Sa lin g men in ggika n Ar t ih a dit s : Da r iUma r r a dh iya lla h u `a n h u ju ga dia ber ka t a : Ket ika ka midu du k-du du kdis is iRa s u lu lla hs h a lla h u `a la ih iwa s a lla ms u a t u h a r it iba -t ibada t a n gla h s eor a n gla ki-la kiya n gmen gen a ka n ba juya n gs a n ga t pu t ih da n ber a mbu t s a n ga t h it a m,t ida k t a mpa kpa da n ya beka s -beka s per ja la n a n ja u h da nt ida ka da s eor a n gpu n dia n t a r a ka miya n g men gen a ln ya .Hin gga kemu dia n dia du du kdih a da pa nNa bila lu men empelka n kedu a lu t u t n ya kepa da kepa dalu t u t n ya (Ra s u lu lla h s h a lla h u `a la ih iwa s a lla m)s er a yaber ka t a ,YaMuhammad,beritahuk anak utentang Is lam?,Ma ka ber s a bda la h Ra s u lu lla hH adi t s Ar ba' i n N awawy 11 s h a lla lla h u `a la ih iwa s a lla m:Is lamadalahengk au bers ak s ibahwatidak adailah(tuhany angdis embah) s elainAllah,danbahwaNabiMuhammadadalah utus anAllah,engk aumendirik ans halat,menunaik an z ak at,puas aRamadhandanpergihajijik amampu, kemu dia n dia ber ka t a ,andabenar.Ka mis emu ah er a n ,dia ya n gber t a n ya dia pu la ya n gmemben a r ka n . Kemu dia n dia ber t a n ya la gi:Beritahuk anak utentang Iman.La lu belia u ber s a bda ,Engk au beriman k epada Allah,malaik at-malaik at-Ny a,k itab-k itab-Ny a,ras ul-ras ul-Ny adanhariak hirdanengk auberimank epada tak diry angbaik maupuny angburuk ,kemu dia diaber ka t a ,andabenar.Kemu dia n dia ber ka t a la gi: Beritahuk anak utentangihs an.La lu belia u ber s a bda , Ihs anadalahengk auberibadahk epadaAllahs eak an-ak anengk aumelihatny a,jik aengk autidak melihatny a mak aDiamelihatengk au.Kemu dia n dia ber ka t a , Beritahuk anak utentangharik iamat(k apan k ejadianny a).Belia u ber s a bda ,Yangditany atidaklebihtahudariy angbertany a".Dia ber ka t a , Beritahuk anak utentangtanda-tandany a,belia uber s a bda ,Jik as eoranghambamelahirk antuanny a danjik aengk aumelihats eorangbertelanjangk ak idan dada,mis k inlagipenggembaladomba,(k emudian)berlomba-lombameninggik anbangunanny a, kemu dia n or a n git u ber la lu da n a ku ber dia ms eben t a r . Kemu dia n belia u (Ra s u lu lla h s h a lla h u `a la ih iwas a lla m)ber t a n ya ,Tahuk ahengk aus iapay ang bertany a?.Aku ber ka t a ,Alla h da n Ra s u l-Nya lebihmen get a h u i.Belia u ber s a bda ,DiaadalahJibrily ang datangk epadak alian(bermak s ud)mengajark anagama k alian . (Riwa ya tMu s lim) H adi t s Ar ba' i n N awawy 12 Ca t a t a n : Ha dit s in imer u pa ka n h a dit s ya n gs a n ga t da la m ma kn a n ya ,ka r en a dida la mn ya t er da pa t pokok-pokok a ja r a nIs la m, ya it uIma n , Is la m da nIh s a n . Ha dit s in imen ga n du n gma kn a ya n gs a n ga ta gu n gka r en a ber a s a lda r idu a ma kh lu kAlla h ya n g t er per ca ya ,ya it u :Amiinus s amaa(keper ca ya a nma kh lu kdila n git / J ibr il)da n AmiinulArdh (keper ca ya a n ma kh lu kdibu mi/ Ra s u lu lla hs hallallahu`alaihi wa s allam ) Ka n du n ga n Ha dis t : 1.Dis u n n a h ka n u n

Recommended

View more >