swu-erp คืออะไร · pdf file swu-erp คืออะไร...

Click here to load reader

Post on 27-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SWU-ERP คืออะไร

  เป็นระบบที่เข้ามาพัฒนาครอบคลุมงานด้านงบประมาณ พัสดุ บัญชี การเงิน และการทรัพยากรบุคคล

 • ERP ดีอย่างไร

  ข้อมูลมีความถูกต้อง1

  เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถงึข้อมูล3

  ลดความซ ้าซ้อนของกระบวนการท้างาน2

  บริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ4

 • ระบบงานใน ERP แผนกพัสดุจัดอยู่ในกลุ่มไหน ?

 • กลุ่มระบบงานด้านจัดซื อ ระบบคงคลัง

  PU (Purchasing) : ระบบจัดซื อจัดจ้าง

  IM (Inventory Management ) : ระบบบริหารวัสดุคงคลัง

 • การรบั/คืนวสัดุ จากผู้ขาย

  คลงัววัสดุ

  สถานที่จดัเกบ็วัสดุ

  การตรวจนบัวัสดุประจ าปี

  การโอนย้ายวัสดุ

  การเบิกจ่าย/คืนวสัดุ

  การวางแผนความ ต้องการใช้งานวัสดุ

  การเรียกรายงวาน

  ภาพรวมระบบบริหารพัสดุ (Inventory Management Overview)

 • © 2017, I AM Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved. 6

  1. ผู้ขอจัดท ำบันทึกขอให้ ด ำเนินกำรซื้อ/จ้ำง

  2. เจ้ำหน้ำที่สร้ำง PR

  3. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ รำยงำนขอซื้อ/จ้ำง

  ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดย วิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท เท่ำนั้น หำกไม่ใช่ เจ้ำหน้ำที่ต้องจัดท ำรำยงำนขอ ซ้ือ/จ้ำงจำกระบบ e-GP

  4. ผู้มีอ ำนำจลงนำม อนุมัติรำยงำนขอซื้อ/จ้ำง

  5. ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ PR

  6. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร ตำมขั้นตอนกำรเสนอรำคำ

  7. เจ้ำหน้ำที่สร้ำง RFQ ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่ เกิน5 แสนบำท เท่ำนั้น

  8. เจ้ำหน้ำที่บันทึกรำคำ เสนอ Quotation

  9. เจ้ำหน้ำที่คัดเลือกผู้ชนะ

  10. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ

  11. ผู้มีอ ำนำจลงนำม รำยงำนผลกำรพิจำรณำ

  ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่ เกิน5 แสนบำท เท่ำนั้น

  ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่ เกิน5 แสนบำท เท่ำนั้น

  ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่ เกิน5 แสนบำท เท่ำนั้น

  13. เจ้ำหน้ำที่สร้ำง Contract กรณีเป็น สัญญำระยะยำว หรือข้ำมปีงบประมำณ

  14. เจ้ำหน้ำที่สร้ำง PO อ้ำงอิง PR หรือ Contract

  15. เจ้ำหน้ำทิ่พิมพ์ใบสั่ง ซื้อสั่งจ้ำง PO

  12. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ ประกำศรำยชื่อผู้ชนะ

  ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่ เกิน5 แสนบำท เท่ำนั้น

  ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่ เกิน5 แสนบำท เท่ำนั้น

  ME51N

  ZPUF01

  ME54N

  ME41

  ME47

  ME52N

  ZPUF02

  ZPUF03

  ME31K

  ME21N

  ME23N

  สำมำรถบันทึกรำยชื่อ คณะกรรมกำรตรวจรับฯได้

  ส ำหรับกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงวงเงินไม่ เกิน5 แสนบำท เท่ำนั้น

  ภาพรวมการจัดซื อจัดจ้าง

 • © 2017, I AM Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved. 7

  16. ผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติ ใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง

  17. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ อนุมัติ PO

  18. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำสั่งแต่ง ตั้คณะกรรมกำรตรวจรับฯ

  19. เจ้ำหน้ำที่รับพัสดุ

  20. เจ้ำหน้ำที่บันทึกรับพัสดุ อ้ำงอิง PO เพื่อรอตรวจรับ

  21. ผู้มีหน้ำที่ตรวจรับพัสดุ

  22. เจ้ำหน้ำที่บันทึกผลกำร ตรวจรับพัสดุ

  23. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ใบตรวจ รับพัสดุ

  24. ผู้มีหน้ำที่ตรวจรับพัสดุ ลงนำมใบตรวจรับพัสดุ

  25. เจ้ำหน้ำที่พิมพ์สลำก สติ๊กเกอร์วัสดุคงคลัง

  26. เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรกำร ตรวจรับพัสดุให้บัญชีกำรเงิน

  27. บัญชีกำรเงินตั้งหนี้ เพื่อเบิกจ่ำย

  ME29N

  ZPUF05

  MIGO

  MIGO

  ZIMF01

  ZPUF09 MIRO

  ภาพรวมการจัดซื อจัดจ้าง

 • สรุปกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง ในระบบ ERP

  บันทกึข้อมูลในใบขอซื อขอจ้าง (PR) เพื่อให้ระบบ ตรวจสอบงบประมาณแล้วพมิพ์รายงานก่อนส่งขออนุมัติ

  ด้าเนนิขั นตอนการเสนอราคา (RFQ)

  บันทึกข้อมูลใบสั่งซื อ/สั่งจ้าง (PO) แล้วพมิพ์รายงานเพ่ือขออนุมัติ

  ตรวจรับและบันทึกรับพัสดุ

 • ประเภทรายการ ซื อ/จ้าง

  ภาพรวมกระบวนการ หมายเหตุ

  วัสดุคงคลัง บันทึก PR ทุกวงเงินและทุก วิธีการจัดซื อตาม พรบ.

  อนุมัต ิPR บันทึก PO อนุมัต ิPO บันทึกรับพัสดุ

  (พอท้าครบ 2 ขั นตอน) บันทกึตั งหนี ผู้ขาย บันทึกจ่ายช้าระ

  การบันทกึข้อมูลการ เสนอราคาและการพิมพ์ ใบส่ังซื อสั่งจ้าง (PO) ระบบรองรับกรณวีิธี เฉพาะเจาะจงวงเงินไม่ เกิน 5 แสนบาท เท่านั น หากเป็นวิธีอื่นด้าเนิน การบนระบบ e-GP

  ครุภัณฑ์ พร้อมใช้งาน

  ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง ระหว่างท้า

  ซ่อมแซมครุภัณฑ์

 • โปรแกรม SAP งานพัสดุ

 • การสร้างใบขอซ้ือวัสดุคงคลัง

 • 1

  ล ำดับ ชื่