sveti oci sujeverje klanjanje davolu

Download Sveti Oci Sujeverje Klanjanje Davolu

Post on 10-Jun-2015

892 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sujeverjeklanjanjeavolu SvetiOciosujeverjupraznoverju

UVODSvetootakepoukeosujeverju/Dobariloznak/Gatanja/Upotrebapredmetazaisceljenje bolesti

VRSTESUJEVERJAGatanjepoBibliji(gdeseotvori)isujevernemolitvekletve/Verovanjeuamajlije magijskuzatituodbolestiidrugihnevolja/Verovanjeuvetice,ukune,vodene,umskei drugeduhove/Verovanjeusnovejeopasnoiveomagreno/KakoHrianintrebadase odnosipremasnovima/Nekolikosavetaotomekakosetrebaodnositipremasnovima/ Verovatipredoseanjimajegreh/Verovanjaudobariloznak,utumaenjakaotosuvalja seilinevaljase

NARODNASUJEVERJAVEZANAZASVETETAJNECRKVEI OBJANjENjEBESMISLENOSTITAKVIHVEROVANjASvetaTajnaKrtenja/SveteTajnePokajanjaiPriea/OSvetenstvu/SvetaTajnaBraka/ SvetaTajnaJeleosveenja

PROTIVSUJEVERJAPOKOMEJEPONEDELjAK,NAVODNO, NESRECANDANProtivsujeverjapokomejeponedeljak,navodno,nesreandan/Otkudtakvapredrasuda premaponedeljku

POUNEPRIEOGATANjUPouneprieogatanju/Verovanjeusudbinu/Ogrehubavljenjamagijomiverovanjau magiju/Oastrologiji/Praznovericeipredrasudenaegvremana/Nostradamusislini proroci

SVETIOCIPROTIVMAGIJE,ASTROLOGIJEIVEREUSUDBINUPravoslavnazatitaodmagijeuitijamaSvetih/SvetiJovanZlatoustiprotivleenjakod vraara/SvetiMaksimGrkotomedaovekovusudbuneustrojkavanikretanjezvezda,niti kolosree,vePromisaoBoiji

Uvod Neprimajlaneglasinedanebiuestvovao sabezbonikomusvedoenjunepravednom (2.Mojs.23,1). TeakgrehprotivprvezapovestiBoijeineonikojisedresujeverja.Sujeverjeili praznoverjejeverovanjekojeninaemunijezasnovanoinedostojnojepravihHriana. SvetiOciiuiteljiCrkveestosuupozoravalinapredrasudeisujeverjakojimasuse nekadazanosiliraniHriani.Njihovaupozorenjausmerenasuprotivtripojave: 1)takozvanidobarililoznak,kadasenajbeznaajnijidogaajitretirajukaodobar ililoznakkojinamnetogovoriookolnostimanaegivota; 2) gatanja i vradzbine, ili silna elja da bilo kojim, pa ak i sredstvima tame saznamo kakavebitinadaljiivot,dalieoviilioninaipotezibitiuspeniilineuspeni,i najzad, 3) elja da se dobije mo isceljenja od bolesti ili zatite od raznoraznih nevolja i opasnosti; korienje i verovanje u predmete koji u sebi nemaju nikakvu mo, niti po svojimsvojstvimamoguimatibilokakavuticajnanaeblagostanjeisreu. Dobariloznak MnogimHrianimakaeSvetiVasilijeVelikiinisedanijetetnosluatione kojiobraajupanjunadobariloznak.Nekojeusredgovorakinuo,ivekau:toje loznak.Nekodrugimejeotpozadipozvaopoimenu,nogaseokliznulanaizlazu,odea sezakaila...Svejetoloznak.akiljudipoznatikaoonikojioekujuSudijuNebeskoga, hladnokrvno padaju u ovaj pogubni porok. Ali uj me dobro: odbaen je narod koji se preputao tome. Jo u davnini, po zakonu Mojsijevom, aranja, vradzbine, magija i gatanje odbaeni su kao demonski izum. Reeno je: Nemojte vraati, ni gatati po vremenu(3.Mojs.19,26);jertinarodikojeenaslijediti,sluajugatareivraare;atebito ne doputa Gospod Bog tvoj (Knjiga ponovljenih zakona, 18,14). Ko se urazumljuje opravdanjima Boijim, tome ne dolikuje da ini ono to ne treba, tj. ne dolikuje da za savetnike,ilijogorezauiteljeizakonodavceuzimanerazumnabia.Pticaneznaniza opasnostkojanjojsamojpretiikojajojjeve pred oima, a tebi predskazuje budunost! Kada izleti iz gnezda da donese ptiima hranu, esto se vraa prazna kljuna, a tebi je ona istinito predskazanje! Uzaludno ptiije kretanje za tebe je postalo otkrivenje budunosti! Ako po delovanju demona ptice lete ovakoilionakodabisetiupleoudemonskumreu,ondanemojsedetiiotvorenihusta zuritiudemonskeobmane,inepreputajseuticajuavola.On,akojednomuloviduu

koja se lako odvlai u propast, nee je pustiti iz ruku, nego e je upotrebiti na svako zlo delo. Ali sujevernom srcu strah uliva i gavran koji grake i orao koji krui ne nalazei lovinu.Neprijateljsetolikorugaoveku,daimaka,akopreeput,ilipasakoizviri,ili ovek, ako se ujutru sretne, ma koliko da je raspoloen i blag, ali sa povreenim levim okomilibedrom,ovekeseustrahuokrenutiodatleiotii,aponekadeakizamuriti odstraha. taimagoreodtakvogivota?Sveisvakogapodozrevati,usvemuvidetiloznak, umestodasvetoduuljudskuuznosikaGospodu? UjednojbesediSvetogJovanaZlatousta,upuenojoglaenima,itamo: Koodvas,izlazeiizsvojekue,susreesakatogilihromogidoivljavatokao lo znak, taj pomilja satanske stvari, jer oveka ne ini nesrenim susret sa ovekom, negogrehovniivot. Gatanja Ubesedipovodomnovogaleta,Zlatoustgovori: Najviemealosteigrekojesedanasdeavaju...apunesurazuzdanostiibeaa, jer oni koji te igre sprovode gledaju koji je dan, gataju i misle da ako prvi dan u godini uspeju da provedu u veselju i zadovoljstvima, da e itave godine biti isto tako. Ali godinatineebitisrenaakosenapijeibudepijanprvogadana,negoakoiuprviiu sveostaledanebudeinioonotojeugodnoBogu.Aakonebudemariozadobradela, nego potrai sreu poetkom meseca ili u brojanju dana, onda ti nee biti dobro. Gledanjeudanenijeuskladusahrianskommudrou.Tojejelinskazabluda. Izobliavajuisujeverjepokomesejednidanismatrajusrenim,adruginesrenim, SvetiJovanZlatoustkae: avo se trudi da presee naepodvige u dobrim delima i da ugasi dobru volju u naojdui,tenaszbogtoganagovaradauspeheineuspeheusvakodnevnimposlovima pripisujemodanima.Akonekoverujedadanbivasreanilinesrean,tajseunesrenidan neetruditidainidobradela,misleidajetajtruduzaludanzbogbaksuzluka,tedamu nitaneepoizarukom.tavie,niusrenidanonneenitainiti,nadajuisedamu togasrenogadananeenakoditinjegovasopstvenalenjost.Takoijednoidrugonanosi tetu njegovom spasenju. Postupajui ponekad nerazumno, a ponekad i bez nade, on provodisvojivotudokoliciizlu.Mi,meutim,trebadaizbegavamoavolskemree,da odbacimobojaljivostduha,danegledamoudane,nitidajednedanemrzimoadruge davolimo. BlaeniAvgustintakoestrogoosuujegatanja: Njihove posledice kae on najee su u skladu sa mislima i predubeenjima svakog oveka. Jer zli dusi, elei da dre oveka u obmani, zadovoljavaju njegovu uobrazilju prikazivanjem onoga to oni vide da odgovara njegovim oekivanjima i eljama...Inae,napredrasudedanekepojaveimajuodreeniznaajtrebagledatisamo

kaonasvojevrstandogovoriugovorsazlimdusima.Ljudikojisuusebiodgajilieljuza pogubnomnaukomgatanja,ustvarinaukomobmanjivanjairuganjanaddrugima,esto ezatakvusvojueljupotajnomsuduBoijempodpastipoduticajpalihanelakojimase ponekaddoputadaimajuuticajnadonjideotvorevine.Odtihizrugivanjaiobmanazlih duhova deava se da sujeverje i pogibeljna vetina proricanja ponekad zaista otkrivaju pogaaimanetoodonogatojebilouprolostiili to e biti u budunosti i govore im mnogo toga to e se kasnije obistiniti. Takvi mali uspesi pobuuju i pothranjuju njihovu znatielju, zbog ega oni i sebe i druge sve vie upliu u mree zlokobne zablude... ak ni tanost takvih predskazanja nimalo ne opravdava nauku predskazivanja.Zbogtogajeovasvetogrdnavetina,uzijupomojebilapozvanasenka umrlog Samuila, dostojna svakog gaenja i prokletstva, iako je ta senka, kada su je pokazalicaruSaulu,predskazalaistuistinu. Upotrebapredmetazaisceljenjebolesti Otru osudu noenja amajlija i vrenja sujevernih obreda u cilju zatite od bolesti i nesreasreemoubesedamaSvetogJovanaZlatoustaoPrvojposlaniciKorinanima: Posle sklapanja braka, ako se rodi dete, mi vidimo mnotvo simvolinih postupaka koji su dostojni smeha: treba li da govorimo o povezima, o zvekama, o crvenoj niti i mnogim drugim dokazima velikog bezumlja, kada se zna da na dete ne trebastavljatinitadrugoosimspasonosnogkrsta.Meutim,upravokrst,kojijeobratio itavu vaseljenu, porazio avola i sruio svu silu. njegovu, danas se zanemaruje. A tkaninama,nitimaidrugimprivescimapoveravasebezbednostdeteta.Zarvasnijestid? Recite mi: hoete li jednom shvatiti da avo od najmlaeg uzrasta ovekovog malo pomalo postavlja svojemreeikoristisvesvojelukavstvo? Smeno je i zabavno ono na ta satana nagovara oveka, ali nagovoreni ovek se ne izlae samo smehu, nego i pakluognjenome!Akotoradeneznaboci,ondatonijenimaloudno,alikadaonikojise poklanjaju krstu, koji uestvuju u neizrecivim Svetim Tajnama i koji su stekli ljubav prema mudrosti, kada se oni pridravaju takvih sramotnih obiaja onda je to dostojno mnogihsuza. Na drugom mestu Sveti Zlatoust kae: ta rei o onima koji na noge i na glavu kaebakarnenovieAleksandraMakedonskog?Recimi:jesulitonaanadanja?Kako posle Krsta i smrti Gospodnje ti polae nadu na svoje spasenje u lik neznaboakog cara? Posle ovakvog izobliavanja sujeverja kod Svetog Jovana Zlatoustog i drugih Svetih Otaca i Uitelja Crkve podsetimo da u knjizi Pravoslavno ispovedanje vere u odgovoru na pitanje: Ko grei protiv prve zapovesti i na koji nain? itamo sledee: Protiv ove zapovesti gree oni koji se bave vradzbinama, gatanjima, kao i oni koji podraavaju njihova dela, a to su svi oni koji nose priveske i poveze radi zatite od urokailikakvenevolje,svionikojisevezujuzasujeverneobiajeiverujuunjih,atakoei svi oni koji u bolesti idu kod vraara ili ih pozivaju kod sebe, pa pokuavaju da se lee

bapskimaputanjemipridravajuseslinihsujevernihstvari,anajzadioni,kojinasvakom korakuvidenekidobarililoznak.

Vrstesujeverja

GatanjepoBibliji(gdeseotvori)isujevernemolitvekletve NikakonijedoputenoizgovaratireiBoije i rei iz crkvenih molitava zajedno sa gatkama ili gledanjem u karte. Re Boija je data oveku (izmeu ostalog i kroz predskazivanje budunosti) iskljuivo radi spasenja due, a ne radi odgonetanja nekakvihdrugihpitanja. U Nomokanonu (uz veliki Trebnik) reeno je: Sudu podleu... oni koji ubacuju kljueve u Psaltir i iz njega netano itaju... koji baju (ili odbrojavaju, a ovde se moe ubrojatiiproklinjanjeilizaklinjanje)..,svetooddemonapotie. Verovanjeuamajlije(magijskuzatituodbolestiidrugihnevolja) PravoslavniHrianinimasilnezatitnikeunevolji.Tojenjegovkrstkojinosina grudima i esto stavljanje krsnog znaka na sebe, to su svete ikone, to je Aneo uvar.Anoenjeiliuvanjeizmiljenihstvari,kaotojenaprimerpismonaenou Jerusalimuitomeslineizmiljotine,prepunesvakojakihglupostiijadnogsujeverja,ili kaenje deci oko vrata ili na ruku raznoraznih predmeta koji treba da ih uvaju od bolesti, ili papiria sa nekakvim tekstovima, ili amajlija (na primer, lania, konia i zuba ili dlake od medveda) sve to nije nita drugo do stavljanje avolskog jarma na svoju duu. Za taj greh je, ak, predvieno izoptavanje iz Crkv