svet se može promenuti samo iznutra – Živeti oslobođeni ... materijali 2016 -...

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Svet se moe promenuti samo iznutra iveti osloboeni ivot

  I.Deo Ekart Tole

  Moda izgleda kao paradoksalno da se ivot moe promenuti samo iznutra. Vreme emo provesti

  sa tim, da duboko uronimo u trenutnu situaciju, i iskusimo dimenziju svesti, koja e se u potpunosti

  otvoriti, kada svoju panju usmerimo na sadanji trenutak. Postoje dva nivoa uenja, ako se ovo uopte

  moe nazvati uenjem, jer ovo u stvari nije sasvim uenje. Prvi nivo je nivo rei, dok je drugi nivo tiina

  koja vlada izmeu rei.

  Ljudi obino ne obraaju dovoljno panje na tiinu izmeu rei, jer u naoj sadanjoj civilazaciji u

  stvari ni ne postoji tiina. Odreena vremenska rastojanja u tiini. U tvojoj glavi neprestano se odvija

  odreeni dijalog, osim ako nisi svesno poeo da se susree sa tiinom u sebi. ta se deava kada svoju

  panju usmeri na prazninu izmeu rei? Na tiha meuvremenska rastojanja. Prosto se odmah pojavljuje

  neki mir u tebi. Samo preko ovog stanja mira moe uti tiinu. I samo na taj nain, moe skrenuti svoju

  panju na tiinu meu reima. ta znai ovaj mir, ova tiina?

  To su samo rei, a moemo koristiti i druge rei. Nekad ovo stanje svesti opisujem sa svenou,

  koja na naoj planeti sada poinje da se kolektivno pojavljuje. Mada trenutno jako mali broj ljudi moe

  stupiti u ovo stanje svesti. Ipak postoji jedno stanje svesti, koje se danas pojavljuje, koje se jako razlikuje

  od onog stanja svesti, koje je u dosadanjoj istoriji oveanstva bilo dominantno. Sa ovim stanjem svesti,

  ve se jako mnogo uitelja bavilo u prolosti, ali nikada ih nisu dobro shvatili. istota izvornog uenja

  uvek je nestajala, jer je je ljudski um sasvim pogreno razumeo i tumaio.

  Dakle ta znai ova tiina? Ljudski um kae, da tiina nije ba interesantna. To je stanje svesti koje

  je osloboeno od misli, ali ipak si potpuno svestan. Potpuno si prisutan. Stoji u pripravnosti. To ne znai

  da nikada vie nee razmiljati, misli e ponovo da se pojave, ali ti e i tada postojati ukorenjen, u

  ovom stanju. Kako bude nauio da sve vie ivi u ovoj tiini, tako e se u tebi sve vie ispoljavati ovo

  stanje svesti. Dok me sluate, u vama na linom planu se to deava, da se ovo stanje svesti razvija i u

  vama.

  Na linom nivou izgleda da korisne informacije delim sa vama o tome, kako dalje da ivite

  bezbolno, bez konflikata i patnje. Meutim, ovo daleko vie prevazilazi ovaj lini nivo. Sutinu one stvari

  o kojoj govorim, na ta elim da ukaem, ne moe razumeti sa umom, jer je to neto iznad uma. Um

  oznaava aktivnost razmiljanja, mentalnu zbrku glasova. Veina ljudi neprestano ivi u klopci ovih

  zvukova, poistoveujui se sa njima. Misle da su to oni. Neprikidni monolog ili razgovori se daavaju u

  njihovim umovima. Ve kao malo dete poinje ovo da formira. Postepeno se poistoveujue sa ovim

  mentalnim zvucima, i to se kasnije ispoljava kao pogreno ja, u mislima. To sam ja. I u potpunosti padaju

  u zamku ovoga, u koju pada i ti. U neprekidno razmiljanje. Tvoja slika o sebi postaje poistoveena sa

  ovom zbrkom u glavi. Kae: moji problemi, moja patnja, gde sam to ja, ta e biti samnom? To je

  jedna mentalna slika, oseanje svoga ja, koje nikada ne miruje, nikada nije smireno. Nigde nije kod kue,

  uvek eli nekamo da ode, ali tamo nikada ne stigne u potpunosti.

  Mnogo puta ini se da je postigao svoj cilj, zatim ponovo uvidi da, ooo nisam! Nisam tamo.

  Pokuava da dostigne neko stanje, radost, neko olakanje, zadovoljstvo, ispunjenost, celinu. Svejedno je

  na koji nain, samo da se postigne. I lopov tei ka tome, zato pljaka banku, da bi doao do novca, jer

 • 2

  misli da e mu novac obezbediti da ivot bude laki, ivlji, da oseti da je mnogo dublje ukorenjen u ivot.

  To je prirodno, ipak to je samo iluzija. ak i oni koji su na spiritualnom putu i godinama vebaju razne

  tehnike, i oni ele negde da stignu. U savreno stanje. U budunost. Sa umom stvorena stvarnost uvek se

  deava u budunosti, jer smatra da tamo moe pronai uzvienost. Nekada, negde u nekoj taki

  budunosti valjada u postii. To postii neto, obino je da se obogati, ili spiritualno postigne da se

  uzdigne, prosvetli. U sutini u oba sluaja re je o istome. U oba sluaja funkcionie ista mentalna

  struktura. Tako smo osueni na neprestanu uznemirenost. Nikada nas ne zadovoljava to to imamo.

  Moram stii negde, jer trenutna situacija nikada nije savrena, ili jako, jako retko. Kada nam se neka elja

  ispuni, tada doivljavamo jedan trenutak olakanja, ali ubrzo iskrsava neki drugi cilj. Osmotri to u sebi.

  Kako osea odreeni nemir prema onom trenutnom stanju koje poseduje. To je deo stare svesti, koja

  je zasnovana na potrebama. Zato bilo to da radi, dok si na nivou uma, ne moe se toga osloboditi.

  Zatim posle odreenog vremena ova buka postaje samo posluujua. Jednostavno zato je prisutna, da bi

  jaao sebe. Poinje da bude samoodriva, kao jedan avolji krug, koji svakim obrtom jaa sebe. Ono ta

  moemo uraditi, to je da se pojavi jedan dublji nivo svesti, jer on eli d se ispolji. Bez svesti, nemamo

  neke velike anse. Nemoe siliti da se on pojavi, ali zato moe pomoi da se pojavi. Cilj ljudskoga

  postojanja je ba to, da se ono ispolji. Da iskorakne iz ovog kondicioniranog stanja uma u ispoljavanje

  procvetale svesnosti. Mentalnu zbrku u tvom umu u potpunosti odreuje prolost. Cilj je da istupi iz

  kondicioniranog uma. Tvoja prolost, tvoja deavanja, dre te u ropstvu ja, ega. Iz stanja tvog ja

  identiteta, za koje smatra da je isto sa tvojom prolou, sa tvojom istorijom, i kae da oni odreuju to

  ko si. Da, moe se istupiti iz ovoga. ta stoji iza ovog malog, kondicioniranog ja. To su ogranieni interesi

  koji su poreklom iz prolosti, a imaju potrebu za sutra, da bi se mogli ispuniti. Istovremeno strepi od

  budunosti, jer ga budunost ubija. Dakle koristi jedan ma, sa dva seiva. Kada iz sadanje situacije

  neprestano bei u budunost, i vezuje se za jedan trenutak, kada e se on ispuniti. Kae: kad jednom

  budem stigao dotle, a istovremeno duboko strepi, jer ti je u glavi, da te budunost moe i unititi. Tako

  da ljudi ive izmeu dve sile kao loptica skoica, izmeu elje i straha. Sva dela ljudi, uglavnom su

  poreklom iz straha ili elja. Svi se vezuju za budunost, to se isto ugrauje u strukturu uma.

  Interesantno je da to osmotri na samom sebi. Jer u sadanjem trenutku nisi ba smiren, ba pre desetak

  minuta si pomislio, ta e da veera? Ili na probleme koji te sutra ekaju? Ovo posmatranje je ve

  poetak ispoljavanja neke druge svesti. Kada si u stanju da shvati ta radi tvoj um, to vie nije delatnost

  uma. Ne utvruje nikakvo stanje, jednostavno samo posmatra. To omoguava da se u tebi pojave mir i

  tiina. To je ve dimenzija svesnosti, koja je mnogo dublja od uma. Otvara neverovatno velike

  mogunosti, skoro da su neograniene. Kad jednom dospe dotle, udie se da su ljudi vekove provodili

  u zarobljenitvu ogranienja uma. Videli su sebe kao jednog malog, ogranienog oveuljka sa svim

  svojim zahtevima. Iskorien i ogranien od strane svoje prolosti. iveti unutar granice uma znai da

  ivi u zatvoru iluzija i nestvarnosti. Samo posmatraj, da li je u ovom trenutku u tebi mir, da li si smiren

  ili postoji deo tvoga ja, koji eli da bude negde drugde. udi li za budunosti, ili elim da pobegne od

  trenutne situacije? To je bit stare svesti. Ovo posmatranje nekada nazivamo da su svedoci dogaanja.

  Osmotri ta radi tvoj um, i to ve znai da nisi u njegovoj stupici a to je samo poetak. Sve dublje i

  dublje se ispoljava, kako u tebi raste tiina.

  U ovo sada ve moe da pogleda, jer tvoj um nije vie nemiran. Budan si. Potpuno prisutan,

  potpuno si otvoren, ispunjen u sadanjem trenutku, sa ivotom. Veina ljudi obino uopte nije svesna

  ovoga stanja. Da si u izvoru beskrajnog stanja svesti, u sadanjem trenutku. To je kao i atom, kao

  najmanji deo materije, koja skriva ogromnu energiju u sebi. Ako to otvori u sebi, to je energija ivota,

  koja odrava itav univerzum u pokretu. Ovoj energiji ima pristup kroz jedna malena vrata, koja su

  otvorena kada svoju panju usmeri na sadanji trenutak. To znai da postaje jako probuen, uvek u

  sadanjem trenutku. To je tiina. Tiina, budnost, biti u sadanjem trenutku, to je sve jedno te isto.

 • 3

  Meutim, tiinu nemoj meati sa pospanou, kada se smiri i pone da te hvata san, Ili ako

  popije nekoliko aica pia. Malo te opije pie, dremucka i lepo ti je. Ljudi nekada zato piju, da bi se

  oslobodili muke, koju im priinjava um. Koji ti samo rea probleme. Odnosno da bi se oslobodili svoga ja,

  punih problema. Malo popiju i nekoliko trenutaka se ne seaju svojih problema. Naravno to ima svoju

  cenu, jer tako dolaze na sve nii nivo svesti, dakle spusti se nie, na nivo vegetacije (biljke).

  To to mi radimo, to vas ne vodi u ovom pravcu. Iako meu biljkama postoji neverovatna

  raznolikost i lepota. Ali esto puta su biljke prosveenije od ljudi, jer svoj svet ne ispunjavaju sa

  problemima. Ovo cvee, tu na stolu, ono nema probleme. ak ni to nije problem, kada doe vreme

  smrti, kada uvene. Jednostavno uvene. Istovremeno ova biljka ispunjena je sa ivotom. I ona je

  ispoljavanje boanske svesti, kao to ste i vi. Dakle mi smo prekoraili razmiljanje. Kreemo se prema

  jednom budnijem, probuenijem stanju. Uporeujui stanje razmiljanja sa ovim stanjem, je kao da smo

  u snu. Kada uroni u svoje misli, u mentalno blebetanje, tada si jedva svestan svoje okoline.

  Moda se eta u jednoj umi, u neverovatno divnoj okolini, ipak ti razmilja o svojim

  problemima. Ovi moji silni probl