suwnica - smith machine - klec atlas atlas x1hms- .suwnica - smith machine - klec atlas atlas x1

Download Suwnica - Smith machine - Klec atlas Atlas X1hms- .Suwnica - Smith machine - Klec atlas Atlas X1

Post on 01-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTRUKCJA UYTKOWANIA MANUAL INSTRUCTION NVOD K OBSLUZE

Suwnica - Smith machine - Klec atlas

Atlas X1

2

Atlas X1

UWAGI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Produkt ten przeznaczony jest wycznie do uytku domowego i zaprojektowano go tak, aby zapewni optymalne bezpieczestwo. Powinny by przestrzegane nastpujce zasady: 1. Przed rozpoczciem treningu skonsultuj si z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskaza do korzystania ze sprztu do wicze.

Decyzja lekarza jest niezbdna w przypadku przyjmowania lekw wpywajcych na prac serca, cinienie krwi i poziom cholestero lu. Jest to take konieczne w przypadku osb w wieku powyej 35 lat oraz osb majcych kopoty ze zdrowiem.

2. Przed rozpoczciem wicze zawsze wykonaj rozgrzewk. 3. Zwracaj uwag na niepokojce sygnay. Niewaciwe lub nadmierne wiczenia s niebezpieczne dla zdrowia. Je l i w czas ie

wicze pojawi s i ble lub zawroty gowy, bl w klatce piers iowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokojce objawy, na ley natychmiast przerwa wiczenia i skonsultowa s i z lekarzem. Urazy mog wynika z nieprawidowego lub zbyt intensywnego treningu.

4. W czas ie wicze i po ich zakoczeniu zabezpiecz sprzt treningowy przed dostpem dzieci i zwierzt 5. Urzdzenie na ley postawi na suchej, s tabi lnej i waciwie wypoziomowanej powierzchni . Z bezporedniego ss iedztwa

urzdzenia na ley usun wszystkie ostre przedmioty. Naley chroni je przed wi lgoci, ewentualne nierwnoci podoa na ley wyrwna. Za lecane jest s tosowanie specja lnego podkadu antypo l i zgowego, ktry zapobiegnie przesuwaniu s i urzdzenia podczas wykonywania wicze.

6. Wolna przestrze nie powinna by mniejsza ni 0,6 m i wiksza ni powierzchnia treningowa w kierunkach, w ktrych sprzt jest dostpny. Wolna przestrze mus i take zawiera przestrze do awaryjnego zejcia . Gdzie sprzt jest usytuowany obok s iebie, wielko wol nej przestrzeni moe by podzielona.

7. Przed pierwszym uyciem, a pniej w regularnych odst-pach czasu, na ley sprawdza mocowanie wszystkich rub, bolcw i pozosta ych pocze.

8. Przed rozpoczciem wicze sprawd umocowanie czci i czcych je rub. Trening mona rozpocz tylko wtedy, jeel i urzdzenie jest ca kowicie sprawne.

9. Urzdzenie powinno by regularnie sprawdzane pod wzgldem zuycia i uszkodze tylko wtedy bdzie ono spe-nia o warunki bezpieczestwa. Szczegln uwag naley zwrci na uchwyty piankowe, za lepki na nogi i tapicerk, ktre ulegaj najszybszemu zuyciu. Uszkodzone czci na ley natychmiast naprawi lub wymieni do tego czasu nie wolno uywa urzdzenia do treningu.

10. Nie wkadaj w otwory adnych elementw. 11. Zwracaj uwag na wysta jce urzdzenia regulacyjne i inne elementy konstrukcyjne, ktre mogyby przeszkadza w trakcie

wicze. 12. Sprzt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Je l i ktra z czci ulegnie uszkodzeniu bd zuyciu lub te us yszysz

niepokojce dwiki podczas uywania sprztu, natychmiast przerwi j wiczenia . Nie uywaj sprztu ponownie dopki problem nie zostanie usunity.

13. wicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unika j lunych ubra, ktrymi mona zahaczy o wysta jce czci sprztu lub ktre mogyby ogranicza swobod ruchw.

14. Sprzt zaliczony zosta do klasy H wedug normy EN ISO 20957-1 i jest przeznaczony wycznie do uytku domowego. Nie moe by uywany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.

15. Podczas podnoszenia lub przenoszen ia sprztu na ley zachowa waciw postaw, aby nie uszkodzi krgos upa. 16. Produkt jest przeznaczony wycznie dla osb doros ych. Trzymaj dzieci , nie bdce pod nadzorem z da la od urzdzenia . 17. Montujc urzdzenie na ley ci le s tosowa s i do za czonej i nstrukcji i uywa tylko czci doczonych do zestawu. Przed

rozpoczciem montau, na ley sprawdzi czy wszystkie czci , ktre zawiera doczona l i s ta , znajduj s i w zestawie.

OSTRZEENIE: PRZED UYCIEM SPRZTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE. NIE PONOSI MY ODPOWIEDZIALNOCI ZA KONTUZJE UYT-KOWNIKA LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTW, KTRE ZOSTAY SPOWODOWANE NIEWACIWYM UYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.

DANE TECHNICZNE Waga netto 97 kg Rozmiar po rozoeniu 202 x 227 x 205 cm Maksymalne waga uytkownika 135 kg KONSERWACJA: Do czyszczenia urzdzenia nie na ley uywa agresywnych rodkw czyszczcych. Uywaj mikkiej, wi lgotnej ciereczki do usuwania zabrudze i kurzu. Urzdzenia przechowuj w miejscach suchych by chroni je przed wi lgoci i korozj.

Prosz zachowa woln przestrze wiksz ni 0,6 m od widocznej na zdjciu przestrzeni treningowej

0,6m 0,6m

0,6m 0,6m

3

Atlas X1

Wykaz elementw montaowych

Nr 82 - ruba imbusowa (M12 x 5 3/4), 2 szt.

Nr 86 - ruba imbusowa (M10 x 2 3/8), 3 szt.

Nr 104 - ruba imbusowa (M10 x 2 1/2), 2 szt.

Nr 81 - ruba imbusowa (M10 x 3 1/8), 1 szt.

Nr 88 - ruba imbusowa (M10 x 1 3/4), 7 szt.

Nr 87 - ruba imbusowa (M10 x 1), 8 szt.

Nr 83 - ruba imbusowa (M10 x 3/4), 4 szt.

4

Atlas X1

Nr 90 - ruba zamkowa (M10 x 2 3/4), 12 szt.

Nr 91 - ruba zamkowa (M10 x 2 1/2), 7 szt.

Nr 92 - ruba zamkowa (M10 x 3/4), 4 szt.

Nr 89 - ruba imbusowa (M8 x 2 3/8), 6 szt.

Nr 85 - ruba imbusowa (M8 x 1 5/8), 8 szt.

Nr 93 - ruba imbusowa (M6 x 1 1/4), 2 szt.

Nr 84 - ruba imbusowa (M8 x 3/4), 2 szt.

Nr 95 - ruba z naciciem Philips (M6 x 1/2), 1 szt.

5

Atlas X1

Nr 51 - tuleja koa pasowego ( 1 x 1/2), 4 szt.

Nr 103 - tuleja koa pasowego ( 1 x 5/8), 4 szt.

Nr 78 podkadka ( 1 x 1/2), 2 szt.

Nr 71 -piercie zabezpieczajcy, 2 szt.

Nr 99 nakrtka M6, 2 szt.

Nr 98 nakrtka M10, 37 szt.

Nr 97 nakrtka M12, 2 szt.

Nr 100 podkadka ( 1), 4 szt.

Nr 101 podkadka ( 3/4), 54 szt.

Nr 102 podkadka ( 5/8), 16 szt.

Nr 79 podkadka ( 1/2), 1 szt.

6

Atlas X1

Nr 50 zacisk sprynowy, 5 szt.

Nr 45 dugi acuch, 1 szt.

Nr 45 krtki acuch, 1 szt.

Nr 77 L-ksztatny bolec blokujcy, 1 szt.

Nr 37 U-ksztatny bolec blokujcy, 1 szt.

Nr 77 C-ksztatny zacisk,1 szt.

7

Atlas X1

Instrukcja montau

Krok 1 (patrz diagram 1)

1) Pocz lewy oraz prawy element ramy bazowej urzdzenia (7, 8) z tyln czci ramy (3) za pomoc

rub (91), podkadek (101) oraz nakrtek (98). Nie dokrcaj jeszcze wszystkich rub i nakrtek.

2) Pocz czci (5 i 3) korzystajc ze rub (90), podkadek (101) oraz nakrtek (98).

3) Wsu cz (12) w (1) i umocuj je za pomoc pokrta (52).

4) Pocz belk pionow przedni (1) z praw czci bazow ramy (8) przy wykorzystaniu rub (9),

wspornika (25), podkadek (101) oraz nakrtek (98). Powtrz ten krok w celu zamontowania lewej

czci bazowej ramy (7).

5) Pocz belk czoow grn (6) z belk pionow przedni (1) przy wykorzystaniu rub (90), wspornika

(25), podkadek (101) oraz nakrtek (98).

8

Atlas X1

Diagram 1

9

Atlas X1

Krok 2 (patrz diagram 2)

1) Pocz cz (4) z (5) za pomoc rub (92), podkadek (101) oraz nakrtek (98). Nie dokrcaj jeszcze

wszystkich rub i nakrtek.

2) Wsu cz (15) do (4) i na na nie rkawy olimpijskie (48). Zamocuj rkawy za pomoc czci (50).

3) Pocz tyln grn cz ramy (2) z czci (4) poprzez grny otwr montaowy za pomoc wspornika

(27), rub (86), podkadek (101). Dolny otwr montaowy pocz przy pomocy ruby (91), podkadek

(101) oraz nakrtek (98).

4) Pocz grn cz ramy (2) z tylnym elementem ramy (3) za pomoc rub (90), wspornika (25),

podkadek (101) oraz nakrtek (98).

5) Pocz grn cz ramy (2) z belk czoow grn (6) przy wykorzystaniu rub (91), wspornika (26),

podkadek (101) oraz nakrtek (98).

6) Dokr wszystkie zainstalowane ruby i nakrtki.

Diagram 2

10

Atlas X1

Krok 3 (patrz diagram 3)

1) Prze wodzio (18) przez prawy otwr montaowy dolnego elementu ramy bezpieczestwa (12)

i pocz z praw czci bazow ramy (8). Zabezpiecz wodzio (18) przy pomocy ruby (87) i podkadki

(101). Wsu czci (66) i (17) w prowadnic wodzida (18). Pocz cz (9) z prawym elementem

belki pionowej przedniej (1) oraz czci (18) za pomoc rub (87) i podkadek (101). Powtrz ten

krok przy instalacji pozostaych czci tego typu (18).

2) Sugestia: przy realizacji tego punktu wskazana jest pomoc drugiej osoby. U rkaw (16) pomidzy

dwoma czciami (17). Prze gryf sztangi (19) przez obie czci (17) oraz przez rkaw (16). Cz

(17) zabezpiecz rub (96).

3) Pocz rkaw (49) z kocwkami gryfu sztangi (19). Kocwki rkaww (49) zakocz zaciskiem (50).

Diagram 3

11

Atlas X1

Krok 4 (patrz diagram 4)

1) Pocz cz (10) z tyln czci pionow ramy (3). Przymocuj od tyu cz (11). Cao skr przy

pomoc rub (91) nie zapominajc o podkadkach (101) oraz nakrtkach (98).

2) Przymocuj cz (13) do prawego otworu montaowego bazy motylka (10) za pomoc czci (71),

podkadki (78), ruby (93) oraz nakrtki (99).

3) Przymocuj cz (43) do (13) wykorzystujc ruby (89) oraz podkadki (102).

4) Powtrz punkty 2 i 3 w celu przymocowania czci (14)

5) Przymocuj cz (42) do tylnej ramy pionowej (3) za pomoc rub (89) oraz podkadek (102).

Diagram 4

12

Atlas X1

Diagram obwodu linki

13

Atlas X1

Krok 5 (patrz diagram 5 i diagram obwodu linki)

1) Przymocuj link (38) do frontowego otworu grnej ramy (2). Pocz elementy wycigu koowego (72)

z otworami grnej ramy (2) przy pomocy ruby (104), tulei (103) oraz nakrtek (98). Upewnij si, e

bl

Recommended

View more >