suvestinė redakcija nuo 2019-10-11 iki 2019-10-22

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

sakymas paskelbtas: in. 2003, Nr. 71-3254, i. k. 1032250ISAK000V-430
Nauja redakcija nuo 2018-11-28:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
SAKYMAS
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Vilnius
6 punktu ir siekdamas utikrinti kokybišk asmens sveikatos prieiros paslaug teikim:
1. T v i r t i n u Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaug suaugusiesiems ir vaikams
teikimo reikalavim ir ši paslaug išlaid apmokjimo tvarkos apraš (pridedama).
2. P a v e d u sakymo vykdymo kontrol viceministrui pagal veiklos srit.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS
sakymu Nr. V-430
sakymo Nr. V-1345
IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIM IR ŠI PASLAUG IŠLAID APMOKJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaug suaugusiesiems ir vaikams teikimo
reikalavim ir ši paslaug išlaid apmokjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
nespecializuoto skausmo malšinimo tvark bei specializuot skausmo diagnozavimo ir gydymo
paslaug ršis, j teikimo ir organizavimo tvark, reikalavimus, indikacijas, teikimo slygas bei ši
paslaug išlaid apmokjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudeto
lšomis tvark.
2.1. Ltinis skausmas – ilgiau nei 3 mnesius besitsiantis ir nesibaigiantis sugijus
paeistiems audiniams skausmas. Ltinis skausmas laikomas atskira liga, slopinania organizmo
funkcines galias ir neigiamai veikiania gyvenimo kokyb (pilnatv).
2.2. Skausmas – nemalonus jutiminis ir emocinis potyris, susijs su esamu ar galimu
audini paeidimu arba apibdinamas atitinkamo paeidimo terminu.
2.3. Skausmo gydymo efektyvumas – santykinis dydis, kuris išreiškiamas skausmo
intensyvumo majimu (skausmo intensyvumo sumajimas daugiau kaip 50 proc. vertinamas kaip
labai geras gydymo efektas, nuo 30 proc. iki 50 proc. – kaip geras gydymo efektas, maiau kaip 30
proc. – kaip kliniškai nereikšmingas ar neefektyvus gydymas) ir paciento funkcins bkls bei
gyvenimo kokybs pagerjimu.
ryškus sustiprjimas.
visapusiškai tiriamas, vertinamas ir diagnozuojamas skausmas, parenkami ir (ar) taikomi specials
skausmo gydymo bdai.
2.6. minis skausmas – vidutiniškai iki 3 mnesi trunkanti normali fiziologin reakcija,
kylanti dl audinius alojanio operacijos, traumos ar ligos poveikio ir pasibaigianti audiniams
sugijus (pasveikus).
2.7. Kitos šiame Apraše vartojamos svokos suprantamos taip, kaip jos apibriamos
kituose sveikatos prieir reglamentuojaniuose teiss aktuose.
3. Specializuot SDG paslaug ršys:
3.1. gydytojo ir slaugytojo teikiamos ambulatorins specializuotos SDG paslaugos:
3.1.1. ambulatorin specializuota SDG paslauga, kai neatliekamos invazins skausmo
gydymo procedros;
gydymo procedros;
3.3. ambulatorin specializuota SDG paslauga, teikiama pacientui, kuriam buvo statytas
ilgalaikio naudojimo kateteris ir prijungta išorin automatin infuzin pompa ilgalaikei vaist,
skirt skausmui gydyti, infuzijai atlikti jo namuose:
3.3.1. slaugytojo ambulatorin specializuota SDG paslauga, pacientui teikiama jo
namuose;
jo namuose;
3.4. dienos stacionaro specializuota SDG paslauga, kai atliekamos Aprašo 2 priede
nurodytos procedros.
4. T pai dien vienam pacientui gali bti teikiamos keli rši specializuotos SDG
paslaugos. Teikiant ambulatorines specializuotas SDG paslaugas, nurodytas Aprašo 3.1–3.3
papunkiuose (toliau – ambulatorins specializuotos SDG paslaugos), pildoma „Ambulatorin
asmens sveikatos istorija“ (ambulatorin kortel) ( toliau – forma Nr. 025/a) ir „Asmens
ambulatorinio gydymo statistin kortel“ (toliau – forma Nr. 025/a-LK). Teikiant dienos stacionaro
paslaugas, nurodytas Aprašo 3.4 papunktyje, pildoma forma Nr. 025/a arba „Dienos stacionaro
ligonio kortel“ (forma Nr. 003-2/a ) ir forma Nr. 025/a-LK.
II SKYRIUS
NESPECIALIZUOTAS SKAUSMO MALŠINIMAS
5. Dl nespecializuoto skausmo malšinimo pacientas gali kreiptis bet kuri asmens
sveikatos prieiros staig (toliau – ASP), teikiani asmens sveikatos prieiros paslaugas.
6. Nespecializuotas skausmo malšinimas apima:
6.1. minio, ltinio skausmo ir (ar) skausmo proverio stiprumo bei jo pokyi matavim
pagal Aprašo 1 priede nurodytas skausmo intensyvumo vertinimo skales;
6.2. nemedikamentinio ir medikamentinio gydymo skyrim ir koregavim asmens
sveikatos prieiros specialisto sprendimu, vadovaujantis skausmo diagnostikos ir gydymo
rekomendacijomis, skausmo diagnostikos ir gydymo protokolais, metodikomis ar tvarkos aprašais;
6.3. skausmo gydymo efektyvumo vertinim;
6.4. jei dl paciento sveikatos bkls reikalinga kit sveikatos prieiros specialist
konsultacija, paciento siuntim pas kitos profesins kvalifikacijos gydytoj, kineziterapeut ar
medicinos psicholog dl konsultacijos ar specializuot SDG paslaug teikimo.
III SKYRIUS
7. Ambulatorines specializuotas SDG paslaugas teikia ASP, turinios bent vien
galiojani licencij teikti ambulatorines asmens sveikatos prieiros paslaugas bent vienos iš toliau
nurodyt srii: vaik intensyviosios terapijos, vaik neurologijos, anesteziologijos
reanimatologijos, neurologijos, onkologijos chemoterapijos, onkologijos radioterapijos,
neurochirurgijos, fizins medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos traumatologijos, vaik lig, vidaus
lig, chirurgijos, vaik chirurgijos, radiologijos asmens sveikatos prieiros paslaugas. Punkto pakeitimai:
Nr. V-1151, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16148
teikia šie asmens sveikatos prieiros specialistai:
8.1. gydytojai anesteziologai reanimatologai, gydytojai neurologai ar gydytojai
neurochirurgai, taip pat suderint su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ne
trumpesn kaip 200 valand trukms vadin skausmo medicinos program baig ir turintys tai
patvirtinant paymjim gydytojai onkologai chemoterapeutai, gydytojai onkologai
radioterapeutai, gydytojai ortopedai traumatologai, fizins medicinos ir reabilitacijos gydytojai,
vidaus lig gydytojai, vaik lig gydytojai, gydytojai chirurgai, gydytojai vaik chirurgai, gydytojai
vaik neurologai, vaik intensyviosios terapijos gydytojai ar gydytojai radiologai; Papunkio pakeitimai:
Nr. V-1151, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16148
8.2. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai ar išplstins praktikos slaugytojai,
baig anestezijos ir intensyviosios terapijos specializacij, taip pat suderint su Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ne trumpesn kaip 36 val. trukms mokymo program
skausmo malšinimo tema baig ir turintys tai patvirtinant paymjim bendrosios praktikos
slaugytojai;
8.3. medicinos psichologai;
8.4. kineziterapeutai, baig ne trumpesn kaip 36 val. trukms mokymo program
skausmo malšinimo tema, suderint su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,
turintys tai patvirtinant paymjim.
9. Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkiuose nurodytas paslaugas teikianiose ASP turi bti:
9.1. laukiamasis;
9.3. procedr atlikimo patalpa (-os) su medicinine kušete;
9.4. Aprašo 9.3 papunktyje nurodytoje patalpoje turi bti pirmosios medicinos pagalbos
vaistinl (toliau – vaistinl) ir anafilaksinio šoko vaistini preparat ir medicinos pagalbos
priemoni rinkinys (toliau – rinkinys), kuri sudtis nurodyta atitinkamai staigos, mons
medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos prieiros staigos pirmosios medicinos pagalbos
vaistinls aprašyme ir Anafilaksinio šoko vaistini preparat ir medicinos pagalbos priemoni
rinkinio aprašyme, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos
11 d. sakymu Nr. V-450 „Dl sveikatos prieiros ir farmacijos specialist kompetencijos
teikiant pirmj medicinos pagalb, pirmosios medicinos pagalbos vaistinli ir pirmosios pagalbos
rinkini“.
licencij teikti dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas.
11. Dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas pagal teiss akt nustatyt
kompetencij teikia šie asmens sveikatos prieiros specialistai:
11.1. gydytojai anesteziologai reanimatologai, gydytojai neurologai ar gydytojai
neurochirurgai, taip pat Aprašo 8.1 papunktyje nurodyt vadin skausmo medicinos program
baig ir turintys tai patvirtinant paymjim gydytojai vaik neurologai, vaik intensyviosios
terapijos gydytojai ar gydytojai radiologai; Papunkio pakeitimai:
Nr. V-1151, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16148
11.2. slaugytojai, nurodyti Aprašo 8.2 papunktyje.
12. Dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas teikianiose ASP turi bti teikiamos
reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos. Taip pat turi bti:
12.1. Aprašo 9.1–9.3 papunkiuose nustatytos patalpos;
12.2. pacient stebjimo palata (-os) su pacient lovomis;
12.3.1. vaistinl ir rinkinys;
12.3.4. automatinis išorinis arba kitokio tipo defibriliatorius;
12.3.5. elektrinis vakuminis siurblys (jeigu nra centralizuoto);
12.3.6. ambu maišas su ventiliacijos kauke;
12.3.7. stetoskopas ar fonendoskopas;
12.3.9. deguonies srauto reguliatorius su aerozoli aparatu (prie kiekvieno paciento lovos);
12.3.10. gyvybini funkcij monitorius, kuriame stebimi pulso oksimetrijos,
elektrokardiografijos, kvpavimo danio ir neinvazinio arterinio kraujospdio matavimo
duomenys (prie kiekvieno paciento lovos).
13. Gydytojas specialistas, dirbantis 1 (vieno) etato krviu:
13.1. teikiantis Aprašo 3.1 papunktyje nurodytas ambulatorines specializuotas SDG
paslaugas, konsultuoja iki 14 pacient per darbo dien;
13.2. teikiantis Aprašo 3.2 papunktyje nurodytas paslaugas, konsultuoja iki 7 pacient per
darbo dien;
13.3. teikiantis dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas, gydo iki 10 pacient per
darbo dien.
14. Dienos stacionare 1 (vieno) etato krviu dirbantis slaugytojas priiri iki 10 pacient
per darbo dien.
SPECIALIZUOT SDG PASLAUG TEIKIMO INDIKACIJOS
15. Aprašo 3.1 papunktyje nurodyta paslauga pagal šeimos gydytojo arba gydytojo
specialisto siuntim, išduot pacientui, serganiam liga ar sveikatos sutrikimu, nurodytais Aprašo 3
priede, vadovaujantis Tarptautins statistins lig ir sveikatos sutrikim klasifikacijos dešimtuoju
pataisytu ir papildytu leidimu „Sisteminis lig srašas“, Australijos modifikacija (toliau – TLK-10-
AM), teikiama:
15.1. minio skausmo atveju, kai visiškai ištyrus dl skausm suklusios prieasties
paciento gydymas ilgiau kaip 1 mnes yra neefektyvus, skausmas išlieka vidutinio intensyvumo ar
stipresnis (4 ar daugiau bal) ir trikdo paciento funkcin pajgum ir (ar) gyvenimo kokyb;
15.2. ltinio skausmo atveju, kai pacientas yra visiškai ištirtas dl skausm suklusios
prieasties ir atitinkamai gydomas, bet skausmas trunka ilgiau kaip 3 mnesius ir trikdo paciento
funkcin pajgum ir (ar) gyvenimo kokyb.
16. Aprašo 3.3 papunktyje nurodyta paslauga teikiama pagal šeimos gydytojo siuntim
pacientui, serganiam liga ar sveikatos sutrikimu, nurodytais Aprašo 3 priede, po to, kai pacientui
buvo statytas ilgalaikio naudojimo kateteris ir prijungta išorin automatin infuzin pompa
ilgalaikei vaist, skirt skausmui gydyti, infuzijai atlikti, taiau jis pats negali atvykti ASP dl
sunkios fizins bkls (kai Bartelio indeksas yra ne didesnis kaip 30 bal arba kai Karnovskio
indeksas yra ne didesnis kaip 50 proc., arba kai pacientas yra negalus ir jam yra nustatytas
specialusis nuolatins slaugos poreikis). Tsiant Aprašo 3.3 papunktyje nurodyt paslaug teikim
pakartotinai siuntimas neišduodamas.
17. Aprašo 3.2 ir 3.4 papunkiuose nurodytos paslaugos teikiamos pacientams, sergantiems
ligomis ar sveikatos sutrikimais, nurodytais Aprašo 3 priede, pagal gydytojo, suteikusio pacientui
Aprašo 3.1 ir (ar) Aprašo 3.3 papunkiuose nurodyt paslaug, siuntim, jei jo skirtas skausmo
gydymas neefektyvus ar kliniškai nereikšmingas.
5
SLAUGYTOJO, TEIKIMO TVARKA
18. Paslaugas, nurodytas Aprašo 3.1 papunktyje, teikia vienas iš Aprašo 8.1 papunktyje
nurodyt gydytoj ir vienas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodyt slaugytoj.
19. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytos paslaugos apima:
19.1. gydytojo atliekam skausmo diagnozavim:
19.1.1. specialiosios skausmo anamnezs, ankstesni tyrim ir taikyto gydymo vertinim;
19.1.2 paciento bkls, skausmo ir jo takos paciento funkciniam pajgumui, gyvenimo
kokybei ir psichikai vertinim, naudojantis Aprašo 1 priede nurodytomis skalmis ir (ar) kitais
staigos vadovo patvirtintais klausimynais ar skalmis;
19.1.3. klinikinio ištyrimo vertinim ( j eina bendras fizinis, specialusis skausmo,
neurologinis, specialusis audini (kaip skausmo šaltinio) ištyrimas, psichologinis ir funkcinio
pajgumo vertinimas);
trukm, intensyvum, kilm (nocicepsinis, neuropatinis, idiopatinis, mišrus), skausm sukeliani
lig ar sveikatos sutrikim (jei inoma) pagal TLK-10-AM arba paeist audin (jei liga ar sveikatos
sutrikimas neinomi);
19.2. gydytojo atliekam skausmo gydymo plano sudarym ir taikym: vaist nuo skausmo
ar j derini, form ir dozavimo parinkim, invazini skausmo gydymo procedr – miofascini
(trigerini) tašk ar kit minkštj audini infiltracini blokad, injekcij snar – atlikim;
19.3. paciento skausmo gydymo rezultat vertinim;
19.4. skausmo klinikins diagnozs, gydymo išvados ir rekomendacij formulavim;
19.5. slaugytojo pagal kompetencij atliekamas gydytojo paskirtas procedras;
19.6. gydytojo ir slaugytojo atliekam paciento, jo artimj ir šeimos nari informavim ir
mokym apie skausmo malšinim.
KOMANDOS, TEIKIMO TVARKA
20. Teikiant Aprašo 3.2 papunktyje nurodyt paslaug turi dalyvauti ne maiau kaip 3 šias
paslaugas teikiantys specialistai: gydytojas (visais atvejais), nurodytas Aprašo 8.1 papunktyje,
slaugytojas, nurodytas Aprašo 8.2 papunktyje, medicinos psichologas, nurodytas Aprašo 8.3
papunktyje, ir (ar) kineziterapeutas, nurodytas Aprašo 8.4 papunktyje. Šiai specialist komandai
vadovauja gydytojas. Kiekvienas specialist komandos narys Aprašo 3.2 papunktyje nurodytos
paslaugos uduotis atlieka pagal savo kompetencij.
21. Ambulatorin specializuot SDG paslaug teikianti specialist komanda, nurodyta
Aprašo 20 punkte, konsultacijos metu vertina paciento bkl ir sudaro jo gydymo plan,
atitinkamai derindama specializuot SDG paslaug uduotis pagal kiekvieno specialisto
kompetencij ir gydymo tikslus.
specializuot SDG paslaug atliekamas pirminis arba tstinis psichologinis vertinimas bei
stebjimas ir atliekama bent viena iš ši psichologinio poveikio priemoni: individuali
psichoterapija (kognityvin elgesio terapija, relaksacins, grtamojo ryšio technikos),
hipnoterapija, šeimos nari terapija, psichoedukaciniai mokymai.
6
23. Pacientui, kuriam nustatytas su skausmu susijs fizins sveikatos sutrikimas ar negalia,
atliekamas funkcins bkls vertinimas ir (ar) fizinio pajgumo atkrimo vertinimas bei atliekama
bent viena iš ši kineziterapini ar kit fizins medicinos ir medicinins reabilitacijos procedr:
gydymas fiziniais pratimais, masau, fizikiniais veiksniais (nuskausminanti elektrin stimuliacija,
didels galios lazerio terapija, vairaus galingumo magnetinio lauko terapija, radialins smgins
bangos terapija, šalio ir (ar) šilumos lokali terapija (skaitant aparatin), ultragarso terapija,
manualin terapija), pagalbini (judesius, laikysen bei padt kompensuojani) priemoni
parinkimas, mokymas.
kontrol bei mokymas valdyti ltin skausm.
25. Viena specialist komandos ambulatorin specializuota SDG paslauga apima ne
maiau kaip 5 (penkis) poveikio bdus, procedras ar veiksmus, nurodytus Aprašo 22, 23 ir (ar) 24
punktuose.
NAMUOSE, TEIKIMO TVARKA
26. ASP, prieš išrašydama namus pacient, kuriam buvo statytas ilgalaikio naudojimo
kateteris ir prijungta išorin automatin infuzin pompa ilgalaikei vaist, skirt skausmui gydyti,
infuzijai atlikti, raštu (arba elektroniniu bdu) informuoja pirmins ambulatorins asmens sveikatos
prieiros paslaugas teikiani staig, prie kurios pacientas yra prisirašs, kad šiam pacientui
reikalinga ambulatorin specializuota SDG paslauga, teikiama pacientui jo namuose. Pirmins
ambulatorins asmens sveikatos prieiros paslaugas teikianti staiga, prie kurios pacientas yra
prisirašs, organizuoja Aprašo 3.3 papunktyje nurodyt paslaug teikim pacientui jo namuose.
27. Aprašo 3.3.1 papunktyje nurodyt paslaug teikia vienas iš Aprašo 8.2 papunktyje
nurodyt slaugytoj, o Aprašo 3.3.2 papunktyje nurodyt paslaug teikia vienas iš Aprašo 8.1
papunktyje nurodyt gydytoj ir vienas iš Aprašo 8.2 papunktyje nurodyt slaugytoj.
28. Teikiant ambulatorin specializuot SDG paslaug paciento namuose, atliekama
ilgalaik vaist infuzija, naudojant ilgalaikio naudojimo kateter ir išorin automatin infuzin
pomp skausmui gydyti ( ši paslaug taip pat eina pompos upildymas vaistais, programavimas,
išorini ilgalaiki nuskausminimo kateteri ir (ar) infuzini sistem prieira).
VIII SKYRIUS
DIENOS STACIONARO SPECIALIZUOT SDG PASLAUG TEIKIMO TVARKA
29. Dienos stacionaro specializuotas SDG paslaugas teikia vienas iš Aprašo 11.1
papunktyje nurodyt gydytoj ir vienas iš Aprašo 11.2 papunktyje nurodyt slaugytoj.
30. Dienos stacionaro specializuota SDG paslauga apima:
30.1. paciento klinikin ištyrim, specialiosios skausmo anamnezs, ankstesni tyrim ir
taikyto gydymo vertinim;
30.2. bent vienos iš Aprašo 2 priede nurodyt procedr atlikim, vadovaujantis Aprašo 3
priedu;
kvpavimo danio matavimo, arterinio kraujo spaudimo matavimo duomenis) invazins
specializuotos SDG paslaugos procedros metu ir po jos iki 8 (aštuoni) valand.
31. T pai dien pacientui dienos stacionare gali bti atliktos kelios Aprašo 2 priede
nurodytos procedros.
KAINOS
apmokamos PSDF biudeto lšomis šia tvarka:
32.1. Aprašo 3.1–3.3 papunkiuose nurodytos paslaugos apmokamos pagal paslaug
bazines kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegus 9 d.
sakymu Nr. V-436 „Dl Specializuot ambulatorini asmens sveikatos prieiros paslaug, kuri
išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudeto lšomis, ir j bazini kain
srašo patvirtinimo“. Aprašo 3.4 papunktyje nurodytos paslaugos apmokamos pagal paslaug
bazines kainas, nurodytas Aprašo 2 priede;
32.2. Aprašo 3.1 papunktyje nurodyt paslaug išlaidos PSDF biudeto lšomis
apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birelio 18 d. sakymu Nr.
329 „Dl bazini kain patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
32.3. per kalendorinius metus PSDF biudeto lšomis apmokamos ne daugiau kaip trij
suteikt vienam pacientui Aprašo 3.2 papunktyje nurodyt paslaug išlaidos;
32.4. per savait PSDF biudeto lšomis apmokamos ne daugiau kaip vienos suteiktos
vienam pacientui Aprašo 3.3.1 papunktyje nurodytos paslaugos išlaidos;
32.5. per kalendorin mnes PSDF biudeto lšomis apmokamos ne daugiau kaip vienos
suteiktos vienam pacientui Aprašo 3.3.2 papunktyje nurodytos paslaugos išlaidos;
32.6. t pai dien gali bti pateikta apmokti viena iš Aprašo 3.3 papunktyje nurodyt
paslaug;
32.7. jei teikiant Aprašo 3.1 papunktyje nurodyt paslaug nusprendiama, kad btina t
pai dien toje paioje ASP teikti dienos stacionaro specializuot SDG paslaug, PSDF lšomis
apmokamos tik dienos stacionaro specializuotos SDG paslaugos išlaidos;
32.8. jei pacientui t pai dien atliekamos kelios procedros, pagal Aprašo 2 pried
priskiriamos tai paiai dienos stacionaro specializuotai SDG paslaugai, mokama tik vienos
specializuotos SDG dienos stacionaro paslaugos bazin kaina;
32.9. jei pacientui t pai dien atliekamos kelios procedros, pagal Aprašo 2 pried
priskiriamos skirtingoms dienos stacionaro specializuotoms SDG paslaugoms, mokama brangesns
specializuotos SDG dienos stacionaro paslaugos bazin kaina;
32.10. jei t pai dien tos paios ASP, kurioje pacientui buvo teikiama ambulatorin ar
dienos stacionaro specializuota SDG paslauga, stacionariniame skyriuje turi bti tsiamas skausmo
gydymas, u t dien pacientui suteiktas specializuotas SDG dienos stacionaro paslaugas
nemokama.
išlaid apmokjimo tvarkos aprašo
1 veidukas 2 veidukas 3 veidukas 4 veidukas 5 veidukas
Skaitme–
paslaug išlaid apmokjimo tvarkos
KAINOS
Eil.
Nr.
Paslaugos
pavadinimas
bazin
kaina
pakeitimas ir upildymas vaistais.
tarpslankstelinius diskus. Procedra atliekama
kateterius skiriamos vaist nuo skausmo dozs
ir (ar) nustatomas j efektyvumas.
Gydytojas anesteziologas
tarp. Procedra atliekama j kontroliuojant
rentgenologiškai arba naudojant ultragarso
tarpslankstelinio, transforaminalinio arba
kaklo, krtins, juosmens ar krymeninje
stuburo dalyje.
Gydytojas anesteziologas
Gydytojas anesteziologas
nerv, j ganglij ar rezgini.
Gydytojas anesteziologas
ganglij ar rezgini, epidurin ar spinalin
tarp.
atliekamas vienkartinis medikament
j rezgini, epidurin, spinalin tarp,
periferin ar centrin ven arba paod ir
prijungiama išorin automatin infuzin pompa
nuolatinei skausmo kontrolei utikrinti
programavim).
nerv, j ganglij ar rezgini radijo danio
destrukcijos arba pulsins radijo danio
terapijos, arba kriodestrukcijos procedros.
rentgenologiškai.
atliekama j kontroliuojant rentgenologiškai.
kompensuojamj vaistini preparat joms gydyti sraš, patvirtint Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. sakymu
Nr. 49 „Dl kompensuojamj vaist sraš patvirtinimo“, snaudos.
** Baigs mokymus, suteikianius kompetencij atlikti ši procedr, ir turintis tai patvirtinant kvalifikacijos tobulinimo kurso baigimo paymjim.
______________________
išlaid apmokjimo tvarkos aprašo
LIG IR SVEIKATOS SUTRIKIM ATVEJU TEIKIAM DIENOS STACIONARO
SPECIALIZUOT SKAUSMO DIAGNOZAVIMO IR GYDYMO PASLAUG
TEIKIMO METU ATLIEKAM PROCEDR SRAŠAS
Eil.
Nr.
TLK-10-AM
kodas
bdingi odos ir gleivins paeidimai
3, 5, 7, 8, 12
2. B20–B24 mogaus imunodeficito viruso (IV)
sukelta liga
pasekms
3, 7, 8, 12
4. C00–D48 Navikai 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
5. D55–D59 Hemolizins anemijos 3
6. D80–D89 Tam tikri sutrikimai, susij su
imuniniais mechanizmais
3, 7
cukrinis diabetas
8. E70–E89 Mediag apykaitos sutrikimai 3, 7, 8
9. F45.4 Nuolatinis somatoforminis skausmo
sutrikimas
11. G09 Centrins nerv sistemos udegimini
lig pasekms
sistemos ligos
14. G44 Kiti galvos skausmo sindromai 3, 5, 7, 12
15. G50–G59 Nerv, nerv šakneli ir rezgini
sutrikimai
16. G60–G64 Polineuropatijos ir kiti periferins
nerv sistemos sutrikimai
17. G80–G83 Cerebrinis paralyius ir kiti
paralyiniai sindromai
3, 5, 6, 7
18. G90–G99 Kiti nerv sistemos sutrikimai 3, 5, 6, 7, 8, 12
19. H57.1 Akies skausmas 3, 7
20. H92.0 Otalgija 3, 7
2
22. I69 Cerebrovaskulini (smegen
24. I73 Kitos periferini kraujagysli ligos 3, 7, 8, 12
25. I74 Arterij embolija ir tromboz 3, 7, 8, 12
26. I77 Kiti arterij ir arterioli sutrikimai 3, 7, 8, 12
27. I80 Flebitas ir tromboflebitas 3, 7, 8, 12
28. I82 Kita venin embolija ir tromboz 3, 7, 8, 12
29. I83 Koj ven varikoz 3, 7, 8, 12
30. I87 Kiti ven sutrikimai 3, 7, 8, 12
31. K00–K93 Virškinimo sistemos ligos 3, 7, 8, 12
32. L89 Pragul opos ir spaudimo plotai 3, 7, 8, 12
33. L90.5 Randiniai odos pakitimai ir fibroz 3, 7, 8, 12
34. L91 Hipertrofiniai odos pakitimai 3, 7, 8, 12
35. L97 Koj opa, neklasifikuojama kitur 3, 7, 8, 12
36. L98.4 Ltin odos opa, neklasifikuojama
kitur
skeleto ligos
10, 12, 13, 14
38. N00–N99 Lytins ir šlapimo sistemos ligos 3, 7, 8, 12
39. Q00–Q07 gimtos nerv sistemos formavimosi
ydos
formavimosi ydos bei deformacijos
3, 5, 6, 7
41. R02 Gangrena, neklasifikuojama kitur 3, 5, 7, 8, 12
42. R07 Gerkls ir krtins skausmas 3, 5, 7
43. R10 Pilvo ir dubens skausmas 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14
44. R20 Odos jautrumo sutrikimai 3, 7, 8, 12
45. R29.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir
poymiai, susij su nerv, raumen ir
skeleto sistemomis
46. R30 Skausmas, susijs su šlapinimusi 3, 7, 8, 12
47. R51 Galvos skausmas 3, 7, 8, 12
48. R52 Skausmas, neklasifikuojamas kitur 3, 6, 7, 8, 12
49. S00–T98 Sualojimai, apsinuodijimai ir tam
tikri išorini poveiki padariniai
______________________
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, sakymas Nr. V-315, 2005-04-27, in., 2005, Nr. 55-1901 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-315 Dl invazini skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaug suaugusiems ir vaikams teikimo sveikatos prieiros
staigose bazini kain pakeitimo
Dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. sakymo Nr. V-430 "Dl invazini skausmo
malšinimo dienos stacionaro paslaug suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos prieiros staigose reikalavim ir
bazini kain patvirtinimo" pakeitimo
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, sakymas Nr. V-327, 2006-04-27, in., 2006, Nr. 48-1732 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-327 Dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. sakymo Nr. V-430 "Dl Invazini skausmo
malšinimo dienos stacionaro paslaug suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos prieiros staigose reikalavim ir bazini kain patvirtinimo" pakeitimo
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, sakymas Nr. V-323, 2007-05-03, in., 2007, Nr. 50-1960 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-323 Dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. sakymo Nr. V-430 "Dl Invazini skausmo
malšinimo dienos stacionaro paslaug suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos prieiros staigose reikalavim ir
bazini kain patvirtinimo" pakeitimo
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, sakymas Nr. V-427, 2008-05-09, in., 2008, Nr. 54-2020 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-427 Dl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. sakymo Nr. V-430 "Dl Invazini skausmo
malšinimo dienos stacionaro paslaug suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos prieiros staigose reikalavim ir
bazini kain patvirtinimo"…