Surga dan neraka 2

Download Surga dan neraka 2

Post on 25-Jun-2015

4.440 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Kelompok 2 :1. Dwi Rexy Akbar (02)2. Muhammad Munif (04)3. Deni Fernanda (14)4. Firda Ratnasari (15)5. Dianita Affianti (18)6. Luthfan Fatchan (22)7. Wahyu Durrotur R (31)SURGA DAN NERAKA</li></ul><p> 2. HADITS KETETAPAN SURGADAN NERAKA 3. Ketetapan Surga dan Neraka untuk Hamba Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda, ,, : , , , ., Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwaRasulullah telah bersabda, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan -Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqoh (segumpal darah) selama itu juga lalumenjadi mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah malaikatuntuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 hal: rezeki, ajal,amal dan celaka/bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Ilah selain-Nya, ada seseorangdiantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antaradirinya dan surga kecuali sehasta saja, kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu iamelakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yangmengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan nerakakecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukanperbuatan ahli surga dan ia masuk surga. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam BadulKhalq) 4. Penjelasan Hadits Maksud hadits Maka demi Allah yang tiada Ilah selain-Nya, ada seseorangdiantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarakantara dirinya dan surga kecuali sehasta saja, adalah seseorang yang menurutpandangan mata manusia mengerjakan amalan surga dan ketika sudahmendekati ajalnya mengerjakan amalan penduduk neraka, kemudian iadimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang dimaksud jaraknya dengan surga atauneraka tinggal sehasta bukan tingkatan dan kedekatannya dengansurga, namun waktu antara hidupnya dengan ajalnya tinggal sebentar, sepertisehasta. Yang patut kita pahami dari hadits ini, bukan berarti ketika kita sudahberusaha melakukan kebaikan dan amalan ibadah maka Allah akan menyia-nyiakan amalan kita. Karena hadits di atas diperjelas dengan haditslainnya, yaitu, Sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli Surgamenurut pandangan manusia, padahal sebenarnya ia penduduk Neraka.(HR. Muslim no. 112 dengan sedikit perbedaan lafazh dari yang tercantum) 5. Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan maksud hadits ini, Amalan ahli surgayang dia amalkan hanya sebatas dalam pandangan manusia, padahal amalan ahlisurga yang sebenarnya menurut Allah, belumlah ia amalkan. Jadi yang dimaksuddengan tidak ada jarak antara dirinya dengan surga melainkan hanya sehasta adalahbegitu dekatnya ia dengan akhir ajalnya.Sedangkan maksud hadits, Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu iamelakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka, artinya, kemudian orangtersebut meninggalkan kebiasaan amalan ahli surga yang sebelumnya diaamalkan. Hal itu disebabkan adanya sesuatu yang merasuk ke dalam hatinya semoga Allah melindungi kita dari hal ini yang menjerumuskan orang tersebut kedalam neraka. 6. PENGERTIAN SURGA DANNERAKA 7. SURGA 8. Dalam al-Quran (Islam), konsep surga dimaksudkan terjemahan darikata bahasa arab, jannah - jamak dari Jinan - yang berarti kebun,taman. Ia adalah tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagihamba-hamba Allah Swt yang beriman dan beramal shaleh, tempatyang memberikan kenikmatan yang belum pernah dirasakan ketikahidup di dunia dan sebagai balasan jerih payah memenuhi perintahdan menjauhi larangannya.Dari arti kebun itu, tampaknya sangat sesuai ketika Al-Quranmelukiskan Al-Jannah (surga) sebagai sebuah tempat yang indah,dipenuhi pohonn-pohon rindang, sungai yang airnya mengalir jernihdan segala keindahan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan dan jugasejumlah penafsir menggarisbawahi bahwa keadaan di surga, begituindah dan nikmatnya sampai tidak terbayangkan oleh manusia.Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang memikat danmenyenangkan hati serta pandangan, di dalamnya terdapat segalasesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengaroleh telinga dan belum pernah terpikirkan oleh akal pikiran. Olehkarena itu, Allah subhanahu wataaala berfirman: 9. Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu(bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagaibalasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (As Sajdah: 17).Sebagaimana diungkap di atas, surga dan neraka merupakan kelanjutan alamidari perbuatan baik dan jahat manusia. Secara logis manusia memerlukankeduanya sebagai balasan amal mereka. Jika beramal sholeh balasannya adalahsurga dan sebaliknya neraka adalah buat orang kafir dan ingkar terhadap ayat-ayatnya. Ini lebih menjelaskan lagi bahwa surga merupakan tempat yang bagusdan sebaliknya dengan neraka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagimereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal didalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. (Al Kahfi: 107-108). 10. NERAKA 11. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi mahluk Allah yangmembangkang. Mereka adalah orang-orang yangmembangkang terhadap syariat Allah dan mengingkariRasulullah saw. Kata neraka sering disebutkan dalam kitab suci Al-quran dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam BahasaArab disebut naar ar)* (an-nr). Siapapun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, diatidak akan keluar darinya. Pintu neraka berdiri kokoh dantertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yangmenganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat. Ada juga orang-orang yang terakhir kali masuk surga,setelah mereka di siksa sesuai dengan dosa-dosanya yangtelah mereka perbuat. 12. Didalam Al-Quran disebutkan bahan bakar neraka adalahdari manusia dan batu (ada yang mengartikan berhala).Pintu gerbang Neraka di pimpin oleh Malaikat Malik, yang memiliki 19malaikat penyiksa di dalam Neraka, salah satunya yang disebut namanyadalam Al-Quran adalah Zabaniah. Walaupun neraka sering digambarkan sebagai tempat penyiksaan yangteramat panas, tetapi ada hawa neraka menjadi teramat sangat dingin.Disebutkan di dalam Al-Quran: Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka)air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. (Sad [38]:57)Siksaan didalam neraka yang paling ringan diberikan sandal api yang bisamembuat otak mereka mendidih. Sesungguhnya penghuni neraka yangpaling ringan siksaannya ialah orang yang diberi sepasang sandal yangtalinya terbuat dari api neraka, lalu mendidihlah otaknya karena panasnyayang laksana air panas mendidih di dalam periuk. Dia mengira tiadaseorangpun yang menerima siksaan lebih dahsyat dari itu, padahal dialahorang yang mendapat siksaan paling ringan. (HR. Bukhari-Muslim) 13. NAMA - NAMA SURGA DANNERAKA SERTA PENGHUNINYA 14. SURGA 15. a. Surga FirdausMengenai surga firdaus ini, dalam Al Quran, surat Al Kahfi, ayat107, Allah swt. telah menegaskan:Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh,bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal,Juga penegasanya dalam Al Quran, surat Al Muminuun, ayat 9-11.Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi,(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal didalamnya. 16. b. Surga AdnSurga Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam AlQuran. yaitu sebagai berikut: Firman Allah swt. di dalamsurat Thaaha, tepatnya ayat 76.(yaitu) syurga Adn yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, mereka kekal di dalamnya. dan itu adalahbalasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dankemaksiatan).Firman-nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :(yaitu) syurga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagimereka, 17. c. Surga NaiimDalam Al Quran surat al Hajj, ayat 56. Allah swt. telahmenegaskan :Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, dia memberiKeputusan di antara mereka. Maka orang-orang yangberiman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yangpenuh kenikmatan.Firman-nya lagi dalam surat Luqman, ayat 8 :Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakanamal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuhkenikmatan 18. d. Surga MawaBanyak sekali didalam Al Quran dijelaskan, antaralain :Surat As Sajdah, ayat 19 Allah swt. menegaskan:Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakanamal saleh, Maka bagi mereka jannah tempatkediaman, sebagai pahala terhadap apa yang merekakerjakan.Firman-nya lagi didalam surat An Naziat, ayat 41:Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya). 19. e. Surga DarussalamMengenai surga Darussalam ini, telah banyakdijelaskan didalam Al Quran, diantaranya ialah :Dalam surat Yunus, ayat 25 :Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), danmenunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalanyang lurus (Islam)arti kalimat darussalam ialah: tempat yang penuhkedamaian dan keselamatan. pimpinan (hidayah)Allah berupa akal dan wahyu untuk mencapaikebahagiaan dunia dan akhirat. 20. f. Surga Daarul MuqoomahSesuai dengan penegasan allah swt. di dalam AlQuran, surat Faathir, ayat 34-35 :Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yangTelah menghilangkan duka cita dari kami.Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar MahaPengampum lagi Maha Mensyukuri.Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal(surga) dari karunia-Nya; didalamnya kami tiadamerasa lelah dan tiada pula merasa lesu". 21. g. Surga Maqoomul AmiinSesuai dangan penegasan Allah swt. didalam AlQuran, surat Ad Dukhan, ayat 51 :Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa beradadalam tempat yang aman, 22. h. Surga KhuldiDi dalam Al Quran tepatnya surat Al Furqaan,ayat 15, Allah swt. telah menegaskan :Katakanlah: "Apa (azab) yang demikian itukahyang baik, atau surga yang kekal yang Telahdijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?" diamenjadi balasan dan tempat kembali bagimereka?". 23. NERAKA 24. a. HuthamahNeraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupaemas, perak atau platina, mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakatharta dan menghina orang miskin. Di neraka ini harta yang merekakumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaankepada manusia pengumpul harta. Surah Al-Humazah (104).Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya,Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalamHuthamah.Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?(yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,Yang (membakar) sampai ke hati.Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya diamenjadi kikir dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah 25. b. HawiyahNama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qoriah (101) ayat9-10.Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?(yaitu) api yang sangat panas.Neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbanganamalnya, yaitu mereka yang selama hidup didunia mengerjakankebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki danperempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agamaIslam, seperti para wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab,bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencarirejeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya, Hawiyahadalah sebagai tempat tinggalnya. 26. c. JahannamNama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat al-hijr (15) ayat 43.Dan Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang Telah diancamkan kepada mereka(pengikut-pengikut syaitan) semuanya.Pengikut syaithan kebanyakan para wanita, mengapa demikian? karena dalam diri seorangwanita terdapat roh-roh syaithan.Syaithan bentuknya ada 3 (tiga) yaitu:a. Ucapan para dukun, peramalb. Hawa nafsu (egoisme)c. Mengkultuskan kepada seseorangd. JahimNama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Syuaraa (26) ayat 91.didalamnya ditempati orang-orang musyrik.Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang- orang yang sesat",Neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukanAllah. Mereka akan disiksa oleh para sesembahan mereka. Dalam ajaran Islam syirik adalahsebagai salah satu dosa paling besar menurut Allah, karena syirik berarti menganggap bahwaadamakhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah dan bisa pula menganggap bahwaada Tuhan selain Allah. Surah Asy-Syuara dan Surah As-Saffat. 27. e. SaqarNeraka untuk orang munafik, yaitu orang yangmendustakan perintah Allah dan rasul. Merekamengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islammelalui lisan Muhammad, tetapi mereka meremehkansyariat Islam. Nama neraka ini tercantum dalam Al-QuranSurat Al-Muddatsir ayat 26-27,42. didalamnya ditempatiorang-orang penyembah berhala.Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar(neraka)?" 28. f. SaiirNama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) ayat 10; SuratAl-Mulk (67) ayat 5,10,11 dan lain-lain.Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masukke dalam api yang menyala-nyala (neraka). ayat 55. Sesungguhnya kami Telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dankami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan(peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni nerakayang menyala-nyala".10Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghunineraka yang menyala-nyala.11Disediakan untuk orang-orang kafir terhadap akherat (tidak percaya), jugauntuk orang yang senang bila mendapat rezeki dan marah ketika susahmemperoleh rezeki. 29. g. WailNeraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yanglicik, dengan cara mengurangi berat timbangan, mencalokan barangdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Barangdagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan kedalam perutmerekasebagai azab dosa-dosa mereka. Surah Al-Tatfif dan Surah At-Tur.Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muthaffifin, ayat1-3.Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lainmereka minta dipenuhi,Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,mereka mengurangi.yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. 30. SURGA DAN NERAKA MENURUT 31. SYEHK SITI JENAR Menurut Syehk Siti Jenar Surga dan Neraka terdiri dari duawujud yang terjadinya dari keadaan Anal Jannatun waNara katannalil al anna artinya Wujud Mahluk itu darikejadian surga dan neraka . adanya surga sekarang iniberdasar pada kejadian di dunia , surga yang luhurterlet...</p>

Recommended

View more >