suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla

Download Suomalaiset paperijätit nopeakasvuisilla puuplantaaseilla

Post on 05-Feb-2017

219 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Suomalaiset paperijtit nopeakasvuisilla puuplantaaseillaKansainvlistyneen metsteollisuuden globaalit haasteet: bioenergia ja ilmastopoliittiset mekanismit

 • 2

  WWF Suomen vuonna 2008 jul-kaisemassa raportissa arvioitiin, ett Suomessa silloin toimineet metsteollisuusyhtit painottavat tulevaisuudessa toimintaansa yh enemmn eteln nopeakasvuisil-le puuplantaaseille. Stora Enso ja UPM ovat jatkaneet investointeja plantaaseihin viime vuosina erityi-sesti Etel-Amerikassa ja Kiinassa samalla kun yhtiiden massa- ja paperiteollisuuden tuotantokapa-siteettia on ajettu alas Suomessa.

  Luonnonmetsien huvetessa te-ollisten plantaasien mr maail-malla on nousussa. Puutuotteiden kysynnn kasvu sek nopeakas-vuisten puuplantaasien edut luon-nonmetsiin verrattuna edesauttavat plantaasiteollisuuden ja erityisesti lyhyen kiertoajan puuplantaasien laajentumista maailmalla. Suurinta teollisten plantaasien mrn kasvu on uusien paperimarkkinoiden -rell Aasiassa ja Etel-Amerikassa, miss mys suomalaiset metsyh-tit toimivat halpojen tuotantokus-tannusten ja paremman kilpailuky-vyn houkuttelemina. Bioenergian kasvava kysynt lis paineita laa-jentaa plantaaseja entisestn.

  Nopeakasvuisiksi puuplantaa-seiksi soveltuvat alueet sijoittuvat maantieteellisesti monilta osin samoille alueille, joilla on erityi-sen merkittvi luonnon moni-muotoisuusarvoja, kuten Brasilian atlanttiset sademetst, Sumatran alanko- ja vuoristometst sek Kaakkois-Kiinan trooppiset ja sub-

  trooppiset, ainavihannat lehtimet-st. Puuviljelmiin ja niiden yhtey-dess toimiviin tuotantolaitoksiin liittyy monissa maissa sosiaalisia epkohtia, kuten maanomistus-kiistoja ja tylisten epoikeuden-mukaista kohtelua.

  WWF esitti kevll 2008 jul-kaisemassaan raportissa toimen-piteit, joilla metsteollisuuden tulisi varmistaa nopeakasvuisten plantaasimetsiens vastuullinen ja kestv tuotanto. Kahden vuo-den aikana yhtit ovat edenneet askeleittain kohti vastuullisempaa tuotantoa. Edelleen on kuitenkin vaikeaa saada tietoa siit, mist yhtiiden ostama ulkopuolinen raa-ka-aine, niin sanottu markkinasellu, tulee ja kuinka vastuullisia yhtii-den kauppakumppanit ovat. WWF kehottaakin yrityksi osoittamaan sellun ja paperin ympristsuori-tuskyvyn entist lpinkyvmmin niin, ett kuidun alkuper, tuotan-non hiilidioksidipstt, vesistvai-kutukset ja kaatopaikkakuormituk-set ovat avoimesti arvioitavissa.

  Kansainvliset pstrajoitteet sek bioenergiatavoitteet voivat johtaa uusien maa-alueiden val-jastamiseen bioenergian tuotan-toon ja hiilensidontaan. Tllin on entist trkemp varmistaa, ett plantaasiyhtit toimivat vastuulli-sesti ja kestvsti, sek varmista-vat, ett maanomistusoikeudet to-teutuvat ja ett plantaasituotanto ei uhkaa ruokaturvallisuutta.

  A

  dam

  Osw

  ell /

  WW

  F-C

  ano

  n

 • Johdanto 3

  Luonnonmetst hupenemassa plantaasien pinta-alan kasvaessa 4

  Aasian ja Euroopan plantaasit kasvussa 4

  Plantaasien ymprist- ja sosiaalivaikutukset 5

  Plantaasit apuna ympristnsuojelussa 9

  Metsyhtit tropiikissa 9

  Stora Enso ja UPM kansainvlisiksi yhtiiksi 9

  Selluplantaasit ja monimuotoisuus kohtaavat Etel-Amerikassa 10

  Metsyhtit osana Kiinan plantaasitalouden kasvua 15

  Sellu- ja paperiyhtit etenevt askeleittain kohti vastuullista tuotantoa 18

  Ilmastonmuutos luo uusia haasteita metsteollisuudelle 19

  Uusiutuvaa energiaa plantaasihakkeella 19

  Kohti vastuullista energiapuun tuotantoa 20

  Plantaasit ja ilmastopoliittiset pstvhennysmekanismit 21

  LIITE 1: Stora Enson ja UPM-Kymmenen yritysvastuun kehitys vuosina 20082010

  JohdantoWWF Suomen vuonna 2008 julkaisema raportti suomalais-ten metsteollisuusyritysten toimista eteln nopeakasvuisilla plantaaseilla osoitti, ett plantaasimetstalouteen on trke luoda ympristn ja yhteiskunnan kannalta vastuulliset ja ta-loudellisesti kannattavat toimintaperiaatteet. Nopeakasvuisten puuplantaasien laajeneminen uhkaa monin paikoin maailman arvokkaimpia luontokohteita, kuten monimuotoisuudeltaan rikkaita trooppisia sademetsi. Plantaaseihin ja tuotantolaitok-siin liittyy mys monissa maissa maanomistuskiistoja tai ym-pristhaittoja, kuten juomaveden saastumista tai vesivarojenehtymist. Raportissa esitettiin erilaisia toimenpiteit, joilla plantaasiyhtit voivat parantaa ekologista, sosiaalista ja talou-dellista vastuullisuuttaan.

  Tss raportissa tarkastellaan, kuinka metsteollisuuden rakennemuutos on edennyt ja onko kaksi vuotta sitten arvioi-tu metsyhtiiden siirtyminen Suomesta eteln plantaaseille realisoitunut. WWF:n vuoden 2008 raportissa esitettiin uuden toimintaympristn haasteisiin joukko ratkaisuja, joilla met-syhtit kykenisivt minimoimaan kielteiset vaikutukset. Ts-s raportissa arvioidaan, kuinka hyvin yhtit ovat kahdessa vuodessa vastanneet haasteeseen, ja ovatko ne kehittneet toimintaansa vastuullisemmaksi. Lisksi tss raportissa tar-kastellaan plantaasimetsteollisuuden uusia haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja siihen liittyvi plantaaseja koskevia nk-kulmia sek bioenergian kysyntn vastaamista.

  E

  dw

  ard

  Par

  ker

  / W

  WF-

  Can

  on

  3

  Julkaisija: WWF, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

  www.wwf.fi

  WWF Suomi, 2010

  Teksti: Maija Kaukonen ja Sampsa Kiianmaa

  Ulkoasu: Henna Uronen

  Kannen kuva: Michel Gunther / WWF-Canon

 • Metskadon pysyttminen vuoteen 2020 menness WWF:n tavoitteena on metskadon pysytt minen vuoteen 2020 menness. Tm tarkoittaa, ett vuonna 2020 oltaisiin tilanteessa, jossa luon non mets syn-tyisi luontaisesti, uudistamalla tai ennallistamalla yht paljon kuin mets hviisi esimerkiksi infrastruktuurin rakentamisen, maankytn muutoksen tai muiden vlttmttmien syiden seurauksena.

  info

  Maailman maapinta-alasta lhes kolmasosa, 4 miljardia hehtaaria, on mets. Tst kuitenkin vain noin 36 prosenttia on luonnon-tilaista koskematonta mets. Maailman metspinta-ala on pie-nentynyt kovaa vauhtia. Vuosina 19902000 metspinta-ala pie-neni yli 13 miljoonalla hehtaarilla vuosittain. Vuosina 20002005 vauhti hidastui vain hieman, ollen hieman alle 13 miljoonaa hehtaaria vuosittain. Metsien nettopinta-ala pieneni koko maailmassa vuosina 20002005 runsaalla 7 miljoonalla hehtaarilla vuosittain. Voimakkain-ta metskato on Latinalaisessa Amerikassa sek Afrikassa (FAO 2005; Metla 2009).

  Tropiikin metsiss el valtaosa maapallon lajeista, mink vuoksi ne ovat erittin trkeit luonnon monimuotoisuuden kannalta. Met-st pitvt yll pienilmastoa ja ta-sapainottavat luonnonilmiiden, kuten rankkasateiden, auringon-paahteen ja kuivuuden aiheutta-mia uhkia. Metsill on trke rooli mys ilmastonmuutoksen ste-lyss sill noin 15 % maapallon kasvihuonekaasupstist ai-heutuu trooppisten metsien hvi-misest. Miljoonat, erityisesti ky-hiss oloissa elvt ihmiset ovat riippuvaisia metsien tarjoamista palveluista ja elintrkeist hydyk-keist, kuten ruoasta, polttopuus-ta ja lkekasveista. Metskadon

  Luonnonmetst hupenemassa plantaasien pinta-alan kasvaessaseurauksena metsien yllpitmt toiminnot hvivt, mik on kohta-lokasta lukuisille metsien lheisyy-dess elville paikallisyhteisille ja alkuperiskansoille sek luonnon monimuotoisuudelle (WWF 2010).

  Aasian ja Euroopan plantaasit kasvussaArviot puuplantaasien pinta-alasta maailmassa vaihtelevat 140 mil-joonasta hehtaarista aina 187 mil-joonaan hehtaariin. Erot arvioissa johtuvat muun muassa plantaasi-en mrittelyn eroista eri maissa, erilaisista mittausmenetelmist sek tilastoinnista. Plantaaseista lhes 80 % on perustettu talou-delliseen tuotantoon, ja loput 20 % muun muassa metsien ennallista-misen, eroosion eston ja maise-ma-arvojen silyttmisen vuoksi (The Forest Dialogue 2008).

  Puuplantaasien mr on li-sntynyt keskimrin 2,0 miljoo-nalla hehtaarilla vuodessa vuosi-na 19902000 ja 2,5 miljoonalla hehtaarilla vuosina 20002005. Suurinta puuplantaasien kasvu on ollut Aasiassa (kaavio 1.) sek Vli- ja Etel-Amerikassa. Yksit-tisist maista Kiina on suurin plantaasimaa, Indonesian, Intian ja Brasilian kasvattaessa mys

  70,000

  60,000

  50,000

  40,000

  30,000

  20,000

  10,000

  0,000

  Plantaasipinta-alan kasvu maanosittain 1990-2005 (milj.ha)

  Afrikk

  aAas

  ia

  Euroop

  paOse

  ania

  Etel-A

  merikk

  a

  Pohjois

  - ja V

  li-Ame

  rikka

  Lh

  de

  FAO

  20

  06.

  1990 2000 2005

  Kaavio1. Plantaasien pinta-alan kasvu maailmassa 1990-2005.

  E

  dw

  ard

  Par

  ker

  / W

  WF-

  Can

  on

  4

 • 5

  70,0

  60,0

  50,0

  40,0

  30,0

  20,0

  10,0

  0,0

  Teolliset plantaasit loppukytn mukaan(milj.ha)

  Sellu/k

  uitupuu

  Sahata

  vara

  Bioene

  rgia

  Mrit

  telem

  tn

  Muut k

  uin pu

  utuotte

  et

  (non-w

  ood)

  Kaavio2. Plantaasiraaka-aineen loppukytt.

  Lh

  de

  FAO

  20

  06.

  1990 2000 2005

  sien hehtaarien suuruisiin puuviljel-miin (WWF 2009a).

  Nopeakasvuisten puuplantaasi-en mr voi kasvaa mys Euroo-passa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi lisntyneen bioenergian kysynnn seurauksena. On todennkist, ett vuonna 2050 nopeakasvuiset puuplantaasit hallitsevat puuntuo-tantoa ainakin sellupuun osalta. T-mn seurauksena sellupuun tuotan-to siirtyy yh enemmn pohjoisen luonnonmetsist eteln puuplantaa-seille (The Forest Dialogue 2008).

  Nopeakasvuisten puuplantaasien mrn lisntymist voivat edesauttaa (ITTO 2008)

  puutuotteiden kysynnn kasvu bioenergian kysynnn kasvu edullinen maa ja halvat tuotantokustannukset plantaasien edut verrattuna luonnonmetsiin

  (muun muassa nopea kasvu ja yksipuulajisuus) kustannustehokkuus veroedut ja kannustimet.

  Lisntymist voivat hankaloittaa:

  puute uusis