subiecte rezolvate anfp

Download Subiecte rezolvate ANFP

Post on 10-Nov-2015

3.968 views

Category:

Documents

704 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Subiecte rezolvate ANFP (Legea 188/1999 si Cod de conduita functionari publici)

TRANSCRIPT

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2)

1. Enumerai sanciunile disciplinare ale funcionarilor publici i comentai modul de aplicare al acestora.

Sanctiunile disciplinare sunt:a) mustrare scrisa - se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica;- se radiaza in 6 luni de la aplicare, de drept;b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni - se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina;-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicatec) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani - se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina;-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicated) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an - se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate.e) destituirea din functia publica-se radiaza in 7 ani La individualizarea sanctiunii disciplinare se tine seama de:- cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, -gradul de vinovatie si consecintele abaterii, -comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, - existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.Daca fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, raspunderea disciplinara se suspenda pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal.Pe perioada cercetarii administrative, daca functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau de a dispune mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.Sanctiunile disciplinare se aplica doar dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.2. Tipuri de rspundere aplicabile funcionarilor publici pentru nclcarea cu vinovie a ndatoririlor de serviciu. Definii fiecare tip de rspundere n parte.Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;c) absente nemotivate de la serviciu;d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictiistabilite prin lege pentru functionarii publici;k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilorpublici.Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia ausavarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.(Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat).Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin/ dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.Impotriva ordinului/dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul/dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.Daca functionarul public este trimis in judecata/condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea - persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.

3. n cadrul instituiei publice au fost sancionai disciplinar doi funcionari publici. Primului funcionar public i-a fost aplicat sanciunea mustrrii scrise n urm cu 6 luni, iar celui de-al doilea sanciunea retrogradrii n funcia public pe o perioad de 6 luni, n urm cu 3 luni. Precizai i motivai dac se impune n vreun caz radierea de drept a sanciunii disciplinare.

Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara mustrare scrisa;b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare: diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni, suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani si retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea destituirea din functia publica.Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la lit. a) si b) se constata prin act administrativ alconducatorului autoritatii sau institutiei publice.Se radiaz sanciunea mustrrii scrise. Motivarea este realizata prin efectul legii. Retrogradarea n funcia public pe o perioad de pn la un an se radiaz n termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicat.

4. Aplicarea sanciunilor disciplinare i competena aplicrii acestora, cu precizarea termenelor, condiiilor de aplicare i de radiere. Dai un exemplu de sanciune disciplinar i precizai termenul de radiere a acesteia.Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.Sanctiunea disciplinara mutrare scrisa se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica.Sanctiunile disciplinare diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni, suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o