studia stacjonarne i stopnia - kierunek biologia cz.ii

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.Nazwa przedmiotuJzyk angielski

2.Kod przedmiotuJANG

3.Typ przedmiotuObligatoryjny

4.Poziom przedmiotuB2 II

5.Rok studiw, semestrI-III

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj-w-240h / konsultacje

8.Jz. wykadowyangielski

9.Imi i nazwisko wykadowcyZesp Lektorw Jzyka Angielskiego

10.Wymagania wstpnebiego jzykowa na poziomie A2

11.Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza (treci merytoryczne)Zna jzyk angielski oglny na poziomie B2.

Zna podstawow terminologi fachow ze swojej dziedziny.

Umiejtnoci: Rozumie stosunkowo dugie wypowiedzi i wykady, a nawet potrafi ledzi zoony wywd, jeli dotyczy tematu, ktry nie jest mu obcy. Definiuje z kontekstu znaczenie nieznanych mu zwrotw, jeli tematyka tekstu jest mu znana. Rozumie duszy tekst oryginalny, jeli dotyczy znanego mu wydarzenia lub dziedziny. Korzysta z obcojzycznych materiaw jzykowych. Formuuje jasne wypowiedzi, potrafi przedstawi swj pogld na temat dotyczcy interesujcej go dziedziny lub wyjani korzyci i niedogodnoci rnych rozwiza. Opracowuje dusz prezentacj na tematy oglne lub zwizane ze specjalizacj. Przygotowuje artykuy, opisy procesw i wydarze oraz sprawozdania.

Kompetencje personalne (postawy):Student jest aktywny na zajciach z jzyka angielskiego, jest wiadomy znaczenia poznania jzyka specjalistycznego ze swojej dziedziny, kreatywny i otwarty na wspprac w grupie.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektwCige ocenianie aktywnoci studenta na zajciach, testy gramatyczno-leksykalne, testy sprawdzajce rozumienie tekstu czytanego, testy suchowe, oceniana prezentacja wasna studenta na tematy zwizane z dziedzin jego studiw, oceniana dyskusja, oceniane prace pisemne / artykuy, opisy, opinie /.

13.Spis zalecanych lekturPodrcznik wiodcy: New Cutting Edge Intermediate /Upper Intermediate - Sarah Cunningham, Peter Moor (Pearson Longman), Complete Biology - WR Pickering (Oxford University Press ); Materiay wasne studenta / lektora.

1.Nazwa przedmiotuJzyk angielski w biologii

2.Kod przedmiotuJANB

3.Typ przedmiotuObligatoryjny

4.Poziom przedmioturedniozaawansowany

5.Rok studiw, semestrI lub II

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zaj15h konwersatorium

8.Jz. wykadowyangielski

9.Imi i nazwisko wykadowcyProf. dr hab. Beata Zagrska (biol. eksp.), prof. dr hab. Beata Pokryszko (biol. rod.), dr M. Krzyanowska (biol. cz.), dr A. Dorotkiewicz-Jach (mikr.), prof. dr hab. R. Wysocki (biolchem)

10.Wymagania wstpnePodstawowa znajomo jzyka angielskiego

11.Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza (treci merytoryczne)Student zna odpowiedniki polskich terminw biologicznych w jzyku angielskim, wie jak naley je poprawnie wymawia , zna nazwy rolin i zwierzt oraz nazwy podstawowych skadnikw ich budowy

Umiejtnoci: Student sucha ze zrozumieniem krtkiego wykadu i potrafi go streci, tumaczy wywietlony tekst, znajduje dla kadej nazwy angielskiej jej polski odpowiednik i vice versa. Korzysta ze rde takich jak anglojzyczne podrczniki biologii, teksty edukacyjne dostpne na witrynach w sieci www, czy sowniki z fonetyczn wymow wyrazw dostpne online

Kompetencje personalne (postawy):Student jest aktywny na zajciach, jest wiadomy znaczenia poznania biologicznego jzyka specjalistycznego, jest kreatywny i otwarty na wspprac w grupie. Jest gotowy stawia czoa trudnociom, przezwycia wasne saboci, z yczliwoci odnosi si do wspuczestnikw zaj.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektwOcena kocowa na podstawie aktywnoci uczestnikw podczas trwania zaj oraz krtkiej prezentacji kocowej

13.Spis zalecanych lekturWszelkie polsko-angielskie i angielsko-polskie sowniki biologiczne. Eseje Stephena Goulda: Ever Since Darwin, Pandas Thumb, Leonardos Mountain of Clams and the Diet of Worms, Wonderful Life: Burgess Shale and the Nature of History. Bryson B. 2003. A Short History of Nearly Everything. Raven P., Evert R., Eichhorn S. Biology of Plants. 7-th Edition. Wilson E. 1999. The Diversity of Life. 2nd Edition. Margulis L., Sagan D. Acquiring Genomes A Theory of the Origins of Species. Margulis L., Sagan D. What is Life.

1.Nazwa przedmiotu

Matematyka z elementami statystyki

2.Kod przedmiotu

MAST

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I, II lub III

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj-w- 30h, -w- 30h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyprof. dr hab. Z. Karch

10.Wymagania wstpnebrak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Sudent rozumie znaczenie prby losowa dla bada biologicznych Rozrnia obserwacje jedno- i wielocechowe. Zna skal nominaln, porzdkow, interwaow. Rozumie proporcje, stosunki, szeregi statystyczne. Zna przebieg krzywej rozkadu normalnego i jej waciwoci. Rozumie pojcia asymetrii, kurtozy, miary tendencji centralnej, redniej waonej. Zna miary zmiennoci, pojcie centyli i skali Z. Rozumie pojecie bdu i poziomu ufnoci, testw parametrycznych i nieparametrycznych, korelacji czstkowej i wielokrotnej, regresji prostej i krzywoliniowej. Zna podstawy analizy wariancyjnej, wybrane metody stosowane w badaniach ontogenetycznych oraz wybrane metody demograficzne w badaniach populacyjnych.

Umiejtnoci:

Student posuguje si metodami matematycznymi w biologii; stosuje matematyczny opis do zjawisk oraz procesw fizycznych i chemicznych w przyrodzie, rozwizuje zadania i przeprowadza obliczenia, dokonuje analizy statystycznej. Projektuje arkusze kalkulacyjne. Zbiera, porzdkuje i prezentuje dane przy pomocy metod graficznych. Bada wspzalenoci cech w skalach nominaowych i interwaowych.

Kompetencje personalne (postawy):

Student rozumie znaczenie znajomoci zasad i praw matematycznych, a w szczeglnoci statystycznych dla prawidowoci wnioskowania biologicznego. Rozumie znaczenie rzetelnoci statystycznej. Docenia istotno statystyk.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw kolokwia obliczeniowe

13.Spis zalecanych lektur

Blalock H., 1975: Statystyka dla socjologw, PWN, Warszawa; omnicki A., 1995: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodnikw. PWN, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

2.Kod przedmiotu

MET

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany, zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Rok III; semestr V

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady (15 godz.), wiczenia (30 godz.)

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

prof. dr hab. Grayna Kobus, dr hab. Dariusz Rakus, dr hab. Robert Wysocki

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z chemii, biochemii i biologii komrki.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza (treci merytoryczne):

Student zna organizacj, regulacj oraz zaburzenia podstawowych szlakw metabolicznych.

Umiejtnoci:

Student rozumie powizania metaboliczne oraz ich wpyw ich zaburze na funkcjonowanie organizmu.

Kompetencje personalne (postawy):Student wykorzystuje wiedz w planowaniu i analizowaniu wynikw eksperymentw biologicznych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Sprawdziany z wicze oraz ocena kocowa na podstawie egzaminu pisemnego.

13.Spis zalecanych lektur

Biochemia L. Stryer i wsp. Biochemistry and Molecular Biology of Plants - Buchanan i wsp.

1.Nazwa przedmiotu

Metody hodowli drobnoustrojw

2.Kod przedmiotu

MEHOD

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

licencjacki 1 poziom

5.Rok studiw, semestr

I rok, semestr letni

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania i formy zaj

wykady (10 h), laboratoria (45 h)

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr A. Dorotkiewicz-Jach

10.Wymagania wstpne

Student przystpujc do zaj powinien mie zaliczony przedmiot: Podstawy mikrobiologii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student: definiuje podstawowe pojcia z zakresu hodowli drobnoustrojw, zna skad i przeznaczenie podoy mikrobiologicznych, podaje metody sterylizacji i dezynfekcji, rozumie proces wzrostu drobnoustrojw, - zna wpyw czynnikw chemicznych i fizycznych na wzrost drobnoustrojw, podaje mechanizmy adaptacyjne drobnoustrojw do niesprzyjajcych warunkw rodowiska

Umiejtnoci:

Student: objania wpyw skadu podoa na wzrost drobnoustrojw, charakteryzuje typy wzrostu drobnoustrojw,

proponuje zastosowanie odpowiednich podoy w dowiadczeniach, identyfikuje czynniki wpywajce na niepowodzenie prowadzonych dowiadcze, wyszukuje oraz prezentuje najnowsze doniesienia naukowe z zakresu hodowli drobnoustrojw

Kompetencje personalne (postawy):

Student: postrzega relacje pomidzy warunkami hodowli drobnoustrojw a otrzymanymi wynikami, jest wiadomy znaczenia kontroli jaowoci prowadzonych dowiadcze, jest zdeterminowany do postpowania zgodnie z zasadami stosowanymi w laboratoriach mikrobiologicznych, jest wiadomy roli jak odgrywaj zasady jakoci w laboratoriach mikrobiologicznych

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocenianie cige, dyskusja oceniana, kolokwia pisemne na wiczeniach laboratoryjnych, zaliczenie wykadw w formie testu zawierajcego pytania zamknite i otwarte.

13.Spis zalecanych lektur

Schlegel Hans G.; Mikrobiologia Oglna; Wydawnictwo Naukowe PWN, Madigan Michael T., John M. Martinko, Paul V. Dunlap, David P. Clark; Brock Biology Of Microorganisms; PEARSON 2008(2010), wybrane aktualne artykuy z czasopism naukowych

1.Nazwa przedmiotu

Metody w fitosocjologii i rolinno Polski

2.Kod przedmiotu

MFRP

3.Typ przedmiotu

Fakultatywny, dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotu

zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Rok III, semestr letni

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 30 h.

wiczenia 45 h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Zygmunt Kcki, dr

10.Wymagania wstpne

Zaliczony kurs flory rolin naczyniowych i organizmw zarodnikowych

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student rozumie podstawowe procesy ekologiczne wpywajce na rolinnoci. Rozumie analizy statystyczne, ordynacyjne i zna specjalistyczne programy komputerowe, w tym uniwersalne bazy danych rolinnoci.

Umiejtnoci:

Student objania warunki siedliskowe wpywajce na rolinno. Przygotowuje bazy danych oraz przeprowadza zrnicowane metody stratyfikacyjne, statystyczne i ordynacyjne wielocechowych zbiorw danych przy uyciu programw Turboveg, Juice lub Statistica. Krytycznie interpretuje uzyskane wyniki.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest aktywnym suchaczem przedmiotu, otwartym na dyskusj najwaniejszych zagadnie biogeograficznych i fitogeograficznych.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin

13.Spis zalecanych lektur

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do bada fitosocjologicznych. Sorus ss.302.

Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowiska rolinnych Wyd. Nauk. PWN.

Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoy lene Polski. PWN, ss.358

Wysocki P., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. ss. 449

1.Nazwa przedmiotuMikologia

2.Kod przedmiotuMIKG

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla studentw Mikrobiologii

4.Poziom przedmioturednio-zaawansowany

5.Rok studiw, semestrII rok, IV semestr

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania i formy zaj

30 godzin wykadw, 30 godzin wicze laboratoryjnych

konsultacje zbiorowe i indywidualne

8.Jzyk wykadowyJzyk polski, konsultacje indywidualne rwnie w jzyku angielskim

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Kamila Korzekwa

10.Wymagania wstpne

Wiadomoci kursw mikrobiologii podstawowej, mikrobiologii oglnej, molekularnej organizacji komrki i genetyki oglnej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student definiuje podstawowe terminy mikologiczne. Zna systematyk grzybw w oparciu o molekularn filogenez. Zna biologi i ekologi grzybw, sposoby ich rozmnaania, molekularn organizacj komrki grzyba, genetyk grzybw, aspekty obecnoci grzybw w rodowisku czowieka oraz diagnostyki mikologicznej. Podaje rnice midzy budow molekularn komrki grzyba a budow komrki rolinnej czy zwierzcej Rozumie procesy fizjologiczne zachodzce w komrce grzyba. Wskazuje podstawowe rnice midzy gwnymi grupami taksonomicznymi grzybw.

Umiejtnoci:

Charakteryzuje procesy zachodzce w komrce grzyba, wyjania mechanizmy patogenezy grzybw, identyfikuje gatunki patogene dla ludzi, zwierzt i rolin, korzysta z kluczy do oznaczania gatunkw. Wykorzystuje metody diagnostyki klasycznej grzybw do identyfikacji szczepu otrzymanego w ramach kolokwium praktycznego. Planuje i projektuje optymalny schemat diagnostyki mikologicznej w zalenoci od rodzaju materiau diagnostycznego. Sporzdza dobrej jakoci preparaty i prowadzi obserwacje mikroskopowe grzybw.

Kompetencje personalne (postawy):

Student aktywnie uczestniczy w zajciach. Chtnie podejmuje wspprac w grupie. Dba o wyposaenie sali wicze. Jest wiadomy i zdeterminowany w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej umoliwiajcej prac w laboratorium mikologicznym. Postpuje zgodnie z instrukcj dostarczon przez prowadzcego zajcia, dba o porzdek na stanowisku pracy i bezpieczestwo innych. Chtnie zdobywa nowe umiejtnoci, Stosuje si do obowizujcych przepisw BHP w laboratorium mikologicznym.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw

Ocenianie cige w formie trzech kolokwiw teoretycznych i trzech praktycznych. Ocena postaw, aktywnoci i umiejtnoci samodzielnego rozwizywania problemw badawczych. Egzamin pisemny w formie testu pytania otwarte i zamknite.

13.Spis zalecanych lektur

Zarys mikologii lekarskiej pod red.E. Baran. 1998 wyd. Volumed; Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej pod red. Fassatiova O.,1983 W.N.T. Warszawa; Grzybice -rozpoznawanie i leczenie. Richardson M., Warnock D., 1995 wyd. Springer; Introductory mycology. C>J. Alexopoulos, C.W. Mims, wyd. John Wiley and Sons, 1979.

1.Nazwa przedmiotu

Mikrobiologia lekarska

2.Kod przedmiotu

MIKL

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

III rok, semestr zimowy

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady 30 godzin;

wiczenia 30 godzin

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada podstawowe wiadomoci z zakresu mikrobiologii oglnej na poziomie zaawansowanym oraz biochemii drobnoustrojw

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student wie jakie podstawowe metody diagnostyczne stosowane s w mikrobiologii lekarskiej, definiuje cechy warunkujce zjadliwo drobnoustrojw, zna najczstsze patogeny czowieka i ich chorobotwrczo, podaje przykady mechanizmw lekooporno bakterii;

Umiejtnoci:

Student wykorzystuje podoa najczciej stosowane w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej, identyfikuje podstawowe drobnoustroje nalece do najczstszych patogenw czowieka, analizuje podstawowe mechanizmy opornoci drobnoustrojw na antybiotyki, stosuje metody okrelania wraliwoci bakterii chorobotwrczych na antybiotyki

Kompetencje personalne (postawy):

Student chtny do prowadzenia dyskusji i kreatywnego mylenia, zdolny jest do samodzielnej pracy zwizanej z analiz dostpnej literatury, otwarty na prac w zespole;

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Zaliczenie przedmiotu (wicze i wykadw) na ocen. Ocenianie w formie sprawdzianw teoretycznych i praktycznych w cigu caego okresu wicze; ocena manualnych umiejtnoci studenta. Zaliczenie materiau z wykadw w formie pisemnego egzaminu testowego.

13.Spis zalecanych lektur

Diagnostyka bakteriologiczna Eligia Szewczyk, wyd. PWN, 2005

1.Nazwa przedmiotu

Mikrobiologia oglna

2.Kod przedmiotu

MIKO

3.Typ przedmiotuobowizkowy dal Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrII, semestr zimowy

6.Liczba punktw4

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 20 godz. - 10 tygodni. wiczenia laboratoryjne 25 godz.: 5 tygodni po 4 jednostki lekcyjne, 5 jednostek lekcyjnych w 6-tym tygodniu

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr hab. Gabriela Bugla-Poskoska

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada wiadomoci z zakresu mikrobiologii podstawowej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student: przedstawia metody klasyfikacji mikroorganizmw; szczegowo opisuje i rozrnia cechy poszczeglnych grup organizmw prokariotycznych; definiuje oddziaywania bezporednie i porednie istniejce midzy drobnoustrojami; nazywa i opisuje wzajemne oddziaywania midzy nimi, a take midzy drobnoustrojami a organizmami wyszymi

Umiejtnoci:

Student: stosuje zasady jaowoci i pracy sterylnej, wykorzystuje podstawowe techniki mikrobiologiczne do wykonywania eksperymentw; biegle posuguje si podstawow terminologi mikrobiologiczn; pracuje zespoowo w nad rozwizywaniem problemw mikrobiologicznych; wykonuje preparaty mikroskopowe i przeprowadza obserwacje mikroskopowe;

Kompetencje personalne (postawy):

Student: jest odpowiedzialny za bezpieczestwo wasne i innych podczas pracy, zachowuje postaw krytyczn w ocenie pracy wasnej i otrzymanych wynikw; nieustannie dy do aktualizowania swojej wiedzy.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny, w formie testu zawierajcego pytania zamknite i otwarte. wiczenia laboratoryjne: 2 testy teoretyczne i 1 kolokwium praktyczne. Ocenie podlega take praca manualna oraz aktywno w trakcie zaj

13.Spis zalecanych lektur

Schlegel H.S., Mikrobiologia oglna, PWN, Warszawa 2008 Kunicki-Goldfinger W.J.H., ycie bakterii PWN, Warszawa 2005; Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia: rnorodno, chorobotwrczo i rodowisko, PWN Warszawa, 2003; Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii, PWN, Warszawa 2007; Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN Warszawa, 2003; Doroszkiewicz W. (pod red.), wiczenia z mikrobiologii oglnej, Arboretum UWr., Wrocaw 2006

1.Nazwa przedmiotu

Mikrobiologia przemysowa

2.Kod przedmiotuMIKP

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla specjalnoci Mikrobiologia

4.Poziom przedmiotuZaawansowany

5.Rok studiw, semestrIII rok mikrobiologii, VI semestr

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zaj

30 godzin wykadw, 30 godzin wicze laboratoryjnych

konsultacje zbiorowe i indywidualne

8.Jzyk wykadowyJzyk polski,

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Kamila Korzekwa

10.Wymagania wstpne

Wiadomoci kursw mikrobiologii oglnej, mikrobiologii lekarskiej, biochemii oglnej, mikrobiologii rodowiska

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student rozumie i poprawnie definiuje podstawowe terminy zakresu mikrobiologii przemysowej. Posiada wiedz na temat biologii i ekologii bakterii i grzybw wykorzystywanych w przemyle, sposobw ich rozmnaania, genetyki grzybw, pozytywnych i negatywnych aspektw zwizanych z obecnoci bakterii i grzybw w rodowisku czowieka oraz ich wykorzystaniu w przemyle farmaceutycznym i spoywczym oraz rolnictwie i medycynie. Student posiada wiedz o moliwociach i kierunkach stosowania metod biotechnologicznych w produkcji produktw spoywczych lekw i kosmetykw z uwzgldnieniem eliminowania lub zastpowania procesw chemicznych.

Umiejtnoci:

Charakteryzuje procesy zachodzce w komrce bakterii i grzyba wykorzystywanych w procesach technologicznych. Podaje przykady oddziaywa zachodzcych midzy organizmami. Dobiera procesy i operacje technologiczne do produkcji lekw i kosmetykw..

Kompetencje personalne (postawy):

Student aktywnie uczestniczy w zajciach. Zawsze chtnie podejmuje wspprac w grupie. Dba o sprzt i wyposaenie znajdujce si na sali wicze. Jest wiadomy i zdeterminowany w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej umoliwiajcej mu w przyszoci prac w laboratorium mikologicznym. Postpuje zgodnie z instrukcj dostarczon przez prowadzcego zajcia, dba o porzdek na stanowisku pracy i bezpieczestwo pozostaych osb w grupie. Chtnie zdobywa nowe umiejtnoci, ktre zwiksz jego konkurencyjno na rynku pracy. Student jest kompetentny do projektowania i kierowania wybranymi procesami technologicznymi w produkcji lekw i kosmetykw oraz przemyle spoywczym a take do oceny ich jakoci. Stosuje si do obowizujcych przepisw BHP w laboratorium mikologicznym.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw

Ocenianie cige w formie kolokwiw teoretycznych i praktycznych. Ocena postaw, poziomu aktywnoci na zajciach i umiejtnoci samodzielnego rozwizywania problemw badawczych. Egzamin pisemny w formie testu.

13.Spis zalecanych lektur

Chmiel, A. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 1994. Ilczuk Z. red. wiczenia z mikrobiologii przemysowej. UMCS, Lublin 1997. Molenda J. Zarys mikrobiologii ywnoci. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocawiu, 2004. Paranowska W. Mikrobiologia farmaceutyczna. Problemy produkcji i kontroli lekw. PZWL 1998.

1.Nazwa przedmiotu

Mikrobiologia rodowiska

2.Kod przedmiotu

MIKS

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

redniozaawansowany

5.Rok studiw, semestr

III, sem. VI

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

wykady 20h, wiczenia 25h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Katarzyna Rydzanicz

10.Wymagania wstpnepodstawy mikrobiologii i parazytologii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna cechy rnicujce grupy mikroorganizmw wystpujcych w atmo-, lito- i hydrosferze oraz ich ekologi; zna i rozumie przyczyny mikrobiologicznych zanieczyszcze rodowiska; zna rodowiskow rol wektorw w rozprzestrzenianiu chorb transmisyjnych, zna standardy obowizujce w ocenie sanitarnego stanu rodowiska oraz procedury w ocenie skutecznoci dziaania biocydw wzgldem wybranych grup stawonogw.

Umiejtnoci:

Student posuguje si standardowymi metodami mikrobiologicznej oceny jakoci wody, gleby i powietrza i akaroentomologicznego monitoringu rodowiska; stosuje standardowe procedury organizacji i realizacji biotestw z wykorzystaniem biocydw.

Kompetencje personalne (postawy):

jest zdolny do identyfikacji rde zagroe mikrobiologicznych i akaroentomologicznych; jest zorientowany na profilaktyk i edukacj zdrowotn; aktywnie uczestniczy w pracy zespoowej.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocena znajomoci technik i standardw w zakresie mikrobiologicznego i akaroentomologicznego monitoringu rodowiska oraz znajomoci procedur realizacji biotestw z wykorzystaniem biocydw kolokwium praktyczne i teoretyczne.

13.Spis zalecanych lektur

Baszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia rodowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. Lonc E. [red.] 2001. Parazytologia w ochronie rodowiska i zdrowia. Wyd. Volumed. Wrocaw, ss.271. Mrozowska J. [red]. 1999. Laboratorium z mikrobiologii oglnej i rodowiskowej. Wydawnictwo Politechniki lskiej. Gliwice.

1.Nazwa przedmiotu

Mikrobiologiczne aspekty rodowiska

2.Kod przedmiotu

MIRAS

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Biologii rodowiska

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

wykad 15h, wiczenia 20h, wiczenia terenowe 10h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr Katarzyna Rydzanicz

10.Wymagania wstpne

podstawowe wiadomoci z kursu biochemii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student opisuje miejsce drobnoustrojw (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki) w systematyce biologicznej; zna wybrane cechy i funkcje mikroorganizmw pro- i eukariotycznych; rozumie znaczenie mikroorganizmw w rodowisku naturalnym i gospodarce; rozumie biologiczn rol drobnoustrojw w ekosystemach oraz ich chorobotwrcze znaczenie.

Umiejtnoci:

Student ocenia negatywn rol mikroorganizmw jako patogenw chorb; posuguje si podstawowymi technikami pracy w laboratorium mikrobiologicznym; stosuje wybrane metody mikrobiologicznego monitoringu rodowiska; wykorzystuje znajomo zasad dezynfekcji i sterylizacji

Kompetencje personalne (postawy):

jest wiadomy roli mikroorganizmw w naturalnych ekosystemach i gospodarce czowieka; ma wiadomo zagroe wynikajcych z zanieczyszczenia rodowiska; docenia znaczenie organizacji i higieny pracy w laboratorium mikrobiologicznym

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin testowy i problemowy, ocena na zajciach laboratoryjnych sprawdzian praktyczny oraz teoretyczny, ocenianie cige.

13.Spis zalecanych lektur

Kunicki-Golgfinger W. 2006. ycie bakterii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Doroszkiewicz W. 2006. wiczenia z mikrobiologii oglnej. Wyd. Uniwersytet Wrocawski. Baszczyk M.K. A, 2007. Mikroorganizmy w ochronie rodowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.195.

1.Nazwa przedmiotu

Molekularna Organizacja Komrki

2.Kod przedmiotu

MOK

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny Biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

Zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Rok III; semestr V

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zajWykady (30 godz.); seminarium (30 godz.)

8.Jzyk wykadowyJzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr hab. prof. Robert Wysocki

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada wiadomoci z biochemii, genetyki, biologii komrki i biologii molekularnej

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student: zna procesy zachodzce w komrce na poziomie molekularnym, zna molekularn budow elementw strukturalnych komrki, zna biogenez organelli komrkowych, rozumie w jaki sposb odbywa si komunikacja midzy organellami, wskazuje na rnice w budowie molekularnej u prokariontw i eukariontw, zna organizacj genomw prokariotycznych i eukariotycznych

Umiejtnoci:

Student: wyjania zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym, czyta literatur naukow ze zrozumieniem w jzyku polskim i angielskim, przygotowuje prezentacje wizualne, przedstawia problemy naukowe w formie wystpie ustnych, dyskutuje na tematy naukowe,

Kompetencje personalne (postawy):

Student: wykazuje umiejtno pracy indywidualnie i w zespole, wykazuje krytycyzm i odpowiednie korzystanie z obiektywnych rde informacji, jest kreatywny w wyciganiu wnioskw, przeprowadza obiektywn autoocen wasnej pracy, wyksztaca dyscyplin, obowizkowo i dokadno pracy

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocena pracy studenta: ocena ciga podczas seminariw ( w tym ocena aktywnoci podczas dyskusji, wystpie ustnych i sposoby prezentowania problemw naukowych i prowadzenia dyskusji), ocena kocowa na podstawie zaliczenia kocowego, egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

13.Spis zalecanych lektur

Podstawy biologii komrki, Alberts i wsp., PWN 2005; Cytobiochemia, L. Kyszejko-Stefanowicz, PWN 2002; Genetyka molekularna, P. Wgleski, PWN 2007; Biochemia (wydanie IV), J.M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, PWN 2009; Genes IX, B. Lewin, 2007.

1.Nazwa przedmiotu

Morfologia rolin

2.Kod przedmiotu

MORF

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla Biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I rok, semestr 2

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

wiczenia terenowe (10h)

8.Jzyk wykadowy

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr Edyta Gola, dr Katarzyna Sokoowska, dr Agnieszka Kreitschitz

10.Wymagania wstpne

zaliczony kurs Zarys anatomii rolin waskularnych

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe typy organw rolinnych i ich modyfikacji; rozumie wpyw czynnikw rodowiskowych na ksztatowanie formy rolinnej, rozumie znaczenie zmiennoci genetycznej i fenotypowej dla rolin

Umiejtnoci:

Student potrafi rozpozna typowe i zinterpretowa zmodyfikowane organy rolinne; umie scharakteryzowa zesp cech morfologicznych i anatomicznych bdcych adaptacj do rodowiska

Kompetencje personalne (postawy):

Student chtny do prowadzenia obserwacji, zdyscyplinowany w trakcie wicze

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Podstaw oceny kocowej bdzie pisemne kolokwium zaliczeniowe w oparciu o podane informacje oraz wasne obserwacje studenta

13.Spis zalecanych lektur

1.Nazwa przedmiotu

Neurobiologia

2.Kod przedmiotu

NEU

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany, zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Studia licencjackie, Rok III; semestr IV

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady (30 godz.)

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z biochemii, fizjologii i biologii komrki.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna mechanizmy aktywnoci sieci neuronalnych na poziomie receptorowym, komrkowymi i zoonych struktur ukadu nerwowego na przykadzie zmysu dotyku, nowoczesne techniki elektrofizjologiczne i optyczne stosowane w neurobiologii.

Umiejtnoci:

Planuje podstawowe dowiadczenia neurobiologiczne

Kompetencje personalne (postawy):

Dostrzega znaczenie podstawowych mechanizmw regulujcych plastycznoci neuronaln.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocena kocowa na podstawie zaliczenia pisemnego.

13.Spis zalecanych lektur

Principles of neural science Kandel i wsp (po angielsku); Neurobiologia Longstaff (po polsku); Wybrane zagadnienia z biofizyki Mikisz Hendrich (po polsku); Neurobiologia Matthews (po polsku); Czowiek i jego ukad nerwowy Krause

1.Nazwa przedmiotu

Nowe w biologii rolin

2.Kod przedmiotu

NBR

3.Typ przedmiotu

do wyboru

4.Poziom przedmiotu

zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

III licencjacki, semestr 6

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

Konwersatorium - 15 godzin

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr Magorzata Janicka-Russak, dr Katarzyna Kabaa

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada podstawowy zakres wiadomoci z fizjologii rolin, biochemii, biologii komrki

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna aktualne, nowe koncepcje bada stosowanych w biologii rolin.

Umiejtnoci:

Student dobiera literatur do zadanego tematu i jasno prezentuje informacje z danego tematu. Krytycznie analizuje dane eksperymentalne i dyskutuje z nimi.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na dyskusj, kreatywny w wyraaniu wasnych opinii i pogldw na najnowsze tematy zwizane z biologi rolin

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Zaliczenie na podstawie przygotowanego referatu

13.Spis zalecanych lektur

Najnowsze artykuy polskojzyczne i anglojzyczne z danego tematu

1.Nazwa przedmiotuOchrona przyrody

2.Kod przedmiotuOCHP

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla Biol. eksperymentalnej i Biol. czowieka

4.Poziom przedmiotuPodstawowy

5.Rok studiw, semestrI lic lub II lic., sem. letni

6.Liczba punktw2

7.Metody nauczania i formy zajWykad 15 godz. (7 tygodni x 2 godz.)

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyIwona Gottfried, dr; Zygmunt Dajdok, dr

10.Wymagania wstpne-

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student rozumie wspczesne zagroenia przyrody i potrzeb podejmowania dziaa zaradczych; wskazuje przykady rolin i zwierzt zagroonych wymarciem w wyniku dziaalnoci czowieka, w odniesieniu do rnych typw siedlisk; zna podstawowe zaoenia ochrony obszarowej i gatunkowej w Polsce oraz wymogi ocen rodowiskowych przygotowywanych podczas realizacja inwestycji;

Umiejtnoci:

Student identyfikuje wspczesne zagroenia rodowiska przyrodniczego; charakteryzuje wybrane gatunki rolin i zwierzt, ktrych populacje zmniejszaj liczebno na skutek antropopresji oraz rda informacji nt. ich aktualnej sytuacji; wyjania podstawowe zaoenia ochrony obszarowej i gatunkowej w Polsce, a szczeglnie zagadnienia dotyczce obszarw Natura 2000 i wymogi z nimi zwizane w procesach inwestycyjnych;

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest zorientowany w podstawowych zaoeniach ochrony rodowiska przyrodniczego w Polsce; jest wiadomy potrzeby podejmowania dziaa zaradczych w odniesieniu do najbardziej zagroonych grup organizmw i typw siedlisk jest zdolny do wskazania zasadniczych wymogw z tego zakresu podczas realizacji inwestycji;

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Zaliczenie w formie testu uzupenie i wyboru

13.Spis zalecanych lektur

Symonides E. Ochrona przyrody, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2008; Piko-Mirkowa H., Mirek Z., 2006: Roliny chronione. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza;

Kcki Z. (red.), Zagroone gatunki flory naczyniowej Dolnego lska. Inst. Biol. Rolin UWr, PTPP pro Natura, Wrocaw 2003; Kamierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska Czerwona Ksiga Rolin, Inst. Botaniki im. W. Szafera, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Krakw; Badora K. 2004. Autostrada rodowisko przyrodnicze. Studium konfliktw przestrzennych na przykadzie opolskiego odcinka autostrady A-4. Uniwersytet Opolski. Studia i monografie nr 349; Kurek R. T. (red.) 2007. Ochrona dziko yjcych zwierzt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Bystra; Gowaciski Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Ksiga Zwierzt. Krgowce, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Krakw.

1.Nazwa przedmiotu

Ochrona rnorodnoci gatunkowej w Polsce

2.Kod przedmiotuOBIOPL

3.Typ przedmiotuFakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmioturednio-zaawansowany

5.Rok studiw, semestrIII rok, V semestr

6.Liczba punktw5

7.Metody nauczania-w- 15h ; -w- 30 h: prace teren. 15h; praca w laboratorium 5h;

sem.10h; konsultacje

8.Jzyk wykadowypolski

9Imi i nazwisko wykadowcyAdrian Smolis dr

10Wymagania wstpneZaliczone przedmioty obowizkowe: Zoologia, Ekologia oglna, Organizmy zarodnikowe i roliny nasienne, Ochrona rodowiska

11Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza:Student rozumie pojcie rnorodno biologiczna, definiuje jej poziomy oraz zna stopie poznania, genez i uwarunkowania obecnej biornorodnoci Polski. Rozumie najwaniejsze pojcia i terminy stosowane w ekologii i przy omawianiu rnorodnoci biologicznej. Zna najwaniejsze akty prawne i konwencje midzynarodowe dotyczce ochrony rnorodnoci biologicznej w kraju i na wiecie. Zna przyczyny ustpowania gatunkw w czasach historycznych i wspczesnych oraz rozumie wpyw gatunkw obcych na krajowa biornorodno. Rozumie siedliskotwrcz rol zamierajcych i martwych drzew oraz ich znaczenie dla rnorodnoci gatunkowej ekosystemw lenych.

Umiejtnoci:Student stosuje klucze i inne opracowania do oznaczenia inwazyjnych gatunkw rolin, wykorzystuje rda informacji o zagroonych taksonach do ich prezentacji i zaproponowania dziaa oraz zabiegw ochronnych, przygotowuje diagram struktury lasu do zanalizowania stopnia jego naturalnoci i odksztacenia, stosuje klucze do oznaczenia i oszacowania rnorodnoci wybranej grupy stawonogw.

Kompetencje personalne (postawy):Suchacz jest aktywny w trakcie prac terenowych i laboratoryjnych, chtny i otwarty na wspprac w grupie. Jest otwarty na dyskusje i zdolny do uzasadnienia swoich racji i przekona.

12Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw

Egzamin pisemny w formie testu zamknitego..Ocena prezentacji Ochrona wybranych zagroonych taksonw rolin i zwierzt pod ktem wykorzystania informacji, wyboru rde i innowacyjnoci proponowanych rozwiza. Ocena poprawnoci i jakoci wykonanego diagramu struktury lasu. Ocena oznaczenia i umiejtnoci korzystania z kluczy do rozpoznawania wybranych taksonw.

13Spis zalecanych lektur

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Rnorodno Biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony rodowiska. Gaston K.J., Spicer J. 2003. Biodiversity: An Introduction. Wiley. Gowaciski Z., Nowacki J. (red.), 2001. Polska Czerwona Ksiga Zwierzt Krgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego. Gowaciski Z., Nowacki J. (red.), 2004. Polska Czerwona Ksiga Zwierzt Bezkrgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego. Gutowski J. M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie ycie Drzewa. WWF Polska

1.Nazwa przedmiotu

Ochrona rodowiska

2.Kod przedmiotu

OCHRS

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla Biologii rodowiska i Biologii z chemi

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II rok, semestr zimowy

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 20h (10h Zakad Biogeochemi i ekologii IBR, 10h Zakad Ekologii Ptakw I. Zoologiczny) wiczenia (15h Zakad Biogeochemi i Ekologii IBR, 15h Zakad Ekologii Ptakw I. Zoologiczny), konsultacje

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr Andrzej Stankiewicz, dr Konrad Haupka

10.Wymagania wstpne

podstawowy kurs ekologii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe problemy zwizane z zanieczyszczeniami powietrza i gleby, ochron zasobw wodnych, biornorodnoci i gospodark odpadami.

Umiejtnoci:

Student wyjania relacje midzy procesami ekologicznymi w skali ekosystemw i biosfery a gospodark czowieka. Charakteryzuje najwaniejsze zanieczyszczenia, ich pochodzenie i wpyw na przebieg procesw ekologicznych. Wylicza technologie ochrony rodowiska i ocenia ich przydatno do kontroli okrelonych problemw ekologicznych. Analizuje zagroenia dla biornorodnoci zwizane z kurczeniem si powierzchni siedlisk, introdukowaniem obcych gatunkw i nadmiern eksploatacj populacji. czy problemy rodowiskowe z procesami demograficznymi spoeczestw ludzkich.

Kompetencje personalne (postawy):

Student dostrzega odbicie lokalnych problemw rodowiskowych w skali globalnej, jest wiadomy zagroe i szans jakie niesie rozwj technologii i cywilizacji.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw wykad: test; wiczenia: testy, kolokwia

13.Spis zalecanych lektur

Dobrzaska B., Dobrzaski G., Kieczewski D. 2009. Ochrona rodowiska przyrodniczego. PWN.

1.Nazwa przedmiotu

Organizmy zarodnikowe i roliny nasienne

2.Kod przedmiotu

ORGZAR

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla biologii czowieka, eksperymentalnej, biologii z chemi i mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I lic

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 20h, wiczenia 30h prelekcja (prezentacja multimedialna) oraz praca wasna studentw; praca studyjna na organizmach ywych i materiaach zielnikowych

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

wykad: Wiesaw Fatynowicz; wiczenia: Maria Kossowska

Ewa Stefaska-Krzaczek, Ewa Szczniak

10.Wymagania wstpne

-

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna zrnicowanie biologiczne bioty i flory, zna w podstawowym zakresie przedstawicieli gwnych systematycznych grup organizmw, zna ich cechy szczeglne, rozumie powizania ewolucyjne, zna gwne szlaki ewolucyjne, wie jakie jest praktyczne znaczenie tych organizmw

Umiejtnoci:

Student opisuje gwne grupy rolin i organizmw zarodnikowych oraz ich ewolucj, wykonuje preparaty suche i mokre, obsuguje mikroskop i lup binokularn oraz korzysta z kluczy do oznaczania gatunkw

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie, postpuje zgodnie ze wskazanym programem zaj, dba o prawidowe rozplanowanie i usystematyzowanie pracy

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad: egzamin wiczenia: testy

13.Spis zalecanych lektur

Botanika A. i J. Szweykowskich, PWRiL, Warszawa; ycie i ewolucja biosfery J. Weinera, PWN, Warszawa; Zarys milologii Muller i Loefler, PWRiL. Warszawa; Zarys briologii Mickiewicz, Sobtka, PWN, Warszawa; Zarys algologii Kadubowska, PWN, Warszawa

1.Nazwa przedmiotuPaleontologia - wakacyjne wiczenia terenowe

2.Kod przedmiotuPALEC

3.Typ przedmiotuObligatoryjny dla Biologii rodowiska

4.Poziom przedmioturedniozaawansowany

5.Rok studiw, semestrII lic. se. IV

6.Liczba punktw2

7.Metody nauczania i formy zaj

wiczenia 40 godz. zajcia praktyczne w terenie, uczestniczenie w pracach wykopaliskowych

8.Jzyk wykadowyPolski, Angielski

9.Imi i nazwisko wykadowcyDr Pawe Socha; Dr Krzysztof Stefaniak

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada podstawowe wiadomoci z zakresu zoologii, paleontologii. Zaliczony przedmiot zoologia, podstawy paleontologii.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):Student zna zrnicowane rodowisko przyrodnicze Jury Krakowsko-Wieluskiej, z charakterystycznymi biotopami. Rozumie budow geologiczn terenu i etapy jej ewolucji od prekambru do czasw dzisiejszych, mechanizm i formy zjawisk krasowych powierzchniowych i podziemnych. W ramach bada interdyscyplinarnych zna metody badawcze, sposoby interpretacji uzyskanych wynikw bada terenowych. Odtwarza na podstawie fauny kopalnej jaski i danych geologicznych i archeologicznych ewolucj rodowiska przyrodniczego w neogenie i czwartorzdzie i rekonstruuje paleorodowiska. Zna metody pozyskiwania i oznaczania zbiorw paleontologicznych. Jest zorientowany w problematyce ochrony terenw krasowych ze szczeglnym uwzgldnieniem jaski.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje czwartorzdowe szcztki zwierzt. Prawidowo wykorzystuje podstawowe metody badawcze z zakresu paleontologii, geologii i archeologii. Korzysta z poznanej metodyki prowadzenia paleontologiczych bada terenowych. Inwentaryzuje, konserwuje i dokumentuje okazy paleontologiczne.

Kompetencje personalne (postawy):Zdolno do pracy analitycznej, a take pracy w zespole badawczym.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Sprawdzian praktyczny w terenie

13.Spis zalecanych lektur

Krebs Ch. J. 1996. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Lindner L. 1992. Czwartorzd. Osady. Metody bada, Stratygrafia. 683 s. Polska Agencja Ekologiczna. Mannion A. M. 2001. Zmiany rodowiska Ziemi. Historia rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Mojski J. E. 1993. Europa w plejstocenie. Polska Agencja Ekologiczna. Warszawa. Mojski J. E. 2005. Ziemie Polski w czwartorzdzie. Zarys morfogenezy. Pastwowy Instytut Geologiczny. Starkel L. 1999. Geografia Polski. rodowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN.

1.Nazwa przedmiotu

Parazytologia oglna

2.Kod przedmiotu

PARO

3.Typ przedmiotu

obowizkowy na specjalnoci mikrobiologia

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II, sem. III

6.Liczba punktw

7

7.Metody nauczania i formy zaj

wykady 30 godz. wiczenia laboratoryjne 45 godz.

8.Jzyk wykadowy

jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Anna Okulewicz

10.Wymagania wstpne

podstawowy kurs z zoologii bezkrgowcw

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza (treci merytoryczne):

Student zna podstawowe pojcia parazytologiczne. Wykazuje si wiedz dotyczc cykli yciowych najczciej wystpujcych pasoytw zwierzt i czowieka oraz rozumie uwarunkowania zamknicia drg ich transmisji.

Umiejtnoci:

Student identyfikuje omawiane gatunki pasoytw i ich formy dyspersyjne oraz okrela przynaleno systematyczn. Dostrzega rol pasoytw w biologicznym monitoringu rodowiska. Wskazuje drogi powstawania pasoytnictwa. Wykorzystuje posiadan wiedz do samodzielnego przygotowania i prezentacji projektu.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy powstawaniu zakae pasoytniczych w zalenoci od warunkw rodowiska oraz moliwoci wybuchania epidemii i epizootii. Student odczuwa potrzeb do uzupeniania i analizowania pozyskiwanej wiedzy.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Systematyczne ocenianie pozyskanej wiedzy poprzez odpytywanie na wiczeniach, kolokwia zaliczeniowe, egzamin kocowy po przeprowadzeniu wykadw, ocena samodzielnie przygotowanego projektu.

13.Spis zalecanych lektur

Lonc E., Zotorzycka J. 1995. wiczenia z parazytologii dla studentw biologii. Wyd. Uniwersytetu Wrocawskiego; Kadubowski R., Kurnatowska A. (red.). 1999, Zarys parazytologii lekarskiej. Podrcznik dla studentw. PZWL, Warszawa

Niewiadomska K., Pojmaska T., Machnicka B., Czubaj A. 2001. Zarys parazytologii oglnej. PWN, Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Parazytozy czowieka

2.Kod przedmiotu

PACZ

3.Typ przedmiotu

obowizkowy na specjalnoci biologia czowieka i mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

I rok, semestr II

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

wykady 20 godz., wiczenia laboratoryjne 20 godz.,

wiczenia seminaryjne 5 godz.

8.Jzyk wykadowy

jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Joanna Hildebrand

10.Wymagania wstpne

wiadomoci z kursu Podstawy zoologii bezkrgowcw

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna podstawowe pojcia parazytologiczne: pasoytnictwo, zoonoza, wektor, ywiciel ostateczny, poredni, parateniczny, specyficzny i niespecyficzny; formy dyspersyjne

Student zna cykle yciowe pasoytw i rozumie uwarunkowania ich zamknicia. Student wykazuje si wiedz dotyczc drg ich transmisji.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje omawiane gatunki pasoytw i identyfikuje ich przynaleno systematyczn. Student dostrzega i opisuje ekologiczne podobiestwa w rnych ukadach pasoyt-ywiciel. Student przygotowuje i prezentuje projekt podsumowujcy.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy realnych moliwoci zakae pasoytniczych w zalenoci od warunkw rodowiska, zachowa ludzkich i szerokoci geograficznej. Student jest chtny do uzupeniania i analizowania pozyskiwanej wiedzy.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ocenianie cige na wiczeniach, kolokwia zaliczeniowe, ocena samodzielnie przygotowanego projektu dotyczcego zagroe parazytologicznych w okrelonych warunkach.

13.Spis zalecanych lektur

Buczek A. 2005. Choroby pasoytnicze epidemiologia, diagnostyka, objawy. Wydawnictwo Koliber, Lublin; Kadubowski R., Kurnatowska A. (red.). 1999, Zarys parazytologii lekarskiej. Podrcznik dla studentw. PZWL, Warszawa; Kayser F.H., Bienz K.A., Eckert J., Zinkernagel R.M., red. wyd. pol. Heczko P.B., Pietrzyk A. 2007. Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa

1.Nazwa przedmiotu

Pedagogika

2.Kod przedmiotu

PED

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla biologii z chemi

4.Poziom przedmiotu

Zgodnie ze standardem ksztacenia nauczycieli

5.Rok studiw, semestr

I

6.Liczba punktw

4

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady 30h, zajcia konwersatoryjno-warsztatowe 30h

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr S. Dudzik-Kamieniarz

10.Wymagania wstpne

Brak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna system owiaty w Polsce, zagadnie nie z zakresu szkolnictwa alternatywnego i kulturowych uwarunkowa edukacji. Rozumie znaczenie ksztatowania rodowiska sprzyjajcego uczeniu si. Zna style nauczania. Rozumie znaczenie procesu oceniania. Zna zagadnienia dotyczce przemocy w szkole. Rozumie znaczenie integracji klasy szkolnej i prawidowych relacji nauczyciel rodzic.

Umiejtnoci:

Student analizuje dokumenty dotyczce startu i rozwoju zawodowego nauczyciela (projektuje wasne dokumenty z tego zakresu), ocenia prace uczniw, ksztatuje i doskonali umiejtnoci interpersonalne, szczeglnie kierowanie zespoem ludzi. Projektuje szkolne gry uczniw.

Kompetencje personalne (postawy):Student jest wiadomy znaczenia twrczego i refleksyjnego dziaania w roli nauczyciela-wychowawcy. Docenia znaczenie szkoy jako rodowiska wychowawczego.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin testowy, ocena aktywnoci i realizacji zada na zajciach warsztatowych

13.Spis zalecanych lektur

Literatura oraz teksty do pobrania na stronie CEN UWr (www.cen.uni.wroc.pl Uprawnienia pedagogiczne)

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy bioetyki

2.Kod przedmiotu

POET

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy Biologii Czowieka, rodowiska, Eksperymentalnej i Biologii z Chemi

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

(III lic. VI semestr

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania

Wykad: 15 godzin (15 x 1 godz.)

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

10.Wymagania wstpnebrak

11.Zamierzone efekty ksztacenia

Wiedza (treci merytoryczne)Student zna i definiuje pojcia: moralno, etyka, aksjologia i ich stosunek do nauki; bioetyka i rne bioetyki oraz ich tezy. rda norm etycznych, w tym w odniesieniu do zwierzt. Student rozumie, e rozwj centralnego u. nerwowego w ewolucji krgowcw sta si przyczyn dozna, ktre s naukow podstaw wszystkich wartoci. Student zna definicje wartoci ycia z punktu widzenia naukowego i wybranych innych systemw wiatopogldowych. Zna podstawy praktycznego postpowania, p.w. w stosunku do zwierzt, w oparciu o praktyk gatunkizmu kontrolowanego. Wykorzystanie zwierzt w spoeczestwie i w nauce. Normy postpowania ze zwierztami dowiadczalnymi. Wiwisekcje, eutanazja zwierzt, umiercanie zwierzt do celw spoywczych. Zna Polskie i Europejskie regulacje prawne dotyczce etycznej ochrony zwierzt. Wie jaka jest procedura zwizana z planowaniem dowiadcze na zwierztach, zna funkcje komisji etycznych ds. dowiadcze na zwierztach. Zna etyk ochrony gatunkw i rodowiska.

UmiejtnociStudent: objania poznane treci merytoryczne i rozpoznaje normy etyczne stosowane w odniesieniu do ludzi i zwierzt.

Kompetencje personalne (podstawy)Student postrzega i stosuje normy etyczne w pracy zawodowej biologa.

12.Metody oceny

Egzamin w formie pisemnej.

13.Spis zalecanych lektur

Ciszek, M. (red.) 2008. Sownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Warszawa.

Singer, P. (red.) 2002. Przewodnik po etyce. Ksika i Wiedza. Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy budowy rolin

2.Kod przedmiotu

PBR

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy Biologii Czowieka, rodowiska, Biologii z Chemi i Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

5.Rok studiw, semestr

I rok, semestr 1

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad (15h), wiczenia (15h)

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Edyta Gola

10.Wymagania wstpne

Brak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna struktur komrek i tkanek rolinnych oraz rozumie funkcjonowanie podstawowych systemw tkankowych w poszczeglnych organach rolin naczyniowych; zna podstawow terminologi z zakresu biologii komrki, anatomii i morfologii rolin

Umiejtnoci:

Student posuguje si mikroskopem wietlnym; wykonuje przyyciowe preparaty, rozrnia typy komrek i tkanek oraz objania ich rol i znaczenie w organizmie rolinnym

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wiedz i aktywny w trakcie wicze, dbajcy o wykorzystywany na zajciach sprzt

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Podstaw oceny kocowej bd:

Wykad: testowy egzamin pisemny

wiczenia: czstkowe kolokwia zaliczeniowe, ocena postawy i pracy na zajciach.

13.Spis zalecanych lektur

Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza rolin naczyniowych. PWN. 2002. Esau K. Anatomia rolin. PWRiL. 1973 Szweykowska A, Szweykowski J. Botanika. T.1. Morfologia. PWN, 2006. Raven PH, Evert RF, Eichorn SE. Biology of Plants. 6th ed., Freeman & Co., 1999. Evert, R.F. Esaus Plant Anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body Their Structure, Function, and Development. John Wiley & Sons. Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2006.

1.Nazwa przedmiotuPodstawy ekologii

2.Kod przedmiotuPEKO

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla Biologii eksperymentalnej i Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrsemestr 4

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zaj15 godz. wykadu + 15 godzin wicze

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Prof. zw. Dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman, Dr hab. prof. nadzw. Bronisaw Wojtu, Dr hab. Konrad Haupka

10.Wymagania wstpnebrak

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student definiuje ekologi jako dziedzin nauk przyrodniczych. Rozumie poziomy organizacji systemw ekologicznych, zalenoci pomidzy organizmami a rodowiskiem, bioenergetyk organizmw. Definiuje zasad tolerancji ekologicznej. Omawia adaptacje organizmw. Definiuje pojcie niszy ekologicznej, problemy zwizane z rozrodczoci, miertelnoci, migracjami. Omawia struktur wiekow, pciow i socjaln populacji; strategie yciowe, dynamik liczebnoci, regulacje liczebnoci, interakcje midzy gatunkami. Rozumie pojcie biocenozy, sukcesji ekologicznej, ekosystemu. Zna struktur i rozwj biosfery, cykle hydrologiczne, cyrkulacje atmosferyczne. Rozumie procesy produkcji i dekompozycji materii organicznej w rodowisku wodnym i ldowym. Podaje depozyty materii organicznej. Omawia cykle wgla, azotu, fosforu, siarki i elaza, procesy redoks w biosferze, bilans energetyczny biosfery, warunki geologiczne, geochemiczne i klimatyczne ich wpyw na rnorodno i struktur biomw. Wskazuje na trwao ukadw w czasie i przestrzeni.

Umiejtnoci:

Student wyjania pojcie czynnikw ekologicznych. charakteryzuje gleb jako element ekosystemu, ustala jej waciwoci za pomoc wskanikw rolinnych. Ocenia wpyw czynnikw biotycznych na rodowisko, wyjania zjawisko allelopatii wrd rolin. Analizuje struktur ekologiczn populacji. Opisuje struktur biocenoz Formuuje teori homeostazy biocenoz oraz wybrane zagadnienia z ekologii ilociowej i dynamicznej. Objania prawa rzdzce systemami ekologicznymi i zalenoci midzy tworzcymi je elementami. Tumaczy zasady dziaania doboru naturalnego, znaczenie procesw ewolucji w tworzeniu przystosowa osobnikw do ycia w rodowisku.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie. wiadomy przystosowania organizmw do ycia w rodowisku. Zdolny do wybierania najlepszych sposobw zapewnienia prawidowego funkcjonowania organizmw w rodowisku

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw egzamin pisemny w formie testu

13.Spis zalecanych lektur

Krebs Ch.J. 2011.Ekologia. Warszawa. PWN; Banaszak J., Winiewski H. 1999. Podstawy Ekologii. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz. Weiner J. 2003. ycie i ewolucja biosfery. Warszawa. PWN; Begon M., Mortimer M. 1999. Ekologia populacji. Studium porwnawcze zwierzt i rolin. Warszawa. PWN; Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1996. Ecology-Individuals, Population and Communities. Blackwell Science. Grecki A., Kozowski J., Gbczyski M. (red). 1987. wiczenia z ekologii. UJ-FUW, Krakw-Biaystok

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy ekologii krajobrazu

2.Kod przedmiotu

PEKOKR

3.Typ przedmiotu

fakultatywny

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

III sem. zimowy

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 15h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Andrzej Dunajski

10.Wymagania wstpne

Bez wymaga wstpnych

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student rozumie znaczenie struktury przestrzennej krajobrazu dla procesw ekosystemowych, biocenotycznych oraz populacyjnych. Kwantyfikuje struktur przestrzenn krajobrazu z wykorzystaniem wskanikw ilociowych. Rozumie dziaanie gwnych czynnikw sprawczych przemian krajobrazu.

Umiejtnoci:

Wyszukuje aktualne i historyczne rda danych o strukturze krajobrazu. Wybiera w sposb optymalny typ informacji przestrzennej do analizowanego zjawiska optymalizuje skal czasow i przestrzenn danych. Samodzielnie wykonuje notatki, wyszukuje informacje w zasobach internetowych.

Kompetencje personalne (postawy):

Jest wiadomy moliwoci praktycznych jakie stwarza ekologia krajobrazu w ochronie przyrody, ochronie rodowiska i planowaniu przestrzennym.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Jako prowadzonych samodzielnie notatek oraz raport na wybrany temat z zakresu ekologii krajobrazu, z wykorzystaniem wiedzy i baz danych znajdujcych si w zasobach internetowych. .

13.Spis zalecanych lektur

Ekologia krajobrazu. Richling, Solon, PWN.

1.Nazwa przedmiotuPodstawy ewolucjonizmu

2.Kod przedmiotuPEWOL

3.Typ przedmiotu

obowizkowy Biologii rodowiska, Eksperymentalnej, Biologii z Chemi i Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotuzaawansowany

5.Rok studiw, semestr

6.Liczba punktw 3

7.Metody nauczaniawykady 15h, wiczenia 15h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Lech Borowiec prof. dr hab. Andrzej Body, dr , Jolanta witojaska, dr hab., Aleksandra Kilian, dr

10.Wymagania wstpne

Podstawowe wiadomoci z biochemii, genetyki, mikrobiologii, ekologii i systematyki.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):Student zna podstawowe koncepcje oraz nowe nurty we wspczesnym ewolucjonizmie, poznaje histori myli ewolucyjnej. Definiuje pojcia dobr naturalny, dryft genetyczny, zna teorie doboru pciowego i krewniaczego, przyczyny zmiennoci na poziomie molekularnym i populacyjnym, ewolucj genw i genomw, powstawanie nowych gatunkw, powstawanie nowoci ewolucyjnych i biornorodnoci, przyczyny wymierania pojedynczych taksonw i wielkich wymierania.

Umiejtnoci:

Student wyjania mechanizmy ewolucji, a przez to wpyw biologii ewolucyjnej na rozwj innych dziedzin nauki, wczajc nauki humanistyczne. Interpretuje przyczyny oddziaywania ewolucjonizmu na rozwj wielu dziedzin medycyny, rolnictwa i gospodarki zasobami naturalnymi. Ocenia jego wpyw na opracowywanie coraz skuteczniejszych metod ochrony przyrody i moliwoci poznania nie tylko procesw odpowiedzialnych za zmiany na rnych poziomach organizacji biologicznej, ale rwnie ewolucyjnych korzeni natury ludzkiej (psychologia ewolucyjna).

Kompetencje personalne (postawy):Student jest zdolny do syntetycznego mylenia, podejmuje dyskusje i wspprac w grupie.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzaminem w formie testu. Ocena bieca na zajciach gwnie aktywnoci w dyskusji.

13.Spis zalecanych lektur

Dawkins R. (1996) Samolubny gen., Futuyma D.J. (2008) Ewolucja., Krebs J.R., Davies N.B. (2001) Wprowadzenie do ekologii behawioralnej., Krzanowska H., omnicki A., Rafiski J., Szarski H., Szymura J.M. (1995) Zarys mechanizmw ewolucji., Mayr E. (1974) Populacje, gatunki i ewolucja., Urbanek A. (2007) Jedno istnieje tylko zwierz., Kunicki L., Urbanek A. (1970) Zasady nauki o ewolucji. Tom I i II

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy fizjologii molekularnej

2.Kod przedmiotu

POFIMO

3.Typ przedmiotu

Fakultatywny dowolnego wyboru

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany, zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

Rok III; semestr VI

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykady (15 godz.; 7.5 wykadu po 2 godziny), seminarium (30 godz.; 7.5 x 4 godziny)

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

dr hab. prof. Dariusz Rakus

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z fizjologii.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna i rozumie molekularne podstawy wybranych zjawisk fizjologicznych.

Umiejtnoci:

Student wyjania pojcia: transmisja synaptyczna, receptory zwizane z biakami G i ich szlaki sygnalizacyjne, mechanoreceptory (dotyk, such, rwnowaga), termoreceptory i nocyceptory, ukad endokrynny. Charakteryzuje molekularne podstawy skurczu mini szkieletowych i gadkich. Wyjania mechanizm percepcji wiata, mechanizmy przekazywania sygnau (receptorowe kinazy biakowe, receptory jdrowe) oraz podstawy chemorecepcji (wch i smak). Opisuje rytmy biologiczne, mechanizm snu, molekularne mechanizmy pamici i wiadomoci.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy znaczenia molekularnych mechanizmw zjawisk uzewntrzniajcych si na poziomie komrkowym i organizmalnym.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocena pracy studenta: sprawdziany z wicze oraz ocena kocowa na podstawie zaliczenia pisemnego

13.Spis zalecanych lektur

Podstawy biologii komrki red. Alberts i wsp. Biochemia L. Stryer i wsp. Receptory i mechanizmy przekazywania sygnau red. Nowak i Zawilska, PWN Warszawa 2004

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy immunologii

2.Kod przedmiotu

PIM

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy Biologii Czowieka, rodowiska, Eksperymentalnej i Biologii z Chemi

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

III rok, semestr 5

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

wykad 15 h

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Daria Augustyniak

10.Wymagania wstpne

Wiadomoci kursw z biochemii, mikrobiologii i genetyki

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student definiuje podstawowe pojcia z dziedziny immunologii, rozumie podstawy funkcjonowania ukadu odpornociowego oraz negatywne skutki jego wadliwego dziaania, zna dziaanie zasadniczych mechanizmw obronnych organizmu czowieka oraz ich wzajemn kooperacj.

Umiejtnoci:

Student umie si posugiwa terminami immunologicznymi, czyta ze zrozumieniem teksty z dziedziny immunologii i rozumie podstawowe procesy immunologiczne, przedstawia syntetycznie okrelony problem immunologiczny, dokonuje analizy porwnawczej kilku mechanizmw obronnych, weryfikuje otrzymywane informacje.

Kompetencje personalne (postawy):Student wykazuje zainteresowanie przedmiotem, dy do aktualizowania swojej wiedzy z danej dziedziny, jest zorientowany na nauk.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin test obejmujcy pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

13.Spis zalecanych lektur

Gob J, Jakbisiak M, Lasek W, Stokosa T. Immunologia. PWN, 2008, Abbas A, Lichtman A., Pillai S. Cellular and Molecular Immunology ., 6th edition, Saunders Elsevier, 2006

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy mikrobiologii

2.Kod przedmiotuMIKR

3.Typ przedmiotuobowizkowy dla Biologii Czowieka, rodowiska, Eksperymentalnej i Biologii z Chemi

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI lub II, semestr zimowy

6.Liczba punktw4

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad - 20 godz. - 10 tygodni: wiczenia laboratoryjne 25 godz. - 7 tygodni: 4 jednostki lekcyjne tygodniowo przez 6 tygodni, 1 jednostka lekcyjna w 7-ym tygodniu (1 godz.)

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Anna Kdziora

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada podstawowe wiadomoci z zakresu mikrobiologii na poziomie szkoy redniej.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student: przedstawia histori mikrobiologii oraz podstawy klasyfikacji mikroorganizmw, opisuje budow komrki bakteryjnej oraz charakteryzuje wystpowanie bakterii i chorobotwrczo wybranych gatunkw drobnoustrojw, przedstawia podstawowe techniki hodowli bakterii, prezentuje wymagania odywcze i pomiary liczebnoci komrek, rozumie wpyw czynnikw fizycznych i chemicznych na wzrost bakterii oraz definiuje podzia tych drobnoustrojw ze wzgldu na wygania odywcze, objania przebieg podstawowych procesw metabolicznych bakterii.

Umiejtnoci:

Student I roku posuguje si podstawow terminologi mikrobiologiczn. Stosuje podstawowe techniki przygotowywania podoy mikrobiologicznych i przeprowadza hodowle mikroorganizmw. Wykonuje preparaty przyyciowe i barwione oraz pod kierunkiem prowadzcego przeprowadza obserwacje mikroskopowe. Dokonuje podziau bakterii ze wzgldu na ksztat komrki.

Kompetencje personalne (postawy):

Student chtnie uczestniczy w zajciach. Dy do aktualizacji swojej wiedzy. Jest otwarty na wspprac w grupie, wykazuje inicjatyw oraz dba o ad i porzdek w sali. Odnosi si krytycznie do informacji z zakresu mikrobiologii, podawanych opinii publicznej przez rodki masowego przekazu. Wykonuje eksperymenty z zachowaniem elementarnych zasad jaowoci. Stosuje przepisy BHP.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny, w formie testu zawierajcego pytania zamknite i otwarte. Ocenianie cige w formie 2 sprawdzianw teoretycznych i 1 kolokwium praktycznego. Ocenie podlega praca manualna w cigu caego okresu zaj, aktywno, spostrzegawczo oraz umiejtno wycigania wnioskw.

13.Spis zalecanych lektur

Schlegel H.S., Mikrobiologia oglna, PWN, Warszawa 2008 r.

Kunicki-Goldfinger W.J.H., ycie bakterii PWN, Warszawa 2005 r. Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia: rnorodno, chorobotwrczo i rodowisko, PWN Warszawa, 2003 r. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii, PWN, Warszawa 2007 r. Doroszkiewicz W. (pod red.), wiczenia z mikrobiologii oglnej, Arboretum UWr., Wrocaw 2006.

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy paleontologii

2.Kod przedmiotu

PALE

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla Biologii rodowiska, Biologii czowieka i Biologii z chemi

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II lub III rok lic., semestr IV lub IV

6.Liczba punktw

5

7.Metody nauczania i formy zajWykad 20h, wiczenia 30h

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcydr Krzysztofa Usnarska - Talerzak, dr Magorzata Malkiewicz

10.Wymagania wstpnePodstawowe wiadomoci z zakresu biologii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna metody bada i opisu skamieniaoci, rozumie zagadnienia tafonomii i procesw fosylizacji, zna chronologi dziejw Ziemi oraz metody okrelania czasu geologicznego, rozumie pojcie zapisu paleontologicznego, wskazuje najwaniejsze cechy morfologii, zasigu czasowego i wystpowania wybranych grup fauny i flory fanerozoiku

Umiejtnoci:

Student charakteryzuje szcztki kopalne organizmw, identyfikuje ich przynaleno taksonomiczn, chronologicznie porzdkuje skamieniaoci w zalenoci od czasu ich wystpowania, wymienia taksony wymare w dziejach Ziemi, dokumentuje materiay kopalne, rozpoznaje procesy odpowiedzialne za zachowanie organizmw

Kompetencje personalne (postawy):

Student wykazuje rozumienie ochrony stanowisk paleontologicznych, podejmuje wspprac w grupie, jest zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji w pracy terenowej

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad egzamin testowy otwarty

wiczenia ocenianie cige, kolokwia zaliczeniowe

13.Spis zalecanych lektur

Bieda F., 1966,1969. Paleozoologia. T.1 /1966/, T.2 /1969/. Wyd. Geologiczne. Benton M.J.,Harper A.T.,1997. Basic Palaeontology. Prentice Hall. . Carrol R.L., 1988. Vertebrate Palaeontology and evolution. W. H. Frejman and Company. Jachowicz A., Dybowa Jachowicz S. 2003. Paleobotanika. Wyd. Uniw. lskiego. Lehmann U., Hillmer G., 1991. Bezkrgowce kopalne. Wyd. Geologiczne. Raup D.M., Stanley S.M., 1984. Podstawy paleontologii. Wyd. Naukowe PWN. Szarski H., 1998. Historia zwierzt krgowych. Wyd. Naukowe PWN

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy rozwoju rolin

2.Kod przedmiotu

PRR

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla Biologii Czowieka, rodowiska, i Biologii z Chemi

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

III, semestr 6

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 10 godzin

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Prof. dr hab. Beata Zagrska-Marek

10.Wymagania wstpne

Podstawowy zakres wiadomoci z biochemii i biologii komrki

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student wie jak przebiega ewolucja systemw rozwojowych i merystemw rolinnych; zna zasady nieograniczonego wzrostu (niemiertelno komrek macierzystych); rozumie zagadnienia zwizane z organograficzn aktywnoci wierzchoka pdu oraz rozwojow zmiennoci struktury kambium

Umiejtnoci:

Student opisuje funkcje merystemw rolinnych, zawierajcych komrki niemiertelne wiecznie dzielce si chronice informacj genetyczn proliferujcych komrek, charakteryzuje osiowo i segmentacj jako podstaw tworzenia planu budowy roliny (funkcje genw homeotycznych w rozwoju od zarodka do wierzchoka kwiatowego), okrela wykorzystanie chimer w badaniach rozwoju rolin.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest otwarty na wspprac w grupie, kreatywny, zdolny do wycigania wnioskw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad: zaliczenie pisemne

13.Spis zalecanych lektur

Wojtaszek i wsp. Biologia komrki rolinnej. T1. Struktura. T2. Funkcja, PWN, Warszawa, 2006, 2007. Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza rolin naczyniowych. PWN 2002. Leyser O., Day S., Mechanisms in plant development. Blackwell Publ. 2003.

1.Nazwa przedmiotuPodstawy rozwoju zwierzt

2.Kod przedmiotuPRZ

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla Biologii Czowieka, rodowiska, i Biologii z Chemi

4.Poziom przedmiotuPodstawowy

5.Rok studiw, semestrIII, semestr 6

6.Liczba punktw2

7.Metody nauczania i formy zajWykad 10 godzin

8.Jzyk wykadowyPolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyProf. dr hab. Janusz Kubrakiewicz,

Dr hab. Prof. Magorzata Daczewska

10.Wymagania wstpnePodstawowy zakres wiadomoci z biochemii i biologii komrki

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student wie jak przebiega proces gametogenezy i kolejne etapy rozwoju zarodkowego zwierzt. Rozumie mechanizmy rnicowania komrek takie jak determinacja losw komrkowych i indukcja embrionalna.

Umiejtnoci:

Student opisuje przebieg kolejnych etapw rozwoju zarodkowego zwierzt; analizuje wspczesne koncepcje naukowe dotyczce determinacji losw komrkowych we wczesnych etapach rozwoju. Charakteryzuje takie mechanizmy rozwojowe jak lokalizacja determinantw rozwojowych.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy etapw gametogenezy oraz rozwoju zarodkowego. Jest zorientowany we wspczesnych koncepcjach naukowych dotyczcych determinacji losw komrkowych podczas rozwoju.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Wykad. Pisemne zaliczenie kocowe sprawdzajcy wiadomoci na temat przebiegu gametogenezy, kolejnych etapw rozwoju zarodkowego zwierzt oraz mechanizmw rnicowania komrek

13.Spis zalecanych lektur

Podstawy embriologii zwierzt i czowieka Jura, Klag (red.) PWN Warszawa 2005; Biologia rozwoju Twymann, PWN 2005

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy statystyki

2.Kod przedmiotu

PSTAT

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla biologii rodowiska

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

III, semestr V (zimowy)

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad -15 godzin; wiczenia - pracownia komputerowa -15 godzin; konsultacje

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dr Piotr Kosiba, dr Lucyna Mrz

10.Wymagania wstpne

Znajomo podstawowych problemw badawczych w biologii rodowiskowej, praktycznego zastosowania programw komputerowych oraz posugiwania si podstawowym aparatem matematycznym.

11.Zamierzone efekty ksztacenia: Wiedza (treci merytoryczne) Student definiuje podstawowe pojcia statystyczne. Wie co to s cechy statystyczne i skale pomiarowe. Rozumie kodowanie, transformacj danych, standaryzacj pomiarw. Wskazuje typy rozkadw zmiennej losowej. Zna podstawy wnioskowania statystycznego. Podaje waciwe testy statystyczne dla analizy zmiennych (zalenych i niezalenych) powizanych i niepowizanych.

Umiejtnoci:Student umiejtnie wybiera odpowiedni test statystyczny do danych ktrymi dysponuje i problemu ktry rozwizuje. Interpretuje uzyskane wyniki i prawidowo sporzdza tabele i wykresy. Wykorzystuje oprogramowanie nadajce si do analizy statystycznej (MS EXCEL, STATISTICA PL).

Kompetencje personalne (postawy):Student jest zdolny do samodzielnego opracowania danych z wykorzystaniem programw komputerowych i sprztu elektronicznego. Dba o zgodno zastosowanych metod z kryteriami i warunkami statystyki matematycznej.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin ustny lub pisemny

Ocenianie cige na wiczeniach, kolokwia zaliczeniowe

13.Spis zalecanych lektur

(recommended reading)omnicki A., 2010. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodnikw. PWN, Warszawa. Kala R. 2002. Statystyka dla przyrodnikw. Wydawnictwo Akademii. Rolniczej w Poznaniu, Pozna. Kot S.M., Kubowski J., Sokoowski A. 2011. Statystyka. Difin Warszawa.

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy teriologii

2.Kod przedmiotu

POT

3.Typ przedmiotu

fakultatywny

4.Poziom przedmiotu

rednio-zaawansowany, zaawansowany.

5.Rok studiw, semestrIII

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zaj

wykady, konsultacje (zarwno regularne, jak te organizowane w indywidualnych przypadkach), seminaria i warsztaty grupowe

8.Jzyk wykadowypolski, angielski

9.Imi i nazwisko wykadowcyProf. dr hab. Adam Nadachowski; dr Pawe Socha; dr Krzysztof Stefaniak

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada podstawowe wiadomoci z zakresu zoologii. Zaliczony przedmiot zoologia i ekologia.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):Student zna podstawy systematyki, biologii i morfologii ssakw. Odtwarza ich pochodzenie, ewolucj i radiacj. Zna metody badawcze stosowane w teriologii. Wskazuje na zwizek przystosowa ekologicznych ze rodowiskiem wystpowania. Rozumie wpyw czowieka na wspczesne rozmieszczenie ssakw.

Umiejtnoci:Student stosuje najwaniejsze metody w badaniach ssakw oraz charakteryzuje poznane grupy ssakw.

Kompetencje personalne (postawy):Jest zdolny do pracy analitycznej

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzaminy ustne lub pisemne

Eseje/wypracowania, dysertacje

13.Spis zalecanych lektur

Carrol R. L. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Frejman and Company. Kowalski K. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. PWN. Krebs Ch. J. 1996. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Krysiak K., Kobry H., Kobryczuk. 2001. Anatomia zwierzt. PWN. Nowak R. M. 1991. Walker`s Mammals of the Word. Vol. 1 i 2. The Johns Hopkins Unversity Press. Pflum W. 1989. Biologie der Sugetiere. Verlag Paul Parey. Poplewski R. 1948. Anatomia ssakw. Wydawnictwo Czytelnik. Szalay S. F., Novacek M. J., McKenna M. C. (eds.) 1993. Mammalian Phylogeny. Springer Verlag.

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy wirusologii

2.Kod przedmiotu

PWIR

3.Typ przedmiotu

obowizkowy dla Biologii czowieka

4.Poziom przedmiotu

podstawowy

5.Rok studiw, semestr

II rok, semestr IV

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 15 godz. (7,5spotka po 2 godziny, raz w tygodniu).

8.Jzyk wykadowy

jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Grayna Majkowska-Skrobek

10.Wymagania wstpne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, genetyki i immunologii.

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student definiuje pojcia i terminy z zakresu wirusologii, opisuje wybrane grupy wirusw oraz etiopatogenez wywoywanych przez nie chorb, rozumie relacj wirus-komrka gospodarza, zna metody izolacji i hodowli wirusw oraz metody stosowane w diagnostyce wirusologicznej, zna sposoby leczenia i zapobiegania zakaeniom wirusowym, rozumie zagroenia wynikajce z zakae wirusowych.

Umiejtnoci:

Student wymienia najwaniejsze cechy wirusw, charakteryzuje poszczeglne typy wirusw patogennych dla czowieka, sposoby ich leczenia i profilaktyki. Doskonali i uzupenia nabyt wiedz. Konfrontuje nabywan wiedz z ju posiadanymi informacjami.

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest wiadomy zagroe oraz korzyci wynikajcych z zakae wirusowych . Prezentuje wasne opinie i przekonania zwizane z realizacj tematw.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Pisemne kolokwium zaliczeniowe.

13.Spis zalecanych lektur

Piekarowicz A.: Podstawy wirusologii molekularnej. Warszawa PWN, 2004. Collier L., Oxford J.: Wirusologia. Warszawa PZWL, 2001. Katoch M., Blaskovic D.: Wirusologia lekarska. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998. Zinkernagel R., Eckert J., Kayser F.: Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwio Lekarskie PZWL, 2007, rozdziay 7 i 8, strony: 347-439. Carter J.B., Saunders V.A.: Virology. Principles and applications. John Wiley & Sons, Ltd. New York, 2007.

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy zoologii bezkrgowcw

2.Kod przedmiotu

ZOOBP

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla Biologii Czowieka, rodowiska, Biologii z Chemi i Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotu

Podstawowy

5.Rok studiw, semestr

rok I, semestr I

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

Wykad 10 godz., wiczenia 15 godz.

8.Jzyk wykadowy

Polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Dariusz Skaryski

10.Wymagania wstpne

Znajomo biologii z liceum na poziomie podstawowym

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza (treci merytoryczne):

Student zna morfologi, anatomi, ekologi, filogenez i systematyk zwierzt bezkrgowych, w tym Protista na poziomie podstawowym, rozumie jak zachodz podstawowe procesy yciowe u bezkrgowcw, nazywa i definiuje struktury morfologiczne i anatomiczne

Umiejtnoci:

Rozpoznaje i charakteryzuje gwne taksony zwierzt bezkrgowych, analizuje dane morfologiczne i anatomiczne z okazw i preparatw mikroskopowych, posuguje si sprztem optycznym, sporzdza preparaty i rysunki biologiczne, tworzy klucze do oznaczania i charakterystyki taksonw

Kompetencje personalne (postawy):

Student jest zdolny do podjcia prostych prac badawczych, zorientowany na samodzielne rozwizywanie problemw, otwarty na wspprac w grupie, postpuje zgodnie z procedurami, dba o powierzony mu sprzt laboratoryjny

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin: kocowy, pisemny, test. wiczenia: ocenianie cige, kolokwia.

13.Spis zalecanych lektur

Baszak Cz. (red.) 2009, Zoologia. T.1. Bezkrgowce, PWN; Moore J. 2011, Wprowadzenie do zoologii bekrgowcw, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Grabda E. (red.) 1989, Zoologia bezkrgowcw, wyd. 3, PWN; Moraczewski J. i inni. wiczenia z zoologii bezkrgowcw. Wydanie 4, 1980. PWN

1.Nazwa przedmiotu

Podstawy zoologii krgowcw

2.Kod przedmiotu

ZOOKP

3.Typ przedmiotuObowizkowy dla Biologii Czowieka, rodowiska, Biologii z Chemi i Mikrobiologii

4.Poziom przedmiotupodstawowy

5.Rok studiw, semestrI rok studiw, semestr zimowy

6.Liczba punktw3

7.Metody nauczania i formy zaj

wykady 10 godzin; wiczenia 15 godzin; konsultacje

8.Jzyk wykadowypolski

9.Imi i nazwisko wykadowcyAdam Nadachowski prof. dr hab.

10.Wymagania wstpne

Student powinien posiada podstawowe wiadomoci z zakresu zoologii

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):Po odbyciu kursu student zna podstawy systematyki, morfologii, anatomii, fizjologii, ekologii i filogenezy krgowcw i ich przodkw oraz pozostaych strunowcw (pstrunowce, bezczaszkowce, osonice). Rozumie pochodzenie i mechanizmy ewolucji pstrunowcw i strunowcw, przede wszystkim krgowcw. Poznaje wspczesne rozsiedlenie gwnych grup krgowcw na Ziemi i rozumie jego genez oraz przyczyny. Wie o szczeglnym znaczeniu krgowcw w yciu czowieka w przeszoci i wspczenie. Rozumie znaczenie krgowcw w rnych ekosystemach i potrzeb ich ochrony.

Umiejtnoci:

Student rozpoznaje przedstawicieli wszystkich gromad krgowcw. Prawidowo wykorzystuje w praktyce podstawowe metody stosowane w badaniach krgowcw. Interpretuje zwizki przyczynowo-skutkowe pomidzy obserwowan budow a trybem ycia krgowca.

Kompetencje personalne (postawy):Zdolno do pracy analitycznej

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Egzamin pisemny lub ustny; kolokwia/wypracowania,

Projekty i wiczenia praktyczne; ocenianie cige na wiczeniach

13.Spis zalecanych lektur

W. Zamachowski, A. Zyk. 2002. Strunowce Chordata; Z. Grodziski. 1979. Zoologia przedstrunowce i strunowce; N. Bobriski, B. Matwiejew, A. Bannikow. 1972. Zoologia strunowce; H. Szarski. 1998. Historia zwierzt krgowych; M. Hildebrant. 1995. Analysis of vertebrate structure F. H. Pough. 1999. Vertebrate life; D. Starck. 1979. Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere.

1.Nazwa przedmiotu

Praktyka przedmiotowa (biologia)

2.Kod przedmiotu

PRAPEB

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla studentw biologii specjalizacji nauczycielskiej

4.Poziom przedmiotu

rednio - zaawansowany, zgodny ze standardem ksztacenia nauczycieli

5.Rok studiw, semestr

Studia I stopnia, I rok, semestr letni

6.Liczba punktw

3

7.Metody nauczania i formy zaj

Zajcia praktyczne w gimnazjum 75 godz.

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Corocznie powoywany opiekun praktyk z ramienia uczelni oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany opiekun praktykanta z ramienia gimnazjum, w ktrym praktyka jest realizowana

10.Wymagania wstpne

Zaliczone wczeniejsze zajcia programowe z przedmiotw pedagogicznych

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna sposoby organizacji pracy gimnazjum. Wie jaka jest jego misja i zadania.

Umiejtnoci:

Student poznaje szko jako przysze miejsce pracy. Obserwuje rne typy lekcji biologii, zajcia kka biologicznego, zajcia w terenie, opisuje je i wyciga wnioski do wasnej pracy Planuje, prowadzi i dokumentuje lekcje biologii oraz zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne; ocenia uczniw poprzez konstruowanie i poprawianie sprawdzianw.

Analizuje sposoby pracy nauczyciela i uczniw podczas omawiania praktyk z opiekunem. Analizuje i krytycznie ocenia efekty wasnej pracy oraz pracy uczniw.

Kompetencje personalne (postawy):

Dba o dobr wspprac z pracownikami szkoy i uczniami. Kreuje postaw lidera zespou. Doskonali umiejtno pracy w grupie. Polubownie rozwizuje konflikty. Wyksztaca dyscyplin pracy poprzez doskonalenie takich cech jak obowizkowo, dokadno, punktualno.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocenianie sprawozda i karty dokumentacji praktyki. Ocenianie konspektw przeprowadzanych lekcji i zaj pozalekcyjnych. Zaliczenie na ocen z uwzgldnieniem opinii nauczyciela-opiekuna.

13.Spis zalecanych lektur

Dokumenty szkolne (regulamin szkoy, podstawa programowa nauczania biologii w gimnazjum, podrczniki i materiay dydaktyczne dla nauczycieli).

1.Nazwa przedmiotu

Praktyka przedmiotowa (chemia)

2.Kod przedmiotu

PRAPECH

3.Typ przedmiotu

Obligatoryjny dla biologii z chemi

4.Poziom przedmiotu

rednio - zaawansowany, zgodny ze standardem ksztacenia nauczycieli

5.Rok studiw, semestr

II

6.Liczba punktw

8

7.Metody nauczania i formy zaj

Zajcia praktyczne w gimnazjum: 75h chemia, 30h zajcia psychologiczno pedagogiczne

8.Jzyk wykadowy

polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Corocznie powoywany opiekun praktyk z ramienia uczelni oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany opiekun praktykanta z ramienia gimnazjum, w ktrym praktyka jest realizowana

10.Wymagania wstpne

Zaliczone wczeniejsze zajcia programowe z przedmiotw pedagogicznych

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):Student zna sposoby organizacji pracy gimnazjum. Wie jaka jest jego misja i zadania.

Umiejtnoci:

Student poznaje szko jako przysze miejsce pracy. Obserwuje rne typy lekcji chemii, zajcia kka chemicznego, zajcia w terenie, opisuje je i wyciga wnioski do wasnej pracy Planuje, prowadzi i dokumentuje lekcje chemii oraz zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne; ocenia uczniw poprzez konstruowanie i poprawianie sprawdzianw.

Analizuje sposoby pracy nauczyciela i uczniw podczas omawiania praktyk z opiekunem. Analizuje i krytycznie ocenia efekty wasnej pracy oraz pracy uczniw.

Kompetencje personalne (postawy):

Dba o dobr wspprac z pracownikami szkoy i uczniami. Kreuje postaw lidera zespou. Doskonali umiejtno pracy w grupie. Polubownie rozwizuje konflikty. Wyksztaca dyscyplin pracy poprzez doskonalenie takich cech jak obowizkowo, dokadno, punktualno.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocenianie sprawozda i karty dokumentacji praktyki. Ocenianie konspektw przeprowadzanych lekcji i zaj pozalekcyjnych. Zaliczenie na ocen z uwzgldnieniem opinii nauczyciela-opiekuna.

13.Spis zalecanych lektur

Dokumenty szkolne (regulamin szkoy, podstawa programowa nauczania chemii w gimnazjum, podrczniki i materiay dydaktyczne dla nauczycieli).

1.Nazwa przedmiotu

Praktyki laboratoryjne

2.Kod przedmiotu

PRALAB

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla biologii eksperymentalnej

4.Poziom przedmiotu

rednio - zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

II rok, semestr letni

6.Liczba punktw

6

7.Metody nauczania i formy zaj

Zajcia praktyczne (3 tygodnie)

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Corocznie powoywany opiekun praktyk z ramienia uczelni, opiekun z ramienia jednostki, w ktrej praktyka jest realizowana

10.Wymagania wstpne

Zaliczone wczeniejsze zajcia programowe na specjalizacji Mikrobiologia

11.

Zamierzone efekty ksztacenia:

Wiedza(treci merytoryczne):

Student zna organizacj pracy w laboratorium analitycznego. Zna metody pracy zalenie od jego specyfiki.

Umiejtnoci:

Student posuguje si metodami badawczymi stosowanymi w danym laboratorium. Przestrzega procedur zbierania, zabezpieczania i przechowywania badanego materiau (prbek). Analizuje i interpretacje uzyskane wyniki w zalenoci od uwarunkowa metodycznych i celw bada prowadzonych przez dane laboratorium Stosuje si do wymiaru godzin pracy oraz formalnego zakresu obowizkw i planu pracy w danej placwce.

Kompetencje personalne (postawy):

Student docenia znaczenie przeoenia wiadomoci teoretycznych na realizacj konkretnych zada praktycznych wyksztaca dyscyplin pracy poprzez doskonalenie takich cech jak obowizkowo, dokadno, punktualno.

12.Metody sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw Ocenianie cige pracy studenta w instytucji realizujcej praktyki

13.Spis zalecanych lektur

Dokumenty instytucji , w ktrej realizowana jest praktyka

1.Nazwa przedmiotu

Praktyki zawodowe biologia

2.Kod przedmiotu

PRAZAB

3.Typ przedmiotu

Obowizkowy dla biologii rodowiska

4.Poziom przedmiotu

rednio - zaawansowany

5.Rok studiw, semestr

II rok, semestr letni

6.Liczba punktw

2

7.Metody nauczania i formy zaj

Zajcia praktyczne (15 dni roboczych)

8.Jzyk wykadowy

Jzyk polski

9.Imi i nazwisko wykadowcy

Corocznie powoywany opiekun praktyk z ramienia uczelni, opiekun z ramienia jednostki, w ktrej praktyka jest realizowana

10.Wymagania wstpne

Zaliczone wczeniejsze zajcia programowe na kierunku biologia