studia stacjonarne i stopnia -...

of 80/80
PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRZEDMIOTY MODUU NAUCZYCIELSKIEGO

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

2

SYLABUS

Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

FILOLOGIA ROSYJSKA I STOPIE STACJONARNE

Rodzaj przedmiotu Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty ksztacenia nauczycielskiego)

Rok i semestr studiw Rok 1, semestr I i II

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Dr Elbieta Dolata

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Dr Elbieta Dolata

Cele zaj z przedmiotu

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentw z teoretycznymi podstawami wiedzy o wychowaniu. Do celw szczegowych naley pobudzanie do refleksji nad problematyk aksjologiczn jako podstaw stanowienia celw wychowania, zapoznanie z prbami alternatywnych uj procesu wychowania w rnych propozycjach pedagogicznych oraz zapoznanie z gwnymi kierunkami i nurtami w pedagogice XX wieku, a take rozwijanie umiejtnoci twrczego wykorzystywania wiedzy o wychowaniu w rozwizywaniu konkretnych problemw wychowawczych.

Wymagania wstpne brak

Efekty ksztacenia

Wiedza: 1.Student posiada rozszerzon wiedz o charakterze nauk spoecznych. 2.Student definiuje podstawowe pojcia z zakresu pedagogiki. 3.Student opisuje potrzeby edukacyjne dzieci i modziey. 4.Student wskazuje czynniki oddziaywujce na rozwj dzieci i modziey w ekosystemie: rodzinnym, szkolnym, rwieniczym, lokalnym i globalnym. 5.Student dobiera metody i narzdzia pracy dydaktyczno wychowawczej z dziemi i modzie w szkole jako instytucji nauczajco wychowujcej. Umiejtnoci: 1.Student prawidowo interpretuje wspczesne wyzwania edukacji. 2.Student prawidowo wyjania wspczesne wyzwania edukacji. 3.Student dobiera metody i narzdzia do zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci i modziey. 4.Student ocenia czynniki oddziaywujce na rozwj i edukacj dzieci i modziey. 5.Student planuje dziaania dydaktyczno wychowawcze z zaoeniami reformy edukacji. Kompetencje spoeczne: 1.Student jest otwarty na znajomo rnych systemw i modeli edukacyjnych. 2.Student podejmuje si autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania zada.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

WYKAD: 75 godz. (semestr I 45 godz.; semestr II 30 godz.)

3

Treci programowe

1. Wprowadzenie do pedagogiki jako nauki 2 godz. 2. Historia myli pedagogicznej 4 godz. 3. Wspczesne nurty i kierunki pedagogiczne 4 godz. 4. Interdyscyplinarna analiza podstawowych poj pedagogicznych: wychowanie, nauczanie,

ksztacenie, osobowo, rodowisko, czas wolny, kultura 4 godz. 5. Metody bada pedagogicznych 4 godz. 6. Struktura procesu wychowania. Metody wychowania. Dziedziny wychowania: wychowanie

zdrowotne, moralne, umysowe, estetyczne 4 godz. 7. Rodzina jako podstawowe rodowisko wychowawcze (klasyfikacja rodzin, funkcje rodziny,

postawy rodzicielskie, style wychowania) 4 godz. 8. Przemiany wspczesnej rodziny 2 godz. 9. Czynniki dezintegracji rodziny i ich spoeczne konsekwencje. Funkcjonowanie dzieci w

rodzinach niewydolnych i patologicznych 4 godz. 10. Metody diagnozy rodowiska rodzinnego 4 godz. 11. Szkoa jako instytucja spoeczna i wychowawcza, szkolne rodowisko uczenia si (funkcje

szkoy, szkolne programy wychowawcze, wsppraca nauczycieli z rodzicami) 4 godz. 12. Niepowodzenia dzieci w nauce i ich uwarunkowania (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)

4 godz. 13. Trudnoci wychowawcze - pojcie, syndromy, przyczyny. Praca z uczniem sprawiajcym

trudnoci wychowawcze 4 godz. 14. Wspieranie rozwoju uczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych zasady tworzenia

Kart Indywidualnych Potrzeb Uczniw i Indywidualnych Programw Edukacyjno Terapeutycznych 4 godz.

15. Zasady pracy z uczniem zdolnym 2 godz. 16. Klasa szkolna jako grupa spoeczna zasady bada socjometrycznych 2 godz. 17. Przemoc w wychowaniu. Formy i skutki przemocy w rodzinie i szkole. Zapobieganie

przemocy 4 godz. 18. Wprowadzenie do dydaktyki oglnej. Treci ksztacenia, zasady i metody nauczania. rodki

dydaktyczne 6 godz. 19. Egzaminy i ocenianie szkolne 4 godz. 20. Grupa rwienicza wsparcie i zagroenie 2 godz. 21. Model osobowy nauczyciela w obliczu wyzwa edukacji XXI wieku 3 godz.

Suma godzin: 75

Metody dydaktyczne WYKAD Z PREZENTACJ MULTIMEDIALN, DYSKUSJA

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia ZALICZENIE, WYKONANIE PRACY ZALICZENIOWEJ W SEM I, EGZAMIN W SEM II

Metody i kryteria oceny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecno na wykadach oraz uzyskanie min. 60 % poprawnych odpowiedzi na tecie egzaminacyjnym.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno L. godz./ nakad pracy studenta

wykad 75 godz.

Zapoznanie si z zalecan literatur przedmiotu Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej Przygotowanie si do egzaminu

20 godz. 10 godz. 20godz.

SUMA GODZIN 125 godz.

4

LICZBA PUNKTW ECTS 2

Jzyk wykadowy Jzyk polski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

Literatura Literatura podstawowa: Grniewicz W., Teoria wychowania, Toru Olsztyn

1996.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2002.

Kawula S, Brgiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Toru 2000.

Kunowski S., Podstawy wspczesnej pedagogiki, Warszawa 1996.

Kupisiewic Cz., Podstawy dydaktyki oglnej, Warszawa 1982.

Kwieciski Z., liwerski Z, Pedagogika, Warszawa 2004. Literatura uzupeniajca:

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Ucze z dysleksj w szkole, Gdynia 2004.

Biczycka J., Midzy swobod a przemoc w wychowaniu, Krakw 1997.

Chmaj L., Prdy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962.

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku, Biaystok 2000.

Karpiska A. (red.), Edukacyjne tendencje XXI wieku, Biaystok 2005.

obocki M., ABC wychowania, Warszawa 1992. Oko W., Wprowadzenie do dydaktyki oglnej,

Warszawa 1987.

Oko W., Wizerunki sawnych pedagogw polskich, Warszawa 1993.

Tyszkowa M., Rodzina a rozwj jednostki, Pozna 1990. Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

5

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Psychologia

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Zakad Psychologii Instytut Pedagogiki UR

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmioty specjalizacyjne (przedmioty ksztacenia nauczycielskiego)

Rok i semestr studiw Rok 1, semestr I i II

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Dominik Borawski

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Dominik Borawski

Cele zaj z przedmiotu

Zapoznanie studentw z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii oglnej, pozwalajcymi na zrozumienie i wyjanienie przyczyn zachowania, mylenia, i motywacji czowieka. Przedstawienie najbardziej znaczcych pyta stawianych przez wspczesn psychologi. Nauczenie umiejtnoci mylenia krytycznego. Kompetencje oglne: Poznawcza orientacja w zakresie prezentowanych zagadnie, zwaszcza umiejtno rozrniania potocznych intuicji dotyczcych mechanizmw psychologicznych a naukowo udowodnionych praw, modeli oraz wynikajcych z nich aplikacji praktycznych. Kompetencje specyficzne: Umiejtnoci stawiania nowych pyta dotyczcych omawianej problematyki oraz intepretowania danych badawczych z zakresu psychologii.

Wymagania wstpne -

Efekty ksztacenia Wiedza: 1.Student potrafi zdefiniowa podstawowe pojcia i najwaniejsze elementy teorii dotyczcych min.: pamici, uczenia si, uwagi, emocji i motywacji, mylenia. 2.Student potrafi wyjani podstawowe pojcia i najwaniejsze elementy teorii dotyczcych min.: pamici, uczenia si, uwagi, emocji i motywacji, mylenia. 3.Student potrafi wyjani rnice pomidzy intuicyjnymi a naukowymi wyjanieniami podstawowych zjawisk psychologicznych. Umiejtnoci: 1.Student potrafi krytycznie analizowa tekst i materia audiowizualny. 2.Student potrafi wyciga wnioski z prezentowanych wynikw bada. Kompetencje spoeczne: 1.Student potrafi wsppracowa w grupie. 2.Student potrafi wyraa swoje zdanie, zachowujc zarwno ostrono w formuowaniu opinii jak i zdolno krytycznego mylenia.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

Wykad: 75 godzin (semestr I 45 godz.; semestr II 30 godz.)

6

Treci programowe

Liczba godzin

TEMATYKA ZAJ

3 Zagadnienia wstpne. Historia psychologii w piguce Perspektywy we wspczesnej psychologii. Definicja podstawowa psychologii. Czym zajmuje si psycholog (badania podstawowe i stosowane, dziaalno praktyczna) i dziedziny psychologii.

2 Psychologia potoczna, psychologia wartociujcych rekomendacji a psychologia naukowa. Psychologia jako nauka czemu su teorie psychologiczne.

3

Metody bada w psychologii. Metoda obserwacji, badania korelacyjne, eksperyment psychologiczny. Metody badania mzgu.

4 Biologiczne podstawy procesw psychicznych. Neurony. Ukad nerwowy. Kora mzgowa. Kwestie dziedziczenia.

4 Wraenia zmysowe i spostrzeenia.

2 Uwaga i procesy uwagowe. Teorie selekcji, podzielnoci i przerzutnoci uwagi. Kontrola poznawcza.

4 Mylenie, rozwizywanie problemw i podejmowanie decyzji.

3 wiadomo i stany wiadomoci. Bezrefleksyjno vs refleksyjno w ujciu Ellen Langer. Czym jest hipnoza?

4

Uczenie si i pami. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Czynniki poznawcze w uczeniu si. Teorie pamici. Aplikacje teorii: jak skutecznie zapamitywa informacje?

2 Jzyk i komunikacja. Cechy i funkcje jzyka. Rne postaci i fenomeny jzyka w komunikacji werbalnej.

3 Emocje. Fizjologia emocji, wyraanie emocji, teorie emocji. Co to jest inteligencja emocjonalna?

2 Stres a zdrowie. Psychologiczne koncepcje stresu. Style i radzenie sobie ze stresem.

4 Emocje pozytywne i szczcie z perspektywy psychologii pozytywnej. Nowy katalog emocji pozytywnych. Emocje pozytywne a szczcie. Przeszkody w rozwijaniu osobistego potencjau szczcia oraz praktyczne sposoby ich przezwyciania.

3 Motywacja. Gd, motywacja seksualna, motywacja osigni. Zachowania celowe.

2 Samokontrola. Zjawisko wyczerpywania si woli. Samokontrola jako misie.

3 Inteligencja. Uzdolnienia i zdolnoci a osignicia yciowe.

2 Inteligencja a mdro. Psychologiczne koncepcje mdroci.

2 Psychologia twrczoci. Elementy procesu twrczego. Trening twrczoci.

8 Osobowo kluczowe teorie. Podejcie psychoanalityczne, teorii cech, humanistyczne oraz spoeczno-poznawcze. Zmiana vs stao osobowoci.

3 Psychologiczne koncepcje Ja. Koncepcja siebie, samowiedza, samoocena. Monolityczne vs pluralistyczne ujcia Ja.

4 Zaburzenia psychiczne. Czym s zaburzenia psychiczne? Przyczyny zaburze psychicznych. Model podatno stres. Klasyfikacja zaburze.

4 Metody terapii. Terapia psychodynamiczna. Terapia humanistyczno-egzystencjalna. Terapia behawioralna. Terapia poznawcza.

4 Wielkie pytania psychologii i prby odpowiedzi. Co ju wiadomo o czowieku a czego jeszcze nie? Podsumowanie.

7

75 Liczba godzin ogem

Metody dydaktyczne Omawianie zagadnie teoretycznych, prezentacja multimedialna, case studies, filmy.

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Egzamin pisemny test jednokrotnego wyboru.

Metody i kryteria oceny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecno na wykadach oraz uzyskanie min. 60 % poprawnych odpowiedzi na tecie egzaminacyjnym.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

75 + 2 (egzamin) + 30 (przygotowanie do egzaminu)= 107 Liczba punktw ECTS: 2 (1+1)

Jzyk wykadowy polski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

Literatura Literatura podstawowa: Rathus S.A., (2004). Psychologia wspczesna. GWP Myers D.G., (2003). Psychologia. Pozna. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Literatura uzupeniajca: Altrocchi J. (2008). Rnice indywidualne w strukturze Ja. W: J. Rowan, M. Cooper (red.), Jekyll i Hyde. Wielorakie Ja we wspczesnym wiecie (s. 172-185). Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne. ukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania psychologii. Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne. Ole, P.K. (2009c). Wprowadzenie do psychologii osobowoci (wyd.2). Warszawa: Scholar. Wiseman R. (2010). 59 sekund. Pomyl chwil zmie wiele. Warszawa: W.A.B.

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

8

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Historia krajw anglojzycznych

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny nauczycielski-anglistyczny

Rok i semestr studiw III, pity, 2011/2012

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Marcin Grygiel

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Artur Czapiga

Cele zaj z przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentw z zarysem historii krajw anglojzycznych (ze szczeglnym uwzgldnieniem Wielkiej Brytanii i Stanw Zjednoczonych Ameryki) , pokaza intensywno rozwoju i kierunki przemian.

Wymagania wstpne Umiejtno posugiwania si jzykiem angielskim w mowie i pimie w stopniu co najmniej redniozaawansowanym.

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student wymienia najwaniejsze fakty z historii Wielkiej Brytanii i USA charakteryzuje podstawowe kierunki przemian opisuje najwaniejsze etapy rozwoju opisywanych narodw Umiejtnoci: Student poprawnie rozpoznaje przyczyny przemian spoecznych, zachodzcych w opisywanych krajach porwnuje wpyw historii kadego z opisywanych krajw na obecn sytuacj spoeczn i polityczn Kompetencje spoeczne: Student zachowuje ostrono w wyraaniu opinii, jest otwarty na now wiedz docenia wyjtkowo kadej kultury narodowej

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wykad 30 godz.

Treci programowe

Lp. Tematy wicze audytoryjnych Liczba godzin

1 Historia Wielkiej Brytanii ewolucja monarchii 4

2 Historia Wielkiej Brytanii pocztek i rozwj parlamentu 4

3 Historia Wielkiej Brytanii imperium kolonialne 4

4 Historia Wielkiej Brytanii rozwj chrzecijastwa, kwestia irlandzka 2

5 Historia Wielkiej Brytanii rewolucja przemysowa 2

6 Historia Wielkiej Brytanii udzia Brytyjczykw w I i II wojnie wiatowej 4

7 Historia Stanw Zjednoczonych Ameryki pierwsi Amerykanie 2

8 Historia Stanw Zjednoczonych Ameryki ycie kolonialne 2

Historia Stanw Zjednoczonych Ameryki walka o niepodlego, tworzenie nowego narodu

2

Historia Stanw Zjednoczonych Ameryki Wojna Secesyjna, lata wzrostu 2

9 Historia Stanw Zjednoczonych Ameryki wiek XX, kwestia indiaska, kwestia 2

9

murzyska

Suma godzin 30

Metody dydaktyczne analiza i interpretacja tekstw rdowych, analiza przypadkw, dyskusja

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia - zaliczenie kolokwium - zaliczenie z ocen, - egzamin pisemny

Metody oceny, sposoby weryfikacji zakadanych efektw ksztacenia

Kolokwium semestralne, egzamin kocowy z przedmiotu.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wykad 30 godz.

samodzielna praca w domu 40 godz.

Udzia w konsultacjach 5 godz.

Wasne przemylenia i eksperymenty

30 godz

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

SUMA GODZIN 125

LICZBA PUNKTW ECTS 5

Jzyk wykadowy Jzyk polski i angielski

Literatura Literatura podstawowa:

McDowall D., An Illustrated History of Britain

H. Zins Historia Anglii

B. OCallaghan, An Illustrated History of the USA

E. Kirn, About the US, Washington: United States Department of State, 1989 Literatura uzupeniajca:

K. Morgan (ed.), The Oxford Illustrated History of Britain,

W. Liposki Dzieje kultury brytyjskiej

Microsoft Encarta Encyclopedia

http://www.dfat.gov.au/aib/history.html

www.royalinsight.gov.uk

http://www.bartleby.com

http://usa.usembassy.de/etexts/history/ch1.htm

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

10

Sylabus Nazwa przedmiotu METODYKA NAUCZANIA JZYKA ROSYJSKIEGO

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej, Zakad Jzykoznawstwa Stosowanego

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia Rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny nauczycielski

Rok i semestr studiw Rok I, sem. II, rok III, sem. III i IV

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Dr Maria Kossakowska-Maras

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Dr Maria Kossakowska-Maras, dr Anna arska, dr Ewa Dwierzyska, mgr Magorzata Dziedzic

Cele zaj z przedmiotu

Celem kursu jest:

ksztatowanie kompetencji metodycznych w zakresie prawidowego przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego przygotowanie lekcji, konspektu, jednostki metodycznej;

ksztatowanie kompetencji metodycznych w zakresie prawidowego stosowania na planowanych i przeprowadzanych lekcjach (lub ich fragmentach) wicze ukierunkowanych na ksztatowanie aspektw jzyka (fonetyka, leksyka i gramatyka) oraz na rozwijanie sprawnoci produktywnych i receptywnych uczcych si;

ksztatowanie umiejtnoci planowania, przygotowania i przeprowadzenia jednostek metodycznych i poszczeglnych lekcji (lub ich fragmentw);

ksztatowanie umiejtnoci poprawnego testowania i kontroli aspektw jzyka, sprawnoci jzykowych;

ksztatowanie umiejtnoci wykorzystywania zasobw internetowych w planowaniu i przeprowadzaniu lekcji

rozwijanie samodzielnoci i kreatywnoci studentw. Wymagania wstpne znajomo jzyka rosyjskiego na poziomie A1

umiejtno pracy samodzielnej w bibliotece, z komputerem/ Internetem;

predyspozycje osobowociowe; otwarto i kreatywno.

Efekty ksztacenia

Wiedza:

charakteryzuje poszczeglne elementy ukadu glottodydaktycznego;

charakteryzuje zagadnienia dotyczce organizacji procesu dydaktycznego - budowy lekcji, konspektu;

charakteryzuje proces ksztacenia jzykowego w wybranych placwkach (przedszkole i szkoa podstawowa);

charakteryzuje zagadnienia dotyczce aspektw jzyka i sprawnoci produktywnych i receptywnych;

wyjania zagadnienia dotyczce testowania i kontroli; wymienia przykady wicze ukierunkowanych na

ksztatowanie aspektw jzyka

wymienia przykady wicze ukierunkowanych na ksztatowanie sprawnoci produktywnych i receptywnych.

11

Umiejtnoci:

- analizuje zagadnienia metodyczne; - tworzy projekty jednostek metodycznych, konspekty

lekcji;

- przedstawia fragmenty lekcji z uwzgldnieniem omawianej tematyki metodycznej.

Kompetencje spoeczne:

- dyskutuje na wszelkie tematy metodyczne; - jest otwarty na nowe formy ksztacenia z

wykorzystaniem komputera i Internetu;

- wykazuje odpowiedzialno za samoksztacenie; - pracuje w grupie i sprawnie komunikuje si w niej; - akceptuje zasady pracy, przedstawione przez

wykadowc;

- przejawia kreatywno i innowacyjno. Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

Wykad 45 godz. wiczenia audytoryjne 75 godz.

Treci programowe

A. Problematyka wykadu Treci merytoryczne Liczba

godzin

1. Glottodydaktyka jako nauka empiryczna. Ukad glottodydaktyczny 2 2. Organizacja procesu nauczania/uczenia si jzyka obcego 2 3. Lekcja jzyka obcego waciwoci i struktura 2 4. Cele ksztacenia jzykowego. Cele lekcji jzyka obcego 2 5. Nauczyciel jzyka obcego: funkcje i kompetencje 3 6. Ucze jako wsptwrca sukcesu w nauce jzyka obcego 2 7. Pluralizm metodyczny wybrane metody i techniki nauczania 2 8. Nauczanie jzyka rosyjskiego dzieci w wieku przedszkolnym i modszych klasach

szkoy podstawowej 4

9. Okres wstpny w nauczaniu jzyka obcego 2 10. Leksyka w procesie nauczania jzyka obcego 3 11. Ksztatowanie nawykw i umiejtnoci gramatycznych 3 12. Fonetyka w procesie nauczania jzyka obcego 3 13. Ksztatowanie sprawnoci rozumienia mowy ze suchu. 2 14. Ksztatowanie sprawnoci czytania. 2 15. Ksztatowanie sprawnoci mwienia. 2 16. Ksztatowanie sprawnoci pisania 2 17. Testowanie, kontrola i ocena wynikw nauczania. 2 18. Praca z tekstem na lekcji 2 19. Sukces i niepowodzenie w nauce jzyka obcego 2 20. Motywacja w nauce jzykw obcych 1 B. Problematyka wicze audytoryjnych Treci merytoryczne Liczba

godzin

1. Specyfika lekcji jzyka obcego 2 2. Typy lekcji jzyka obcego 2 3. Pierwsza lekcja jzyka obcego 2 4. Struktura lekcji jzyka obcego. Jednostka metodyczna. 2 5. Planowanie pracy nauczyciela. Programy nauczania i podrczniki 2

12

6. Formuowanie tematw i celw lekcji 2 7. Przygotowanie lekcji; konspekt; rosyjska terminologia szkolna 4 8. Nauczanie jzyka rosyjskiego dzieci w wieku przedszkolnym i modszych klasach

szkoy podstawowej 6

9. Okres wstpny w nauczaniu jzyka obcego 2 10. Nauczanie leksyki 4 11. Nauczanie gramatyki 4 12. Nauczanie wymowy i intonacji 4 13. Sprawno czytania w nauczaniu jzykw obcych 2 14. Sprawno rozumienia mowy ze suchu. 2 15. Sprawno mwienia w nauczaniu jzykw obcych. 2 16. Sprawno pisania i jej kontrola. 2 17. Testowanie, kontrola i ocena wynikw nauczania 2 18. Symulacje lekcji przygotowanie, przeprowadzenie, analiza 29

Metody dydaktyczne Wykad, wykad z prezentacj multimedialn, dyskusja, burza mzgw, analiza przypadkw, praca indywidualna i praca w grupach, symulacje lekcji.

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia wiczenia: Sposb - Zaliczenie z ocen (jest podstaw przystpienia do egzaminu); Forma - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen czstkowych, zaliczenia kolokwium, zaliczenia lekcji prbnej (fragmentu); Wykad: Sposb - Egzamin Forma Egzamin ustny

Metody i kryteria oceny Wykad: Kryteria egzaminacyjne: zaliczenie wicze. Ocena wiedzy metodycznej na tematy zawarte w treciach programowych; ocena umiejtnoci poprawnego zastosowania wiedzy metodycznej. wiczenia: Ocena znajomoci wiedzy metodycznej i umiejtnoci metodycznych na tematy objte programem; ocena kolokwium; ocena lekcji prbnej (fragm.); ocena oglnego zaangaowania i aktywnoci studenta .

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wykad 45 godz.

wiczenia 75 godz.

przygotowanie do wicze 10 godz.

udzia w konsultacjach 5 godz.

przygotowanie do egzaminu 5 godz.

udzia w egzaminie 2 godz.

SUMA GODZIN 142 godz.

LICZBA PUNKTW ECTS 3

Jzyk wykadowy Jzyk rosyjski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

Praktyka pedagogiczna w zakresie jz. rosyjskiego

13

Literatura Literatura podstawowa: 1. E. Dwierzyska, M. Kossakowska-Maras,

, Rzeszw 2007 2. W. Pfeiffer, Nauka jzykw obcych. Od praktyki do

praktyki, Pozna 2001 3. H. Komorowska, Metodyka nauczania jzykw

obcych, Warszawa 2002 4. .. , .. ,

, - 2002 Literatura uzupeniajca: 1. J. Iluk, K. Jarzbek, Polsko-rosyjski sownik wyrae

lekcyjnych, Warszawa 1996. 2. S. Jzefiak, Ksztatowanie kompetencji

pedagogicznej studentw w procesie

przygotowywania do zawodu nauczyciela jzyka

rosyjskiego jako obcego, Krakw 2003. 3. H. Komorowska, Sprawdzanie umiejtnoci w nauce

jzyka obcego. Kontrola, ocena, testowanie, Warszawa 2002.

4. Paliski, Sprawno czytania w nauczaniu jzyka rosyjskiego, Warszawa 1984.

5. T. Siek-Piskozub, Gry i zabawy w nauczaniu jzykw obcych, Warszawa 1994.

6. J. Sylwestrowicz, Lekcja jzyka obcego, Warszawa 1985.

7. M. Szaek, Jak motywowa uczniw do nauki jzyka obcego? Pozna 2005.

8. W. Woniewicz, Kierowanie procesem glottodydaktycznym, Warszawa 1987.

9. W. Woniewicz, Metodyka lekcji jzyka rosyjskiego, Warszawa 1991.

10. .. , .. , :

, 2008. 11. .. , .. ,

(

), 2007. 12. .. (.), .

, - 2004. 13. .. ,

, 2003.

Podpis koordynatora przedmiotu Dr Maria Kossakowska-Maras

Podpis kierownika jednostki

14

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania jzyka angielskiego

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny Instytut Filologii Angielskiej

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia, specjalno: filologia rosyjska/angielska

Pierwszego stopnia Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot kierunkowy

Rok i semestr studiw 2 rok

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Dr Anatol Szewel

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Dr Anatol Szewel

Cele zaj z przedmiotu

Celem zaj jest zapoznanie studentw z teoriami nauczania jzykw obcych oglnie i z nowoczesnym podejciem do nauczania jzyka angielskiego jako jzyka obcego. O ile celem wykadw jest przedstawienie ta historycznego w rozwoju teorii nauczania, o tyle celem wicze jest przeprowadzenie wraz ze studentami analizy wybranych technik nauczania, w odniesieniu zarwno do ta historycznego, jak i do obecnie stosowanych. Realizacja przedmiotu ma zmierza do rozbudzenia zainteresowania studentw istniejcymi sposobami nauczania jzyka angielskiego, do pobudzenia ich do krytycznego mylenia i zachcenia ich do poszukiwania wasnych technik edukacyjnych, stworzenie warunkw wiczeniowych zblionych do rzeczywistych. Wymagania wstpne Znajomo jzyka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Efekty ksztacenia

Wiedza: 1 student identyfikuje techniki nauczania jzyka obcego; 2 student definiuje oglne zagadnienia nauczania jzyka; 3 student operuje podstawow terminologi w zakresie metodyki. Umiejtnoci: 1) student analizuje i poddaje krytycznej ocenie klasyczne metody

nauczania jzyka obcego; 2) student wyjania omawiane zagadnienia wykorzystujc wasne

dowiadczenia edukacyjne; 3) student potrafi zastosowa w praktyce techniki nauczania

jzyka. Kompetencje spoeczne: 1) student dyskutuje w grupie 2) student zachowuje otwarto na pogldy innych 3) student nawizuje wspprac w zespole zadaniowym.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

Wykad 30 godzin, wiczenia 60 godzin

Treci programowe

A. Wykady Treci merytoryczne Liczba

godzin

Przegld klasycznych metod nauczania. 4

Umitnoci i zasoby jzykowe. 2

Nauczanie w rnych grupach wiekowych 3

Nauczanie fonetyki. 2

15

Nauczanie sownictwa 4

Nauczanie gramatyki. 4

Nauczanie suchania, mwienia, czytania, pisania. 4

Zarzdzanie lekcj. 4

Testy i sprawdzanie wiedzy. 2

Test zaliczeniowy 1

SUMA GODZIN: 30

B. wiczenia

Treci merytoryczne Liczba godzin

Zajcie wprowadzajce. Zapoznanie studentw z planem zaj i list lektur. Omwienie gwnych trendw w metodyce nauczania j.angielskiego.

4

Omwienie umitnoci i zasobw jzykowych a wiek studenta. Referaty I 4

Omwienie umitnoci i zasobw jzykowych a wiek studenta. Referaty II 4

Nauczanie fonetyki. Prezentacje I 4

Nauczanie fonetyki. Prezentacje II 4

Nauczanie fonetyki. Prezentacje III 4

Nauczanie sownictwa. Prezentacje I 4

Nauczanie sownictwa. Prezentacje II 4

Nauczanie sownictwa. Prezentacje III 4

Nauczanie gramatyki.Prezentacje I 4

Nauczanie gramatyki.Prezentacje II 4

Nauczanie gramatyki.Prezentacje III 4

Nauczanie suchania, mwienia, czytania, pisania. Prezentacje I 4

Nauczanie suchania, mwienia, czytania, pisania. Prezentacje II 4

Kolokwium zaliczeniowe 4

SUMA GODZIN: 60

Metody dydaktyczne 1) Wykad z prezentacj multimedialn; 2) Samodzielna praca studentw z podrcznikami do

nauczania jzyka angielskiego; pozyskiwanie materiaw z Internetu.

3) Analiza i interpretacja stosowanych technik nauczania. Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Wykad: test w formacie wypenienie uk (zaliczenie

+egzamin) wiczenia: prezentacje, test ustny (zaliczenie z ocen)

Metody i kryteria oceny Wykad: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w wykadach oraz otrzymanie co najmniej 60% punktw testu egzaminacyjnego. wiczenia: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w prezentacjach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Wykad: 30 godzin wiczenia: 60 godzin Przygotowanie do wicze: 10 godzin Przygotowanie do testu zaliczeniowego z wykadu: 2 godziny Suma godzin: 102 Liczba punktw ECTS: 3

Jzyk wykadowy angielski

Praktyki zawodowe w ramach brak

16

przedmiotu

Literatura Literatura podstawowa:

Hrehovk, T.- Uberman, A., English Language Teaching Methodology. A Course for Undergraduate Students. UR 2003 Larsen-Freeman, Techniques and Principles of Language Teaching. Oxford University Press. Richards, J.C., Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. RIVERS, W.M. 1981. Teaching Foreign Language Skills. University of Chicago Press. Literatura uzupeniajca: Nunan, D., Language Teaching Methodology.

Hughes, A., Testing for Language Teachers. Cambridge University Press. Doff, A., Teach English. Cambridge University Press. Harmer, J., The Practice of English Language Teaching. Longman. Hubbard Wheeler, A Training Course for TEFL. Oxford University Press. Willis, J, Teach English Through English. Longman. Hughes, A., Testing for Language Teachers. Cambridge University Press.

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

17

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka angielskiego Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej Kod przedmiotu - Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw filologia rosyjska: specjalizacja nauczycielska

studia pierwszego stopnia studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalizacyjny nauczycielski-anglistyczny Rok i semestr studiw rok I i II, semestr 2, 3, 4 Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Marcin Grygiel Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Marcin Grygiel

Cele zaj z przedmiotu Zapoznanie studentw z podstawami skadni i morfologii jzyka angielskiego oraz kategoriami gramatycznymi czasownika, rzeczownika, przymiotnika i przyswka wraz z ich osobliwociami w jzyku angielskim Wymagania wstpne Znajomo podstaw jzykoznawstwa, gramatyki i morfologii

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student przyswaja informacje z zakresu skadni, charakteryzuje kategorie gramatyczne czasownika i rzeczownika, wymienia i opisuje leksykalno gramatyczne klasy czci mowy jzyka angielskiego Umiejtnoci: Student wdraa stosowanie dwch typw analizy struktury formalnej wyrazu: analizy morfemowej i syntaktycznej, rozrnia sposoby derywacji, prawidowo tworzy i uywa w zdaniach odpowiednich form czci mowy i czci zdania Kompetencje spoeczne: Student jest otwarty na sugestie prowadzcego zajcia, dy do wzbogacenia wiedzy, wykazuje odpowiedzialno za naleyt realizacj postawionego zadania

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji Wykad 45 godz. + wiczenia 45 godz. 15godz w. I 15 godz. w. w sem 2, 15godz w. I 15 godz. w. w sem 3 i 15godz w. I 15 godz. w. w sem 3, pomieszczenie dydaktyczne UR

Treci programowe

Treci merytoryczne Liczba godzin

w/w

semestr 2

Skadnia: rys historyczny. Podstawowe pojcia i kategorie w ujciu analizy strukturalnej, generatywnej i kognitywnej

6/6

Kategorie syntaktyczne i grupy wyrazowe. Elementy grup wyrazowych. Czci mowy i czci zdania

5/5

Podmiot i orzeczenie cechy syntaktyczne i semantyczne. Sposoby realizacji podmiotu i orzeczenia w zdaniach

4/4

semestr 3

18

Rzeczownik i jego osobliwoci, nieregularna liczba mnoga, sowotwrstwo 5/5

Czasownik i jego osobliwoci, waciwoci morfologiczne czasownikw, czasowniki nieregularne, sowotwrcze mechanizmy tworzenia czasownikw

5/5

Przymiotniki i przyswki oraz sekundarne czci mowy w perspektywie morfologicznej i sowotwrczej

5/5

semestr 4

Rodzaje dopenie: dopenienie blisze i dalsze, dopenienie orzeczenia Typy komplementacji podmiotu, dopenienia dalszego i orzeczenia

4/4

Przydawki, spjniki i czniki jako elementy pozostajce poza struktur zda. wiczenia w analizowaniu struktury grup wyrazowych i zda

4/4

Czasowniki posikowe i leksykalne, tryb i modalno 3/3

Gramatyczna kategoria czasu i aspektu. Klasyfikacja czasw gramatycznych w jzyku angielskim wiczenia praktyczne

4/4

Razem: 45/45

Metody dydaktyczne Wykad, wiczenia Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Wykad zaliczenie i egzamin, wiczenia - zaliczenie z

ocen Metody i kryteria oceny Wykad zaliczenie na podstawie obecnoci,

wiczenia ocenianie cige na podstawie aktywnoci na zajciach, ocen z wicze wykonywanych indywidualnie na zajciach oraz ocen z kolokwiw, egzamin po 4 semestrze

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta

Udzia w zajciach 45 godz. w. i 45 godz. w.

studiowanie literatury przedmiotu 80 godz.

przygotowanie do wicze i do kolokwiw

50 godz.

odrabianie prac domowych 40 godz.

konsultacje 20 godz.

Suma godzin 240 godz.

Liczba punktw ECTS 5 pkt ECTS

Jzyk wykadowy jzyk angielski Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

-

Literatura Literatura podstawowa: Downing, A., Locke, P. 2002. A University Course in English Grammar. Routledge Fromkin, V., Rodman, R. 2002. An Introduction to Language Leech, G., Svartvik, J.A. 1975. A Communicative Grammar of English. Longman. Literatura uzupeniajca: Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Svartvik, J.A. 1972/1985. A Grammar of Contemporary English. Longman Lewandowska Tomaszczyk, B. 1993. Ways to language. An introduction to linguistics. Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego Yule, G. 1998. The study of language. Cambridge University Press

19

Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

20

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Kultura krajw anglojzycznych

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot nauczycielski-anglistyczny

Rok i semestr studiw III, pity

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Marcin Grygiel

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Artur Czapiga

Cele zaj z przedmiotu

Celem kursu jest przedstawienie wieloaspektowej wiedzy o kulturze krajw anglojzycznych niezbdnej do rozumienia jej fenomenu mentalnego, kulturowego, historyczno-politycznego i spoecznego.

Wymagania wstpne Umiejtno posugiwania si jzykiem angielskim w mowie i pimie w stopniu co najmniej redniozaawansowanym.

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student opisuje wybrane zagadnienia dotyczce ycia spoecznego, kulturalnego i politycznego wspczesnej Wielkiej Brytanii i USA Identyfikuje, na podstawie lektury prasy, ogldania brytyjskich oraz amerykaskich produkcji filmowych i telewizyjnych najwaniejsze cechy kultury brytyjskiej i amerykaskiej Umiejtnoci: Student poprawnie rozpoznaje najwaniejsze cechy kultury brytyjskiej i amerykaskiej Rozpoznaje motywy typowych zachowa spoecznych w tych krgach kulturowych. Kompetencje spoeczne: Student zachowuje ostrono i krytycyzm w stosunku do poprawnoci wasnych wypowiedzi, troszczy si o poprawno jzykow i merytoryczn wasnych wypowiedzi, wykazuje odpowiedzialno za niwelowanie stereotypw narodowych.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wykad 30 godz.

Treci programowe

Lp. Tematy wicze audytoryjnych Liczba godzin

1 Geografia Wielkiej Brytanii 4

2 Tosamo narodowa obywateli Wielkiej Brytanii 2

3 Kultura masowa w Wielkiej Brytanii 8

4 Geografia Stanw Zjednoczonych Ameryki 4

5 Tosamo narodowa obywateli USA 2

6 Pop kultura w USA 6

7 Produkty eksportowe kultury amerykaskiej 4

Suma godzin 30

Metody dydaktyczne analiza i interpretacja tekstw rdowych, analiza

21

przypadkw, dyskusja

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia - zaliczenie kolokwium - zaliczenie z ocen, - egzamin pisemny

Metody oceny, sposoby weryfikacji zakadanych efektw ksztacenia

Kolokwium semestralne, egzamin kocowy z przedmiotu.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wykad 30 godz.

samodzielna praca w domu 20 godz.

Udzia w konsultacjach 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu 8 godz.

SUMA GODZIN 60

LICZBA PUNKTW ECTS 1

Jzyk wykadowy Jzyk polski i angielski

Literatura Literatura podstawowa: Fox, Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour, Hodder 2004 Liposki, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2003 Longman Dictionary of English Language and Culture,

Longman 1992 Oakland, British Civilization, Routlege 1989 McDowall, Britain in Close-up, Longman 1993 Bode, American Perspectives. Washington 1992. Bosrock, Stany Zjednoczone Ameryki Pnocnej. Przewodnik dla podrujcych w interesach i nie tylko, Warszawa 2001. Bromhead, Life in Modern America, New York 1990.

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

22

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Literatura Brytyjska

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot nauczycielski-anglistyczny

Rok i semestr studiw III, pity, 2011/2012

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Marcin Grygiel

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Artur Czapiga

Cele zaj z przedmiotu

Celem kursu jest rozwijanie umiejtnoci Zapoznanie studentw z najwaniejszymi dzieami literatury brytyjskiej oraz z kluczowymi prdami literackimi w historii literatury brytyjskiej; zaszczepienie u studentw zamiowania do samodzielnego czytania dzie literackich oraz analizowania ich w odniesieniu do teorii literatury

Wymagania wstpne Umiejtno posugiwania si jzykiem angielskim w mowie i pimie w stopniu co najmniej redniozaawansowanym.

Efekty ksztacenia

Wiedza: - student w oglnym zarysie charakteryzuje poszczeglne epoki, okresy, prdy literackie w literaturze brytyjskiej - student nazywa wybitnych przedstawicieli literatury brytyjskiej poszczeglnych okresw i ich utwory - student przedstawia problematyk poszczeglnych utworw literatury brytyjskiej. Umiejtnoci: - student klasyfikuje utwory literatury brytyjskiej w obrbie procesu historycznoliterackiego (prdy literackie, itp.) - student analizuje tre tekstw literackich (omawianych podczas wicze) Kompetencje spoeczne: - student jest zorientowany na pogbianie wiedzy zdobytej na zajciach z literatury brytyjskiej - student dyskutuje na tematy zwizane z problematyk utworw - student zachowuje otwarto na opinie i pogldy innych.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wykad 30 godz.

Treci programowe

Tematy wicze audytoryjnych wykady Liczba godzin

1 tematyka i jzyk utworw literatury staroangielskiej 2

2 twrczo Geoffreya Chaucera oraz inni waniejsi twrcy tego okresu i ich utwory

2

3 humanizm i reformacja oraz ich wpyw na literatur brytyjsk 4

4 zmiany polityczno-ustrojowe a literatura XVIII w 2

5 charakterystyka poezji romantycznej 1

6 charakterystyka prozy romantycznej 1

23

7 wprowadzenie do epoki wiktoriaskiej 1

8 charakterystyka okresu modernizmu (estetyzm i nowe formy narracji) 1

9 charakterystyka okresu postmodernizmu 1

Suma godzin 15

Tematy wicze audytoryjnych wiczenia Liczba godzin

1 Caedmons Hymn, The Dream of the Rood 2

2 Beowulf (wybrane fragmenty) 1

3 The Cantenbury Tales (The General Prologue), Geoffrey Chaucer 3

4 As You Like It, William Shakespeare 2

5 Paradise Lost (wybrane fragmenty), John Milton 1

6 Gullivers Travels (cz IV) , Jonathan Swift 1

7 wybrane utwory poetyckie nastpujcych poetw: William Blake, William Wordsworth, George Gordon Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats

2

8 wybrane utwory poetyckie nastpujcych poetw: Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti, Gerard Manley Hopkins

1

9 Heart of Darkness, Joseph Conrad 1

10 Lord of the Flies, William Golding 1

Suma godzin 15

Metody dydaktyczne analiza i interpretacja tekstw rdowych, analiza przypadkw, dyskusja

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia - zaliczenie kolokwium - zaliczenie z ocen, - egzamin pisemny

Metody oceny, sposoby weryfikacji zakadanych efektw ksztacenia

Kolokwium semestralne, egzamin kocowy z przedmiotu.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

Wykad i wiczenia 30 godz.

Samodzielna praca w domu 20 godz.

Udzia w konsultacjach 5 godz.

Samodzielna lektura 75 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTW ECTS 5

Jzyk wykadowy Jzyk polski i angielski

Literatura Literatura podstawowa: 1. Fordoski, K., History of English Literature. Anthology for Students vol. 1. Pozna: Dom Wydawniczy Rebis, 2005 2. Mazur, Z., Bela, T., The College Anthology of English Literature. UNIVERSITAS Towarzystwo Autorw i Wydawcw Prac Naukowych, 2004 lub 2008. 3. Sanders, A., The Short Oxford History of English Literature. Oxford University Press, 2000. 4. Cuddon, J. A., The Penguin Dictionary of Literary Terms. Penguin Books, 1999. 5. The Oxford Anthology of English Literature. Oxford University Press, 1973. 6. Mazur, Z., Bela, T., The College Anthology of English

24

Literature. UNIVERSITAS Towarzystwo Autorw i Wydawcw Prac Naukowych, 2004 lub 2008. 7. Sikorska, L., An Outline History of English Literature. Pozna: Wydawnictwo Poznaskie, 2002. 8. ed. Krajewska W., English Poetry of the Nineteenth Century.Warszawa: Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 9. Ed. Curran, S., The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge University Press, 2007 10. Delaney, D., Ward, C., Fiorina, C. R., Fields of Vision Literature in the English Language Volume 2, Harlow: Pearson Education Limited, 2009.

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

25

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Literatura Amerykaska

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot nauczycielski-anglistyczny

Rok i semestr studiw III, pity

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Marcin Grygiel

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Artur Czapiga

Cele zaj z przedmiotu

Celem kursu jest rozwijanie umiejtnoci Celem zaj jest zaznajomienie studentw z histori literatury amerykaskiej od okresu kolonialnego po czasy wspczesne

Wymagania wstpne Umiejtno posugiwania si jzykiem angielskim w mowie i pimie w stopniu co najmniej redniozaawansowanym.

Efekty ksztacenia

Wiedza: - student w oglnym zarysie charakteryzuje poszczeglne epoki, okresy, prdy literackie w literaturze amerykaskiej - student nazywa wybitnych przedstawicieli literatury amerykaskiej poszczeglnych okresw i ich utwory - student przedstawia problematyk poszczeglnych utworw literatury amerykaskiej. Umiejtnoci: - student klasyfikuje utwory literatury amerykaskiej w obrbie procesu historycznoliterackiego (prdy literackie, itp.) - student analizuje tre tekstw literackich (omawianych podczas wicze) Kompetencje spoeczne: - student jest zorientowany na pogbianie wiedzy zdobytej na zajciach z literatury amerykaskiej - student dyskutuje na tematy zwizane z problematyk utworw - student zachowuje otwarto na opinie i pogldy innych.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wykad 30 godz.

Treci programowe

Lp. Tematy wicze audytoryjnych - wykady Liczba godzin

1 Problematyka periodyzacji literatury amerykaskiej. 2

2 Charakterystyka rozwoju procesw historyczno-literackich, prdw i kierunkw.

4

3 Historyczno-kulturowe to wybranych utworw literackich 9

Suma godzin 15

Tematy wicze audytoryjnych wiczenia Liczba godzin

1 Literatura odkrywcw 1

2 Okres kolonialny w Nowej Anglii 1

26

3 Neoklasycyzm 1

4 Proza midzy 1776-1820 1

5 Reformatorzy w poezji 1

6 Wzrost Realizmu 1860-1914 1

7 Chicagowska Szkoa Poezji 1

8 Wzrost Czarnej Literatury 1

9 Poezja Eksperymentalna 1

10 Literatura Midzywojenna 1

11 Powie spoecznej wiadomoci 1

12 Dramat dwudziestowieczny 1

13 Tradycjonalizm 1

14 Surrealizm I Egzystencjalizm 1

15 Nowe Horyzonty 1

Suma godzin 15

Metody dydaktyczne analiza i interpretacja tekstw rdowych, analiza przypadkw, dyskusja

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia - zaliczenie kolokwium - zaliczenie z ocen, - egzamin pisemny

Metody oceny, sposoby weryfikacji zakadanych efektw ksztacenia

Kolokwium semestralne, egzamin kocowy z przedmiotu.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

Wykad i wiczenia 30 godz.

Samodzielna praca w domu 30 godz.

Udzia w konsultacjach 5 godz.

Samodzielna lektura 145 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

SUMA GODZIN 230

LICZBA PUNKTW ECTS 9

Jzyk wykadowy Jzyk polski i angielski

Literatura Literatura podstawowa: The Norton Anthology of American Literature -Sixth Edition; N. Baym ed., New York, 2003. Ruland, R., Bradbury, M., From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking, 1991 Kopcewicz, A., Sienicka, M., Historia literatury Stanw Zjednoczonych w zarysie. Wiek XX., Warszawa: PWN, 1982. Lewicki, Z., ed. A Handbook of American Literature. Published by Ambasada Amerykaska w Warszawie. Bennett, A., Royle, N., An Introduction to Literature, Criticism and Theory, Pearson Education Ltd., Harlow, 2004. Elliot, E.,ed., The Columbia History of the American Novel, Columbia University Press, New York, 1991. Durczak, J., ed., American Portraits and Self-portraits, UMCS Press, Lublin, 2002.

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

27

PRZEDMIOTY MODUU BIZNESOWEGO

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

28

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Angielski jzyk biznesu

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu -

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

filologia rosyjska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalizacyjny biznesowy-anglistyczny

Rok i semestr studiw rok I i II, semestr 1, 2 i 3

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Marcin Grygiel

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

mgr Maria Puk, mgr Magdalena Wo

Cele zaj z przedmiotu

Celem kursu jest rozwijanie umiejtnoci jzykowo-komunikacyjnych w zakresie jzyka angielskiego biznesu w mowie i pimie, ksztatowanie kompetencji socjokulturowej studentw oraz rozwijanie ich samodzielnoci w zakresie ksztatowania rnorodnych kompetencji w quasi-realnych sytuacjach biznesowych. Treci programowe obejmuj poszerzanie bazy sownictwa specjalistycznego, rozwijanie znajomoci gramatyki i ortografii, konwersacje z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych.

Wymagania wstpne umiejtno konwersacji w jzyku angielskim, znajomo zasad wymowy i gramatyki, umiejtno tworzenia wypowiedzi pisemnych

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student zdobywa merytoryczn wiedz w zakresie angielskiego jzyka biznesu; przyswaja zasady poprawnego posugiwania si tym jzykiem i reagowania w typowych sytuacjach biznesowych. Opanowuje materia leksykalno-gramatyczny, poprawnie dobiera formy gramatyczne, stosuje waciw leksyk specjalistyczn. Umiejtnoci: Student poprawnie formuuje wypowiedzi w specjalistycznej odmianie jzyku angielskim, waciwie interpretuje wypowiedzi innych w tym jzyku, posiada bogaty zasb sownictwa specjalistycznego, dobiera waciwe formy gramatyczne. Potrafi zabra go w dyskusji na temat biznesu i ekonomii, przekonuje do wasnego stanowiska, negocjuje, potrafi wypowiedzie si na tematy objte programem nauczania. Kompetencje spoeczne: Student zachowuje ostrono i krytycyzm w stosunku do poprawnoci wasnych wypowiedzi, pracuje w zespole, troszczy si o poprawno jzykow i merytoryczn wasnych wypowiedzi, potrafi ocenia poprawno wypowiedzi w jzyku angielskim. Jest wiadomy koniecznoci pogbiania swojej wiedzy w zakresie angielskiego jzyka biznesu i jej przydatnoci w pracy zawodowej.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wiczenia 60 godz. 15 godz. w sem. 1, 15 godz. w sem. 2 i 30 godz. w sem. 3, pomieszczenie dydaktyczne UR

29

Treci programowe

Treci merytoryczne

Liczba godzin

semestr 1

Marka handlowa, produkt, zlecanie wykonania usug przez obce firmy (outsourcing), promocje, udzia w spotkaniu biznesowym, studium przypadku Caferoma (marka kawy)

7

Podr w interesach, podrowanie samolotem, plany na przyszo, umawianie si na spotkanie rozmowa telefoniczna, analiza przypadku praca, odpoczynek i zabawa

8

semestr 2

Rne typy organizacji, struktura firmy, zmiany w organizacji firmy, nawizywanie nowych kontaktw, studium przypadku Auric Bank

3

Zmiany w yciu, domy handlowe, opis zmian, udzia w spotkaniu biznesowym, analiza przypadku nabycie firmy

3

Praca i zawody, okrelanie wymaga, obowizki, godziny pracy/ itp., powitania i poegnania, wygld zewntrzny, ubrania, upodobania, cechy charakteru. Czytanie liczb, terminy zwizane z finansami, inwestycje, raport z dziaalnoci finansowej firmy, studium przypadku inwestowanie pienidzy

9

semestr 3

Reklama plusy i minusy, media sposoby reklamowania produktw, przygotowywanie kampanii reklamowej, prezentacja techniki, styl wypowiedzi formalny i nieformalny, analiza przypadku prezentacje kampanii reklamowych

12

Zwizek kultury z biznesem, rnice kulturowe a biznes, porady dotyczce zachowa kulturowych, gra: zachowania spoeczno-kulturowe, studium przypadku wizyta przedstawicieli firmy zagranicznej.

8

Ubieganie si o prac, proces rekrutacji pracownikw, pracownicy najbardziej efektywni, owcy gw wyszukiwanie pracownikw, przewodniczenie zebraniu, studium przypadku wybr pracownika

10

Razem: 60

Metody dydaktyczne Analiza i interpretacja tekstw rdowych, praca w grupach, analiza przypadkw, dyskusja, wiczenia komunikacyjne ustne i pisemne, prezentacje multimedialne

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z ocen na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajciach, kolokwiw, projektw, prac pisemnych i zada ustnych po sem. 1, 2 i po sem. 3

Metody i kryteria oceny Kolokwia semestralne, ocena wypowiedzi studenta, ocena prac domowych, ocena projektw i wynikw pracy zespoowej.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wiczenia 60 godz.

Przygotowanie do wicze 50 godz.

Udzia w konsultacjach 10 godz.

Przygotowanie do testw 40 godz.

SUMA GODZIN 160

LICZBA PUNKTW ECTS 13

Jzyk wykadowy Jzyk angielski

30

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

-

Literatura Literatura podstawowa: Cotton, D., Falvey, D., Kent S. (2005) Market Leader Intermediate New Edition, Pearson Longman Johnson, Ch., (2000) Market Leader Intermediate and Finance, Pearson Longman Smith, T., (2000) Market Leader Business Law, Pearson Longman Langensch.-Hachette, M., (2000) Market Leader Business Grammar and Usage, Pearson Longman Literatura uzupeniajca: Longman Business Dictionary Paper (New Edition), Pearson Longman 2007 M. Swan Practical English Usage, Oxford University Press 2005 Oxford Wordpower, Oxford University Press

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

31

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Angielska korespondencja handlowa

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu -

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

filologia rosyjska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalizacyjny biznesowy-anglistyczny

Rok i semestr studiw rok I i II, semestr 1, 2, 3 i 4

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Marcin Grygiel

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

mgr Maria Puk, mgr Magdalena Wo

Cele zaj z przedmiotu

Celem kursu jest rozwijanie umiejtnoci jzykowo-komunikacyjnych w zakresie jzyka angielskiego biznesu w pimie i korespondencji handlowej (czytanie i pisanie), ksztatowanie kompetencji socjokulturowej studentw oraz rozwijanie ich samodzielnoci w zakresie ksztatowania rnorodnych kompetencji w quasi-realnych sytuacjach biznesowych, gdzie konieczna jest analiza i tworzenie tekstw. Treci programowe obejmuj poszerzanie bazy sownictwa specjalistycznego, rozwijanie znajomoci gramatyki i ortografii, poznawanie schematw pism urzdowych i formalnych, wiczenia pisemne z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych.

Wymagania wstpne Umiejtno konwersacji w jzyku angielskim, znajomo zasad wymowy i gramatyki, umiejtno tworzenia wypowiedzi pisemnych

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student zdobywa merytoryczn wiedz w zakresie angielskiego jzyka biznesu ze szczeglnym uwzgldnieniem korespondencji handlowej i biznesowej; przyswaja zasady poprawnego posugiwania si tym jzykiem, analizuje i tworzy wasne teksty. Opanowuje schematy pism, materia leksykalno-gramatyczny, poprawnie dobiera formy gramatyczne, stosuje waciw leksyk specjalistyczn. Umiejtnoci: Student poprawnie formuuje wypowiedzi pisemne w specjalistycznej odmianie jzyka angielskiego, waciwie interpretuje teksty pisane w tym jzyku, posiada bogaty zasb sownictwa specjalistycznego, dobiera waciwe formy gramatyczne i potrafi zastosowa waciwy schemat pisma. Kompetencje spoeczne: Student zachowuje ostrono i krytycyzm w stosunku do poprawnoci wasnych tekstw pisemnych, troszczy si o poprawno jzykow i merytoryczn tworzonych przez siebie tekstw, potrafi ocenia poprawno innych tekstw biznesowych w jzyku angielskim. Jest wiadomy koniecznoci pogbiania swojej wiedzy w zakresie angielskiej korespondencji handlowej i jej przydatnoci w pracy zawodowej.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wiczenia 90 godz. 15 godz. w sem. 1, 15 godz. w sem. 2, 30 godz. w sem. 3 i 30 godz. W sem 4, pomieszczenie dydaktyczne UR

Treci programowe

Treci merytoryczne

Liczba godzin

semestr 1

Podstawowe zasady tworzenia pism handlowych ukad, elementy pisma 7

32

Pisanie i analiza pism zwizanych z szukaniem i ubieganiem sie o prac: yciorys, list motywacyjny, referencje

8

semestr 2

Cechy korespondencji handlowej typowe zwroty i wyraenia 3

Korespondencja handlowa wewntrz i poza firm: raport i memo 6

Korespondencja finansowa: raport, zeznanie, statystyka 6

semestr 3

Korespondencja przesyana drog elektroniczn styl, akronimy 12

Korespondencja wewntrz firmy: gratulacje, podzikowanie, powitanie, poegnanie, przekazywanie dobrych i zych wiadomoci, przypomnienie

8

Korespondencja midzy firmami: zapytanie odpowied na zapytanie; oferta; zamwienie potwierdzenie zamwienia

10

semestr 4

Dokumenty potwierdzajce transakcje kupna-sprzeday 10

Analiza faktur, rachunkw i wycigw bankowych 10

Wzory pism procesowych i umw prawnych 10

Razem: 90

Metody dydaktyczne Analiza i interpretacja tekstw rdowych, pisanie tekstw, wiczenia pisemne

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z ocen na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajciach i prac pisemnych po sem. 1, 2, 3 i 4 sem., egzamin po 4 sem.

Metody i kryteria oceny Ocena pisanych tekstw na zajciach, analizy tekstw i prac domowych.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wiczenia 90 godz.

Przygotowanie do wicze 90 godz.

Udzia w konsultacjach 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu 40 godz.

SUMA GODZIN 230

LICZBA PUNKTW ECTS 14

Jzyk wykadowy Jzyk angielski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

-

Literatura Literatura podstawowa: L. Lougheed, Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing (2nd Edition), Pearson ESL 2002 A. Ashley, Oxford Handbook of Commercial Correspondence (New Edition), Oxford University Press 2003 S. Taylor, Model Business Letters, E-Mails and Other Business Documents, Longman 2003 B. Pawowska, Business Letters, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2009 Literatura uzupeniajca: M. Waraa-Wojtasik, W. Wojtasik, Business English. Business Communication, SuperMemo 2008 I. Badger, S. Pedley, English for Work: Everyday Business Writing, Longman-Pearson Education 2009

33

Longman Business Dictionary Paper (New Edition), Pearson Longman 2007 M. Swan Practical English Usage, Oxford University Press 2005 Oxford Wordpower, Oxford University Press

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

34

Sylabus

Nazwa przedmiotu Rosyjski jzyk biznesu

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot

Wydzia Filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny biznesowy-rusycystyczny

Rok i semestr studiw Rok II, semestr III i IV

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu

dr Grzegorz Zitala

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Mgr Magorzata Dziedzic, mgr Barbara Macig

Cele zaj z przedmiotu

- wyksztacenie u studentw umiejtnoci posugiwania si podstawow terminologi oraz leksyk z zakresu rosyjskiego jzyka biznesu

Wymagania wstpne Zaliczenie I roku studiw

Efekty ksztacenia

Wiedza: - prezentuje w mowie ustnej i pisemnej podstawow leksyk z zakresu rosyjskiego jzyka biznesu; - opisuje wspczesnego biznesmena, jego cechy charakteru predestynujce do osignicia sukcesw zawodowych; - nazywa rodzaje reklam, cechy charakterystyczne poszczeglnych typw reklam, wasny stosunek wobec reklamy; - charakteryzuje system bankowy, usugi oraz personel bankw; - wymienia i charakteryzuje rodzaje dziaalnoci gospodarczej oraz typy firm i wyposaenie biura; Umiejtnoci: - konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie wybranych zagadnie objtych programem nauczania; - tumaczy ustnie i pisemnie z pl. na ros. i z ros. na pl. teksty, zwizane z tematyk biznesow, np. handlem, negocjacjami, reklam, firm, systemem bankowym itp.) - waciwie reaguje i dobiera zasb leksykalny biorc udzia w rozmowie telefonicznej o charakterze subowym; - bierze udzia w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej jako pracodawca oraz pracobiorca prawidowo formuujc pytania i odpowiedzi, a take w negocjacjach waciwie dobierajc argumenty; Kompetencje spoeczne: - pracuje w parze bd grupie jzykowej;

35

- jest otwarty na opinie innych czonkw grupy w zakresie realizowanych na zajciach zagadnie.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wiczenia 30 godz., pomieszczenie dydaktyczne UR

Treci programowe

Lp. Tematyka Liczba godzin

1. Poznawanie si 6

2. Charakterystyka wspczesnego biznesmena 6

3. Rodzaje dziaalnoci gospodarczej 8

4. Prezentacja firmy rodzaje, dziaalno, pracownicy, rodzaje zatrudnienia, zarobki.

8

5. Wyposaenie biura 5

6. Rozmowa telefoniczna 6

7. Towar waciwoci i reklama 12

8. Handel 8

9. Negocjacje 9

10. Pienidze jednostki monetarne, patnoci, inwestycje 6

11. Banki rodzaje, usugi, personel, 8

12. Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna 8

Suma godzin 90

Metody dydaktyczne pisemne i ustne wiczenia komunikacyjne, prezentacje multimedialne, analiza i interpretacja tekstw rdowych, praca indywidualna, w parach oraz w grupach jzykowych

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Po semestrze III i IV zaliczenie z ocen na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajciach, kolokwiw, prac pisemnych i ustnych, opracowanych projektw, prezentacji.

Metody i kryteria oceny Ocena kocowa po semestrze III i IV na podstawie ocen czstkowych (ocen aktywnoci studenta oraz przygotowania do zaj, kolokwiw, kartkwek, prezentacji, projektw).

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta

wiczenia 90

przygotowanie do wicze 25

Udzia w konsultacjach 5

Suma godzin 120

Liczba punktw ECTS 4

Jzyk wykadowy rosyjski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

Literatura Literatura podstawowa: 1. Kobukowa L., Michakina I., Chawronina S., Dere

36

B., Tarsa J., Witkowska-Lewicka F., Jzyk rosyjski w sferze biznesu, Warszawa 2003. 2. Zitala G., Interkulturowa komunikacja ustna w polsko-rosyjskiej firmie, Rzeszw 2006. 3. Skiba R., Szczepaniak M., 1, Warszawa 1998. Literatura uzupeniajca: 1. Chwatow S., Hajczuk R., , Warszawa 2000. 2. Bondar N., Chwatow S., -, Warszawa 1998. 3. Kuca Z., Jzyk rosyjski w biznesie, Warszawa 2007. 4. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., Rosyjsko-polski sownik handlowy, Warszawa 2007. 5. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., Stawarz S., Polsko-rosyjski sownik handlowy, Warszawa 2007.

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

37

Sylabus

Nazwa przedmiotu Rosyjska korespondencja handlowa Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej Kod przedmiotu Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw Filologia rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny biznesowy-rusycystyczny Rok i semestr studiw Rok II i III Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Grzegorz Zitala Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Mgr Magorzata Dziedzic

Cele zaj z przedmiotu - wyksztacenie u studentw umiejtnoci posugiwania si podstawow terminologi oraz leksyk z zakresu korespondencji handlowej; - zapoznanie studentw z podstawowymi rodzajami pism urzdowych, ich gwnymi elementami oraz form; - zaznajomienie studentw z leksyk stosowan w: licie przewodnim, probie, zawiadomieniu, potwierdzeniu, zaproszeniu, podzikowaniu, monicie, zapytaniu ofertowym, odpowiedzi na zapytanie, ofercie, zamwieniu, kontrakcie, reklamacji, odpowiedzi na reklamacj, yciorysie, CV; Wymagania wstpne Zaliczenie I roku studiw

Efekty ksztacenia

Wiedza: - prezentuje w mowie ustnej i pisemnej podstawow leksyk z zakresu rosyjskiej korespondencji handlowej; - nazywa w jzyku rosyjskim rne rodzaje korespondencji handlowej, okrela ich struktur, form oraz charakterystyczne zwroty; Umiejtnoci:

- formuuje oraz tumaczy z pl. na ros. i z ros. na pl. wybrane rodzaje pism z zakresu korespondencji handlowej (list przewodni, prob, zawiadomienie, potwierdzenie, zaproszenie, podzikowanie, monit, zapytanie ofertowe, odpowied na zapytanie, ofert, zamwienie, kontrakt, reklamacj, odpowied na reklamacj, yciorys, CV); Kompetencje spoeczne:

- pracuje w parze bd grupie jzykowej; - jest otwarty na opinie innych czonkw grupy w zakresie realizowanych na zajciach zagadnie.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji wiczenia 90 godz., pomieszczenie dydaktyczne UR

Treci programowe

Lp. Tematyka Liczba godzin

1. Informacja oglna (Podstawowe elementy listu. Pozycja danych firmowych. Data i miejsce sporzdzenia listu. Identyfikator listu. Jak

8

38

adresujemy listy? Temat sprawy. Grzecznociowy zwrot otwierajcy. Grzecznociowy zwrot zamykajcy. Stanowisko, podpis. Zaczniki. Schemat listu handlowego).

2. List przewodni 4

3. Proba 4

4. Zawiadomienie 4

5. Potwierdzenie 4

6. Zaproszenie 4

7. Podzikowanie 2

8. Monit 7

9. Zapytanie Odpowied na zapytanie 7

10. Oferta 5

11. Zamwienie 5

12. Kontrakt 25

13. Reklamacja Odpowied na reklamacj 6

14. yciorys, CV 5

Suma godzin 90

Metody dydaktyczne pisemne wiczenia komunikacyjne, prezentacje multimedialne, analiza i interpretacja tekstw rdowych, wiczenia o charakterze translatologicznym, praca indywidualna, w parach oraz w grupach jzykowych

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Po semestrze 3 i 4 zaliczenie z ocen na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajciach, kolokwiw, prac pisemnych, tumacze. Po semestrze 5 egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceny Prezentacje wynikw pracy w domu i na zajciach w formie ustnej i pisemnej, kartkwki, aktywne uczestnictwo w zajciach, kolokwia.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta

wiczenia 90

przygotowanie do wicze 30

udzia w konsultacjach 10

przygotowanie do kolokwiw i egzaminu

45

Suma godzin 175

Liczba punktw ECTS 7

Jzyk wykadowy rosyjski Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

-

Literatura Literatura podstawowa: Zitala G., 2010, Rosyjska korespondencja subowa w wiczeniach ze sownikiem rosyjsko-polskim.

-

, Wyd. UR, Rzeszw, 275 s. Literatura uzupeniajca:

39

wirepo I., 2001, Rosyjska korespondencja handlowa, PWE, Warszawa. Lubocha-Kruglik J., Zobek T., Zych A., 2001, Rosyjsko-polski sownik tematyczny. Ekonomia, PWN, Warszawa. Lubocha-Kruglik J., Zobek T., Zych A., 2001, Rosyjsko-polski sownik tematyczny. Ekonomia, PWN, Warszawa. Listwan J., 1994, Korespondencja handlowa w jzyku rosyjskim dla ekonomistw, Wyd. WSP, Krakw. Kienzler I., 1995, , Ivax, Gdynia. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., 1996, Rosyjsko-polski sownik handlowy, PWN, Warszawa-Krakw. Bondar N., Chwatow S., 1998, -. 1. Kurs przygotowujcy do egzaminu na midzynarodowy

certyfikat z jzyka rosyjskiego, Rea, Warszawa. Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

40

Sylabus

Nazwa przedmiotu Geografia gospodarcza Rosji

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny biznesowy-rusycystyczny

Rok i semestr studiw Rok III, semestr V i VI

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Dr Grzegorz Zitala

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Mgr Magorzata Dziedzic

Cele zaj z przedmiotu

- wyksztacenie u studentw umiejtnoci posugiwania si podstawow terminologi oraz leksyk z zakresu geografii gospodarczej; - zapoznanie studentw z podstawowymi informacjami na temat: ustroju pastwowego Rosji i skadu narodowociowego; - zaznajomienie studentw z wybranymi elementami geografii fizycznej, podziaem Rosji na okrgi federalne i regiony ekonomiczne; - zapoznanie studentw z zasobami naturalnymi poszczeglnych regionw ekonomicznych Rosji oraz warunkami klimatyczno-geograficznymi, a take produkcj przemysow

Wymagania wstpne Zaliczenie II roku studiw

Efekty ksztacenia

Wiedza: - prezentuje w mowie ustnej i pisemnej podstawow leksyk z zakresu geografii gospodarczej; - wymienia okrgi federalne oraz regiony ekonomiczne Rosji; - charakteryzuje regiony gospodarcze Rosji pod wzgldem geograficznym, obecnoci zasobw naturalnych oraz produkcji przemysowej: Pnocno-Zachodni, Pnocny, Centralny, Powoaski, Woasko-Wiacki, Centralno-Czarnoziemny, Pnocnokaukaski, Uralski, Zachodniosyberyjski, Wschodniosyberyjski, Dalekowschodni; Umiejtnoci: - tumaczy z jz. ros. na pl. i z pl. na ros. podstawowe zwroty z zakresu geografii gospodarczej; - konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie omawianych zagadnie; Kompetencje spoeczne: - bierze aktywny udzia w dyskusjach dotyczcych omawianych na zajciach zagadnie; - pracuje w parze bd grupie jzykowej;

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

wiczenia 60 godz., pomieszczenie dydaktyczne UR

Treci programowe

Lp. Tematyka Liczba godzin

1. Podstawowa terminologia i leksyka w geografii gospodarczej. 4

41

2. Kwestie oglne: ustrj pastwowy Rosji, skad narodowociowy, elementy geografii fizycznej. Symbole pastwowe Federacji Rosyjskiej. Podzia Rosji na okrgi federalne i regiony ekonomiczne.

6

3. Region Pnocno-Zachodni 6

4. Region Pnocny 6

5. Region Centralny 6

6. Powoaski 4

7. Woasko-Wiacki 4

8. Centralno-Czarnoziemny 4

9. Pnocnokaukaski 4

10. Uralski 4

11. Zachodniosyberyjski 4

12. Wschodniosyberyjski 4

13. Dalekowschodni 4

Suma godzin 60

Metody dydaktyczne wiczenia komunikacyjne ustne i pisemne, prezentacje multimedialne, analiza i interpretacja tekstw rdowych, wiczenia kartograficzne, metody aktywizujce, np. projekty, dyskusje, praca indywidualna, w parach oraz w grupach jzykowych

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Po semestrze letnim zaliczenie z ocen na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajciach, kolokwiw, projektw, prac pisemnych i zada ustnych.

Metody i kryteria oceny Prezentacje projektw, prezentacje wynikw pracy w domu i na zajciach w formie ustnej i pisemnej, kartkwki, aktywne uczestnictwo w zajciach, kolokwia.

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta

wiczenia 60

przygotowanie do wicze 150

praca samodzielna na podstawie podanych rde

40

udzia w konsultacjach 20

przygotowanie do kolokwiw 30

Suma godzin 300

Liczba punktw ECTS 12

Jzyk wykadowy rosyjski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

-

Literatura Literatura podstawowa: Zitala G., 2006, Geografia gospodarcza Rosji. , Rzeszw. Zitala G., 2009, Geografia gospodarcza Rosji w wiczeniach.

. Economic Geography of Russia in exercises.

La geografia economica russa attaverso la grammatica. La

geografa humana y econmica de Rusia en ejercicios, Rzeszw.

42

Literatura uzupeniajca: .., 2002, , - -. .., .., 2004, . ,

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

43

SYLABUS

Nazwa przedmiotu ROSYJSKA MARKA HANDLOWA

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu -

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

filologia rosyjska, specjalizacja rosyjski i angielski jzyk biznesu

studia I stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalizacyjny biznesowy-rusycystyczny

Rok i semestr studiw III, sem. 6

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Grzegorz Zitala

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Grzegorz Zitala

Cele zaj z przedmiotu

Wykad ma za zadanie: - zapoznanie studentw z najwaniejszymi markami radzieckimi i rosyjskimi, z rodzajami produkowanych wyrobw, nazwami i charakterystyk producentw marek; - zapoznanie studentw z leksyk specjalistyczn z zakresu terminologii gospodarczej w jzyku rosyjskim.

Wymagania wstpne znajomo leksyki ekonomicznej w jzyku rosyjskim

Efekty ksztacenia

Wiedza: - nazywa podstawowe marki radzieckie i rosyjskie, - wymienia nazwy wyrobw i opisuje ich producentw, - rozpoznaje najwaniejsze marki handlowe w Rosji, - dobiera producentw do logo marki. Umiejtnoci: - analizuje rozwj marek w Rosji, stan gospodarki rosyjskiej, dziaalno gospodarcz producentw marek, - opisuje po rosyjsku marki radzieckie i rosyjskie, - sporzdza prezentacje multimedialne o markach. Kompetencje spoeczne: - pracuje w zespole i samodzielnie, - dy do poszerzania zakresu wiedzy dotyczcej marek handlowych w Rosji, - dyskutuje na temat roli marki handlowej, jej wyboru przez konsumentw.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

wykad 15 godz. w semestrze w pomieszczeniu dydaktycznym UR

Treci programowe

Lp. Tematy wykadw liczba godz.

1. Podstawowe pojcia: trademark - , ; , , , , , , (brand attributes), (brand essence), (brand identity), (brand image), (brand power), (brand relevance), (brand leverage), (brand loyalty), (brand

1

44

awareness).

2. Marki radzieckie: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , -134.

3

3. Marki rosyjskie: 3.1. wdka (, , , , , , , , , , , , ) 3.2. piwo (, , , , , , , , , , ) 3.3. samochody (Lada, , , ) 3.4. soki (, -, , , , , , J7, , ) 3.5. wyroby cukiernicze (, , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , , !, , , , ) 3.6. kosmetyki ( , , 32, , , , , , , -, , , , , , , WOW, -, , , , , , , , , , Mirra, , , , Krasa) 3.7. papierosy ( I, , ) 3.8. banki (, , ) 3.9. czno komrkowa (, ) 3.10. wyroby misne (N, , ).

11

razem: 15

Metody dydaktyczne wykad z prezentacj multimedialn

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia zaliczenie z ocen, ocena zaliczeniowa semestralna na podstawie testu leksykalno-gramatyczno-realioznawczego oraz prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceny Ocena formuujca: odniesienie do pkt. 1 ocena aktywnoci studenta podczas zaj odniesienie do pkt. 2 ocena aktywnoci studenta podczas zaj i przygotowanej prezentacji o wybranej marce radzieckiej. odniesienie do pkt. 3 ocena aktywnoci studenta podczas zaj i przygotowanej prezentacji o wybranej marce rosyjskiej. Ocena podsumowujca: ocena kocowa na podstawie ocen czstkowych, ocen z prezentacji i kolokwium.

45

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wykad 15

przygotowanie do zaj 30

przygotowanie do kolokwium 30

przygotowanie prezentacji 45

SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTW ECTS 4

Jzyk wykadowy rosyjski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

-

Literatura Literatura podstawowa: 1. Marketing w Rosji, http://cmo.cxo.pl/cgi-bin/ 1. Deichsel ., Postler., Brands as a management task in present-day Russia www.rusbrand.com/docs/Russian_Trade_Marks_en.pdf

1. Name is Money. The most valued brands in Russia, www.interbrand.com/images/studies/BusinessWeek_Russi

a_e.pdf

1. ., 50 6% , http://www.romir.ru 1. : , , http://www.4p.ru/main/research/140223/ 1. ., ., ., , http://www.runewsweek.ru/economics/8695/ 3.1. Najcenniejsze rosyjskie marki to alkohole, http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/michalki/ 1. Najpopularniejsze marki wasne w Rosji 2007, http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/26045/-1/39 3.1. Rosja wdk stoi, http://www.wprost.pl/ar/182246/Rosja-wodka-stoi/ 3.2. Rynek piwa w Rosji, http://www.eksportuj.pl/artykul/ 3.2. , http://www.4p.ru/main/research/96737/ 3.3. 1,8 , http://www.4p.ru/main/research/10689/ 3.3. , http://www.4p.ru/main/research/103244/ 3.4. . (2007-2008), http://www.4p.ru/main/research/132811/ 3.5. : , http://www.4p.ru/main/research/3631/ 3.5. , http://foodretail.ru/news/read?id=211381 3.6. 10 , http://www.sympaty.net/20080712/mif-rossijskoj-kosmetike/

46

3.6. , http://www.4p.ru/main/research/17661/ 3.10. " .

. . ", http://www.4p.ru/main/research/133543/

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

47

PRZEDMIOTY MODUU TRANSLATORYCZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

48

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Teoria przekadu

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu -

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska: specjalizacja rosyjski i angielski jzyk biznesu; translatoryka

Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny translatologiczny / biznesowy-rusycystyczny

Rok i semestr studiw I / 1

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Dr Dorota Chudyk

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Prof. dr hab. Zofia Czapiga

Cele zaj z przedmiotu

Zasadniczym celem zaj jest zapoznanie studentw z przekadem, jego etapami, technikami i strategiami, z poziomami ekwiwalencji przekadowej oraz rodzajami przekadu. Wymagania wstpne Oglna wiedza lingwistyczna zdobyta w dotychczasowej edukacji

szkolnej

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student przyswaja informacje dotyczce istoty przekadu, jego etapw, technik i strategii oraz poziomw ekwiwalencji przekadowej; zapoznaje si z osobliwociami przekadu rnorodnych tekstw specjalistycznych Umiejtnoci: Student zdobdzie umiejtnoci translatorskie podczas praktycznych zaj z przekadu Kompetencje spoeczne: Student zachowuje otwarto na wzbogacanie wiedzy, chtnie podejmuje si rozwizania postawionego zadania.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

Wykad 15 godz.

Treci programowe

Lp. Treci programowe Ilo godz.

1. Jzyki specjalistyczne jako podstawowy system jzyka oglnego. 2 2. Definicja jzyka specjalistycznego. Cechy charakterystyczne jzyka

specjalistycznego. 2

3. Charakterystyka przekadu tekstu specjalistycznego, jego jako. 2 4. Jzyk prawny i prawniczy. 2 5. Jzyk naukowy i naukowo-techniczny. 2 6. Jzyk ekonomiczny. Jzyk komunikacji handlowej. 2 7. Analiza wybranych odmian jzyka. 3

Razem: 15

Metody dydaktyczne Wykad

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z ocen

Metody i kryteria oceny Pozytywna ocena z kocowej pracy kontrolnej.

49

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta

Udzia w zajciach 15 przygotowanie referatu 15 studiowanie literatury przedmiotu 150 przygotowanie si do kolokwium 20 Suma godzin 200 Liczba punktw ECTS 8

Jzyk wykadowy polski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

_

Literatura Literatura obowizkowa: J. Piekos, Podstawy przekadoznawstwa. Od teorii do praktyki, Warszawa 2003 J. Lukszyn, W. Zmarzer, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa 2001 L. wirepo, Rosyjska korespondencja handlowa, Warszawa 1997 Literatura pomocnicza: W. Nowicki, O ciso poj i kultur sowa w technice, Warszawa 1978 J. Lukszyn (red.), Jzyki specjalistyczne. Metajzyk lingwistyki, Warszawa 2001 G. Ojcewicz, Podstawy translatoryki., Gdask 1991 J. Piekos, Przekad i tumacz we wspczesnym wiecie, Warszawa 1993 O. Wojtasiewicz, Wstp do teorii tumaczenia. Wydanie II, Warszawa 1992 .., , 1975 . , . , , 1980

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

50

SYLABUS

Nazwa przedmiotu Jzyki specjalistyczne

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu -

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia rosyjska: specjalizacja rosyjski i angielski jzyk biznesu; translatoryka

Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny translatologiczny / biznesowy

Rok i semestr studiw I / 1

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu Prof. dr hab. Zofia Czapiga

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Prof. dr hab. Zofia Czapiga

Cele zaj z przedmiotu

Zapoznanie studentw z rodzajami jzykw specjalistycznych oraz z cechami charakterystycznymi wybranych jzykw Wymagania wstpne Oglna wiedza lingwistyczna zdobyta w dotychczasowej edukacji

szkolnej

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student przyswaja informacje o specyfice wybranych jzykw zawodowych. Umiejtnoci: Student rozpoznaje poszczeglne odmiany jzyka, dobiera typowe cechy wyrniajce, rozpoznaje teksty specjalistyczne. Kompetencje spoeczne: Student akceptuje rnorodno jzykw specjalistycznych, zachowuje otwarto na wzbogacanie wiedzy, chtnie podejmuje si rozwizania postawionego zadania.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

Wykad 30 godz.

Treci programowe

Treci programowe Ilo godz.

1. Jzyki specjalistyczne jako podstawowy system jzyka oglnego. 4 2. Definicja jzyka specjalistycznego. Cechy charakterystyczne jzyka

specjalistycznego. 4

3. Charakterystyka przekadu tekstu specjalistycznego, jego jako. 4 4. Jzyk prawny i prawniczy. 4 5. Jzyk naukowy i naukowo-techniczny. 4 6. Jzyk ekonomiczny. Jzyk komunikacji handlowej. 4 7. Analiza wybranych odmian jzyka. 6 Razem: 30

Metody dydaktyczne Wykad

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie z ocen na podstawie obecnoci na zajciach, pozytywnej oceny z referatu i kolokwium

Metody i kryteria oceny Pozytywna ocena z kocowej pracy kontrolnej.

51

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

Udzia w zajciach 30

przygotowanie referatu 35

studiowanie literatury przedmiotu

140

przygotowanie si do kolokwium 20

SUMA GODZIN 225

LICZBA PUNKTW ECTS 9

Jzyk wykadowy polski

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

_

Literatura Literatura obowizkowa: J. Piekos, Podstawy przekadoznawstwa. Od teorii do praktyki, Warszawa 2003 J. Lukszyn, W. Zmarzer, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa 2001 L. wirepo, Rosyjska korespondencja handlowa, Warszawa 1997 Literatura pomocnicza: W. Nowicki, O ciso poj i kultur sowa w technice, Warszawa 1978 J. Lukszyn (red.), Jzyki specjalistyczne. Metajzyk lingwistyki, Warszawa 2001 Podstawy technolingwistyki, pod red. J. Lukszyna, Warszawa 2008 S. Mikoajczak, Skadnia tekstw specjalistycznych (dyscypliny humanistyczne), Pozna 1990

Podpis koordynatora przedmiotu

Podpis kierownika jednostki

52

SYLABUS

Nazwa przedmiotu WPROWADZENIE DO TUMACZENIA PRZYSIGEGO

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny Katedra Filologii Rosyjskiej

Kod przedmiotu -

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

filologia rosyjska, specjalizacja translatoryka

studia I stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot specjalizacyjny translatologiczny

Rok i semestr studiw I/1

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Dorota Chudyk

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Dorota Chudyk

Cele zaj z przedmiotu

wiczenia maj za zadanie: - zapoznanie studentw ze specyfik zawodu tumacza przysigego oraz zasadami sporzdzania tumacze powiadczonych.

Wymagania wstpne Podstawowa wiedza z zakresu translatoryki oglnej

Efekty ksztacenia

Wiedza: Student przyswaja informacje na temat zawodu tumacza przysigego i jego statusu we wspczesnym wiecie, organizacji zawodowych tumaczy, zapoznaje si z zasadami etyki i praktyki zawodowej, warsztatem i organizacj pracy tumacza przysigego. Umiejtnoci: Student zdobywa umiejtnoci dotyczce zasad sporzdzania tumacze powiadczonych, potrafi wykorzysta je w praktyce Kompetencje spoeczne: Student dy do poszerzania zakresu wiedzy dotyczcej zawodu tumacza i sporzdzania tumacze, przygotowuje si do penienia funkcji tumacza i przestrzegania zasad etyki zawodewej

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

wykad 30 godz. w semestrze

Treci programowe

L.P. Tematyka Liczba godzin

1. Historia zawodu. Rozwj praktyki i teorii przekadoznawstwa. Szkoy tumaczy na wiecie i w Polsce.

2

2. Historia statusu polskiego tumacza przysigego. Jak zosta tumaczem przysigym? Egzamin na tumacza, narzdzia pracy, prawa i obowizki tumacza przysigego.

4

3. Organizacje zawodowe tumaczy Midzynarodowa Federacja Tumaczy. Polskie organizacje tumaczy historia powstania i teraniejszo.

2

4. Zasady etyki zawodowej - 1 (obowizek zachowania starannoci i wiernoci, szczeglnej bezstronnoci, zachowania tajemnicy zawodowej, doskonalenia kwalifikacji zawodowych, korzystania z pomocy warsztatowych, pomocy w wypadku losowym, obowizek dzielenia si wiedz)

4

53

5. Zasady etyki zawodowej 2 (godno osoby zaufania publicznego, uzasadniona odmowa tumaczenia, niemono wykonania tumaczenia, prawo dostpu do materiaw pomocniczych i konsultacji z rodowitym znawc jzyka, wynagrodzenie tumacza przysigego)

4

6. Zasady praktyki zawodowej zasady wykonywania tumacze pisemnych. 4 7. Kwalifikacje tumacza przysigego - specjalnoci translatorskie, kwalifikacje

idealnego" tumacza przysigego, stae doskonalenie zawodowe. 4

8. Warsztat tumacza przysigego - Podstawy tumaczenia prawniczego. Zasady: jednego jzyka docelowego, waciwego rejestru jzyka docelowego, jednego ekwiwalentu dla tego samego pojcia, rnych ekwiwalentw dla rnych poj, priorytetu terminologii zalecanej, maksymalnego podobiestwa wybranych ekwiwalentw, tworzenia ekwiwalentw jzykowych w systemach nieprzystawalnych, staego zwizku z kultur jzyka rdowego, zachowania cech jzyka typowych dla epoki. Tumaczenie dosowne, literalne i transpozycyjne.

4

9. Organizacja pracy tumacza przysigego - Wsppraca ze zleceniodawc, Przyjmowanie i wydawanie tumaczenia, Przechowywanie dokumentw, Wygld tekstu tumaczenia.

2

Razem 30

Metody dydaktyczne wykad

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia zaliczenie z ocen, ocena zaliczeniowa na podstawie ocen czstkowych z prac pisemnych i kolokwiw

Metody i kryteria oceny Ocena aktywnoci studenta podczas zaj, ocena kolokwium

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wykad 30

przygotowanie do zaj 50

przygotowanie do kolokwiw 50

przygotowanie domowych prac pisemnych

40

udzia w konsultacjach 10

SUMA GODZIN 180

LICZBA PUNKTW ECTS 6

Jzyk wykadowy rosyjski