studia 1. stopnia stacjonarne kierunek: filologia polska...

of 50 /50
1 Sylabusy przedmiotów modułu I filologicznego studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 2013/2014 I C3. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH SPIS TREŚCI IC3/21 GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA POLSKIEGO (SEMESTR I-III, WYKŁAD I KONWERSATORIUM)……………………………………………………………………………………………2, 9 IC3/22 STYLISTYKA PRAKTYCZNA………………………………………………….... ...............................14 IC3/23 KULTURA JĘZYKA…………………………………………………………………………………………19 IC3/24 LEKSYKOLOGIA I LEKSYKOGRAFIA……………………………………………………………….24 IC3/25 LINGWISTYKA TEKSTU……………………………………………………...…………………………27 IC3/26 PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA…………………………………………...………………………32 IC3/27 GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA POLSKIEGO Z ELEMENTAMI HISTORII JĘZYKA (WYKŁAD I KONWERSATORIUM)……………………………………………..…………………..37

Author: buikhanh

Post on 27-Feb-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Sylabusy przedmiotw moduu I filologicznego

studia 1. stopnia stacjonarne KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA, rok akademicki 2013/2014

I C3. MODU PRZEDMIOTW JZYKOZNAWCZYCH

SPIS TRECI

IC3/21 GRAMATYKA OPISOWA JZYKA POLSKIEGO (SEMESTR I-III, WYKAD

I KONWERSATORIUM)2, 9

IC3/22 STYLISTYKA PRAKTYCZNA...................................14

IC3/23 KULTURA JZYKA19

IC3/24 LEKSYKOLOGIA I LEKSYKOGRAFIA.24

IC3/25 LINGWISTYKA TEKSTU...27

IC3/26 PODSTAWY JZYKOZNAWSTWA...32

IC3/27 GRAMATYKA HISTORYCZNA JZYKA POLSKIEGO Z ELEMENTAMI HISTORII

JZYKA (WYKAD I KONWERSATORIUM)....37

2

I C MODU PRZEDMIOTW KIERUNKOWYCH

IC3 MODU JZYKOZNAWCZY

IC3/21 GRAMATYKA OPISOWA JZYKA POLSKIEGO (SEMESTR

I i II, WYKAD I KONWERSATORIUM) rok akademicki 2013/2014

Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka polskiego

Nazwa jednostki

prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Polskiej/ Zakad Jzyka Polskiego

Kod przedmiotu IC3/21

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia polska pierwszego stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot kierunkowy jzykoznawczy

Rok i semestr studiw rok pierwszy/semestr pierwszy, drugi

Imi i nazwisko

koordynatora przedmiotu

dr M. Krauz

Imi i nazwisko osoby

prowadzcej (osb

prowadzcych) zajcia

z przedmiotu

Wykad: dr U. Gajewska, dr J. Litwin, dr M. Krauz, dr W. Kochmaska Konwersatoria: dr U. Gajewska, dr J. Litwin, dr M. Krauz, dr W. Kochmaska, dr R. Sabczyski

Cele zaj z przedmiotu

C1. Student/-ka zapozna si z terminologi dotyczc fonetyki z fonologi, morfologii (sowotwrstwo i fleksja) C2. Ksztacenie umiejtnoci analizy i oceny zjawisk jzykowych zachodzcych we wspczesnym jzyku polskim (na poziomie fonetycznym, fonologicznym oraz morfologicznym). C3. Student/-ka dziki poznaniu regu poprawnej wymowy, budowy sowotwrczej wyrazw oraz ich odmiany, wyksztaci potrzeb dbania o precyzyjne, poprawne i logiczne jzykowe wyraanie myli i pogldw. Wymagania

wstpne Student/-ka zdoby wiedz, umiejtnoci i kompetencje w posugiwaniu si jzykiem polskim zgodne z wymogami minimum programowego dla gimnazjum i szkoy redniej (rok 1, sem. pierwszy) i pierwszego semestru I roku studiw (rok 1, sem. drugi)

3

Efekty

ksztacenia Wiedza: IC3/21_W01 Student/-ka zna podstawow terminologi stosowan w zakresie bada systemu fonetycznego, fonologicznego i morfologicznego (sowotwrstwo i fleksja imienna) jzyka polskiego. IC3/21_W02 Student/-ka zna i rozumie podstawowe metody analizy zjawisk fonetycznych, sowotwrczych i morfologicznych w jzyku. Umiejtnoci: IC3/21_U01 Student/-ka potrafi wyszukiwa, analizowa, selekcjonowa zjawiska fonetyczne, sowotwrcze i morfologiczne jzyka polskiego. Kompetencje spoeczne: IC3/21_K01 Student/-ka stosuje reguy jzykowe w zakresie fonetyki, sowotwrstwa i fleksji dla poprawnego wyraania myli i pogldw.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

Wykad - 15 godzin /semestr 1 + 15 godzin /semestr 2 = 30 godzin

Konwersatorium 30 godzin /semestr 1 + 30 godzin /semestr 2 = 60 godzin

Treci programowe

rozkad tematw wykadw ilo godzin

Fonetyka i fonologia przedmiot bada, pojcie goski i fonemu, budowa narzdw mowy. Wymowa bardzo staranna, staranna, potoczna.

1 godz.

Konsonantyzm. Kryteria charakterystyki spgosek. Psamogoski i ich warianty.

1 godz.

Wokalizm. Kryteria charakterystyki samogosek. Realizacja samogosek nosowych w rnych kontekstach z uwzgldnieniem rnych typw wymowy.

1 godz.

Upodobnienia fonetyczne. Podzia upodobnie ze wzgldu na typy wyrae, kierunek wpywu oraz cech, ktrej dotyczy wpyw ssiedztwa fonetycznego. Upodobnienia pod wzgldem dwicznoci. Rnice regionalne w realizacji pocze midzywyrazowych.

1 godz.

Upodobnienia pod wzgldem gwnego miejsca artykulacji. Upodobnienia pod wzgldem sposobu artykulacji.

1 godz.

Akcent oksytoniczny, paroksytoniczny i proparoksytoniczny. Tendencje we wspczesnej polszczynie. Wyrazy akcentowane i nieakcentowane.

1 godz.

Fonologia i jej dziay. Pojecie fonemu. Przegld cech dystynktywnych w jzyku polskim. Allofony kombinatoryczne i fakultatywne. Typy opozycji fonologicznych.

1 godz.

Miejsce sowotwrstwa w systemie jzykowym. Morfem. Rne klasyfikacje morfemw. Morfem a formant sowotwrczy. Analiza morfemowa, fleksyjna i sowotwrcza wyrazu.

1 godz.

4

Podstawowe pojcia sowotwrcze. Wyraz motywowany (derywat). Derywaty proste i zoone, waciwe i asocjacyjne. Podstawa sowotwrcza i sposoby jej wyraania. Podstawa zwizana.

1 godz.

Czony derywatu: temat sowotwrczy i formant sowotwrczy. Rodzaje tematu, dezintegracja tematu, alternacje morfologiczne w temacie sowotwrczym jakociowe i ilociowe. Formanty afiksalne, paradygmatyczne, alternacyjne i prozodyczne. Morfem a formant sowotwrczy.

2 godz.

Rodzaje derywacji. Charakterystyka derywacji prostych: prefiksalnej, sufiksalnej, interfiksalnej, postfiksalnej, paradygmatycznej, alternacyjnej, dezintegralnej, prozodycznej. Derywacje zoone.

2 godz.

Klasyfikacja konstrukcji sowotwrczych ze wzgldu na funkcje formantw. Derywaty transpozycyjne, modyfikacyjne i mutacyjne. Warto kategorialna, kategoria sowotwrcza, typ sowotwrczy.

2 godz.

Charakterystyka kategorii rzeczownika. Rzeczowniki prefiksalne i pochodne od wyrae syntaktycznych. Zoenia i zrosty.

2godz.

Kategorie sowotwrcze przymiotnikw i przyswkw. 2 godz.

Czasowniki dewerbalne i odimienne. 2 godz.

Kategorie gramatyczne i morfologiczne oraz typologia kategorii morfologicznych - sposoby wyraania kategorii.

2 godz.

Podzia wyrazw na temat fleksyjny i kocwk. Paradygmat wzorzec odmiany.

2 godz.

Zasb kategorii imiennych j. polskiego - przypadek, liczba, rodzaj oraz ich wykadniki w rnych czciach mowy.

2 godz.

Funkcje skadniowe oraz klasyfikacje semantyczne i formalne imiennych czci mowy rzeczownikw, przymiotnikw, liczebnikw i zaimkw.

2 godz.

Przegld kocwek paradygmatu rzeczownikowego, przymiotnikowego, liczebnikowego i zaimkowego.

1 godz.

Razem: 30 godzin

rozkad tematw konwersatoriw ilo godzin

Przedmiot bada fonetyki, metody bada . Budowa i funkcje narzdw mowy czowieka.

2 godz.

Metody zapisu gosek, alfabet fonetyczny. Rne propozycje zapisu dwikw mowy w zalenoci od realizacji samogosek nosowych. wiczenia praktyczne.

2 godz.

Spgoski w jzyku polskim i ich charakterystyka artykulacyjna. Spgoski waciwe, sonorne i przejciowe.

2 godz.

Opis samogosek jzyka polskiego i rne kryteria ich klasyfikacji. Cechy artykulacyjne samogosek. Samogoski niezgoskotwrcze.

2 godz.

Samogoski nosowe i ich kontekstowe realizacje. Warianty kombinatoryczne.

2 godz.

Mechanizm upodobnie w wietle faz artykulacji goski. Klasyfikacje upodobnie w wietle rnych kryteriw.

2 godz.

Upodobnienia pod wzgldem dwicznoci wiczenia praktyczne. 2 godz.

5

Upodobnienia pod wzgldem miejsca artykulacji. 2 godz. Upodobnienia z uwagi na sposb zblienia narzdw mowy. 2 godz. Upodobnienia pod wzgldem miejsca i sposobu artykulacji. Redukcje grup spgoskowych.

2 godz.

Rnice regionalne w wymowie pocze midzywyrazowych wymowa udwiczniajca i ubezdwiczniajca.

2 godz.

Zasady akcentowania w jzyku polskim, zestroje akcentowe, akcent wyrazowy i zdaniowy.

2godz.

Podstawowe pojcia sowotwrstwa: podstawa sowotwrcza, derywat, temat sowotwrczy, formant. Analiza praktyczna z uwzgldnieniem rnych typw podstaw sowotwrczych.

2 godz.

Wymiany funkcjonalne gosek w tematach sowotwrczych. Budowa, typologia i funkcje formantw sowotwrczych. Klasyfikacja derywatw ze wzgldu na funkcje formantw.

2 godz.

Kolokwium z wiedzy praktycznej z zakresu fonetyki 2 godz. semestr 1razem: 30 godzin

Sowotwrstwo rzeczownika. Kategorie sowotwrcze rzeczownikw i formanty je obsugujce.

2 godz.

Derywaty rzeczownikowe mutacyjne. wiczenia praktyczne. 2 godz. Derywaty rzeczownikowe modyfikacyjne analiza przykadw. 2 godz. Derywaty rzeczownikowe transpozycyjne - wiczenia praktyczne. 2 godz. Budowa formalna i struktura semantyczna rzeczownikw pochodnych od wyrae przyimkowych. Rzeczowniki zoone. Zoenia waciwe, jednostronne i quasi-zoenia.

2 godz.

Sowotwrstwo przymiotnika przymiotniki odrzeczownikowe, odczasownikowe i odprzymiotnikowe wiczenia praktyczne.

2 godz.

Sowotwrstwo czasownika czasowniki pochodne odimienne i adwerbalne .

2 godz.

Kolokwium z zakresu sowotwrstwa 1 godz. Klasyfikacja morfemw. Pojcie kategorii gramatycznej, morfologicznej, typologia kategorii morfologicznej. Sposoby wyraania kategorii (fleksja, aglutynacja, formy analityczne, alternacja). Temat fleksyjny i jego warianty. Kocwka fleksyjna kocwki rwnolege i oboczne. Analiza poj na przykadach.

2 godz.

Przegld kategorii morfologicznych jzyka polskiego. Kategoria przypadka. . Podzia rzeczownikw na deklinacje w ujciu tradycyjnym i wspczesnym. Czynniki wpywajce na rozkad kocwek w deklinacjach.

2 godz.

Kategoria liczby i jej wykadniki w rnych czciach mowy. Deklinacja rzeczownikw mskich.

2 godz.

Kategoria rodzaju gramatycznego wykadniki dla rnych czci mowy. Przegld kocwek w deklinacji nijakiej rzeczownikw.

2 godz.

Kocwki w deklinacji rzeczownikw eskich. Osobliwoci w odmianie rzeczownikw. Deklinacja mieszana rzeczownikw.

2 godz.

Odmiana przymiotnikw, zaimkw przymiotnych i liczebnikw porzdkowych. Odmiana zaimkw (formy mianownikowe, formy enklityczne, supletywizm w tematach, paradygmaty defektywne).

2 godz.

Odmiana liczebnikw gwnych zbiorowych i partytywnych. Zwizki 2 godz.

6

syntaktyczne rnych czci mowy z liczebnikiem. Przyswek. Kolokwium z zakresu fleksji imiennej 1 godz.

30 godzin cznie konwersatoriw (semestr pierwszy i drugi) 60 godzin

Metody

dydaktyczn

e

Wykad wykad, wykad z dyskusj, wykad z prezentacj multimedialn Konwersatoria analiza przykadw, analiza tekstw rdowych poczona z rozwizywaniem zada, praca w grupach, dyskusja

Sposb(y) i

forma(y)

zaliczenia

Konwersatoria: Ocena formatywna (bieca): F1. Ocena stopnia komunikowania si na linii student prowadzcy, aktywnoci, zrozumienia omawianej tematyki przedmiotu (kadorazowo podczas trwania zaj); F2. Ocena zadanej pracy w grupach (przygotowanie prezentacji, przedstawienie wynikw wasnych bada itp.); Ocena podsumowujca: P1. Ocena z kolokwium na koniec semestru (obejmujca tematyk wszystkich zaj)*; *Wskazane formy ocen odnosz si do wszystkich zaoonych w niniejszym sylabusie efektw ksztacenia. Wykad: Egzamin pisemny po semestrze drugim z zakresu wiedzy z fonetyki, fonologii i morfologii (sowotwrstwa i fleksji imiennych czci mowy). W zalenoci od punktacji, uzyskanej podczas egzaminu: 50-60% punktw - ocena dostateczna; powyej 60-70% - ocena + dostateczna; powyej 70-80% - ocena dobra; p powyej 80-90% - ocena +dobra; powyej 90-100% - ocena bardzo dobra.

Metody i kryteria oceny

Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5 Efekt 1 IC3/21_W01

Student/-ka nie zna terminologii z zakresu fonetyki, fonologii i sowotwrstwa i fleksji jzyka polskiego

Student/-ka zna w stopniu podstawowym terminologi z zakresu fonetyki, fonologii i sowotwrstwa i fleksji jzyka polskiego

Student/-ka zna w stopniu dobrym terminologi z zakresu fonetyki, fonologii i sowotwrstwa jzyka polskiego.

Student/-ka zna wyczerpujco i opisuje terminologi z zakresu fonetyki, fonologii i sowotwrstwa jzyka polskiego

Efekt 2 IC3/21_W02

Student/-ka nie rozrnia metod analizy zjawisk fonetycznych, sowotwrczych i

Student/-ka rozrnia metody analizy zjawisk fonetycznych, sowotwrczy

Student/-ka rozrnia metody analizy zjawisk fonetycznych,

Student/-ka rozrnia wyczerpujco metody analizy zjawisk

7

fleksyjnych w jzyku

ch i fleksyjnych w jzyku w zakresie podstawowym

sowotwrczych i fleksyjnych w jzyku w zakresie dobrym

fonetycznych, sowotwrczych i fleksyjnych w jzyku i daje przykady

Efekt 3 IC3/21_U01

Student/-ka nie rozwizuje praktycznych zada z zakresu fonetyki, sowotwrstwa i fleksji imiennej jzyka polskiego

Student/-ka rozwizuje ponad poow praktycznych zada z zakresu fonetyki, sowotwrstwa i fleksji imiennej jzyka polskiego

Student/-ka rozwizuje 70% praktycznych zada z zakresu fonetyki, sowotwrstwa i fleksji imiennej jzyka polskiego

Student/-ka rozwizuje ponad 90% praktycznych zada z zakresu fonetyki, sowotwrstwa i fleksji imiennej jzyka polskiego

Efekt 4 IC3/21_K01

Student/-ka nie dyskutuje podczas zaj dydaktycznych

Student/-ka dyskutuje co najmniej na piciu spotkaniach dydaktycznych stosujc si do zasad poprawnej wymowy

Student/-ka dyskutuje co najmniej na siedmiu spotkaniach dydaktycznych stosujc si do zasad poprawnej wymowy

Student/-ka dyskutuje co najmniej na dziesiciu spotkaniach dydaktycznych stosujc si do zasad poprawnej wymowy

Cakowity nakad pracy studenta potrzebny do osignicia zaoonych efektw w godzinach oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta

wykad 15 (sem.1) +15 (sem.2) = 30 godzin

konwersatoria 30 (sem.1) +30 (sem.2) = 60 godzin

przygotowanie do konwersatoriw 15 (sem.1) +15 (sem.2) = 30 godzin

udzia w konsultacjach 5 godz.. przygotowanie do zaliczeniowego kolokwium

15 (sem.1) +15(sem.2) = 30 godzin

przygotowanie do egzaminu 25 godz. SUMA GODZIN 180 godz. LICZBA PUNKTW ECTS 3+4=7 ECTS

Jzyk

wykadowy

Jzyk polski

Praktyki

zawodowe

w ramach

przedmiotu

Nie przewiduje si

8

Literatura Literatura podstawowa: a) fonetyka: B. Wierzchowska, Wymowa polska, Warszawa 1965. J. Strutyski, Gramatyka polska, cz. 1. Wprowadzenie. Fonetyka . Fonologia, Krakw 1995 b) sowotwrstwo: R. Grzegorczykowa, Zarys sowotwrstwa polskiego, Warszawa 1979 c)fleksja: M. Bako, Wykady z polskiej fleksji, Warszawa 2002 Gramatyka wspczesnego jzyka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wrbel, Warszawa 1998. J. Strutyski, Zarys gramatyki polskiej. Cz. 2: Morfologia, Krakw 1994 A. Nagrko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996. Literatura uzupeniajca: a) fonetyka: B. Wierzchowska, Fonetyka i fonologia jzyka polskiego, Warszawa 1980. D. Ostaszewska, J. Tambor, Podstawowe wiadomoci z fonetyki i fonologii wspczesnego jzyka polskiego, Katowice 1990. M. Duska, Fonetyka polska. Artykulacje gosek polskich, Krakw 1983. M. Winiewski, Zarys fonetyki i fonologii wspczesnego jzyka polskiego, Toru 1997. Gramatyka opisowa jzyka polskiego z wiczeniami stylistycznymi, W. Doroszewski, B. Wieczorkiewicz (red.), Warszawa 1961. M. Madejowa, Zasady wspczesnej wymowy polskiej (w zakresie samogosek nosowych i grup spgoskowych) oraz ich przydatno w praktyce szkolnej, Jzyk Polski1992, z. 2-3. Gramatyka wspczesnego jzyka polskiego. Fonetyka i fonologia, (red.) H. Wrbel, Krakw 1995. B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, Jzyk Polski LXXXVI, 2006, z.3, s. 161-172. Dunaj B., Zagadnienia poprawnoci jzykowej. 1.Wymowa samogosek nosowych, Jzyk Polski LXXXIII, 2003, z. 2. b) sowotwrstwo: K. Waszakowa, Sowotwrstwo wspczesnego jzyka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi, Warszawa 1993. K. Waszakowa, Sowotwrstwo wspczesnego jzyka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa 1994. J. Puzynina, Prba klasyfikacji formantw sowotwrczych jzyka polskiego, Jzyk Polski 1978, z. 2, s. 98-106. c) fleksja: W. Doroszewski, Podstawy gramatyki polskiej, Warszawa 1963; Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. 2 Wspczesny jzyk polski, Warszawa 1996; J. Strutyski, Podstawy morfonologii polskiej, Krakw 1991; H. Wrbel, Gramatyka jzyka polskiego, Krakw 2001

9

IC3/21 GRAMATYKA OPISOWA JZYKA POLSKIEGO (SEMESTR

III, WYKAD I KONWERSATORIUM)

rok akademicki 2013/2014

(1) Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka polskiego

(2) Nazwa jednostki

prowadzcej przedmiot

Wydzia Filologiczny IFP, Zakad Jzyka Polskiego

(3) Kod przedmiotu IC3/21

(4) Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

filologia polska studia pierwszego

stopnia

studia stacjonarne

(5) Rodzaj przedmiotu Przedmiot kierunkowy jzykoznawczy

(6) Rok i semestr studiw II rok studiw; semestr 3

(7) Imi i nazwisko

koordynatora przedmiotu

dr M. Krauz

(8) Imi i nazwisko osoby

prowadzcej ( osb

prowadzcych) zajcia z

przedmiotu

Wykad: dr U. Gajewska, dr M. Krauz, dr W. Kochmaska,

Konwersatoria: dr U. Gajewska, dr J. Litwin, dr M. Krauz, dr W.

Kochmaska, dr R. Sabczyski

(9)Cele zaj z przedmiotu

C1. Student/-ka zostanie zapoznany z terminologi dotyczc dziedzin obejmujcych kolejne

systemy jzyka polskiego: fleksja werbalna i skadnia;

C2. Student/-ka pozna potrzeb dbania o precyzyjne, poprawne i logiczne jzykowe wyraanie

myli i pogldw

(10)

Wymagania

wstpne

Student/-ka zdobya wiedz, umiejtnoci i kompetencje w posugiwaniu si

jzykiem polskim zgodne z wymogami minimum programowego dla gimnazjum i

szkoy redniej, ma pogbion wiedz z fonetyki, fonologii, morfologii, fleksji

imiennej

10

(11) Efekty

ksztacenia

Wiedza:

IC3/21_W01 Student/-ka definiuje, podstawowe pojcia z zakresu fleksji

werbalnej i skadni jzyka polskiego

IC3/21_W02 Student/-ka opisuje budow rnych form czasownikowych i

zasady budowy wypowiedze pojedynczych i zoonych w rnych typach

tekstw

Umiejtnoci:

IC3/21_U01 Student/-ka potrafi precyzyjnie wyraa swoje myli ustnie i

pisemnie

Kompetencje spoeczne:

IC3/21_K01 Student/-ka rozumie konieczno poszerzania swoich kompetencji

jzykowych

(12) Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

Wykad 30 godz.

Konwersatorium 30 godz.

(13) Treci programowe

A. Problematyka wykadu: 1. Kategorie werbalne - osoba, czas, tryb, aspekt, strona, ich semantyka,

wykadniki, funkcje; 2. Czasownik - klasyfikacje i funkcje, podzia czasownikw na koniugacje, tematy

czasownika i sposoby ich wyodrbniania; 3. Formy czasownika oparte na poszczeglnych tematach; 4. Wtrne tematy imienne i ich funkcje; formy syntetyczne i analityczne; 5. Formy bezosobowe, imiesowy i bezokolicznik - budowa i funkcje; 6. Kategorie prymarnie imienne czasownikw - wykadniki i funkcje; 7. Funkcje kategorii fleksyjnych w tworzeniu syntaktycznych grup wyrazowych.

8. Wprowadzenie podstawowych poj - wypowiedzenie, zdanie, zdanie skadowe, oznajmienie, zawiadomienie, rwnowanik;

9. Grupa syntaktyczna, skadnik, typy skadnikw; dodatkowe wyznaczniki i ich funkcje; 10. Konotacja i akomodacja zwizki rzdu, zgody i przynalenoci; 11. Schematy zdaniowe; 12. Podstawowe czony syntaktyczne orzeczenie i podmiot; zwizek gwny

bezpodmiotowy i bezorzeczeniowy; 13. zwizki poboczne przydawka, dopenienie i okolicznik oraz ich klasyfikacje;

wypowiedzenia zoone; 14. relacje zachodzce midzy wypowiedzeniami skadowymi oraz wykadniki formalne

tych relacji; 15. typy wypowiedze wsprzdnie zoonych; 16. typy wypowiedze podrzdnie zoonych podmiotowe, orzecznikowe,

przydawkowe, dopenieniowe oraz okolicznikowe; 17. zdania podrzdne prosentencjonalne i profrazowe; 18. wypowiedzenia wielokrotnie zoone;

11

19. wypowiedzenia o przerwanym toku oraz eliptyczne; 20. struktura semantyczna wypowiedzenia referencja i modalno; 21. struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia, struktura linearna

wypowiedzenia; cechy skadniowe tekstw mwionych.

B. wiczenia audytoryjne:

1. Pojcie kategorii gramatycznej i morfologicznej. Charakterystyka kategorii werbalnych: czas,

tryb, osoba, liczba, strona, aspekt 2 godz..

2. Czasownik. Kategorie werbalne. Podzia na 3 4 koniugacje. Wydzielanie tematw fleksyjnych:

temat czasu teraniejszego i przeszego. Formy syntetyczne i analityczne 2 godz.

3. Budowa form czasownikowych: czas teraniejszy, przeszy i przyszy. Formy trybu

oznajmujcego, przypuszczajcego, rozkazujcego 2 godz..

4. Tworzenie form imiesoww przymiotnikowych i przyswkowych. Formy nieosobowe

czasownika 2 godz.

5. Formy oparte na temacie czasu teraniejszego i przeszego 1 godz. Kolokwium pisemne 1

godz..

6. Podstawowe terminy skadniowe. Podzia wypowiedze. Pojcie skadnika. Podzia

wypowiedzenia na skadniki 2 godz..

7. Stosunki midzy skadnikami w zdaniu. Wydzielanie zwizkw skadniowych zgody, rzdu i

przynalenoci. Dodatkowe wyznaczniki w zdaniu 2 godz..

8. Analiza czci zdania pojedynczego. Podmiot i sposoby jego wyraania. Rodzaje orzeczenia - 4

godz.

9. Dopenienie blisze i dalsze. Klasyfikacja formalna przydawek. Rodzaje okolicznikw 2

godz..

10. Wypowiedzenie zoone. Syntaktyczny stosunek wsprzdnoci i podrzdnoci 2 godz..

11. Rodzaje zda wsprzdnie i podrzdnie zoonych. Wskaniki zespolenia 6 godz.

12. Powtrzenie wiadomoci ze skadni 1 godz.. Test zaliczeniowy 1 godz.

(14)

Metody

dydaktyczn

e

Wykad wykad, wykad konwersatoryjny, wykad z prezentacj multimedialn

Konwersatorium analiza przykadw, analiza tekstw rdowych poczona z

rozwizywaniem zada, praca w grupach, dyskusja

(15)

Sposb(y) i

forma(y)

Wykad egzamin po 3 sem., egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i

rozwizywaniem podanych przykadw

Konwersatorium zaliczenie z ocen, kolokwia pisemne i ustne

12

zaliczenia

(16)

Metody

oceny,

sposoby

weryfikacji

zakadanych

efektw

ksztacenia

Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

Efekt 1

IC3/21_W

01

Student/-ka

nie zna

terminologii z

zakresu fleksji

werbalnej i

skadni zdania

pojedynczego

i zoonego

Student/-ka

zna w stopniu

podstawowy

m

terminologi z

zakresu

werbalnej i

skadni zdania

pojedynczego

i zoonego

Student/-ka

zna w stopniu

dobrym

terminologi z

zakresu

werbalnej i

skadni zdania

pojedynczego i

zoonego

Student/-ka

zna

wyczerpujco

i opisuje

terminologi z

zakresu

werbalnej i

skadni zdania

pojedynczego

i zoonego

Efekt 2

IC3/21_W

02

Student/-ka

nie zna

budowy form

czasownikow

ych i nie

rozrnia

metod analizy

wypowiedze

Student/-ka

zna budow

form

czasownikow

ych i

rozrnia

metody

analizy

wypowiedze

pojedynczych

i zoonych w

zakresie

podstawowy

m

Student/-ka zna budow form czasownikowych i rozrnia metody analizy wypowiedze pojedynczych zoonych w zakresie dobrym

Student/-ka

zna bardzo

dobrze

budow form

czasownikowy

ch, rozrnia

metody

analizy

wypowiedze

i ilustruje

omawiane

zjawiska

waciwymi

przykadami

Efekt 3

IC3/21_U0

1

Student/-ka

nie

konstruuje

poprawnych i

logicznych

wypowiedzi

Student/-ka

konstruuje

poprawne i

logiczne, ale o

prostej

strukturze

wypowiedzen

ia

Student/-ka

sprawnie

konstruuje

poprawne i

logiczne

wypowiedzenia

Student/-ka

sprawnie

konstruuje

poprawne i

logiczne

wypowiedzeni

a o

zrnicowanej

strukturze

Efekt 4

IC3/21_K0

1

Student/-ka

nie troszczy

si o

poszerzenie

swoich

kompetencji

Student/-ka

okazjonalnie

troszczy si o

poszerzenie

swoich

kompetencji

Student/-ka

troszczy si o

poszerzenie

swoich

kompetencji

jzykowych

Student/-ka

systematyczni

e troszczy si

o poszerzenie

swoich

kompetencji

13

jzykowych jzykowych jzykowych

(17)

Cakowity

nakad

pracy

studenta

potrzebny

do

osignicia

zaoonych

efektw w

godzinach

oraz

punktach

ECTS

2+2=4 ECTS, ok. 100 godzin pracy studenta (w tym: uczestnictwo w zajciach

dydaktycznych 60 godz. , przygotowanie si do zaj 20 godz.;

samodzielne przygotowanie si do egzaminu 20 godz.)

(18) Jzyk

wykadowy

Jzyk polski

(19)

Literatura

Literatura podstawowa:

FLEKSJA M. Bako, Wykady z polskiej fleksji, Warszawa 2002. Gramatyka wspczesnego jzyka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wrbel, Warszawa 1998. J. Strutyski, Zarys gramatyki polskiej. Cz. 2: Morfologia, Krakw 1994 SKADNIA R. Grzegorczykowa, Wykady z polskiej skadni, Warszawa 1996. J. Labocha, Gramatyka polska, cz. 3: Skadnia, Krakw 1995.

A. Nagrko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996.

Literatura uzupeniajca:

SKADNIA Gramatyka wspczesnego jzyka polskiego. Skadnia, red. Z. Topoliska, Warszawa 1998. W. Doroszewski, Podstawy gramatyki polskiej, Warszawa 1963.

S. Jodowski, Podstawy polskiej skadni, Warszawa 1976.

Z. Klemensiewicz, Zarys skadni polskiej, Warszawa. M. Ruszkowski, Analiza skadniowa wypowiedze. Zbir wicze, Kielce 1999. Z. Saloni, M. widziski, Skadnia wspczesnego jzyka polskiego, Warszawa

1985.

14

IC3/22 STYLISTYKA PRAKTYCZNA rok akademicki 2013/2014

Nazwa przedmiotu Stylistyka praktyczna

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Instytut Filologii Polskiej/ Zakad Jzyka Polskiego

Kod przedmiotu IC3/22

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia polska Pierwszego stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmiot kierunkowy jzykoznawczy

Rok i semestr studiw Rok drugi/semestr czwarty

Imi i nazwisko koordynatora

przedmiotu

dr M. Krauz/dr hab. prof. UR G. Filip

Imi i nazwisko osoby prowadzcej

(osb prowadzcych) zajcia z

przedmiotu

Pracownicy ZRiPK, ewentualnie

Cele zaj z przedmiotu

C1. Student/-ka zdobdzie wiedz i praktyczne umiejtnoci potrzebne do wyznaczenia

odmian stylowych wspczesnej polszczyzny oraz stylw literackich

C2. Student/-ka zdobdzie praktyczn umiejtno tworzenia rnych form

gatunkowych wypowiedzi ustnych i pisanych

C3. Student/-ka bdzie doskonali kompetencje nadawcze dziki redagowaniu rnego

typu tekstw

Wymagania wstpne Student/-ka zdoby wiedz, umiejtnoci i kompetencje w zakresie: - znajomoci stylw literackich zgodne z wymogami minimum programowego dla gimnazjum i szkoy redniej - znajomoci stylw wybranych epok literackich na poziomie akademickim (zgodnie z planem studiw stacjonarnych 1 st. dla I (sem. 1i 2) i II roku (sem. 3)

15

Efekty ksztacenia Wiedza:

IC3/22_W01 Student/-ka rozpoznaje odmiany stylowe

wspczesnej polszczyzny oraz style literackie

IC3/22_W02 Student/-ka rozrnia cechy form gatunkowych

wypowiedzi ustnych i pisanych

Umiejtnoci: IC3/22_U01 Student/-ka analizuje zwizki stylowo gatunkowe i ich

wpyw na organizacj tekstu

IC3/22_U02 - Student/-ka potrafi samodzielnie konstruowa gatunki

tekstu w odpowiedniej odmianie stylowej

Kompetencje spoeczne:

IC3/22_K01 - student/ka jest zorientowany/a na pogbianie wiedzy

zdobytej na zajciach z wicze

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

wiczenia warsztatowe 15 godzin

Treci programowe

treci merytoryczne liczba godzin

Przedmiot i zakres bada stylistyki: stylistyka literacka i jzykoznawcza. Stylistyka funkcjonalna, pragmatyczna i kognitywna

1 godz.

Typologia odmian jzykowych wspczesnej polszczyzny. Odmiany jzyka: mwiona i pisana

1 godz.

Styl potoczny centrum stylowym wspczesnej polszczyzny. Zmiany statusu jzyka potocznego po 1989 r.

1 godz.

Styl urzdowy i jego podstawowe cechy: dyrektywno, urzdowy charakter wypowiedzi, denie do precyzji, standaryzacja tekstw.

1 godz.

Pisma uytkowe w uczelni: podanie, yciorys, curriculum vitae odmiany. list motywacyjny wiczenia redakcyjne dla wybranego typu gatunku.

1 godz.

Styl publicystyczny i jego wykadniki. Jzyk i styl podstawowych gatunkw dziennikarskich: gatunki informacyjne i publicystyczne. Tytu prasowy sposoby formuowania i funkcje.

1 godz.

Analiza i redagowanie wybranych gatunkw np. notatka prasowa, recenzja publicystyczna, felieton, reporta, list do redakcji.

1 godz.

Odmiany stylu naukowego ze wzgldu na typ odbiorcy: 1 godz.

16

teoretycznonaukowa, dydaktycznonaukowa, popularnonaukowa, praktyczno naukowa. Terminologia i inne wykadniki stylu naukowego.

Komunikacja w Internecie. Cechy komunikatorw internetowych (rozmowy na Gadu-Gadu, dzienniki internetowe, fora dyskusyjne)

1 godz.

Jzyk reklam w prasie, radiu i telewizji. 1 godz.

Cechy stylu religijnego. Styl tekstw Jana Pawa II (utwory artystyczne i homilie)

1 godz.

Stylizacja deformujca na przykadzie stylu groteskowego 1 godz.

Sprawdzian efektw kolokwium ustne i/lub pisemne 3 godz.

Razem 15 godz.

Metody dydaktyczne metoda referatowa, prezentacja, metoda zaj praktycznych, stylistyczna analiza tekstu,

Sposb(y) i forma(y)

zaliczenia

Ocena formatywna (bieca):

F1. Ocena stopnia komunikowania si na linii student

prowadzcy, aktywnoci, zrozumienia omawianej tematyki

przedmiotu (kadorazowo podczas trwania zaj);

F2. Ocena zadanej pracy w grupach (przygotowanie

prezentacji, przedstawienie wynikw wasnych bada itp.);

Ocena podsumowujca:

P1. Ocena z kolokwium ( o formie: ustnej lub pisemnej

decyduje prowadzcy )na koniec semestru (obejmujca

tematyk wszystkich zaj)*;

*Wskazane formy ocen odnosz si do wszystkich zaoonych

w niniejszym sylabusie efektw ksztacenia.

Metody i kryteria oceny Na ocen 2

Na ocen 3

Na ocen 4

Na ocen 5

Efekt 1 IC3/22_W

01

Student/-ka nie rozpoznaje odmian stylowych wspczesnej polszczyzny oraz stylw literackich

Student/-ka rozpoznaje trzy odmiany stylowe wspczesnej polszczyzny oraz charakteryzuje trzy wybrane style literackie

Student/-ka rozpoznaje pi odmian stylowe wspczesnej polszczyzny oraz charakteryzuje pi wybranych stylw literackich

Student/-ka rozpoznaje wszystkie omawiane na zajciach odmiany stylowe wspczesnej polszczyzny oraz wszystkie poznane style

17

literackie Efekt 2 IC3/22_W02

Student/-

ka nie

rozrnia

cech form

gatunkow

ych

wypowied

zi ustnych

i pisanych

Student/-

ka

rozrnia

cechy

trzech

form

gatunkowy

ch

wypowiedz

i ustnych i

pisanych

Student/-

ka

rozrnia

cechy

piciu form

gatunkowy

ch

wypowiedz

i ustnych i

pisanych

Student/-

ka

rozrnia

cechy form

gatunkowy

ch

wypowied

zi ustnych i

pisanych

analizowan

ych

podczas

wicze

Efekt 3 IC3/22_U01

Student/-ka nie rozpoznaje zwizkw stylowo gatunkowych i ich wpywu na organizacj tekstu

Student/-ka porzdkuje zwizki miedzy stylem a gatunkiem tekstu na wybranych przykadach trzech gatunkw tekstu

Student/-ka porzdkuje zwizki miedzy stylem a gatunkiem tekstu na wybranych przykadach piciu gatunkw tekstu

Student/-ka porzdkuje zwizki miedzy stylem a gatunkiem tekstu na przykadach omawianych na zajciach gatunkach tekstu

Efekt 4 IC3/22_U02

Student/-ka nie potrafi skonstruowa gatunku tekstu

Student/-ka konstruuje podane trzy rne gatunku tekstu

Student/-ka konstruuje podane pi wybranych gatunkw tekstu

Student/-ka konstruuje pomawiane na zajciach gatunku tekstu oraz potrafi wskaza dla nich kanoniczny wzorzec tekstu

Efekt 5 IC3/22_K01 -

student/ka nie aktywizuje si do pogbiania wiedzy zdobytej na zajciach z wicze

student/ka sporadycznie aktywizuje si do pogbiania wiedzy zdobytej na zajciach z wicze

Student/-ka czsto aktywizuje si do pogbiania wiedzy zdobytej na zajciach z wicze

Student/-ka zawsze aktywizuje si do pogbiania wiedzy zdobytej na zajciach z wicze

Cakowity nakad pracy Aktywno Liczba godzin/nakad

18

studenta potrzebny do

osignicia zaoonych

efektw w godzinach oraz

punktach ECTS

pracy studenta wiczenia 15 godz. przygotowanie do wicze 4 godz. czas na przygotowanie referatu, prezentacji itp.

6 godz.

udzia w konsultacjach 2 -godz.. przygotowanie do zaliczeniowego kolokwium

3-godz.

SUMA GODZIN 30 godzin LICZBA PUNKTW ECTS 1

Jzyk wykadowy Jzyk polski

Praktyki zawodowe w ramach

przedmiotu

Nie przewiduje si

Literatura Literatura podstawowa:

S. Gajda , red., 1995, Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole S. Bartmiski, red., 2001,Wspczesny jzyk polski, Lublin S. Gajda, red., 1996, Styl a tekst, Opole B. Witosz, red., 2001,Stylistyka a pragmatyka, Katowice T. Skubalanka, 1985, Historyczna stylistyka jzyka poskiego, Wrocaw M. Ruszkowski, red., 2004, Wielojzyczno w perspektywie stylistyki i poetyki, Kielce A. Wilko, 2000,Typologia odmian jzykowych wspczesnej polszczyzny, wyd. II poprawione i uzupenione, Katowice Literatura uzupeniajca:

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, dowolne wydanie; T. Skubalanka, 1995, O definicjach stylu, Stylistyka IV, T. Skubalanka, 1983, O rozwoju stylw jzykowych, Stylistyka II, M. Wojtak, 1994, Stylizacja jako narzdzie opisu utworw literackich, Stylistyka III, A. Wilko, 1984, Problemy stylizacji jzykowej w literaturze, Przegld Humanistyczny, z. 3 J. Bralczyk, 1996, Jzyk na sprzeda, Warszawa J. Fras, 1999, Dziennikarski warsztat wypowiedzi, Wrocaw J. Makiewicz, 1999, Jak pisa teksty naukowe, Gdask E. Malinowska, 2001, Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka, Opole K. Og, 2004, Polszczyzna przeomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszw

19

T. Ampel, 1995, O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury, Rzeszw E. Szkudlarek,2000, Tekst wzorcowy podania i jego realizacje, [w:] Regulacyjna funkcja jzyka, pod red. K. Michalewskiego, d A. Wilko, 2000, Styl groteskowy, [w:] tego, Dzieje jzyka artystycznego w Polsce, Krakw A. Wilko, 1984, Problemy stylizacji jzykowej w literaturze, Przegld Humanistyczny, z. 3

Podpis koordynatora

przedmiotu

---

Podpis kierownika jednostki ---

IC3/23 KULTURA JZYKA rok akademicki 2013/2014

Nazwa przedmiotu KULTURA JZYKA

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny/ Instytut Filologii Polskiej

Kod przedmiotu IC3/23

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia polska Studia pierwszego

stopnia

Studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Kierunkowy jzykoznawczy

Rok i semestr studiw III rok/5

Imi i nazwisko koordynatora

przedmiotu

Dr Grayna Ewa Bachowicz

Imi i nazwisko osoby prowadzcej (osb

prowadzcych) zajcia z przedmiotu

Dr Grayna Ewa Bachowicz; dr Boena Taras

Cele zaj z przedmiotu

Ksztacenie umiejtnoci poprawnego posugiwania si jzykiem. Ksztatowanie postawy wraliwoci jzykowej i etycznej w ronych zachowaniach

komunikacyjnych. Zapoznanie z reguami, ktre decyduj o poprawnym uyciu jzyka. Omwienie zagadnie poprawnociowych w zakresie rnych aspektw jzyka:

poprawno gramatyczna, poprawno leksykalna, stylistyczna.

20

Zapoznanie z aktualnymi zagadnieniami kultury jzyka w Polsce. Wymagania wstpne Wiedza uzyskana na zajciach jzykoznawczych -

prowadzonych w dotychczasowym toku studiw,

elementarna znajomo gramatyki opisowej jzyka

polskiego. Umiejtno przekazywania swojej wiedzy,

kultura osobista.

Efekty ksztacenia

Wiedza:

Studentka/student -

IC3/23-W01 - definiuje podstawowe pojcia z zakresu

kultury jzyka;

IC3/23-W02 - zna reguy i zasady decydujce o

poprawnym uyciu form jzykowych;

IC3/2-W03 - rozpoznaje i nazywa bdy jzykowe,

natury fonetycznej, sowotwrczej, fleksyjnej, skadniowej,

frazeologicznej i stylistycznej;

IC3/23-W04 - stosuje poprawne konstrukcje jzykowe-

adekwatne do sytuacji komunikacyjnej;

IC3/23-W05 - ma wiedz o instytucjach, publikacjach,

zasobach zwizanych z jzykiem polskim, etyk i

kultur jzyka.

Umiejtnoci: studentka/student -

IC3/23-U01 - redaguje teksty mwione i pisane zgodnie z

wymogami poprawnoci jzykowej, starannoci

wypowiedzi, etyki;

IC3/23-U02 - klasyfikuje bdy i uchybienia jzykowe;

IC3/23-U03 - ocenia poprawno jzykow tekstu

(fleksyjn, skadniow, frazeologiczn i stylistyczn);

IC/23-U04 ma umiejtno korzystania i analizowania

tekstw z zakresu kultury i poprawnoci jzykowej.

Kompetencje spoeczne:

IC/23-K01 - troszczy si o kultur jzyka ojczystego;

IC/23-K02 - wdraa zdobyt wiedz wypowiadajc si na

wiczeniach, konwersatoriach, zdajc egzaminy (ustne i

pisemne) w toku studiw; a take w yciu codziennym

tworzc relacje z innymi uytkownikami jzyka.

21

IC/23- K03 - ma umiejtno pracy w zespole.

Forma(y)

zaj, liczba realizowanych godzin

Konwersatorium - 30 godzin

Treci programowe

1. Znaczenie terminu kultura jzyka. Rne odmiany wspczesnej polszczyzny. Pojcie normy jzykowej i bdu jzykowego. Norma jzykowa a wewntrzne zrnicowanie jzyka oglnego. Kryteria poprawnoci jzykowej.(2 godziny)

2. Zagadnienia poprawnociowe w zakresie deklinacji rzeczownika. Niektre oboczne kocwki deklinacyjne. Regionalne i bdne formy rodzajowe.(2 godziny)

3. Odmiana nazw ( miejscowych, nazwisk, firm ) rodzimych i obcych.(2 godziny) 4. Deklinacja przymiotnika i zaimka. Regularne, nieregularne i opisowe stopniowanie

przymiotnikw. Tendencja do form opisowych, ocena ich poprawnoci. Wtpliwoci w zakresie form mskoosobowych.(2 godziny)

5. Odmiana liczebnikw. Trudnoci w odmianie liczebnikw zoonych, uamkowych i zbiorowych. Tendencje do ograniczania odmiany liczebnikw.(2 godziny)

6. Koniugacja. Bdy w zakresie form czasu i trybu.(2 godziny) 7. Zagadnienia poprawnociowe w zakresie skadni.(2 godziny) 8. Zagadnienia poprawnoci leksykalnej.(2 godziny) 9. Zagadnienia poprawnoci frazeologicznej.(2 godziny) 10. Elementy obce w sownictwie wspczesnej polszczyzny, typy zapoycze. Ocena

przydatnoci wyrazw obcych.(2 godziny) 11. Zagadnienia poprawnoci stylistycznej: stosowno doboru rodkw jzykowych do

sytuacji uycia jzyka.(2 godziny) 12. Aktualne zagadnienia kultury jzyka w Polsce. Czynniki determinujce ksztatowanie

si wzorca jzykowego we wspczesnej polszczynie.(2 godziny)

13. Jzyk polskiej prasy, radia, telewizji. Jzyk polityki i politykw. Jzyk reklamy. (2 godziny)

14. Ksztat jzykowy i poprawno tekstw uytkowych ( podanie, yciorys, list motywacyjny, owiadczenie).(2 godziny)

15. Formy i zwroty grzecznociowe w jzyku polskim.(2 godziny)

22

Metody dydaktyczne Wykad, dyskusja, praca w grupach, analiza i

interpretacja tekstw.

Sposb(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie: kolokwium, prezentacja (opracowanie i

analiza zebranych samodzielnie materiaw), aktywno

na zajciach.

Metody i kryteria oceny 60 punktw- kolokwium kocowe

25 punktw aktywno na zajciach i prezentacja

15 punktw brak nieobecnoci

0-49 punktw = ocena 2,0

50-60 punktw = ocena 3,0

61-70 punktw = ocena 3,5

71-79 punktw = ocena 4,0

80-89 punktw = ocena 4,5

90-100 punktw = ocena 5,0

Cakowity nakad pracy studenta

potrzebny do osignicia

zaoonych efektw w godzinach

oraz punktach ECTS

wiczenia =30 godzin

Przygotowanie do wicze = 15 godzin

Czas na przygotowanie prezentacji = 8 godzin

Przygotowanie do kolokwium = 8 godzin

Udzia w konsultacjach = 3 godziny

SUMA GODZIN = 64

LICZBA PUNKTW ECTS = 2

Jzyk wykadowy Jzyk polski

Praktyki zawodowe w ramach

przedmiotu

Nie przewiduje si.

Literatura Literatura podstawowa:

D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura jzyka

polskiego, t.1 i 2, Warszawa1986.

B. Klebanowska, W. Kochaski, A Markowski, O dobrej i

23

zej polszczynie, Warszawa 1990.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t.2, Wspczesny

jzyk polski, red. J. Bartmiski, Wrocaw 1993.

H. Jadacka , Kultura jzyka polskiego. Fleksja,

sowotwrstwo skadnia, Warszawa 2005.

H. Kurkowska, Polszczyzna ludzi mylcych, Warszawa

1991.

M. Marcjanik, Polska grzeczno jzykowa, Kielce 1997.

A. Markowski, Kultura jzyka polskiego. Teoria.

Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Polszczyzna na co dzie, red. M. Bako, PWN, Warszawa

2006.

Polszczyzna pata nam figle. Poradnik jzykowy dla

kadego, red. J. Podracki, Warszawa 1993

W. Pisarek, Sowa midzy ludmi, warszawa1985.

S. Reczek, Sowo si rzeko, czyli monolog o kulturze

jzyka, Rzeszw 1988.

B. Walczak, Midzy snobizmem i mod a potrzebami

jzyka, Pozna 1987.

Wydawnictwa Towarzystwa Mionikw Jzyka

Polskiego

May sownik wyrazw trudnych, red. H. Wrbel, K.

Kowalik, Warszawa 1993.

W. Lubas, S. Urbaczyk, Podrczny sownik poprawnej

polszczyzny, Warszawa 1995.

M. Kucaa ,May sownik poprawnej polszczyzny,

Warszawa 1995.

P. migrodzki, May sownik synonimw ,Krakw

Warszawa 1997.

Literatura uzupeniajca:

E. Bachowicz Plotka w wietle teorii aktw mowy i zasad

etyki komunikacji midzyludzkiej, Rzeszw 2010.

M. Bugajski, Jzyk w komunikowaniu, PWN Warszawa

24

2006.

D. Buttler, Polski dowcip jzykowy, PWN Warszawa 2001.

J. Puzynina, Sowo-warto-kultura, Lublin 1977.

IC3/24 LEKSYKOLOGIA I LEKSYKOGRAFIA rok akademicki 2013/2014

(1) Nazwa przedmiotu Leksykologia i leksykografia

(2) Nazwa jednostki

prowadzcej przedmiot

Instytut Filologii Polskiej/Zakad Jzyka Polskiego

(3) Kod przedmiotu IC3/24

(4) Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia polska I stopnia stacjonarne

(5) Rodzaj przedmiotu Kierunkowy jzykoznawczy

(6) Rok i semestr studiw drugi/semestr pierwszy

(7) Imi i nazwisko

koordynatora przedmiotu

Prof. dr hab. Kazimierz Og

(8) Imi i nazwisko osoby

prowadzcej ( osb

prowadzcych) zajcia z

przedmiotu

dr Urszula Gajewska, dr Robert Sabczyski, dr Boena Taras,

mgr Stanisaw Og

(9)Cele zaj z przedmiotu

C1. Poznanie podstawowych relacji semantycznych midzy jednostkami leksykalnymi

C2. Okrelenie funkcji relacji semantycznych midzy jednostkami leksykalnymi w komunikacji

jzykowej

C3. Zapoznanie si ze sownikami jzyka polskiego oglnymi i szczegowymi

(10)

Wymagania

wstpne

Wiedza z zakresu nauki o jzyku zdobyta na dotychczasowych poziomach

ksztacenia

25

(11) Efekty

ksztacenia

Wiedza:

IC3/24_W01 - student/ka rozrnia relacje semantyczne midzy jednostkami

leksykalnymi;

IC3/24_W02 - student/ka orientuje si w zasobach sownikw jzyka

polskiego oglnych i szczegowych

Umiejtnoci:

IC3/24_U01 student/ka analizuje relacje semantyczne midzy jednostkami

leksykalnymi

IC3/24_U02 student/ka wdraa sowniki jzyka polskiego oglne i

szczegowe w proces osignicia jak najlepszej sprawnoci komunikacyjnej

Kompetencje spoeczne:

IC3/24_K01 student/ka jest zorientowany(a) na pogbianie wiedzy

jzykowej niezbdnej w procesie udanej komunikacji.

(12) Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

wiczenia warsztatowe 15 godz.

(13) Treci programowe

1) Zajcia organizacyjne, podanie i omwienie tematyki zaj 1 godz.

2) Pojcie jednostki leksykalnej. Tre i zakres jednostki leksykalnej. Znaczenie jednostki

leksykalnej 2 godz.

3) Podstawowe relacje semantyczne midzy jednostkami leksykalnymi (synonimia, hiponimia

i antonimia, konwersja) 4 godz.

4) Inne relacje semantyczne midzy jednostkami leksykalnymi (wieloznaczno leksemu,

polisemia

i homonimia, frazeologia) 4 godz.

5) Sowniki jzyka polskiego oglne i szczegowe 4 godz.

(14) Metody

dydaktyczne

rozwizywanie zada leksykalnych, analiza i interpretacja tekstw pod ktem

wyszukiwania relacji semantycznych, elementy wykadu, praca w grupach

(15)

Sposb(y)

i forma(y)

zaliczenia

Ocena formatywna (bieca):

F1. Ocena aktywnoci studenta/ki na zajciach.

F2. Ocena z wykonywanych prac na zajciach (rozwizywanie rnych wicze

leksy-kalnych)

Ocena podsumowujca:

P1. Ocena z pracy zaliczeniowej sprawdzajcej stan wiedzy uzyskanej podczas

zaj.

(16) Metody

i kryteria

oceny

Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5

Efekt 1

(IC3/24

_

W01)

Student/ka nie

rozrnia

relacji

semantycznyc

h midzy

jedno-stkami

leksykal-nymi.

Student/ka

wybirczo

rozrnia

relacje seman-

tyczne midzy

jedno-stkami

leksykalnymi.

Student/ka

w wikszoci

przypadkw

rozrnia

relacje

semantyczne

midzy jedno-

stkami

leksykal-nymi.

Student/ka

we wszystkich

przypadkach

rozrnia relacje

semantyczne

midzy jedno-

stkami leksykal-

nymi.

Efekt 2

(IC3/24

Student/ka nie

orientuje si

Student/ka

wybirczo

Student/ka

dobrze

Student/ka

bardzo dobrze

26

_

W02)

w zasobach

sownikw

oglnych

i szczego-

wych.

orientuje si

w zasobach

sownikw

oglnych

i szczego-

wych.

orientuje si w

zasobach

sownikw

oglnych

i

szczegowych.

orientuje si

w zasobach

sownikw

oglnych

i szczegowych.

Efekt 3

IC3/24_

U01

Student/ka nie

potrafi

scharaktery-

zowa

poszcze-

glnych relacji

semantycznyc

h pomidzy

jednostkami

leksykalnymi.

Student/ka

potrafi schara-

kteryzowa

tylko wybrane

pojedyncze

relacje seman-

tyczne pomi-

dzy jednostka-

mi leksykal-

nymi.

Student/ka

potrafi schara-

kteryzowa

wikszo

relacji

semantycznych

pomidzy

jednostkami

leksykalnymi.

Student/ka

potrafi

scharakte-

ryzowa wszy-

stkie relacje

semantyczne

pomidzy

jednostkami

leksykalnymi.

Efekt 4

IC3/24_

U02

Student/ka nie

potrafi

korzysta

ze sownikw

jzyka polskie-

go oglnych

i szczego-

wych.

Student/ka

w nikym

stopniu

korzysta ze

sownikw

jzyka polskie-

go oglnych

i szczego-

wych.

Student/ka

w szerokim

zakresie korzy-

sta ze sowni-

kw jzyka

polskiego

oglnych

i

szczegowych.

Student/ka

w penym zakre-

sie korzysta ze

sownikw

jzyka polskiego

oglnych

i szczegowych.

Efekt 5

IC3/24_

K01

Student/ka nie

wykorzystuje

wiedzy

o relacjach

semantycznyc

h midzy

jedno-stkami

leksykal-nymi

w prakty-

cznym uyciu

jzyka.

Student/ka

w niewielkim

stopniu

wykorzystuje

wiedz

o relacjach

semantycznyc

h midzy

jedno-stkami

leksykal-nymi

w prakty-

cznym uyciu

jzyka.

Student/ka

dobrze

wykorzystuje

wiedz

o relacjach

semantycznych

midzy jedno-

stkami

leksykal-nymi

w prakty-

cznym uyciu

jzyka.

Student/ka

bardzo dobrze

wykorzystuje

wiedz

o relacjach

semantycznych

midzy jedno-

stkami leksykal-

nymi w prakty-

cznym uyciu

jzyka.

(17)

Cakowity

nakad pracy

studenta

potrzebny do

osignicia

zaoonych

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy

studenta

wiczenia 15 godz.

przygotowanie do wicze 8 godz.

konsultacje 2 godz.

SUMA GODZIN 25 godz.

27

efektw

w godzinach

oraz

punktach

ECTS

LICZBA PUNKTW ECTS 1

(18) Jzyk

wykadowy

Jzyk polski

(19)

Praktyki

zawodowe

w ramach

przedmiotu

nie przewiduje si

(20)

Literatura

Literatura podstawowa:

1) J. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne rodki jzyka, Wrocaw 1980.

2) S. Bba, Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawnoci frazeologicznej,

Pozna 1996.

3) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wspczesny jzyk polski,

red. J. Bartmiski, Wrocaw 1993.

4) M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toru 1982.

5) R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki jzykoznawczej, Warszawa

1990.

6) S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.

7) W. Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.

8) S. Urbaczyk, Sowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i uyteczno, Krakw 1991.

9) P. migrodzki, Wprowadzenie do leksykografii, Katowice 2003.

Literatura uzupeniajca:

1) W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych sowach, Opole 2005.

2) E. Grodziski, Wieloznaczno a homonimia, Poradnik Jzykowy, 1972/10,

s. 585-592.

3) E. Grodziski, Jzykoznawcy i logicy o synonimach i synonimii, Wrocaw 1985.

4) A. Maocha-Krupa, Sowa w lustrze. Pleonazm semantyka pragmatyka,

Wrocaw 2003.

5) A. Markowski, Antonimy przymiotnikowe we wspczesnej polszczynie na tle

innych typw przeciwstawie leksykalnych, Wrocaw 1986.

6) T. Piotrowski, Zrozumie leksykografi, Warszawa 2004.

7) Wok sownika wspczesnego jzyka polskiego, red. W. Luba, F. Sowa,

Krakw 1993.

IC3/25 LINGWISTYKA TEKSTU rok akademicki 2013/2014

(1) Nazwa

przedmiotu

Lingwistyka tekstu

28

(2) Nazwa jednostki

prowadzcej

przedmiot

Instytut Filologii Polskiej, Zakad Jzyka Polskiego

(3) Kod przedmiotu IC3/25

(4) Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia polska Studia pierwszego

stopnia

Studia stacjonarne

(5) Rodzaj

przedmiotu

Kierunkowy, modu przedmiotw jzykoznawczych

(6) Rok i semestr

studiw

III rok, semestr 6

(7) Imi i nazwisko

koordynatora

przedmiotu

Dr Maria Krauz

(8) Imi i nazwisko

osoby prowadzcej

(osb

prowadzcych)

zajcia z

przedmiotu

dr hab. prof. UR G. Filip, dr U. Gajewska, dr W. Kochmaska, dr M. Krauz

oraz pracownicy ZJP

(9)Cele zaj z przedmiotu

C1. Student pozna podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczce tekstu, wypowiedzi i

dyskurs. Zapoznaje si ze struktur tekstu, uczy si analizowa makro- i mikrostruktur

rnych typw tekstu, co stanowi punkt odniesienia do interpretacji i tworzenia tekstw.

C2. Student szczegowo pozna problematyk delimitacji tekstu, segmentacji tekstu w dialogu i

monologu, analiz wykadnikw spjnoci. Omawiane s rne poziomy organizacji tekstu jako

caociowo zorganizowanego znaku, jego funkcji, intencji oraz globalnej semantyki. Analizowane

s teksty literackie, publicystyczne, naukowe i potoczne.

(10)

Wymagania

wstpne

Student/-ka ma wiedz z gramatyki opisowej, stylistyki praktycznej,

leksykologii i leksykografii, kultury jzyka

29

(11) Efekty

ksztacenia

Wiedza:

IC3/25_W01 Student/-ka zna terminologi zwizan z teori tekstu, budow

tekstu i funkcjami penionymi przez komunikaty pisemne i ustne.

IC3/25_W02 Identyfikuje rodki spjnoci tekstu i ram modaln tekstu.

Umiejtnoci:

IC3/25_U01 Potrafi krytycznie czyta i interpretowa rne typy tekstu,

nalece do rnych odmian funkcjonalnych, np. literackie, naukowe,

publicystyczne, uytkowe. Umie oceni kompozycj tekstu jako caociowego

komunikatu

IC3/25_U02 Analizuje wykadniki spjnoci, rozpoznaje i ocenia rne techniki

tworzenia tekstu.

Kompetencje spoeczne:

IC3/25_K01 Rozumie potrzeb poszerzania swoich kompetencji czytelniczych

(12) Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

wiczenia warsztatowe (konwersatorium) 15 godz.

(13) Treci programowe

B. wiczenia warsztatowe

Treci merytoryczne Liczba godzin

1. Gwne kierunki bada nad tekstem. Tekstologia i jej dziay. Lingwistyka

tekstu a lingwistyka dyskursu.

1 godz.

2. Pojcie tekstu, dyskursu, wypowiedzi. Tekst - caociowy komunikat.

Ewolucja pojcia tekst. Kryteria tekstowoci.

2 godz.

3. Hipertekst jako wielotekst nielinearny. Analiza podstawowych struktur

stosowanych w Internecie (przykady struktur hierarchicznych, liniowych,

sieciowych). Hipertekst literacki.

2 godz.

4. Tekst spjny. Kohezja i koherencja. Analiza rodkw wizi tekstowej ich

ekonomii i redundancji. Struktura tematyczno-rematyczna zdania i tekstu.

3 godz.

5. Metatekst w tekcie naukowym. Rola operatorw metatekstowych w

rnych typach tekstu.

1 godz.

6. Status ontologiczny tytuu wobec tekstu. Struktura i funkcje tytuu w

tekstach nalecych do rnych stylw i gatunkw.

1 godz.

30

7. Delimitacja tekstu i jej wykadniki strukturalne i semantyczne w rnych

gatunkach tekstu.

2 godz.

8. Podzia tekstu na akapity. Budowa akapitw. 2 godz.

9. Tekst a gatunek, typy tekstw. Wzorce strukturalne gatunkw. 1 godz.

Suma godzin 15 godz.

(14) Metody

dydaktyczne

Dyskusja, praca w grupach, wiczenia praktyczne - praca z tekstem: tworzenie

tekstw, odbir, analiza i interpretacja

(15)

Sposb(y) i

forma(y)

zaliczenia

wiczenia warsztatowe zaliczenie z ocen na podstawie ocen czstkowych,

aktywnoci na zajciach, oceny umiejtnoci prezentacji tez, analizy

przykadw, zrozumienia zadanego materiau

(16) Metody i

kryteria oceny

Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5 Efekt 1 IC3/25_W01

Student/-ka

nie zna

terminologii

zwizanej z

teori tekstu,

budow

tekstu i

funkcjami

penionymi

przez

komunikaty

pisemne i

ustne.

Student ma wiedz pozwalajc na odrnienie tekstu, dyskursu i wypowiedzi, potrafi nazwa funkcje tekstu

Student/-ka zna

dobrze

terminologi

zwizan z

teori tekstu,

budow tekstu

jako

caociowego

komunikatu i

rozrnia

funkcje

penione przez

komunikaty

pisemne i ustne.

Student/-ka zna

bardzo dobrze

terminologi

zwizan z

teori tekstu,

budow tekstu

jako

caociowego

komunikatu i

rozrnia

funkcje

penione przez

komunikaty

pisemne i ustne.

Efekt 2 IC3/25_W02

Student/-ka nie wylicza wykadnikw spjnoci tekstu, nie rozrnia ram tekstowych w rnych gatunkowo tekstach

Student /-ka

identyfikuje

rodki

spjnoci

tekstu i ram

modaln

tekstu

tekstw

naukowych

Student /-ka

identyfikuje

rodki spjnoci

tekstu i ram

modaln tekstu

tekstw

naukowych i

publicystycznyc

h

Student /-ka

identyfikuje

rodki spjnoci

tekstu (kohezj i

koherencje)

oraz ram

modaln tekstu

tekstw

naukowych,

publicystycznyc

h i literackich

31

Efekt 3 IC3/25_U01

Student/-ka

nie potrafi

krytycznie

czyta i

interpretowa

tekstw,

nalecych do

rnych

odmian

funkcjonalnyc

h

gatunkowych

Potrafi

krytycznie

czyta i

interpretowa

tekstu,

nalece do

jednej

odmiany

funkcjonalnej,

np. literackie,

naukowe,

publicystyczn

e lub

uytkowe.

Umie oceni

kompozycj

tekstu jako

caociowego

komunikatu

I

Potrafi

krytycznie

czyta i

interpretowa

tekstu, nalece

do dwu odmian

funkcjonalnych,

np. literackie,

naukowe,

publicystyczne

lub uytkowe.

Umie oceni

kompozycj

tekstu jako

caociowego

komunikatu

Potrafi

krytycznie

czyta i

interpretowa

teksty, nalece

do rnych

odmian

funkcjonalnych,

np. literackie,

naukowe,

publicystyczne,

uytkowe. Umie

oceni

kompozycj

tekstu jako

caociowego

komunikatu

I

Efekt 4 IC3/25_U02

Student/-ka nie umie wyszukiwa i analizowa jzykowych rodkw spjnoci tekstu, nie rozpoznaje i nie potrafi oceni rnych technik tworzenia tekstu

Student/-ka

potrafi

analizowa w

tekcie

podstawowe

jzykowe

rodki wizi

tekstowej i

omwi jego

granice

Student/-ka

potrafi

analizowa w

stopniu dobrym

jzykowe rodki

wizi tekstowej

i omwi jego

granice i oceni

kompozycj

wybranego

tekstu

.

Student/-ka

potrafi

analizowa i

krytycznie

ocenia

jzykowe

wykadniki

spjnoci

linearnej i

semantycznej,

umie oceni

kompozycj

tekstu i granice

w rnych

gatunkowo

tekstach.

(17)

Cakowity

nakad pracy

studenta

potrzebny do

osignicia

zaoonych

efektw w

godzinach

oraz punktach

1 punkt ECTS = 30 godz. (wiczenia warsztatowe 15 godz., przygotowanie do

zaj 10 godz., zebranie przykadw - 5)

32

ECTS

(18) Jzyk

wykadowy

Jzyk polski

(19) Praktyki

zawodowe w

ramach

przedmiotu

Nie dotyczy

(20)

Literatura

Literatura podstawowa:

J. Bartmiski, S. Niebrzegowska-Bartmiska, Tekstologia, Warszawa 2009. J. Bartmiski, B. Boniecka (red), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin 1998.

J. Bartmiski, B. Boniecka (red), Tekst. Analizy i interpretacje, Lublin 1998.

B. Boniecka, Lingwistyka tekstu - teoria i praktyka, Lublin 1999.

R. A. de Beaugrande, W. U. Dressler, Wstp do lingwistyki tekstu, Warszawa

1990.

T. Dobrzyska, Delimitacja tekstu pisanego, Wrocaw 1974.

T. Dobrzyska, Tekst, Warszawa 1993.

A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja midzykulturowa, Warszawa 1998.

A. Wilko, Spjno i struktura tekstu, Krakw 2002.

U. ydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistyki tekstu, Katowice 2005.

Tekstologia, t. 4-5. Seria: Wspczesna polszczyzna. Wybr opracowa, red. J.

Bartmiski, S. NiebrzegowskaBartmiska, Lublin 2004.

Literatura uzupeniajca:

J. Bartmiski (red.), Wspczesny jzyk polski, Lublin 2001.

T. Dobrzyska, Delimitacja tekstu pisanego i mwionego, w: Tekst. Jzyk.

Poetyka. Zbir studiw pod red. M. R. Mayenowej, Wrocaw 1978, s. 101-118.

S. Gajda, M. Balowski (red), Styl a tekst, Opole 1996.

Gajewska U., Metatekstemy w jzyku nauk cisych, Rzeszw 2004.

A. Kakowska, O spjnoci tekstu, Jzyk Polski 1987, z. 3-5.

M. Krauz, Zdania inicjalne w jzyku polskim, Rzeszw 1996.

M. Krauz, Relacja midzy tekstem a dyskursem w polskiej literaturze

jzykoznawczej, Sowo. Studia Jzykoznawcze 1, red. K. Og, Rzeszw 2010.

M. Krauz, S. Gajda (red.), Wspczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza

dyskursu a inne metody badawcze, Rzeszw 2005.

Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojcia, problemy, perspektywy, red.

Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykaa, Wrocaw 2009.

D. Ostaszewska, Organizacja tekstu a sposb scalania informacji, Katowice 1991.

Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiski, B. Boniecka, Lublin 1998.

Tekst. Analizy i interpretacje, red. J. Bartmiski, B. Boniecka, Lublin 1998.

33

IC3/26 PODSTAWY JZYKOZNAWSTWA rok akademicki 2013/2014

Nazwa przedmiotu Podstawy jzykoznawstwa

Nazwa jednostki

prowadzcej

przedmiot

Instytut Filologii Polskiej/ Zakad Jzyka Polskiego

Kod przedmiotu IC3/26

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia polska pierwszego stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu przedmiot kierunkowy jzykoznawczy

Rok i semestr

studiw

rok trzeci/semestr pity

Imi i nazwisko

koordynatora

przedmiotu

dr Wioletta Kochmaska

Imi i nazwisko

osoby prowadzcej

(osb

prowadzcych)

zajcia z

przedmiotu

dr Wioletta Kochmaska oraz pracownicy Zakadu Jzyka Polskiego

Cele zaj z przedmiotu

C1. Pojcie jzyka jako systemu znakw sucego do porozumiewania si ludzi na tle innych

systemw znakowych.

C2. Zapoznanie z budow i funkcjami systemu jzykowego

C3. Okrelenie wybranych problemw metodologicznych jzykoznawstwa ( w tym np.: miejsce

jzykoznawstwa wrd innych nauk, przegld dyscyplin jzykoznawczych, jzykoznawstwo

historyczne i typologiczne, problemy jzykoznawstwa kulturowego)

Wymagania

wstpne

Znajomo gramatyki opisowej i historycznej jzyka polskiego na poziomie

studiw 1 stopnia (lata:1 2, sem. 1 4).

34

Efekty

ksztacenia

Wiedza

IC3/26_W01

Student/-ka identyfikuje znak jzykowy pord innych znakw i wskazuje istotne cechy

jzyka.

IC3/26_W02

Student/-ka wymienia funkcj jzyka i wypowiedzi.

IC3/26_W03

Student/-ka opisuje kierunki bada jzykoznawczych i specyficzne dla metodologie

Umiejtnoci

IC3/26_U01

Student/-ka wyprowadza wnioski o strukturze systemu jzykowego na podstawie

realizacji systemu w postaci tekstu.

Kompetencje spoeczne

IC3/26_K01

Student/-ka ma wiadomo znaczenia jzyka w yciu spoeczestwa nim mwicego.

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin

Wykad 30 godzin

Treci programowe

rozkad tematw ilo

godzin

Jzykoznawstwo wrd innych nauk . Przegld i charakterystyka

dyscyplin jzykoznawczych. Jzykoznawstwo zewntrzne i

wewntrzne, diachroniczne i synchroniczne.

2 godz.

Charakterystyka wybranych kierunkw jzykoznawczych:

strukturalizm, gramatyka transformacyjno generatywna, kognitywizm,

jzykoznawstwo konfrontatywne, wybrane dziedziny jzykoznawstwa

zewntrznego, pragmatyka jzykowa.

2 godz.

Jzyk wrd innych znakw. Natura znaku jzykowego i jego warto

w kulturze.

2 godz.

Definicja jzyka. 2 godz.

35

Odmiany jzyka i kryteria ich wydzielania. 2 godz.

Mwiona i pisana odmiana jzyka.

2 godz.

System a uycie systemu, granice systemu jzykowego. Funkcje jzyka

i wypowiedzi.

2 godz.

Systemy jzykowe i ich charakterystyka: fonologiczny, morfologiczny,

skadniowy, stylistyczny.

2 godz.

Jednostki jzyka, kategorie jzykowe.

2 godz.

Jzyk narzdziem dziaania akty mowy.

2 godz.

Jzyk w kulturze: rne sposoby kategoryzacji wiata, liczenia,

ksztatowania poj, kulturowe uwarunkowanie aktw mowy,

uniwersalizm i relatywizm jzykowy. Jzykowy obraz wiata.

2 godz.

Klasyfikacja jzykw wiata zrnicowanie genetyczne, typologiczne,

socjalne i terytorialne oraz geograficzne. Przegld jzykw

indoeuropejskich. Ewolucja jzykw.

4 godz.

Problemy jzykoznawstwa historycznego. Pojcie zmiany jzykowej,

rda i przyczyny takich zmian. Metody bada diachronicznych.

Pokrewiestwo jzykowe, problem prajzyka.

2 godz.

Najnowsze zmiany w jzyku polskim.

2 godz.

Razem: 30 godzin

Metody

dydaktyczne

Wykad, wykad z prezentacj.

Sposb(y) i

forma(y)

Ocena formatywna (bieca):

36

zaliczenia nie dotyczy

Ocena podsumowujca:

Ocena z egzaminu (pisemnego bd ustnego - decyduje prowadzcy przedmiot).

Metody i

kryteria

oceny

Na ocen 2 Na ocen 3 Na ocen 4 Na ocen 5 Efekt 1 IC3/26_W

01

Student/-ka nie identyfikuje znaku jzykowy w systemie znakw

Student/-ka wymienia typologi znakw z uwzgldnieniem miejsca znaku jzykowego wrd innych znakw oraz wymienia przynajmniej cztery funkcje jzyka.

Student/-ka wymienia typologi znakw z uwzgldnieniem miejsca znaku jzykowego wrd innych znakw oraz potrafi poda przykady dla wszystkich typw znaku dostpne w literaturze przedmiotu oraz podawane na wykadzie. Student/-ka podaje sze funkcji jzyka.

Student/-ka wymienia typologi znakw z uwzgldnieniem miejsca znaku jzykowego wrd innych znakw oraz potrafi poda samodzielnie wyodrbnione przykady dla wszystkich typw znaku. Rozumowo wymienia wszystkie znane funkcje jzyka.

Efekt 2 IC3/26_W

02

Student/-ka nie wylicza poznanych na wykadzie funkcji jzyka i wypowiedzi.

Student/-ka wylicza ze zrozumieniem poznane na wykadzie przynajmniej dwie funkcje jzyka i wypowiedzi

Student/-ka wylicza ze zrozumieniem poznane na wykadzie przynajmniej trzy funkcje jzyka i wypowiedzi

Student/-ka wylicza ze zrozumieniem wszystkie poznane na wykadzie funkcje jzyka i wypowiedzi

Efekt 3 IC3/26_W

03

Student/-ka nie wymienia wspczenie istniejcych kierunkw bada jzykoznawczych i specyficznych dla metodologie

Student/-ka nazywa istniejce kierunki bada jzykoznawczych

Student/-ka opisuje istniejce kierunki bada jzykoznawczych

Student/-ka opisuje kierunki bada jzykoznawczych i specyficzne dla metodologie

Efekt 4

IC3/26_U0

1

Student/-ka nie wyprowadza wnioskw o systemie jzykowym na

Student/-ka potrafi syntezowa wnioski o systemie jzyka dziki ogldowi

Student/-ka potrafi syntezowa wnioski o systemie jzyka dziki ogldowi

Student/-ka potrafi syntezowa wnioski o systemie jzyka dziki ogldowi

37

podstawie ogldu szegowej jego realizacji

tekstu (realizacji), dziki czemu analizuje jeden wybrany analizuje jeden podsystem.

tekstu (realizacji), dziki czemu analizuje dwa podsystemy.

tekstu (realizacji), dziki czemu analizujee podsystemy: morfologiczny, skadniowy, leksykalny.

Efekt 5 IC3/26_K01

Student/-ka nie docenia znaczenia roli jzyka w yciu spoeczestwa

Student/-ka minimalizuje znaczenie roli jzyka w yciu spoeczestwa

Student/-ka w podstawowym stopniu docenia znaczenie roli jzyka w yciu spoeczestwa

Student/-ka w peni docenia znaczenie roli jzyka w yciu spoeczestwa

Cakowity

nakad pracy

studenta

potrzebny do

osignicia

zaoonych

efektw w

godzinach

oraz

punktach

ECTS

Aktywno Liczba godzin/nakad pracy studenta wykad 30 godz. lektura pozycji bibliografii 10 godz. udzia w konsultacjach 2 godz.. przygotowanie do egzaminu 18 godz. SUMA GODZIN 60 godzin LICZBA PUNKTW ECTS 2

Jzyk

wykadowy

Jzyk polski

Praktyki

zawodowe w

ramach

przedmiotu

Nie przewiduje si

Literatura Literatura podstawowa:

Grzegorczykowa R., Wstp do jzykoznawstwa, Warszawa 2007;

Lachur Cz., Zarys jzykoznawstwa oglnego, Opole 2004;

uczyski E., Makiewicz J., Jzykoznawstwo oglne, wybrane

zagadnienia, Gdask 2007;

Literatura uzupeniajca:

Grabias S., Jzyk w zachowaniach spoecznych, Lublin 1997

Milewski T., Jzykoznawstwo, Warszawa 1970.

Ncki Z., Komunikowanie interpersonalne, Krakw 1992

Og K., Polszczyzna przeomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia,

Rzeszw 2004

38

Bartmiski J. Jzyk w kontekcie kultury, [w:] , Wspczesny jzyk polski,

red. J. Bartmiski, Lublin 2001, s. 13 22;

Bajerowa I., Jzyk oglnopolski XX wieku, [w:] , Wspczesny jzyk polski,

red. J. Bartmiski, Lublin 2001, s. 23 48;

IC3/27 GRAMATYKA HISTORYCZNA JZYKA POLSKIEGO

Z ELEMENTAMI HISTORII JZYKA (WYKAD

I KONWERSATORIUM) rok akademicki 2013/2014

(sylabus obowizuje take studentw, ktrzy rozpoczli nauk w roku

akademickim 2012/2013)

Nazwa przedmiotu Gramatyka historyczna jzyka polskiego

z elementami historii jzyka

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot Wydzia Filologiczny Instytut Filologii Polskiej/

Zakad Jzyka Polskiego

Kod przedmiotu IC3/27

Studia

Kierunek studiw Poziom ksztacenia Forma studiw

Filologia polska pierwszego stopnia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu kierunkowy jzykoznawczy

Rok i semestr studiw drugi/semestr trzeci i czwarty

Imi i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Magorzata Kuakowska

Imi i nazwisko osoby prowadzcej ( osb

prowadzcych) zajcia z przedmiotu

dr Magorzata Kuakowska

dr Agnieszka Myszka

dr Ewa Oronowicz-Kida

Cele zaj z przedmiotu

C1. Zdobycie podstawowych umiejtnoci w zakresie samodzielnej historycznojzykowej

analizy tekstw.

C2. Przyswojenie podstawowych wiadomoci z historii jzyka polskiego.

39

C3. Zdobycie umiejtnoci i wiedzy pozwalajcej tumaczy wspczesne zjawiska jzykowe w

kontekcie procesw historycznojzykowych

C4. Zdobycie wiedzy na temat zwizkw midzy histori Polski a rozwojem jzyka polskiego

(tylko wykad)

Wymagania wstpne Zaliczenie z przedmiotu Gramatyka opisowa jzyka polskiego w

zakresie z fonetyki i fleksji.

Student powinien zna i rozumie zasady opisowej gramatyki jzyka

polskiego posiada podstawow wiedz z zakresu fonetyki,

morfonologii, sowotwrstwa i fleksji. Powinien umie okreli cechy

artykulacyjne gosek polskich, alternacje tematyczne, wskaza

formanty sowotwrcze.

Efekty ksztacenia Wiedza:

IC3/25_W01: student/ studentka charakteryzuje podstawowe

zmiany jzykowe, ktre zachodziy w jzyku polskim oraz w fazie

przedpolskiej [odniesienia: K1A_W02+++, K1A_W03+++,

K1A_W04+++, K1A_W05++, K1A_W09++, K1A_W13+++, K1_AW14

+++, K1A_W20++]

IC3/25_W02: student/ studentka rozpoznaje wszystkie fazy

rozwojowe polskiej grafii i ortografii (odniesienia: K1A_W04+++,

K1A_W09++, K1A_W13+++, K1_AW14+++, )

IC3/25_W03: student/ studentka opisuje gwne tendencje

rozwojowe jzyka polskiego od momentu powstania do czasw

najnowszych (odniesienia: K1A_W02+++, K1A_W03, K1A_W04+++,

K1A_W05+++, K1A_W09++, K1A_W13+++, K1_AW14+++,

K1A_W20++)

Umiejtnoci

student/ studentka

IC3/25_U01: samodzielnie analizuje formy wyrazowe w badanym

tekcie pod ktem procesw historycznojzykowych, ktre

doprowadziy do powstania tych form (odniesienia: K1A_U02+++,

K1A_U05+++, K1A_U10; K1A_U11+++)

IC3/25_U02: samodzielnie wskazuje przykady form wyrazowych, w

ktrych doszo do zmian w wyniku rozwoju jzyka (odniesienia:

K1A_U02+++, K1A_U05+++ K1A_U10+++; K1A_U11+++)

IC3/25_U03: student/ studentka wskazuje podstawowe zwizki

midzy historycznymi procesami spoecznymi i kulturowymi a

zmianami w jzyku (K1A_U01++, K1A_U08++, K1A_U09++

40

Kompetencje spoeczne

student/ studentka:

IC3/25_K01: ma wiadomo miejsca jzyka polskiego wrd innych

jzykw sowiaskich i indoeuropejskich (odniesienia: K1A_K01++,

K1A_K09+++)

Forma(y) zaj, liczba realizowanych godzin i sposb ich realizacji

1. Wykad: 45 godzin = 15 godzin (sem. zimowy) + 30 godzin (sem. letni) 2. Konwersatorium: 45 godzin = 15 godzin (sem. zimowy) + 30 godzin (sem. letni)

Zajcia odbywaj si w salach wykadowych UR

Treci programowe

a) Wykad

LP

Treci merytoryczne wykadu

LICZBA

GODZIN

W 1. Rozpad wsplnoty praidoeuropejskiej. Rodziny jzykw

indoeuropejskich.

1

W 2. Rozpad wsplnoty prasowiaskiej. Podzia na grupy

wschodniosowiask, zachodniosowiask i poudniowo-

sowiask. Zrnicowanie grupy zachodniosowiaskiej.

1

W3. Od piktogramu do litery podstawowe wiadomoci o rozwoju

pisma

2

W4. Periodyzacja dziejw jzyka polskiego i najdawniejsze zabytki

jzyka polskiego

2

W5. Grafia zabytkw jzyka polskiego. Rozwj polskiej ortografii 2

W6.

Prawa rzdzce prasowiaskim systemem fonetycznym.

Prasowiaski system wokaliczny.

2

W7. Ewolucja jerw. Zanik i wokalizacja jerw. 1

41

W8. Odchylenia od procesu rozwoju jerw: wyrwnania analogiczne,

rozwj jerw w ssiedztwie j, inne zjawiska.

1

W9. Skutki ewolucji jerw w jzyku polskim. 1

W10. Przegos lechicki i polski. Odstpstwa od przegosu. 2

W11. Rozwj samogosek nosowych w jzyku polskim. 2

W12. Rozwj grup tort, tolt,* tert,*telt oraz nagosowych *ort, *olt w

jzyku polskim.

1

W13. Rozwj sonantw w jzyku polskim. 2

W14. rda polskiego iloczasu. 2

W15. System wokaliczny powtrzenie. Gwne tendencje rozwojowe

w polskim systemie wokalicznym

2

W16. Prasowiaski system konsonantyczny wprowadzenie. 1

W17. Ps. palatalizacje spgosek tylnojzykowych. 2

W18. Rozwj pocze spgosek z jot. 2

W19. Polska palatalizacja spgosek przedniojzykowych przed

samogosk lub jerem.

2

W20.

Rozwj r mikkiego. Palatalizacja spgosek wargowych; l

epentetyczne.

2

W21. Powstanie f i f. Dyspalatalizacje, powstanie spgosek

funkcjonalnie mikkich.

2

W22. Rozwj polskiego systemu konsonantycznego - gwne

tendencje rozwojowe. Rozwj polskiego systemu fonetycznego

podsumowanie.

2

W23. Prasowiaskie deklinacje tematyczne kryteria wyodrbniania. 1

W24. Proces ksztatowania si deklinacji rodzajowych w jzyku

polskim. Zmiany doboru kocwek w odmianie rzeczownikw.

2

W25.

Fleksyjne wyrnianie rzeczownikw mskoywotnych i

mskoosobowych. Zmiany kocwek w obrbie przypadkw,

rodzajw, liczb, czci mowy. Wyrwnania w tematach

fleksyjnych.

1

42

W26. Osobliwoci w odmianie rzeczownikw lady liczby podwjnej,

odmiana rzeczownikw zbiorowych typu bracia.

1

W27.

Prasowiaska podstawa rozwojowa polskiego systemu

koniugacyjnego. Zmiany w obrbie form czasu teraniejszego.

1

W28. Podzia na imiesowy dawniej i dzi. Co stao si z stp. formami

imiesoww

1

W29.

Rozwj polskiego systemu fleksyjnego, gwne tendencje

rozwojowe

1

Suma godzin 45

b) wiczenia LP

Treci merytoryczne wicze

liczba

godzin

A 1. Zajcia organizacyjne zasady zaliczania przedmiotu, literatura itp. 1

A 2. Jzyk praindoeuropejski, rodziny jzykw indoeuropejskich, jzyk

prasowiaski. Drzewo genealogiczne jzyka polskiego. Alfabet

aciski.

1

A 3. Najstarsze zabytki jzyka polskiego, rozwj polskiej grafii analiza

tekstw, test sprawdzajcy

3

A

4.

Prasowiaski system fonetyczny - prawo sylaby otwartej, korelacja

mikkoci, struktura sylaby ps.

2

A 5. Ewolucja jerw: wokalizacja i redukcja na gruncie polskim 2

A 6. Konsekwencje zaniku jerw w jzyku polskim 2

A 7. Rozwj jerw i jego konsekwencje. test 1

A 8. Przegos i jego konsekwencje w jzyku polskim *e : o. * : a 2

A 9. Kolokwium podsumowujce semestr III (rozwj jerw, przegos)

1

A

10.

Rozwj samogosek nosowych w dobie staropolskiej i redniopolskiej, test.

3

A Metateza ps. grup or, ol, er el w jzyku polskim wiczenia ze sownikiem etymologicznym.

1

43

11.

A

12.

rda polskiego iloczasu wzduenie zastpcze, kontrakcje i inne

zjawiska.

2

A

13.

Losy kontynuantw samogosek dugich w jzyku literackim i w

gwarach test (A 12, 13)

2

A

14.

Gwne tendencje rozwojowe polskiego systemu wokalicznego.

Powtrzenie materiau. Test sprawdzajcy

2

A

15.

Przedpolski system konsonatyczny wiczenia wprowadzajce 1

A

16.

Prasowiaskie procesy palatalizacyjne 3

A

17.

Procesy palatalizacyjne i dyspalatalizacyjne w jzyku polskim. Test

(A 16,17)

3

A

18.

Rozwj grup spgoskowych: dysymilacje i uproszczenia 2

A

19.

Gwne tendencje rozwojowe polskiego systemu konsonantycznego

powtrzenie materiau.

1

A

20.

Trjczonowa struktura morfologiczna wyrazw rola przyrostkw

tematycznych. Podzia na deklinacje ps wiczenia w rozpoznawaniu.

Test.

2

A

21.

Ewolucja systemu fleksyjnego: powstanie struktury dwuczonowej

Proces ksztatowania si polskich deklinacji rodzajowych

Zmieniajce si kryteria doboru kocwek w odmianie rzeczownikw.

Analiza tekstw stp.

2

A

22

Fleksyjne wyrnianie rzeczownikw mskoywotnych i

mskoosobowych. Przenoszenie kocwek w obrbie przypadkw,

rodzajw, liczb, czci mowy, Osobliwoci w odmianie rzeczownikw

lady liczby podwjnej, odmiana rzeczownikw zbiorowych typu

bracia. Analiza tekstw stp. Test.

2

A

23.

Prosta i zoona odmiana przymiotnikw. Relikty odmiany prostej. Test.

1

A

24.

Prasowiaska podstawa rozwojowa polskiego systemu

koniugacyjnego. Zmiany w obrbie form czasu teraniejszego. Test

2

44

A

25.

Jaki to imiesw stp - kategoryzacja imiesoww dawniej i dzi.

Rozwj czasu przeszego w jzyku polskim.

2

A

26.

Kolokwium zaliczeniowe 1

Suma godzin 45

Metody dydaktyczne metody dla wykadu

wykad wykad z prezentacj multimedialn metody dla konwersatoriw

analiza i interpretacja tekstw rdowych, rekonstrukcja form ps. i pie wyrazw (rozwizywanie

zada) ksztacenie na odlego rozwizywanie zada

prezentowanych na forum internetowym

Sposb(y) i forma(y)

zaliczenia

a) zaliczenie wykadu

w semestrze 3: owiadczenie studenta o udziale w wykadach i

przyswojeniu wiadomoci przekazywanych podczas wykadw

w semestrze czwartym: egzamin

forma mieszana egzamin pisemny z pytaniami otwartymi +

egzamin ustny

b) zaliczenie konwersatoriw ustalenie oceny zaliczeniowej na

podstawie ocen czstkowych z testw sprawdzajcych przyswojenie

wiedzy na poszczeglnych etapach ksztacenia, testu

podsumowujcego stan wiedzy na koniec semestru oraz oceny

aktywnoci studenta podczas zaj

Metody oceny, sposoby

weryfikacji zakadanych

efektw ksztacenia

efekt

ksztac

enia/

zajcia

/

metod

y

oceny

Na ocen

niedostatecz

n

Na ocen

dostateczn

Na ocen

dobr

Na ocen

bardzo dobr

IC3/25_

W01 Student/ka

nie potrafi

Student/ka

charakteryzuj

Student/ka

charakteryzuj

Student/ka

charakteryzuj

45

scharakteryz

owa adnej

ze zmian

jzykowych

e poprawnie

tylko 2-3

zmiany

jzykowe,

e poprawnie

wikszo

zmian

jzykowych

e obszernie

wszystkie

zmiany

jzykowe

(dopuszczaln

e drobne

bdy)

IC3/25

_W02

Student/ka

nie potrafi

rozpozna w

tekcie

adnego typu

grafii, nie zna

adnych

rde

polskiej

ortografii.

Student/ka

rozpoznaje w

tekcie

okrelony typ

grafii, jednak

popenia

bdy przy

wskazywaniu

cech grafii,

zna pobienie

rda

polskiej

ortografii

czasami

wskazuje

jakiej

zasadzie

orograficznej

zawdziczam

y pisowni

danego

wyrazu

(dopuszczaln

e bdy w 45

% wyrazw)

Student/ka

rozpoznaje w

tekcie

okrelony typ

grafii, nie

zawsze

potrafi

wskaza

wszystkie

cechy

charakteryzuj

ce dany ty

grafii, zna

dobrze rda

polskiej

ortografii

wskazuje

jakiej

zasadzie

orograficznej

zawdziczam

y pisowni

danego

wyrazu

(dopuszczaln

e bdy w 20

% wyrazw)

Student/ka

rozpoznaje w

tekcie

okrelony typ

grafii, nie

zawsze

potrafi

wskaza

wszystkie

cechy

charakteryzuj

ce dany ty

grafii, zna

dobrze rda

polskiej

ortografii

wskazuje

jakiej

zasadzie

orograficznej

zawdziczam

y pisowni

danego

wyrazu

(dopuszczaln

e bdy w 20

% wyrazw)

IC3/25

_U01

Student/ka

nie potrafi

analizowa

samodzielnie

adnej formy

wyrazowej w

badanym

tekcie pod

ktem

procesw

historycznoj

zykowych

Student/ka

analizuje

formy

wyrazowe w

badanym

tekcie pod

ktem

procesw

historycznoj

zykowych,

jednak czsto

popenia

bdy (ok.

45%)

Student/ka

analizuje

formy

wyrazowe w

badanym

tekcie pod

ktem

procesw

historycznoj

zykowych,

rzadko

popenia

bdy (ok.

20%)

Student/ka

poprawnie

analizuje

formy

wyrazowe w

badanym

tekcie pod

ktem

procesw

historycznoj

zykowych,

(dopuszczaln

e bdy ok.

5%)

IC3/25

_U02:

student/ka

nie potrafi

student/ka

wskazuje

student/ka

wskazuje

student/ka

prawidowo

46

prawidowo

wskaza

adnych

przykadw

form

wyrazowych,

w ktrych

doszo do

zmian w

wyniku

rozwoju

jzyka

przykady

form

wyrazowych,

w ktrych

doszo do

zmian w

wyniku

rozwoju

jzyka,

jednak czsto

popenia

bdy (ok.

45%)

przykady

form

wyrazowych,

w ktrych

doszo do

zmian w

wyniku

rozwoju

jzyka,

jednak

sporadycznie

popenia

bdy (ok.

20%)

wskazuje

przykady

form

wyrazowych,

w ktrych

doszo do

zmian w

wyniku

rozwoju

jzyka

(dopuszczaln

e bdy

ok.5%)

IC3/25

_U03

student/ka

nie potrafi

wskaza

podstawowy

ch zwizkw

midzy

historycznym

i procesami

spoecznymi i

kulturowymi

a zmianami

w jzyku.

student/ka

potrafi

wskaza 1-2

podstawowe

zwizki

midzy

historycznym

i procesami

spoecznymi i

kulturowymi

a zmianami w

jzyku.

student/ka

potrafi

wskaza 3-4

podstawowe

zwizki

midzy

historycznym

i procesami

spoecznymi i

kulturowymi

a zmianami w

jzyku.

student/ka

potrafi

wskaza

wszystkie

omawiane

podstawowe

zwizki

midzy

historycznym

i procesami

spoecznymi i

kulturowymi

a zmianami w

jzyku.

IC3/25

_K01

student/ka

nie ma

wiadomoci

miejsca

jzyka

polskiego

wrd innych

jzykw

sowiaskich

i

indoeuropejs

kich

student/ka

ma

wiadomo

miejsca

jzyka

polskiego

wrd innych

jzykw

sowiaskich

i

indoeuropejs

kich, ale nie

potrafi

prawidowo

umiejscowi

poszczeglny

ch jzykw w

rodzinach

jzykowych

(45 %

bdw)

student/ka

ma

wiadomo

miejsca

jzyka

polskiego

wrd innych

jzykw

sowiaskich

i

indoeuropejs

kich ale nie

zawsze

potrafi

prawidowo

umiejscowi

poszczeglny

ch jzykw w

rodzinach

jzykowych

(20 %

bdw)

student/ka

ma

wiadomo

miejsca

jzyka

polskiego

wrd innych

jzykw

sowiaskich

i

indoeuropejs

kich

Metody oceny efektw ksztacenia

47

efekt ksztacenia jednostki

zaj, na

ktrych jest

realizowany

efekt

ocena formatywna ocena

podsumowujca

IC3/25_W01

W6- 29

A4- 26

testy sprawdzajce na

wiczeniach, aktywno

studenta, ocena zada

do samodzielnego

wykonania, aktywno

na zajciach i

aktywno w formach

nauki na odlego

Wykad po semestrze 3

owiadczenie

studenta o

przyswojeniu wiedzy z

wykadu

wiczenia:

kolokwium

zaliczeniowe

wykad: egzamin

kocowy

IC3/25_W02 W3-5 A 2-4

jak wyej jak wyej

IC3/25_U01 W6- 29

A4- 26

jak wyej jak wyej

IC3/25_U02: W6- 29

A4- 26

jak wyej jak wyej

IC3/25_U03 W3-5 A 2-4

jak wyej jak wyej

IC3/25_K01

W1-2

A 1

jak wyej jak wyej

Cakowity nakad pracy

studenta potrzebny do

osignicia zaoonych

efektw w godzinach

oraz punktach ECTS

Aktywno Liczba godzin/ nakad pracy studenta

wykad 45 godz. konwersatoria 45 godz. Przygotowanie do wicze (w tym przygotowywanie zada z rekonstrukcji)

30 godz.

Udzia w konsultacjach (w tym korzystanie z forum gramatyka historyczna)

5 godz.

Przygotowanie do egzaminu

25 godz.

SUMA GODZIN 150 LICZBA PUNKTW ECTS

3+3=6

48

Jzyk wykadowy polski

Literatura Literatura podstawowa:

Podrczniki (wykaz wsplny dla wykadu i wicze): K. Dugosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna jzyka

polskiego. Podrcznik dla studentw polonistyki. Warszawa 1998 i

nastpne wydania.

Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spawiski, S. Urbaczyk, Gramatyka

historyc