stropy teriva - betoniarnia · pdf filestropy teriva - projektowanie i wykonywanie - 2 -...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRZEDSIBIORSTWOPROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USUGOWE

INWENTA Spka z o.o.00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28B / 38

e-mail: [email protected]

STROPY TERIVAPROJEKTOWANIE i WYKONYWANIE

Warszawa 2004 r.

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 2 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 3 -

Skad i druk: PU Compusul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel.: (41) 275 59 80, fax: (41) 275 59 81

Autorzy:dr in. Roman Jarmontowiczmgr in. Jan Sieczkowski

Opiniodawca:mgr in. Jacek Bielawski

ISBN: 83-915822-2-1

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 2 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 3 -

SPIS TRECI

1. INFORMACJE OGLNE ......................................................................................................... 4

2. PUSTAKI STROPOWE............................................................................................................. 7

3. BELKI STROPOWE ................................................................................................................. 9

4. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPW......................................... 10

4.1. Uwagi oglne .................................................................................................................... 10

4.2. Najwiksze obcienie stropu ........................................................................................... 11

4.3. Momenty zginajce i siy poprzeczne przenoszone przez ebro stropu ........................... 12

4.4. Przebieg oblicze .............................................................................................................. 16

4.5. Zbrojenie podporowe ........................................................................................................ 17

4.6. Zalecenia konstrukcyjne.................................................................................................... 25

5. INFORMACJE DODATKOWE .............................................................................................. 27

5.1. Skadowanie i transport pustakw .................................................................................... 27

5.2. Belki kratownicowe .......................................................................................................... 28

5.3. Wykaz norm i aprobat technicznych ................................................................................. 28

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 4 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 5 -

1. INFORMACJE OGLNEStropy TERIVA s monolityczno-prefabrykowanymi stropami gstoebrowymi, belkowo-

pustakowymi. Stropy te skadaj si z kratownicowych belek stropowych, pustakw betonowych (niekiedy elementw wypeniajcych z betonu komrkowego) oraz betonu ukadanego na budo-wie.

Stropy TERIVA przeznaczone s zarwno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budow-nictwa uytecznoci publicznej. Wyrnikiem stropw jest obcienie charakterystyczne rwno-miernie rozoone ponad ciar wasny konstrukcji, ktre przyjto rwne 4,0; 6,0 i 8,0 kN/m2.

Schemat oglny stropu TERIVA pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Widok oglny stropu TERIVA.

Rozrnia si stropy: dla budownictwa mieszkaniowego - TERIVA 4,0 (rysunek 2), ktre w zalenoci od wysokoci

konstrukcyjnej stropu dzieli si na: TERIVA 4,0/1 - o wysokoci konstrukcyjnej stropu 0,24 m, TERIVA 4,0/2 - o wysokoci konstrukcyjnej stropu 0,30 m, TERIVA 4,0/3 - o wysokoci konstrukcyjnej stropu 0,34 m.

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 4 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 5 -

Rys. 2. Przekroje poprzeczne stropwa) strop TERIVA 4,0/1; b) strop TERIVA 4,0/2; c) strop TERIVA 4,0/3

dla budownictwa uytecznoci publicznej - TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 (rysunek 3).

Rys. 3. Przekrj poprzeczny stropw TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0.

a)

b)

c)

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 6 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 7 -

Parametry techniczne stropw TERIVA podano w tablicy 1.

Tablica 1

Parametry techniczne stropw TERIVA

Przeznaczenie stropu

Rodzaj stropu

Rozpito stropu

[m]

Osiowy rozstaw

belek[m]

Wysoko konstrukcyjna

stropu[m]

Grubo nadbetonu

[mm]

Ciar konstrukcji

stropu[kN/m2]

Budownictwo mieszkaniowe

TERIVA 4,0/1 2,4 7,2*) 0,60 0,24 30 2,68TERIVA 4,0/2 2,4 8,0 0,60 0,30 40 3,15TERIVA 4,0/3 2,4 8,6 0,60 0,34 40 3,40

Budownictwo uyteczn. publ.

TERIVA 6,0 2,4 7,8 0,45 0,34 40 4,00TERIVA 8,0 2,4 7,2 0,45 0,34 40 4,00

*) dla rozpitoci powyej 6,0 m strop projektowany jako cigy (minimum dwuprzsowy)

Ilo belek, pustakw i betonu ukadanego na budowie, niezbdnych do wykonania jedne-go m2 stropu podano w tablicy 2.

Tablica 2

Ilo belek, pustakw i betonu ukadanego na budowie niezbdna do wykonania 1 m2 stropu

Rodzaj stropu Belki[m]Pustaki

[szt.]Beton monolityczny*)

[m3]

TERIVA 4,0/1 1,67 6,7 0,047

TERIVA 4,0/2 1,67 6,7 0,075

TERIVA 4,0/3 1,67 6,7 0,080

TERIVA 6,0 2,22 9,2 0,097

TERIVA 8,0 2,22 9,2 0,097

*) bez betonu w ebrach rozdzielczych, wiecach i innych elementach stropu wykonanych z betonu monolitycznego

Odporno ogniowa stropw TERIVA (niezalenie od rodzaju stropu), przy wykoczeniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym o gruboci nie mniejszej ni 10 mm wynosi REI 60. Podwyszenie odpornoci ogniowej stropw TERIVA moe nastpi przez zastosowanie innego wykoczenia dolnej powierzchni stropu, np. pytami gipsowo-kartonowymi GKF, pytami wirowo-cementowymi lub zastosowaniu odpowiednich sufitw podwieszonych.

Izolacyjno akustyczna stropu TERIVA, w zalenoci od jego zastosowania, powinna spenia wymagania okrelone w normie PN-B-02151-03:1999. W celu speniania tych wymaga w budownictwie mieszkaniowym i oglnym naley przyjmowa odpowiednie rozwizania pod-g wedug Katalogu rozwizania podg dla budownictwa mieszkaniowego i oglnego jak dla stropw gstoebrowych o zblionej masie 1 m2 stropu.

Izolacyjno cieplna stropw TERIVA, bez warstw wykoczeniowych (od gry i od dou), okrelona oporem cieplnym wynosi:- stropu TERIVA 4,0 - 0,37 m2 K/W,- stropu TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0 - 0,39 m2 K/W.

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 6 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 7 -

Szczegowe wymagania i zasady kontroli jakoci elementw stropowych (belek i pustakw) znajduj si w Dokumentacji techniczno-roboczej elementw stropowych TERIVA opracowanej przez P.P-P-U INWENTA Sp. z o.o. i przeznaczonej gwnie dla producentw tych elementw.

2. PUSTAKI STROPOWEKsztat i wymiary pustakw do stropw TERIVA przedstawiono na rysunku 4. Masa pusta-

kw nie powinna by wiksza ni:- 16,5 kg - pustak do stropu TERIVA 4,0/1,- 18,6 kg - pustak do stropu TERIVA 4,0/2,- 20,2 kg - pustak do stropu TERIVA 4,0/3,- 17,7 kg - pustak do stropu TERIVA 6,0,- 17,7 kg - pustak do stropu TERIVA 8,0.

Pustaki mog by wytwarzane z betonu zwykego, z betonu na lekkich kruszywach porowa-tych lub nawet z betonw, ktrych gwnym skadnikiem s odpady z przerbki drewna. cianki pustakw mog by pogrubione do rodka, jednak pod warunkiem zachowania masy pustaka. Take zewntrzne wymiary pustakw nie mog by zmienione.

Rys. 4. (1) Pustaki stropowe TERIVA.

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 8 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 9 -

Rys. 4. (2) Pustaki stropowe TERIVA.

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 8 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 9 -

Wytrzymao wszystkich pustakw i bloczkw z betonu komrkowego na obcienie sta-tyczne nie moe by mniejsza ni 2,0 kN.

3. BELKI STROPOWEBelki do wykonywania stropw skadaj si z betonowej stopki o przekroju 40 120 mm

(beton klasy nie niszej ni B20) i zatopionego w niej dolnego pasa przestrzennej kratownicy sta-lowej. W belkach mog by stosowane dwa typy kratownic:- typ K - z prtem grnym 8 mm i dwoma dolnymi prtami o rwnej rednicy 6 12 mm

- rysunek 5.

Rys. 5. Kratownice do belek stropowych typu K.

- typ KJ* - z prtem grnym 8 mm i dwoma dolnymi prtami o rwnej rednicy i dugoci rw-nej dugoci kratownicy oraz dodatkowymi (jednym lub dwoma) prtami dogrzanymi w czci rodkowej - rysunek 6.

Rys. 6. Kratownice do belek stropowych typu KJ.

Dugo kratownicy typu K jest rwna dugoci modularnej n 200 mm, a dugo kratow-nicy typu KJ jest mniejsza od dugoci modularnej o 16 mm, czyli wynosi n 200 - 16 mm.

* Kratownica KJ jest zastrzeona w Urzdzie Patentowym - wiadectwo ochronne na wzr uytkowy nr 54485, moe by produkowana wycznie na automatach zgrzewalniczych.

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 10 -

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

- 11 -

Na indywidualne zamwienie mog by stosowane kratownice o dugoci modularnejn 100 mm.

W stopce belek, jeeli jest to potrzebne, midzy prtami pasa dolnego kratownicy umieszcza si jeden lub dwa prty dodatkowe (rysunek 7).

Rys. 7. Belki stropowe TERIVA.a) z kratownic K; b) z kratownic KJ

Masa belek jest nie wiksza ni 17 kg/m.Dugo nominalna belek jest rwna dugoci kratownicy.Szczegowe wymiary kratownic (w tym rednice i dugoci prtw), a take gatunki stali

jakie mog by stosowane do wykonywania kratownic podane s w dokumentacji techniczno-ro-boczej elementw stropowych dla odpowiedniego rodzaju stropu (TERIVA 4,0/1; TERIVA 4,0/2, TERIVA 4,0/3, TERIVA 6,0,