strokovni posvet za uČitelje matematike, raČunalništva in

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ljubljana, 4. 10. 2013

  Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenostiPedagoke fakultete Univerze v Ljubljani

  Strokovni posvetZA UITELJE MATEMATIKE, RAUNALNITVAIN TEHNIKE

  Zbornik povzetkov

  Motiviranje nadarjenih uencevza matematiko, raunalnitvoin tehniko

  Namen posveta Motiviranje nadarjenih uencev za matematiko, raunalnitvo in tehniko je:

  bolje razumeti znailnosti in potrebe nadarjenih uencev in njihovo motiviranost, posebej za matematiko, raunalnitvo in tehniko,

  spoznati in promovirati uinkovite pristope ter izmenjati izkunje in strokovna znanja za motiviranje nadarjenih uencev na teh podrojih,

  prispevati k povezovanju uiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraevanju za kakovostno pouevanje na osnovi spodbujanja unih potencialov uencev v oli in/ali drugje,

  pripraviti izhodia za sistematino obravnavo in spremljanje nadarjenih na nacionalni ravni.

 • Zbornik povzetkov ob strokovnem posvetu

  Motiviranje nadarjenih uencev za matematiko, raunalnitvo in tehniko

  Organizator:

  Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoke fakultete v Ljubljani

  Odbor posveta:

  dr. Botjan Kuzman, doc. dr. Irena Nanovska erbec, izr. prof. dr. Slavko Kocijani,

  izr. prof. dr. Mojca Jurievi

  Uredil: Botjan Kuzman

  Strokovni pregled: Botjan Kuzman, Irena Nanovska erbec, Slavko Kocijani

  Jezikovni pregled: Darija Skubic

  Priprava in oblikovanje: Botjan Kuzman

  Oblikovanje naslovnice: Maja Pear in Igor Cerar

  Izdala in zaloila: Pedagoka fakulteta Univerze v Ljubljani

  Za izdajatelja: Janez Krek, dekan

  Tisk: Kubelj d.o.o., PE Tiskarna univerze, Ljubljana

  Naklada: 200 izvodov

  Pedagoka fakulteta Univerze v Ljubljani

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  37.091.3:51(082) 37.015.3-056.45-057.87(082)

  STROKOVNI posvet za uitelje matematike, raunalnitva in tehnike (2013 ; Ljubljana) Motiviranje nadarjenih uencev za matematiko, raunalnitvo in tehniko : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za uitelje matematike, raunalnitva in tehnike, Ljubljana, 4. 10. 2013 ; [organizator] Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoke fakultete v Ljubljani ; [uredil Botjan Kuzman]. - V Ljubljani : Pedagoka fakulteta, 2013

  ISBN 978-961-253-113-3 1. Gl. stv. nasl. 2. Kuzman, Botjan, 1976- 3. Pedagoka fakulteta (Ljubljana). Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti 269003520

 • 1

  Uvodnik

  Spotovane udeleenke in spotovani udeleenci,

  dobrodoli na strokovnem posvetu Motiviranje nadarjenih uencev za matematiko,

  raunalnitvo in tehniko, ki smo ga pripravili v Centru za raziskovanje in spodbujanje

  nadarjenosti na Pedagoki fakulteti Univerze v Ljubljani. Posvet organiziramo v

  sklopu dejavnosti, s katerimi v letonjem letu obeleujemo Mednarodno leto

  nadarjenosti in ustvarjalnosti pod okriljem Svetovnega sveta za nadarjene in

  talentirane otroke (WCGTC World Council for Gifted and Talented Children).

  Na posvetu elimo predstaviti, spoznati in promovirati uinkovite naine motiviranja

  nadarjenih uencev za uenje matematike, raunalnitva in tehnike. Potrebe prakse

  namre kaejo, da imamo na tem izjemno pomembnem podroju pouevanja in

  uenja e veliko prostora za raziskovanje ter ustvarjanje inovativnih pedagokih

  reitev, tevilo udeleencev dananjega posveta (priblino 150 nas je), pa dokazuje,

  koliko dobre energije oziroma pedagokega entuziazma e imamo, da bomo te tudi

  uresniili.

  Namen posveta je tudi nartno nameniti as izmenjavi izkuenj in znanj vseh, ki na

  razline naine razvijamo poti za usmerjanje mladih potencialov v svet matematike,

  raunalnitva in tehnike. Vtis je, da smo do sedaj tovrstnim diskusijam namenjali

  obutno premalo asa ter da konno razumemo, da pripovedovanje ali posluanje v

  strokovnem krogu potrjuje naa razmiljanja in ravnanja, usmerja k prepoznavanju

  novih problemov, najdenju optimalnih reitev ali ustvarjanju izvirnih idej, ki so

  razvojno naravnane. Iz tega razloga je namen posveta ne nazadnje spodbuditi

  strokovni dialog med razlinimi pedagokimi strokovnjaki ter izobraevalnimi

  intitucijami in tako prispevati k ustvarjanju sodelovalne, uee se strokovne

  skupnosti, katere temeljni cilj je kakovostno pouevanje na osnovi spodbujanja unih

  potencialov (nadarjenih) uencev v oli in izven.

  Vsem, ki ste podprli idejo posveta ter na kakren koli nain pripomogli, da smo se

  danes zbrali, hvala.

  elim nam uspeno delo in prijetno druenje

  ter estitam ob jutrinjem mednarodnem dnevu uiteljev.

  Mojca Jurievi Ljubljana, 4. 10. 2013

 • 2

  Vsebina

  Uvodnik ............................................................................................................................... 1 Vsebina ............................................................................................................................... 2 Program posveta ................................................................................................................ 4 Umetniki uvod .................................................................................................................. 6 Plenarna predavanja Une potrebe nadarjenih uencev ...................................................................................... 8

  Mojca Jurievi

  Prvi koraki v robotiko in elektroniko kot spodbuda za tehniko nadarjene ..................... 10 Slavko Kocijani

  Nadarjeni in prosti as ob matematiki .............................................................................. 11 Botjan Kuzman

  Tekmovanja v znanju kot izziv za drugane oblike uenja raunalnitva ......................... 12 Joe Rugelj in Irena Nanovska erbec

  Primeri dobre prakse - matematika Priprave slovenskih srednjeolcev na mednarodna matematina tekmovanja ............... 15

  Gregor Dolinar

  Predstavitev Matematine gimnazije v Beogradu ............................................................ 16 Milan Mitrovi

  Od uenca do matematika ................................................................................................ 17 Matej Aleksandrov

  Pogled na raziskovalne naloge iz matematike na sreanjih mladih raziskovalcev ........... 18 Borut Juri Zlobec

  Matematini tabor za nadarjene osnovnoolce ............................................................... 19 Vesna Harej

  Matematine krivulje in medpredmetno povezovanje .................................................... 20 Duanka Colnar

  Primeri dobre prakse - raunalnitvo Priprave na tekmovanja - izkunje v vlogi tekmovalca in mentorja ................................. 22

  Janez Brank

  Tekmovanja iz raunalnitva in informatike: Prilonost, ki je ne smemo zamuditi .......... 23 Andrej Brodnik

  Naloge s tekmovanja Bober .............................................................................................. 24 Janez Demar

  Sovice in uki: Kroek za nadarjene .................................................................................. 25 Irena Demar

  Nesistematino in nenartno uenje raunalnitva ......................................................... 26 Radovan Krajnc

  Raunalnike izobraevalne igre v izobraevanju nadarjenih .......................................... 27 Joe Rugelj in pela Cerar

 • 3

  Primeri dobre prakse - tehnika Primeri dobre prakse pri spodbujanju zanimanja uencev za tehniko in elektrotehniko ................................................................................................................... 29

  Nina Grini

  Preko interesne dejavnosti do nadarjenih s podroja tehnike in tehnologije ................. 30 Milan Gaberek

  Identifikacija nadarjenih uencev na podroju tehnike ................................................... 31 Toma Kuar

  Motivacija nadarjenih uencev z obolskimi in izvenolskimi dejavnostmi ..................... 32 Mitja Slavinec

  Intalacijski laboratorij sodobnih in trajnostnih tehnologij .............................................. 33 Vilko Grlj

  Delavnice S arovnijo do motivacije pri dodatnem pouku matematike ........................................... 35

  Katja Kmetec

  Vsakdan nadarjenega uenca ........................................................................................... 36 Zlatan Magajna

  Od bobra do zgodbe ......................................................................................................... 37 Irena Nanovska erbec in pela Cerar

  Raunalnitvo brez raunalnika ........................................................................................ 38 Irena Demar in Janez Demar

  Izkustveno uenje zaetne elektronike ............................................................................. 39 Gorazd antej in Tanja Stani

  Izkustveno uenje zaetne robotike ................................................................................. 40 David Rihtari

  Linearna enaba, en bit in zobata letev kaj imajo skupnega? ....................................... 41 Vesna Gerak

  Verini eksperiment .......................................................................................................... 42 Jurij Bajc in Nina Verdel

  Odkrivanje razlinih razdalj v ravnini ............................................................................... 43 Marko Slapar

  Akvarij MaRaTe Matematine aktivnosti na UP FAMNIT za nadarjene uence in dijake ........................... 45

  Marko Orel

  Marsovski matematini projekti 2013 .............................................................................. 46 David Gajser in Jana Vidrih

  Mat

View more