strateški program znanstvenih istraživanja - .znanstvenih istraživanja ... s više od 300...

Download Strateški program znanstvenih istraživanja - .znanstvenih istraživanja ... s više od 300 magistarskih te preko 200 doktorskih radova, ... projekte i druge vrste suradnje

Post on 02-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Strateki program

  znanstvenih istraivanja Sveuilite u Zagrebu

  Farmaceutsko-biokemijski fakultet 2014. 2019.

  Zagreb, prosinac, 2012.

  A. Kovaia 1, 10000 Zagreb, Hrvatska; tel: +385 4856 201; fax: 6394 444, e-mail: dekanat@pharma.hr

 • FBF STRATEKI PROGRAM ZNANSTVENIH ISTRAIVANJA 2014. 2019. 2

  STRATEKI PROGRAM ZNANSTVENIH

  ISTRAIVANJA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA SVEUILITA U ZAGREBU ZA RAZDOBLJE 2014.-2019.

 • FBF STRATEKI PROGRAM ZNANSTVENIH ISTRAIVANJA 2014. 2019. 3

  SADRAJ

  1. UVOD

  1.1. POVIJEST

  Prvi poslijediplomski znanstveni studiji na FBF-u osnovani su 1961. (Fizikalne metode u kemiji, Klinika

  kemija i Desalinacija morske vode). Izvoeni su zatim i drugi poslijediplomski studiji, uz nekoliko reformi.

  Danas FBF organizira nastavu doktorskoga studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti u dva modula:

  farmaceutske i medicinsko-biokemijske znanosti, te osam poslijediplomskih specijalistikih studija: Razvoj

  lijekova, Dermatofarmacija i kozmetologija, Fitofarmacija s dijetoterapijom, Klinika farmacija, Medicinska

  biokemija i laboratorijska medicina, Molekularna dijagnostika, Farmakogenomika: novi pristup optimiranju

  lijeenja, te Toksikologija (dva modula).

  Danas je FBF, s tradicijom od 132 godine (farmacija) i 50 godina (medicinska biokemija), sa 153 djelatnika

  (od kojih 61 u znanstveno-nastavnom zvanju) i trenutno 204 studenta poslijediplomskih studija, jedna od

  vanih institucija Sveuilita u Zagrebu. FBF, odnosno njegovi djelatnici, u razliitim oblicima surauju sa

  31 inozemnom institucijom i dio je Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) i

  ERASMUS programa.

  Znanstvena aktivnost na FBF vidljiva je u 24 znanstveno-istraivaka projekata MZOS-a, trima

  meunarodnim projektima, etirima bilateralnima te osam strunih projekata i suradnji. Broj, oko 10.000

  dosad diplomiranih strunjaka, s vie od 300 magistarskih te preko 200 doktorskih radova, pokazuje da je

  FBF znaajno poveao znanstveni potencijal RH te postao trajno izvorite znanstvenih i nastavnih

  djelatnosti na nacionalnoj i meunarodnoj razini (evidencija diplomiranih studenata vodi se od ak. god.

  1949./1950., a zavrenih poslijediplomskih studenata od ak. god. 1962./1963.).

  Kao sastavnica Sveuilita u Zagrebu, FBF donosi Strateki program znanstvenih istraivanja u skladu s:

  nacionalnim prioritetima, pridruivanjem EU, odnosno usklaivanjem sa smjernicama EU-a (Lisabonska

  strategija iz 2009., Bolonjski proces i dr.), ukljuivanjem u europski istraivaki (ERA) i visokokolski

  (EHEA) prostor, u skladu s potrebom razvoja programa cjeloivotnoga obrazovanja, usklaivanjem s

  europskim kvalifikacijskim okvirom, potrebom jedinstvenih doktorskih studija, kontinuiranom

  izgradnjom nacionalne znanstveno-istraivake i visokoobrazovane politike, potrebom poveanja

  sredstava za znanost (posebice iz gospodarskoga sektora), i dr.

  Farmaceutsko-biokemijski fakultet ovim dokumentom usklauje svoju strategiju znanstvenih istraivanja

  s postojeim specifinim Strategijama Sveuilita u Zagrebu, uvaavajui pritom sve posebnosti i

  specifinosti te predvia posebne zadatke i mjere u sljedeem srednjoronom razdoblju. Stratekim

  programom znanstvenih istraivanja FBF-a definiraju se: misija i vizija FBF-a u podruju istraivanja,

  transfera tehnologije i znanja te inovacija, strateki ciljevi i zadaci FBF-a s pripadajuim mjerljivim

  pokazateljima uinka, osobe i tijela potrebna za provedbu Stratekog programa, nositelji odgovarajuih

  aktivnosti, odnosno osobe odgovorne za praenje pokazatelja uinka po definiranim zadacima i predvidivi

  termini realizacije, dokumenti koje e FBF usvojiti s ciljem provedbe Stratekog programa te hodogram

  aktivnosti.

 • FBF STRATEKI PROGRAM ZNANSTVENIH ISTRAIVANJA 2014. 2019. 4

  1.2. PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O ZNANSTVENIM ISTRAIVANJIMA NA

  FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOM FAKULTETU

  Danas je FBF, s tradicijom od 132 godina (farmacija) i 50 godina (medicinska biokemija), sa 153 djelatnika

  (od kojih 61 u znanstveno-nastavnom zvanju) i trenutno 956 studenata diplomskih i 204 studenta

  poslijediplomskih studija, jedna od vanih institucija SuZg. U razdoblju od 2007. godine do danas,

  znanstvena aktivnost na FBF vidljiva je u 24 znanstveno-istraivaka projekata financirana od MZOS, 3

  meunarodna projekta, 4 bilateralna te 8 strunih projekata i suradnji.

  U periodu od 2009. do 2013. godine, djelatnici FBF-a objavili su ukupno 425 publikacija, meu kojima

  prevladavaju originalni znanstveni radovi (81.4%) i pregledni znanstveni radovi (12%). Radovi su

  uglavnom u podruju kemije (144), biokemije, genetike i molekularne biologije (139), farmakologije,

  toksikologije i farmacije (132) i medicine (97). Prema podacima baze Scopus, navedeni radovi su ukupno

  citirani 2232 puta (h-indeks=24), to nedvojbeno potvruje znanstvenu izvrsnost i velike istraivake

  potencijale FBF. U znanstvenom radu FBF, odnosno njegovi djelatnici, u razliitim oblicima surauju s 34

  inozemne institucije, a Fakultet sudjeluje u programima Central European Exchange Program for

  University Studies (CEEPUS) i ERASMUS. Osim toga, u zadnjih 5 godina na Fakultetu je izraeno 917

  diplomskih radova, 24 specijalistika rada, 15 magistarskih radova te 62 doktorske disertacije. Sve to

  pokazuje da je FBF znaajno poveao znanstveni potencijal RH te postao trajno izvorite znanstvenih i

  nastavnih djelatnosti na nacionalnoj i meunarodnoj razini.

  56%

  2%

  10%

  7%

  5% 20%

  Izvori financijranja znanstvenih projekatana FBF u razdoblju od 01.01.2007. do 31.12.2013.

  MZOS

  HRZZ

  Bilateralni projekti

  Meunarodni projekti

 • FBF STRATEKI PROGRAM ZNANSTVENIH ISTRAIVANJA 2014. 2019. 5

  1.3. O STRATEKOM PROGRAMU ZNANSTVENIH ISTRAIVANJA

  Dokument Strateki program znanstvenih istraivanja FBF-a za razdoblje od 2014. do 2019. oslanja se na

  sve pozitivne steevine iz proteklih 132 godine, temelji se na samoanalizi postojeega stanja (SWOT

  analiza), opim uvjetima u kojima Fakultet djeluje, u sukladnosti s vaeim zakonskim propisima,

  uoavanju svjetskih tokova u podruju biomedicine i zdravstva te prirodnih znanosti, planu rada dekana

  te sa stratekim odlukama Sveuilita u Zagrebu.

  FBF SuZg ima znaajnu znanstvenu aktivnost u podruju biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana

  farmacija i grana medicinska biokemija te u podruju prirodnih znanosti. Postojei znanstveni potencijal i

  nadalje je potrebno jaati i usmjeravati prema postizanju to vee prepoznatljivosti u RH i inozemstvu.

  Fakultet treba nastaviti institucijsku brigu za razvoj znanstveno-istraivakih karijera, kontinuirano

  reformirati doktorski studij kao temelj formiranja pojedinaca na kojima poiva razvoj, poticati mobilnost i

  81%

  12%

  2%

  1% 4%

  Znanstvene publikacije FBF u razdoblju od 2009. do 2013. (Izvor: Scopus)

  Orginalni znanstveni radovi (346)

  Pregledni radovi (51)

  Kongresna priopenja (9)

  Poglavlja u knjizi (2)

  Ostali radovi (17)

  20%

  19%

  19%

  14%

  12%

  5% 2%

  1% 1%

  7%

  Znanstvene publikacije FBF u razdoblju od 2009. do 2013. po podrujima (Izvor: Scopus)

  Kemija

  Biokemija, genetika i molekularna biologija

  Farmakologija, toksikologija i farmacija

  Medicina

  Agronomija i biologija

  Kemijsko ininjerstvo

 • FBF STRATEKI PROGRAM ZNANSTVENIH ISTRAIVANJA 2014. 2019. 6

  postdoktorska usavravanja kroz razliite domae i inozemne projekte, kolovati znanstvene novake kroz

  doktorske studije te treba stvoriti institucijski okvir za kolaborativna istraivanja i programe.

  Jedan od temeljnih ciljeva Fakulteta je i sudjelovanje u razvoju gospodarstva i drutva, s ciljem

  usklaivanja djelatnosti s napretkom tehnologije. S obzirom na veliki broj visoko obrazovanih strunjaka

  u podruju prirodnih znanosti, farmacije i medicinske biokemije, FBF bi trebao biti ukljuen u

  gospodarstvo, kako na podruju regije, tako i u irem okruenju, kroz zajednike znanstveno-istraivake

  projekte i druge vrste suradnje.

  Stoga jaanje kapaciteta za istraivanje i razvoj koji e osigurati konkurentnost FBF-a pri ukljuivanju u

  domae i meunarodne istraivake programe ulazi u prioritetne ciljeve. FBF-u je takoer cilj iskoristiti i

  upravljati intelektualnim vlasnitvom proizalim iz naih istraivanja, te poticati stvaranje start-up tvrtki

  na temelju naih rezultata istraivanja i tehnologije.

  FBF nastoji biti kljuni imbenik koji omoguuje tzv. trokut znanja (obrazovanje, istraivanje, inovacije)

  dovodei nae tehnologije na trite, kao i promicanje gospodarskog razvoja.

  U svom radu FBF surauje s farmaceutskom industrijom i ostalim srodnim gospodarskim subjektima, a

  suradnja se odvija putem zajednikih projekata, pruanja usluga u provoenju analiza, implementaciji

  novih tehnologija, izradi ekspertnih izvjea i sl. Pri tome valja istaknuti dugu tradiciju suradnje s PLIVOM

  Hrvatska d.o.o., u okviru projekata Priprava liposoma prikladnih za modifikaciju membranskim

  proteinima, (2001. 2002.), Sinteza i evaluacija tiomera kao potencijalnih ekscipijensa za razvoj novih

  bioadhezivnih terapijskih sustava, (2002. 2004.) i Mikroestice za kontrolirano oslobaanje djelatne

  tvari (2008. 2011.). Ta je suradnja rezultirala objavom 2 magistarska i jednog doktorskog rada te

  ukupno 5 CC radova, a ostvareni rezultati imali su izravnu industrijsku

Recommended

View more >