strateški plan razvoja turizma gradova lipika i pakraca .strateški plan razvoja turizma gradova...

Download Strateški plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca .Strateški plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca 0 Strateški plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca Zagreb,veljača

Post on 01-Feb-2018

233 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Strateki plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca

  0

  Strateki plan razvoja turizma gradova

  Lipika i Pakraca

  Zagreb,veljaa 2013.

 • Strateki plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca

  1

  Autori: Dr.sc. Snjeana Borani ivoder

  Dr.sc. Renata Tomljenovi Dr.sc. Jasenka Kranjevi

  Dr.sc. Sanda orak

 • Strateki plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca

  2

  Nositelj projekta: Grad Lipik

  Partneri:

  Grad Pakrac Poduzetniki centar Pakrac

  The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders. The European Commission is the EUs executive body. Europska unija se sastoji od 27 zemalja lanica koje su odluile da postupno poveu svoje znanje, resurse i sudbine. Zajedno, kroz period proirenja dug 50 godina, izgradili su podruje stabilnosti, demokracije i odrivog razvoja zadravajui kulturnu raznolikost, toleranciju i slobodu pojedinca. Europska komisija je predana u dijeljenju svojih postignua i vrijednosti sa zemljama i ljudima izvan njezinih granica. Europska komisija je izvrno tijelo Europske unije.

  This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Town of Lipik and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

  Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske Unije / This project is funded by the

  European Union

 • Strateki plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca

  3

  Sadraj:

  1. UVOD ............................................................................................................................. 5

  1.1. PRISTUP IZRADI PLANA ................................................................................................................................. 5 1.2. CILJEVI I METODE IZRADE PROJEKTA ................................................................................................................ 6

  2. ANALIZA RAZVOJNO PLANSKIH DOKUMENATA ............................................................ 9

  2.1. PLANSKI DOKUMENTI TURISTIKOG RAZVOJA .................................................................................................... 9 2.2. PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI ............................................................................................................... 10 2.3. OSTALI PLANSKI DOKUMENTI ....................................................................................................................... 11

  3. PROFIL LIPIKA I PAKRACA KAO TURISTIKIH DESTINACIJA ................................... 14

  3.1. PREGLED RAZVOJA TURIZMA ....................................................................................................................... 14 3.2. GEOGRAFSKA I DEMOGRAFSKA OBILJEJA ....................................................................................................... 15 3.3. PROMET, INFRASTRUKTURA I GOSPODARSTVO ................................................................................................ 19 3.4. OBILJEJA TURISTIKE PONUDE .................................................................................................................... 28 3.5. OBILJEJA TURISTIKE POTRANJE ................................................................................................................ 29 3.6. TURISTIKA ORGANIZACIJA I OBILJEJA DESTINACIJSKOG MARKETINGA ................................................................. 32 3.7. TURISTIKI RESURSI I ATRAKCIJE ................................................................................................................... 33

  4. PREGLED TRENDOVA NA TURISTIOM TRITU ........................................................ 52

  5. SWOT ANALIZA ............................................................................................................ 54

  6. VIZIJA I CILJEVI RAZVOJA TURIZMA ......................................................................... 59

  6.1. TRINO POZICIONIRANJE I VIZIJA RAZVOJA .................................................................................................... 59 6.2. OSNOVNA NAELA I CILJEVI RAZVOJA ............................................................................................................ 61

  7. MARKETINKA STRATEGIJA ........................................................................................ 63

  7.1. TURISTIKI PROIZVODI I TRINI SEGMENTI ..................................................................................................... 63 7.2. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI .......................................................................................................................... 85 7.3. PROMOCIJSKI MATERIJALI ........................................................................................................................... 86 7.4. E-MARKETING AKTIVNOSTI .......................................................................................................................... 87

  8. PLAN EKSPLOATACIJE STAZE LIPICANCA I KUNE ................................................... 90

  8.1. PROGRAMSKO-PROSTORNA KONCEPCIJA PODRUJA GRADOVA LIPIKA I PAKRACA ................................................... 90 8.2. KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI ..................................................................................................................... 99

  9. AKCIJSKI PLAN .......................................................................................................... 101

  I. TRINO REPOZICIONIRANJE SPECIJALNE BOLNICE LIPIK ....................................................................... 104 II. IZGRADNJA I UNAPREENJE SMJETAJNIH KAPACITETA ........................................................................ 106 III. KREIRANJE URBANOG SKLADA ............................................................................................................... 111 IV. REVITALIZACIJA KULTURNE BATINE (KONCEPT I STUDIJA ISPLATIVOSTI) ............................................. 115 IV. INTERPRETACIJA KULTURNO-POVIJESNE BATINE .................................................................................. 118 V. UNAPREENJE POSTOJEIH I RAZVOJ NOVIH TURISTIKIH PROIZODA .................................................. 121 VI. MARKETING I MENADMENT TURISTIKE DESTINACIJE ........................................................................ 128

  10. TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI ................................................................................. 132

  11. ZAKLJUAK ................................................................................................................ 133

 • Strateki plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca

  4

  Predgovor Grad Lipik nositelj je projekta Stazama lipicanca i kune financiranog u okviru grant sheme Poslovna infrastruktura IPA IIIc. Projekt je razvijen u suradnji Grada Lipika, Grada Pakraca i Poduzetnikog centra Pakrac. Opi cilj projekta je pomoi jaanju turistikih potencijala na lokalnoj razini kroz razvoj i jaanje javne turistike infratrukture gradova Lipika i Pakraca, te privui vei broj posjetitelja. Projektom je obuhvaeno podruje gradova Lipika i Pakraca koji imaju dugu tradiciju u turizmu i koji ine jedinstvenu turistiku destinaciju. U okviru projekta izraena je ova studija Strateki plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca.Cilj dokumenta je bio usmjeriti dugoroan razvoj turizma, potaknuti ekonomski razvoj te podignuti kvalitetu ivota lokalnog stanovnitva. Pored toga, cilj je bio sauvati prirodne i kulturne resurse te time osigurati put prema odrivosti razvoja ovoga kraja. Izrada studije obuhvatila je analize postojeih planskih dokumenta i ve pokrenutih aktivnosti, obilaske terena te radionice s dionicima gospodarskog i turistikog razvoja kako bi se u to veoj mjeri sagledali i uvaili stavovi lokalne zajednice. S obzirom na kulturno i povijesno nasljee kao i na vrijedne turistike resurse i atrakcije te u skladu s trendovima na turistikom tritu u ovome se dokumentu predlae vizija budueg razvoja turizma te se razrauje marketinka strategija. Posebno se obrazlae programsko-prostorna koncepcija podruja gradova Lipika i Pakraca u odnosu na plan koritenja Staze lipcanca i kune. Dokument zavrava akcijskim planom u kojem su navedeni i opisani projekti u funkciji operacionalizacija plana i koju su podijeljeni u vie podruja: trino repozicioniranje zdravstvenih ustanova u funkciji turizma, izgradnja i unapreenje smjetajnih kapaciteta, kreiranje urbanog sklada, revitalizacija kulturne batine, interpretacija kulturno-povijesne batine te unapreenje i razvoja novih turistikih proizvoda. U ovome dokumentu iznesene su smjernice razvoja turizma ija realizacija predstoji. Budui da turistiki proizvod predstavlja doivljaj sastavljen od niza proizvoda i usluga izuzetno je vano osigurati kvalitetu svakog njegovog pojedinog dijela. Zbog toga provedba aktivnosti u velikoj mjeri ovisi o spremnosti svih dionika u turizmu na zajedniko promiljanje, zajednike aktivnosti i djelovanje jer samo kontinuirana komunikacija i suradnja izmeu privatnog i javnog sektora moe pridonijeti ostvarenju eljenog razvoja.

 • Strateki plan razvoja turizma gradova Lipika i Pakraca

  5

  1. UVOD

  Grad Lipik je u rujnu 2012. godine potpisao ugovor s Institutom za turizam za izradu Stratekog plana razvoja turizma g