stratégia energetickej bezpečnosti sr

Download Stratégia energetickej bezpečnosti SR

Post on 03-Jan-2016

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovensk elektrizan penosov sstava, a.s. Bratislava. Stratgia energetickej bezpenosti SR. Ing. Rudolf Kvetn vrchn riadite seku stratgie ES rozvoja investci a medzinrodnej spoluprce 1. jn 2007 Mlnk. Prenosov sstava SR. Zkladn technick parametre - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Stratgia energetickej bezpenosti SR

  Ing. Rudolf Kvetnvrchn riadite seku stratgie ES rozvoja investci a medzinrodnej spoluprce

  1. jn 2007 Mlnk

  Slovensk elektrizan penosov sstava, a.s.Bratislava

 • Prenosov sstava SR

 • Zkladn technick parametre prenosovej sstavy

  400 kV vedenia 1 753 km 220 kV vedenia 962 km 400 kV elektrick stanice 18 220 kV elektrick stanice 8

  v majetku SEPS, a.s. je 21 elektrickch stanc vkon transformtorov 9 710 MVA400/220 kV 1 400 MVA400/110 kV 5 710 MVA220/110 kV 2 600 MVA

 • Sasn energetick zklada Slovenskej republiky

 • truktra intalovanho vkonu a vroby elektrickej energie v ES SR v roku 2006 Intalovan vkon SR 8157 MW Vkonov truktra vrobnej zkladne je rovnomerne rozdelen medzi jadrov, tepeln a vodn elektrrne Vroba elektriny 31,2 TWhIntalovan vkonVrobaSasn energetick zklada Slovenskej republiky

 • Vroba elektrickej energie na Slovensku v roku 2006Celkov vroba elektrickej energie na Slovensku dosiahla 31,2 TWh, z toho SE, a.s. 26,5 TWhSasn energetick zklada Slovenskej republiky Podiel spotreby a exportu na celkovej vrobe elektrinyPodiel vroby dominantnho vrobcu SE, a.s. na celkovej vrobe elektriny

 • Vvoj intalovanho vkonu ES Slovenska 1995 - 2006Sasn energetick zklada Slovenskej republiky Intalovan vkon ES SR v r. 2006 8157 MW

 • truktra produkcie a vvoj spotreby elektriny na SlovenskuSasn energetick zklada Slovenskej republiky Spotreba elektriny SR v r. 2006 29,6 TWhIndex 2006/2005 3,7%Spotrebaelektriny

 • Bilancia cezhraninch vmen ES SR v roku 2006Sasn energetick zklada Slovenskej republiky Celkov proexportn saldo zahraninch vmen bolo v roku 2006 vo vke 1603 GWh

 • Analza makroekonomickho prostrediaVvoj HDP a spotreby elektriny na Slovensku

 • Analza rozvojovch alternatvFaktory ovplyvujce budci rozvoj a bezpenos zsobovania elektrinou na Slovensku: poiadavky na dodvky elektriny

  dostupnos palv a ich cenov vvoj

  vvoj cien elektriny na trhu

  vyraovanie vrobnch a rozvodnch zariaden z prevdzky

  vvoj novch technolgii

  vvoj v okolitch ttoch

  stabilita regulanho rmca

 • Analza rozvojovch alternatvVvoj spotreby elektriny na SlovenskuPriemern ron rast spotreby elektriny sa oakva v rozmedz 0,8 a 2,3 % v obdob do roku 2030. V referennom scenri s priemernm ronm rastom 1,6 %.

 • Analza rozvojovch alternatvVvoj tvorby HDP, konenej spotreby elektriny a energetickej nronosti (rok 2006=1.0)Predpoklad sa rast ekonomiky so zniujcou sa energetickou nronosou, o je v slade s prioritami energetickej politiky SR a E

 • Vyraovan kapacity ES SR do roku 2010Energetick zklada Slovenskej republiky Na zklade uznesenia vldy SR 801/1999 a Zmluvy o pristpen k E, ktorou sa Slovensko zaviazalo odstavi bloky jadrovej elektrrne V1 v Jaslovskch Bohuniciach, bol 1. blok JE V1 31. decembra 2006 odstaven z prevdzky. Blok vyrobil poas svojej 28 ronej prevdzky 76,7 TWh elektriny.

  ElektrreZariadenieIntalovan vkon [ MW ]Priemern vroba[ GWh ] Rok vyradenia

  JE BohuniceV 12x44056002006 a 2008ENO B3. a 4. blok2x1106002010ENO ATG 3321202010EVO 13. a 4. blok2x1107002006EVO 225. a 26. blok2x1101002006* Nezvisl vrobcovia (odhad)200900do 2010Celkom17728020

 • Energetick zklada Slovenskej republikyVyraovan kapacity ES SR do roku 2030Priebeh vyraovania intalovanch vrobnch kapact z bilancie ES SRPoiadavky na pokrytie deficitu vo vrobe v ES SR Do roku 2030 bude vyradench 3855 MW sasnch intalovanch vkonov SR. Pre vyrovnan bilanciu medzi spotrebou a vrobou bude potrebn do tohto asovho horizontu zabezpei nov elektrrensk kapacity s ronou vrobou vo vke 29 TWh.

 • Energetick zklada Slovenskej republikyVyraovan kapacity ES SR do roku 2030

 • Analza rozvojovch alternatvPrognzovan bilancia vroby a spotreby elektriny

 • Analza rozvojovch alternatvVyrovnan bilanciu spotreby a vroby elektriny bude mon dosiahnu pri rozsahu realizcie nasledovnch elektrrenskch vkonov:Prognza prrastkov novch vkonov

 • Analza rozvojovch alternatvPrognza podielu prrastkov jednotlivch typov zdrojov do roku 2030Investin nronos obnovitench zdrojov na vrobu elektriny je vysok. Predstavuje takmer polovicu vetkch investci do novch prrastkov kapact, priom zskan vkony dosahuj nieo nad jednu tretinu a vroba elektriny nedosiahne ani jednu ptinu z mnostva, ktor je potrebn zabezpei do roku 2030.

 • Analza rozvojovch alternatvPodiel investinch nrokov na rozvoj ES pri vyrovnanej bilancii spotreby a vroby elektriny do roku 2030Rozvoj elektrizanej sstavy Slovenska vrtane prenosovej a distribunej sstavy si do roku 2030 vyiada viac ako 560 mld. Sk.

 • Podporn sluby existujcich zdrojov SRZabezpeenie jednotlivch typov podpornch sluieb ES zdrojmi v roku 2011

 • Podporn sluby existujcich zdrojov SRPriebeh disponibility jednotlivch typov podpornch sluieb existujcich zdrojov v dsledku ich postupnho odstavovaniaVytvra podmienky pre prevdzkovanie dostatonho rozsahu vrobnch technolgi schopnch zabezpei poiadavky na podporn sluby. Zrove podpori vvoj nstrojov pre rozrenie monosti importova jednotliv druhy podpornch sluieb.

 • Vhadov cezhranin rozvojov projektyPrepojenie s Maarskom alternatvy:Moldava (SK) - Sajivnka (HU) vedenie 2 x 400 kVRimavsk Sobota (SK) - Sajivnka (HU) vedenie 2 x 400 kVGabkovo (SK) - Gyr (HU) posilnenie 400 kV vedenia

  Prepojenie s Poskom alternatvy:Byczyna (PL) - Varn (SK) vedenie 2 x 400 kVPodborze (PL) - Varn (SK) vedenie 2 x 400 kV

  Prepojenie s Rakskom alternatvy:Stupava (SK) - Wien SO (AT) vedenie 2 x 400 kV Podunajsk Biskupice (SK) - Wien SO (AT) vedenie 2 x 400 kV

  Prepojenie s Ukrajinou:Vek Kapuany (SK) - UA hranica posilnenie 400 kV vedenia

 • Prebiehajce a vhadov projekty vntorn infratruktraVntrottne vedenia: Lemeany - Moldava rekontrukcia z rovne 220 kV na 2 x 400 kV Lemeany - Voa - V. Kapuany posilnenie na 2 x 400 kVMedzibrod zaslukovanie z vedenia 2 x 400 kVGabkovo - Vek ur nov vedenie 2 x 400 kVHorn daa - Bystriany - Boca nov vedenie 2 x 400 kV

  Elektrick stanice rekontrukcie a rozrenia:Kriovany rekontrukcia 400 kV stanice Medzibrod rekontrukcia stanice z rovne 220 kV na 400 kV Varn rozrenie 400 kV staniceLemeany rekontrukcia stanice z rovne 220 kV na 400 kV

 • Mapa prenosovej sstavy SR vhadov rozvojov projekty

 • Priority stratgie bezpenosti zsobovania elektrinou Rizikov faktory

  Nevyrovnan bilancia medzi spotrebou a zdrojmi jej krytia

  Nedostatok podpornch sluieb

  Neregulovan vstavba veternch elektrrn

  Obmedzenia na medzittnych profiloch a zahraninch prenosovch cestch

 • Priority stratgie bezpenosti zsobovania elektrinou Dlhodob rozvoj elektroenergetiky smerova k zaisteniu istej konkurencieschopnej a trvalo udratenej energie

  Zachova sasn optimlnu truktru vrobnej zkladne s rovnomernm rozdelenm vkonov medzi jadrov elektrrne, tepeln elektrrne a OZE vrtane vodnch elektrrn vch vkonov

  Strategickm cieom rozvoja do roku 2013 je nahradi vyraden vkony vstavbou domcich zdrojov nasledovnmi opatreniami: - sporami na strane spotreby elektriny - dostavbou 3. a 4. bloku v jadrovej elektrrni Mochovce - zvyovanm vkonu v jadrovch elektrrach V2 Bohunice a Mochovce 1,2 - realizciou zdrojov elektriny v slade s programom vyuvania obnovitench zdrojov - postupnou realizciou kogeneranch a teplrenskch kapact

 • Priority stratgie bezpenosti zsobovania elektrinou Do roku 2030 zabezpei cca 6600 MW novch vrobnch zariaden

  Vytvra podmienky pre zvyovanie kapact medzinrodnej vmeny elektriny. Prioritne zabezpeova nov medzittne prepojenia na junej hranici

  Zabezpeova rozvoj 400 kV prenosovej sstavy Slovenska elektrinou tak, aby sstava spala spoahlivos a kvalitu poda kritri UCTE

  Dokoni nhradu 220 kV prenosovej sstavy sstavou 400 kV

  Zabezpei diakov riadenie elektrickch stanc prenosovej sstavy

  Potreba investci do elektroenergetiky sa odhaduje do roku 2030 na viac ako 560 mld. Sk

  Zosladi legislatvu SR so Smernicou 2005/89/ES o opatreniach na zabezpeenie bezpenosti dodvok elektriny a investci do infratruktry

  Stanovi stabiln regulan rmec