stowarzyszenie euroregion karpacki polska

Download STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 1

  Association of European Border Regions (AEBR)

  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE EEUURROORREEGGIIOONN KKAARRPPAACCKKII PPOOLLSSKKAA Czonek AEBR od 22 Wrzenia 2011 (Carpathian Region on the AEBR map Cross-Border Cooperation Areas 2011)

  PENA NAZWA: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA INFORMACJA JAKIE KRAJE/REGIONY/OBSZARY S CZONKAMI : KRAJE: POLSKA, UKRAINA, SOWACJA, RUMUNIA, WGRY REGIONS: POLSKA: WOJEWDZTWO PODKARPACKIE I WOJEWDZTWO MAOPOLSKIE UKRAINA: WOJEWDZTWO LWOWSKIE, ZAKARPACKIE, IWANOFRANKOWSKIE I CZERNIOWIECKIE SOWACJA: WOJEWDZTWO PRESZOWSKIE, KOSZYCKIE ORAZ CZONKOWIE STOWARZYSZENIA REGIONU KARPACKIEGO RUMUNIA: OBSZAR DEPARTAMENTW: SZATMAR, MARAMURES, BIHAR, SUCEAVA, SZILAGY, BOTOSANI, HARGITA WGRY: KANTONY: BORSAD-ABAUJ-ZEMPLEN, HAJDU-BIHAR, HEVES, JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK, SZABOLCS-SZATMAR-BEREG I RWNIE NYIREGYHAZA, MISZKOLC, DEBRECEN, ETE KRTKI OPIS CZONKW: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA (SEKP) JEST ORGANIZACJ, KTRA REPREZENTUJE POLSK STRON EUROREGIONU KARPACKIEGO. PO 10 LATACH FUNKCJONOWANIA NAWIZAO WSPPRAC Z URZDEM MARSZAKOWSKIM WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ SKUPIA 60 SAMORZDW CZONKOWSKICH Z WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO I MAOPOLSKIEGO. STOWARZYSZENIE WSPPRACUJE Z ORGANIZACJAMI NA OBSZARZE EUROREGIONU KARPACKIEGO, A TAKE Z EUROREGIONEM MAAS-RHEIN ORAZ EUROREGIONEM ORESUND.

 • Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 2

  ROK ZAOENIA: 2000 ROK WSTPIENIA DO AEBR: 2011 OPIS GWNYCH OSIGNI DO CHWILI OBECNEJ: STOWARZYSZENIE JAKO INSTYTUCJA WDRAAJCA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA OBSZARZE WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO JEST NAJWANIEJSZ STRUKTUR WSPIERAJC PROCESY ROZWOJOWE W ZAKRESIE WSPPRACY TERYTORIALNEJ POLSKIEJ CZCI

  EUROREGIONU KARPACKIEGO. DO 2010 ROKU POPRZEZ STOWARZYSZENIE DZIAAJCE JAKO INSTYTUCJA WDRAAJCA PROJEKTY WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ, DOFINANSOWANO 290 PROJEKTW NA CZN KWOT PONAD 6 000 000 EUR. TA FUNKCJA WIE SI BEZPOREDNIO Z DECENTRALIZACJ SYSTEMW WDRAANIA POSZCZEGLNYCH

  PROGRAMW UNII EUROPEJSKIEJ (PHARE CBC, NARODOWEGO PROGRAMU PHARE, IW INTERREG III A I PROGRAMU SSIEDZTWA INTERREG IIIA/TACIS CBC, EWT 2007 2013, EISIP 2007-2013). ZAPEWNIA ONA MOLIWO BEZPOREDNIEGO WSPARCIA WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ SWOICH CZONKW POPRZEZ TZW. MIKROPROJEKTY (DO 50 000 EUR). JEST TO Z PUNKTU WIDZENIA STRATEGII AKTYWIZACJI PODKARPACIA I WCZANIA KOLEJNYCH JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO PODSTAWOWY

  MECHANIZM.

  SEKP ZREALIZOWA KILKA DUYCH PROJEKTW, DO KTRYCH NALEY PODKARPACKIE NA SZLAKU GWIAZD UDZIA W TARGACH W CANNES PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. GWNYM CELEM PROJEKTU BYA PROMOCJA GOSPODARCZA, WYKREOWANIE ORAZ UTRWALENIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO NA ARENIE MIDZYNARODOWEJ ZA POREDNICTWEM PREZENTOWANYCH OFERT INWESTYCYJNYCH

  SAMORZDW CZONKOWSKICH STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA W TYM SAMORZDU WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO. PROJEKT MIA PRZYCZYNI SI DO SZEROKIEJ PROMOCJI PODKARPACIA JAKO REGIONU O POZYTYWNYM WIZERUNKU INWESTYCYJNYM NA SZCZEBLU MIDZYNARODOWYM. POSUY ON ROZPOWSZECHNIANIU WIEDZY NA TEMAT PODKARPACIA ORAZ PRZYCZYNI SI DO ZWRCENIA UWAGI, I JEST TO OBSZAR PRZYJAZNY INWESTYCJOM, CO SPOWODUJE ZWRCENIE UWAGI INWESTORW ZAGRANICZNYCH I PRZYCIGNICIE KAPITAU ZAGRANICZNEGO NA

  PODKARPACIE. WSZELKIE DZIAANIA PROMOCYJNE ZOSTAY ZAPREZENTOWANE PODCZAS UCZESTNICTWA W MIDZYNARODOWYCH TARGACH W CANNES W MARCU 2011 R. PROJEKT PRZYCZYNI SI DO PRZYCIGANIA NOWOCZESNYCH ROZWIZA INNOWACYJNYCH DO

  POSZCZEGLNYCH SEKTORW GOSPODARKI ORAZ PRZEDSTAWI ICH POTENCJA NA POZIOMIE WIATOWYM.

  W CIGU OSTATNICH LAT SEKP ODNIOSO DUY SUKCES W REALIZACJI PROJEKTW FINANSOWANYCH Z PROGRAMU WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SOWACKA 2007-2013.

 • Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 3

  "ANALIZA INTEGRACJA SIECIOWANIE POTENCJAW REGIONALNYCH WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO I KRAJU PRESZOWSKIEGO" BY JEDNYM Z PROJEKTW REALIZOWANYCH W RAMACH POWYSZEGO PROGRAMU. REALIZACJA PROJEKTU UMOLIWIA ZDEFINIOWANIE DWCH PODSTAWOWYCH I NIEZWYKLE WANYCH DLA PRZYSZEJ WSPPRACY W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

  EUROREGIONU KARPACKIEGO KWESTII. PO PIERWSZE DOKONANO ANALIZY PORWNAWCZEJ POTENCJAU INSTYTUCJI ROZWOJU REGIONALNEGO. PO DRUGIE WSKAZANO KONKRETNE KIERUNKI I POLA ROZWOJU WSPPRACY W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO. EFEKTEM PRZYJCIA PLANU PRACY W TYM ZAKRESIE BYO ZAWARCIE POROZUMIENIA O POWOANIU SIECI WSPPRACY INSTYTUCJI ROZWOJU REGIONALNEGO. TURYSTYKA BEZ GRANIC WZMOCNIENIE WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ W TURYSTYCE W OPARCIU O ZRWNOWAONY ROZWJ RODOWISKA. GWN IDE PROJEKTU BYA POPULARYZACJA POTENCJAU POGRANICZA POLSKO SOWACKIEGO W OPARCIU O TURYSTYK ZRWNOWAON, ROZWIJAN POPRZEZ TRANSGRANICZE PARTNERSTWO. REALIZACJ PROJEKTU OBJTY ZOSTA OBSZAR BESKIDU NISKIEGO I BIESZCZADW WRAZ Z OBSZARAMI PODGRSKIMI, ROZCIGAJCYMI SI ZARWNO PO STRONIE POLSKIEJ JAK I SOWACKIEJ. TEREN TEN CHARAKTERYZUJE SI UNIKALNYMI WALORAMI PRZYRODNICZYMI, NIESKAONYM RODOWISKIEM NATURALNYM I BARWNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM, CO PREDESTYNUJE GO DO ROZWOJU TURYSTYKI. ZWIKSZENIE MOLIWOCI WYKORZYSTANIA ATRAKCYJNOCI TURYSTYCZNEJ POGRANICZA BYO REALIZOWANE POPRZEZ DZIAANIA DCE DO POPRAWY JAKOCI USUG

  TURYSTYCZNYCH, PROMOCJI ZASOBW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH OBSZARU POGRANICZA, POPRAWY PRZEPYWU INFORMACJI NA TEMAT OFERT TURYSTYCZNYCH I WYDARZE KULTUROWO TURYSTYCZNYCH ORAZ STWORZENIE POLSKO - SOWACKIEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ. PROJEKT ADRESOWANY JEST DO SZEROKO ROZUMIANEJ BRANY TURYSTYCZNEJ (PRZEWODNICY, TOUROPERATORZY, WACICIELE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH, HOTELI, PENSJONATW ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM TURYSTYKI ZRWNOWAONEJ), JAK RWNIE DO TURYSTW, DAJC IM MOLIWO ATWIEJSZEGO DOSTPU DO INFORMACJI I USUG O WYSZEJ JAKOCI. STWORZY ON RWNIE SZANS NA ROZWJ SPOECZNO EKONOMICZNY SPOECZNOCI LOKALNYCH, JEDNOCZENIE GWARANTUJC ZACHOWANIE I PIELGNACJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO REGIONU. KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - BUDOWA WSPLNYCH POLSKO-SOWACKICH STRUKTUR DLA WSPLNEGO ROZWOJU OBSZARU POGRANICZA POLSKO-SOWACKIEGO. CELEM OGLNYM PROJEKTU JEST ROZWJ POLSKO-SOWACKIEJ WSPPRACY PARTNERSKIEJ W CELU ZRWNOWAONEGO ROZWOJU SPOECZNO-EKONOMICZNEGO NA OBSZARZE POGRANICZA POLSKO-SOWACKIEGO, POPRZEZ BUDOW WSPLNEJ POLSKO-SOWACKIEJ FORMALNEJ STRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ JEDNOCZCEJ ORGANIZACJE

  ODPOWIEDZIALNE ZA ROZWJ REGIONALNY PO OBU STRONACH GRANICY ORAZ OPRACOWANIE

  WSPLNEJ STRATEGII WSPPRACY I KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. PROJEKT JEST PODZIELONY NA 3 SZECIOMIESICZNE ETAPY: TWORZENIE, PLANOWANIE I REALIZACJA. KARR ROZPOCZA DZIAALNO NA DRUGIM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU, ZOSTAA STWORZONA W CELU STYMULACJI ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ KOORDYNACJI

  WSZELKICH DZIAA INSTYTUCJI PO OBU STRONACH GRANICY, BIORCYCH UDZIA W PROJEKCIE. PROJEKT JEST W REALIZACJI.

 • Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 4

  INNOWACYJNA PLATFORMA WSPPRACY SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO PROJEKT WSPFINANSOWANY ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SOWACKA 2007-2013. PROJEKT ZOSTA PODZIELONY NA TRZY ETAPY: ARCHITEKCI, BUDOWNICZOWIE, UYTKOWNICY. CEL GWNY PROJEKTU ZOSTA OKRELONY JAKO WZMOCNIENIE I PROFESJONALIZACJA WSPPRACY MIAST KARPACKICH, POPRZEZ STWORZENIE INNOWACYJNEJ PLATFORMY WSPPRACY SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO. JEGO REALIZACJA JEST NIEZBDNA DLA STWORZENIA ZORIENTOWANEJ NA ROZWJ SPO.-GOSP. TERYTORIALNEJ STRUKTURY WSPPRACY ORODKW MIEJSKICH POGRANICZA PL-SK, A JEGO OSIGNICIE POZWOLI NA ROZWJ I ZACIENIENIE WSPPRACY NA RZECZ POLITYKI WZROSTU ORAZ

  POPRAWY JAKOCI YCIA MIESZKACW ZAANGAOWANYCH MIAST. PROJEKT JEST W REALIZACJI. SYSTEMOWY PROJEKT SIECIOWY EUROREGIONU KARPACKIEGO. PROJEKT STANOWI ODPOWIED NA ZIDENTYFIKOWANE I OPISANE PROBLEMY ZWIZANE Z TWORZENIEM

  I ZARZDZANIEM WIELOSEKTOROWYM INSTYTUCJONALNYM PARTNERSTWEM W RAMACH EUROREGIONU KARPACKIEGO NA POGRANICZU POLSKO- SOWACKIM. REALIZACJA PROJEKTU MA OSTATECZNIE WYRWNA DYSPROPORCJE POMIDZY STOPNIEM FORMALIZACJI I

  INSTYTUCJONALIZACJI STRUKTUR EUROREGIONU KARPACKIEGO PO STRONIE POLSKIEJ I PO STRONIE SOWACKIEJ. CELEM GWNYM JEST STWORZENIE WIELOFUNKCYJNEJ SIECI WSPPRACY EK DZIAAJCEJ NA RZECZ WSPIERANIA MIDZYSEKTOROWEGO PARTNERSTWA W ZAKRESIE WSPPRACY TERYTORIALNEJ. PROJEKT JEST W REALIZACJI. PLANOWANE DZIAANIA NA PRZYSZO:

  - OBCENIE STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA WRAZ ZE STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO PRO CARPATHIA ROZPOCZ W RAMACH SZWAJCARSKO- POLSKIEGO PROGRAMU WSPPRACY, NOWY PROJEKT ALPEJSKO KARPACKI MOST WSPPRACY

  - JEDNYM Z GWNYCH ZAMIERZE SEKP JEST STWORZENIE SPECJALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO POD NAZW CARPATHIAN SPACE PROGRAMME, KTRY ZOSTANIE WDROONY W KOLEJNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA

  2014-2020. GWNYM ZAOENIEM PROJEKTU BDZIE ROZWJ GOSPODARCZY I SPOECZNY EUROREGIONU KARPACKIEGO.

  PREZES SEKP: JZEF JODOWSKI VICE-PREZES SEKP: DAWID LASEK

 • Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 5

  DANE KONTAKTOWE: Adres: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Biuro Strategii i Projektw Ul. Kociuszki 4/10-11 35-030 Rzeszw Polska Tel./Fax +48 17 852 08 94 E-mail: afryc@karpacki.pl Website: www.karpacki.pl Osoba do kontaktu: Agnieszka Fryc

  Fot1. Inauguracja Projektu Alpejsko Karpacki Most Wsppracy, Rzeszw 19.10.2011

 • Prezentacja Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 6

  Fot 2. Midzynarodowa Konferencja Trzeci Sektor w Euroregionie Karpackim- wyzwania na przyszo, wilcza koo Rzeszowa 05-06.09.2011

  Fot 3. Midzynarodowa Konferencja European best practices in networ

Recommended

View more >