stöd för kontroll av livsmedel på lokal nivå vid ... · från godkända länder eller genom...

of 27/27
1 Stöd för kontroll av livsmedel på lokal nivå vid import och handel Detta dokument har tagits fram i samarbete mellan Stockholm, Örebro, Västerås och Uppsala april 2015

Post on 21-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Stöd för kontroll av

  livsmedel på lokal nivå vid

  import och handel

  Detta dokument har tagits fram i samarbete mellan

  Stockholm, Örebro, Västerås och Uppsala april 2015

 • 2

  Innehåll Stöd för kontroll av livsmedel på lokal nivå vid import och handel ........................................................ 1

  Inledning .................................................................................................................................................. 3

  Lagstiftning och viktiga definitioner ........................................................................................................ 3

  Allmänna regler vid import och införsel .................................................................................................. 5

  Handel inom EU ....................................................................................................................................... 8

  Import .................................................................................................................................................... 15

  Checklista för kontroll av lokala kontrollmyndigheter vid handel inom EU eller import av livsmedel . 18

  Bilaga 1 Salmonella intyg kött enligt förordning (EG) nr 1688/2005 .................................................... 20

  Bilaga 2 Salmonella intyg ägg enligt förordning (EG) nr 1688/2005 ..................................................... 21

  Bilaga 3 Kontroll som kan utföras av livsmedelsinspektörer i kommunerna på sändningar med

  livsmedel som importerats från land utanför EU och som ska genomgå gränskontroll ....................... 23

  Bilaga 4 CVED Common Veterinary Entry Document ............................................................................ 24

  Bilaga 5 CED-Common Entry Document................................................................................................ 26

 • 3

  Inledning Detta dokument avser att stödja kommunala kontrollmyndigheter vid kontroll av livsmedel

  som importeras eller förs in till Sverige från andra länder. Först finns en kort sammanfattning

  av vilka regler som finns att förhålla sig till, i vissa fall ligger små tipsrutor för kontrollen och

  i slutet av dokumentet finns checklistor som kan medtas vid kontroll samt exempel på några

  aktuella intyg.

  Lagstiftning och viktiga definitioner

  Definitioner:

  Import-avser i normalfallet import från länder utanför EU

  Handel inom EU-avser införsel av livsmedel från ett annat EU-land

  Animaliska varor-innehåller enbart animaliska produkter

  Sammansatta livsmedel-innehåller både animaliska och icke-animaliska produkter

  Vegetabilier (icke animaliska livsmedel)-innehåller enbart icke-animaliska produkter

  Gränskontroll-avser kontroll av importerade livsmedel från land utanför EU vid någon

  av EU´s gränskontrollstationer, innan varan släpps för fri omsättning inom EU.

  Dokumentkontroll-avser kontroll att medföljande intyg/handling är korrekt utformad

  enligt de krav som finns och underskriven av rätt instans

  Identitetskontroll-avser kontroll att medföljande intyg/handling tillhör den aktuella

  sändningen som kontrolleras

  Fysisk kontroll-avser kontroll genom ex. organoleptisk undersökning, provtagning,

  temperaturmätning etc.

  DEP=designated point of entry

  CVED=common veterinary entry document

  CED=common entry document

  EU-avser de länder som är medlemmar i den Europeiska unionen. Utöver det räknas

  Norge, Island, Andorra, Färöarna och Liechtenstein som ett EU-land när det gäller

  handel med alla typer av livsmedel. Livsmedel från dessa länder behöver alltså inte

  gränskontrolleras när de förs in i Sverige eller något annat EU-land.

  Särskilda regler vid import av livsmedel:

  Rådets direktiv nr 97/78/EEG om import av animaliska livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:4) om kontroll av animaliska livsmedel

  vid import från tredje (omtryck av LIVSFS 2004:3) med ändringar. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:14) om kontroll av vissa vegetabiliska

  och vissa sammansatta livsmedel som importeras från tredje land Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets

  och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG

  Kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 av den 6 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid

  kärnkraftverket i Tjernobyl Särskilda skyddsbeslut för enskilda länder och produkter Förordning (EG) 178/2002, artikel 18 spårbarhet

 • 4

  Genomförandeförordning (931/2011) för spårbarhetskrav för animaliska livsmedel Ursprungsmärkning nötkött enligt förordning (EG) 1760/2000 och förordning (EG)

  1825/2000

  Ursprungsmärkning och spårbarhet gris, får, get och fjäderfä enligt förordning 1337/2013.

  Fångszon för fisk enligt förordning (EG) 104/2000 och förordning (EG) 2065/2001 samt LIVSFS 2001:37

  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 som reglerar olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (så kallat IUU-fiske)

  Särskilda regler vid införsel av livsmedel:

  Rådets direktiv 89/662/EEG om handel inom EU med animaliska livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med

  animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen (till dessa föreskrifter finns också

  en vägledning från Livsmedelsverket)

  Förordning 853/2004/EG, artikel 8 (salmonella)

  Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (salmonella)

 • 5

  Allmänna regler vid import och införsel

  1. Registrerad eller godkänd hos lokala kontrollmyndigheten Alla företag som importerar eller handlar med livsmedel ska registrera sig hos den

  behöriga lokala kontrollmyndigheten (vilken ofta utgörs av miljöförvaltningen).

  2. Alla livsmedel som säljs i Sverige ska vara märkta på svenska Om ett företag tar in färdigförpackade livsmedel ska de vara märkta på svenska.

  Märkning kan även ske i Sverige, då måste importerande företag kunna uppvisa

  underlag som gör att produkten kan märkas i Sverige.

  3. Tulltaxa (TARIC) Vid import av livsmedel ska företaget betala tull till Tullverket. Tullverket ansvarar

  för tullklassificering av varor som importeras till Sverige. Kontakta Tullverket om du

  har frågor om TARIC.

  4. Licensbestämmelser Det kan finnas licensbestämmelser för jordbruksprodukter från länder utanför EU.

  Jordbruksverket kräver importlicens för bland annat frukt och

  grönt, mejerivaror, kött, socker, spannmål och ris. Se mer information om

  jordbrukslicenser på Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se.

  Tips: För att kunna ha koll på vilka företag som importerar eller för in livsmedel till

  Sverige, för riktade kontrollinsatser, kan man lägga in en ruta i kommunens

  ärendehanteringssystem (ex. ECOS) där man i samband med första besök noterar om

  företaget importerar eller för in livsmedel.

  Tips: se broschyr om import av färdigförpackade livsmedel på Livsmedelsverkets

  hemsida (www.slv.se).

  Tips: se Tullverkets broschyr om import av livsmedel samt Tullverkets broschyr om

  du ska börja importera kött (www.Tullverket.se)

  Tips: om företaget som importerat/fört in livsmedlet finns i en annan kommun så

  kontakta denna för att säkerställa att företaget är registrerat eller be att de kontrollerar

  ev. import/införseldokument som du är intresserad av.

  Om märkningsunderlaget inte är på svenska så får kontrollmyndigheten begära

  översättare för att kunna kontrollera märkningen

  http://www.jordbruksverket.se/

 • 6

  5. Tillsatser Livsmedel som importeras får bara innehålla tillåtna tillsatser. Se information om

  vilka tillsatser som är tillåtna på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  6. Varuprover Vid import av animaliska livsmedel från länder utanför EU så finns det särskilda

  regler/undantag för så kallade varuprov. Med varuprov menas små mängder livsmedel

  av animaliskt ursprung som kan vara avsedda för tester och undersökningar eller för

  produktpresentation. Import av varuprover regleras av Jordbruksverket-se mer

  information på deras hemsida. Ska proverna ätas räknas de som vanlig import och ska

  då passera Livsmedelsverkets gränskontroll.

  7. Nya livsmedel "Nya livsmedel" är livsmedel som hittills inte har konsumerats inom EU. För att få

  släppa ut sådana livsmedel på EU-marknaden krävs tillstånd av Livsmedelsverket. Se

  mer information om nya livsmedel på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  8. Ekologiska livsmedel Det finns särskilda regler för import av ekologiska livsmedel, de kan enbart importeras

  från godkända länder eller genom godkända kontrollorgan. Se mer information om

  ekologiska livsmedel på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  9. Alkoholhaltiga drycker För att kunna sälja alkoholdrycker i Sverige måste företaget vara godkänt som

  upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen om

  alkoholskatt. Företaget ansöker om sådant godkännande hos Skatteverket (läs mer på

  Skatteverkets webbplats).

  För import av vin från länder utanför EU krävs särskilda intyg, så kallade

  ledsagardokument-se mer information på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  Det finns särskilda regler för märkning av alkoholhaltiga drycker-se

  Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  10. Förpackat vatten

  För att släppa ut ett naturligt mineralvatten på marknaden i EU måste vattnet vara

  godkänt i ett EU-land. Producenter i länder utanför EU kan få sitt vatten godkänt som

  naturligt mineralvatten av en myndighet i något EU-land. Om vattnet är godkänt i ett

  EU-land gäller detta godkännande i alla EU-länder och EES-länder. En förteckning

  över de naturliga mineralvatten som är godkända i EU finns på kommissionens

  hemsida (http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/).

  För andra förpackade vatten som källvatten och bordsvatten finns inga speciella

  importregler, utan de behandlas som övriga livsmedel.

  Tips: Se Livsmedelsverkets dokument: Information till livsmedelsföretagare

  Alkoholhaltiga drycker - tillverkning och märkning

  http://www.slv.se/http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/water/

 • 7

  11. Hälsokost och kosttillskott Kosttillskott är livsmedel och ska inte förväxlas med naturläkemedel. Naturläkemedel

  måste vara godkända av Läkemedelsverket innan de får säljas.

  Ett kosttillskott som innehåller information som räknas som läkemedelsinformation

  klassas som ett läkemedel. Vid oklarheter kontakta Läkemedelsverket för att få hjälp

  om produkten ska klassificeras som ett läkemedel eller som ett livsmedel.

  Om ett kosttillskott innehåller animaliska produkter kan det finnas krav på

  gränskontroll.

  För livsmedel för särskilda näringsändamål, till exempel sportprodukter och

  bantningsprodukter, gäller speciella regler. Detta kommer dock att ändras i samband

  med att förordning (EG) nr 609/2013 träder i kraft i juni 2016, då sportprodukter inte

  kommer att omfattas av sär-när föreskrifterna.

  12. IUU-fiske Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 reglerar olagligt, orapporterat och oreglerat

  fiske (så kallat IUU-fiske). Förordningen innebär att fiskprodukter som importeras till

  EU ska åtföljas av ett fångstintyg som visar att fisken är lagligt fiskad. Intyget ska

  garantera att partiet av fisk som importeras är fångat enligt de regler som finns för

  fisket och godkänns av myndigheterna i det land där fartyget är flaggat. Det följer

  sedan med fisken eller fiskeprodukterna när de förs in i EU. Fångstintyget ska sändas

  till Havs- och vattenmyndigheten via deras webbplats. Fångstintygets nummer ska tas

  upp i tulldeklarationen. Mer information finns på Havs- och vattenmyndighetens

  webbplats.

  Tips: För mer fördjupad information om import se kommissionens vägledning

  avseende import som ni hittar på Livsmedelsverkets hemsida.

  Tips: Se mer information i Livsmedelsverkets vägledning och kontrollhandbok om

  kosttillskott som ni hittar på Livsmedelsverkets hemsida.

 • 8

  Handel inom EU Alla medlemsländer i EU följer samma livsmedelslagstiftning. Livsmedel ska produceras

  under samma krav och därmed ska handel inom EU kunna ske fritt utan några krav på

  gränskontroller. Undantag finns för handel med kött och ägg där Sverige, tillsammans med

  Finland och Norge, har rätt att kräva salmonellaintyg (se detaljerad information nedan om

  salmonellaintyg).

  Godkänd anläggning för animaliska livsmedel:

  Animaliska livsmedel från andra EU-länder måste komma från anläggningar som är

  godkända enligt förordning (EU) 853/2004. Vilka anläggningar som är godkända inom

  EU hittar du på kommissionens hemsida

  (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm)

  Märkning och spårbarhet vid handel med animaliska livsmedel inom EU:

  1. Animaliska livsmedel från en godkänd anläggning ska ha ovalmärkning enligt 853/2004.

  För kött, mjölk, fisk och vissa produkter av kött, mjölk, fisk och ägg krävs

  ett identifieringsmärke på produkten enligt förordning 853/2004. Märket är en

  oval med bland annat anläggningens godkännandenummer i mitten.

  Identifieringsmärket ska ange vilken anläggning som har bearbetat

  eller förpackat livsmedlet. Avsikten med märkningen är i första hand

  att visa att produkten har producerats vid en anläggning som genomgår

  den särskilda kontroll som reglerna kräver för produkter av animaliskt

  ursprung. I andra hand kan märkningen även användas i spårbarhetssyfte,

  eftersom den visar var produkten har bearbetats/förpackats.

  Märkningen säger ingenting om hur produkten har färdats genom

  livsmedelskedjan, men gör det möjligt att snabbt kunna spåra livsmedlet

  tillbaka till den anläggning där det har producerats eller förpackats,

  oavsett var i EU den anläggningen ligger.

  2. Spårbarhet generellt Enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002 ska livsmedel kunna spåras på

  alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.

  Livsmedelsföretagarna ska kunna ange varifrån de erhållit varje livsmedel.

  3. Spårbarhet animaliska livsmedel enligt förordning 931/2011 Om du ska leverera livsmedel av animaliskt ursprung till en annan

  livsmedelsföretagare finns regler med krav på ytterligare information

  (931/2011) än vad som framgår av artikel 18 i förordning 178/2002. Reglerna

  gäller inte för livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt

  ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung.

  Tips: Vid kontroll av ett företag i ett annat land titta på kommissionens

  hemsida om företaget är registrerat, om inte så kontakta landets myndigheter

  för kontroll. Här kan man få hjälp av Livsmedelsverket med kontaktuppgifter

  till behöriga myndigheter i ett annat land.

  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm

 • 9

  4. Ursprungsmärkning nötkött enligt förordning (EG) 1760/2000 och förordning (EG) 1825/2000

  Reglerna om ursprungsmärkning av nötkött gäller för företag som producerar

  eller säljer nötkött och gäller exempelvis på slakterier, vid stycknings-

  anläggningar, hos importörer, grossister och i butiker. Märkningen av köttet

  ska garantera sambandet mellan djuret och köttet genom hela

  livsmedelskedjan och konsumenten ska i butiken kunna få information

  om köttets ursprung genom den märkning som finns på etiketten.

  5. Förordning 1337/2013 ursprungsmärkning och spårbarhet: Reglerna börjar tillämpas 1 april 2015 och innebär att färskt, fryst och kylt kött

  från gris, får, get och fjäderfä måste märkas med ursprung.

  Utöver märkning med uppgift om "Uppfött i" och "Slaktat i" ska köttet märkas

  med partikod (batch code). Livsmedelsföretagare ska säkerställa att den

  partikod som identifierar köttet som levereras till konsumenter eller storhushåll

  överensstämmer med det parti eller de partier kött som förpackningen eller det

  märkta partiet kommer från.

  Uppgifterna "Uppfött i" och "Slaktat i" kan ersättas med uppgiften Ursprung:

  (namn på medlemsstaten eller tredjelandet), om livsmedelsföretagaren på ett

  för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt kan bevisa att köttet

  kommer från djur som fötts, uppfötts och slaktats i en enda medlemsstat eller

  ett enda tredjeland.

  Undantag från reglerna finns för kött från tredjeländer och malet kött och

  putsbitar.

  6. Fångszon för fisk enligt förordning (EG) 104/2000 och förordning (EG) 2065/2001 samt LIVSFS 2001:37

  Detaljerade regler om spårbarhet finns också för fisk. Det gäller artens

  handelsbeteckning, dvs. vilket namn fisken ska säljas under, hur den har fötts

  upp eller fiskats (produktionsmetod) och var den har fångats (fångstzon).

  Denna information ska följa fisken från fiskaren genom livsmedelskedjan till

  butiken. Informationen ska ges antingen via märkningen eller på en skylt/ett

  anslag när fisken saluförs till konsument.

  Intyg vid handel inom EU:

  Vid ett fåtal tillfällen krävs intyg vid införsel av animaliska livsmedel, det gäller

  följande fall:

  -vid införsel av färskt (inklusive kylt och fryst) kött av nöt, svin och fjäderfä samt

  hönsägg ska sändningen åtföljas av salmonellaintyg (se mer detaljerade regler om

  vilket kött som omfattas nedan samt hur intyget ska vara utformat i bilaga 1 och 2)

  -i vissa fall krävs särskilda intyg enligt rådets förordning (EG) nr 853/2004 om

  animaliska livsmedel (ex. för levande musslor, råvaror till kollagenframställning).

  Det är mottagaren av en sändning med animaliska livsmedel från annat EU-land som

  är skyldig att kontrollera att korrekta intyg finns med sändningen. Om sådana

  intyg/dokument saknas eller är felaktiga på något sätt så är mottagaren skyldig att

  omedelbart meddela sin kontrollmyndighet om detta. Sändningen får i sådana fall inte

  hanteras vidare förrän kontrollmyndigheten medger detta.

 • 10

  Enligt 4 § i LIVSFS 2005:22 ska mottagaren dokumentera alla införda sändningar. För

  varje sändning ska dokumentationen innehålla uppgifter om

  − livsmedlets slag,

  − mängd,

  − avsändande land,

  − avsändande anläggning med kontrollnummer,

  − datum för mottagandet och

  − livsmedelsföretagare som fört in sändningen.

  Handelsdokument, sundhetsintyg, salmonellaintyg och övrig dokumentation ska

  förvaras hos mottagaren av sändningen i minst två år (LIVSFS 2005:22, § 5).

  Salmonellakontroll: Salmonellareglerna för handel med animaliska livsmedel inom EU finns i

  Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22 (J 66)). Reglerna gäller inte vid

  införsel av livsmedel från Norge och Finland, eftersom dessa länder har samma

  salmonellastatus som Sverige. Hönsägg för direkt konsumtion från Danmark omfattas

  inte heller av kraven på salmonellaintyg.

  Kött:

  Kraven på salmonellakontroll och handelsdokument gäller för import och införsel av

  färskt kött (inkluderat fryst eller kylt kött), inklusive malet kött, av nöt, svin eller

  fjäderfä. Kraven gäller inte för köttprodukter, köttberedningar eller mekaniskt urbenat

  kött.

  Sändningar med nöt- eller svinkött som är avsedda för en anläggning för pastörisering,

  sterilisering eller annan behandling med motsvarande effekt, omfattas inte av kraven

  på provtagning, om det finns dokumentation som styrker detta. Sändningar med

  sådant kött ska åtföljas av handelsdokument av vilka det framgår att köttet är avsett att

  värmebehandlas, se artikel 8.2 c och e i förordning (EG) nr 853/2004.

  Om avsikten är att värmebehandla köttet krävs alltså inte salmonellaprovtagning, även

  om varan passerar ett eller flera fryshus för lagring på vägen. Om varan före ankomst

  till värmebehandlingsanläggningen bearbetas på något annat sätt än genom

  värmebehandling ska salmonellaintyg däremot krävas vid införseln.

  Färskt och malet kött av fjäderfä ska alltid åtföljas av salmonellaintyg, även om det är

  avsett att värmebehandlas.

  Vid import kontrolleras intyget i samband med gränskontrollen, medan vid handel

  inom EU så är det importören som är skyldig att i sin egen kontroll kontrollera att

  korrekta intyg finns med sändningen.

  Ett dokument där det framgår att köttet är undersökt enligt kommissionens förordning

  (EG) nr 1688/2005 ska följa med varorna, liksom ett intyg eller en analysrapport från

  laboratoriet om att salmonella inte har påvisats i köttet (se bilaga 1).

 • 11

  Ägg:

  Företag som för in hönsägg (gäller ej ägg från andra fjäderfän) för direkt konsumtion

  till Sverige ska i sin egen kontroll och innan äggen hanteras vidare se till att intyg om

  salmonellaundersökning medföljer äggen. Intyget ska vara utformat enligt

  kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (se bilaga 2) och visar att flocken som

  äggen härrör från har provtagits för Salmonella med negativt resultat.

  Salmonellaintyg behövs dock inte när äggen levereras direkt till godkända

  värmebehandlingsanläggningar i Sverige och om det av intyg framgår att äggen är

  avsedda att bearbetas till äggprodukter.

  Kontroll av intyg:

  Handelsdokumentet ska utfärdas i minst tre exemplar (ett original och två kopior).

  Originalet ska åtfölja sändningen till slutdestinationen och ska sparas av mottagaren.

  Producenten och transportföretaget ska behålla varsin kopia (se bilaga IV i förordning

  (EG) nr 1688/2005).

  Vid tillämpning av LIVSFS 2005:22 avses med mottagare varje ”livsmedelsföretagare

  som får animaliska livsmedel levererade till sig från ett annat EU-land eller som delar

  upp en sändning”, se 3 §. Eftersom alla som har en anläggning som hanterar livsmedel

  räknas som livsmedelsföretagare innebär det att en importör som hyr en pallplats i ett

  fryshus är en livsmedelsföretagare som får varor levererade till sig. När en sändning

  som anlänt till ett fryshus splittras kan dokumentationen därför sparas på fryshuset om

  importören och mottagaren är överens om det. Alternativt kan dokumenten sparas hos

  importören. Det viktiga är att dokumenten ska kunna visas upp på begäran från den

  behöriga kontrollmyndigheten.

  Kontroll av handelsdokument ska ske så tidigt som möjligt i handelsledet efter införsel

  av varan till Sverige för att undvika att partier med felaktiga intyg sprids över landet.

  Enligt förordning (EG) nr 1688/2005, bilaga IV, ska intyget i original medfölja

  sändningen till slutdestinationen. Vad som avses med slutdestination är den mottagare

  som står angiven på handelsdokumentet, dvs. innan partiet har delats upp och

  levererats vidare till andra företag.

  Vid kontroll av verksamheten får kontrollmyndigheten alltså ta reda på om aktuell

  verksamhet är slutdestination av sändningar från andra EU-länder, där kontroll av

  dokument inte har utförts i tidigare led. Flera olika typer av anläggningar kan vara

  slutdestination, exempelvis fryshus, grossister, större butiker, styckningsanläggningar

  m.m.

  Det kan alltså vara så att en sändning har passerat exempelvis ett fryshus enbart för

  ompackning och handelsdokument finns utfärdade för flera slutdestinationer. I sådana

  fall ska kontroll ske vid angiven slutdestination.

  Kontrollmyndigheten kan alltså inte begära in handelsdokument i de fall

  dokumentkontroll redan har utförts i ett tidigare led hos den mottagare som finns

 • 12

  angiven på handelsdokumentet. Detta då det i lagstiftningen finns angivet att intyget

  ska kontrolleras och sparas hos mottagaren som anges på handelsdokumentet.

  Det man kan göra i senare led är då att vända sig till kontrollmyndigheten som

  ansvarar för mottagaren och be dem att kontrollera att nödvändiga intyg finns.

  Vid kontroll av salmonellaintyg vid handel inom EU så finns det flera delar som en

  kontrollmyndighet bör fokusera på:

  Kontrollera att medföljande intyg och analysintyg finns och ser ut som bilagorna i

  förordning (EG) nr 1668/2005 (se bilaga 1 och 2). Kontrollera även att rätt instans har

  skrivit under intygen. Handelsdokumentet för kött ska vara undertecknat av ansvarig

  person på företaget, medan intyget för sändningar med ägg ska ha intygats av veterinär

  eller officiell inspektör.

  Det måste finnas någon typ av koppling mellan handelsdokument och intyget från

  laboratoriet, som gör att man vet att intyget hör till den sändning som

  handelsdokumentet beskriver. Det kan t.ex. vara genom att referensnumret finns

  angivet på båda dokumenten.

  Titta på analysintyget och se om det framgår hur många prover som tagits. Om detta framgår kontrollera att antalet stämmer med det antal som borde tagits ut enligt bilaga

  I och II i förordning (EG) nr 1688/2005. Om det framgår kontrollera även om rätt

  provtagningsmetod använts (svabbprov eller annat).

  Kontrollera om rätt analysmetod använts: Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 ska mikrobiologisk analys av

  salmonella ske i enlighet med den senaste upplagan av

  a) standard EN/ISO 6579 eller

  b) metod nr 71 beskriven av Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL)

  Handelsdokumentet ska vara utfärdat på det officiella språket i mottagarlandet

  (svenska i detta fall) eller på något annat EU-språk om det åtföljs av en officiell

  översättning eller om detta överenskommits med mottagarlandets behöriga

  myndighet. I Sverige har vi som tradition att acceptera intyg på svenska och engelska.

  Varje sändning ska åtföljas av ett handelsdokument/intyg i enlighet med förordning

  (EG) nr 1688/2005. Enligt 3 § i LIVSFS 2005:22 definieras sändning så som ”animaliska

  livsmedel av samma slag som omfattas av samma sundhetsintyg eller

  handelsdokument. Sändningen ska komma från samma anläggning, befordras med

  samma transportmedel och ska levereras till samma destination/mottagare”.

 • 13

  För prover av kött från nöt, svin och fjäderfä kan man dock använda analysmetoder som

  validerats enligt det protokoll som fastställts i standarden EN/ISO 16140 mot den senaste

  upplagan av standarden EN/ISO 6579 eller metod NMKL nr 71.

  Exempel på valideringsorgan är AFNOR, NordVal och Microval.

  Ospecificerade metodangivelser av typen ”PCR”, ”ELISA” och liknande är inte

  godtagbara. Analysmetodens specifika namn ska alltid anges i intyget från laboratoriet.

  Om analysen gjorts med en annan metod än EN/ISO 6579 eller NMKL nr 71 - hur

  kontrollerar man då att den är validerad? Det är företaget som är skyldigt att visa för kontrollmyndigheten att använd metod är

  validerad. Kontrollera på intyget vilken metod som har använts. Om detta inte är helt klart

  får företaget kontakta laboratoriet och komplettera uppgifterna. Om inte metod EN/ISO

  6579 eller NMKL nr 71 använts är det alltså företaget som ska visa att använd metod finns

  med på listan över validerade metoder från något av ovanstående valideringsorgan och

  följaktligen är godkänd enligt förordning 1688/2005.

  Så här kontrollerar man uppgiften att metoden är validerad:

  1. Sök upp analysmetoden på webbplatsen för något av valideringsorganen nedan (om

  metoden finns listad där så innebär det också att metoden har validerats mot den senaste

  utgåvan så detta behöver inte kontrolleras specifikt).

  2. Kontrollera att protokollets datum fortfarande är giltigt.

  Valideringsorgan: • AFNOR • NordVal • Microval

  Tips: För dig som vill utföra mer ingående kontroll av salmonellaintyg vid handel med

  animaliska livsmedel inom EU-titta på checklistor som användes i samband med riksprojekt

  2012, materialet finns på Livsmedelsverkets hemsida (Rapport nr 15 2013).

 • 14

  Marknadskontroll av vissa skyddsbeslut inom EU:

  I vissa fall finns krav på att marknadskontroll (kontroll inom EU) ska ske för att

  kontrollera efterlevnad av särskilda skyddsbeslut som fattats av EU. Denna kontroll

  kan genomföras av lokala kontrollmyndigheter (miljöförvaltningarna). Nedan ges

  sådana exempel och de finns angivna på Livsmedelsverkets hemsida under

  skyddsåtgärder.

  -Stickprover avseende förekomst av GMO enligt beslut 2010/315/EG ska tas på

  risprodukter importerade från USA för att kontrollera att det inte finns produkter som

  innehåller, består eller är tillverkade av "LL RICE 601" på marknaden. Görs av

  miljöförvaltningen.

  -EU har godkänt USA:s pre-exportkontroll avseende aflatoxin i jordnötter. Det innebär

  att kontroller avseende aflatoxin ska ske i USA i stället för vid ankomsten till EU. För

  att pre-exportkontrollerna ska vara giltiga krävs att sändningarna åtföljs av dels

  resultat av provtagning och analys, dels av ett intyg. Sändningar med berörda

  produkter ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer och

  där sker kontroll av intygen. Stickprovsmässig provtagning kan genomföras av lokal

  kontrollmyndighet (miljöförvaltningen).

  -Medlemsstaterna ska också utföra slumpvisa fysiska kontroller, inklusive provtagning

  och analys för att kontrollera förekomsten av pentaklorfenol i guarkärnmjöl avsänt

  från andra länder än Indien. Denna provtagning kan genomföra av lokal

  kontrollmyndighet (miljöförvaltningen).

  För marknadskontroller så sker inget särskilt förhandsbesked om aktuell import från

  Livsmedelsverket, utan kontrollen får ske utifrån den kännedom miljöförvaltningen

  har om aktuella företag i sin kommun.

  vad importörerna tar in för produkter. Kontakta SLV för samråd före sådan kontroll.

  Tips: Kontakta Livsmedelsverkets gränskontrollfunktion och be att få information

  om aktuella importörer i din kommun för att se vilka varor som kommer in som

  omfattas av krav på gränskontroll så att du vet var du kan utföra ev. uppföljande

  kontroll av intyg eller provtagning.

 • 15

  Import

  Gränskontroll

  Alla animaliska produkter, vissa sammansatta produkter, produkter som omfattas av

  skyddsbeslut samt vissa vegetabiliska livsmedel ska gränskontrolleras innan de får föras in till

  EU.

  Vilka animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras framgår av kommissionens beslut (2007/275/EG) om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas

  vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG.

  Vilka produkter som omfattas av skyddsbeslut hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

  Vilka vegetabiliska livsmedel som ska gränskontrolleras hittar du på Livsmedelsverkets hemsida. De flesta vegetabiliska livsmedel kan tas in utan

  gränskontroll.

  Ett sammansatt livsmedel innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och värmebehandlade produkter av animaliskt ursprung. Om det finns råa animalier i

  slutprodukten räknas den alltså inte som en sammansatt produkt. För mer detaljerad

  information om vad som räknas som ett sammansatt livsmedel och vilka som ska

  genomgå gränskontroll, se Livsmedelsverkets hemsida.

  I Sverige är det Livsmedelsverket som ansvarar för gränskontrollen. Det finns

  gränskontrollstationer för livsmedel i Helsingborgs hamn, Stockholms hamn och Göteborgs

  hamn samt på Arlanda flygplats och Landvetters flygplats.

  Före gränskontroll så ska importören anmäla sändningen (kallas föranmälan) till

  gränskontrollstationen. Detta sker i ett elektroniskt system (Traces) som kommunerna inte har

  tillgång till ännu, via en blankett som heter CVED (Common Veterinary Entry Document) för

  animaliska livsmedel eller CED (Common Entry Document) för vegetabiliska livsmedel.

  CVED och CED består av 2 sidor där importör/ansvarig för sändningen fyller i första sidan

  med uppgifter om sändningen, som då fungerar som föranmälansblankett till

  Livsmedelsverkets gränskontrollstation. Efter gränskontroll genomförts fyller sedan

  Livsmedelsverket i sida 2 där uppgifter om kontrollen framgår. Här framgår då vad som får

  ske med sändningen. Livsmedelsverket lämnar sedan intyget till tullen som också skriver på

  intyget och sedan kan sändningen omsättas fritt inom EU (om det godkänts).

  Exempel på CVED och CED finns i bilaga 4 och 5.

  Gränskontrollens personal kan utföra tre olika typer av kontroller:

  Dokumentkontroll (kontroll att medföljande föranmälan samt nödvändiga hälsointyg är korrekta, ex. kontroll att sändningen kommer från godkänt land och anläggning)

  Identitetskontroll (kontroll att sändning och dokument hör ihop)

  Fysisk kontroll (kan bestå av organoleptisk kontroll, temperaturmätning eller provtagning av något slag). Fysisk kontroll sker bara för en viss andel av sändningarna

  som passerar gränskontroll.

  Det kan finnas särskilda skyddsbeslut som EU beslutat som exempelvis kräver

  provtagning av ett visst livsmedel från ett visst land och då utförs detta av

  gränskontrollen.

 • 16

  Ibland kan det inträffa att Livsmedelsverket tagit ut stickprov vid gränskontrollen och sedan

  släppt sändningen för fri omsättning. Om provet sedan visar sig innehålla något otillåtet så

  kommer Livsmedelsverket kontakta aktuell lokal kontrollmyndighet dit livsmedlet tagits in.

  Lokal kontrollmyndighet får sedan agera så att nödvändiga åtgärder vidtas av det ansvariga

  företaget utifrån omständigheterna.

  Villkor vid import av animaliska livsmedel (inklusive sammansatta livsmedel)

  Godkänt land och anläggning:

  Animaliska livsmedel som importeras från land utanför EU ska komma från ett

  godkänt land och en godkänd anläggning. Vilka länder och anläggningar som är

  godkända hittar ni på kommissionens hemsida

  (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_sv.htm).

  I vissa fall kan medlemsstaterna själva godkänna anläggningarna, vilka produkter detta

  gäller för framgår EU´s hemsida. FVO kontrollerar regelbundet länderna och

  anläggningarna genom revisioner i länderna.

  I vissa fall finns det så kallade bilaterala avtal mellan Sverige och ett visst land utanför

  EU. I dessa fall får animaliska livsmedel tas in från de anläggningar som Sverige och

  det aktuella landet har avtalat om. Vilka länder, produkter och anläggningar det

  handlar om hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. Det finns idag bara

  bilaterala avtal för import av äggprodukter samt import av sniglar och grodlår.

  När det gäller sammansatta livsmedel som kräver gränskontroll så ska bearbetade

  produkter av kött, mjölk, fisk eller ägg komma från en godkänd anläggning.

  En sammansatt produkt som innehåller mjölkprodukt måste komma från ett godkänt

  land även i de fall då gränskontroll inte krävs.

  Anläggningen som tillverkar produkten av animaliskt ursprung måste vara godkänd.

  Anläggningen som tillverkar den sammansatta produkten behöver inte vara godkänd,

  men ska vara registrerad av kontrollmyndigheten. Den måste dessutom ligga i samma

  godkända land som anläggningen där den animaliska delen har producerats.

  Intyg

  Animaliska livsmedel som importeras till EU ska åtföljas av ett intyg (health

  certificate) underskrivet av veterinär eller inspektör (inspektör gäller för fisk- och

  äggsändningar). Varje sändning ska ha ett eget hälsointyg.

  Vid gränskontrollen, kontrolleras att medföljande intyg är korrekt utformade och hör

  ihop med sändningen. Hur intygen som krävs vid import av olika animaliska livsmedel

  ska se ut fastställs av EU i beslut eller förordningar. Se Livsmedelsverkets hemsida för

  information om gällande intyg.

  Vid kontroll av intyg så finns det vissa standardregler enligt förordning (EG) nr

  854/2004, bilaga VI, som man alltid kan kontrollera:

  -att det finns officiell stämpel på varje blad -att intyget är utfärdat på ett officiellt språk i avsändarlandet samt i medlemsstaten där gränskontrollen sker samt vid begäran även för bestämmelsemedlemsstaten eller bestyrkt översättning (vi kan acceptera ex. engelska)

  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_sv.htmhttp://www.slv.se/

 • 17

  -att originalet ska medfölja sändningen -att intyget består av ett ark eller flera som hänger ihop (odelbart eller numrerat) -att intyget har ett unikt identifieringsnummer -att intyget har utfärdats innan sändningen lämnat behörig myndighets kontroll

  Skyddsbeslut

  Det kan finnas skyddsbeslut för att skydda andra länder från smittsamma sjukdomar

  eller hälsofarliga livsmedel. Det kan innebära att en viss produkt från ett visst land

  eller region kan vara belagda med importrestriktioner som förbjuder import eller

  lägger villkor vid import.

  Vilka skyddsbeslut som gäller hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se

  Villkor vid import av icke-animaliska (vegetabiliska livsmedel):

  Vissa icke-animaliska livsmedel kräver också gränskontroll, det gäller för följande livsmedel:

  -livsmedel som regleras i kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 om

  tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det

  gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-

  animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG

  -livsmedel som omfattas av något skyddsbeslut-se vilka aktuella beslut som finns på

  Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  -det finns regler för import av icke odlad svamp från vissa länder med anledning av

  olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl. Dessa regler innebär att viss svamp måste

  passera en gränskontrollstation före import. Se mer information på Livsmedelsverkets

  hemsida, www.slv.se.

  Kontroll av bekämpningsmedel: Kontroll av rester av bekämpningsmedel vid import sker av Livsmedelsverket genom

  Jordbruksverkets växtskyddsinspektörer.

  Svarta listan är en sammanställning över partier av varor som inte får säljas utan

  Livsmedelsverkets medgivande. Villkoret för försäljning beror på att varorna

  innehållit resthalter av bekämpningsmedel över gällande gränsvärde. Partierna måste

  anmälas till Livsmedelsverket för undersökning innan de får saluföras. Du hittar den

  svarta listan på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  Jordbruksverket har restriktioner för import av vissa växter, se information på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se.

  Villkor vid import av material i kontakt med livsmedel:

  Det finns särskilda regler vid import av köksredskap i plast av polyamid eller melamin från Kina och Hong Kong, dessa ska kontrolleras innan de får importeras i EU.

  Kontrollen sker genom Livsmedelsverkets gränskontrollstation, för mer information

  läs på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

  Se bilaga 3 med tips på vad livsmedelsinspektörer kan kontrollera på animaliska

  sändningar som importerats från land utanför EU.

  http://www.slv.se/

 • 18

  Checklista för kontroll av lokala kontrollmyndigheter vid handel inom

  EU eller import av livsmedel

  Generella krav:

  Kontrollera om importören är registrerad, antingen i din egen kommun eller hos en

  annan kommun.

  Om livsmedlet är konsumentförpackat, kontrollera att livsmedlet är korrekt märkt på

  svenska. Om det ska märkas i senare led-kontrollera att underlag som gör att korrekt

  märkning kan ske finns.

  Kontrollera att livsmedlet inte innehåller några otillåtna tillsatser.

  Om det är ett livsmedel som du inte känner igen/verkar vara nytt-kontrollera att det är

  godkänt (se nya livsmedel).

  Vid ekologiska livsmedel-kontrollera att landet eller kontrollorganet är godkänt.

  Vid import av naturliga mineralvatten kontrollera att dessa är godkända.

  Om kosttillskott, kontrollera påståenden som framgår av märkningen och kontakta

  Läkemedelsverket om oklarheter kring om det utgörs av ett läkemedel eller ett

  livsmedel.

  Spårbarhetskontroller-gå tillbaka flera led i kedjan och kolla om samtliga led är

  registrerade/godkända verksamheter enligt kraven, kontrollera ovalmärkning och

  ursprungsmärkning och kontrollera om alla erforderliga intyg/dokument finns med i

  alla led. Kräver kontakt med kommuner i tidigare led men kan vara värdefullt att göra

  stickprovsmässigt.

  Vid RASFF så sker kontroll av att nödvändiga åtgärder vidtas enligt informationen i

  det aktuella Rasffet (spårning, återkallande).

  Hos ett företag som importerar eller för in livsmedel kan det vara extra bra att

  kontrollera att rutinerna för återkallande finns och fungerar.

  Animaliska livsmedel:

  Vid livsmedel som importerats från land utanför EU som ställer krav på gränskontroll,

  kontrollera om nödvändigt CVED finns (kan kräva kontakt med kommun där

  importören finns).

  Vid import av animaliska eller sammansatta livsmedel från land utanför EU-

  kontrollera att livsmedlet kommer från ett godkänt land och en godkänd anläggning.

  Vid import från land utanför EU kontrollera om livsmedlet kan omfattas av något

  särskilt skyddsbeslut och att dessa krav i så fall är uppfyllda.

  Vid import/införsel av färskt kött av nöt, svin, fjäderfä eller hönsägg som omfattas av

  kraven på salmonellaintyg-kontrollera att sådana finns och är korrekt utformade.

  Vid kontroll av företag som för in livsmedel som omfattas av krav på salmonellaintyg-

  kontrollera vilka rutiner som finns för kontakt med kontrollmyndighet om intyg

  saknas/är felaktiga.

  Vid kontroll av företag som för in livsmedel som omfattas av krav på salmonellaintyg-

  man kan stickprovsmässigt ta ut salmonellaprover, antingen fullständig provtagning

  enligt förordning 1688/2005 eller stickprov, för att kontrollera intygens säkerhet.

  Vid import av fisk kontrollera uppgifter om handelsbeteckning och fångstzon samt att

  kraven på fångstintyg enligt IUU har uppfyllts.

 • 19

  Det kan bli aktuellt att vi får övervaka att nödvändiga åtgärder vidtas om

  gränskontrollen hittat positiva prover på sändningar som sedan släppts för fri

  omsättning.

  Vegetabiliska livsmedel:

  Vid livsmedel som importerats från land utanför EU som ställer krav på gränskontroll,

  kontrollera om nödvändigt CED finns (kan kräva kontakt med kommun där

  importören finns).

  Vid import från land utanför EU kontrollera om livsmedlet kan omfattas av något

  särskilt skyddsbeslut och att dessa krav i så fall är uppfyllda.

  Det kan bli aktuellt att vi får övervaka att nödvändiga åtgärder vidtas om

  gränskontrollen hittat positiva prover på sändningar som sedan släppts för fri

  omsättning.

  För vissa livsmedel, ex. guarkärnmjöl, jordnötter från USA och ris från USA kan

  finnas krav på marknadskontroll som gör att man kan ta ut stickprov-detta görs med

  fördel som projekt tillsammans med fler kommuner för att få ett bättre underlag.

  Om det är odlad svamp, kontrollera om den omfattas av krav på kontroll enligt

  förordning 1635 om radioaktivitetskontroll med anledning av Tjernobyl.

  Kontrollera att partiet inte omfattas av några beslut enligt svarta listan

  (bekämpningsmedel).

 • 20

  Bilaga 1 Salmonella intyg kött enligt förordning (EG) nr 1688/2005

 • 21

  Bilaga 2 Salmonella intyg ägg enligt förordning (EG) nr 1688/2005

 • 22

 • 23

  Bilaga 3 Kontroll som kan utföras av livsmedelsinspektörer i

  kommunerna på sändningar med livsmedel som importerats från land

  utanför EU och som ska genomgå gränskontroll

  Kontrollera att sändningen genomgått gränskontroll. Originalet av CVED med

  veterinärens underskrift ska medfölja sändningen till den första bestämmelseorten.

  Hälsointyg i original och kopia på CVED sparas på gränskontrollstationen i 3 år. Om

  en importör man kontrollerar inte kan få fram CVED så kan man kontakta

  gränskontrollstationen och be dem kontrollera om sändningen genomgått kontroll.

  För vissa sändningar som genomgår gränskontroll görs enbart dokument- och

  identitetskontroll, dvs. man tittar enbart på dokument och kontrollerar att sändning och

  intyg hör ihop. Då kan man som livsmedelsinspektör utföra en fysisk kontroll när

  sändningen anländer till mottagaren och exempelvis kontrollera att sändningen inte

  innehåller något annat än det som framgår av intygen.

  Animaliska livsmedel ska vara korrekt märkta, bland annat ska tillverkande

  anläggningens kontrollnummer framgå. Detta kan man som livsmedelsinspektör

  kontrollera vid ankomst till mottagaren. När livsmedlet sedan säljs till konsument ska

  det vara fullständigt korrekt märkt på svenska och man kan då kontrollera att

  märkningen stämmer med de underlag som finns från ursprungslandet om märkning

  sker här i Sverige.

  Det kan bli aktuellt att Livsmedelsverket kontaktar en kommun för att be om

  uppföljande kontroll om ett stickprov tagits ut i gränskontrollen och sändningen sedan

  släppts för fri omsättning. Om stickprovet visade någon typ av problem så får då

  miljöförvaltningen följa upp med kontroll hos mottagaren enligt anvisning från

  Livsmedelsverket.

 • 24

  Bilaga 4 CVED Common Veterinary Entry Document

 • 25

 • 26

  Bilaga 5 CED-Common Entry Document

  GEMENSAM HANDLING VID INFÖRSEL (CED)

 • 27