statut grada sarajeva - opؤ‡ine: centar sarajevo, novi grad sarajevo, novo sarajevo i stari grad...

Download STATUT GRADA SARAJEVA - Opؤ‡ine: Centar Sarajevo, Novi grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Stari grad Sarajevo

Post on 23-Oct-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gradsko vijeće Grada Sarajeva Komisija za Statut i akta

  Na osnovu člana 36. stav 1. alineja 3. i člana 102. Poslovnika Gradskog vije ća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/98), Komisija za Statut i akta Gradskog vije ća Grada Sarajeva, na svojoj sjednici održanoj 03.10.2008.godine, utvrdila je prečišćeni tekst Statuta Grada Sarajeva. Prečišćeni tekst Statuta Grada Sarajeva obuhva ća: Statut Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/98), Izmjene i dopune Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/98), Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/05) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", 23/08 i 32/08), u kojima je ozna čen dan stupanja na snagu tih akata.

  Predsjedavajući Komisije za Statut i akta Gradskog vijeća Grada Sarajeva

  Alija šačić

  Broj: 01-02-1861/08 Datum:09.10.2008. godine Sarajevo

  STATUT GRADA SARAJEVA (Prečišćeni tekst)

  I — OSNOVNE ODREDBE

  Član 1. Ovim Statutom uređuje se: samoupravni djelokrug Grada Sarajeva, organizacija,

  ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva, odraz multietni čke strukture Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, neposredno odlučivanje građana o lokalnim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva, propisi i drugi opći akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva, nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor, saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

  Član 2. Grad Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i

  sjedište Kantona Sarajevo. Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

  1

 • Č lan 3. Općine: Centar Sarajevo, Novi grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Stari grad Sarajevo

  č ine Grad Sarajevo.

  Č lan 4. Grad Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

  Član 5. Grad Sarajevo ima grb i zastavu, kao i druge simbole, o kojima posebnom odlukom

  odlučuje Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

  Član 6. Grad Sarajevo ima pe čat. Sadržaj pe čata je slijedeć i: "Bosna i Hercegovina — Federacija Bosne i Hercegovine" u

  prvom koncentri čnom krugu, "Kanton Sarajevo — GRAD SARAJEVO" u drugom koncentričnom krugu i naziv organa u tre ćem koncentričnom krugu.

  Sadržaj pe čata Grada Sarajeva ispisuje se oko grba Grada Sarajeva. Davanje odobrenja za izradu pe čata, način vođenja evidencije o izdatim pe čatima,

  način uništavanja pečata i druga pitanja od zna čaja za izradu i korištenje pe čata uredit će se posebnom odlukom Gradskog vije ća.

  Član 7. Službeno ime Grada Sarajeva je Grad Sarajevo.

  Č lan 8. Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovi ća broj 3.

  Č lan 9. Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te ćirilično i latinično pismo su u ravnopravnoj

  upotrebi. Primjena stava 1. ovog č lana regulira se posebnom odlukom Gradskog vije ća

  Č lan 10. Dan Grada Sarajeva je 6. april.

  2

 • II — OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

  1.Opće odredbe

  Č lan 11. Grad Sarajevo i gradske op ćine su obavezni da u ostvarivanju svojih zadataka poštuju

  osnovna ljudska prava i temeljne slobode utvrđene ustavom i zakonom i da osiguraju svim građanima jednaka prava, uz poštivanje njihovog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta, kao i da podsti ču njihov miroljubiv suživot i dobrobit svojih stanovnika u slobodnoj samoupravi.

  Gradsko vijeće ili bilo koji drugi organ Grada Sarajeva ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju akata i u njihovoj primjeni posebno voditi ra čuna o efektima koje ti akti imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava.

  Č lan 12. Gradsko vije će će osigurati donošenje propisa kojima će se zaštititi utvrđena ljudska

  prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ratificiranim konvencijama o ljudskim pravima.

  Č lan 13.

  Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada organa Grada Sarajeva u ovoj oblasti, Gradsko vijeće obrazuje Komisiju za ljudska prava.

  Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz stava 1. ovog člana utvrđuju se Poslovnikom, odnosno odlukom Gradskog vije ća.

  Član 14.

  Organi Grada Sarajeva dužni su pružiti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine i svim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomo ć u vršenju njihovih funkcija na području Grada Sarajeva.

  U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Grada Sarajeva dužni su naro č ito: a) staviti na uvid sve službene dokumente uklju čujući i dokumente tajnog karaktera,

  te upravne spise, b) osigurati saradnju državnih službenika i namještenika u davanju potrebnih

  informacija i podataka, c) omoguć iti pristup upravnim postupcima, kao i sastancima organa Grada Sarajeva.

  Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog č lana će se razmatrati u nadležnim organima Grada Sarajeva po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovaraju će mjere, ukoliko to bude potrebno.

  3

 • Č lan 15.

  Grad Sarajevo je samostalan u odlu čivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa ustavom i zakonom.

  Č lan 16. Grad Sarajevo je nadležan za:

  1. urbano planiranje/upotrebu lokalnog zemljišta , 2. javne službe/infrastrukturu (vodu, kanalizaciju, prikupljanje otpada, grijanje, gas,

  tržnice, javne parkove, vatrogasne brigade, lokalne zdravstvene službe, sportske objekte, groblja),

  3. gradske finansije, 4. javni saobraćaj, 5. kulturu, 6. osnovno i srednje obrazovanje, 7. lokalni biznis, 8. dobrotvorne organizacije, 9. lokalni radio i televiziju, 10. lokalni turizam, 11. izvršne aspekte stambene politike (dodjela stanova, planiranje, izgradnja i

  održavanje zgrada u društvenom vlasništvu, odluke o visini stanarina), 12. druge nadležnosti koje Gradu Sarajevu prenese Kanton Sarajevo, odnosno povjere

  općine. Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva može se, u

  skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, preduze ćima i drugim pravnim licima osnovanim radi obavljanja javnih službi u Gradu Sarajevu.

  Č lan 17. Odlukom Gradskog vije ća, odnosno općinskog vijeća općina koje čine Grad Sarajevo

  mogu se međusobno prenositi pojedini poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga.

  1. Pitanja od vitalnog nacionalnog interesa

  Č lan 18. Vitalni nacionalni interesi su u oblastima: kulture, obrazovanja, religije i nacionalnih

  spomenika. U oblasti od vitalnog nacionalnog interesa odluke u Gradskom vije ću donose se u

  skladu sa članom 36. ovog statuta.

  2. Mehanizmi lokalne samouprave

  Član 19. Grad Sarajevo uređuje pitanja lokalne samouprave putem odluka svojih organa i

  građana.

  4

 • IV — ORGANI GRADA SARAJEVA

  Č lan 20.

  Organi Grada Sarajeva su Gradsko vije će Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) i gradonačelnik Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradona čelnik).

  1. Gradsko vijeće

  Č lan 21.

  Gradsko vije će je, kao predstavni čko tijelo građana i Grada Sarajeva, najviši organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz č lana 16. ovog statuta.

  Č lan 22.

  Gradsko vijeće sastoji se od 28 vije ćnika ( u daljnjem tekstu: gradski vije ćnik). Svako općinsko vijeće općina koje čine Grad Sarajevo bira po sedam delegata u

  Gradsko vijeće iz reda op ćinskih vijećnika. Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao kostitutivnim narodima, pojedina čno bit će

  garantiran minimum od 20% mjesta u Gradskom vije ću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.

  Ukoliko se izborom gradskih vije ćnika iz reda op ćinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zagarantovan stavom 3. ovog člana, gradski vijećnici će biti birani iz reda kandidata sa lista politi čkih stranaka zastupljenih u op ćinskim vijećima, a na osnovu izbornih rezultata.

  Č lan 23.

  Gradsko vijeće se konstituira u roku od 30 dana od dana konstituiranja op ćinskih vijeća opć ina koje č ine Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: op ć insko vijeće).

  Mandati za Gradsko vijeće dodjeljuju se kandidatima s kandidatskih listi poslije provedenih izbora u op ćinskom vijeću za Gradsko vije će, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a na na č in i po postupku propisanom ovima č lanom.

  Kandidatsku listu, iz stava 2. ovog člana, može predložiti politi čka stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i/ili grupa op ćinskih vijećnika. Grupu op ćinskih vijećnika sačinjavaju dva i više vije ćnika.

  Na kandidatskoj listi iz stava 3. ovog člana zastupljeni su isključivo općinski vijećnici kojima je potvrđen i verificiran mandat u op ćinskom vijeću kojem se predlaže kandidatska lista za provo đenje izbora za Gradsko vije će i to tako da se uz ime i prezime, obavezno navodi i nacionalno opredjeljenje kandidata.

  Prilikom formiranja kandidatske liste predlaga č iz stava 3. ovog člana vodi računa o tome da općinsko vijeće ima obavezu delegirati u Gradsko vije će najm

Recommended

View more >