statistički testovi 1

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2017

265 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4 Testiranje statistickihhipoteza

  1

 • 4.1. Statisticka hipoteza

  Promatramo statisticko obiljezje X.

  Statisticka hipoteza je (bilo koja) pretpostavka o

  (populacijskoj) razdiobi od X.

  Kazemo da je statisticka hipoteza jednostavna uko-

  liko jednoznacno odreduje razdiobu od X. U suprot-

  nom kazemo da je slozena.

  2

 • Primjeri.

  H1 : X ima normalnu razdiobu slozena hipoteza

  H2 : X N(170,64) jednostavna hipoteza

  3

 • 4.2. Statisticki test

  Neka je = E[X].

  Na primjer, pretpostavimo da nas zanima je li tocna

  hipoteza:

  H0 : 50.

  Preciznije, zelimo na osnovi realizacije slucajnog u-

  zorka za X donijeti odluku hocemo li odbaciti ili ne

  odbaciti tu hipotezu.

  4

 • Postupak donosenja odluke o odbacivanju ili ne odbaci-

  vanju statisticke hipoteze zove se testiranje statistickih

  hipoteza.

  Primijetimo da uz osnovnu ili nul - hipotezu, npr.:

  H0 : 50,postoji njoj alternativna hipoteza:

  H1 : > 50.

  5

 • Buduci da sve odluke bazirane na uzorcima iz po-

  pulacije nisu 100% pouzdane, ni zakljucak (odluka)

  statistickog testa nije 100% pouzdan.

  Dakle, moze se dogoditi da je zakljucak testa pogresan.

  Prema tome, imamo sljedecu situaciju:

  6

 • zakljucaktocno je ne odbaciti H0 odbaciti H0

  H0

  pogresno! (I)H1 pogresno! (II)

  Pogreska koju cinimo kada odbacujemo H0, a ona

  je istinita, je pogreska prve vrste.

  Pogreska koju cinimo kada ne odbacujemo H0, a

  istinita je H1, je pogreska druge vrste.

  7

 • Test ce u potpunosti biti sproveden ako mozemo

  procijeniti vjerojatnosti mogucih pogresaka u za-

  kljucku testa.

  Razumno je zahtjevati test kojemu se mogu kontroli-

  rati vjerojatnosti obiju pogresaka. To nije moguce

  jer smanjivanjem vjerojatnosti pogreske prve vrste

  povecava se vjerojatnost pogreske druge vrste i o-

  bratno.

  8

 • S druge strane, u velikoj vecini slucajeva moguce je

  za zadanu razinu znacajnosti testa ( 0,1)medu testovima kojima vjerojatnost pogreske prve

  vrste ne prelazi broj naci (konstruirati) test s naj-

  manjom vjerojatnosti pogreske druge vrste.

  9

 • Neka je X1, X2, . . . , Xn slucajni uzorak za X i

  X := (X1, X2, . . . , Xn).

  Tada su realizacije x = (x1, x2, . . . , xn) tog uzorka

  elementi od Rn.

  Definicija. Test (hipoteze H0 u odnosu na alterna-

  tivu H1) je preslikavanje : Rn {0,1}.

  Interpretacija. Ako je za realizaciju x uzorka X

  (x) = 1, tada odbacujemo H0 u korist H1, a ako je

  (x) = 0, tada ne odbacujemo H0 u korist H1.

  10

 • Tada je

  C := 1(1) = {x Rn : (x) = 1}podrucje realizacija uzoraka za koje se H0 odbacuje

  u korist H1.

  C se naziva kriticno podrucje za test .

  11

 • Populacijska razdioba: X f(x|), Vjerodostojnost od : L(|x) = ni=1 f(xi|)

  Preslikavanje : [0,1] def. sa:

  () := E[(X)] = P(X C) =

  C

  L(|x) dx

  zove se jakost testa .

  Interpretacija. Ukoliko je 1 vrijednost parametra za

  koju je H1 istinito, jakost testa (1) je sposobnost

  testa da odbaci H0 ako je H0 neistinita hipoteza.

  12

 • Neka su:H0: 0H1: 1.

  Preslikavanje : 0 [0,1] def. sa:() := () = P(X C)

  je vjerojatnost pogreske 1. vrste.

  := sup0

  ()

  je znacajnost testa . Kazemo da test ima razinuznacajnost ukoliko mu je znacajnost manja ili jed-naka .

  13

 • H0: 0H1: 1.

  Preslikavanje : 1 [0,1] def. sa:

  () := 1 () = P(X / C)je vjerojatnost pogreske 2. vrste.

  14

 • Definicija. Kazemo da je test uniformno najjaci

  ako za svaki drugi test takav da je , vrijedida je () () za sve .

  Ukoliko postoji, kako naci uniformno najjaci test?

  15

 • Pretpostavimo da zelimo testirati:

  H0: = 0H1: = 1

  gdje su 0 6= 1 dvije vrijednosti parametra.

  Nadalje, neka su

  L(0|x) =n

  i=1

  f(xi|0), L(1|x) =n

  i=1

  f(xi|1)

  vjerodostojnosti od 0 i 1.

  16

 • Lema. (Neyman, Pearson)Neka je k > 0 takav broj da za skup

  C = {x Rn : L(0|x) kL(1|x)}vrijedi da je

  C

  L(0|x) dx = za zadani 0,1.Ako za neki drugi B Rn vrijedi da je

  B

  L(0|x) dx ,

  tada je nuzno

  B

  L(1|x) dx

  C

  L(1|x) dx.

  (Dokaz.)

  17

 • Interpretacija.

  Test (x) := 1C(x) za C iz N-P leme je uniformno

  najjaci test za testiranje jednostavne hipoteze H0 u

  odnosu na jednostavnu alternativu H1.

  18

 • Primjer 4.1. Za varijablu X poznato je da je

  X N(,9) i {13.8,15.0}.

  Na osnovi uzorka za X duljine n = 70 treba testiratinul-hipotezu

  H0 : = 15.0

  u odnosu na alternativu

  H1 : = 13.8

  uz razinu znacajnosti od = 5%.

  19

 • Konstrukcija testa sastoji se od odredivanja testne

  statistike na osnovi cijih vrijednosti se donose od-

  luke, i (slike) kriticnog podrucja koji je skup onih

  mogucih vrijednosti testne statistike za koje se od-

  bacuje H0 u korist H1. Takav skup takoder zovemo

  kriticnim podrucjem.

  (Izvod optimalnog (tj. uniformno najjaceg testa).)

  20

 • Dakle, za ovaj primjer, testna statistika (optimalnog)testa je

  Z =X 15.0

  3

  70.

  Kriticno podrucje uz uvjet da vjerojatnost pogreskeprve vrste bude jednaka = 0.05:

  P(Z u |H0) = 0.05

  ZH0 N(0,1) u = z0.05 = (tablice) = 1.64

  kriticno podrucje je interval ,1.64]

  Dakle, H0 odbacujemo ako je z 1.64.21

 • Ako je z > 1.64 ne odbacujemo H0. U tom slucajuje vjerojatnost pogreske druge vrste

  = P(Z > 1.64 |H1) == P(

  X 13.83

  70 >

  15.0 13.83

  70 1.64 |H1) =

  = P(X > 1.71) == 1(1.71) == 0.50(1.71) == 0.0436.

  22

 • Jakost testa je

  = P(Z 1.64 |H1) == 1 P(Z > 1.64 |H1) == 1 = 1 0.0436 == 0.9564.

  23

 • Zadatak 1. (jednostrani z-test)

  Pokazite da je za X N(, 20), gdje je 20 poznato,uniformno najjaci test za testiranje hipoteza

  H0 : = 0H1 : < 0,

  na razini znacajnosti , dan testnom statistikom

  Z =X 0

  0

  n

  i kriticnim podrucjem z z.

  (0 je zadani broj, z je vrijednost od Z)

  24

 • Zadatak 2. (jednostrani z-test, 2. put)

  Pokazite da je za X N(, 20), gdje je 20 poznato,uniformno najjaci test za testiranje hipoteza

  H0 : = 0H1 : > 0,

  na razini znacajnosti , dan testnom statistikom

  Z =X 0

  0

  n

  i kriticnim podrucjem z z.

  (0 je zadani broj, z je vrijednost od Z)

  25

 • Zadatak 3. (dvostrani z-test)

  Neka je X N(, 20), gdje je 20 poznato. Je li testhipoteza

  H0 : = 0H1 : 6= 0,

  dan testnom statistikom

  Z =X 0

  0

  n

  i kriticnim podrucjem |z| z/2 (na razini znacajnosti), uniformno najjaci?

  (0 je zadani broj, z je vrijednost od Z)

  26

 • Primijetimo da nam je u primjeru 4.1. racun bioolaksan jer su obje hipoteze (osnovna i alternativna)bile jednostavne. U praksi to nije slucaj.

  Na primjer, ako za X N(,9) zelimo testiratiH0 : 15H1 : < 15,

  onda su obje hipoteze slozene.

  Pretpostavimo da je testna statistika ista kao u pri-mjeru 4.1:

  Z =X 15

  3

  n.

  27

 • I kriticno podrucje je istoga oblika kao u primjeru

  4.1: ,u]. Odredimo u > 0 t.d. je za zadanurazinu znacajnosti

  P(Z u | = 15 + ) za sve 0 P(X

  3

  n u

  3

  n) za sve 0

  (u 3

  n) za sve 0.

  Buduci da je za sve 0, (u 3

  n) (u),u odredimo tako da je (u) = 0.50(u) = .

  28

 • Dakle, konstrukcija kriticnog podrucja je ista ako

  originalnu (slozenu) hipotezu H0 zamijenimo sa (jed-

  nostavnom) hipotezom

  H0: = 15,

  odnosno, ako testiramo

  H0 : = 15H1 : < 15.

  Dakle, sada smo problem testiranja sveli na z-test

  opisan u zadatku 1.

  29

 • U pravilu, za nul-hipotezu uvijek se uzimaju jednos-

  tavne hipoteze ili hipoteze koje jednoznacno odreduju

  razdiobu testne statistike.

  U interpretaciji, za nul-hipoteze uzimamo one hipoteze

  za koje zelimo kontrolirati vjerojatnost da cemo ih

  odbaciti ako su istinite, odn. vjerojatnost pogresaka

  prve vrste.

  30

 • Primjer 4.2. (Primjer 1.4.) Kockar je optuzen da je

  koristio namjestenu kocku. Koju osnovnu hipotezu

  koristi statisticar kada sprovodi odgovarajuci test za

  sud?

  31

 • H0: Kocka je simetricna.

  Trebamo kontrolirati vjerojatnost da cemo pogrijesiti

  ako odbacimo H0, tj. da se proglasi krivim nevini

  covjek.

  32

 • Primjer 4.3. Tvornica je proizvela novu seriju pado-

  brana. Kontrolor kvalitete mora statistickim meto-

  dama (statisticki test) odluciti hoce li padobrane

  propustiti na trziste ili ne. Koju hipotezu treba uzeti

  za osnovnu?

  33

 • H0: Padobran nije ispravan.

  34

 • 4.3 Testovi omjera vjerodostojnosti

  Neka je X1, X2, . . . , Xn slucajni uzorak za X i neka

  je populacijska gustoca od X: f(x|), .

  Cilj: konstrirati test za testiranje

  H0 : 0H1 : 1.

  35

 • Neka je x = (x1, x2, . . . , xn) opazeni uzorak.

  Vjerodostojnost:

  L(|x) =n

  i=1

  f(xi|),

  Pretpostavimo da postoje:

  0 = 0(x) 0 i = (x) t.d. da vrijedi

  L(0|x) = max0

  L(|x), L(|x) = max

  L(|x).

  36

 • Definicija. Omjer vjerodostojnosti je funkcija:

  x 7 (x) := L(0|x)L(|x) .

  Test za testiranje nevedenih hipoteza kojemu je kri-

  ticno podrucje oblika

  C = {x Rn : (x) c},za neku realnu konstanu c < 1, zovemo testom om-

  jera vjerodostojnosti (engl. likelihood ratio test ili

  LR-test).

  37

 • Zadatak 4. (dvostrani z-test)

  Neka je X1, X2, . . . , Xn slucajni uzorak za X s nor-

  malnom populacijskom distribucijom N(, 20) (20 je

  poznato). Odredite test omjera vjerodostojnosti za

  testiranje nul-hipoteze H0: = 0 u odnosu na

  dvostranu alternativu H1: 6= 0.

  38

 • Zadatak 5. (t-test) Neka je X1, X2, . . . , Xn slucajni

  uzorak za X s normalnom populacijskom distribuci-

  jom N(, 2) (oba parametra su nepoznata). Odre-

  dite test omjera vjerodostojnosti za testiranje nul-

  hipoteze H0: = 0 u odnosu na

  (a) jednostranu alternativu H1: < 0;

  (b) jednostranu alternativu H1: > 0;

  (c) dvostranu alternativu H1: 6= 0.

  39

 • 4.4 Test o ocekivanju normalno distribuirane

  populacije (t-test)

  Neka je X1, . . . , Xn slucani uzorak za X N(, 2).

  Zelimo testirati hipoteze o parametru (2 je nepoz-

  nat).

  Od sada pa nadalje, neka 0 oznacava neki unaprijed

  zadani broj.

  40

 • Razlikujemo tri slucaja:

  (1) : (2) : (3) :

  H0 : = 0 H0 : = 0 H0 : = 0H1 : > 0 H1 : < 0 H1 : 6= 0

  Alternative u (1) i (2) su jednostrane

  jednostrani testovidok je alternativa u (3) dvostrana

  dvostrani test.41

 • U sva tri slucaja, testna statistika je jednaka:

  T =X 0

  S

  n

  H0 t(n 1)

  Kriticna podrucja se razlikuju.

  Neka je zadana razina znacajnosti.

  42

 • (1):

  H0 : = 0H1 : > 0

  P(T t(n 1) |H0) = kriticno podrucje:

  [t(n 1),+

  43

 • (2):

  H0 : = 0H1 : < 0

  P(T t(n 1) |H0) = kriticno podrucje:

  ,t(n 1)]

  44

 • (3):

  H0 : = 0H1 : 6= 0

  P(|T | t/2(n 1) |H0) = kriticno podrucje:

  ,t/2(n 1)] [t/2(n 1),+

  45

 • Primjer 4.4. (Primjer 3.13)U svrhu istrazivanja toksicnosti jedne vrste plijesnina urod kukuruza, mjeri se kolicina toksicne tvari umg. Uzorak od 9 ekstrakata te plijesni:

  1.2, 0.8, 0.6, 1.1, 1.2, 0.9, 1.5, 0.9, 1.0

  Pretpostavka je da mjereno obiljezje ima normalnurazdiobu.Iz uzorka je izracunano: x = 1.02 i s = 0.28.

  Uz 5% znacajnosti testirajte

  H0 : = 1.00H1 : > 1.00.

  46

 • Jednostrani t-test:

  Testna statistika: T = X1.00S 3

  Kriticno podrucje: [t0.05(8),+ = [1.86,+

  Vrijednost testne statistike:

  t =x 1.00

  s 3 = 1.02 1.00

  0.28 3 = 0.214

  47

 • Buduci da je t = 0.214 < 1.86, tj. t ne pripada

  kriticnom podrucju, ne odbacujemo H0 u korist al-

  ternative.

  Preciznije, uz znacajnost od 5%, ne odbacujemo

  pretpostavku da je manje ili jednako od 1.00, odn.

  ne mozemo tvrditi da je ocekivana kolicina toksicne

  tvari u ekstraktu plijesni veca od 1.00.

  48