statisti Čki testovi (testovi znaČajnosti)

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2016

96 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STATISTI ČKI TESTOVI (TESTOVI ZNAČAJNOSTI). Subjektivna procena? NE!  STATISTIČKI TEST (Test značajnosti). parametrijski neparametrijski. t- test Ocena tačnosti srednje vrednosti: Da li metoda daje tačne rezultate? Poređenje eksperimentalno određenog i očekivanog sastava - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • STATISTIKI TESTOVI (TESTOVI ZNAAJNOSTI)

 • t- testOcena tanosti srednje vrednosti:Da li metoda daje tane rezultate?Poreenje eksperimentalno odreenog i oekivanog sastavaOcena razlike dve srednje vrednosti

  parametrijski neparametrijski

  Subjektivna procena? NE!

  STATISTIKI TEST (Test znaajnosti)

 • William Gosset lived from 1876 to 1937 Gosset invented the t -test to handle small samples for quality control in brewing. He wrote under the name "Student".

 • NULTA HIPOTEZA, H0: Nema razlike izmeu i Kolika je verovatnoa (P) da je razlika uslovljena SAMOsluajnim grekama?P tanost nulte hipoteze

  Obino: P < 1 : 20 (0,05 ili 5 %) nulta hipoteza se odbacuje tj. Razlika je znaajna na nivou od 5%

  Nulta hipoteza prihvaena tana= nije dokazano da jepogrena

 • t > tk odbacuje se nulta hipotezaPoreenje dve srednje vrednosti:

 • Paired t-test metoda diferencije(uporedni t-test)Nulta hipoteza: nema razlike izmeu parova rezultata dobijenih dvema metodamaJednosmerno ili dvosmerno testiranje?

 • a) dvosmerni; b) i c) jednosmerni testovi:Oseneni deo = vrednosti koje se odbacuju

 • t-raspodela

  Vrednost t za interval pouzdanosti od

  90%

  95%

  98%

  99%

  Kritina

  vrednost za P vrednosti od

  0,10

  0,05

  0,02

  0,01

  Broj stepeni slobode

  1

  6,31

  12,71

  31,82

  63,66

  2

  2,92

  4,30

  6,96

  9,92

  3

  2,35

  3,18

  4,54

  5,84

  4

  2,13

  2,78

  3,75

  4,60

  5

  2,02

  2,57

  3,36

  4,03

  6

  1,94

  2,45

  3,14

  3,71

  7

  1,89

  2,36

  3,00

  3,50

  8

  1,86

  2,31

  2,90

  3,36

  9

  1,83

  2,26

  2,82

  3,25

  10

  1,81

  2,23

  2,76

  3,17

  12

  1,78

  2,18

  2,68

  3,05

  14

  1,76

  2,14

  2,62

  2,98

  16

  1,75

  2,12

  2,58

  2,92

  18

  1,73

  2,10

  2,55

  2,88

  20

  1,72

  2,09

  2,53

  2,85

  30

  1,70

  2,04

  2,46

  2,75

  50

  1,68

  2,01

  2,40

  2,68

  1,64

  1,96

  2,33

  2,58

  Kritine

  vrednosti odgovaraju dvosmernom testu. Za jednosmerni test vrednosti se uzimaju iz kolona koje odgovaraju dvostruko veim vrednostima P. Npr. za jednosmerni test, P = 0,05, = 5, oitava se vrednost iz kolone za P = 0,10 koja iznosi 2,02.

  _1101022028.unknown

  _1101022642.unknown

  _1101021666.unknown

 • Ftest poreenje standardnih devijacijaF > 1Da li je jedna metoda preciznija od druge? Jednosmerni F-test

  Kada F-test prethodi t-testu dvosmerni test

 • Grube greke i eliminisanje spoljnih rezultataGausov zakon: ak i najvee greke se mogu smatrati sluajnim(P jako malo)

  Prave grube greke = greke analitiaraMogu se javiti uvekJako iskrivljuju krajnji rezultatGruba greka sistematska (zbog veliine i izolovanog javljanja)

  Outlying results = outliers spoljni rezultati

 • Grubbs-ov testiliG1, Gn > Gk eliminisanje rezultataDixon-ov Q-testiliQn ili Q1 > Qk eliminisati rezultat

 • Paljivo sa spoljnim rezultatima!Q7 (0,18) < Qk (0,57) Rezultat 2,9 maskira rezultat 3,1Specijalni postupci opisani u odgovarajuoj literaturi

  Npr. V. Barnett and T. Lewis, Outliers in Statistical Data

 • ANALIZA VARIJANSEANalysis Of VAriance ANOVADa li postoje razlike izmeu nekoliko aritmetikih sredina?OSNOVNA IDEJA: Dokazati da li je varijabilitet MEU grupama vei od varijabiliteta UNUTAR grupa

  DA Grupe ne pripadaju istoj populaciji

  NE Grupe pripadaju istoj populaciji

 • Grupe pripadajuistoj populacijiGrupe ne pripadajuistoj populaciji

 • Analiza varijanse = rastavljanje varijabiliteta svih dobijenih rezultata na interni varijabilitet unutar svake pojedine grupe i na varijabilitet izmeu pojedinih grupaDve pretpostavke: svi rezultati su normalno distribuirani varijanse unutar grupa su homogene isti uzorak razliiti uslovi isti uzorak razliite metode isti uzorak, ista metoda, razliite laboratorije, ...

 • jedno-faktorska vie-faktorskaH0: srednje vrednosti ispitivanih grupa se meusobno ne razlikuju znaajnoH0 prihvaena

 • Lab.RezultatiA102, 100, 101101B101, 101, 104102C97, 95, 9997D90, 92, 9492Zajednika sr. vr.98

 • Lab.Y

 • Varijabilitet unutar grupa:

 • = 8 (4 grupe x 2 stepena slobode)U optem sluaju:

  Tzv. Srednji kvadrat (MS)MS = 3 SS = 3x8 = 24

 • Varijabilitet izmeu-grupa:Ako grupe pripadaju populaciji ija je varijansa 02njihova srednja vrednost pripada populaciji sa varijansom 02/nOnda je 02 izmeu-grupa = 62/3 x 3 = 62U optem sluaju: Tzv. MSMS = 62; SS = 186

 • MS unutar grupa = 3, = 8MS izmeu grupa = 62, = 3Nulta hipoteza: ove dve procene varijanse se ne razlikuju znaajno

  Da li je varijabilitet izmeu grupa vei od varijabiliteta unutar grupa? jednosmerni F-test: F3,8 = 62/3 = 20,7

  F > Fk (= 4,066; P = 0,05)ODBACUJE SE NULTA HIPOTEZA!

 • Najmanja znaajna razlika = Za dati primer = A i B se ne razlikuju znaajno!

 • 2-testPoredi teorijsku (oekivanu) i opaenu frekvenciju:

  Upotreba: da li frekvencije jednog seta rezultata odstupaju od onih koje se oekuju u skladu sa odreenom hipotezom da li se frekvencije dva seta rezultata meusobno razlikuju

  Uslov: pojedinana ft > 5 (Yates-ova korekcija: fo-ft |fo-ft|-0,5

 • Jo neto o statistikim testovimaDa li je raspodela normalna? n 50 2

  tzv. papir verovatnoe

  Kolmogorov-Smirnovljev test

 • Normalna raspodelaMerenjef

  (%)

 • Papir verovatnoe

 • Greke pri testiranju hipotezaDve vrste greaka:Odbacivanje H0 kada je ona tana (nivo znaajnosti ) greka prvog reda (tipa I)Prihvatanje pogrene H0 (odbacivanje tane H1) greka drugog reda (tipa II) -