¤°stanbul serbest muhasebec¤° mal¤°...

Download ¤°STANBUL SERBEST MUHASEBEC¤° MAL¤° M£“¥â€AV¤°RLER ODASI etkinlikte Toplumsal Afet Platformu yetkilileri

If you can't read please download the document

Post on 26-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mesleki yoğunluk sürüyor

  İ S T A N B U L S E R B E S T M U H A S E B E C İ M A L İ M Ü Ş A V İ R L E R O D A S I

  H A F T A L I K D İ J İ T A L B Ü L T E N

  BIZDEN HABERLER SAYI: 3127 EKİM 2019

  .

 • Yeni Bir Dönem ve Mesleki Yoğunluk

  Değerli Meslektaşlarım; Sonbahar geldi artık. Yaz mevsiminden kopmak her ne kadar zor olsa

  da yavaş yavaş serin hava kendisini hissettirmeye başladı. Bizler de yepyeni ve dopdolu eğitim programları sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.

  Tüm ilçelerimizde 2019-2020 eğitim dönemi başladı. Yabancı çalışma izinleri, e-uygulamalar & defter beyan sistemi, dijital dönüşüm sürecinde kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulamaları eğitim konuları tüm ilçelerimizde rezervasyona açıldı. Web sitemizden rezervasyon yaptırarak katılabileceğiniz bu eğitimler bağımsız denetçiler için KGK 1 destekleyici kredi sağlayacaktır.

  İlçe seminerlerimiz yanında kurslarımız da aynı şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Odamız adına yetkilerini aldığımız Bilirkişilik Temel Eğitim- leri, KGK bağımsız denetçilerin sürekli zorunlu eğitimleri, Yeminli Mali Müşavirlik, Staja Başlama, SMMM Yeterlilik, Mesleki İngilizce kurslarımız da eğitim birimlerimizde düzenlenmeye devam ediyor.

  Bildiğiniz üzere e-uygulamalar artık günümüzün en önemli konuların- dan biri oldu. Tebliğ taslağında birçok nokta bizleri yakından ilgilendiriyor;

  Taslağa göre elektronik defter kullanma zorunluluğu bulunan mükel- lefler ; 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan mükellefler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler tebliğ taslağı yürürlüğe girerse e-defter uygulama- sına dahil olabilecekler. Elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorunda kalabilecekler. Uygulamalara geçme süresi işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecek olup, Gelir İdaresi Başkanlığı, ya- pacağı analiz çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olan mükellefleri veya gerek gördüğü diğer mükellef gruplarını faaliyet, sek- tör, ciro ve fatura tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için süre vermek suretiyle e-Defter Uygulamasına geçme zorun- luluğu getirebilecek. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-Defter uygulamasına dahil olması gerekecek.

  Bizler eğitimlerimizde tüm meslektaşlarımızın yanında olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sebeple; web sitemizi takip etmeniz büyük önem taşıyor.

  Başarılı bir hafta geçirmeniz dileğiyle Sevgi ve saygılarımla...

  SUNUŞ BIZDEN HABERLER

  .

  Yücel AKDEMİR Başkan

  2

 • SUNUŞ BIZDEN HABERLER

  .

  BİZDEN HABERLERDE BU HAFTA l Başkan’dan 2 l Paydaşları Buluşturan Panel 4-6 l Kişisel Verilerin Korunması İçin Değer Yaratacağız 7-8 l Meslektaşlar Dostluk İçin Raket Salladı 9-10 l Odamızda Deprem Bilgilendirme Toplantısı 11 l Bilirkişilik’te Yola Devam 12-15 l Meslektaşlar Kahvaltıda Bir Araya Geldi 16-22 l İSMMMO Eğitimleri Sürüyor 23-25 l Bilirkişilik Temel Eğitim Başvuruları 26 l Staj Başlatma Hazırlık Kursları 27 l 2019 Yılı Eğitim Takvimi 28-29 l Mobil Uygulamamız AppStore ve Google Play Store’da 30 l İndirimler Oda’nızdan 31 l Yeni Üyeler 32-50 l Hedeflerinize Bizimle Ulaşabilirsiniz 51 l Dergilerimiz Yayında 52 l MUHEL’le Yarışta Bir Adım Önde Olun 53

  3

 • ODAMIZIN yabancı işçilerin çalışma koşullarına ilişkin meslektaşlarımız ve işverenler için düzenlediği ve İstanbul Valiliğinin de destek verdiği “Yabancıların Çalışma İzinleri / Geçici Koruma Kapsamında Çalışma İzinleri” paneli yoğun katılım ile The Marmara Otelinde gerçekleştirildi.

  Türkiye’de son yıllar- da başlayan göç dalgasına paralel olarak, şehirlerde hızla artan yabancı iş- çilerle ilgili meslektaş- larımıza ve işverenlere yardımcı olması amacıyla düzenlenen “Yabancıların Çalışma İzinleri / Geçi- ci Koruma Kapsamında Çalışma İzinleri” paneline yoğun bir katılım sağlan- dı.

  Oda Yönetim Kurulu- muzun hazır bulunduğu panele, SGK İstanbul

  İl Müdürü Murat Gök- taş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli katılım sağladı.

  Oda Başkan Yardım- cımız Ali Haydar Tunç’un panelde yaptığı açış ko- nuşmasında, yabancı işçilerle ilgili olarak mali idareye yardım etmek amacıyla çalışmalar ger- çekleştirdiklerini, bu ko- nuda mevzuattaki sıkın- tıların giderilmesi adına böyle bir paneli düzenle- diklerini ifade eti.

  Paydaşları Buluşturan Panel

  PANELBIZDEN HABERLER .

  4

 • Panelde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da meslek- taşlarımıza her konuda yardımcı olacağının altını çizerek, mevzuat konusunda ortak bir uyum sağla- nacağını ifade etti.

  Panelde moderatörlük yapan Oda Sekreterimiz Erol Demirel, mesleğin paydaşlarının ilgisine ve desteklerine teşekkür ederek, konunun meslektaşlar için öne- mine değindi.

  PANELBIZDEN HABERLER .

  5

 • PANELBIZDEN HABERLER .

  6

 • Kişisel Verilerin Korunması İçin Değer Yaratacağız!

  Meslekte teknolojinin ve dijitalleşmeyle birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik çıkartılan kanun ile birlikte meslektaşlarımızın karşısına çıkacak olan geliş- melere ilişkin düzenlenen panelde; veri mahremiyeti

  ve güvenliği, VERBİS kayıt ve uygulamaları gibi konular uzman kişilerce detaylıca işlendi.

  Panelde açış konuşması gerçekleştiren Oda Başkanı- mız Yücel Akdemir, eğitimin hassas noktamız olduğuna

  vurgu yaparak, salonları dolduranlara teşekkürleri- ni iletti. Eğitimleri gönüllü meslektaşlarla birlikte ilerlet- tiklerinin altını çizen Akde- mir, kurulların meslekler için önemli çalışmalar gerçekleş- tirdiklerini ifade etti.

  İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu’nun düzenlemiş olduğu “Dijital Dönüşüm Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulamaları” başlıklı seminerinde Oda Kurulları ve çok sayıda meslektaş bir araya geldi.

  PANELBIZDEN HABERLER .

  7

 • Akdemir, “Yapılan deği- şikliklerle, düzenlemelerle ilgili çok yaptırımlar geldi. Belki bugün teknik olarak uygulamayı anlatacaklar ama artık eğitimleri dinledikten sonra kurumlardan gelen taleplerle ilgili artık oturup düşünmemiz gerekmekte- dir. Yani gelişen teknoloji ile birlikte kişisel kullanım alanlarımıza ilişkin mesleki süreçte yapmamız gereken önemli adımlar bulunmak- tadır. Çünkü yarın öbür gün siber suçlarla ilgili kendimizi zor durumlara düşürmeme- miz gerekir. İş yerlerimizdeki mükelleflerin bilgilerinin saklanması ve paylaşılması, deftere ve faturaların sak- lanması gibi birçok konu hakkında gerekli bilgileri tamamlayacağız. Sonra kendi bürolarımıza dönüp kendi tedbirlerimizi alacağız. Müş- terilerimizi bilgilendireceğiz,

  değer yaratacağız” dedi. İSMMMO Mesleki Geliş-

  meleri İzleme Kurulu Baş- kanı Filiz Bülbül’de, kurul olarak birçok konu hakkında çalışmalar gerçekleştirdikle- rini ifade etti. Yönetmeliğe ilişkin bir rehber kitapçık hazırladıklarını belirten Bül- bül, sadece konunun hukuk- sal bir boyutu olmadığını, birçok alanda yapılsal boyu- tunun olduğunu söyledi.

  Açış konuşmalarının

  ardından iki oturum halinde devam eden seminerde İSM- MMO KVKK Danışmanı Av. Özlem Sezgin, Yüksek Bilgi- sayar Mühendisi Müzeyyen Gökçen Arslan, İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Karaoğlu, birer konuş- ma ve sunum gerçekleştirdi.

  SEMİNER BIZDEN HABERLER

  .

  8

 • Meslektaşlar dostluk için raket salladı

  ODAMIZIN düzenlediği ve toplamda 181 maçın yapıldığı Masa Tenisi Turnuvasında kazanan dostluk, dayanışma ve beraberlik oldu.

  ETKİNLİKBIZDEN HABERLER .

  9

 • ETKİNLİKBIZDEN HABERLER .

  10

  Spor, sanat ve sosyal etkinlik- leriyle de üyelerinin yanında olan Odamız, Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Derneği’nde Turnuva düzenledi.

  Sportmenlik ve dostlukla geçen turnuva kıran kırana bir mücadele sahne oldu.

  Turnuvada, 69 meslek mensu- bu aileleriyle birlikte katılım sağlar- ken, toplamda 181 maç yapıldı.

  Turnuvaya katılım sağlayan Oda Sekreterimiz Erol Demirel, emeği geçenlere ve turnuvaya katı- lan üyeler

View more