İstanbul kutlama programi - instituto cervantes · 2017. 7. 24. · servet somuncuoĞlu,trt...

16
İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI PROGRAMI

Upload: others

Post on 28-Mar-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMIPROGRAMI

Page 2: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

1

Tarih 28 Mart 2011 Pazartesi Saat:10.00 Yer: Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük Salon

İstanbul Valisi Hüseyin Avni

Mutlu 47. Kütüphane

Haftası Açılış Töreni’ni

onurlandırmanızı diler.

Page 3: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

K ü t ü p h a n e H a f t a s ı A ç ı l ı ş Y ü r ü y ü ş ü

“ İ S T A N B U L K Ü T Ü P H A N E L E R İ Y Ü R Ü Y O R ” Başlangıç: Tünel Meydanı

29 Mart 2011 Salı

47. Kütüphane Haftası Açılış Töreni10.00

15.00

Saygı Duruşu İstiklal Marşı Kütüphaneciler Marşı Açılış Konuşm a la rı Ü m it Ö ZTÜ RK İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencisi Mehm et M A N YA S Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Prof. D r. M ehm et C AN A TAR İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Mim ar Kadir TO PBA Ş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Hü sey in A vni M U TLU İstanbul Valisi TKD İstanbu l Şubesi 2010 Ödü ller i - Kütüphane Dostu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Yılın Halk Kütüphanesi Okurları - İlköğretim ve Liselerarası “Bir Kütüphane Düşlüyorum” Konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması - Yılın Kütüphane Gönüllüleri Film G öster im i: “S ıradışı O ku rlar-2011” Açılış Konferansı: “K itap ve Kü ltü r Sevg isi” Ha ldu n H Ü REL, Araştırmacı Yazar Dans Gösterisi: Kadir H as Ü niversitesi La tin Dans Toplu lu ğu Yer: Kadir Has Üniversitesi

2

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

27 Mart 2011 Pazar

28 Mart 2011 Pazartesi

Page 4: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

14.00

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

3

29 Mart 2011 Salı

14.00

K o n fe ra n s: “B i lg i Ç a ğ ı v e K ü tü p h a n e ler in Ö n em i” D o ç. D r. B e ra t B İR B A YR A K TA R , Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi

K o n fe r a n s : “V a l i le r in d e Ö y k ü le r i V a rd ır ” K ad ir Ç A L IŞ IC I, Emekli Vali Yer: Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi

13.30

13.00

A ç ıl ış : S u lta n b ey l i B e led iy es i A y d os K ü tü p h a n es i Yer: Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi

M a r m a r a Ü n i v e r s i t e s i 4 7 . K ü t ü p h a n e H a ft a s ı

E t k in l i k l e r i A ç ı l ı ş T ö r e n i P ro f . D r . H a m z a K A N D U R , Rektör Yardımcısı Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

K o n fe r a n s : “ D e f t e r - i K ü t ü b d e n e - K a t a l o ğ a ” H ü s e y in T Ü R K M E N , Atatürk Kitaplığı Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

10.00

10.30

15.00

Konferans: “ Sosyal Medya, Eğitim ve Kütüphaneler “Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde Sosyal Medya Uygulamaları” Deniz BALTACI, Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi “Eğitimde Sosyal Medya Uygulamaları” Dr. Michael STEPHENS, Dominican Üniversitesi ILIPG İşbirliği ile Yer: Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi Ardıl çeviri yapılacaktır.

14.00

Konferans: “Bilginin Üretimi, Bilginin Korunması ve Bilgiye Erişim” Meryem KILINÇ, Esenler Belediyesi Dijital Kütüphane Hayri YAVUZ, Hiperlink Kemal SİDAR, Etkin Proje Yer: Esenler Belediyesi Dijital Kütüphane

Page 5: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

Konferans: “Gizlenmek Zorunda Değiliz: Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler” Dr. Volker PIRSICH, Hamm Şehir Kütüphanesi Müdürü Goethe Enstitüsü ve TKD İstanbul Şubesi İşbirliğiyle Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi Ardıl çeviri yapılacaktır.

11.00

11.00 S ö y le ş i : “C a h i t A r f 1 0 0 Y a ş ın d a ” M uc ize Ö ZÜ N A L , Yazar Yer: Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi

14.00 Panel: “Metropol Kütüphaneleri ve İstanbul Kütüphanesi” Abdullah TURAN İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar Engin BİNOĞUL Y. Mimar, Akant Tasarım Restorasyon Nergiz BİNOĞUL Y. Mimar, Akant Tasarım Restorasyon Barış ÖNAL Mimar, Akant Tasarım Restorasyon Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü

K o n fe ra n s : “K ü ltü r B a ş k e n t i v e

K ü t ü p h a n e c i l ik : B ir D e ğ e r l e n d ir m e ” D o ç . D r. H ü lya D İL E K K A YA O Ğ L U , İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi

14.00

K o n fe r a n s : “ G ü n ü m ü z d e O k u l

K ü t ü p h a n e l e r i n i n R o l ü : İ s p a n y a ’d a k i O k u l

K ü t ü p h a n e l e r i n i n G ü n c e l P a n a r o m a s ı ”

G l ò r i a D u rb a n R O C A , Escuela Técnica de Clot Okul Kütüphaneleri Sorumlusu Yer: İstanbu l Cervantes Enstitüsü Simultane çeviri yapılacaktır.

15.00

Konferans: “Eğitimde Sosyal Medya Uygulamaları” Dr. Michael STEPHENS, Dominican Üniversitesi Yer: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ILIPG İşbirliği ile Ardıl çeviri yapılacaktır.

14.30

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

4

18.30 İ lk v e O r t a Ö ğ r e t im Ö ğ r e n c i le r iy le Z e k a O y u n la r ı Yer: Beyoğlu Belediyesi Turbibaba Kütüphanesi

Page 6: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

K o n fe r a n s : “B i l g i T a ş ıy ıc ı l a r ı v e B i lg iy i

Y ö n e t e n le r in D e ğ iş im S ü r e c i ” D o ç . D r. Tu b a K AR A T E P E Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi

K o n fe r a n s : “ S ü le y m a n iy e M e d re s e le r i ’n d e n

T ü r k iy e Y a z m a E s e r le r K u r u m u ’n a G id e n

Y o ld a 4 5 4 Y ı l” E m ir E Ş , Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Yer: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

11.00

12.00

13.00 F i lm G ö s t e r im i : “ Z ık k ım ın K ö k ü ” Yönetm en: Mem duh Ü n Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

5

30 Mart 2011 Çarşamba

09.30 Konferans: “Kütüphane Profesyonelleri ve Kütüphanecilik” Müzik ve Sanat Kütüphaneleri Moderatör, Yrd. Doç. Dr. Ümit KONYA İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Teri SİSA Borusan Müzik Kütüphanesi Müdürü Begüm BAŞOĞLU Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi Ayşen KÜYÜK Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hakkı YILMAZ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Phyllis ERDOĞAN Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Kurucu Direktörü Thalia TSALKITZI Yunanistan Arşivciler ve Kütüphaneciler Derneği Başkan Yardımcısı Hyperlink ve Borusan katkılarıyla Yer: Borusan Müzik Evi

Page 7: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

K o n fe r a n s : “ Y a ş a y a n G e ç m iş im iz :

K ü t ü p h a n e le r v e K it a p la r ” Yard . D oç D r. B ed ri M E R M U T L U Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Pro f . D r. C ih an O K U YU CU Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Pro f . D r. M eh m e t C A N A TA R İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı M elek G E N Ç BO YA C I Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Na il B A YR A K TA R , Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Emekli Genel Müdür Yardımcısı D r. Nev za t K A YA Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Emekli Müdürü Yer: Ali Emiri Kültür Merkezi

K o n fe r a n s : “ K a y b e t t i ğ i m iz K ü l t ü r v e T a b ia t

V a r l ık la r ı T u r n a la r : T u r n a K a t la m a

U y g u l a m a s ı ” D r . S o lm a z S E L Ç U K , Marmara Üniversitesi

D i n le t i : “ M e l o d i l e r U ç u ş u r k e n ” Y rd . D o ç .D r .T ü lü n M A L K O Ç v e Ö ğre n c i l e r i Marmara Üniversitesi Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

12.00

14.00 S ö y le ş i v e İm z a G ü n ü : B u rh a n G Ü N E L , Yazar Yer: Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi

S a h a f t a n a m a z o n .c o m ’a : k i t a b ı n d ü n y a s ı n d a n

d ü n y a n ı n k i t a b ı n a Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi

13.00

14.00

15.00 P a n e l: “ S a h a fta n a m a z o n .c o m ’a : K it a b ın

D ü n y a s ın d a n D ü n y a n ın K it a b ın a ”

M o d e r a tö r , P ro f. D r. C o şk u n Ç AK IR İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı P ro f. D r. A yh an T . AK T A R İstanbul Bilgi Üniversitesi D r. M eh m e t İN H A N EBI- İdefix E . Ned re t İŞ L İ Turkuaz Sahaf Antiquariat H ayri YA V U Z Hiperlink Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

6

Page 8: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

12.00

K o n fe r a n s : “ 2 1 . y y . B i lg i v e B e lg e

Y ö n e t ic i l e r in in D e ğ iş e n R o l le r i v e Y e t k in l ik l e r i” D o ç . D r. Be ra t B İR B A YR A K T AR Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi

P a n e l : “Y e n i F ik ir v e S a n a t E s e r le r i K a n u n

T a s la ğ ı , K ü t ü p h a n e le r v e G e le c e k ” K e rem K A H V E C İO Ğ L U İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane ve e-Kaynaklar E d a Ç A TA K L AR İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi H avva A L K IŞ Türkiye Barolar Birliği Kütüphanesi Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

09.30

13.00

14.00

13.30 K o n fe ra n s : “B i lg i O k u r y a z a r l ı ğ ı” Yrd . D o ç. D r. Ü m it K O N YA İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Kartal İlçe Halk Kütüphanesi

F i lm G ö s t e r im i : “ 1 1 ’e 1 0 K a la ” Yö n etm en : Pe l in E S M E R , Yer : Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

K ü t ü p h a n e S e v e r S ö y le ş i : A ta t ü r k ’ü n

Y a n ıb a ş ın d a M . K em al U L U S U , Yazar Yer: Darüşşafaka Eğitim Kurumları M. Nuri Kınık Kütüphanesi

14.00

14.00 K o n fe r a n s : “ K ü t ü p h a n e l e r d e K u l l a n ı c ı O d a k l ı

İ y i U y g u l a m a l a r ”

D r . A n n a K O E C K Alman Ekonomi Milli Kütüphanesi

T u b a A K B A Y T Ü R K Ç A N A K Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Simultane çeviri yapılacaktır. Yer: Türkiye Bankalar Birliği

14.00 K o n fe r a n s : “ S ib i r y a ’d a n A n a d o lu ’y a T a ş t a k i

T ü r k l e r ” S e rv e t S O M U N C U O Ğ L U ,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

7

31 Mart 2011 Perşembe

Page 9: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

12.00

19.00

15.00

1 Nisan 2011 Cuma

K o n fe ra n s : “A n n e le r in Ç o c u k la r a O k u m a

A l ış k a n lı ğ ı K a z a n d ır ı lm a s ın d a k i R o lü ” D r. Iş ı l İlk n u r S E R T , İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi

K o n fe ra n s : “ Y a ş a m B o y u Ö ğ r e n m e d e H a lk

K ü t ü p h a n e le r in in R o lü ” D r. Iş ı l İlk n u r S E R T , İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yer: Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi

10.00

14.00

13.30 S ö y le ş i : “ K ü t ü p h a n e c i l i k m i D e d in i z ? ” N i lü fe r S A R O S , Ebsco Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

“B en im K ütü ph an em ” K on u lu R es im Ya rışm ası Ö d ü l Tö ren i v e “B en im K ü tü p h an em R es im S e rg is i” Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi

A t ö ly e Ç a l ı ş m a s ı : “O r ig a m i ” 7 -1 1 Y a ş G ru b u Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi

F i lm G ö s t e r im i : “ P re n s e s in U y k u s u ” Yö n etm en : Ç ağan IR M A K Yer : Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi

13.00

K o n fe ra n s : “V e d a E d e n le r e V e fa ” Yer: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

14.30

14.00 B i lg i Y a r ış m a s ı : M a r m a r a Ü n iv e r s i t e s i v e

İ s t a n b u l Ü n iv e r s i t e s i B i l g i v e B e lg e Y ö n e t i m i

B ö lü m ü Ö ğ r e n c i l e r i A r a s ı n d a Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

8

14.30 K o n fe ra n s : “ T a r ih in S i lg is i Y o k , B i ra z K a h k a h a

B i ra z H ü z ü n D e r in D ü ş ü n e c e k s in , İ le t i ş im

K a z a la r ın ı A z a lt m a k İç in ” H ak an B O ZK U R T , Davranış Bilimcisi, Polis Akd. Öğretim Üyesi Yer: Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Page 10: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

9

15.00 Konferans: Kütüphanelerde RFID Uygulamaları Etkinliğin ardından kokteyl düzenlenecektir. Arsis’in katıkılarıyla Yer: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi

GECELEYİN KÜTÜPHANE

28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında söz konusu kütüphanelerde çeşitli akşam ve gece etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Etkinlik detaylarını

www.istanbulkutuphaneleri.org adresinden takip edebilirsiniz

Atatürk Kitaplığı Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi Kadıköy Muhtar Özkaya İlçe Halk Kütüphanesi Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi Fatih İlçe Halk Kütüphanesi

Kapanış Saati

22.00 22.00 22.00 20.00 22.00 22.00

12.00

2 Nisan 2011 Cumartesi

18.30 F i lm G ö s t e r im i: A l i c e H a r ik a la r D iy a r ın d a Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi

K ü t ü p h a n e H a fta s ı G a la Y e m e ğ i Yer: Armada Otel Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için [email protected]

19.00

13.30 K o n fe r a n s : “D ij i t a l D ü n y a d a O k u r -Y a z a r

O lm a k ” Tarık T U FA N ,Yazar Yer: Hoca Üveys Kütüphanesi

14.00 A t ö ly e Ç a l ış m a s ı : “O r ig a m i” 7 -1 1 Y a ş G ru b u Yer: Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

Page 11: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

SERGİLERSERGİLER

12.00

“E v liy a Ç e leb i’n in E s e r le r i” 2 8 M a r t - 3 N isa n 2 0 1 1

Yer : Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Açılış: 28 Mart Pazartesi, Saat: 11.00

“Çizginin Diliyle Kitap ve Kütüphane Karikatürleri: Hababam Sınıfı ve Rıfat Ilgaz Fotoğrafları Sergisi”

2 8 M a r t - 3 N is a n 2 0 1 1 Yer: Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi

Açılış: 28 Mart Pazartesi, Saat: 11.30

“ Y a ş a y a n G e ç m i ş i m i z K i t a p l a r ”

2 8 M a r t - 3 N i s a n 2 0 1 1 Y er : M i lle t Y a z m a E s er K ü tü p h a n e s i A ç ı lış : 2 8 M a rt P a za rtes i, S aa t: 1 4 .3 0

“O k u m a S a ğ a n a k la r ı” 2 8 M a r t - 1 5 N isa n 2 0 1 1

Yer: Taksim Metrosu Sergi A lanı Açılış : 28 Mart Pazartesi, Saat: 14.00

“TEDA Projesi Kapsam ında Yayın lanan Kitaplar” 1 M art - 3 N isan 2011

Yer: Beyazıt Devlet Kütüphanesi

“M eş r u t iy e tt en C u m h u r iy e te :

D er s V e r e n K ita p la r ” 2 - 1 0 N is a n 2 0 1 1

Yer: Hoca Üveys Kütüphanesi Açılış: 2 Nisan Cumartesi, Saat: 13.30

“ İs ta n b u l K ü tü p h a n e le r in i K e ş fe d in :

H e r K ü tü p h a n e B ir D ü n y a ” 3 0 M a r t - 2 4 N isa n 2 0 1 1

Yer: İstanbul YMMO Sanat Galerisi Açılış: 29 Mart Salı, Saat: 19.00

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

10

Page 12: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

12.00

“K ü tü p h a n ed e b ir . . . . ” K ıs a F ilm Y a r ışm a s ı

2 3 M a r t -3 N is a n 2 0 1 1 Düzenleyen: Özyeğin Üniversitesi Yer: Sanal Ortam : Facebook, Twitter, Web Sitesi, Blog Ayrıntılı bilgi için: http://library.ozyegin.edu.tr

Geçici K itap Kafe Etk inlik ler i 1 – 9 N isan 2011 Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yer: Taksim Metro İstasyonu Sergi Salonu

F a t ih ’t e M i lle t K it a p O k u y o r :

H e r k e s i o k u d u k la r ıy la b e r a b e r 1 sa a t b o y u n ca

k it a p o k u m a y a d a v e t ed iy o r u z .

3 N is a n 2 0 1 1 P a z a r , 1 3 :3 0 Düzenleyen: Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih Belediyesi Yer: Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi İnönü Caddesi Hariciye Konağı Sokak Türel Apt.

No:3 Kat:1 Daire 3 Gümüşsuyu, Beyoğlu / İstanbul

Tel : (212) 243 7807 www.istanbulkutuphaneci.org [email protected]

www.facebook.com/istanbulkutuphaneci

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

11

ÇEŞİTLİÇEŞİTLİ

Page 13: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

12.00

ADRESLERADRESLER

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

12

A li Em ir i Kü l tü r M er ke zi Akşemsettin Caddesi No: 52 (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası), Fatih Tel: (212) 521 5565 A rm ada O t e l Ahırkapı Sokak No: 27, Sultanahmet Tel: (212) 455 4455 A tatü rk Ki tap l ığ ı Mete Caddesi No: 45 Taksim Tel : (212) 249 9565 B ak ır köy R ı fat I lgaz İ lç e H alk Kü tü p h an es i Yavuklular Sokak No: 2, Bakırköy Tel: (212) 542 4081 B ey az ıt D e v le t Kü t üp h an e s i Turan Emeksiz Sokak No: 6, Beyazıt Tel: (212) 527 3167 B ey oğ lu B e le d iy es i T ur abibaba Kü tü ph an es i v e B i lg i E r i ş im M er ke zi Turabibaba Caddesi Matbaa Arkası Sokak No: 2 Kasımpaşa/Beyoğlu Tel: (212) 361 3314 B oğ az iç i Ü n iv e r s i t e s i M ith at A l am F i lm M er ke zi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, Bebek/Beşiktaş Tel: (212) 287 7076

B or us an M üz ik Ev i İstiklal Caddesi Orhan Apaydın Sokak No: 1, Beyoğlu Tel : (212) 336 3280 D ar üş şafak a Eğ it im Ku rum lar ı M . N ur i K ın ı k Kü tüp h an e s i Darüşşafaka Caddesi No: 14, Maslak/Sarıyer Tel: (212) 286 2200 G az iosm an paşa İlç e H alk Kü tüp h an e s i Ordu Caddesi No: 1 Şehir Tiyatroları Binası Kat:1, Gaziosmanpaşa Tel: (212) 578 6470 H oc a Üv ey s Kü t üp h an e s i Keçeciler Caddesi No: 9/1, Yavuzselim/Fatih Tel: (212) 525 2949 İs tan b u l B i lg i Ü n iv e r s i t e s i D olapd er e Kam p üs ü Kurtuluş Deresi Caddesi Yahya Köprüsü Sokak No: 1, Dolapdere/Beyoğlu Tel: (212) 311 5159

İs tan b u l B i lg i Ü n iv e r s i t e s i S an tra l Kam p üsü Eski Silahtarağa Elektrik Santrali Kazım Karabekir Caddesi No: 2/13, Eyüp Tel: (212) 311 5000 İs tan b u l C erv an te s En s t i t üs ü Tarlabaşı Bulvarı Zambak Sokak No: 25, Beyoğlu Tel: (212) 292 6536 İs tan b u l Ş eh i r Ü n ive rs i te s i Kü tüp h an e s i Kuşbakışı Caddesi No: 27, Altunizade/Üsküdar Tel: (216) 559 9090

İs tan b u l Ü n iv e r s i t e s i İl e t i ş im Fak ü l tes i Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sokak, Beyazıt/Fatih Tel: (212) 440 0000 İs tan b u l YM M O S an at G al e r i s i İstiklal Caddesi No: 302, Beyoğlu Tel: (212) 251 6090 Kad ir H as Ün ive rs i te s i Kadir Has Caddesi No: 1, Cibali/Fatih Tel: (212) 533 5765 Kar ta l İl ç e H alk Kü tü ph an es i , Yaş am Kal i te s in i Yük se ltm e M e rk ezi B in as ı Abdi İpekçi Caddesi No: 31 Kat: 2, Kartal Tel: (216) 671 1147 M arm ara Ü n i ve r s i te s i Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy Tel: (216) 414 0545

M il le t Yazm a Es er Kü tü ph an es i Macar Kardeşler Caddesi Feyzullah Efendi Sokak No: 1, Fatih Tel: (212) 631 3607 M u h t ar Ö zkaya H alk Kü tü ph an es i Bağdat Caddesi Ömerpaşa Sokak No: 4/B, Caddebostan/Kadıköy Tel: (216) 386 9851 N u r i C ın g ı l l ıo ğ lu L ise s i Karslı Ahmet Caddesi No: 70/A (Yüce Tarla Durağı), Ataşehir Tel: (216) 574 56 81 O rh an Kem al İl H alk Kü tü ph an es i Ordu Caddesi No: 33, Beyazıt/Fatih Tel: (212) 518 1047 S ab an c ı Ün iv e rs i te s i Karaköy İ le t iş im M e rk ezi Bankalar Caddesi No: 2, Karaköy, Beyoğlu Tel: (212) 229 4939 S ü l ey m an i ye Yazm a Ese r Kü tüp h an e s i Hamam Sokak No: 35, Fatih Tel: (212) 520 6460 Ş em s ipaşa İlç e H alk Kü tü ph an es i Harem Sahil Yolu No: 5, Üsküdar Tel: (216) 553 1119 S u l tan b eyl i B e le d i ye s i Ayd os Kü tü p h an es i Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Kubbe Caddesi No: 8, Sultanbeyli Tel: (216) 564 1300

T ür ki ye B an k alar B ir l iğ i Nispetiye Caddesi Akmerkez B.3 Blok Kat: 13, Etiler/Beşiktaş Tel: (212) 282 0973

Page 14: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

NOTLARNOTLAR

13

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

Page 15: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

12.00

ITRİ MÜZİK OKULU

ADRESLERKÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI47.

SPONSORLARSPONSORLAR

14

Ana Sponsor

Resmi Sponsorlar

Etkinlik Sponsorları

Destek Sponsorları

Page 16: İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI - Instituto Cervantes · 2017. 7. 24. · Servet SOMUNCUOĞLU,TRT İstanbul Televizyonu Yer: Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu

12.00

ADRESLER47. KÜTÜPHANE HAFTASI İSTANBUL PROGRAMI

ANA SPONSOR ARKA KAPAK